NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS wl0111 -rh ook' het aan COURANT ZAKEN BUITENLAND BINNENLAND {de Groote Trooh audiënltie bij1 Z. zich zeen v.aliar- illeni tot 't!(eni ring- a|d!er velen afzem- o.a.. 'die Hollaiad- herinnerd aa® de Mgr. Diepen, b'is- sch, hield Hij tot li toespraak vol pucijaen-Ortlie, Bij over die aanwezig- ulk een voornaam» FranciscusHij' in getrouwheid! en Ijubbel aangenaaoni werd in *.t j libel len H. Vader" zoa- kte. ijne vreugldje over et Generaal Kapit- oot gewicht is voor or geheel de Kerk, i zeerste 'dienj ufglej- osephus Antoni|US, •hop van 'Modlena, s Ordip en) dte Kerk sming tot aartsbia- g van zijn vérdiea- in hoogachting voor len) de®| pauselijke®) udjëntie werden, do de gelegenheid!, ge- MissiebénitoonsteL* gesloten, te bozidh- it te Goes. «liter te Goes zijn ensch aanhitsen; D'. 1 f 25 of 25 d;> 1 ild zoeken: A. 'dj. S. ■r Hendrikétónld.'ereiu •klccn: J. H. S. Co-' i loopen over hooi- dekonskerkeJ. H[j A. L-, N. Pj. Hoedie- tuohtsoh. hipper niet op zijn Antwerpen f 3 of rijden over klinker- ni f 5 of 5 >nd«r' zichtbaar mim'- Ierseke f 2 o'f 2 d. 5 L. S. Ierseke f 3 dB torrijwiel rijden, zon- Goes f 10 of,10 d'. :obd!er licht; M. v. Hi lteeh; J. L., II. M. Uj 1 w. tuehtsch.J, A. emél'djïnga f 3 of 3 ld(. G. Oudelaudie, Ai fll-i G. ,'di Pi, J. K.Goes! ierkei f 5 of 5' dj. S. Hei.lnlk'eniszakfd, lekenl naar eieren van1 -Mn ijl w ijk. L bij den Hoogen' R!aad assatiez'aak van Muijl- gi van het vonnis van verwijzing der zaak' nd Hof. Uitspraak 28! cuinwaiv Boelen. •melde zaak heeft haar, n betpekenis aan moet lor een bewering) van aeninx van Siaelem inl henen brochure „Voor 'hij o. a. bqweerde dat n door dr. v. Blanken- piondent van do N. Hl e Vlootwet, waren igie- de schrijver zich' m;et an Buitcnl. Zaken had later door dr. v. B. in Lwalificeerd alls zuiver G. hield echter vol, door een eereraad té en toen dit door den' erd werd, en ,ook een er G. door de N. R!. CrtL ;ef'f deze laatste aan dr. tot een duel gezOnidjan.' ewezen. En toen liéeft et' station in Den Haag, rek naar het buitenland, van den politierechter, vel een beetje over dfeb een duel de epnigp oplos- lil is, zullen de meestie onderschrijven, g dat dr. v. B. onder at! zijn artikelen niet te of ter goedkeuring, aan ken zijh voorgelegd, e» edaan heeft dat tot deze iding ka® geven. ameld wierdi de 'heer G. .00 boete subs. 50 dagen (M. Ct.). LlJKE STAND Ondertrouwd,; Henjfc 24, j. en Adriana .Marie1 larcus Pieter Maarten) j. en Jannetje v,an Hjft ,rus van 't Westei'nide, 2 athilda» Add(a, 28 j. iham Markus Jansen, «2® 'ogelenzang ,28 j. mus, z. v. Pieter Paa-uwa ritaiKomejanJohanna, dj ot ien Jozina Minn|afa(bd|>' |diriaa:n| Bauer en. AJdrianij z.v. Leendcrb NieuWem ja VerburgJacoba) Ja®, ijnsei en Janna Goudt jhanma, idpv. JVillem' A ftnn)ap»rd.p Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75. GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG. Markt 1 en 2Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1tot6 regels f 0,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs,te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN V Als een Vader. Daar was ontroering onder de ter slotvergadering .samengestroomde schare van Congresgangers op den gedenkwaar dig® 9en Juni 1926 te Goes, toen Haar lem's Kerkvoogd, dubbel eerbiedwaardig door den glans zijner hooge waardigheid en den kroon van den ouderdom, het woord nam om te spreken over de plichten van Katholieke ouders ten opzichte hunner kinderen. Stond hijl daar niet, meer als een vader dan als gezaghebbende en viel niet uit elk zijner woorden de warme toon der bezorgde "liefde te beluisteren die hij zijn diooesanen als evenzoovele beminde kin deren tedraagt? Hoe deed dezé beminde en beminnenswaardige bisschop de gevoe ligste snaren in het christelijke ouderhart tTÏllea, toen hij aan de hand van het voor beeld uit Origenes'' leven dp hooge waardie schetste, .die de Kerk aan het kind toekent, wiens lichaam' een tempel is van den H. Geest. Als een vader sprak Monseigneur Cal- lier de zijnent oe en als een vad®r zegpndo hijliUHL /Gelukkig! de kudde, wie® zulk een lier- dert en deel valt. Want wie der toen aan wezigen zal aarzelen, om naar dit beluis terde vaderlijke woord zijn gedragingen in te richten? Neen, op die wijze kan de Tiende Dio cesane Katholiekendag niet vruchteloos zijn. Wicllïomst'wéard v. d. Voorzitter vi n. i H Veyrctal Comité. Doorlucihtigé Hoogwaardigheid. 'Hoogieerw. zeereerw. en weleOrw. hoé- ren; zeereerw'. Spreker in deze slotverga dering1; Dames en heeren, inleiders, Voor zitters en leden der seetie-vergad'erinlgfen. H-eeren. Leden van het Hoofdbestuur en van het' Algemeen comité der Kabh.oliéken- dagien; Heeren leden van bet uitvoerend comité en der diverse sub-comité's van dezen Katholiekendag'. Dames en Heeren. Het is voor mij, als voorzitter van liet uitvoerend comité, een groote eer u allen hartelijk welkom! te heeten op deze Alg'e- meene Vergadering van den tienden Haar- lcmschen Katholiekendag. Katholiek Goes vormt voor een dag het middelpunt van Haarlem's Diocees, dit danken wij aam hét feit, dat de Algemeene Katholiekendag hier gehouden wordt, maar in het bijzonder aan het voorrecht, U, Monseigneur in ons midden te moge® hebben. Toen nog nu zes jaar geleden hier, opge luisterd door de hjooge tegenwoordigheid' van onzen geacht-en Vicaris-generaal, een gewestelijk en dag mochten houden, konden wiji niet vermoeden, dat binnen betrekk'e- lijk korten tijd niet 'n herhaling daarvan maar de algemeene, voor geheel 't Bisdom te houden Katholiekendag! hier zon plaats hébben. Het voorstel hiertoe is uitgegaan, van hlet Hoofdbestuur, doch' de eer, het voor recht, dat wij dezen Katholiekendag hier in onze parochie mogen houden, danken wij ten slotte aan U, IJ. H. Wl, die het vooxloopigl besluit van het Hoofdbestuur moest' goedkeuren en dit inderdaad |ook gedaan hebt. Voor die goedkeuring, voor die toestem ming brengen wij allen, Kadholieken van Goes, aan Z. D. H. eene betuiging! van er kentelijkheid, inniger dan ik in woor den kan uitdrukken. M at de eer, het voorrecht voor ons nog des te grooter maakte, ja, die als het ware ten top voerde, was de brlna met zekerheid! gelijkstaande waarschijnlijkheid, dat wij dooi de eer van den Katholiekendag te sno- m houden, ook het' onuitsprekelijk voor- recht zouden genieten U, Monseigneur, in ,midden te zien, overtuigd van "Uwe steeds betoonde hooge belangstelling in net welslagen der Katholiekendag|eni L Na/mens alle Katholieken hier aanwlezig mzonderheid namens de Katholieken vak. net Dekenaat Middelburg, maar bovenal namens de Katholieken van Goes, heet ik U, Monseigneur, allernederigst', maar te- Tens allerhai'telijkst welkom. ok u, leden van het Hoofdbestuur, een dairk Vaa welkx>mf en oprechten ^aa^s van gemengde bevolking hLlte'f?118 '°eb!ed' gevoelt men er be-1 a r Ulta°ndering, eens geheel Roomsoh uit fe leven. Wijl jubele! het aoo menigmaal in onze verJeigS., to ^ze vergadermgen: „Roomsehen dat zijh hu'i- RonnTs k" T6j barte' Eoomschen in huis, Roomsch ook daar buiten", maar dat ■!andaag' 0113 Hoomséh: zijn eenij nMj^buiten mogen uitleven, dat danken Vervolgens, meenigeen zal zidhi afee. waagd hébben bij het vernemen der plaats waar deze Katholiekendag ZOu gouden worden maar behoort Gofs dan tot het Bisdom Haarlem Thans Zal het aan een ieder en voor gloed duidelijk zijn nu aller oog door dezeD Katholiekendag1 op ons gericht is, dat wij, oisdhoon van allé kanten ingesloten door het' Bisdom Breda, toch de eer en het voor recht hebben, te behooren tot Haarlem's Diocees. Toen mij, door mijn hooggeachte mede leden van het Hoofdbestuur de vraag, ge steld werd, of ik het mogelijk achtte, te Goes -een algemeenen Katholiekendag! tie org anise,eren, heb ik, zonder eenig'e aar zeling, bevestigend geantwoord. Dit heb ik gedaan, allereerst zeereerw. lieer Pastoor dezer parochie, omclat ik overtuigd was van Uwe Nolle, onverdeelde medewerking en het' is mij hoogst aange naam en ik acht het mijl tot. plicht, hier te verklaren, dat ik me hierin allerminst vergist héb. Dank, Zeereerw. 'heer Pastoor voor den raad en bijstand ons geschonken, voor de tegemoetkomingen op allerlei gebied, die wij van U mochten ondervinden; dank vooral, voor het offer, door U g!ebra.c|ht, om Uw schoon Kerkgebouw, welks luister V zoozeer ter harte g'aat, af te staan voor deze vergadering', moge het' welslagen van dézen dag! IJ eene belooning zijn voor djf door u gebracht offer. Vervolgens ook de Zekerheid, H. E. W'. Deken en Zeereerw. heeren Pastoors van het dekenaat Middelburg, dat U allen het als een eer zoudt' beschouwen, den Ka tholiekendag in Uw1 dekenaat te zien plaats hebben en daarom bereid zoudt zijn, ons zooveel mogelik te steunen en behulp zaam te zijn, deed mij alle mogelijke be zwaren gezing. achten. Maar bovenal heb ik bevestigend op de mij gestelde vraa?! van het Hoofdbestuur geantwoord, omdat ik door ondervinding wist', over welke uitstekende krachten Ka tholiek Goes de beschikking heeft en ik daarbiji de overtuiging had, dat allen we derom bereid zouden zijn, op eerste aan vraag, zich beschikbaar te stellen. Aan U, mijn trouwe helpers, leden van het D'agelijksclh Bestuur, aan U leden van hét uitvoerend comité, aan U, Voorzitters en Secretarissen der commissarissen von orde en van liet Propaggnid.acomité, aan U allen, leden der diverse sub-comité's vanaf deze plaats een. woord van allerhartelijk- sten dank, zeker, aan uw werken, aan uw bemoeiingen is bet welslagen va.n dezen dag voor een z'eer jjraoti gedeelte te dan ken. De Katholiekendagen zijn bij ons.in na volging van andere landen, waar zijl tel ken jare aanleiding geven tot schitterende glootsche betoogingen, ingesteld, om het Katholieke gemoedsleven op te wekken en fc versterken, het zijn dagen, waarop de gelijkgezinden elkaar ontmoeten en spre ken van hart' tot hart over gewichtige le vensvraagstukken, en waar onder deskun dige leiding en voorlichting) wordt vast gelegd en bepaald wat als praktijk is te volgen. Zoo ook Hier. Onwillekeurig komt' mij op dezen dag voor den geest, de bekende EngelsWhe gra vure met! Het onderschrift: „His Ma-jesty the baby", „Zijne Koninklijke Hoogheid „Het Kind". Deze gravure geeft w'eer het enormie wereldvcireer op een der drukste clentra der stad Londen, maar voorgesteld, op een oogenblik dat opi een gegeven teeken alle verkeer stop g'ez'et is en er aan een klein kind gelegenheid gegeven wordt, om mid den door tusschen een zich aan beide zijde opeengestapelde menigte van traims, auto's, bussen enz., rustig1 de straat over te. stoken. Aller oog en aandacht' is gevestigd op dat kind, alles wijkt voor dat kind. Wij ook, hebben heden onze gewone be zigheden onderbroken, voor een tijd' gestaakt om ons alleen bezig te houden met „het kind" in de verschillende phases zooals dit in de sectievergaderingen behan deld is en zoo aanstonds behandeld zal worden. Ook bij ons wijkt' thnas alles voor „het kind" Zonder daarmede evenwel mede té willen doen met de moderne vergjodinjg van het kind. Wij wensdhen het kind, ons door God gegeven, voor Hem' te behouden, om Wanneer het' eenmaal van ons opgevraagd Zal worden, 'hef aan Hem te kunnen terug- géven. Het kind van heden z'al zijh de man en de vrouw1 van de toekomst. De mensie|h! zal in den regel niet afwijken van den Weg1, dien hij in zijn jeugd bewandeld heeft. Daarom nu op dezen dag! geleerd' hoe het kind geleid moet worden vanaf de eerste levensjaren, tot dat het in staat zal zijn zelfstandig op te treden. En wanneer dan later zal blijken, dat de wijze lessen ons heden door zOo bijl uitstek 'bevoegde en tot oordeelen geschikte mannen gege ven door ons in de praktijk worden toe gepast, dan, maar ook eerst dan z'al er ge zegd kunnen worde® dat deze Katholie kendag geslaagd is. Monseigneur, U zijt dezen dag begonnen door in het' Hoogheilig misoffer Gods Ze- gten over dezen dag af t'e smeeken, in Uw memento zult U naar aanleiding1 van het te behandelen onderwerp, bijzonder de kin deren van Uw1 diocees herdacht] heblyen, moge dit het onderpand zijh van het wel slagen van dezen dag. En thans verklaar ik deze hooge verga dering geopend met den groet, die steeds, maar vooral op deze gewijde plaats op ons aller lippen moet zijn: „Geloofd zii Jezus Christus". De debatten. In de eprste afd(eeling worden de con clusies Van prof. vain Rooy ongewijzigd aangenomen. In antwoord op1 eek vraag antwoordde prof. v'a,n Rooy, dlat hij geen schade vreesde voor 'die hersenen' van 't kind door het Vroegtijdig te ontwikkelen, op godsdienstig gebied. Wat de; kastijding Betreft deze i^ somé noodijg, ma.ar over 'i algemeen is spr.. er. geen voorstander van, omdat het slaan meest in' |d(riflt geschie|dlt.: Ten aanzien van het onderzoek vóór het huwelijk was Spr. tegen dwang. Het Ver bieden vam een huwelijk lcomt. pradtiE'cli bijna .nooit voor. Wel kan men, bijl een voor onderzoek heilzamém medisohen raakJJ ont vangen1. In de tweqdp afdéeliuig Verzocht p,afer drg. Vla,ar in zijh| eerste stelling te leze®, „gaven en [vruchten" vaor „vruchten e® gaven". A®» 'den lieer v. d). Dries! ant- woor>dd(e Idle inleider1 op| ecu, diesbetrei'féiiJé vraag, dat clje katholieken idle® gulden mid denweg moeten b'etred|en| bijl het aankwek ken van gomoenschapiszin e® individual! teit. Voor sominige personen is een uni- 'foim leerplan werkelijk) eenl ondergang en daarom' moet men) er, niet te zeer op aan dringen. De conclusies wertien goe«%|e- kcur'd. ïu de 'der'cto sectie ontspon zich ee® debat' van drie kwartier tussche,® den in leider, d|en heer, E^ Franke uit Den Haag, en prof. dr. A. Steger. De heer Franke ver,ain|derd(e: zijn eerste stolling aldus! Het is dp plicht vla®) die ouders iu het huisgezinj, een godpldltonstiglel sfeer te scheppen, éffli te beware® en voort te bouwen op deni godifldiienstig-Tédfelijkeni grondslag, ,d|ie dloor het) qatechianhs-oinidei'- wijs in de vroege jeugdjiarenl is ^eldgldl. Zijl 'mogen dien plicht niet alleen, afwentelen, op geestelijken .e® opvoeders."' Professor Steger bleefi er eVenwel op, wijzen, dat Idiez'e comelusie verwjairrenldl is gesteld. Het ié waai': nien behandelt hier ó'ók het onderwijsvrije en, catochikmus- vrij'e kind. Maar, idle inleider zelf stelt alsi eerste 'de go,tl|s|dlienstige sfeer! in, het gjeziii ■en daarom is 't onjuist te zeggen, dpit dleZé moet voortbouwen op de® catfichismuri.j Het is juist andersom'. De dafóchismnte' moet voortbbuwen op dan godifldliensltigen' Bodem in 't gezin gelag)!. De stelling vam don inleider wefdl bij' stemming aangenomen. In geen geVal kon prof. Stégfer ,zich vereenigel® met de uitspra|a,k, idiat Idle plicht der oucterd va.n waakzaaanjheildl over 't gedrag Idler kinldlereni ophoudt jzoodira zij het ouderlijk diak! verlaten e®, zoolang deze niet eén( positie! innemen geheel ona.fi- hankelijk' vam; hett ouderlijk gezag. Vooral' kantte prof. Steger zich tegen; de toelich ting in 't algemeendat djé plicht eerst ophoudt bij! 'dien 'dood. De onjuistheid! hiervan heeft de iinileidier, izel'fl gevoeld! door in zijj® geschreven conclusie' 'derestrictie te mak-en „zoolang dezé niet een positie inlniemen geheel onafliankelijk Van hetj ouderlijk gezag". De inleider daarentegen, zette, ondier ap plaus uiteen, dat oudjers en grootouders moeten blijiveni waken voor het eeuwig heil der kihdpréni. Professor Steger maakte hier onder scheid tuéschen plicht rut liefde en Hen plicht voortvloeien^ uit oudterplicht. Hij ontkende d|en plicht op, zonkfe voor de ond|ers om! na 't volwassen, worden dei- kinderen nog voor hen verantwoordelijk te zijn, al zullen) de ou'djers Va® zelf! alfflesl 'doen om dje kinderen op, 't goede pajd) te houden. i Dc vergadering, die onder leiding stond, van de® waarnemen,d|en voorzitter mi. Oj Tellegen uit De® Haag, die zich ook even in 't déblat mengdle, nam intusschen Ü!e conclusie va,® den. inleidjer aan. Het was in hoofdzaak prof. Steger te d|oen geweest debat uit te lokken, naar d|eze zei, om, be wijs van belangstelling te g|even. Vermelden wij ten, slotte nog, d|at fte algemeene Vergaderingl gesloten' is met die1 volstende toespraak van Z. D: H. Mgri Gallier Toespraak Mgr. Cal Her, i Beminde Dioéesanfen Immers is 't mij een .aangename Vreugdé om een katholiekendag bij' te wonen. Wajnt ik kan mij' d'a.ni vborstellen, 'd|at ik Übor de vertegenwoordigers van heel mijn bisdnnr ben omringd om> te luisteren naar da ge- wichtige zaken vla,® het katholieke leven. Een bijzondere vreugde is het mij1 van'dlaag in uw midden, te mogen zijh, omdat, naar ik vernam', de groote opkomst te danken is mede aan het belangrijke onderwerp van den ajag: „Het Kind:". In het kind ligt de toekomst. Indjen d'e katholieken kerk zal blijven groeien, da® wofdt ffit bepaald Idpor hen dlie thans nog kinderen' zijn. Er wordt wel gesproken over dezia eeuw a-ls de) eeuw va® het kind. Maar als ik af'g a op hetgeen ik lees e® hetgiee® mij ne verzwakkende oare® te hooren krijgen, gen, da® zou men moeten gewajgjen va® de eeuw van het bedorven kind). Ik' hoor, dat in vel<j gezinine!n| dig kindleran eigeulijk regeere®. Dat wijfet op een, verkeerdéj opvoeding. !Mon,seign,eur kon niet alles herhalen wat reeds in d'e sectie-bijeenkomsten was gezegd m'a,ajr willdp op, één punt M, aan dacht vestigen eni iets diagromitrent'in 't mi'ddjen birengen wat zelden wordt verno men. De opvoeding van het kind, begint reeds in die wieg. I® d'e wieg leert, het kind reeds 'dlwingen. Wanneer moeldler toegeeft 'dan Zal zij' djaarVan, d'e gevolgen, ondervin den. Dan wordlen geen sterke m:.a®neu en vrouwen gekweekt. In de aldleelimgsbijéenkomsten is voorts gewezen op den, plicht d)er ouders, thuis een godsdienstige1 sfeer te scheppen en te Bewaren. Wij' krijgen geen gfcede chris tenen indien die sfeer ontbreekt. Mgr. haalde het voorbeeld, aan (uit het leven, van den H. Origines. Diens Vad|er trad'- eens bij hem a,a,n het bed terwijl Origines, kinldl nog, deed) alsof* hij1 sliep-. De va|d|ei< kuste hem, zeggende: „'glegr'oeb, tempel van, dien II. Geest", dit hacll dliepan indruk op dien knapp gemaakt en, heel ,zij!u loven heetij hij, voor zijn lichaami den eerbieidl betoonid) wel ke 'de tempel tl(es H. Geestes oiseht. Zoo- is de dhrisltelijlke sffeer in db oplvoeidliinig Van invloed op ontwikkeling vbn het kind. Ten slotte wees Mgr. op de Zelflvcr- loocüieninig vTelke de opdbps mbeten be oefenen. Moge de vrucht van iden Ka,tho- kendag w'ezen,, d|a,f dlel Vaders en mbed'ead op de eerste plaats ware christeneni zijn in de huisgezinnen en ga,airne dfe la.steu der opvbeld|ing dlragen,. Dan, zoo besloot Mgr., heti ik niet vergeefs dezenl mor gen in de H. Mis gehédfen voor, het wel slagen VpU dezen Katholieken,('ja.g. Dc Autotocht. Wel niet geheel blehoorenlde tot id|en Ka tholiekendag maan toch als staart eraan toegevoegd was |d|p autotocht Idloor Zuid- Beveland en Wialelieren op Donderdag 10 Juni. Dezé is uitmuntend geslaa.gdj al trachtte monsieur Pluvius voorfcdnrenldl doch tevergeefs roet in het eten te gooien In 4 volle autobussen; werd té 9 uur 's morgens van, het plein voor 't Schutters hof weggereden over Kapielle, Wetnel-) .dinge, Ierseke, lanigs dien KruiniUglschen Zanlddjijk over Schore en 's-GraiVtelnlpoi- der naa,r Ovfezanld1 waar Idle kinderen der. St. Alo.ysiusschool in hun - ZeeuwSfchéi dracht met het ondferwij'ze'ndl personeel den autotochtgainigers een ovatie) 'birachtan.' Teen ging het door naar Nispe W!aar ïon'd die kerk wer'd! gereden en vervol gens naar '«-Heerenhoek. Aardig was die ontv'argst dia 'de deelnemers daar wachtte.' Een Veertigtal hbérinmetjes de geel-witte) vlag zwaaiend in dp handi, kwamen onder leiding van 'd|pn ZeerEerw. heer Pastoor het welkom toeroepen. Na, het zingen Van' enkele bekende liedjes, d'ie Zoo helder én lijn klonken en waarvan da® op, eeusl het refrein door alle aanwezigen werd| meegezongen, g§ng m'en. naar den Burge meester Timansweg waar de geheele ajroép zich opstelde aan! idfen' 'dijk, met de boerin netjes voorop en wierden zoo dloor dien' fotograaf op de gevoelig plaat gezet. Toen ging m'en weer' terug) naar het dale ■Van den, Bulc'k, waar allen zich Vergastten aan eeh echtoi ^eeuwschei „stute" een wel bereide koffietafel, dliei zeer in 'dien smaak viel. Daarna ging het1 op Mid|d|elbiirig'| aan. Waar de merkwaafd(ighe'den, en| het m'arkt- géVoel in oogenschouw glenomén werd e® een fellé plasregen' tot een overhaast' „sanvé qui peut" noodzaakte, 't Was| toen te lala! omI Veere aan te doen en die reis ging ®a,ar Domburgj, waar zee en, strand en, „die manteling" bewonderd wer den. Van'dla ar reedfm'en langs Westkapelle, •Zoutelan'd'e en Biggekerke naar Vlissin- gen, mét zijn bezie®swaardighéd)en. Hier werd een kopje thee gedjroniken e®1 toe® ging het huis toe d.w.z. maar" Goed waar de stoet d(er autotochtglangea-s, dlie efeheel den dlag in een allergezellig^steini omjganlgl met elkaar hadden dloorgébracht, ontbon den wer'd. Zoowel ov'ah Idem tocht als over het gansche verloop va.n dein Katholieke®-. dag, zijh regeling! en ord(a Werd) dei® Voor zitter en dienis médewerkers! herhaaldelijk de meest vleiende betuigingen va® tev're- denheid 'd'oor de hoofldhélstuursleden: ge- htracht. De Tiende Diocesane Katholie kendag behoeft voor zijlnl voorg,a®^|fars dan ook allerminst ondier .te Idioten. ENGELAND Nederlands: hie -tecnkelen naar Engeland. Een groote m'etaalfabriek in het be langrijke mijn-centrum Derbyshire heeft steenkolen ontvangen uit Nederland en kan daardoor de hoogovens in bedrijf hou den- Dit is Zonder voorbeeld' in de annalen der Engelsche industrie. (V. D.) Koninklijkbujoek aan Engeland. Hef dagblad ,,A. B. C."- meldt dat de koning en koningjin van Spanje einde Juni een bezoek zullen brengen aan Londen, De koning! zal tévens Oxford bezoeken, waar bijl ee® graad zal ontvangen. (V.D.) Hef conflict in de mijnindustrie LONDEN. (V.D;) Over hef algiemee® wordt het betreurd dat de conferentie, welke Woensdag is gehouden tusschen de mijneigenaren en de< mijaw^rkere-jver. toge.iiwo.ordigcrs zonder resultaat is ge* bleven. De bewering, geuit door de mi,!n« eigenaren, als Zouden de mijnwerkers niet génegen zi,n om bun standpunt op ts geve® is toegelicht door Cook, den seo.ro* faris van de mijuwerkersfederatie, die ver* klaarde dat ook de mijn-eigenaren in gee* nc.rlei opzicht hun standpunt hebben g'e* w'ijzigd sedert het oogenblik dat zij een concessie hebben g-edaan, waf betreft den 8-urigen werkdag en de regeling o.p da basis zooals die gold voor 1921. Vooral de onverschilligheid, welke, door He mijn* ^eigenaren aan den dag wordt1 gelegd tegen* over de reorganisatie van de mij'n-indPstria vormt een belemmering om tot overeen* komst' te geraken. Momenteel zijn ook alia verwachtingen, dat de onderhandelingen zullen kunnen worden hervat', opg'eige* ven. De leden van het bestuur der mijfa- werkersfederatie hebben gisteren te Lom- den vergaderd - en hebben zioh! bijl Cook aangesloten, wat betreft diens moening om de status quo te handhaven. Ook de ver tegenwoordigers van de niiheigenaren héb* ben besloten om Londen te verlaten. BELGIE He'1 NeilerlaUdSeh-Rclgiscli1 verdrag. De kamerafdeelingen hébben lieden tnof algemeene stommen min drie onthoudingen het' Nederlandsah-Belgise.h Seheldeverdra.gl goedgekeurd. Een lid zei t'e hetreuren, dat de Wielingenkwestie weer zonder op lossing is gebleven. Andere leden sprakeui als hun oordeel uit, dat zij- meer voordee- len van economischen aard hadden ver- w acht voor België. Verder werd gevraagd! dat zöu worden aangedrongen op 'Eet spoe dig1 graven van het' Moerdijkkanaal. KORTE BERICHTEN In het volkenbond'Spaleis te Genève beeft zioh een pijnlijk incident voorgedaan een Hongaar trad op graaf Bethlen toe en gaf hem! een oorvijg. De Voorzitter vau den volkenbondsraad betuigde Bethlen het leedwezen der raadsleden. Spanje heeft' te Genève doen mqdle- deelen. dat het amendement op art. 4 van hét! volkenbondsverdrag' ratificeert. Uit de toelichting' van dti Spaansohe besluit 1'lijkt, dat Spanjo niet langer voor een niet'-permanenten raadszetel in aanmerking wénscht' te komen. Reuter m'eldt, djat er een 'hnuigenldlé spoorweg geopend is naiaa- IcJJeai top' van dé Rax-Alpen, ee:n vau dé mooiste van de Sommering, Dief spoormég gfa tot op1 3291 voet hoosto. i Reuter méldt uit Washington,, d(ati de Ver. Staten d|e regeering vjan Nicara gua, laian welks hoofd1 generaal ChamOrroi staat niet hebben erkend en ook' niet zullen erkeihnein. De. Hamburg vau |de Hamiburg-Amé- rika-ljjn is op haar jongste reis id den' Atlantische® Oceaan op 120 mijl vaal New-York een groote® ijsberg gfepapseerdl wa,arop een ijgbéér werd gerignaleeudti Het ongelukkige di-eï Zal wel in' uiterst hongerige® toestand zijn gjeweesit. Het gebboTterijfér in Engeland en: Wi-ales ov'er het eerstel kw;alrtaal van 1925 toont weer eejn' geringen1 !achteruife|a|n|g a.an vergeleken blij! het overeenkomlstigei kwartapl van 1925. Er wei-den' 174.051 levende kinldjeren gehore®, 1559 minldler, idan het vOrig jaar. EERSTE KAMER. Vergadering va». Woensdjaig! 9 Juni. 1 Zonder veTmel'dlanswaatHïge, trouwend •niet meer dan! vijf minute® in totaal vor-i (lereridie, idisouSsie en' zonder hoofdelijke stemming heeft de- Eerste Kamér haar, goedkeuring gehecht aan» eeni aantal wets ontwerpen, waaronder er zijh Van eenige beteekeniszooals de Surinlaaméche begroo ting, de Curadaosche begrootingjj 'dje con versie der Inldfidche leeningen, Idle heffing Van propylalcohol en' iso-propylafehol, de nieuwe wettelijke regeling jdpr zw- bfieven. Hiermede én mét het voorafgapinidje) affleelingsondterzoek heeft Idle Senaat zijlnl ta!ak alweer verricht tot Ddns:da»gavonjd! 22 Juni. I Hnldiging Duyffltaer vjaiiif Twist. Op a.s. Maandag, 'savon'd(s om1 halA acht, Zal, naai- „de Stan|d|." meldt, te M«p(- pel een feestelijke bijeenkomst worden ge houden ter heiidlemking vé® het 25-j,arig Kamérlidmaatsehap van dien/ heer Duy- maer vjau Twist. De legerorder 1924 inzake opnieuw verbinden. Naar de „Standi' verneemt, zal binnen kort worden ingetrokken dje legerordler 1924, waarbij werd bepaald', Idlat mili tairen zich niet langer dan voor één jaar opnieuw mochten, verbinden. Mr. A. baron vlaini Wijnbergen. Naar wij Vernemen, heeft het lid dter Tweede Kamier, mr. A. baron Van Wijn bergen Maandag in het St. Antonius-Gasjt huis te té Utrecht een lichte operatie ondergaan. De patiënt heeft een' goedé®) nacht gehad- en maakt het naar om'stan-* idpgbedien zeer goe'dl WaapsohijnJijk !zlal biaron van Wijnbergen in den loop dpi;

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1