de Kersen, SPRUT0LI Meubilaire Goederen, 6,54,60 H.A. Weiland, eenige RoerendeGoederen, Moïénaan De Goedkoops Glaswinkel ALGEMEENE VERGADERING VAN LEDEN, sproeten Woonhuis, Donderdag 17 Juni 1926, HH.Landbouwers en Aannemers SPOORBIELS een pracht Woning Donderdag 17 Juni 1926, HET H0FSTEEDJE, 20 ton nieuwe Hoekijzers, Het 5 9005-38 Voedselvraagstuk. ÏOURANT I filEUWE ^EEUWSCHE COURANT ZATERDAG 12 JUNI 192* 1euws~^~ Dekenaat Middelburg. correspondentie gemêTTgd nieuws - laatste berichten ""burgerlijke stand Advertentiën COÖPERATIEVE BEETWORTELSUIKER FABRIEK ^ZEELAMD" G.A, verkoopen een groote partij nieuwe Woensdag16Juni1926, Openbare Verkooping. Huisraad, Jonaèrmeel Pomona Inmaakglazen en -Stellen. flinke DIENSTBODE, kconstateertf om' por dient heer P.. en) 4e P. Raas Capello. ■p.:as Zond)a,g. volgenld'e prij- Veifd'iend als aas Wz80 Jao.' 10e. Corn. vi akeniszland)13e fas16e. Wl vb® bbve)D'Sta!a.u#lp. I; Wz. zich op 'dit Iwist te bfemach- Ihte weder was ]it Maalnldjagavond.' er toen' pas 28 |u>lr bfereikt IxatcU- lieif!keM>ers hu®- danr het anlierg rampvlueht zou- ele® ten deel' aain' Jen bostontfen o.a. (vtstel2e pr. een pr. scheerspiegel; pr. ka.ntoorklok.ie 2 sigarenbfcb'ers; in étui; 9e ar.' tabakspot11e hierglazon. Goes loofde een |wee eerst getoon- riel aan P. Raas lor tie vereeniging l.visselci'uif bestelidt l| het concours aan- Ize pas later kan wisselprijs: kwam por de eerste prijs de Postduif', .welke' behaald1 door Pt laaudagavonldl Idoor ■kt; hij' diank'te te Terking op ddt «o'u- loopte op eeu anider Ite mogen hebban. Minister. i.iiineuLandsrhe za- I Kan, heeft Woeuk- Iid'e provincie Gro- Itezochfc o.a. de over- lua'idhting te Help- tft er gezwommen. het Missale. 13—19 Juni. In 3eu Zondag na I Antonius, Praef. H. I. Basilius, Bisschop, Vitus, Modertus en 2e geb. a cunctis, van den Zondag, Flo, 2e geb. a cunctis, vrij'. r litis als Woensdag, Ie zielen. li. Ephraen, Leeraar, Marcellianus. Credo. H. Juliana de Fal- geb. H. Gervasius |ur Roey. redacteur van „De Jfgr. Van Rpey, aarts- llen, zal a.s. Zondag loen in zijn nabij de gelegen geboorte- Ivangst, raet stoet en pn doorluchtige® pri- vachten. Je Missie. het plechtig afscheid ters uit de gasthuis- as" te Roosendaal, die er t rokk en. er een plechtig giezon- I een opwekkend woord lector hernieuwing der alf vijf was hef pledh- I dsrede door denzelfden ers van „Charitas" en ïoosendaal woonden de I De vertrekkende zus- ymunda, zuster Catha- cilia, Wjlhelmina out- ste blijken van belang- 'iischen op haar reis. ook pater Hermelink, I. Hart te Liesbos'ciH 'an het zestal Insulinde omlag; na Pinks tieren. H. Petrus. V. 6 11. ernedert u onder de od, opdat Hij u ver bezoeking. Werpt al op Hem, want Hij Is Lie eft matig en. waakt! de duivel, loopt rond, de leeuw, en zbekt wien wederstaat hem, ver- geloof; weet dat het- broeders, die, in dfe Maar de God van all® toor Jezus Christus tot rie heeft' g.eroepien, tondig lilden, zelf vol' n en bevestigen. Ha® appij in alle eeuwig" Lucas XV 110. kwamen tollenaars ®a zus om Hejn te hoorei, eerden en Farizeërs mor- deze ontvangt de zoü' ;t hen. En Hh zeide hun Wat mensch' is er onder schapen heeft, en, j verliest, de negenje"' de woestijb laat, en gan* rloren is zoeken, tot dat [TThet vinde? En als hij het gevonden Iheeff Jjeemt hij het met vreugde op zijne schouderen, en te huis komende, roept 'hij I vine vrienden en g.eburen bijeen, en zegt Iverheugt u met mil waait ik heb mpn I schaap:, dat verloren was. wedergevon- I den Ik zeg u, dat evenzoo in den hemel meerder vreugde zal zijn over eenen zon daar die boetvaardigheid doet, dan over neven-en-negentig rechtvaardige®, diegene .boetvaardigheid noodig hebben. Of wiat j wrouw. die tien drachmen heeft, en Ier ééne van verliest^ zal geen licht pmtste- l'ken- Ite' huis vegen, nauwkeurig zoeken, totdat zi; die w'adervinde? En als zij die (Wvonden hieeft, roept z'i; hare vriendin nen en gebeurinaen bijeen, ah zagt: vor- heugt u met mij, want ik heb mijn drachme, die ik verloren had, gevonden. Aldus zeg' ik u, zal bijl de Engelen: i Gods vreugde zijn over eenen zondaar, die I boetvaardigheid pleegt. KERKBERICHTEN uit het GOES. Parochie H.-Maria-Mtagda,lena. ZONDAG. Uitreiking der H. Commu- nio om 6.30, 7 uur, na de Vroegmis en 9 uur. 7.30 Vroeg-, 10 uur de Hoogmis. 2 uur Catech. 3.uur Lof. 5 ufur Patronaat. !MA!ANDXG slechts één H. Mis om (7 uur. Cv WOENSDAG, 's Avonds 7 uur Lof. DONDERDAG, 's Avonds 7.30 Con gregatie. VRIJDAG, 's AVonds 7, uuil Lof. ZATERDAG slechts één H. Mis om 7 uur. 4 uur, bieöhthooren. 7 uur Lof. VLISSINGEN. Parochie van den H. Jacobus. iZONDAG. De H.H. Missen om 7 u., lg.30 en 10.30. 2.30 Congregatie. 6 uur Lof met Rozeuhoedje. DONDERDAG. 7 u. H. Sacï.ameutslof'. VRIJDAG. 7 uur Lof ter eere vau het H. 'Hart. ZATERDAG van 59 uur biecht- hooren. 7 uur Marialof. HEINKENSZAND. Parochie van den H. BLasius. ZONDAG. 3e Zondag na Pinksteren.' 6uur Communie-uitreiken, 7 u!ur Vroeg-, 9.30 de Hoogmis. 'sNam. 1.30 Catechb 2.3.0 Lof' ter eer® v. d. H. Gerartlus, waar na vereerijnig v. d. reliquie. Heden feest dag v. Hj Ant. va;nl Pa'diua. Deze week Catech. volgens gewoonte. DINSDAG biechten de jongens. 'ZATERDAG, -'s Middags van 2—4 en van .68 uur gel. tot biechten, 's Avonds 7 nut Marialof met Rozenhoedje. Ofschoon de rede van den Voorzitter der E-.-E. Staatspartij, gist ei'en avond te UtrecJlit gehouden, voor plaatsing! gereed lag, moesten wij! die door toevloed y,an in gekomen advertejitiën op 't laatste oogen- blik terugnemen en voor Het volgend, n,iim- mer bewaren. Red. 441E STAATSLOTERiJ he klasse. 15e lijst. Trekking van Woensdag 9 Juni. PRIJZEN VAN f70. £101 6110 8792 12249 18576 NIETEN. ,6081 6084 6119 6138 -7742 7749 7751 7772 8736 8775 12247 12253 18554 1S591 3e klasse. 16e lijst. 1 Trekking van Donderdag 10 Juni. HOOGE PRIJZEN, 'f 1.000 met premie van f30.000 7511 if 1000 2914 12482 20581 .400 1465 1487 5132 711S 7499 8534 16206 19073 S 200 3248 73S9 8130 10528 11485 16796 100 2289 4478 5365 7930 9017 9452 17519 18770 20239 PRIJZEN VAN T70. 6106 6120 6125 6193 7777 1 12255 12278 18520 NIETEN. 1706 6120 6125 6193 7777 12222 12250 18545 18550 18560 185.64 18589 18599 Onder voorbehoudl meljdlt de „M. Ct.", dat op onderstaand nummer viel de vol- gende prijs; Premie vain f3000 539 N.B. De prijzen van f 70 b'etrefflen nlleen de in Zeeland geplfeiafste nummers. Een Ijrug iouj het water gestort. Da brug ovjar de rivier d(e Eem( nabij; Ea,arn is Woensdag voor een groot ije- deelte in het water gestort. Het Voertui gen- eoi autoverkeer uit Bunschoten', Spp;- ttenburgi Nijkerk en de Veluwe onidler- vindt hiervan' btelangrijke stagnatie, wijl thans alle vervoer oVer Amersfoort moet vtorden geleidt Nadat 'die „klopgeesten" te Roosendaal een Ueele buurt in| rep en roer hebben, ge- Iiracht bbjkt ithans, aldus „De TiJdiV H r ,te Gapelle-Nieuwevaart, in die Jf r'; dergelijke „spookhistorisch" de ïonde doem Des nachts woddit a,anhoudendl ^<j^oordi rapien word|en opengle- houdt Z Wi,™6er de P0li'i6 dieE A, van deze geschied^ dae db Nieuwe Vaart in opsehudidhnjg feengt.1 s nog niet Rjevonden/ fklIDDELBURG. Vri dagavond verga derde de R.-K. Vrouwenbond. De voor. zitetex, mevrouw' Pai-ren opfnde de ver- no e"wm 1P Ghristelijken gb-oet, ri% het ^Itan toe. Onder de léidin^ van mevrouw KuilerNonhebel en met begeleiding van mevrouw1 Lambermont Mes bracht het verleden jaar opgerichte dames-zangkoor eenige nummers op zeer verdienstelijke wijze ten gehoore. Rede zeereerw. lieer pastoor Brüge- mann. Volgaarne voldeed spreker aan hel» verzoek van den Vrouwenbond om te komen sprekem over' een zaak djie Z.E'erw. vele jaren reerijs ter harte ga,at enj voor de parochie van Middelburg' van verre strekking kan zijn. De liefelijke legendfe vani het idbor 1 en.gelenhah!d|eli.' geschilderde Mariabeeld, waarmede onz'e vaderen zich zoo dikwerf verlustigden, heeft ook in Nederland haar tooncel ge had. En Wel in die streken, waar wan oudsher zoo vele geheimzinnige verhalen leefden over dooden, wier zielen over zee werden gevoerd, waar St. Willibrord zén macht en goedheid op buitengewone wijze gietqpnd had, het sohoone en alom ver maardje Walcheren. Daar ligt reed's sinds 1 do 14e eeuw het dorp Onze Lieve Vrouwe' polder twto uur ten Noorden van Mid delburg, drie kwartier ten 'Noordwesten van Veere. Daar was gebouwd de Sin te Mariaierk, die reeds in de tweede helft dier Middeleeuwen onze Europeesc'h'e beroemd heid verworven had. Kort na de stichting! zegt een oudschrijver, zag een godvruchtig persoon met' leedwezen dat de arme kerk zelfs geen beeltenis van hare Pafroinfea 'had, en brarcht nu een paneeltje naar een schilder in Middelburg om het met een afbeeldsel der "H. Maagd te versieren Nog was de sehilder met dezen arbeid niet begonnen, als een onbekend jonge ling zijn woning binneukomt eu, hem om. werk vraagt. De meester antwoordt, dat kijl voor liet oogenblik niets bij'zMfdeys onderhanden heeft, en wijst hem 'het pa neeltje om daarop een Mariabeeld te schil deren. De jongeling gaat' er mede naar den zolder en zet zich aan het werk. Te gen etenstijd laat de schilder z'ijn nieu wen werkgast afroepen, maar hoe men roept, geen antwoord doet zich hooren. Dan gaat hjji zelf naar boven en vindt geen jongeling; eu heeft hem ook nooit meer gezien. Hij| slaat zijne oogen op het pa- iieeltje en aanschouwt er een allerschoon ste Madonna. Maria ziet hij! afgebeeld niet als Moeder Gods, maar als Maagjd vol grootsobe verwachting; geen kindeken troont op haar arm, g'aen kroon of sohep- ter, zelfs geen aureool siert haar. Zij rijst daar voor het oog op, alsof zoo even de engel Gabriël haar 'de blijde boodlsclhap gebracht heeft, die thans op onuitspreke lijke wijze in haar vervuld wordt. Zoo aanschouwt de schilder het meesterstuk en- is stom van verbazing- Zijne huisgenooten, om zijn lang toeven komen naar boven, en ieder gevoelt en roept het uitDat is geen werk van inenscshenjhandenzoo spoedig) ■en zoo schoon kan geen sterveling; Maria schilderen. De mare van het wonder ver spreidt zich alom. In plechtigen optocht werd de schilderij naar de nieuwe Maria- kerk in den Polder gedragen en weldra ge! schie.dden e'r vele mirakelen, yotöefsohil- derijen en andere ex-voto's verkondigidein dus, zoo Idfenkeni wij,, Maria's groote macht en ongetwijfeld! is' hier ook als in zoovele andere genadeplaatsen een mirakelboek aangelegd. J amimer dat dit alles verloren is gegaan. Spoedig werd niet enkel in Holland en Zeeland, maar in Spanje, Por tugal, Engeland en Frankrijk, de Lieve Vrouw van den Polder met dankbaarheid genoemd. Talrijke groote mannen,, als een keizer Sigismund in gezelschap van hertog! Willem II, graaf van Holland en Zeeland, kwamen in 1416 ter bedevaart. 1 Dat door ,al djeze merkwaardige feiten de kerk in djen Polder steeds d'rukjker tezoeht werd en het geheele ®orp d'a.araan zijn opkomst en, welvaart te danken had is duidtelijk. Door den toevloed van) zoo vele mensehen steeg de bloei en dje( 'wel- ya,ai't van het dorp buitengemeen, dte in gezetenen ondervondle®. ook in het tij'd'e- Ljjke, wat het zeggen wil .bevoorrechte kinderen van Maria te zijn, Maar d|) Hervorming bracht hfao. die schoon© ge. roeente eetu knak toe. Dit geschiedde ia hot jaar 1572. Terzelfder tijdi verdween de kostbare beeltenis. Wn,ar ze gebleven) is kan men, geen zéker .antwoord opgeven, maar zeker is' het toch, zégt Smallegangje in 1694, 'd|at 'd'e (beeltenis in die, dJngen) niet vernietigd is. Want in 1717 wist Mat- theus Gargon ta verhalen; dat het genade beeld te zijnen) tijd'e, berustte bij den, heer De Conine, baljuw van Veere, dl/e tot 1737 baljuw v,ain Veere is gebleven; thans is liet in bezit va® een adelijke familie ta Brugge. O mochten wij, de gjemdjerijka Madonna, eens terug krijgen. Mocht zij wederom haren troon hestijgen, to midi- dan van hare trouwe geloovigen! Ho,a zou iedfer MÖdend! hart ondervinden c^ai hajw hart niet veranderd; is. Hoe zoude de Zeeuwen djp Welid'oeutstcr hunner Va- dieren k unlnan ,eer,em en aa.uroepeu als wel eer, ma,ar ook djankanl voor nieuw buitenge wone gunsten. Moge Maria,-daar ons in helpen, keert terug, Moedler, <nia,ar ,uwe kiud(ere,n,. Mevrouw Soliluter )d(g Nijs (deelt het j,ïogramm amede. Zono\a,g 4. Juli om 6 uur vertrek van,a,f de Loskadie alhier, om hall zeven va® VlissingeD, aaukomst te Bruggo 9.30 uur. 10 uur eeue H. Mis in du kapel van het H. Bloedzwaar, ook de Schilderij aanwezig zal zijnl die in de- pro- rassde zal medd gevoerd word'en. Op diea- dag zal ftp. te Bruggje een groote prooessie gehouden worden, aangezien, het beeld der H. Ma,agd geplaatst zal worden ia een nis vo<n het Stadhuis. Om 1 uur gelegen heid om to eten. ?3 uur Lof in idle kapel van hst H. Bloed: met vereering der relikwie; s Avonds 7 uur vertrek per est-ra tram uit Brugge. Wij vertrouwen dat alle Katholieken va® Zeeland die het maar eenigszin's mogelijk is, m'edip zullen |gla,an. Het geldjt hier niét -alleeni een Mid|d(eV; I.urgsch belapg maar een ZeeuwSch be lang eu hoe grootere manifestatie te Brugi- ge, hoe indrukwekkonjdler. Het zangjkoor ■deedj zioh nogmaals hooren, iedereen waa vol lof over datgene wa,t in zou betrek keJjjkeu korten tijd geprae.steerf werd en dp bloemen, .aaingebbd'et^ zoowel' aan mevr.- Kuiler nis a an mevr. Lambermomit waren wel verdiend Met eeü hartelijk woord van dank aan allen, sloot 'dje presid'ente op) de gebruikelijke wjjze det'e goe.dj^esla,alg!de vergadering waarop ook zelfs aanwezig) waren led|eoj| van d'eit Vrouwenbond yau Vlissingen en Goes. Vrijdagmorgen hajd( op het school plein Ide jaarl. plechtige' toewijding plaats 'd«r Kindjerefij aa,n hét H. Hart. Om! half tl£ vertrok de stoet, keurig opges|tel;d', voorafgegaan door het H. Kruis, medtevbe- reiul, talrijke schildje®, vaandels, het beeld van het H. Hart, alsmede een: schut Va® bloemen, terwijl het kinderkoor dier Eerw. Zusters de noodige luister1 bijzette. Naid'at bet beeld van hot H. Hart op zijn ver- sierdjs troon prijkte, omgeven id'oor de heerlijkste bloemen nam' de zeereerw. héér Pastoor het woord om| in gloedjvolle woor den to schetsoni. die liefldfe van Jezus God- d-elijk Hart en iya,t wij' va® Hem kunnen verkrijgen, mot den dluren plicht 'dlat wij aan idjie liefld'e mo'eteni béantwöordian.,. Vooral deedl tdle Zeereerw. spreker uitko men wat de. Zaligmaker voor ons heeft geledien ;en; (daarmede niet t^vredien, altijd 'bij ons wil z'ijlni in het H. Siaidriapteht; spoor'de allen ,aan dje z'onldie te vermijden, "biddien om ia Z\ju liefldfe te blijven, trouw de H. Mis te komen bijwonen niet alleen des Zondag» m'aar ook iru «ïe week, het morgen en; avondlgebicld' pjjfced te doem, ©aar vooral Hem dikwijls te ontvangen in Ie H. Communie, waarbij; moet komen een goede voorbereiding en dankzegging om zoowel in ons leven als bij' ons' sterven Hem toe te beboeren om Hem later eeuwig t» kunnen aanschouwen in (dieu Hemel. Daarna biad'. 'd'a Zeereerw. heer Pastoor de ecfto van toewijdling en dié schoolkinderen een toepasselijk lied! haidlden gezongen werd- deze zeer indrukwekken|d]e .plech- tigheïdj,. idie dood talrijko ondiers werd Mj'- 'gewoond! geslotom MlQDlELBURG. Niettegenstaande het Steeds dreigende w,eer en het buijtje tusschen 7 en 8 ulur, heeft ^rsiereni- avond weer een uitvoering van het iUti tlelburg;sch Muziekkorps op het Molen- tieaiter plaats gehad, die .idoor vrij;yelen werd bijgewoond, welke genoten van ver schillende goede nummers, uitgevoerd, on der leiding van den heer Joh. Hi. .Caxo. Het nog weinig mooie zomierweer waa zéker porzaaK Jat da banken geheel onheziat bleven. GOES. De bloompjesdag, ten bate van „Herwonnen Leveuskrakht" tot bSstrij'- ding der"T. B.C., op 9. Juni gehouden,! heeft' opgebracht f l'9a,48, w'aarlij'lé eere mooi resultaat, wat in hoofdzaak te dan ken is aan de activiteit der. kranige ver koopsters,' de dames: V. en G. Bouidens, C. Boel, G. Meijferiug, D'. de Koninck, Jj Wiest'dijik, L. Aarts, J. v. Marcke en Aj Polfliet, waarvoor wij (het pl. Comité) ihe® en allen, die daartoe hebben bijjgedragenl Hartelijk dank zeggen. OVEZAND. 0 e Raad vergaderde 11 Hefeer. Aanwezig alle leden. Besloten wordt ite bagiooting'en van 1925 eni 1936 te wijzigen inverband met hoi Provinciaal Blad No. 18 van 1926. c Het verzöek van de N.V. Waterleiding ■Maatschappij' tot verplichte aansluiting voor die woningen welke aan hst bui- ziennet liggen, wordt afgewezen. Na vele btesprekingeu; over (dje bezwa rende bepalingen tot het houden der Y'cetaarktveadoling, .wordt tenslotte nog' besloten dit jaar 'bij wïj'izlo van proel dezi?. nog t» laten doorgaan. WEMELDINGE, 11 Juni 1926. Heden •wjerden, ten overstaan van Notaris J. iC, Kram te Kapelle, 'ten verzoeke, van di verse eigenaren;, publiek verkocht: Kersen, wassende 411 verschillende boom gaarden 1 onder Wem iMingje. De op- orengst was f 3940. UïRECHT. Gisteren is alhier de alga- meenei vergadering aangevangen van Jen 'Algemeenen Bond van R.-K. Kieskring! organisaties in Nederland. Uit het telegram, door den president van Brazilië aan Genève gezonden, blijkt dat dit land zich geheel uit Ran vols kenbond terugtrekt. Brazilië poogt ook Üie andere Zuid-Amsiikaansche staten hiertoe te bewegen. De spoorwegonderhandelinge.il tusschsn China en Rusland zijn afgebroken. GOES. GeborenFrancois, z. w. Corne lls. Visser en Maria. Harincik;Mhrinus Cornells, z. v. Hendrik Daniël Amperse en Cornelia va® Goudswaard); Willem Ja cobus, z. v. Leendert Boutëns 'en Pietei*- nella Jaöoba Verhaagen. Overleden: Katharina Plazier, 80 j-, wed. van Adjriaarf Deurloo.. Met dankbare erkenning voor zijn ijver en toewijding ge denken wij heden dat de heer D. ROOZE 25 jaar geleden bij onze firma in dienst trad. Firma Gebr. DU FE KOT. Goes, 10 Juni 1926. 11821-11 Bij inschrijving te koop a contant wassende in den' boomgaard bij het voormalig hof „Zivake" te 's-Graven- polder. Inschrijvingsbiljetten in te leveren vóór of op 18 Juni a.s., 's namiddags 4 uur (N. T.) ten kantore -an den Notaris H W. NEERVOORT te 's-Gravenpoldet,- waa. adere in lichtingen te bekomen zijn. 11818-16 Allen, die nog iets te vor deren hebben of verschuldigd zijn in verband met den op 9 Juni j.l. te Goes gehouden Katholiekendag, worden be leefd verzocht schriftelijk op gave te doen aan ondergetee- kende. ^OS. VELTHUIJSE. Penningmeester, Goes. Goes, 11 Juni 1926. 11819-15 bedoeld bij art. 63 der Statuten, op VRIJDAG 18 JUNI 1926, des middags 12 uur, in de „Prins van Oranje" te Goes. De Voorzitter, 11820-16 JAC. WELLEMAN. I verdwijnen spoedig dooreen pot r Bij Alle Drogisten Deurwaarder J. M. DE KOK te Goes zal op Woensdag 16 Juni 1926, 's voormiddags 10ys uur (N. T.) in de „Prins van Oranje" te Goes, als4 eikenh. Ameublementen, be staande uit4 Stoelen en 2 Crapeauds, Kast, 6 eikenh. Tafels, eikenh. en andere Buffetten, groote partij Stoe ien, als; Stroomatstoelen, notenh. Rietmatstoelen, Caféstoelen en Oud- Holl. Stoelen, eikenh. Ledikanten, Voltaires, Kapstokken, Schilderijen, benevens een partijtje Karpetten, partij Balken, Planken en Brandhout. De Notaris E. C. VAN DISSEL, te Goes, zal op des nam. 2 uur (N.T.) te 's-Graven- polder, ten herberge van den heer T. Jonker, ten verzoeke van de Erven van Mej. J. SCHOUT-POLDERMAN, publiek verkoopen: onder 's-Gravenpolder, 1. op het dorp, (waarvan in een gedeelte het Raad huis is gevestigd), SCHUUR, ERF, BOOMGAARD en BOUWLAND, het laatste a/d. Koedijk, a/d. Sehuitweg en a/h. Wegje bij den Straatweg' naar Goes, samen groot 4 H.A. 7 A. 65 c.A. onder 's-Heer-Abtskerke, aan het Spoor, in perceelen en ver schillende combinatiën. 11756-31 Notitie® en inlichtingen te ver krijgen ten kantore van den Notaris. De Notaris A. TH. VERBIST te Goes, is voornemens op 's namiddags om 1 uur (nieuwe tijd) voor dhr. J. E.F. SCHUERMAN, Molen straat, Ovezand, aan diens woonhuis in het openbaar te verkoopen: alseen partij Brandhout, waaronder 50 vaam Verceelhout in klampen van 21/5 vaam. 3 houten Ledikanten met toebe- hooren, 1 Kabinet, 3 Linnenkasten, 1 Bureau, 1 Kleerkist, 1 Latafel, Tafels, Stoelen, Spiegels, Kachels, Klokken, Beelden, Stolpen en Bekers, Vleeschlang, Trapje, Laddertje, Tobbe, Trog, Klompenmakersge reedschap Bijlen, Dissels, Booren, Messen, Zagen, Kliefmessen, Hand spaken, Heerkaak, Manden, Kelder- win, Zakken, een partij ijzeren Paaltjes 1,50 M„ een paar Blinden, 1 Slijpsteen, 1 Kruiwagen, enz. De kooper verleent crediet tot 1 November a.s. 11814-37 er zijn aangekomen 2 scheeps ladingen beste, nieuwe, eiken voor J. PIETERS te Kloe- tinge bij den Watertoren aan scherp concurreerenden prijs. Wegens vertrek naar Breda te koop aangeboden: met tuin, gelegen in de Voor stad. Te bevragen bij den eigenaar bewoner F. C. A. HOORNICK, Voorstad, Goes. 11834-13 -A* S0RfSTR:TeLF:174 OPGERfCHT 167A De Notaris E. C. VAN DISSEL te Goes zal op des nam. om 2 uur (N.T.) te Waarde, ten herberge van dhr. P. Kloet, publiek verkoopen: onder W aarde aan den Stoofweg, bestaande uit Woonhuis, Schuur, Varkenshok, Erf, Boomgaard en Bouwland, groot 2,55,60 H.A. of 6 Gem. 354 R., in perceelen en gecombineerd. Thans nog in pacht bij dhr. Johs. Koster. Nader omschreven in notitiën, verkrijgbaar ten kantore van den Notaris, alwaar tevens inlichtingen zijn te bekomen. 11758-25 TE KOOP en in voorraad: met 3 gaten of meer geboord, voor afrastering van tuinen, boomgaarden en weilanden, bij J. P8ETERS te Kloe- tinge bij den Watertoren, aan zeer voordeeligen prijs. Voor de primitieve mensch, die baby heet, is er slechts één vraagstnk. Als de voedselkwestie Is opgelost met de hulp van Molenaar's Kindermeel, leeft baby in de beste verstand houding met ouders en verpleegster. Vraag attesten-boekje aan P. MOLENAAR Co., Westzaan SOA tl O- LEVENS- EN UITVAbAQT. VEJ3ZEKEQING EIGENHUIS» EN 5TUOiE~ VEQZEKEQlNG Vraagt uitvoerige iniichtingen aan ons Hoofdkantoor. Alléén soliede personen kunnen als Vertegenwoordiger worden aangesteld, op ruims provisie. Met stijgend succes ver koopen wij de Groote ketel geheel com pleet slechts f 4,85. De flesscben prima en zeer goedkoop; '/2 L. 40 cents, 3/4 L. 42 cents, 1 L. 44 cents, l'/2L. 57 cents, 2 L. 59 cents,-met ring. Vraag gratis Prijscourant. GOES 11833-25 KONINGSTRAAT 3,5 en 6 Gevraagd, tegen Augustus of eerder, een in bet Heerenkleeding Magazijn JOH. BOS, Ganzepoortstraat, GOES. H835-9»

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 3