Doet uw keus uit een van onze vele modellen wagens: Trucks of Tractors, Vrachtwagens, Bestel-chassis of Omnibussen. KOOPT „NIJTENG0"-L0TEN Zie Reclame-Biljetten vraagt prijsopgaaf goedkoop Rookvioesch,] N JB. ROUW D00RNEB0S, Veulen keu ringen. Firma J. LUYKX, Roosendaai 5000 ZEEUWSCHE HYPOTHEEKBANK 4'/*°/oPANDBRIEVEN 5 PANDBRIEVEN VAKSCHOOL VOOR MEISJES, GOES. HH. LANDBOUWERS. N,V. t. b. d. Makelaardy v.h. D. H. ROODHUYZEN Go. i Suiker en Rubber op termijn Een heele Edammer voor f 1,75- Prima Zeeuwsch Tarwebrood. voor uw bedrijf op afbetaling befeekenf niets meer dan Hypotheek op uw zaak. - GEMAKKELIJKE BETA LINGSCONDITIES. - Zegt ons wat U maandelijks kunt betalen en wij zullen II heipen eigenaar te worden. Inschrijving van Leerlingen de nieuwste Aardappelrooier Heeren Grossiers en Winkeliers JAC. L. A. DE LANGE; Adverteereri doet verkoopen. SIGAREN, SIGARETTEN, TABAK J. J. DOZIJN, feuillei Voor de tweede maal ZATERDAG 12 JUNI 1926 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT MIDDELBURG. a 101 GOES. M. DE DREU Co., Goes. Telefoon 167. P. DE HULLU Co., Middelburg. Telefoon 447. Official Ford Dealers. 10823-390 UITZETTEN MIDDELBURG. Lage prijzen. Prima uitvoering. B. F. TE ROLLER, MIDDELBURG. „Hêtel Zoutkeet" te Goes, PCI rrrn t/fD7DfV Wanneer gij door het lezen OLLLLrU VL.llZUt.IL van een advertentie iets koopt of bestelt bij een handelaar of winkelier, zeg hem dan, dat gij zijn advertentie hebt gelezen in de „Nieuwe Zeeuwsche Courant". Het kost U niets en ons, zoowel als den winkelier of handelaar, bewijst gij er een dienst mede. Verstaat het wel! Sanguinose „Zoo goedkoop en toch zoo goed!" D. BAKKER Lange Vorststraat - GOES J. DE GRAAG, J. HOOGKAMER PAAR Sport-, Strand- en Tennisschoenen, Buitenlandsch 0 Een Fordwagen FórdsOfN. vtv. ïllt KAPITAAL: f2.000.000,—. RESERVE: f325.887.— a 9872 in stukken van f 1000, in stukken van f 1000, f 500,en f 100, en f500, DE DIRECTIE: 9783-48 Mr. A. A. DE VEER. Mr. M. C. VAN DER MINNE. voor den nieuwen volledigen 3-jarigen dagcursus eu voor den 2-ja- rigen middagcursus, allo Maandagen in Juni van 2- 4 uur en alle Dinsdagen in Juni van 2—4 en van 7—9 uur bij de Directrice in het gebouw der Vakschool. Tevens gelegenheid tot aangifte voor een 5-maandelijkschen cursus voor ontwikkelde meisjes en jonge vrouwen, die vóór haar huwelijk iets van de huishouding leeren willen. 11812-30 Volgende week zal er op de markt te Goes te zien zijn, model RANSOME, met draaibare tweewielige voorwagen. 11822-40 De Bond van Zuld-Bevelandsche Paardenfokkers, zal keuringen houden op 28 en 29 Juni te Heinkenszand, Krabbendijke en Goes van hengst- en merrieveulens geboren 1924, '25 en '26 en van merries met 2 afstammelingen. Inleggeld voor veulens geboren 1925 en '26 óén gulden en voor veulens geboren 1924 twee gulden en voor merries met afstammelingen f2,50. Opgaven vergezeld van het inleggeld worden ingewacht vóór 18 Juni a.s. bij den Secretaris J. K. C. PEMAN KAKEBEEKE te Krabbendijke, waar lijstjes ter invulling verkrijgbaar zijn. 11824-40 Voor vrage men catalogus bij firma S. WIENER Co. Zie étalage, no. 7 van den Catalogus. 11826-38 Bankier en Commissionair in Effecten. SAFE DEPOSiT-INRICHTING. BOOTTOCHT ANTWERPEN op VRIJDAG 2 JULI (Kruiningsche kermis) met de prachtigel salonboot „Schelde" van de R. T.M. Vertrek: Wemeldinge 6 uurl precies, Vlake na aankomst trein 7,09 uur, Hansweerd 7,30 uur.l Vertrek Antwerpen 's avonds 7 uur precies. Correspondeert op I trein 11,05 van Vlake naar Goes (nieuwe tijd). Kaarten a f 2,001 per stuk verkrijgbaar te Wemeldinge bij H. KRIENSE LOKKEK I en M. WESTSTRATE, te Kruiningen bij Boekhandel VAN DERI PEIJL, te Hansweerd bij A. VAN DEN BERGE, te lerseke bijI JAC. NIEUWENHUIZE, Torenstraat, te Goes bij C. BUSTRAAKl Melksalon, Opril Markt 8. BUFFET AAN BOORD. Aanvra-I gen voor vereenigingen tegen gereduceerden prijs bij KRIENSEi LOKKER of BUSTRAAN. 11832-341 GRAVENSTRAAT TELEFOON 306 AMSTERDAM Telefoon 45103-41979 WARMOESSTRAAT 197/199 Beurs-Nis No. 2 Tel. 45103-46294 Houdt geregeld eiken DINSDAG gedurende de markturen zitting in het en beveelt zich beleefd aan voor alle voorkomende Bank- en Effectenzaken CONDITIËN ZEER BILLIJK. 9782-30 op conditiën van de Amsterdamsche Beurs. Agent v. Zuid-Beveland dhr. J. VALKIER, 's-Heer Arendskerke Daar is geen middelverstaat het weigeen enkel middel, dat U in alle gevallen van bloedarmoede en zenuwzwakte, van lichamelijke en geestelijke uitputting beter en vlugger helpt dan de De SANGUINOSE is zuiver plantaardig; zij wordt door de deli- kaatste gestellen verdragen. Zij wekt den eetlust op, maakt uw slaap diep en verkwikkend; schenkt U nieuwe veerkracht, levens lust, werkkracht. De SANGUINOSE kost per flacon van ruim 300 gram f 2,6 fl. f 11,—, 12 fl. f21,-. Tweemaal per dag een eetlepel. Bij alle Apothekers en voorname Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK,! VAN DAM Co. 11777-40 De Riemerstraat 2e/4. Den Haag. Dat is het oordeel van ieder die bjj mij gekocht heeft. Mijn heerlijke Witte Kaas kost maar 1 dubbeltje per ons. Wilt U nog goedkooper uit zijn, kom dan spoedig voor 8 cents koopen 1 ons prima Komijne Kaas. Steeds voorradig oude Friesche Nagélkaas. 11825-32 LANGEVIELE 208 MIDDELBURG. Goede kwaliteit - Billijke prijzen SIGAREN per heel et half kistje korting. Neemt proef. Minzaam aanbevelend11831-10 MARKT 2 GOES GENEESHEER-SPECIALIST te VLISSINGEN, zal spreekuur houden te OOSTBURG DINSDAG a.s. van 1 tot 3 uur, Zuidzandsehe weg 43,; VLISSINGEN DONDERDAG a.s. van 1012 en van 1,303 uur, Badhuisstraat 53, HULST heden over 14 dagen van 10,30—12,30, Lieldehuis, voor NEUS-, KEEL- (Chronische Hoofdpijn en Rheumatiek) en OORZIEKTEN. 9702-20 'FU.fl Opwekkend en verfrisschend Parfumerie Joyzelle, Haarlem Verkrijgbaar bij: A. C. VAN DER REST, GOES. worden, door den lagen franken- koers, voor spotprijzen verkocht. Ziehier enkele prijzen: 65 ct. - 69 et. - 75 ct. en 100 et. Volkswarenhuts, Vlissingschestraat K 56, MIDDELBURG. N1EI Bureaux van Redactie en/ Telefoon Interlocaal N°. Bijkantoor MIDDELBUF fiROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT Nu de drukten van Kat) Bondsvergadering1 die het h zer kolommen opvorderden, "w!f! wederom met ons buitc ■zicht kunnen aanvangen, ons oog opi België, waar werkt aan gezondmaking1 (d den lranc. En dan is het frappant dat de reg'eering, kabinet waarin v'rf socia) precies dezelfde maatreg'ele om den franc' te redden in den staatsdienst, 'extra b die indertijd door minisb kabinet Buys de Beerenb genomen tot het stabiel h< gulden en waarover h'ij A vooral van de zijde onzer^ ren. De socialistische Belgi kunnen niet anders doen, da. maatregelen op h,et Belgi ■wezen toe te passen. Uit bi Kiest uit eene rede die mdi Velde, een der kopstukken g'isclbe socialistische partij, congres dier partij heeft g j Rel, Volk", hoof'dorgaa Jan dsuh e Sociaal-Diemocrati onderstaand verslag: „Er is gevormd een nati Een kabinet van den gods dine van den frank. Wijl willen zi,n. Wij zijn in de treden. Men heeft ons gevi treedt in één kabinet met nen die de felst denkbare gen u hebben gevoerd, wi u hebben aangevallen o-p streven ingaat tegen al w'at hebben overlegd met de bei nen van de partij. Wij he stand latc-n spreken; wijl he dat het moest. Zelfs muite staken een oogenblik den, een storm opsteekt, die sdh" ning' heide dreigt te doen v« golven. Wij moeten den frano redd van iedereen; maar vóór al. van de arbeiders en hun orj rj,ken hebben hun onroerei Zit! hebben bovendien 12' dollars en ponden sterling b bciders hebben niets dan huj Onze partijgenoot geeft d zicht van den financieelen sohen toestand. De staatss: meer dan het dubbele van log; in soud 10 milliard f staat tegenover de rijkdom ■en van den Konso. een rij) door den handels-attaché vai gezantschap te Brussel zeei aangeslagen. Ma,ar binnen k gedeeltelik zelfs binnen, ei moeten er van deze schuld derd millioen worden afuelo: jDaarbii J-omt de vlottend, millioen franken. Sedert de rt let aan het bewind kwam gestegen. Maar toen de kr gebroken, eischten de houd, schuld betaling', iederen dagi dien wij niet hadden meegeu snelle neëindiging t van de t de aftredende ministers aai vastgeklonken zijn geweest a ren van een faillieten staat! inflatie begonnen. De geval verkeerde in den absurden, to, het Parlement moest vrager staan om 600 millioen te leei een ramp te voorkomen. Vandervelde geeft dan ee "wat inflatie,beteeken,t voor c de arbeiders, voor hun ore denkt aan de armen, denkt denkt aan de kinderen, roept grijpt waarom wij de. Zwar verantwoordelidikheidhebbe Dit althans is door onze regeering bereikt, dat wat t 2S) Q Hij boog zich met een on. zachte glimlach tot het mei voorhoofd) sehitteild'e als1 v,a van het eeuwige licht. "De aarde is van, id<en, n J'. »en d|ë aarde is de' zee er "i is, is het werk Zij, oog ,d|ooidrmgt de duister: en voor Zijn stem' zullen ach openen. Wees getro iWaj staan allee vóór het Mie over levenden: en doe Hij nam .'die. jonge idjam'e 1 stapte, met haar keuvelend!, Pp dien stuurman, toe. een poos met eeni steeds toenemende w. Bob bleef achter en id|en jongen matroos, die maar geenszins onvr va» het gevoerde gesp,re .„Wat staat je djaar zoo zei sdje knaap, vriem|dlelijk', er ernstig uitSi,n|d(s lang van uw mooie sprookjes Hee :ee 1 -jnier duisterni: zullen getroost, et aa dood: b. _x De: bed'enkelij ■windstilte voe - j et onverschillij "esp,rek all „ei ,,he me<

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 4