NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND De „Tiende Diocesane Katholiekendag" te Goes, DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS LISJES, GOES. Leerlingen sche Courant ïrdienst 1926) Prof.Dr.A.HJ.Wi.VANROOIJ ÏCHE COURANT 3 EERSTE BLAD 'AATSLQTERIJ en man", maar aakt DE zaak! Rede van ll'emijh van „Amicitia" to I c klepprijls; Ed. Rogier© I Beieren" te Goes, 2e klepj, ran „Willeen Tril II" f© vogel; E. Ver vaat', vaa* Iren" te Goes, 2e zijlvogel; |u „de Vrij© Schutters"- te lie hooldkalC. Moisom, li.' te 's-Heerenlhoek, 2e latséhorre van „Zorgvliet'! I:, le onderkall; H. Parée^ te 's-Heerenhoek, 2e on- NUMMER 68 D0NDERDA6 10 JUNI 1926 229TB JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Marktl en 2: Telefoon No.474. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1tot6 regels f0,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. 1 i 13e lijstk( lm® Maandag 7 Juni. 5GE PRIJZEN 2507 18427 11422 17638 19903 1.7083 18440 19428 19157 9570 10264 1174# 13219. 13236 13976 1528Q jn en Verpachtingen kerke, een; hoefje, v. (DisseL) Ikerke, inspan, De KjolH I hooigras en' .de kerstenj. tl I ibalaire goederen, De Kokj polder, woonhuis en Wei-l, J Dissel. 11 Ihofsteedpe, Van Disteel. - land, hofsteedje, Verhist. I' dvruöhten, Van Dissel. breninspa®, Van Diésel. agcursus en voor den 2-ja- Juni van 24 uur en alle 9 uur bij de Directrice in oor een 5-maandelijkscheit 1 ge vrouwen, die vóór haar Iren willen. 11812-39 6R00TEWAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN -en Handelsdrukkerij GOES ranten aa's, Wissels Tabelwerken en, Dankbetuigingen ling, Reclamekaarten ikaarten, Convocaties ;en Enveloppes Servetten Irukken ken reerend emde Drukwerken zijn ons gaarne aanbevolen not als het geschiedt met 10.54 12.03 12.39 12.47 10.52 10.40 11.17 12.19 1.30 2.20 2.36 3.02 3.14 3.34 3.42 1 ir treinen 2.31 3.35 4.02 4.09 4.16 3.51 5.00 5.33 5.41 4.38 5.36 5.45 5.55 6.03 6.14 6.21 6.30 6.37 6.44 6.54 7.01 7.08 7.16 7.24 7.32 2 3.511 7.42 5.25 6.17 7.17 7.28 7.38 7.46 7.58 8.05 8.14 8.21 8.28 8.37 8.45 8.52 9.01 9.09 9.17 3 4.56 5.33 5.41 4.07 4.17 4.41 5.25 6.17 7.27 7.41 7.54 8.05 8.20 8.28 8.40 8.47 8.56 9.08 9.17 9.26 9.36 9.47 9.56 2 8.39 9.07 8.02 7.37 8.00 9.04 9.49 10.20 10.36 10.54 11.06 11.17 11.37 11.46 niet altijd te rek®®0' I Deze Katholiekendag, de tiende in .de rii der HaarlemscJhe Katholiekendagen, maandenlang verwacht en moeizaam voor bereid, heeft met groot succes Woensdag j.l. in de Zuid-Bevelandsehe hoofdstad plaats gehad. Den avond te voren kwamen met de treinen successievelijk uit Holland de deel nemers aan. De voorzitter van het hoofd bestuur, mr. I-Ieerkens, T-hijseen, arriveerde reeds te 5 uur. Met den laatsten trein kwam Zij-na Doorluchtige Ho,og)waard%!- Jhieid Mgr. Callier, Bisschop van Haarfan aan, vergezeld van zijn secretjaris, den wcleerw. heer v. d. Tui,in. z.d'. Hoogwaardigheid. werd ópfeewachi door den voorzitter van het Uitvoerend Comité, mr. J. H. M. Stieger en den zeer- ecrw. heer L. Dolle, pastoor der parodhi® en per luxe-auto van de G.Rj.A.M. naar de pastorie afleid. In (kitf'ïatén avond had in Hotel „De Jïwjjénbeure" de kennismaking plaats vaar -- hM bestuur van bet Uitvoerend Comité met de reeds aanwezige leden van hjet Hoofdbestuur en andere in genoemd Hötel logeerende en reeds aangekömen deelne mers aan den1 Katholiekendag. Den volgenden morgen, Woensdag1 9 Juni, was er reeds vroeg een drukke be weging van leden der verschillende sub commissies voor hef treffen dier laatste orde-maatregelen, terwi,! het (lokaaltje naast de kerk tot informatiebureau wérd ingericht'. Langzamerhand kwannen de vreemden van verrq en van nabij opzetten. ■Waar de Katholieken het consigne om te vlaggen getrouw' hadden opgevolgd, had de stad een fleurig aanzien en een féeste- lijken tint. Bond half elf, het uur van de aankomst van den eersten smeltrei uit Holland waren allien op hun post en wel dra begon de parochiekerk van St.-Maria- Magdalena zich te vullen met gieloovigee' voor de H, Mis, waarbij eenieder de plaats innam1 waar hij recht op had. Onderwijl waren de propagandisten varaït „Herwonnen Levenskracht" al ijverig met hun bloem-enactie in de weer. Een ongewoon feestelijken aanblik bood de parochiekerk van binnen. Langs de muren en bogen waren gepolychromeerde schilden aangebracht met de beeltenissen van kerkvaders, ordestichters enz. Aan de zijmuren van het transept bezijden de hooge. boogvensters prijkten afbeeldingen van de 12' apostelen, terwijl engeillen-fign- ren, draperieën, palmen en a,nder groen aan het al een gevarieerde tint gaven, niet het minst de acht reuzenbanderolles van lichtblauw' en rose doek die uit den koepel afdalende, aan de kapiteelen der achtkan tige zijmuren smaakvol waren opgenomen en zich groepeerden rondom1 een reuzen- mand met groen en bloemen die midden uit den koepel als nederdaalde. Ook de balustrade van het, koor was in .feesfkleedij gestoken, z'oodat het voot niemand een geheim was dat hier het mid delpunt' wa.s van het 10e Katholiek sociaal congres in hét bisdom Haarlem. Precies te kwart voor elven schreed de Bisschpp zegenend de kerk binnen, kleedde zich voor het altaar met de liturgische gewaden en droeg het' H. Misoffer op, bijj- gestaan d,oor den zeereerw'. Beer deken Van der Aa en pa.stjo.or Dolle. Het Sji- Caeciliakoor gaf hierbij voortreffelijke® zang ten geboore. Nadat de H. Mis was gelezen, en Z. D. Hoogwaardigheid eene korte dankz'eglgjng bad verricht, verliet hij' wederom zégenend de kerk, waarna de menigte zich ver spreidde. Legen 1 uur begon de toeloop naar de sectoe-vergaderingen. Intussehen waren tegen het middaguur nog tal van congres gangers de stad binnengekomen. De eerste sectie vergaderde in do groots zaal van „Het Schuttershof'. Aan de be stuurstafel zaten,: L. Dolle, pastoor, Goes voorzitter; G. B. N. Luken, 'Kapelaan. Middelburg, secretaris; Mevr. H. Enge- rmg—Spillner, V3|issingen; G. M. Mes, Middelburg, en H. J. Vroom'. Middelburg. I. Nadat door den Voorzitter in w'elspre- I; kende bewoordingen de bijeenkomst' was 1. geopend, leidde Prof. dr. A. van Rooy uit I Amsterdam, zijn onderwerp „Het kind'in eerste levensjaren" aldus in Spreker in de Eerste Afdeeling Danaes en Heereni. i Mij is gevra.a,gdjtot' U te spreken over: .„Het kind ra) d|a eerste levensjaren." e ^wmp.lijkt eenvoudig. 'En raag, ringt zich. op, hoe op eenl dlo- fcesanem Katholiekendag voor djt onder-,- WC!wXS SevraagBI kon worden- Welke katholieke ouders izoucHpn ,®iet begrijpen, wat zij aar( hun kind in de eer ste levensjaren; verschuldigd!, zijn? Zoo in iets de .stem %r natuur dUid'eliiSd spreekt, dan is het toch wel inj dó v„r. houding, 4e er bestaat .tussche® ö'e ouders en het kleme hulpelooze wicht, vrucht van hun huwelijk; het kind d|at in Ida eerste levensjaren zoo geheel en .volkomen afhairi keljj'k ia Van anderen; het kindl waaraan! Op de eerste plaats .zoo gaarne en van-zelf sprekend -die oulfes al hunne zorgen en toewijdng gevent Inderidtaaö dat alles ia waar en duidelijk en met recht mocht .ik dan ook zeggen, het onderwerp 1 ij k t eemvOud|ig. Maar juist daarom ik bén er mjj wel bewust vb® zal het moeilijk zijn op, bóeiend© wijze IJ erover te onderhoud©:® en vooral zoo danig tot U erover te .spreken, d|af het gesproken althans tot zekére hoogte nogj leerzaam voor U zal .zijn. Evenwel het leven leert te vaak, dat ook aangaande eenvoudige onderwerpen .en vraagstukken de inzichten vcrtroebéldl ge raken, de zuivere begrippeni yerioren gaan niet zeldeni met het gevolg d|a/t het komt tot verkeerde praktijken, onjuiste, gewoon ten, gevaarlijke sleur. Bul .het gevaar daar toe is té grooter, naarmate de beginselen, die h et kom'pasi v'oori ]alle levensverricihtini- geu belmore® te zijn, onder invloed! van velerlei omstandighed|eni, minder scherp hun richtenden invloed| Idéen gelden of zelfs die invloedl gara'Schelijk gaan inboeten. Dat daarvoor in onjze tjjd'en dé kansen groot zijn, zal niemand onzer dturv® ont kennen. Wij leven in een tijd van opper vlakkigheid; idlaar gaat door gianseh de wereld een neiging tot' sterko individlueele genieting, tot losser maken der biaaridiem, die een belemmering kunnen! zijh. voor het vrij uitleven vbn het leven. Dinar is een sterke drang in alle dagen d;er samenleving om zich vrij te maken va® velerlei plich ten hoe oud en eerbied/ waardig dézfei ook mogen zjjn, ten einde in Volle mate gemak en genot ter eiiangten. i Wanneer da,t zoo is dlan is heb aange- wezen, zeker en allereerst voor ons k!al-i en dan tot Bezinning te dtwjin- gen en daarbij niet alleeu aandacht t» geven aain dot zWaré en hooge plichten. d|ie goddelijke en kerkelijlk'e wettea ons op leggen, ma:ar ook. ia rust en ernst' na te denken over vele meer eenvoudige vrplich- tingen, waarvan maan, al te gauw en; grif geloofd wordt .'dlatd :a,arin toch wel nimmer te kort geschoten/ wordt. Als zulke verplichtingen zie ik de eischen, die ik in mijne sstellingen gefor muleerd hebl Voor welker toelichting ik thans uwe welwillende aandacht Vragen ga Mjj'ne eerste stelling luidt; i Het behoort tot' de eerste en belanjg- rijkste plichten der oudiers ree'dls ia de eerste levensjaren: dier .ikinldteren! nauwkeurig te zorgen voor leen zoo goed mogelijke ontwikkeling! hunneri' lichamelijke en. geestelijke eigenscha pen. Bij de vervulling dier plichten moeten de oudjers zich laten leidien niet alleen: door natuurlijke, inaar ook en bovenal door! bovennatuurlijk© 'beweegredenen. Het kind inl idte eerste lev!ensjar©n| is ge heel afhankelijk' Vaü' anderen. Voor zich zelf vermag het opi geenerlei wij'z© te zor gen. Naarmate het ouder; wordlfc ontwikke len zich verschillende vermogens, ma/ar het duurt toch verscheidjene jaren, alvo rens die vermogens djoeltreffendl gebruikt kunnen worden onder leiding vau ver stand en. wil. Het kind in ;dje eerste leVensjaren isj dlud geheel aangewezen op, de hulp van ara deren. Zonder diie hulp lijöit het grootelijks schade of gaaf het! ten gronidp. Dat zijn 0,1 te -gader waarhadjeni waar aan niemand twijfelenj kanj In 't kind ziemwijl eea ga-ve Godjs, ge schonken en toevertrouwd aan :d;e ouldlers. Voor ons. Christenen, is elk kind een ge schenk uit de liefdjerij'ke hanldlen van den Almachtige, in pand geicjeven a,an! ^ijh Vader en iatora: zijne Moer]ter. Wanneer het kind in dte eerste ja.refn van zijn bestaan! niet derven kan dje zorg en deni bijstand! vara araldlenem, dau moe ten h et 'natuurlijk en ivan-zelf-sprekénd jdp ouders zijn, dje allereerst en bbvenal dlie hulp en dien1 bijstand! moeten geven. Het redelijk dienken Idlwingt onverbiddelijk tot dat inzicht. De héteekenis een,er plicht stijgt naar mate het doeleind© d'er verplichting van hooger orde en waardje is. Ieder mensch is een evenbeeld: Goldls. Ook voor liet kind geltfd het woord! van den Catechismus: De m©nsoh' is een redje- lijk schepsel Gods, bestaand© uit een on sterfelijke ziel en eenl sterfelijk' lichaam. De eenvoudige maar ontzaglijke waar- de-bépaling, van het kindh'die in deze voor 'den besloten ligt, geeft, meteen en met ontstellende d|uidlelijkheid aan hoe zwaar en belangrijk wel de plicht der verzor ging is, die voor d|e ouders tej| opzichte gerekend onldjer 'die eerste en Welangrijksté 'dat die plioht inldlerdaacll moet worde®! v'an het kind! bestaat, En niemand zal ons Idturven ontkehhehi dat ;diie plioht inderdaad, moet worden gej rekend on|djer idle eerste <tn btelaralgrijkfetri die op d© ouders rust. Het kind is djra.ger, Va® lichamelijke en geestelijke eigenschappen. Wij weten het uit de eenvbuidjge! woor!dlon| van ooizen Ca techismus. Wij' weten hef ook uit wat het onderzoek !d©r wetenschap ons leert. Dat de ontplooiing en dje ontwikkeling dier eigenschappen: afhangen zal wat uit kind wordien' zal, hoe het rijpen zab tot volwassen mensch, behoeft wel geen be- toog. Gewichtig echter is de vraag of reed© in de vroege' jeugd( op1 diio ontplooiing^ op die ontwikkeling invloedl van buiten kan worden uitgeoefend). Voor wat de lichamelijke ontwikkeling betreft, zal ik straks bij' Volgende stellin gen nader nwe aan.dja.cht te vragen hebben.' Voor bet oogonblik moeten wij onze aandacht bepalen bij' dje vragen: wa.t we-, ten wij Va® de geestelijke eigenSchiajp,- ipjm van het' zeer: jonge kind, en hoe kun nen deze beinvloedl worden.?) Beschouwen wij een's een ,zoer jong kind Het duurt wel vele m'a,a®d(ea voarfdiaf ©enig spoor Vaat de ontluiking vu® gfeeste- lijke eigenschappen, ontdekt ka® wordien., Maar dan gaan wij waarnemen: dje eerste lach op het gelaat-. Dan btrekeln; de oogen- tüikken aam, waarin hef met teekene® van welbehagen grijp® ajajat naar iblinkende voorwerpen. Das; gaat het de moeder, tot- haar onuitsprekelijke vreugde toeschijnen, 'dat het kimdj haar herkent tusSdllen an'dlero personen, naar haa-r de armpjes strekt om' haar koesteringen uit'-to lokllcen, en andore afweert, die liefkozingen: biedpn /willen.' In deze en' andere teekene® kbnid'igt zicli de langziam© oratluilcing van - gjeestelijk! leven aa®. Nog uiterst -bte'pprkt, nog zeer primitief, ongetwijfeld', maair onmisken baar zeker.Door al die teekenen' zien wij het kind geleidjelijk ;ara|dlers wordhn als het was' kort' te voren. Kont té voren: waren het alleani lichamelijke functiën, die wij vermochten waar: te inte'm'en. Het sliep;, het kreeg zijh voeding, en vertjer leeftdie hat als het wa,ro passief. Maar nu is het of het oprijst tot ,een Voller leven:; wij! zien' sluimerende v/ermogenSi ontwaken- en in werking trede®. En Van week' tot wteek, van maand tot maand! wor'dlt die werking starker en vollediger. jDe lach wordlt vrij'-/ v en onmiddelijkerduidelijker teekenen' van afkeer of' welbehagen1 worden waar genomen; uitingen van.' teg|enzi® of verztet gaa.n zi-dh openbaren. En "dan gaap ook do eerste klanken, gevormd) worldien, enkele woordjes woéd/en, zij! het meestal grappig gebrekkig, naja|ezégd an|é.an! sommig|êvoor- werpen wordt iets v'ara1 een benaming ge geven. Het woo/derblare leven Van djen geest bij het jonge kj.nfcl gjaait zich! oecn- baren, de wil treédit ia werking, het ge- meed raakt in béweging.j Het zou, te veel tijd vorderen al die processen i® b'ijzonderhed(en teaUa.lysce- ren. De zielsleer vaa het zeer jeugdige kind is nog sledhts in een begin vaal ot- wikkoling. Ma.a.r vast staat toch wel en tal van onderzoekers hébben: het ons dpor be- wonderemswaai'djge onderzoekingen gleleer en bewezen, datju.l vroeg 'een ziekere dbel- bcwustheid komt in liet kinderleven met dien verstara|d)e, ld|at het kind gaat willen, gaat begeèrcn met eea zekere- mate van onderscheid:, dloeh uiteraard' bij dat on'de*- scheiden nog niet of uuiterst onvolmaakt het nuttige v'arai het) schadelijke, het goed» van hét kwade, het behaaglijke va® het onbehaaglijke te scheiden weet. Wie een kind, b.v. in; het tweedie of 'dlerda levens jaar nauwgezet gadeslaat, hem' kan hét niot ontgaan hoe imderdlialdl de kleine monseh ziel eni lichaam groeit. De vraa-g heeft nu voor ons Weteekenid: K a n op dat proces va® groei en bijzon derlijk dlan op ülat proces van' geestelijke groei en ontwikkeling reeds invloedl wor den uitgeoefend! b.v. in 'die eerste vier of vijf levensjaren Voor de lichamelijke ont wikkeling weton, wij' dat d|eze vbor verre weg het grootste deel afhang^ va® liulp van buiten, van de verzorging dje het kind ontv'angt, 'dje voeidling' 'de behoorlijke lichamelijke reiniging, verblijf in de bui tenlucht en velerlei andere .factoren. Maar kan rau hetzelfde gezogdj worldien van dat veel fyhere en meer samengestelde pro- Ces der ontwikkëlng op noem'endwa-iajdjige wjjzo in de prilste jeugd) van; brutere be ïnvloed worden? Een uiterst belangrijke vraagWij rake® met deze vraag aa® een der moeilkste vraagstukke® |dier kin derpsychologie. Wij' kennen, immers! in het algemeen de® ;djepsten| aarld) van het geés- tes leven der menlsoh-en, in zijl® wording en ontwikkeling, nog sleohtd te® deele en wjj vermogen het nog m'aar weinjs! diep; te doorgronde®. Toch hebben ervaring en on derzoek geleefd), Idlat inderdaad bij het kind al op: zeer, jeugdigen leeftijd' een be ïnvloeding djer ontwikkeling vaP 'die gees telijke vermogens mogelijk is. Uitterauj'd moet die heïnvloedju-g aapgepast zijh aaP' de bijzondere gevoeligheid! e® teerheid van liet kind en za,l zij alleen, tot eenig re sultaat voeren, wanneer zij' langdurig eP volharden|d| wordft toegepast. j Het eischt -meer zorg -en inspanning, een dunne staaf van fijn kristal te buigen zon der bteuk te maken, d(a® die zware staaf van sterk staal. Maar hoe dan moeten wij ons voorsta len dat het praktisch hij' d|ie beïinivlooding gaan zaüi.Laat o'nis' pogen dit metf en kele voorb'eelden toe te lichten'. Wanneer het kindo met ordie on regel maat zijn voedingen krijgt en' nu boven dien op anidére tijden nog dwingt om drank en, Voeclsel, en ©(a.® dien dwang wordt dlan niet toegegeven, idlap zal ziöh bij het kind geleid/olijk ontwikkelen een gevoel voor r.egelmatigjheid, en- ook zal het kind' Va® lieverled© bemerken en tot een© zekere hoogte b'egrijpen, dat* niot immer zijne wensohen e® verlan gens bevredigd.' wordéa. Natuurlijk zat het nog vrij la-ng duren, voordjat het kind bewust ga.at inzien, cplt het zich Zalf nu ca dan intoom'en moet, m,aaa' zeker kan de eerste oefening! fdjapa'toe op flle a-an- gegeve wijze beproefd wopd^n. IWanneer het kind in raerveuZe prik kelbaarheid h et een of .amdler begeert en al spoedig dje traantjes vioraen) laat, wanneer het begeerde niet spo-ed|ig ^esjcjhoinjkeui Wordt, d' an kain| gédiuldig moedjer-bksleid dé prikkelbaarheid in kalmte verajnjdipren en door het begeerdip niet. onmiididellijk toe te staan, doch langzaam'-aa-n eerst toe te geven, het kind in rustiger, evenwichtijafer gemoedsstemming bkenlgjen. Wanneer het kind zeer ontvankelijk blijft voor indrukken! van buiten en o n r- rustig allerlei wil zien, naar alïerei wil grij'pen, allerlei wil! betasten, dan, ook kan door veratapldjge leiding orde en rust in dan kleinen, woelenden geest gebracht worden door het milieu, waarin- liet kind leeft, rustig te doen zijin, en Vooral] dia in drukken, djje op het kinld) inwerlk'en, in aantal en sterkte te beperken. Deze enkele voorbeelden zijn gegrepen uit dc werkelijkheid: van het leven!. Wij! Vinden an)d(ere dloch soortgelijke vermeld in do vele werkau van ernstige opVoqd!- kundige®, 'djie met scherpen -zin hebben nagespeurd, w,a.t wel te bereiken w'as bij de ontwikkeling idler geestelijke Vermo gens i® de kinderjaren. Het meest treffende bowijsl voor dje be ïnvloeding van buiten of Piet of minimaal ïontwikkelde geestelijke vermogen^ bij hecjl kind konpen wij: uit het geva-l van Manie Hertin, waarin, wijlen Pater psroffessor De Groot eens oen! zeen gedocumenteerd©] stu dio wjjldlde. Dit Eransche meisje Was blind, 'doof en stom' gehore®, iw-a-andpor Idie midd|e- len om met haar zieleleven dontakt to krijgen schier geheel schepen te ontbreken. Zelfs bij dat kin'dj gelukte liet aan een be- wondcreraawaarjdag-geldluldigie religieuae,om' den geest uit id)én! slaap te wekken en het kind tot een. behoorlijk' verstapdplijk en eeesteljjk leven te ontwikkelen. Denkera wij nu eens nader na; oVe® djat feit, ov'er- die mögelijkhei|d( dlus om reeds vroegtijdig dén kin|diena|eest in zijne ont- wilckcling te -beïnvloeden, dfan 'voelen on ïbegrijp-en wij dadelijk, ld/at die invloed' er een kan zijn t e n'.go ede of tan k' wp (dje Hot wordt mogelijk d|e biegeerten, dïa op leven in. het kind' onhiegréusldj en dla'delijk te bevredigen of wel ze te temperen en té leiden- Het wordit mogelijk het ki-nld' dat onrustig en; prikkelbaar en driftig is tot rustiger gemoédsstemininaf te "b'rengen. Dut alles moge weliswaar niet eenvoudig ja vaak zeer moeilijk zijn, onderzoek en ervaring leera®, d'a,t het mogelijk is even gceJ a'ls het mogelijk Idie lichamelijke vor ming ep ontwikkeling te leiden en te be is vloed an,1. Geen opvoeding zal 'een volledige .zijh, die met idlat feit geen rekening houldft. Eiké opvoeding waarbij alle, krakhtsnF 'Sam'enge- trokken worden, op het lichamelijke, dpöh het geestelijke verwaarloosd: word)t, is een onvolledige, en dloor zulk eene opvoeding wordt het kin'd! grootelijksi ite kort geldfaan'. Roepen wij' ,n,u vóórts in onze herinde ling tarug, waarop; ik daar straks read© wees, t e weten dat twij', Katholieken' in' het ons geschonken kind zien' én zieu m'oeteu een gave Gods, ee® pand) uit Godtó hand'en' ons geleand en toevértrouwcI|, |d(ara dringt zich met klom!, en kracht de conclusie a,an ons op:, dat zij aan wie het kind) werld toe vertrouwd, cjat d'e ouders niet slechts om natuurlijke redenen, maar ook' vooral om bovennatuurlijke redenen d|e vervul ling van den geschetste®, opvoeddnj^splicht streng e® nauwkeurig hebben na, te streven. De natuurlijke beweegredenen zullen' zijn: do overweging en het iniziclit, Idlat het sterk en gezond gevormd© lichaam' mot een goed ontwikkeld! verstanld', een stork gevormde wil, een evenwichtig g(e- groeid gembédi het kin'dl, tot volwassen© geworden, .sterk zullen maken in d(en, strijd om het bestaan en: xzijn kamkeh op welslagen in. dien strijid' belangrijk gunstiger zulle® doen word|en. De boVemnatumdijke beweogredenera,' Zul le.n zijl®: de verwachting en dte overtuii ging, d'at .die mensöh, ibéglaftfd] met zulk een wil, zulk es® verstand, zulk eem' ges Woed hl et zekerst overwinimaar wordien zal in de® strijd! om' het behoud1 iyiap «iel en het waarachtigst! beantwoorden zal aan wat de eerst© vraag van onzenj Cate chismus1 ons leert: de mensch is op aardje om God te' dienen) en daardoor in; d'e® he melt e komen. 1 l Sprak ik tot nu toe over de m o g e 1 ij k beid om' zoowel d© lichamelijke als idto geestelijke eigenschappen 'hïj' het kind i tijdig te 'beïnVloedéin1, in mijin tweddle stelt (i/jg wordt n-adter ingeg|a,api op die b' e t e e- ksnis van de ontwikkëlng dier eigene schappen. Dio tweede stelling luidt: Door 'die ontwikkeling word|t vóór, een groot deel bépaaldj wat het kinld! eens in zijn verder leven waard zal zijn. i Het komt mij voor dat dleze stelling) sigenlijk weinig toelichting! behoeft. Toch lijkt heb mij' nuttig enkel-a termen dier stelling ietwat nlaidler te 'belidhtem Wanneer ik spreek' vlan wat het kindl eens in zijn verder leven wa,ardi zal: zijn^ dan hefbt gijl uit :al het vóora'fgaanldie wel- voldoendte b'egrépan', 'dJat daarmede voD strekt niet alleen bedoeld) worldit waarde in stoffelijken zin, Groote stoffelijke wel vaart moge iets btegeerendswaa-rd) -zijn, zij is voor het geluk van het individju noch) vóór zijn waarde en b'eteekenjs in dj© sa menleving volstrekt niet een onmisbare voorwaarde. Uit de ge#chied|enis aller tijd/en waren zónder moeite tal vjap' voorbeeld/en bijeen! to garen vlam groote figjuren, wier leven bet beeld toont van: stralend) levensigeluk en die voor tijldlge-noot én nageslacht ee/nj kostelijk' bezit geworden zij® en ffie toch' geene of sleohts matige stoffelijke wel vaart in hu® leven bezeten hebben. Neen de waapdié van-; een menseli woddK/ allereerst en voornamelijk bepaald djoor wat hij geestelijk waard1 is, d)at wil zegsjen door die hoogheiidi van zijn verstand, "dón: adeldom va® zij:® karakter, d'e kracht van iijn wil, -de evenwichtigheid! van zijn ge moed, hoedlanighédén en vermogens der halve, -dieai Hen tezamen hom' richten naar een diep plichtsbesef en een volledjige pliohtévervulling in alle uren va: nzijn leven. j Welnu juist voor de ontwikkeling van al 'die geestelijke vermogens is d;e zoo krachtig mogelijke vórming! in de vroe) g e jeugdjaren v'ara! onschatb'ai^l -beteekenis Wat vroeg geleerd woiid/t, wortelt Id'iepy zeiden reed's uk ouden. Wordt in de prille jeugd, dc ontwikke ling vla® liet verstand Verwa-arloodd), het! karakter niet gevormd, jte wil niet ge oefend en liét gemóéd| niet op een' rustig evenwicht ingesteld, dan is het wel haa-stl haa;st onafwendbaar, Idjat uit het kinld' op groeien zal dé man' of die Vrouw, dlie mek een woord het bést te karaikteriseererai is, te weten hét „dedaJdJenlte type", waarvan! yde wereld, onzér d'agen; wemelt, tengeJ völge juist van groote foute® in de opvoe ding der jeugldt Wel moet vblledigheidjshalve er op- ge wezen worde®, id(a.t idle) opvoeding niet alles! vermlag. En daarom hebl ik in. mijn stelling met opzet 'de woord|en „vbor een: groot), deel" opgenomen. Imtaers ©r tellen bij d|a ontwkk'eliing tot volwassen mensch ook factoren mede, da ei weinig of niet viafba-aff! zijn Voor invloeden van buiten. Wij be doelen ld)e aa'ngéboren of geërfde eiglen'-1' schappen v|a,n licham'elijken, of geestelijken! aard. Lichamelijke misvormingen' of gees telijke defecten kunnen m'aar zeldjen bij die- opvoeding zoodjanig bieïnvloöd! wordeïi. d|a$ hunne gevolgen later gjeheel verd'wijnemj 'MaJair rlat neemt niet weg dat toch' v'oori verreweg het voornaamste deel dloor :d|é opvoeding, ook 'dje der -prilsté jeugdjiarenl 'bepaald wordt wat dé mensch een© in zijh.' later leven waard! zal' zijn!. Laten wij' voor een' wijle, om da beteë- kenis dier waarheid) nader nog te door gronden;, ons wat djepei: Ibézig houden met de ontwikkeling van het vérétaMtelijke Vermogen bij1 het kinid. Wie met gespannen (alandacht die ont wikkeling Vara dat vermogen- bij het jongis kind bestudeert, oo-ldiekt een wonderschoon proces, dat hem met vefrblazing e® bewon dering vervult. Heerlijk is het in dte eeTsta levénsjare® na- te speuren' 'de eerste beéké- ne!® der ontwikkeling iVan het verstand!. In tal vai® hoogstaande studjiën zijn, voor al in de laatste jaren, onidjerzoekingen over dat ontwikkelingsproces geboekstaafd!. Voor ons land mag gewezen word©® op die kostelijke studie, idi-e Pirof. van Gi'nniken' ons bood i® zijn bekend) werk ,jdö Ro man van. een Heinerai kleuter". In die stu die heeft hij1 ons, -als Vrucht vanl .zijh scherpen speurzin, op treffende wjj'Ze ge schetst de wondlere® van het wekken', opengaan, en opbloeien van den kild(prgeelstj Hij heeft, als velé andere onld'erzóiekérsf aangetoond hoe d|at proces Teédlsl op zeer jeugdigen leeftijd) eeni aanvaniat neemt e/nl dat die meeni®g onjuist is a Is zoudóti! de jaren va® verstand eerst ee/n aaUvange neme® omtrent 'dé zeven' jaren, zooals zoo; vaak nog door djel® 'oppervlakkigen hé- schouwer gemeend woridt. Het verstand is als een vruchtbare bo dem, waarin gedachten en begrippen ge- dién en opgroeien tót bloeiend gewas- va® inzicht, wetenschap en kennis. Dé vrucht baarheid van dien bodem hangt' voor een

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1