ROOKT Geen pijn NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT MIDDELBURG GOES Stoom TabafeSfobncR „Dg DTtjoriaan" f^s^daai NEEftAT PÜOEF. Financieeie Berichten SPORT EN SPEL KERKNIEUWS Wegwijzer'in het Missale. ZATERDAG 12 JUNI WZG meer tijdens en na hei scheren3 indien men vóór het inzeepen de baard- oppervlakte inwrijft met een weinig Doos 30, Tube 80 ct. PUROL volgende week liet ziekenhuis hersteld kunnen verlaten. Opleiding voor accountant. In de Zaterd|ag 5 Juni 1.1. gehouden be stuursvergadering diei Neiderla.udsche Or ganisatie van Aeeountants werd, in ver band met het groot .-ia,atal assistenten in kleinere plaatsen en ill de koloniën woou- 'achtig, besloten ook voor de vakken, recht, belaslingre hl en staathuishoudkunde ld j gelegenheid open, te stellen aan een schrift Jteijken cursus georganiseerd dioor boven staande vereeuiging. dieel te nemen. Voor de vakken aCcountankv en b'edirijf'shuis- houdkunde bestaan, reed's sinds cenige ja ren schriftelijke cursussen. Bondsvergadering K-K. Staatspartij. Gisterenavond en bedien was en is de K.-K. Staatspartij in Bondsvergadering 'bijeen onder voorzitterschap' van Jlir. mr. Oh. Ruijs de Beerenbrouc'k. Gisteren avond is het z.g. .„kleingoed;" dor agenda behandvWt Vandaag is de middenmoot aan de beurt, n.l. de behandeling der amendementen op heb reorgunisatierapport der z.g. commissie-Kooien. Door dje uit- gehïeide voorlichting, lie het Bould'sbe- etuur omtrent de amendementen heeft ver strekt cn zijn tegemoetkomende houding mag van deze bijeenkomst met vertrouwen het teste resultaat worden verwacht.) Boorvwrverbod var. vlccsdi. Gelet op den thans officieel bekenden tekst van de bedoelingen van hot invoer verbod van vlees oh in Engeland, heeft de Minister van Binnenl. Zaken en Land bouw algemeene afwijking toegestaan van het doorvoerverbód in Nederland van ge smolten vetten, geconserveerd vleesch en vleeachextraet (uitgez. door koude ver duurzaamd vleesdh en beacon), en van vleesch, hetwelk uitsluitend bestemd is voor proviandeering van schepen. Dit laatste onder voorwaarde, dat aan dd douanebeambten aannemelijk wordt ge maakt, dat do betreffende hoeveelheden in derdaad uitsluitend voor proviandeering zullen dienen. Deze ontheffing houdt verband met do voorziening der schepen uit entrepot. Voor doorvoer van door koud. verduurzaamd vleesch, beacon, enz., zal vooralsnog elko .aanvrage beoordeeld moeten worden, maar de Minister heeft maatregelen getroffen, dat stagnatie bij inwilliging* niet behoeft voor tb komen. (M. Ct.) ^THTYêeland"^ Een autotocht voor verpleegden' uit liet oude mannen- en v rouweahuis. i Het is Woensdag een onvergetelijke dag geworden voor die verpleogjden uit het oude ma urnen- en vrouwenhuis, te Middel burg. Op initiatief' yan den heer A. Jeroni mus hadd|en ruim) 20 eigenaars van auto is hun wagens beschikbaar gesteld om met •ongeveer 50 oudjes een tocht door Wal cheren te maken'. Van Middelburg werd over Gapinigfe, Veore, Vrouwepolder, Zeeduin, Oostka- pelle naar het buiten „Duinbeek' gereden, waar door die bewoners, |de familie Vaii Adrichem Boogaert, bloemen en stukken chocolade werdien ia| an,geboden. Een deel der verpleegden verliet hier dij auto's en maakte een wandeling over dp prachtige buitens „Berkenbosch" en „Westhove". Op dit laatste buiten waren* intussdheu ook de auto's fii angekomeu en hier werd aan alle deelnemers aan dien tocht thee mot bijbehooren aangeboden. De tocht werd later voortgezet over Domburg, Westkapelle, Zoutelande, Big- gekerke. Koudekerk! naar Vlissin'gen, waar nog even, werd stil gehouden op den Boulevard. Te half zeven keerden idie oudjes na een af'wezigheidi van 5 uur op getogen over het hun g|ehoden genot ia het gesticht terug. De Voorzitter van- het bestuur, de heer Herman Snijders, was die tolk van allen, toen hij hun, die dezen tocht mogelijk maakten en in. het bijzonder dpu heer Je- ronimus dank bracht. De, dag zal voor Idie oudjes een onvergefelijke blijven.. Donderdagmiddag we'l"; in de socië teit St.. Joris do. algemeene vergaderiujej gehouden van d|e Geschied- .en letterkun dige vereenigin.s', onder voorzitterschap; van den heer (jr. L. A. J. Biu-gfersdljkiJ Door de secretaresse, mej., M. M. Jungius werd het jaarverslag uitgebracht, waar-* uit blijkt, dat 4 le2inge.ni werdien gehou den, cl. ie echter slechts matig bezocht wa ren. Er is alhier steeds meer ta djoen en liet is daarom zeer moeilijk geschikte avon den te vindien. Het ledental onderging weinig verandering. De penuingimecster, de heer dtr. W. S. linger, booidi de. rekening a.a,n, welke aanwijst f 420.96 in ontvang en 1384.40 in, uitgaaf', alzoo een goedslot van f36.46 tegen f 68.46 eind 1924. Dit jaar zullen dam ook) maar 3 lezingen wor den gehouden, want het aantal laden is toch wel achteruitgegaan. Hat verslag' en de rekening werdien goedgekeurd cn alle bestuursleden herkozen. Toen dezer (jageuf bleek, ld|a,t tijdens de, school gesloten' was, ongewenschte gl'Vs- te.n een bezoek hadd|en gebracht aan dn Rijksleerschool alhier, stelde de politio een onderzoek in. hetwelk lei'dJdle tot de aanhouding van eenj 13-jarigeu', on ecu 11- jarigen jongen, dia zieh in die school een aantal potlooden, stukken gomelastiek en'z. hadd.en toegeëigend! en, bleek, dat zij reeds eerder een poging hadjdlen gedaan .in da school in de Ververijstraat., De beidje jeug dige deugnieten werkten in den avond eu gebruikten stukken) (klaars om naar den buit te zoeken. Toen; de politie hen had' verhoord, werdien zij heem gezonidien met de vermaning diirect naar school te gaan! Ma.ar aan dit bevel werft inaei gehoor zaamd en 'd£ jongens ging|©n op fdtan waudiel Zuid Beveland in. De politie in de ge meenten. van dat eiland) werdien gewaar schuwd en te k-Vhorc |.vÉerd' het tweetal weer aangehouden en per trein naar hier terug gezonden. In een' der laatst verloopen rótohten zijn twee mannen (atangehouden die zich op een terreiui aam het Stadswe.gje lompen 'haddten ontvreemd. Prodesvcrhlaal werd opgemaakt. De politie hield een nu aan. liie nog twee maanden gevangjenisstral' moest ondergas, n. De heer Engel va art cd zijn echtge- genoote woonachtig in de Ltamgk Vorst- straat vierden DoucWdig j.l. onder vela blijken van belangstelling hun gbudeu huwelijksfeest. De buurt had zich. niet onbetuigd gelaten: vrien*d|eljjke handen haddien voor het huis van Id'en lieer* Engel- vaart een eerepoort van, groen en vlagje- doek uit toepasselijke opschriften .opge richt, wat laan de woning v.'tgou<\'n bruidspaar een feestelijk aanzien gaf. DonderdlagaVOiddl is, dei hoer D. Eoo- ze. dien d|ag* 25 jarai in dienst der firma GeLr. üuv'ekot. Nieuwstrmat alhier, ,op het kantoor der firmaj feestelijk ontvangen e.u toegesproken, terwijl ook do stoffelijke blijken van; wa,ardeering niet ontbraken. Hoogst voldaan keerdjo de jubilaris huis waarts. Het „Hosanna'-concert dat Donder dagavond onder nfet' al te slechte, weers omstandigheden plaats had, is uitstekend geslaagd en ondervond ook van de zijde van het publiek groote belangstelling. Een welgekozen programma werd onder de uit stekende leiding van den' dirigent „con amove" uitgevoerd. Onze stadgenoot de heer J. J. id® Bruijne, benoemd secretaris-ontvanger dier gemeente Noordwelle zal Dinsdag a.s*. 'die functie aa nvaarden. Do a Heeling Goes van de,n Bond voor Volkenbond' en Vrede verliest daardoor een ijverigen secretaris. 's Hccrenliack. Donderdagmorgen j.l. had het 10-jarig zoontje van II. Franse het ongeluk bi;' het haasje overspringen zoodanig' te vallen dat hi zijn arm brak. De ontboden geneesheer achtte dade- 1 i Ir vervoer naar Vlissingen noodzakelijk. IloedokcnSkei'lic., In d|e Donderdag ge houden vergadering van stemgerechtigde, ingelauden van het waterschap Hoedie- kenskerke waren 16 ingelanden, verte genwoordigd uitbrengende 20 stemmen. De rekening 1925-26 werd goedtgiekeurd in ontvang ad 1' 26679.28' in uitgaall! aid; f25678.881/n dus met een goed slot van f' 1745.77i/2. De voordracht voor een ge zworene, noodig wegens periocrieke af treding van dhr. M. Steijn, wev'di opge maakt, bestaande uit: 1. M. Stejj'n-, *,2. II. Buteijn, 3. Joh. B,oone. Besloten werd voor het vervolg een premie van f 5 toe le kennen aan hem, die d|e waterbouwkundig ambtenaar het eerst waarschuwt wan neer een zeeboot op do zteedjjjk omhoog loopt. llininis.ee. In een vergadering dor ver een. „Algemeen Schippers- en Visschers- hclaag" alhier is gesproken over het be ramen van maatregelen in verband met de bitter slechte vooruitzichten van het ïnosaelbedrif in het a.s. verzendingfesei- zoen, veroorzaakt door den lagen koers van den franc. Nadat verschillende sprekers het woord hadden gevoerd, werd besloten te trachten, een coöperatieve mosselverkoopvereeniging op te richten, eu daartoe clc medewerking! te verzoeken van alle zusku-vereenigingfen in de provincie Zeeland. (M. Cti.) Terucnzeii- Een persoon, die zich uitgaf voor Vermeer, bestelde dozer dagen bij een hotelhouder alhier kamers voor zieli zelf', zijn vrouw en dochter, welke ÏUatstei), zoo als hij daarbij voorgaf te Mid|djèlburgi burg logeerden in liet hotel „De Doelen", en die den volgenden; dag naar Terneuzeli Touden komen. Nai ic(en na,rikt in het- hotel te hebben verbleven, welk verbliji ge paard ging met het maken van verschil- lande verteringen, vertrok deze' logeersjast den volgenden morgen om zijn familie vaar de Provinciale boot te willen gaan af halen. Hij moet evenwol nog in het hotel tniugkeeren en de hotelhouder is nog steeds wachtende op de betaling van de hotelrekening. Gebleken is voorts, dat ,ljt individu zich bovendien heeft schuldig gemaakt aan insluiping in verschillend© kamers van andere logeergasten in het towusle hotel en aldaar verschillend,e voorwerpen heeft ontvreemd. Bóvend,ien heeft hij zieh, na 't hotel te h'ehbani verlaten per auto naar Antwerpen doen vervoeren, voorgevende aldaar Ameri ka,anscho toeristen, i.e moeten gaan af halen voor een touring door Zeeuwse'li Vlaanderen. Te Antwerpen' is, bij er even wel in geslaagd weer op een slinksehe wijze te verdwijnen en d,en chauffeur t.a verschalken, die, na, eenige uren voor het hotel, waarin 't heerschap was uit gestapt te hebben gewacht, zonder be taling naar Terncuzen was teruggekeerd om zijn patroon aldaar van zijn min dier prettige ervaringen verslagj te doen. Vermoedelijk is ,cï(eze geraffineerde op lichter dezelfde persoon, als idie welke xtoU verleden jaar opi verschillende plaat-, sen in ons land, o.a. ook te Domburg en to Middelburg, telkens onldicr gefingeerde «amen aan dergelijke hotelpraktijken sehul dig maakte. Ook te Goes moet hij 'lezer ringen dezelfde trucs hebben, toegepast. Men zij derhalve gewiajftschuw'd en op zijn hoede. (M. Ct.) Overslag. Onder presidium van den e'delachtbi. heer G, Stevens, kwam (Ij* Raaidl dezer gemeente Dins'lig j.l. in ópon'blare zitting bijeen. Aanw.zig wazen: voorz., seer. en vier leden. Na. opening dpor den burgemeester werden dc notulen 'der vo rige bijeenkomst' ongewijzie|d vastgesteld) en ging men over tot de behnndelingl fdier' ingekomen stukken, wel'k'e alle Voor ken nisgeving werden aauvilf omen. Naar aan leiding van een missive van he.t Waterlei- diugscomité werdjen als afgevaardii!*|den voor dc gemeente Overslag benoemd! Idte burgemeester en de secretaris. Het hef- fingspercentage op de; Vermoeiensbelasting werd voorts vcrininèlerdl van 3.50 op 2.75 Inzake de benoeming van een ambte naar Voor den Burgerlijken Stand' werd met- algemeene stemmen gekozen dc. edlél- ac'htbare heer G. Stevens. Bij de bespreking djur: electrificaticïleel- de die voorzitter mddle. oen onderhoud te bebben gehad met dien* heer Presi'dleut- Commissaris dei' P.Z.E.M, Ingevolge; hier van werd een lijst opgemaakt van die personen, welke wilden aansluiten en uit welke lijst tevens bleek, dat verschillionJb invezetenen ook voor krachtve.rbruik wen- solien ,aa,u, te sluiten. Binnenkort zal ecu lid dier directie der P.Z.Ei.M.. ter na dere bespreking een, en andler komen op nemen. Het net' zal geheel worden [aange legd en geëxploiteerd! door de P.Z.E.M. zelf. Van de roudjvraag maakte Id'e heer Plasfiehaert gebruik en vestigde, die aan dacht op d(e noodzakelijke! verbetering van den steenweg, waarop die 'voorzitter ant- woorddle, ldl.it een en, ander die volla aan dacht heeft van B. em W- Hierna sluiting. Sas via,n Gent. Ter wielerbaan alhier hebben reeds enkele malen' die motoren ge ronkt. Zekere gangmaker C. van Gent heeft reeds menig torntje geredlen, terwijl diens zoon, lustig stayerdie. Een en ander viel zeer in dear smaak van het publiek. In de Woensdag tc Driewegen (Bier vliet) gehouden vergad*erih;§) v,an ingelan den van den Ameliapolldier, werd als ge zworene, i,nr de pla,a.ts van d|en heer* Jac*. Dhondt, die -uief meer in aniumterkinjg, wensehte te komea, gekozen de. heer W. Naeye.Weeda.. Besloten werd verder tot verharding van de si Lau urineweg. Ia de Woensdag gehouideni verajaderinfg van den Aardenburgschen HavenpoMter, werd het ddjkgesehot verhoogd' van f 3.30 tot f'4 por HA. Door het tusschentijds be danken van den heer Iz. Versprille, als af gevaardigd® naar d'f» vere/adcrinlg Van het (j ec/e^i met bijzondere nauwkeurigheid ver vaardigde rooktabak. Onze veeljarige ervaring komt de kwaliteit ten goede. MORIAAN BAY munt uit in geurigheid en zachten smaak. 40 cent per half pond. waterschap der Sluis aan die Wielingen, werd in deze fuuic'tio in dliens plaats be noemd die heer L. Versprille. FINANCIEEL WEEKOVERZICHT. (Naar de. wekelhksche beurskroniek van het bankierskantoor L. Roos. Goes) 11 Juni 1926. De jongste stap van de directie Her Duitscho Rijksbank, tot verlaging- van het bankdisconto van 7 "u op 6(2 o/o eai van den rentevoet voor beleeningcn op effec ten van 8' pp 71/2 kan er toe bijdragen, dat het Duitsahe economsichel even een nieuwe stimulans krijgt. Voortdurend wordt door Duitsche zakenlieden geklaagd over het dure geld, hetgeen bij* den gpootcn credietuood een ernstig beletsel vormt voor den handel en de nijverheid. Maar het is een bekend feit, dat er in Duitsclh- land een teveel aan zaken bestaat, opge richt in den inflatietijd, toen gemakke lijk afzet verkregen kon worden. Thans maakt het Duitsclhe economische leven een saneerin|g|stajdpiei'k door. De inflatie- uitwassen moeten verdwijnen, alleen 'de reeële zaken kunnen lën slotte blijvern bestaan en het is wijS beleid dat de Duit- sohe Rijksbank een sterke selectie hij de credietverleeniug toepast. Dat zij daarbij slechts zeer t*;eleideli,k het disconto ver laagt en meer in overcenstoikminig brengt met het wereldniveau is van zelfsprekend Intusschen is de jongste stap een gunstig toeken. Het is niet uitgesloten dat binnen- kort wderom een kleine verlaging zal volg -aoodr.t het er voor het ïfuitsche zakenl ven langzaam aan wat beter gaat uitzien. Hetgeen ons, als naast buren en belanghebbenden bij' een koopkrachtig Duitscli afzetgebied, niet onverschillig kan laten. Opnieuw heeft de Franscihe franc een knauw gekregen. En verwonderd vraagt men zich in Paris weer'af: hoe kan dat nu Inderdaad, juist was er een gun stige atmosfeer geschapen, door een samen loop van verschillende gebeurtenissen, wel ke wel in s t'aat waren het wankelend ver trouwen in den franc t-e steunen Ame- rikaansdhe schuldregeling, einde van den Rif-oorlog, instelling van een commissie van expert's en men had _goede hoop. Maar de Franse'he politici verstaan het, de goede kansen te laten voorbijglippien en al hef bereikte weer waardeloos te maken door te praten, in plaats va.n nu met daden te komen. De commissie van experts bevat voor het ineerendeel gicen „experts", gevolg van het feit, dat men in Frankrijk nog maar niet; wli inzien, dat men de financieeie kwestie eens en vooral onafhankelijk moei maken van de politiek. Met een oratorisch succes in de ICamerr en mooie woorden brengt men de francda- ling niet tot staan. In de bijeenkomst va.n de financieeie commissie werd geen enkele lijn aangegeven, volgens welke men tot saneering wil komen. En het beleggend publiek wil feiten, houvast. Dan komt er nog bij', dat er wellicht weer een kabinets crisis te wachten is, onadat de minister van financiën, Póret, een national kabinet wil vormen, om dat het huidige de heele be volking niet achter zich heeft. En daar door wordt ook weer de kans op een naar links georiënteerd kabinet geopend (bil1 mislukking van L»? lir^onalc) met de dan niet onwaarschijnlijke voorstellen omtrent kapitaal verheffing. Dit heeft verder kapi taal-export, vooral naar Zwitserland, ten gevolge, met de daaraan verbonden onder mijning van den Franschen franc. We kunnen over het Beursvcrloop van de laatste dagen tevreden zijn. Do stem- min.g was over het algemeen vast en ten slotte ontwikkelde zich een levendige han del, bi,1 oploopendo koersen. Iets dat w© den laatst,cn tijd niet al te dikwijls te zien kregen. De oorzaak was dat rubber weer eens wat beter voor den dag kwam en de rubberhoek is nog steeds in belanjïji'ijke mate de toon-aangevende afdeeling. Daar bij kwam, dat de New-Yorkscihe beurs (op Dinsdag h.v.) een zeer willige houding! aan den dag legde, welke hier, zooals meestal, grif navolging- vond. Verschil lende fondsen konden dam ook aardijges koerswinsten boeken. BANKEN vrijwel onveranderd. De Necl. Ind. Handelsbank koert 10 0/0 divi dend (onv.) uit. Het koersniveau van circa 160 is dus rijkelijk hoog- evenals dat. van de Ned. Handel Mij. op, lirca 150, bij ©en dividend van 7i/2 0j. 7 o/0). Omtrent de toekomst van de Rotterdamsebe Bank- vcreeniging liet de president, mr. Th. A. Fruin zich dezer dagen zeer optimistisch uit en, al waren misschien alle moeilijk heden nog niet verdwenen, haar voort bestaan als grootbank en hare crediet- w'aardigheid achtte hij, zonder eenige be denking. INDUSTRIE ELEN vast en dikwijls hooger, vooral J ui-geus en Kjunistzijide- waarden. Voor enka bestond veel vraag op berichten omtrent een zeer goeden gang- van zaken. De andere Kunstzijdewa.arden profil0,'ren van de gunstige ontwikkeling- van dit fonds. OL1EV. AARDEN prijshoudend bij kal me affaire. Perlakken werden nog' al eens gevraagd op allerlei wilde geruchten. Kon. Olie bijna overanderd op'cirea 406. De Dordtsche Petr. Ind. Mij*, keert 23,2 <>'0 (onv.) dividend uit, waarvan al 10 é/0 in terim werd betaald. RIBBLRS meestal hoog er «iet koers- verboteriugen van 5 tot 15' 0fy. Indien de gemiddelde rubberprijs vóór 1' Augpstus tot onder de 1 s,hj 9 d. daalt, zal een ver mindering van den uitvoer uit de Gef. Ma- leisthe staten plaats vinden, t In de SCHEEPVAART-afdeeling blijft de handel van weinig befeekenis. De koer sen bewegen zich om het vrij'wel onveran derde peil. Alleen in olaims Unies ging vn wat om. Maar na de emissie keerde ook hier de rust weer. SI IKERS meestal lager, met uitzonde ring van H. f A., die ondanks de dalende Cuba-prijzen, nog een 5-tal .punten tot 6671/2 wist te monteeren. De oogst in Indië moet dit jaar tegenvallen. De zoware regens hebben veel 'schade veroorzaakt' ■en het rendement moet zeer sleoht zijn. In TABAKKEN ging aanvankelijk wei nig om, doch bij de verbeterde stemming voor rubbers, voer ook deze afdeeling' wel. Senemhah ex div. op 347l/o. Deli Mil zeer vast eu opgeloopen van 396 tot 4101/2, de overige waarden per saldo wei nig veranderd. Op onze emissiemarkt werd weer een aantal uitgiften aangekondigd en onder gebracht. /Gemeenschappelijk Eugendom''- emitteert op 15 dezer f 1.0Ö0.000,—6 o/0 oum. pref. aandéelen teg'en 105 o/0. In tern. Crediet- en Handelsver. „Rotterdam" va.11 9 tot 15 dezer 5000 aandeelen van f500,- tegen 170 °/o (1 nieuw op; 5 oude). Dan is er nog de tweede tranche van de San Paulo-koffieleening, groot 500.000 pd.st, 71/2 0/0 obl. tegen 981/s o/0'. (Ned(. Usance).^ Ook bestaat de gelegenheid tot inschrijving* op de uitgifte van R. M. 100 milliocn 7 |0/o pref. aandeelen der Duitsche Ruchsbahngesellschaft. tegen 95 0/0. Ten slotte werd een, 6 °/o Goudleening der stad Einden, groot 3 milliocn Mk. tegen 75y2' °/o- geheel geplaatst. 'S HEERENHOEK. Op Zondag 6 Juni hield d,e PV. de Postduif een ondórling concours met haar zustervereeniging de, Luchtsport van uit Orleans. Afstond 416.7. K.M. Aantal deelname 81 stuks. Het telegram luidde los 9.30 N. T. De eerste duif werd, geconstateerd om 5 u. 23 m. 41 s. en wel door 'dien heer P'.. R.aas Wz.; 2e II. Janse; 3e en) 4e P. Raas !Wz.5e E. Brand6e L. C.apello. Dpze 6 duiven hndld'en pas Zond!a,g-> avond hun hok bereikt, de volgende prij zen werden pas Maandiag verdiend als vole-t.: 7e. 13e en 14e P. Ra-as Wz; 8e Jao.' Wivtz; 9e. G. Nagelkerke: 10e. Corn. vl. Bulok: lie M. Raas (HeinkenszUnd)12ei J. Menheere: 15e. H. Baas; 16'e. Wc vkn 't Westeinde. Zoodat uit bovenstaande, blijkt dat de heer P. Raas Wz. zieih op 'd'it eoucours uit 6 prijzen wist te bemach tigen. Wegens het slechte weder was het concours uitgestald tot Maaandlagavohd! 5 uur, waarna bleek dat er toen' pas 28 duiven waren, die hun hok bereikt haldi- den. Te hopen is 't dat alle liefhebbers hun ne vogels terugkrijgen, daar het aniiera voor velen een zwara rampvludht zou de kunnen zijn. De 12 luxe, prijzen vielen ten doel a.a;n de eerste prijswinnaars en bostondien o.a. uit: le pr. een nikkel inktstel; 2e pr. een waterketel (fluiter)3e pr. scheerspiegel 4e pr. een theeblad; 5e pr. ka.ntoorklokje, 6e pr. pijpenrek; 7e pr. 2 sigarenibielfers 8e pr. 6 alpaca lepeltjes in étui; 9e pr. 6 tafelborden; 10e pr. ta.baksp.ot11e pr. aschbak; 12e. pr. 6 hierglazc.n. De heer A. Boél uit Goes loofde, een ©ereprijs uit voor de twee eerst getoon de duiven welke ten deel viel aan P. Raas Wz. Voorts was er door die vereeniging een verguld zilveren wissel duif besteld, Jammer da t idleze niet 'hij het concours aan wezig was, zoodat d,eze pas later kan worden uitgereikt. Deze wisselprijs' kwam alleen in- aanmerking' voor de eerste prijs winnaar van do P. V. d,e Postduif', welkö op dit concours werd behaald' door Pi. Raas Wz. De prijzen werden, Maandiagavonldf door den voorzitter uitgereikt; hij diankte te leden voor hunne medewerking op, «Kt con cours ondervonden, en hoopte, op een anider concours beter weder te mogen hebben. Een spoidicf Minister. De minister van binnenlandsche za ken en landbouw, mr. Kan, heeft. Woe.n's- dag een autotocht door d'e provincie Gro ningen gemaakt. Hij, bézooht o.a, de over dekt» bad- en zweminrichting te Help man. De minister heeft er gezwommen. WEEKLÏJST van 1319 Juni. ZONDAG. Mis van 3en Zondag nai Pinksteren, 2e geb. H. Antonius, Praef. H. Drievuldigheid. MAANDAG, Mis H. Basilius, Bisschop, Leera.ar. Credo. DINSDAG, Mis H. Vitus, Modertus en Presentia, Martelaren, 2e geb. a cunctis, 3 vrij. WOENSDAG, Mis van den Zondag, geen Gloria, geen Credo, 2'e geb. a cunctis, 3 Geloovig-e zielen, -1 vrij. DONDERDAG, Mis als Woensdag, geen gebed Geloovig-e zielen. VRIJDAG, Mis H. Ephraen, Leeraar, 2e gel, H. Marcus en Marcellianus. Credo. ZATERDAG, Mis H. Juliana de Fal- conerius, Maagd, 2e geb. H. Gervasius en Protasius, 3 Paus. Mgr. Van' Iloey. De Brusselsche redacteur van „De Maasbode" meldt: Mgr. Van Iloey, aarts bisschop van Meeheien, zal a.s. Zondag zi n blijde intrede doen in zijn nabij do Nederlandsche grens gelegen geboorte plaats Vorsselaer. Een grootsehe ontvangst, met stoet en bevlagging". staat den doorluchtigen pri maat van België te wachten. Naar de Missie. Woensdag had het plechtig afscheid plaats der vrjf zusters uit de g-asthuis- congragatie „Charitas" te Roosendaal, die naar Paleinbang, vertrokken. Des morgens onder een plechtig gezon gen H. Mis had na een opwekkend woord door den weleerw. Rector hernieuwing- der geloften plaats. s Middags om half vijf' was liet plech tig Lof met afscheidsrede door denzelfden rector. Alle bewoners van „Charitas" ei velen uit de stad Roosendaal woonden de plechtigheden bij. De vertrekkende zus ters, n.l. Moeder Rayniunda, zuster Catha- riaa, Alaeoque, Cecilia, Wjlholmina ont vingen de hartelijkste blijken van belang stelling- en beste wenschen op haar reis. Met haar gaat ook pater Herinelink, priester van het H. Hart te Liesbosch' (Princenhage). Moge het werk van het zestal Insulind» tot heil wezen. Op, den' derden Zondag na Pinksteren, Epistel. I. van den H. Petrus. V. 6 11 Allerliefsten! 'vernedert u onder macht lig© hand God, opdat Hij' 11 vei- befte ten ti.de der bezoeking. Werpt al uwe bekommernis op Hem, want Hi) I voor u bezorg'd. Leeft matig; en-waaWi want uw vijand, de duivel, loopt rond, gelijk '11 hrieschende leeuw, en z*oekt wiel hi, zal verslinden; wederstaat hem, ver sterkt door het geloof; weet dat z'elfde lijden uwe broeders, die. in wereld zijn, treft. Maar de God van aft genade, die ons door Jezus Christus k' zi.ne eeuwige glorie heeft geroeppn, u, na ©eu kortstondig li.den, zelf vol maken, versterken en bevestigen. Ho® z'i, eer en heerschappij in alle eeuwighf Amen. Evangelie, Lucas XV 110. In dien tijde kwamen tollenaars oi zondaars tot Jezus om Hem te hoorea En de Schriftgeleerden en FarizeërS ni°r' den, en zeidendeze ontvangt d© zon* daars, ©n eet met hen. En Hb' zeide llUI deze gelijkenis: Wat mensch is er ond« u, die honderd schapen heeft, en, ais hi. er één van verliest, de negen-Ie0' negentig niet in de woestijn laat, en gan» naar heijgene verloren is zoeken, tot dat

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 2