NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND II DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Eerste Blad ICHTEN ieeningr ito's pet. iden Hen. Jboer. ïan", maar DE zaak! sroote waarde van publiciteit Dit nummer bestaat uit twee bladen BUITENLAND zwitserland rusland MAROKKO BINNENLAND UIT ZEELAND GOES 20URANT j—ggaai ïoriJ, een rozenv lijk gouden met- ejj rozenkrans,, l ppstiduif, eea een zak meel; jongensjas, eea van Politie, COEHOORN. -i jen enz. iping, gehouden >issel te (roes, te Nisse in da au een hofetfedef id te Nisse op| H.A., hiervaini ihluijlZe, Adr.zn, aldaar, groot d hiervan Adr, voor f10436,71; er 's-Heer-Abtsu hiervan 'wenk ouwler te Hein* 39,37. f ij de op' 1 Juni edjing voor ,hefc s voor den heet was laagste in* 'eeters to Kwa- lUxd-Bevelahü," lm 1 Juni., 'f' 16,80 per 10Q I i j'ihg- stelein 30, Spina,-! lani ,1821, ou,dje 605.70, (poters 00 KG.; Kropsla 17, Komkommers 020.10 gulden, ammenas f2.gQ— ipclle—Biezolinge l-ï 15.70 per 10© I lling. ■0 per 100 krop; 1.7 per .100 K.G. 'eieren $5, .bfeidjS I, 1926. jhevalier f 10.25. Itoonenl (812.50, Ha- 'EERBERICHT richt in ,den mor- miedeg'edeeld! ctoon ologisch .Instituut Jand 763.4, Valen- nanoer. Ie, Noordelijke tot st zwaar bewolkt,. In, weinig verande- NUMMER 66 ZATERDAB 5 JUNI 9326 228TB JAARBAN6 Telefoon 12 ERENDE PRIJZEN ïg, slechte spijs- infiuenza, luste en z., de liet. 5 cent. ,it. Ijgbaar, dan ge- n het bedrag door 563-50 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon tnterlocaat N°. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon N°.474. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1tot6 regels fO,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN KATHOLIEKEN, bezoekt den Katholiekendag le Goes op 9 Juni a.s.l BELGiE De Belgische minister vani jpösterijlen .heeft besloten del posfctarievenl als Volgt ie verhoogen. Brieven in hot) binnenland vah :30 tot 40 cent, briefkaarten! 20 tot 25' cent. Buitenland brieven vb® 1 fr. tot 1.25 IKederlandu 0.75 tot 1 franfc. FRANKRIJK De kiesrecht-Hervorming. i PAKIJS (H.N.) Be minister: van' Wn- nenlandsêlie zaken lieefti Donderdag in !d!e dcksrechtcommissie van de kamer het wets ontwerp der regeering betreffend» het arrondissementskiesrecht toegelicht en ver- lidedjgd. Be commissie heebtj het ontwerp! echter met 22 tegen 15 stenVmem verwoa-pfen. waarna met 19 tegen: 17 stemmen besloten werd, hij' dp kamer, een ontwierp' voor het onbeperkt evenredig kiesrecht in te rfiie- aen. Het debat over het Looarno- verdrag in (lent Senaat- PAKIJS, 3 Juni. (H. N.) De Senaat heeft vanmiddag beraadslaagd! over de ratificatie van ie, verdfrageni van Locarno, waarbjj het tot zeer levendige Iwoordien- wisselingen Kwam. Na een uitvoerig dobafc werjd^ni. twee. moties, om1 d» ratificatie uit te stellen, verworpen. ENGELAND BeiAyeluon 'inl Br. IndEi Uit Knngooni wordt, gfemeldu Officieel wordt het aantal dpodeni op 2764 gesflhat. 50.000 roepies' 'zijp be- ibikbaar gesteld tot steunverleening, aam e slachtoffers van dlgm cycloon. Er zal aarschijnlijk een ondersteuningsfonds orden geopenf!; Hevige brand'. LONDEN, 3 Juni. (V.D.) Uit Quebec] 'ordt geseindj, dat er een hevige brandl ;eft gewoed in het hanidelskWartien Ri- .ère du Loup. De schadp bedraagt mieer ,n 1 millioeni dollar., HONGARIJE ITegenspraak. Van 'bevoegde Chimeesche zi|d(p wordt let volgende gemeldj?, i «Volgens een bericht uit Weanen, voor "kele dagen in d® Nederlamlfedhe pers cnomen, zijin cein groot aantal Chrnee- n, 'die te Boed,apest ,het 'beroep van koop- an en venter uitoefenen gearresteerd, dacht van hanid|el' ia Manke slavinnen.' end Chimeezen zouidlan uit .Hongarije brden uitgezet. j l'jUit inlichtingen uiij volkomen) betrouw - bron blijkt duidelijk' "het lasterlijk onjuist karakted van) dit beridht. f Inderdaad betreft hethier imm'ers een- budig 'die arrestatie van eern achttal kleine nineesche kooplieden^ idie verzuimd ha'dl- fen zich vaM die vereischte vergunning or 'hun bleroep uit te oefenen te( voor- en. Enkelen hunner zijn reeds vrijge-. jten. "Wat bet aantal Chinaezen betreft, te Boeidiapest wonen, dit bedlra^.tl ogstrms een veertigtal. (Msb.)' ITALIË Tegen de onzedelijke lectuur. Te Florence heeft zich het volgende oorval afgespeeld. Pater Leonardo Daprato had) een] reeks reeken tegen! de onzedelijkheid) 'gethouldlen Na zijn slot-prcdikatie verzamelde) zich [óór het portaal der kerk' van Marifu modschap een volksmenigte, dpe' een hoo- ■en 'brandstapel, waarop immoreels boe- jen en geschriften, oprichtte en dion on- r gezang in. brai^di stak. Daarop Zond' tho pater in naam' der lienigte aan, Mussolini een telegram', waar m onder verwijzing naar 'die onlangs iutge- 'aardigde politiemaatregelen tegen, het Koeken, ook maatregelen; tegen de onzedp- *)ke lectuur gevraagd wordpn. (Msbd.) GBNÈVE, 3 Juni. (H.N.) In de, zitting per Internationale arbeidjersaanfereintie is pe mandaat vaan dpn. Itajiaajnischefl afga-' paaiMigd'g Rossoni met, 68: tegen 31 stem- ^sksujs vot ^aar^i im oen. la.ngdurijg(e Do sverstroomingenl i" Rnslahd. Moskou wordt geaeldi: rSS. overstroominger, n het Wolgagebred zich uit. Het water Itijgt met een verb'aziuïgwkkende snel- lerd en reedp staani tal van steden bafua otaal onder water, In de omstreken van Astrakan, züiln' ahbeiders met 2000 paarden ia de weer om de laaggelegen «tad-sjgjedeelltpmi door diammen tegeni overstrooming te vrij waren. Ook in de omgeving van .Nism'ji- Novgerod is het water in dje laatstd da gen weer gestégen.- Tjwlaal^ huizen werden' dooi' het water meegesleurd). Een groot» faihriek is ingestort. j Uit Bakoe wordt gemeld(, dat ook die overstrooming van de. Koer, zich uitbreid^. In de omgeving van, 'Bakoe staan 200; hui zen onder water. De verbindingen tus.-' schen tal vani steden zijn „verbroken. Aid el Krirn. PARIJS, 4 Juni. (H.N.) Abd-el-Krim werd vanmorgen vroeg te Fez) verwiacht, waar een woning voor, hem in gereedheid] is gebracht. Over zijin Verder lot i* nog geen beslissing genomiein'., KORTE BERICHTEN De Duitsehe bisschoppen doen in een manifest opi alle Duitsehe! Katholie ken een beroep om! bij' het a.s. referendum tegen het ontwerp tot verbeurd' Verklaring van de bezittingen der gewezen vorsten huizen te stemmen', Een hevige brand' in dje hanidlelsiwijik van Quebec heeft 57 gebouwen! Vei'w'oest. De schade beloopt een millioenl dollars. Donderdagochtend zijn koning Chris- tiaan van Denemarken ett koningih Alex andrine aan 'boord, van' dein kruiser Niels Juel voor hun reis 'n:aar Ysland vertrok-' ken. Zij worden, na de Faroer td hebben' bezocht, den 12em Juni, tb Raykjavik Verr- wacht. Den 27eni dezer hopen zij te Ko penhagen terug te zijn. Te LoA Angeled is door eea ontplof fing van ï'ioolgassen brand ontstaan. Het vuur tastte ook een wegbedekking aan, die van asfalij wasi vervaardigd. De branldl nam groote sifmetingen aan. Zoo werden ettelijke huizen on: negen auto's vernield. Op 26 Maart heeft de juryrechtbank te Frankfort a.d. M. |d,e 36-jarige verpleeg ster Wilhelmina Fiessa, die om onbiekenid, gebleven redenen 'dienii geneoshéérl dr. Séitz had idoodgeschoteai, ter dlood veroordjeel.' Het rijksgereeht te Leipzig heeft thans dit vonnis Wege.ns eenl vorm'gObrek geoas- seerd en do zaak naar dezelfdle rechtbank terugverwezen. i -Dicht bij' de prise 4'eau aap het 'Wan'n-meer brak Woensdagochtenjd^ die hoofdhuis dje het wateij naar de westelijke wijken vani Berlijn brengt. .DioriVleinge^ volge zijn deze wijken] bijna d&ti gehee- len dag zonidier waten- geiwleiest. Naar de Daily Mail verneemt, heeft Ide Sovjetregeering een uitnoodjginjgf ge zonden aan Lloydi George en: aindiere le den dpr liberale partij om een: bezoek te brengen, aan Rusland. i De bbndraad^ heeft voor de aanschaf fing van oorlogsmateriaal! eei( bedrag vïun' 13.645.000 francs van het parlement, ge vraagd. Voor het jaar ,1927 is voor oorlogsl doeleindieni 2 millioen minder uitgetrok ken 'dan in 1926. rijtuig. Voorgegaan eni g'evol'gd door de huzaren, reed d.e Koninkijlke stopt langs het Damrak naar het Stationsplein. Toen de trein zich in beweging zette, hie fde kapel van het ld regiment van d» huzaren het Wilhelmus aan.. De Koningin en 'de Prinses zoudien tei Hilversum de trein verlaten en zich vandaar per auto naai' Het Lop begeven!. Prins Hendrik zal eerst heden Amsterd,aml verlaten. Een Amcrilc. kruiser 1c AniSterdiMi. Zaterdagmiddag zal in die havenl van Amsterdam' binnens'booinon ein aan 'den steiger der H., A. L. aan dian WleSiterdoik- 'dijk ligplaats nemen! ri]o .AmPrikaanScihid kruiser „Pittóblurg", onder comlmanldpi van Hem vice-adjniraal R. Welles iem comman der Captain F. T., Evans met een etat-ma- jor van 50. officio con on circa 5QQ man schappen. Voor een goede ontvangst, word[t een regeling voorbereid met medewerking van autoriteiten effl het Secretariaat der Ne(d)er- landsch-Amerikaansche Konier van Koop handel. Minister1 Waszink. Het Ned. Corr. Bureau verneemt ,d:at jle gezondheidstoestand' van den minister van O.. IC en W. ffl-r. Waszink, geen) en kele reden tot ongerustheid) geeft. De mi nister is verleden, week Donderdag naar .Heerlen vertrokken' wegens een keelaan doening en is enkele' dogen bedlegerig! ge weest. Het Spoorwegongeluk hij Wonw!. Door het Eerste Kamerlid djpn heer vam' Emhden, zijn tot d,en Minister van Water-' staat de volgende schriftelijke vragen ge richt: 1. Is het juist 'dat bïj het) spoorwegon geluk nabij' Wouw) op) 25 Mei j.l. een be gin van brand' is ontstaan aan hetl gas- reservoir van het' gekantelde rijtuig, wel ke brand thansc nog) .tijldjg kon worde® ge- bluscht? 2. Acht de Minister het verantwoord, dat op. 'd'q Nederlandisehe) spoorwegen elec- trisdhe verlichting als regel slechts inl nieuw materieel wtodt aaegebraoht, jhjch dat bij het voorhanden materieel de be staande gasverlichting gehanidjhaafd blijft.?, 3. Adht de Minister, gelet op dp' vele gevallen in] het buitenland, .waarin een spoorwegramp door vlammen vani gas- veservoirs een ontzettende uitbreidjng ver kreeg, thans den tijld| niet gekomen, voor een algeheel verbbdi vant gasverlichting in spoorwegdtftuigen, gelijk ia Zwitserland', 'sedert het spoorwegongeluk bij' .Belliji- zona, en in Italië reeds bestaat.?, Het Kou. bezoek aan Amsterdam. 'AMSTERDAM. (V.D.) De Kon. 'Fami lie is Vrijdagmorgen, na. 6 d]agen in' Am- sterdam Vertoefdl te hebben, maar het Loo teruggekeerd. Om kwart vóór tien wend] het tramverkeer stopgezet om den weg waarlangs de Koninklijke stoet zich na.axc het station zou begeven) vrjj te maken. De menschen, schaarden zich aan bei)d]a zei- (den van het) Damrak.. Een 10 minuten la ter klonk het carillonspel over den Dam Om 4 minutenf vónr 10 uur zette de bei aardier het Wilhelmus in. Door de wacht van mariniers rwerti het geweer gepresenteerd. Ondier hoera geroep van de talrijke menigte traden H. M. de Koningin, Prinses! Juliana en Prins Hendri k naar buiten en bestegen het hof Raadsvergadering. Donderdagavond kwam de Raad in openbare vergadering bijeen. Afwezig roet kennisgeving de heer Van Melle. Na voorlezing van het' raaclsgebed wor den de notulen dot beide laatst gehouden vergaderingen goedgekeurd. D,e navolgende stukken komen ter ta fel 1. Rapport omtrent de gehouden bas- opening van den keuringsdienst van Wa ren. 1. Bericht van Gedeputeerde Sta,ten dat de Koninklijke goedkeuring is verleend aan de gewijzigde verordening op de vee- m'arkt'. 3. Goedkeuring van het raadsbesluit d.d. 15 April 1926, no. 6, betreffende aan koop van eigendommen in BouWpkm III. 4. Goedkeuring van het! raadsbesluit dd. 15 April 1926, no. 7, tot het aangaan van een gëldleening ten behoeve van het Grondbedrijf. 5. Goedkeuring van het raadsbesluit d.d. 15 April 1926, no. 9b tot onderhandsdhe aanbesteding van den bouw van een der den gashouder. 6. Goedkeuring van de op 15 April 1926 gewijzigd vastgestelde begrooting voor 1926 van hei Gasbedrijf. 7. Goedkeuring van het raadsbesluit dd. 15 April 1926, no. 12, houdende wijziging der gemeente-begrootinigl voor 1925. 8. Goedkeuring van het' raadsbesluit dd. 15 April 1926, no. 13, tot wijziging der begrooting voor het Grondbedrijf voor '1925. 9. Verzoek van de Comjmissie voor de Restauratie van de Groote of St.-Maria- Magdalenakerk te Goes om de financiering der uitgaven van de restauratie dier kerk ter hand te nemen, opdat deze terstond voortgang moge hebben. Ten opzichte van de stukken 1 tot en met 8 stelt de Voorzitter voor, ze voor kennisgeving aan .te nemen en] no 9 ter fine van nader advïe9 in handen te stel len van B. en W. Nog w'as een verzoekschrift! bi) B, en W» ingekomen oui een stukje grond aap. de haven in pacht te krijgen dat thans 'nog door een ander wordt gepacht, doch zoo wel de lagere pachtsom welke de aanvra gers bedongen, als het overdreven bedrag' dat de huidige padhter van de gemeente wilde hebben voor het overdoen van zijn pacht, had B. en W]. doen besluiten, op dat! verzoek niet verder in te gaan. De punten2, Verzoeken om afschrij ving van belasting; 3, Voorstel tot wijzi ging der gemeente-begrooting voor 1925; 4, Voorstel tot wijziging! cler jjemeente- begrooting voor 1926; 5, Voorstel tot wij- zieging der begrooting: van het grond- 'bedrijf voor 1926; alle voorzien van goedkeuring der financieele commissie, werden zonder op- of aanmerking aan genomen of gjoedgekeurd. Bij' punt' 6, Voorstel om' opnieuw" voor den tj;'d van een jaar vrijstelling te vra- gen van de verplichting! tot het geven van (onderwas in lichamelijke oefening aan de O. L. School A. vroeg de heer Labrijn of, zoo er dan al niet' volgens de toed'ic'hl- I ting van B. en W. een leerkracht aam we- zig is om de lichamelijke oefeningen in vol len omvang te geven, althans die oefenin gen met^ het oog op de belangrijkheid -er van niet gedeeltelijk kunnen worden ge geven. De Voorzitter antwoordt-, dat dit het ge val reeds is wil de vrije en orde-oefenin gen onderwezen worden. Het verzoek van den lieer Elsbacih om eervol ontslag, .ais' onderwijzer aan de O. L. school C fegen 1 September worde ingewilligd. Do punten8, Voorstel om aan den heer P. Post een vaste aanstelling te vcrjlee- nen als scheikundige aan dein Keurings dienst van Waren.en 9, Voorstel tot het in gebruik geven van een stukje gemeente- grasland aan den heer A. Govers, worden met gunstig advies der financieele. Com missie aangenomen. Punt 10, Verzoek van den heer O. Ver- strenge om' wijziging, der voorwaarden, waaronder hom indertijd gemeentegrond in-erfpacht is gegeven, lokt discussie uit. De lieer Cruaj vreest' dat bij het verke nen van .adressant'^ verzoek, men daar een opstopping van het verkeer zal krijgen door het laten buiten staan van auito's, •wat! zeer ongewensoht is. De heer Buijs wijlstj op de concurrentie tusschan Van Strien en .Verstrenge en is het met den heer Cruoq eens. De heer v. Poelgeest' voelt ook veöi voor de bezriaren van den heer Cruoq. Hij zou ook' het stuk wat achter Verstrengejh perceel inspringt aan de erfpacht willen onttrekken. Nadat de kaart is geraadJ pleegd, stelt de heer Van Poelgeest voor, om geen erfpacht te verkenen voor meier dan waarop adressant wil gaan- verbou wen. De heer Vienings vraagt, of' de weder rechtelijkheid, die B. en W'. hebben ge constateerd, wijl op een stuk gemeente grond is gebouwd wat niet had mogen ge- Schreden, nu niet' blijven zal. B. en Wi. antwoorden dat die door de nieuwe overeenkomst met addressant zal worden weggenomen. De punten: 11, Voorstel om opniejiW machtiging te verkenen tot het uitgeven van consenten voor het vissehem in het gemeentelijk visohwater, en 12, Voorstel om verlenging te vragen van de concessie tot heffing van sas- en havengeld, worden door den Raaidl ronder hoofdelijke stem ming aangenomen. Ook punt 13, Reclames' v.an Mejuf frouw Wed. J. Huige en den heer iL. Rijk, tegen hun aanslagen in het verg)utn|ijg!s- redht. Alleen.zag hier de he®r Liabrijb gaarne, dat voortaan de Conclusies van denj schatter nader gemotiveerd werden door het overleggen van bescheiden. Dan heeft de financieele com]missie meer houvast. De Voorzitter antwoordt, da,t B. en W]., ofschoon in dez'e volkomen naar beste we ten gehandeld hebbende en zij overtuigd zi„h dat het drankdebiet in beide zaken' veel minder is geworden, met dien wenk van den heer Labrijn rekening zullen hqu- den. Punt 14, Voorstel tot het aangaan eener geldleening ad f219.721,58. voor conver sie en uit te voeren werken, wordt zt. li', st. aangenomen. Bij dit' punt bejpleitte de heer Buijis terwijl hij! erkentelijk was voor den door B. en Wi genomen maatregel een verla ging der huren van de woningen van] „Ons Streven" van f 4,85 op f 4 per week, die tengevolge van allerlei omstandighe den, voortvloeiende ook uit regeerings- bemoeienissen tot nog toe te hoog in huur waren voor den gewonen werkman. Wel licht' is dit aan de hand van het nu geno men besluit van den Riaad door B. en W. te volvoeren. De Voorzitter zegde overweging toe. De heer Cruca bepleitte het aanstel len van Goesche werkkrachten bij] het verrichten van grondwerk voor den bouw van den nieuwen gashouder. Wethouder Stieger beloofde zulks na mens B. en Wl Bij punt 15, Voorstel om gelden be schikbaar te stellen voor gedeeiteïSjfcen aanleg van Bouwplan III, vroeg de heer Eckhardt' of een Zandbed van 20 a 25 cM. onder de aan te leggen bestrating niet te ondiep w'as. De heeren De Looff en v. Poelgeest' wa ren van oordeel, dat waar het hier rivier zand betreft, het aanbrengen van een bed- din gvan 25 cM. al een goede sehradie voorwaarts beteekemt. Ook maakte de heer Eckhardt aanmer king op het gebruik van vlamklinkershij zag liever andere aangewend. Daarna kwam in behandeling punt' 16. Verzoek van Gedeputeerde Staten om 's Raads meening te doen kennen aan gaande een nieuwe concept-regeling der jaarwedden van Burgemeesters, WethoiU- dors, Secretarissen en Ontvangers in Zee land. Do Voorzitter zeide, dat B. en Wl geen bezwaar hebben om adhaesie te betuigen aan de door Gedep, Staten ontworpen re geling behalve voor wlat de salarieering van een nieuwi të benoemen ontvanger betreft. In verband met diens gewich tige werkzaamheden en verantwoordelijke functie w'enschen zij' dat salaris op f 2500 tot f 3250 gehandhaafd te zien, De, financieele commissie deelt' in deze geheel hef g]evoelen van B. en W., doch zij! meent, dat de salarissen der Wethou ders t'e hoog zijn. en stelt voor die te bren gen van f1000 op f 600. De Voorzitter zegt, dat die kwestie reeds een paar jaren geledenrin den Raad is behandeld en een dergelijk voorstfeÖ tot salarisvermindering met groote meer derheid is verworpen. Aangezien zich' geen nieuwe gezichtspunten hebbes» voor gedaan, adviseert' hij! den raad ook nu dit voorstel niet aan te nemen. De heer Labrijn. licht' het voorstel der financieele commissie toe. HuarS inziens wordt' het ambt v,an wethouder, dat een eere-ambf is, in vergelijking met dat in gemeenten als Zierikzee en Terneuzfioi te hoog gesalarieerd. Persoonlijk voegt spreker er nog aan toe, dat voor w'afe Burgemeester en Secretaris betreft, de zen hun biji-ambt'en die zijl in gemeentetijd waarnemen (de burgemeester ia ook amb tenaar v. d. burgerlijken stand, de secre taris ook secretaris v. d. arbeidsbeurs) be langloos beboeren waar të nemen. De Voorzitter antwoordde, dat niet de burgemeester, maar de Heer Hajenius amb tenaar is van den burgerlijken stand, dit kan Zelfs iemand buiten het geweenitfel- bestuur zijn en de secretaris neemt zijii arbeidsbeursfunoüe waar in zijn vrijen tijd. Er wordt dus weinig gemeentetijd ontstolen. Do 'heer Labrijin vindt deZe laatste uit drukking minder gewenscht. De heer v. d. Bout illustreert uit zijn 22-jarige ervaring als wethouder wat er aan dit' ambt vastzit, hët is allerminst een sinecure. Ook vroegere wethouders, da heeren Ocht'man, Dekker en Fransen, v. d. Putto waren van hetzelfde gevoelen. Waar Gedep. Staten aan de wethouderssalarieei- ï-ing niet hebben getornd, acht hij zich bij hen in beter gezelschap dan bij de fiuaun- cieelë comlmissie. Verder wil hij er niet veel van Zeggen, hët spijt hem, over deze omverwikkelijkë zaak 'të moeten spreken. Hij Zal echter aan de stemming deelnemen omdat' het niet gaat over de personen, maar over het ambt. De heer Goedbloed merkt op dat de financieele comlmissie enkel en all'een de li.ta hëeff gevolgd, die door Gedep. Sta ten is uitgestippeld en het zielental der ge meente tot grondslag van haar voorstel heeft, genomen.' De heer Van Poelgeest wijst op hot oude liedje: „Want de heeren van Ter Goes zijn zoo zacht als appelmoes", datee- ren'de uit' den tdjid', toen door slechte be zoldiging van den schout en rijn' diena ren, de rechtspraak werd verwaarloosd! en de schelmen een ongestoord leventje) hadden. Men moet' niet te schriel zijin mêl 't salarieeren van gewichtige functies zfeo als die van wethouder. i. In stemming wordt gebracht het voor* stel van de financieele comlmissie om het salaris van de wethouders te brengen van f 1000 op f 600. Het wordt verworpen mjet 9 stemmen van de 12, (voor stemden de leden der financieele commissie: La brijin, Goedbloed, Van Vloten). Het voorstel van B. en W. werd daarna met alg. st. aangenomen. Bijl punt' 17, Voorstelling tot vaststel ling van het vermenigWuldigiigscijlfer v&n de gemeentelijke inkomstenbelasting voor het dienstjaar 1926/1927 vraagt de heer Cruccj hoe de heer Inseptëur der belastin gen aan '1 minder belastbaar inkomen voor 19261917 komt, vergeleken bijl vo rig jaar. De heer Labrijn .antwoordt, dat dit voortkomt uit de slechte landbouwinkom sten vam 1925, wlat zijin terugslag heeft op het zakenleven en winkelbedrijf in deze stad die het van de landbouwers moet 'heb ben. Hij] beroept rich] voor rijn oordeel op een landbouwspemalitedt als de heer v. Vloten. Deze beaamt, dat de landbouwt- resultaten van 1925 te wensdhen over laten. Be punt 18, Voorstel tot ontbinding der huur van het gebouw: der opgebavfaro' Rijksdagnormaalschool en tot belegging der daarvoor ontvangen wordende scha de vergoeding, deelt de Voorzitter mede dat de financieele commissie het beleggen der schadevergoeding ad f 5000 in een courant' fonds b.v. Nederlandsche Staats schuld beter acht dan er 5 aandeelen voor të nemen in de Bank voor Nederland sche Gemeenten. De heeren: Labrijn, Goedbloed en v. Poelgeest verdedigden dit 'denkbeeld, op grond hiervan, dat le de gemeente reeds 4 aandeelen in de Bank voor Nederlaaiid- sdhe Gemeenten heeft, en 2e, men de f 5000 liquide moet houden en Ze niet moet onttrekken aan de gemeentefinanlctön. Het denkbeeld der financieele commis sie blijkt' aan de meerderheid v. d. Raad. te bevallen, want zeven leden verklaar den ricih) er voor: Labrijn, Goedbloed, v. Vloten, Eckhardt, Potter, van Poelgeest en Vienings. Alvorens met' de rondvraag te beginnen, deelt de Voorzitter namens B. en Wk

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1