NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND indag te Goes et duur, it gauw zuur. DIT BLAD VERSCHIJNT; DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS ïERENHOEK Voorde tweedemaal getrouwd. COURANT D0NDERDA8 3 JUNI 1926 (EERBERICHT ïingen enz. Verpachtingen GEMEEN- IAALTIJD iSijft open- Juni a.s. Buitenlandsch Overzicht FEUILLETON verkoopen» BUITENLAND BINNENLAND twiedde kamer. NUMMER 65 22s™ JAARBAN8 Ivel d.C. .X. Hei-I Janse geb. LouJ 7 mlnjify, z.Ni li met W. J. Net;' |vd met P. Vijgen- wedn. vaU) O. Si- trieht in iden mor- Imedegatfieeld door; Urologisch .Instituut land 766.4 tc Biar- 1 n wanes. I je Westelijke tot liji'dceltelijk bewolkt- Ion, melt weinig of l'.r. >NDENTIE Jet Wieleroverziclit ap Ovezand' ,kwa-. nummer vón he-,' uitgebreidheid! den lietie. - - Jl ~F! |cn ,W: van hied ja inving van do Sta-, Fi'cr 2700) nieuwe kei-I |:er 1000 vierk. M'J uitvoering mot I lis) langste, inschrijven lis voor f 41323. Met I jo insclir. Met Bel-t |I. v. d. Ven Vlissin- (M. Ct.) [met bouw-, en wei- I öe Kok. I llo Kok. een, hoefje, v. (Dissel. inspan, De KÓU e goederen, De KokJ woonhuis en WeiJ, [l 'i i letijje, V.an DdSs'el. i, I |iten, Van Dissel. I Ispan, Van DiSsel. ,i laaaaaaaaaaaaaaaaamamma lier ADVERTENTIE- Is een viseh op het [rijnen en sterven. S jisammmm» vmmmwmmmm amamm» Sestuur van het lerend Comité. fllende artikelen tegen alles op te noemen, vat ik zooal heb. Let Izen niet zooals dit veel |goed, doch dan ziet u oo lever ik u bijv. de lillende kleuren, The- |l.f 5,CO, 60 c.M. f7,50. losse Beelden in alle Jen betrek van een der door mij elke Heilige |en, zoowel van 30 c.M. in voorraad, pracht- |eken en U vindt zulk Schilderijen bij uit gaande, wat U zoekt. 5, Kerkboeken en ïnz., alles wat U maar 't is hier zuivere waar- pracht-modellen en dan en wat verder en dan dewerk alle mogelijke es. Mijn pracht Koïfle- e der nieuwe voor f 25, hillende artikelen, t 5 koppen voor f9,50; lelftsblauwe Potten met Len met glas of tegel; ;lazen, Kraften, Suiker- ïpen gewone met staven girandeerd goedblijvend, s fijne bies, franco thuis [lende prijzen, en volgende keer. Komt keer slechts binnen te instens 3 cents door het Irie Paardjes", voor 9 ets. ,ts. snd: 11770-128 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75. GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2: Telefoon No.4-74. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1tot6 regels f0,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend tager. BROOTEWAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT BELEZEN IN ALLE KRINGEN KATHOLIEKEN, bezoekt den Katholiekendag le Goes op 9 Juni a.s.! Over de vlaggen'kWestiè wordt in Buitschlancl nog hevig geredetiviist en ge- pennet'wist. Nu zoo'n kwestie heeft al meer de gemoederen beroerd. Vroogpr bij de uitroeping der Tweede Fransdho repu bliek in 1846 wilde men de roode vlag tjot rationa al dundoek verklaren. Maar de dichter Lamartine, die toen. lid der voor- loopige regeering' was, riep hartstochtelijk uit: °,Noo1t! Want de roode vlag heeft slechts den gang rondom1 het bloedschaivot gemankt terwijl do driekleur don tocht feeft gemaakt rondom) do wereld". Die woorden werden hartstochtelijk toegejuicht en Frankrijk behield z'iju rood-wit-blauwe In de Duitsehe pers is thans1 de vraag aan de orde gekomen, hoe de nieuw.'e rijks vlag ^ir z'al uitzien. Er wordt nametijlk .fcUWferd, dat bij do Rijksregeeringt reeds verschillende voorstellen zijn ingediend. De Begeering! zal deze voorstellen nu Ver moedelijk onderwerpen aan het oordeel van den Rijksdag, die voor dit doel alweer een speciale commissie Zal benoemen. Bledslob, de „reiohskunstWart" heeft 'n ontwerp gemaakt. Het is in een blad gere produceerd, waarop 'terstond van bevoeg de zijde verzekerd is, dat de reproductie onjuist' was. Er zou volgens het blad ook oranje bij de nieuwe, door Bedslob ont worpen vlag koinen. In bet démenti wordt verzekerd, dat hiervan geen sprake is. De oranjekleur is in de heraldiek eigenlijk on bekend. Men ziet haar alleen in den Ne derlandsehen koninklijken standaard. Het is juist' dat de vlag van Bedslob door een kruis in vier velden wordt' verdeeld, maar met een vlag in drie kleuren heeft dit ont werp niets te maken. De vier velden zou den namelijk van verschillende kleur zijn en het kruis, dat de vlag verdeelt, zou, het bekende Duitsehe ijzeren kruis zijn. Vlag gen met kruisen zijn geen zeldzaamheid meer. Engeland, Zweden, Denemarken Italië en Zwitserland hebben er o. a. een. Een ander ontjweTp strekt tot den te rugkeer van de zwart.-wit-roode kleuren. In hef midden van de vlag zou echter de 'zfw'art'e adelaar op gouden grond1 staan. Dit ztvart-gouden veld zou een derde deel van de geheeld vlag; in beslag! nemen. Be zaak lijkt' voor buitenstaanders niet sfeer belangrijk. Maar de Duitsehe gemoe deren liceff de vlaggienquaestie in heftige beroering gebracht, zooals men weet, en het laatste woord is hierover nog njet gesproken. Er is onlangs melding gemaakt van be richten in de buitenlandsche pers omtrent een mogelijke hervatting van onderhande lingen tussehen 't Vatieaan en de Russische sovjet-regeeringi over een concordaat of modus vivendi, of een de jure erkenning der sovjets. Ale fusschenpersoon werd pater 'd'Her bigny genoemd, die in April in B,usland vertoefde, waar hij geruiimen tijd te Moskou verbleef. Het' heette, dat genoem de priester zich na zijn bezoek aan de Rus sische hoofdstad onmiddellijk naar Bome zou hebben begeven, om den H. Vader van de bereidwilligheid"' der sovjets in ken nis t'e stellen. Soonjmige buitenlandsèjh|e bladen wisten z'elfs te imeld;en dat patcT d'Herbigny eerlang' tot aartsbisschop van Moskou zou worden benoemd. De „CJroix" is op verkenning uitgegaan en vernam, dit Pater d'Herbigny, die na zijn Russische reis, niet' naar Rome, maar ■te Parijs terugkeerde, den Paaschtijd, dien hij te Moskou doorbracht, uitsluitend, ge wijd heeft aan bet geestelijk welzijn der l 23) -O-, Had hij1 vroeger1 dfen Uaami zijns vaders als voetstuk gebruikt, om in landeraft tige. laatdunkendheid zijn eigen kleiohedld te verhoogen f thansj begon hij op, eigen voeten te staan als Jeevling van1 hetf ko ninklijk gymnasium, als gelijke van; veel oudere knapen^ in één: wooydj, als een, die tot i\e keurbende! Jdlezj söhooljonm'gend tëhoordc. Hij1 verzette) zich! .uit alle macht) r;u t'"£eu opvoadingsmaatragel1,] djea zijn' stiefvader op heml toepaste en z-elfe zijn moeder had; nog maar ^weinig invloed op zijn hart. '^'1 had, in zonderlinge, (doch begrijipe- J vei'warring, de begrippen; ten aastebiji omgekeerd. In plaats van in dpn echtge noot zijner moeder zijn .tweeden; vader eeren, beschouwde hij, veeleer zijemoé- der als dp vrouw) van dep onhómidjajeMen verkoelde zijh kinderachtig gembed ook tegen haar. Er was aleehts één wezeni in het) moe derlijke huis, dat de knaap met warmö tieede was toegedaan. Dat Was zijln stief- ausje de MeinejEfeonora. Het kinA was z\|n alles. Dikwijls bleef hij1, wanneer zij' Fransohe, Italiaansohe, Duitsehe en En- gelsciho katholieken, daar do in Rusland nog aanwezige Poolsoho priesters, te wei nig talrijk zijn. Pater d'Herbigny verklaarde vevder aan de „Croix", dat hij1 over geen diplomatieke overeenkoansf tussehen sovjets en het Va: ticaan onderhandeld had en dat hijl 'zelfs n Sovjet-employé of bcaanhto van 'het Bussyischo departement van Buitenland- sche Zaken ontmoet had. De Ifaliaansche Katholieke afgiovaar- digdo Mecarini heeft tot den minister van Justitie Het verzoek gericht., in het nieuwe wetboek van strafrecht een artikel op te nemen waarin het vloeken strafbaar ge steld wordt, daar het vloeken een ernstige Zonde is, een bewijs van slocht'e opvoe ding, een beleediging van h'et gevoel der geloovigen en een aanslag op de schoon heid van de Ifaliaansche taal. In haag schriftelijk antwoord heeft de Italiaan- sche regeering! medegedeeld, dat Zij!, over tuigd is vaan dei noodzakelijkheid van de bestrijding van het vloeken. In het nieu we wetboek van strafrecht zal dientenge volge hef vloeken als misdrijf worden be schouwd. Over den toestand in het „Hemelscjhe Rijk", waaromtrent de berichten nog steeds min of meer verward en onduide lijk zijn, wordt door den ster-correspondent der „N. Ri. Cf." geschreven „Dit groote, gistende, chaotische, door- eengeworpen rijk, waarin betrekkelijk wei nigen aanleiding) 'hebben met' hun omstan digheden met tmede-Chineezen eH met de Wereld in haar geheel tevreden te zijn, moest' een dankbaar arbeidsveld opleveren voor het Riussisclhq stoken. Meer echter dan waf spectakel, dan wat hinderlijke "betoogingen en dan het boycott in het Zui den- is er nietkuit te voorschijh gekomen. Misschien is er op het oogenblik uit China, met welke propaganda ook, niet meer te halen. Maar de Russen zijn toch niet altijd handig geweest' ook. Het was een groote fout, toen zijl een kans kregen Camton naar hun hand te zetten, een Sneevliet uit te Zenden als mentor voor de gedeeltelijk zeer ontwikkelde zuidelijke kWomdntang- leiders. Daarmede was het spel reeds half verloren. De jonge Chineescihe int'ellee- fueelen moesten onmiddellijk ontdekken, dat zij! van een dergelijk raadsman .w'ein^g te leeren hadden. Met hun grootste1 ontzag voor de Russen moest' het gedaan zijh. La ter heeft men te Canton alleen nog tech nische adviseurs van de Russen willen aanvaarden, die de Cantbneezen werke lijk heel goed hebben weten te gfebruiklen; benevens, als eenigen politiekan adviseur, den inderdaad bekwamen Borodin, die daar door een opportunistisch optreden en door zijn comlmunisme zooveel mogelijk ach terbaks te houden, nog een tijd lang groe ten- invloed heeft uitgeoefend. Dat scihijht nu alles ook uit te raken, „De telkens Schommelend millitaare machtsverhoudingen in China zij|p in den laat'sten tijd den Russen ongunstig gewor den. Feng Yu-sjiang, op wien Zij) eeps hebben gerekend, is teruggedrongen. Woe Peid'oe st'rijidt onder een anti-co,mlmunia- tische leuze, die op zich zelf wel voor namelijk propaganda is en alleen tem doel 'heeft' hem bijl de Westerschei jmogendJUa- den in het gevlij te brengen, maar die toch' ook weer niet het tegendeel uitdrukt van hetgeen in zijn meening1 en zijn politiek is. In Tsjang Tso-lin hebben de Russen een onverzoenlijken vijand, die dit te meer is, omdat' Moskou heim onderschat en daar door verwaarloosd en gekwetst heeft. Te het hem verzocht, van) het levendige spel' zijner makkers wegonii haar de regeexinjgs- zorgen van haar poppenrijk| te verlichten. Als zij ziek was, hetgeen ini dc| eerste jaren meermalen1 voorkwam' kon .hij1 uren lang hij' haar zitten, ,en vertelde djanj heit .ademloos luisterend^ kimid Idle schoonste sprookjes van zijln e.igen oogenMikkelïjlk'e vinding, djie hierin alle 'opi elkaar gele ken, dat djo held1 .en db heldin( d|e mj^eisfs verschillende en vreeaelijkste avonturen b add je ii door to maken1, welke avonturen' bijna altijd op verre zeeën1 en woeste, ot' in 't geheel niet ,of! door monsters be woonde eilanden speelden eu met fabiel- aehtig nooit voorgekomen! geluk! en. for tuin ein'digdjen. Nora alleen wist hem' menigmaal tot een meer kinderlijk! en,' ondjerdanig geldtag jegens haar vader te bewegen. Het Wad imtners haar vader! Nooit ondiervond .hij1 een opwelling van afgunst .over de teédpr beid van Weicfe ouders, Voor het gelief!d)a kind. Integendeel, wanneer Weiier som tijds ook haar voor ,een kihdierlijke stout heid bestrafte, 'dan was Victor er woe dend) over, en gewoonlijk Was de vredfa tussehen vader en d pc liter reeds lang weer hersteld, als Victor over dje bestraffing van zijn Nora nog met verbéten wrok boos was op zijn stiefvader. Had dp geneesheer naast -rijn scherp: laat, -en in ieder geval te verg-eefs, hleeft Karachan nog een snelle frontverandering ondernomen, tóen dit voorjaar de ster van Tsjang zoo stralend omhoog gjng. Nu hebben, de Russen in China de nia.chtig- sten tot vijand; hun vrienden zijn ten deele van hen vervreemd; en tón deelé moeten zijl ziclh' koest houden Feng Yu- sjiang is op do vlucihf." BELGIE De werken voor het bouwen van een stuwdam nabijl Malmedy, in het dal van de WarcJie, schieten, naar ons uit Brussel wordt gemeld, flink op. Men heeft de bedding van de rivier tijdelijk .verlegd eu op sommige plaatsen, gecementeerd. Die .machines .zijln reeds ter plaatse en binnen kort! zal met h'et bouwen van den dam! zelf een begin worden gemaakt'. Het deel van het Warchedal, dat in een reservoir wordt herschapen, zal nief minder dan 25 imil- lioen M3 water kunnen bevatten. Door middel van een Waterval van 156 meter zal de hecle strook, tot Verviers eni mis schien ook. hef Luiksche toe, van eleetri- citeit kunnen worden voorzien. (N. R, Ctl). Zwaar weer te Antwerpen- Dinsdagmiddag' heeft boven Antwerpen een kort maar hevig onweer gewoed, ge paard gaande met zwaren hagelslag. Be bliksem sloeg in hef Sint Camillus- gasthuis in. der Lockaertstraat, waar het dak ernstig beschadigd werd en zWare ar duinen blokken van de muren werden af geslagen. Persoonlijke ongelukken kwa men niet voor, maar de rector en de zus ters hadden alle moeite om de talrijke zie ken gerust te stellen. FRANKRIJK Mgr. Guilleherti ernstig ziek. De Parijsohe redacteur van „De Maas bode" meldt: Mgr. Guillebert, de 83-jarig'e bisschop van Fréjas, dia de vorige week ziilk een moedig antwoord gkf' aan de Frans'ctoe au toriteiten, die zijn hoog gezag) inriepen ten gunste van de vrijwillige bijdragleir voor den sohatkistnood, heeft zich bijl een vormreis zoodanig vermoeid, dat de door luchtige grijsaard is ingestort. Men vreest een noodiot'tigen afloop. Z'. Dl H. heeft de H. Sacramenten der Stervenden ont vangen. JAPAN Een nienwc catastrofe. Midden- en West-Japan zijjn opnieuw door 'n catastrofe getroffen. Zwaa-e, wolk breuken hebben overal groote schade aan gericht' en een aanmerkelijk deel van den oogst vernietigd. Tot dusver zijb, 11 men- schenlevens te betreuren. Daar bij|na alle verbindingen met' het betrokken gelbied, en met' name de provincie Hirosehima, waar een aardverschuiving voortdurend' meerdere dorpen bedreigt, veTbrokén zijn, vreest men dat de lij'st ter slachtoffer® nog een beduidende verlenging zal ondergaan. MEXICO Mexiiaanschc bandieten getuchtigd. LAREDO (Texas), 31 Mei. (Reuter) Twee Amerikaansche mijn employe's die sinds 18 Mei werden gevangen gehóudep door Mexicaansche bandieten, zijln hedem bevrijcl na een gevecht tussehen Mexicaan sche troepen en de roovers. 'Van dezó laat'sten werden er twee gedoodde roo- verhoofdman is gewond. De beide Amerikanen bleken ongedeerd'. verstand en zijn eerlijken jwit tev'eins) ook 'de kunst bezeten, dg .menslchelijke ziel in haar eigenaardigheden te .begrijpen! eiU te behandelen, d|an had hij1 dloor Viotors liefde voor het kleine .meisje ongetwij!- feld zoer gemakkelijk op dpn knaap den invloed' kunnen verkrijgen, waarnaar "hij! streefde en aan welke, die) jongen zich hard' nekkig onttrok. Het scheen, dat .Wieiler zulks gevoelde, maar hij greep het m'eest verkeerde middel aan* omj zijn Idbel' ta be reiken: hij) bestrafte) .Victors onbehoor lijkheden, door hem) voor[ eenigen tijd 'd)eni omgang met zijn zusje .te verbieden. Zoo het zijn evil geweest was, zijn stiefzoon nog meer van zich te vervreemden, elke toenadering onmogelijk te maken, diain had bij niets knnnen' bedenken, wat meer aan dat dpel beantwoordde. iToen deze maatregel voor ,dp eerstel maal in toepassing gebracht werd', liep de knaap, buiten, zich zelven van' woedg en spijt, naar Reginald. „Wat scheelt jó, kleine?/' .vroeg deze,' .die juist zijn vlijtigen dag had' en mof zijn! Latijnsche schrijvers bezig was; „go ziet er net uit, o£ het huis je toovanl het hoofd,' is afgebrand!" Victor viel meer, dan cfat hij gin'g ritten op' een stoel neer.en deelife zijn, vertrouwe ling snikkend dien ongehoorden simaajdj tnce, die hem1 was anngejdioan1. POLEN D|e nieuwe president. WARSCHAU, 1' Juni. Bij de tweede vrije stemming verkregen MoScickï 281 stemmen) Bninski 200, Marek één stem 63 biljetten waren blanco ingeleverd. Moscicki is dus 'tot president van !de Poolsche Rlepubliek gekoz'en. Hij- Was do andidaaf Van Pilsudski. KORTE BERICHTEN Volgens een bericht uit Butte (Mon tana) is daar een hevige aarabevingj waar genomen, die echter geen belangrijke scha de heeft aangericht. Inbrekers hebben Maandagnacht in het douanekantoor van de stad Oldenburg voor een waarde van 200,000 mark aan gestempeld papier bemachtigd, hoofdza kelijk banderolles voor cigareften. Bij Duisburg is een met 15 personen bemande raderboot gekenterd. Ze^ per sonen verdronken, w'. o. twee dames'. Uit de gevangenis te Klezk ont vluchtten volgens bericht uti Moskou 16 gevangenen, waarvan er bij de achtervol ging' vier gedood, vier zwaar gewond en twee gearresteerd werden. De .anderon ontkwamen. Sinds eenige dag'en is de Vesuvius weder krachtiger aan tot werken. Vooral tijdens den nacht ziet men; groote vuur zuilen uit' den berg opstijgen, die zoo genaamde slakken uitwerpt. Vele vreemdelingen reizën naar Napels om het grootscho en mooie natuurverschij!- sel te zien. Zondagavond is nabijl Longérich' eem sporfvliegtuigt van een hoogte van 60 M. neergestort. Het vliegtuig werd vernield. De vlieger en een passagier waren op slag dood. Het riof te Tilsit heeft uitspraak ge- daan in het spiritusriyendeLproces. De hoofdschuldigen werden tóf tiléhthjuisslraf- feu van 4 jaar en geldboeten vaar 400.000 Mk. veroordeeld. Viji dep verdachten Wer den vrijgesproken. Te Lübeek rijn Dinsdag groote festi viteiten, aangevangen in verband met het 700-jarig bestaan van dez'e plaat® als rijksstad. Ecu telegram uit Ran'goon meldt, dat officieel het aantal slachtoffers van de Jyclooniamp in Burma op 2800 wordt op gegeven. Het grootst aantal slachtoffers telt de stad Mauugdofw', waar velen door een springvloed van de rivier verdronken. De maierieele schade is enorm. Zitting van! Dinsdag) 1 Juni 1926: Besloten wordt het ontwerp! tot goödr keuring van het Verdrag met België op nieuw in de afdjpelingeln ,te onderzoeken.! Er ontstaat dat» een discussie over "dó missive van den heer Haokstroh aan die Kamer in verb'anidf met het rapport-Wolt- man. De Voorzitter deelt mëd(e, dat het d'e bedoeling is 'd(e zaak uiterlijk in Juli af ts 'doen. i Zonder stemming wordt aangenomen het ontwerp, regelende het verkeer Van autobussen; evenizoo het wetsontw'werp ter voorkoming Van1 dubbele 'bielasting voor zooveel betreft het '.soheepvaartbe- 'driif. Na eenige discussie wordt [eveneens zl h. st. .aangenomen het wetsomithVerp tot lieüti 'aangaan van 'u of mieei" geMlcelnijigen ten laste van Ned. Inidsë. Aan de orde ia voorts het wetsomtiwerp tot nadere bóstem'miug van ide bezittin gen van het Kon. Nat. Steuncomité. .,Dat ontbrak er nog maar aan," zei Reginald, dp pen neerleggend'. ,„Het kind! is toch je zuster.'" ,.Maar hij zegt, dat riju dpchter niet met zoo'n ondeugendien jongen .mag om gaan.''' .Dan moet hij maar maken, dat zijln dochter niet je zuster ia! Geen mensch kan een broeder zijd ziister ontnemen; IWeen maar niet zoo, kleine In uw plaats «nu ik den oudpn bóer laten brommen, zooveel hij wil. Hij js imimers maar zelden thuis. Heeft hij vandaag niets buiten |diei stad te dpen „Jawel", zei Victor, terwijl' hijl zich de tranen van de wangen ,i wisdhte.; „Zjjn rijtuig staat reeds ingespannen op de plaats, hij) id haastig bijji iemandc geroe- pen." Dan zulhon wij1 oppassen, of hij: voor- lïj rijdt!" Hij ging aan 't venster staan, Victor keek hem1, half adhter de gordjjjrett ver borgen, over den schoudjer. .Wjerkelijjk kwam' de dpkter Weldra voorbij'. „Vaarwel dierbare stiefvader I" hoon de Reginaldi en zondl het rijtuig een vree- sebjjk léelijk' gebaan achterna; „Kom1 maar niet zoo gauw terug! ZiezOo, kleine, wees nu maar tevreden', ;dje lucht ié zuiver „Maax mama," bracht Victor .in het midjdien, terwijl hij opnieuw1 .begon' t|e( De heer Ketelaar (V.-D.) meent, dat men met f_800..000 niet zal toekomen;' alleen voor de oudl-rentetrekkers ik al 'f180000 per jaar noodig. De heer Heemskerk (A.-R. sluit rich bjj1 Iden vorigen spreker aan. Zal men wel genoeg gelet .hebben om1 die uitkee ring aan de oud-gepensionaerdon to dben uit de gelidpn der sticihting, Wildó men andere fondsen aan do fWdlsen vnn het steuncomité toevoegen, dan zou, me nbij dp wet den stichtingsbrief moeten .Wijrigein/ De heer Boon (V.-B;.) betoogt, dat het hi.er blijft bij' een sympathiebetuiging. De minister van iinanriëm, !de heer Do Geer wijst erop, dat de bedoeling ik^ een particuliere vercOniginig ie subsidieeren.' Spr. gelooft, dat dit de oplossing is, wan naar al jaren lang is gezocht. Hier wak een middel aanwezig, dat, zondier rechten te scheppen, kon voorzien in- ctón allen 'eersten nood. Er ik met dp huizen totaal 350.000 gulden aanwezig. Voor ;dje rente trekkers is 15000 per maand noodjg. Dit was een jaar geleden nog f 20000. Een vaat bedrag Voor .ihetgee© noodfg ik Voor de oudi-gepensionneerden kan die mi nister niet opgeven. Mem zal de stichting eenige jaren moeten) laten weaken om1 dan te zien, wat er gedaan' moet wordmnf ter aanvulling der fondsen. De minister geeft tenl tslotte een aanvul ling van artikel 4 door dip,araan' toa to voegen de woortipu: „en (overigens uit het geen van het ontstaan ider stichting ,aan .liasr op eenigerleii wijlze) Lmooht opkomen".' Hierdoor wordj een versterking van liet fonds mogelijk gemaakt. Na re- en dupliek, tripliceert dp haar x. Gjjn (V.-B.), die .ibgl amen|d;ement voor stelt, in art. 2 voor de oujdl,-gepctt£|Lonneier dt|n, cxecies dgzCbdg. rejdlactie op te nemen als geldt voor, de! .uitkeering van dó rente trekkers. i De minister laat do ibósliesing over dit ajn'endement aan dó Knmór' over. De heer K. t e r L a a n (S.Dl A'PJ)i vindt 'de zaak Van de oudl-geppnsioiunper-i den onvoldpende gerëgel|dl. Hij zegt dat .zyn fractie te barer, tijd op d#zó zaak Zal terugkom en. Het amendement wotdit aangenomen mtet 41 tegen 34 istemnton. Het wetsontwerp Wordt hierna zonder stemming aangenomen. - Totalisator-vcribleid. De mo tie van Rappard. De heer v. R. a. p p a r d' licht rijn motie toe inzake opheffing van het totalizator- verbod. Toen 15 jaren, gelejdien een1 Voorstel werd aangenomen (ondier minister Re- gout) om een totalisatorverhbd1 in te voe ren, werd Idjoor tegenstanders voorspeldt 'dat djt den nekslag beteek'endfe voor het draverij!- en renwezen. Na het sluite nidpP' rennen was de fokkerij! van paardpn-met- bloed ten dpode opgeschreven. Overal in Europa zoowel als daarbuiten ik mén op liet wedverbbd' teruggekomen, omdat zulk een verbód' een onuitroeibaar clan destien geknoei uitlokte. Ook hier te landp is het geknoei groot. De tbokmakers mbe- ten geweerd Word,en. De Ned. Hard'dra- verijj'- en Renvereeniging staat er borg voor, dat, als het' totalis»,torvertoodj wordt opgeheven, ,er niet één bookmaker móer op het terrein komt. De r egearing dient toestemming te gevem in Speciale gevallen tot 'tinstellen van den totaligator. Een gedeelte van het geld[ dient d'an besteed) tel worden voor «fe fokkerij, zoodat d!e land- h'ouw erbij' voorruit zal gaan. De heer v. Vu uren (R.-K.) acht de bezwaren, ook destijds aangevoerd jd'oor tegenstanders van het totafisatorVerbbdj, overdreven. Wij' hebben 5 jaren geleefd schreien, „mama heeft hein! .moeten bleloven er op te letten, dat zijn voorschrift worfdlt nagekomen." „Uw mama.?, Zoo, spant die icok mee Sa men?. Maar wacht, ik zal dq mïjlne er heen zenden op een lajnge visite. Als zij! dan bijl haar eeuwige thee zitten, gaan wij' naar Nora. Het ,zou toch gek; mOetenj loopen, als wijl lienr geen loer draaid/enf! Zoo hielp de eend vrienid; den anjdlegdnij Maar de haat, djen Victor tegen rijp stiefj vader koesterd|e, nam' van dat oogemblik) af als het ware een donkere kléuif pa,ni Het kwam1 ten eeneanale tot een uitbars ting, toen do keuze van een beroep vbor den knaap nieuwd aanleiding) tot oneemg- heden gaf. De vader wildje, dat' Victor in idlg re'oh. ten zou gaan studeercu) Zijfn eerzlucihit 'vlei de rich met dia hoop, dep begaafden) jon geling, met den a<$!ljjkea (raam en 'het zoo gunstig voorkomen, misschien, ^eena in de diplomatieke loophaan tot tooogen rang te^ zien opklimmen. In elk geval mentode hij rijn plicht tei .doen, d|por hemv zooveel in zijln vermogen lag. jden; weg tel effeHem,' die tot bereiking^ van) ydjat doel leiden ion.'' En hij zette zijn welgemeende bed|oel!in!g door, zonder ridr in ,het minste om' de nei ging van den aankomenden jonge! ih^f ts bekommeren. j (Wordt vervolgd.) 1

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1