NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS TeuïlLetön Voorde tweedemaal getrouwd. NI 1926 beuken. BUITENLAND •waarmee Ktet oud-HoUahd' '|;oor ongeveer tal naar Dan en het „voor- moderne Den tjcs, is opyal- eenmaal sterk de residentie Ki vreemdeling jj bezienswaar- hÖjld dromimen wie vrij wil eningem, waar. ®gen kan ima- kere Hollasnd- jnen de Neder- Beze prachtige naar A'mister- nen deze stad mt. Dan lijkt «diamanten be lle lichten wor- fgeld. Zóó doet /enetië van het lies t'e fascinee- |g van' vroegere volgenden dag IZuiderZee, naar jjtaar wordt Wet prentbriefkaar- |?onen visschtera fan met kanten' ^rappige poppe- pmaal een beetje rnaamste werk' Iren voor de ea- an hef voorjaar pr de prachtigte Dus neicmt :ede én gaat haar llegom' heet. Van |t zich1 een reeks die alle moeten De beste ma il, is er lang£ te Pit' memi uitziet, linde velden. En [en, maar ook ane- Igekw'eekt, en die Irerke bloemengou- It vindt meni tufe- Ik. Maar om' wer- leien' over al da,t 1 met eigen oogjen' |leld is, brengt' de terug naar L'ei- Ije, dat ingeslapen itige oorlogsjaren I men in eeh uur In volgenden- mor- Terug en leeft weer NUMMER 67 DINSDAG 8 JUNI 1926 228TB JAARBANB pdigdj gr. bóten, 150 gr oter en reuzel kan |0 gr. bóter) 1' ei, list, I/a' üter mlelk,- |v. een .theelepeltje i maken- van ,het go- j;en bloter .en- reuzel ini wait melk! opge-, Jhalven liter slappe let zout voegt, Toa I-arm o -plaats zetten 1 even voor bet bink-, lliter koud) water bij- warm1 polaken en beslag in doet, eersifc nolten .boter befim'e- bor het bakken, een of houtvuur gebkui- e® met gesmolten ibb bestrooien met eein! |n kaneel. wat djk en vast, tóge® verkiezing het nem i heeft een wafelijzer, br gemakkelijke wijze oekjes gereed maken igd,: 500 gram bloem', r. gist, k ei, 11 ponrd schen- slaolie. m> verm-engt mten, met d|aairn,a wordt) '(Legist >pgelost, er bïjigevoegdl. warme plaats eenige waarna even voor het wordjen .geboord en: in djunne plakjes wor men- ,tot bakken over, ,in: een ijzeren parf ko en, (kohendé .olie slaat af). (Bij' het baibttcfent en ,vork telkens een J Ldit even 'dpor heit be dje kokende olie licht-' behanidelt natuurlijk .De aldus- fcehand.clde n op een gra.uwl pa- ,uit te- latent dpruipe®!- resenteOrt ,met suiker. v i WENKEN. t versdbe room- makke als men er een drupppl ge vetvlekken uit wol- rerwijderen door terpen- of zwavel-etber op ka- ieten en daarmede uit te elpt' soms een grijs pfa- rmi ijzer bedekt, telkens is bet ijzer verplaatsen. i ge ook aan sealskin- en [onkelijhe glans kunt te- -t een flanellen lapje, 'gp- im, in één richting over :en, daarna buiten in de :ogen. i - --1-- NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No.474, Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling: Advertentiën van 1tot6 regels f0,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT BELEZEN IN ALLE KRINGEN KATHOLIEKEN, bezoekt den Katholiekendag te Goes op 9 Juni a.s.! Aan Z.D.H. MONSEIGNEUR A. J. CALLIER te GOES op den vooravond van den Tienden Diocesanen Katholiekendag. MONSEIGNEUR, rpve NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT T I 1 vertolkt de gevoelens van al hare leze- 1 J ressen en lezers, en daarmede van een aanzienlijk getal onderhoorigen van Uwe Door luchtige Hoogwaardigheid in het Dekenaat Middel burg, wanneer zij U, Monseigneur, op den vooravond van den Tienden Diocesanen Katholiekendag, bij Uw komst in de stad, waar dit sociaal congres onder Uwe hooge bescherming wordt gehouden, een even eerbiedig als geestdriftig „Welkom" toeroept. Met de gevoelens eener innige waardeering begroet Uw Roomsche Zeeuwsche Volk, Monseig neur, de tegenwoordigheid van Uw Doorluchtige Hoogwaardigheid in zijn midden, wijl het daarin een blijk ziet van Uw hooge, warme belangstelling in dezen Katholiekendag, welks onderwerp van behandeling zóózeer strookt met het voortdurend streven van Uw Doorluchtige Hoogwaardigheid, om reeds vanaf de prilste jeugd de U toevertrouwde diocesanen op te leiden tot een heilig, Gode wel- behagelijk volk, aan 's werelds bederf ontwassen en tegen 's werelds verleidingen bestand. Gaarne bieden wij U, Monseigneur, hij deze voor ons zoo welkome gelegenheid de verzekering aan onzer kinderlijke volgzaamheid, liefde en trouw, in de vaste hoop dat met den zegen van U, Door luchtige Hoogwaardigheid, als onderpand der Hemelsche gunstbewijzen, de Tiende Diocesane Katholiekendag, door Uwe tegenwoordigheid opge luisterd, in de practische doorvoering zijn conclu- siën voor de gausche Haarlemsche Dioceeze zegenrijk mag zijn. Directie en Redactie Nieuwe Zeeuwschic Courant V Zoo geleerd en toch zoo bekrompen. Het Chr.-Historische lid van den ge meenteraad te Vlissingen, de Keer Hoog kamer Heeft bij de diseussiën in de jongste raadszitting, gewijd aan de fameuze zie kenhuiskwestie, zieh volgens de „Vlissingi- - sche Courant" als volgt over deZe ktoes- tie uitgelaten: „En evenmin mag gezegd, -worden: een gemeentelijk ziekenhuis kan gfeen bolwerk voor het protestantismei wor den. Integendeel, in deze stad waar de bevolking sleabts voor l/s Katholiek is, zie ik het als een duren p-rotestant-siehein plicht te waken dat er een- inrichting kome, die in geneeskundig opiziciht even knie van het St. Josepbziekenhuis, een' toevluchtsoord kan zijn dergenen, die 25) O— Het kostte hem een pijnlijke inspan ning, zijn opgewondenheid in zoo ver te bedwingen, dat zijn gelaat ze niet in ■bet eerste oogenblik verried' Therese lag in hevige koorts. De slag was te hard geweest, te plotseling ge komen. Haar fijin gevoelende natuur be zweek onder het gewicht van: haar leed; ■Teen baar man, binnentrad, rees zij! in verwarring overeind. „Waar hebt ge hem vroeg ziji z-acht eB haastig. „Leeft bij ;nog? Wiaar isl hij k zaS hem met b'rahdenldie, wezenlooze oogen aan, baar gezicht gloeide met een somberen blos. Een hevige schrik dreef al het bloedt naar Wjeilers hart, Doch ras herstelde hij zich. Hier was oogehblikk'elijk hulp moo- mg, en voor dip werkzaamheid dies ge- neesheers traden vooreerst alle overige zorgen en angsten, op den achtergrondv Met liefdevolle bedachtzaamheid dieed: hij 'alles, wat de toestand, der armd moe der vercischte, en ofsohoo-n zjjn waar heidsliefde zich hardnekkig tegemi elke leugen verzette, tracjbitfe hij haar toch gemoedsbezwaren hebben tegen katho lieke verpleging, een verzamelpunt kan worden voor geestelijk gelijkgestemda zieken, die er een echt' protestantsch- icfhristelijken geest, dat is de geest van de meerderheid van da bevolking in doen heersehen. Ook is het een protestantsch belang, dat in deze protestantsche stad Rome ziqh niet uitsluitend mieester m-aakt van de ziekenliuisverzorgiiiigi. IVoór 3 jaren gingen er reeds stemmen op om de zie kenverzorging' naar het St. Joseph zie kenhuis over t'e brengen. Ware dat ge beurd, dan zou het gasthuis pis zieken- inriöhting opgejiouden hebben te be staan. De voor onze zieken zoo heilzamte concurrentie van de twee ziekenhuizen, die nu reeds biji. de bestaande w-anv-er- te kalmeeren door voor t-ë geven-, dpt reeds alles in hot werk was gesteld, om) diern! vluchteling terug te brengen. „Weet ge, waar hij- is?" vroeg zij, en voegde, zondler züjm antwaaid af te wach ten, in terugkeerenden ijleudjen toestand, er bjj: ,,Hij is naar zijt» vader, gegaan, naar zij-n echten, eigenlijken vader, hij wil mij aanklage-ni bij l\em." „Of mij," zei Weiier somber. „U kende liij- niet," ging zij voort, en straalde liefkozend met liaar linker hand ilfe) zijh-e, die haar rechter omslo ten hield, om' d|e vlieganido polsslagen te tellen. „Hij weet volstrekt taiets van u, lieve! Niemand dam ik alleen kent u, e» zij willen mij niet meer tot del fami lie rekenen-, onidat ik! bij' u ben. De kleïna zei het gisteravond reed;s, dat hij' weg wilde naar zjjp- vafer." „Gister avond? Wat! zei hij?" Vorschte. .Weiier in doodjelijkeui angst. iHij; meende uit Theiese'ë verwarde woordjen te ver staan, dat haar zoon mét gediaclhten aan zelfmoord randgi-ag. Het was echter slechts -een vluchtige herinnering, -die met dp .onduidelijke e® vage heelden, Welke die kborts vbor haar verbeelding idjeed opduiken- en verdwij nen, haar geest voorbijtrok. De haastige, schier noxache vraag van, haar mam klonk storenld .dioor haar verwarde diroomeinwe- houding van Gasthuis en St. Joz'eph- ziekenhuis het personeel in beide in richtingen aanzet om' het beste te gie- ven w-at er te geven is op gebied van ziekenverpleging zou tot het verleden ■be,hooren. Maar ook zóuden dan al die genen, die de middelen missen om zicJli huiten de stad te doen verplegen, ver plicht zijn in een confessioneele Bóom- scihé inrichting hun herstel to zOekfen. W-e weten allen hoe geesteilfijk' oneven wichtig een zieke dikwijls is, hoe ont vankelijk voor indrukken. Wij kunnen als protestanten niet gedoogen dat allie zieken, ook ziji, wier geestesgesteldheid op godsdienstig gebied, -weifelend, zoe kend en onzeker is gedwongen zouden worden in een Katholieke geestelijke at mosfeer, die de hunne niet' is, hupi herstel te Zoeken."- De heer Hoogkamer is, als wij! ons niet vergissen, doctor in de medicijnen, mag dus een universeel ontwikkeld man geacht worden. Bijl dergelijke menschen veron derstelt men een breeden blik op de z'aken die in het veld hunner beoordeeliug vallen, een geestesgesteldheid die van alïfe voorr ingenomenheid en vooroordeel is gespeend. In hef licht van bovenvermelde üitfa- t'ing.en des heeren Hoogkamer blijkt die veronderstelling onjuist te 'zijjn. Antipa pisme, Rome-vrees, misschien Rome-haaf hebben hef oordeel van dez-en 'zeer geleer den heer vertroebeld. Waartoe dient een Roomsclf-Katholiek ziekenhuis? Om Roomsdhen te kw-eeken, bekeerlingen te maken, met een soort zie kelijk zelotisme den Roomsah-en godsdienst on te dringen? Neen, Hog'maals n-een -.en duizendmaal neen. Een Roomsc-li-Katho-' Kek ziekenhuis dient om! zieken te ver plegen. Niet „Roomsche" zieken, -maar „zieken", d. w'. z. kranke menschen: in den meest' algcmecnen zin dien men aan liet woord menschen kan geven, Joden, Heide nen, Turken, Christenen van' Welke con fessie ook, als zij „ziek" in een- Rl.-E. ziekenhuis zijin, binnengebracht', worden er verpleegd en liefderijk verpleegd. Dat die liefderijke verpleging wordt ge adeld -door den Katholieken geest, welke geen andere is dan de christelijke geest in z^'n zuiverste opvatting, kan den zieke sl-echts ten goede komen imaar beteekent nooit en kan 't ook niet beteekëffleneen ongew-enschto inmenging in zijn g'ewe- tens- zijn geloofszaken. De R.-K. verple gers en verpleegsters vermijden mót den grootsfcon tact alles w;at hierop z'eïtfs maar in de verte zou lijken. Een Ri.-K. zieken■- huis is niet een bolwerk van Rome, inaar van de Christelijke Charitas. Dit feit werpt heel de redeneering van den heter Hoogkamer als een kaartenhuis otntvefe doch stielt diens bekrompenheid! van op vatting -en enghartige beoordeeling de-s te scherper in het licht. FRANKRIJK Staat en: Kerk. De president van de Republiek h-eaft Vridag aan den kardinaal-aartsbisschop van Pari-s, mgr. Dubois h-et commandeurs kruis van het Legioen van eer overhan digd. D-e President heeft daarbij! zijin vreugde erover uitgesproken, dat de reis van mgr. Dubois naar Chicago voor hef eucharistische congres de daar verzamelde katholieken kan overtuigen, dat in Frank rijk Kerk en Staat niet vijandig tegenover elkaar sta,an, maar het de aanpassing van de wet van, 1905 bij de huidige omstaindig- .hed'en betreft, waardoor volle gewetens vrijheid gewaarborgd wordt. reld heen. Zij fluisfcerdd eenige onver staanbare woorden, toen sloot zijMje oogen, als een vermoeid kinidy De artsenij, die Weiier haar had toegediend, dieed ha,ar kalmeerende werking: zii was Weldra in diepen slaap verzinken. iV&a deze korte rust BiaaJrto hij ge bruik, om aan de^ meest gelezen' dagbladen een uitnoodiging aan den voortvluchtig» te zen-don, waarin hij' hem1 -diringend ver zocht terug to keeren, hem' tevens Vol ledige vergiffenis toezegg^njdK Theres»> verpleging u,am toen verscheidene dagen lang nl zijn. tijd en krachten in beslag. Haar toestand wisseMe af .tusscihcm krankzinnigheid en djpódelij'ke zwakte. Elk! eoogenhlik kou do beslissing! ibr-engen over leven om doödj. Weiler week niet v'anil haaj legerstede. T-ernauwernoódc naini hij! ,eI. den Gjd af, zijn overige patiënten aan een collega op te dragen. Geen slaap kwam in zijn oogen. Hij wilde geen, verp-lpeg- 'ster, hij' zelf verrLc-httei alles', tot de klein ste diensten' hij! "to zieke. D-e geringste ver gissing kom immers het mat flikkerende lampje uitblazenhoe. haidi hij' slechte één! minuut dit Iclfevbkie levem aan een: an dere djan zjjlni eigen, Srvaren-, deskun'djige hand kunnen- toevertrouwen Waarvan hij' gedurenldp deze angstVoUe dagen leefldje, wist raiemand. Niemand! zag hem' voedsel gebruiken. Maar .tóen, ein- BEL.GIE Nabij de noodbrug te Selz'aete geraakte Ziaferdagmiddagt een auto defect en wilde d-e chauffeur een onderzoek naar de fout instiellen. Hierbij begin-g! hij echter de onvoorzichtigheid met een brandende siga ret te dicht bij dèn motor te komen, waar door een hoeveelheid benzine vlam vatte en het vuur weldra hoog oplaaide. Spoe dig werden uit de dic'htsbijstaande huizen emmers® watier o-p den gloed gegoten, zöo- dat de wagen nog voor een groot deel kon Worden gered. OOSTENRIJK Die gala-iafcl vam Keizerin Maria Th-cresia. W.cen-en is een bezienswaardigheid rij'-- ker geworden. In -het keizerlijk' lustslot Sdhönbrunn, waar de Habsburgsehe vors ten steeds een groot deel van h|gt jaar doorbrachten, en zbo schrijft de Wee- nensdhe correspondent van de „N. fi Ct.'5 in de groote galerij', die onder keizerin Maria Theresia bij hoffeesten als eetzaal werd gebruikt, een galatafel voor 'vijftig personen gedekt', precies volgens, (je voor schriften, die daarvoor aan -het hof van de keizerin bestonden, en zooveel mogelijk met' hetzelfde damast, zilver, porcefein en kristal, dat in jiet laatst van de 18e eeuw beschikbaar was. In deze groolie eetzaal, die niet minder dan 42 M. lang en 9.5 M. breed en hoog was en van, waar men door elf Koogq ven sters een prachtig uitzicht op- het park Seh'önbrunn had, 'heeft de -directeur van hef Oostenrijksc'h museum- van kunstnij verheid op verzoek van de regeeringl jde galatafel gedekt. Daarvoor heeft hij! uit de keizerlijke paleizen en schatkamers bij' el kaar gezocht, w-at noodig was, om dit volgens do voorhanden voorschriften te kun-ne-n doen. v .W,anneer men de zaal, een werk van Pacassi uit' het midden der l&e eeuw', be treedt, maken -het wit en goud, door mu.ur- Kjfefen en Wandornamenten! opgesmukt, een deftigon en rustiglen indruk'. D-e taf'el is' uitermate rijk gedekt. Aan beide zijdein staat op het einde een beroemd taifel- sieraad, dat de W,eenscJhe pprceleinfabriek in 1767 op bestelling van de abdij! van iflwefll vervaardigde. Ongleveer vijjftig figuren en 'groepen, allegorieën, handwerk lieden, enz', doen zien, Koev-e-el w'erk in die dagen aan! voortibreng-oselen vaai kunst-- nijverheid w'erd besteed. Twee kleinere middelstukken ilankeeren deze sieraden. Het eenocis Jap-ansch' Imari-porcelein uit hot begin van de 18e eeuw, het andere is, uit gedreven zilver vervaardigd, met Chi- aeesóhe bloemen en vruchten vaai email versierd. Hef tafelservies is Meissner porselein, erg druk met bonte bloemen versierd; le pels, vorken en messen zijn aan eene zjjde uit zilveT vervaardigd en uit Straatsburg afkomstig, aan de andere zijde daarentegen Weensch fabrikaat uit de 18e eeuw1, met heit'en van roz'enhout enemail. Opi de t'al'el staat voorts een keur van bloem'en en ooftschalen. zilveren koelvaten om den wijn op da juiste temperatuur te Kóuden, mooi kristal uit de fabriek van Lob- meyer, koffie- en theekopjes. Op kleine tafeltjes, naast de groote tafel, is g|e- dek't met Sèvres porc-elein, stijl Louis- XV. H;et is ongetwijfeld van de Oostenrjjk'- sc-hjO regeeringi goed gezien, deze Söhatten uit de vitrines van de keizerlijk6 schatka mers en imu-sea v-oor den dag te halen en op dez'e aantrekkelijke wijze ten toon te stellen, om aan kunstnijlveraars en het groote publiek te laten zien, wat in oude tijlden op het ge-bied van kunstnijverheid' delijk die crisis kwam', 'die hij vreesde en hoopte, toen Theresel na een slaap van! verscheidene ureln, wel djpodelijk afgej' mat, maar zonder ijlen ontwaakte, toen 'bezweek zijn sterke! matuur voor 'de v'ree- selijke kwelling der laatste! dage®. Hij moest snel de kamer verlaten en bfereikte met moeite, tu'imelendj als ieandi die dron ken is, de zijne. Daar stortte hij! neer. Toen hij weer bijkwam', vond hij zich! voor zijn canapé' op den grond' liggen. Het bewustzijn keerde langzaam' terug. „Therese is geied." ri,ep hij; zich op richtend. ,„Go'd' zij dans!" Eensklaps schrok' hij1 op. „Almachtige God!" kreet hij-, „nog geen tiding, inog geen spoor!"' Hij vloog naar zijl® schrijftafel en .sehree fin vliegende haast een herhaalde dringende oproeping aan zjjn zoon op 't Ea.pieer, hem nogmaals uitnoodigendje, in de armen zij'-ner d|iep' 'bteleedigidle, doodzieke moeder temg te keeren. In die liefde rijkste uitdrukkingen! voeg cl !e hij! er we-' derom de verzekering van volledige ver giffenis bijl. Teen hij' daarnfee gereédc was, maakte hjjl er verschillende opschriften van, an' wilde ze zelf aan die redacties van die meest verscrei'de Madlen opfeenidein. Terwgl hij- hoed en stok va® een tafeltje nam, viel zijn' blik toevallig in denf spje- •wlerd gepresteerd. Met ingenomenheid 'heeft de -pers dan ook het plan begroet, dat) van tij,'d tot tijd dergelijke temfoonsteHin'j g;en zullem wlorden aangericiht', die niet alleen voor den Oostenrijker, doch' oofe v-oor den vreemdeüng aantrekkelijk! z-uRen! zi!n. („Dié Tijd") POLEN Diei t icest aniT, D;o bericihten uit Polen luiden Zeer ver schillend. Over het allgemeen schijlnt er' rust te heersehen, doch' een z'óódanigiei waarvan mem niet kan zeggen of het al dan niet de spreekwoordelijke rust is dié voorafgaat aan d-e-n storm'. He-t beriicjhif omtrent 'het. bestaan van een konnplot, door generaal Hallier gesmeed fegeoi Pil- soetdskj, wordt tegengesproken, doch ep sp-ring-en hier en daar bomlmetjes, er wor den spioorw'egrailsjes opgebroken, zoodaf -sneltreintj-es in voïl'e vaart ontsppren tot -dusverre nog alleen maar met g-ewpn-i den on, wend-er boven wonder, geen dooi den als slachtoffers ein er vertoonent zich meer versohijnseltjes van duivelscho kwaadaardigih-eid' tegen -het nieuwe regiem1; D'O sooialisten zijin over de weigering dep regeering om de YolksverthgeinWioordigingl te ontbinden, ontevreden en koesteren diegl het' voornemen, hun mandaat neer te leg gen. Misschien, dat het hun, als ér na heb huidige zakenkabinet', een levensvatbaar politiek ministerie komt, beter n-aar derf Zin gaaf. Im Polen kan, óók met een pro fessor aan hef hoofd van den staat en mèlf een dictator als Pilsoodski achter de cou- lisen in de qualiieit van regisseur, nogf alles gebeuren! („D-e Tijld") AMERIKA Een' gift) vaii Kardinaal Hayes, Zijne Eminentie Kardinaal HayeS, Aartsbisschop van Ne'w'-Tork, heeft aam het Ngwi-York'seh-e comité voor de stich ting van een AmerikaanScK nationaal fomds ten bedrage van 15.000.000 Dollar voor hulp-behoevende Israëlieten in Euro pa, een somi doen toekomen van 250 Dollar mét zijin beste wemschen voor het welsla gen van hef werk tot kulpyerleening aarf noodlijdende Israëlieten „in land minder welvarend dan Kef onze". Toen het schrijf-) ven van den Kardinaal in hef hoofdbureau! van bef Comité in Hotel Eilfenore fa NeW'-York was voorgelezen, zegHj de „DM- ly American Tribune"- stónden alle aanwe zigen op als teeken van hulde en erkemta- lijkh-eid. („Die Tijd")] KORTE BERICHTEN Naar uit Brussel wordt gemeld heeft de regeering', op voorstel van den minister1 van spoorwegen, Anseele, beslotie® de di recte verbinding van het Noord- en het» Zuidstation te Brussel op te geven. Een' ■wetsvoorstel, in dien zin, zal binnenkort? bij) de Kamer worden ingediend. De berichten over eem complot van generaal Hallier tegen Pilsudski zijin, naai! Belga uit Warscha^i meldt, van gromd, ont bloot;. Naar Belga uit' Stockholm verneemt? heeft de politie daar een bolsjewiateinsiclhoo® ontdekt waarin de leerlingen in den wa penhandel wierden onderwezen. Tal van met val sche passen voorzien© communisten! uit D;uitscihland, Zwitserland en Oostenrijk en Zweedscihe bolsj-ewisfenj zijin bij de zaak! betrokken. Naar uit New-York gemeld iwoxdfl Zal senator Borah1 in den senaat te Wiashh iu-gfon d-e vraag steEen aan de regeeringl of het' Waar is dat de Republiek Panama eeaf groot terrein verpacht heeft aam eemi 'Britsch syndicaat om er de rubbercuituufl op uit' te oefenen. - gel. Hij verschrok van zij® eigen beeld'.- Hjj1 was als het -ware vele jaren vterouderdU Door zjjn haiettt glinsterden witte diradeW m m Therese keerde tot het leven terug. Van dag tot tog, -va®' week tot week hoopj-l te zjjj op- den terugkeer va® djpn' Ver-' loren zoon, de verloren zöon .keerd© niet weder. Zij- hoopte en wachttre lajnigenj tjj'd', toch steeds tevergeefs. Einldlelij'k! I legde Idle tijd zij® verz'aahtenldle hand ook! op haar smart. Zij waephtte niet mieerj maar zij hoopte- in ootmoedig vertrouwen,1 dat God! in Zijn' ondoorgrondelijke barm!-» hartigheid haar jongen zou -bésdhermën I 'hem weder in haar mueidterarm'an) terug voeren. Van toen- af behoed-dle zij met des: ta grooter angstvalligheid, met nooit ven minderento zorg het eenige -kind, dat haai* was overgebleven. Wanneer ooit eem ver-, wijjt tegen haar eehtgemoof in haar za.cht-1 aardig gemoed- opsteeg, dam was een Mik) op zijn vergrijsde haren, -zijn veroud,erdg gelaatstrekken, züjfni ghfoken gestalte tje-t noeg, om' het verwijt ini innig medelij1- den te -doe® veranderen'. Zoo leefden die twee in stiUe een zaamheid naast elkamidjer voort, elkanf Wëderkeerig ontziende. 1 (Zie verder pagina 2.) L

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1