NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS '~bupenland binnenland" u8t zeeland MIDDELBURG MAROKKO AZIË JAPAN 19 ME» 1926 ;eefs. i uari en het voor de, omlge-' [duidelijk, dat. stfijln} vreesde reeds toen tn Maart trad een Ee eetlust, die [overgelaten], Iwfctrd' bleekheid van rijn naakte plaats voor In die maand her- lialenl zijn. oude le- rek( over d|e gebeur- met <j)e lede® zijner roep naar couraan- Enigelsohe, schreef, ende opmerkingen, („homibiei" met Ber- v legde zichzelf ura® ghöek van d(o Maaa"- tns over d.ien tijjdl I I. 1821 viel op djEQ vroeger was Napo- iüte.ngewoon goedj, maand April! komt Ziehier, wat me- Kft I aa heden buiten. Hij' indelingen. Het doel ngsplek: de Wroni .in' omen, die daar inl kte leenzame keizer vroe- Ossian. Daar vonden NUMMER 64 DINSDAG t JUNI 1926 22sra JAARGANG tj Ld. conl med]aiilon met Toen Sire wakker vermoeid ladhje en in weer ])ïj zich. Aan t ik vandaag hcrhaal- mij® oogen dpor het volgden, „zooals hij wamdel|d|e, in de rich- llingSplekje. 1 j as maar verbeelding. ran deni keizer was als vóór diezen. \Sjra veel. Gourgaud' loopt gezicht rond on.rij®! Iets goeds. iWïjl allen eni bidden den hemel, moge afwenden van) geliefden meester. keizer ligt met koorts- Et wartaal. iWc geven' niddjelen en bidden in i lieren tracht de keizer üstigen macht door: da [ih gewerkt. Na midlder- |;r (wakker, liet licht opi- [moest hem1 do poshsibuk- avonds d|oor den Eflgel- Pieier waren afgegeven.' I.S hij in slaap gevallen1. Ted; doen. aamiteekeniag. Het is i laatstem Paaschnadht- hebben] vreeseljjke din- ang ik nog te leven heb brhdjgegamen nacht den-' fcjmadht.( 's Avo®ld,S Iwjajs spreken; hij schertstjel Jan liet hij] zich uit zijn brengen en sluimerde It na midjdierinacht kwam! pienaar van! Maarschalk k'aa. Men deeldp ons zer wild fantaseerde in het bed was geSproi®- nval van waaCizih.' Bou- I ure .tegen den grond! had |iiddels kiwlam Gourgaudl in zijn nachthemd, en liet Sire in bedwang 'bei le uit het venster sprirt- Ide voortdurend;. over de leni.De| lijfarts gaf hem' |s van die gewone slaap- alien d«dfc®f ons .Weisfc,' stj te brengen, leen! tijdlang aangestaard) peemden wiaren, uitte hij to zijn en iwij' moeste®, en de artp, do elaapka- -. 'm een onrustigen! nacht door It gevolg van deni schrik- I Vernam ons allen slaapt aschmorgen aansahemcrde Jvel om1 het eiland! hing, zekerheid, dgt zich de 'ni keizer niet verergerd] frigej slaap) ini <!|en morgen ïwustdzijn en zijn helder- iu leest hij ween zijn Os- het Paehen. Zal het de zijn, die wij als biarine- Engelsche eiland moeten ini waar zal onze keizer ir om) ,dezen tijd^ zij®.13 ipoleon's laatste (Piaschen! rustte ,zijn lichaam' int hek at zijn (Voorloopige rusb- sc'hoot (der aard|e zou zijtm. na demi somberen PaaSch- (Ontsliep hij. i m is gestorven] „aam| maag' estand' liet niet toe, del H. mtvangem. Wel heeft hij lood gebiecht en het Heilig m. Bed. ;N. Z. Ot. Uit (Crnstig gevaar gered- 'g wordt gemeld]i. ide oogiein.blikkem heeft .een .taande uit 4 manna® en or gemaakt, (djat met Pink- lit Duhnen vertrokken .wa-S Waddenzee ge® wap^^li®!]? 1. verder liggende] Nooudjzef l 'l cwam! onverwacht (hevig op- d|g wandelaars] igroot gevaar i'inken. Bovenjdjietn maakte de 'bijna (Onmogelijk, zich ta ok hum noodgeschrei ,de aah- tt strandvoogd', die met oe'n ;e en .een laudjbouwer uit >aard^te hulp kwam, zoodat verkeerenden (nog op hok blik gered kb®cl)sn worde®.1 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES: Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Marktl en 2; Telefoon No.474. t Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; AdV8rtentiën van 1tot6 regels f0,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. groote waarde van PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN KATHOLIEKEN, bezoekt den Katholiekendag te Goes op 9 Juni a.s.! y Om het Kind. Wio nog mocht' twijfelen aan de aetuali-' teit van het onderwerp „Hot Kind" dat do Tiebdo Diocesane Katholiekendag in liet bisdom Haarlem binnenkort zal gaan 'be handelen, lette op hetgeen tijdens de Pink sterdagen to Amsterdam' is geschied. Daar was dc roods jeugd, de socialisti sche jeugd uit do verschillende landen te zamen gekomen en werd er begroet dooi de „gros bonnet's" van de S. D>. A. P. in Nederland. Zelfs de heilige gebeurtenis van het eerste Pinksterfeest werd er door „Het Volk" profoneerend bijgehaald, om die roode jeugdsamenkomst daarmede te vergelijken.1) Arme jeugd, waarover reeds vroegtijdig vaardig wordt niet de Geest van vrede, liefde en goedertierenheid, maar de geest' van materialisme, haat en fymmihjd. 4 Tfimisscihen wT'st die buitengewone be langstelling der socialisten voor de jeugd' erop, hoeveel er hun aan gelegen is, hef opgroeiend geslacht tot zich te trekken en socialistisch te vormen. Zij' beseffen het maai- al te goed, dat wie do jeugd heeft, do toekomst bezit. Dc liberalen toonden het te begrijpen schrijft „Het Centrum"1 toen zij; van do „neutraleschool hun inrichting maakte® en die aan ons volk poogden op te dringen. Do. socialisten beseffen het niet minder goed en vandaal- hun voortdurend ijhicrem voor het organiseeren, het leiden, het ont wikkelen en opvoeden der jeugd in hu® geest. Dat ijveren, waarvan ons land en spe ciaal Amsterdam tijdens de Pinksterdagen 'n tastbaar en wnarsohuwepd bewijs heeft gezien, geeft ons iets, geeft ons veel te denken. Wij weten wel, dat er ook onzerzijds hard wordt gewerkt, om de jeugd ingoede banen te houden, haar te leiden in het 'spoor onzer beginselen, haar te vormen tot strijdbare menschen, die pal zullen staan tegen het ongodisme, tegen liberalisme on socialisme. Maar moet er nog niet meer worden gedaan, en k a n er nog niet meer worden gedaan Laten wij ons misschien in een of ander opzicht in ijlver niet overtreffen Wordt onze jeugd steeds en overal vol doende geschoold voor de taak, welke zij straks zal hebben te verrichten en die niet slechts een krachtige overtuigingf, maar ook een behoorlijke kennis vereischt? Eiji dc beantwooiding dezer vragen moet men steeds bedunken, dat het, zooals wij hierboven memoreerden, gaat om de toe komst'. i Strak?, binnen korter of langer tijd, zullen de jongeren de plaats der ouderen moeten innomen, maar dan Zal het ook noodig zijn, dat hun de noodige ontwikke ling is bigebraehf, en dat zij hun tijd niet alleen, noch' in te ruime mate hebben be steed aan pret en vermaak, dat zijl iets meer in hun mars hebben dan kennis van sport in al haar verscheidenheid. De socialisten stelten hun vertrouwen op de jeugd, gelijk eertijds de liberalen het de,den. Een volgend geslacht moet hun, naar zij beweren, de zegepraal brengen. Het mag en het moge niet geschieden. Maar wijl zullen alreen dan het spciia- lisme weerstaan en overwinnen, geli,k wij hei liberalisme weerstaan en averw.onnen hebben, indien wij] bijtijds de jeugd -wape nen tegen de roode verlokking en haar de 1) Die profaneering luidde onder meer als volgt: „Arbeiderskinderen uit allerlei landen zullen hier „eendrachtelijk bijeen zijn". Allen vervuld met' een heiligen g'esst. Zij zullen spreken met andere talen. En toch zal een iedér ze Iiooren in „zij® eigan taal". „Maar de geest van vrede en broeder schap is uitgestort over deze kindere® van de dienstknechten en dienstmaagden der menschheid en het is deze bewustheid der jongeren, die tot een teeken moet wor den boven de aarde, beneden vol „bioeH en vuur en rookdampEn aldus uit den mond van alle volkeren met verschillende ngeii één taal van broederschap en vre- e spiekende, zij® zij de kinderen van onze mterna arbeidersjeugd, de 'levendo i )le \'è"g van 'Hondo Pinksterver- 1 y' peggen dit zonder velfvenhef- img en zonder overmoed. De hoop 'is nu levendig. Met dit heilvolle leger deVjengd zal men de menschheid van haar kwalen ut™'0 W ™eren naar een nieuwe broederschap van vrede, vrijheid en vreug- Iets nieuws ligt er in de profanie niet. Zoo sprak de sociaal-democratische, [pers steeds Cathrem geeft daarvan, in zijln „Der öozlalismus" verschillende er-eriij- ke maar teekenende( voorbeelden. Toch is het goed, dat wij] het eens fcoo- ren, opdat wij den juisten aard van het So cialisme kennen en er ons voor hoeden. vorming en ontwikkeling bijbrengen, in do felle branding-va,n liet hedondaagsche leven onontbeerlijk. BELG1E Verzekerd wordt, naar men uit Brussel meldt, dat. de regeering het besluit heeft genomen de verkiezingen voor de gemeen teraden niet uit to stellen. De verkiezin gen zullen dus plaats hebben den tweede® Zondag in October. Officie»!© huid© aan' het H. Hart. Door hef gemeentebestuur van de stad Boesolaere, in West-Vlaanderen, is beslo ten, jaarlijks op den derden Vrijdag na Pinksteren, do plechtige toewijding] van dez'e stad aan liet Heilig Hart, officieel te vieren. Aan het stodspersoneel en aa® de schoolkinderen wordt dien dag vrijaf ge geven, terwijl het stadsbestuur officieel a.an allo kerkelijke en andero feest]elijpih|e- den deelneemt. Ook zullen do openbare ge bouwen en straten dit jaar worden bevljagd1 en versierd. FRANKRIJK Wijl lezen in een correspondentie van „De Tijd": In meerdere Parijkche bladen worden uitvoerige, beschouwingen aan het a. s. congres to Chicago gewijd. In hét bij'zOn- der trekt do aandacht een artikel van Mgr. Chaptal in do „Figaro", waarin hij[ een overzicht geeft van de plechtigheden dio zullen plaats vinden en vroegere congres sen in herinnering brengt. Hoe gaarne had-den wij daarin ook het Eucharistisch) congres t® Amsterdam zien opgenomen, ..dat over geheel de wereld da bewondering! voor liet' katholieke Nedex-land heeft ge wekt. Is die bewondering eenigszinq gedaald: sedert de betreurenswaardige boslissingl is gevallen, dat niet langer ons laaid bij1 den H. Stoel zal zijn vertegenwoordigd? Wij' hebben dit helaas bijl meerdere pprso(iien moeten bespeuren, die ziclil moeilijk een denkbeeld kunnen vormen va® de gods dienstige verhoudingen in ons Vaderland. Nog onlangs zeid® mij] een geestelijk' lioogwaardigjlreidsbekleeder, die het) Eucha ristisch congres te Amsterdam had bijge woond „Zeven, jaar een katholieke minis ter-president, wiens katholiciteit tot voor beeld mocht strekken en thans een verbre ken van den banden met Boime, zonder dat een bepaalde aanleiding is te vinden." Een redelijk antwoord moesten wij schuldig blition en niet zonder beschaamd heid zij® groots verwondering deelen. Ten volle instemmen konden wij alleen met' zijh wensch, dat Nederland wederom zal gaan inzien niet alleen onrecht te heb ben gedaan jeglens lief katholieke deel der bevolking, maar voor alles schade t'e heb ben berokkend aan het prestige, dat het als klein land te Bome wist op te boude®." Diezdlfde prelaat verzekerde ons koezeer het heengaan van onzen gezant jhr. van Nispen tot 'Sevehaer te Bome in Vaticaan- sche en diplomatieke kringen wordt be treurd. Inderdaad, het' stemt weemoedig te zien, dat Frankrijk met een anti-clei-icala B:e- geering- een gezantschap bijl den Paus een onmisbaar landsbelang acht, terwijl onder een Christ'elkije Begoering in Nederland de diplomatieke betrekkingen zijn verbroken. ENGELAND De Engedsohe Middellandsohe Zeevloof zal op 31 Mei, den lOen verjaardag van den slag bijl Skagerrak, bij Malt'i bijeenko men en daar een spiegelgevecht leveren, waarin het' verloop van den slag nauwkeu rig zal worden weergegeven. Dit spiegel gevecht zal juist even lang als het Werke* lij'ke gevecht duren. ZWEDEN De conventie tussohen Zweden erf Fin land betreffende een vreedzame regeling van de geschillen is vorige week geratifi ceerd. De conventie treedt onmiddellijk in 'werking. Het verzoenings- en arbitr.ageverdragl tusschen Zweden en Oostenrijk werd Vrij dag geteekend. De goedkeuring van den 'rijksdag wordt' vereischt. PAEIJS, 29 Mei. (H. N.) Steeg, de gpu- verneur-generaal van Marokko, heeft een oproep aan de Biffst'ammen gejpubliceerd, waarin hijl hen uitnoodigt zich aan de Franschen te onderwerpen e® hun verzte- kert, dat hun Zeden en gewoonten, geëer biedigd zullen worden. POLEN Oiu kc" presidentschap. De kansen van maarschalk Pilsoedski voor het presidentschap van Polen zijn nog onzeker. Want' terwijl hij im Ka mer en Senaat 9ainen rekenen kan op 259, st'em)më®> staan daartegenover volgens het eene bericht 219 rechtsdhie Kamer leden en Senatoren, dio zijn ca®ididatuux bestrijden (een ander bericht meldt, dat zij' hebben verklaard zich van stemming to zullen onthouden), terwijl de Volkspartij verdeeld is. Een z'eor groot' gedeelte van het leger Schijnt de zijde van Pilsoedski te kiez'en, wellicht niet zoozeer wijl do maar schalk in een proclamatie eraan herinnerd hoeft dat hijl recht heeft op hoogachting als iemand, dio de soldaten, tot groot® overwinningen heeft' weten to leiden ,clie hij' de aigeimeene demobilisatie niet Izijn eigen voordeel wilde najagen en die „hef land sterk zal maken en opnieuwt zal doen bloeien", als wel omdat hijl verhoogingl van de iracitaimcnten der officieren op zijln pro- graan heeft gezet. Alleen de troep|enafdeie,- lingen in Posen blijven henr vijandig] ge zind, docli hoelang zal die toestand duren, indien zooals gejneld w'erd ge neraal Halkr de z'iel der oppiositiie-belwICf ging, inderdaad gearresteerd is? Korfakfly. BEfRiLUN, <W. B.) Do Bori. Lokakwi- zeiger vernoemt uit "Warschau dat de PootoeihO ministerraad in een zijber laatste vergaderingen besloten heeft, Korfanty uit zioba betrekkingen als president va® do Oppersilejzisohe Skarhoferm en van de SUezische bank t'e ontslaan, daar hij) zijn bevoegdheden heeft overschreden en z'iclhl van rijksgeid crediet'en heeft verschaft tot een bedrag van meer dan een (miüllioflnl zloty. Be burgeroorlog in China, KANTON, 29 Mei (N. T. A.) De oorlog tussdhën Kanton en zij® vijanden in het Noorden, wielke reeds sedert weken dreig de, is begonnen. De strijdkrachten van maarsohaik Woe Pei Foe, die door de provincie Hoenan zijn opgerukt, doen tlhans oen aanval op do verdedigers van Kanton van drie stra tegische punten langs de grens va® Kwan- foen'g. (D© uitbarsting van de Tokasji. TOKIO, (Beuter). De stoffelijke sclh'ado aangericht door do uitbarsting van de To kasji op Hokkaido wördf goraaimdl op 8.500.000 jen. Hierbij is meegerekend, de schade tlengevolge va®, de vernieling van 33 bruggen, 730 huiz'en, drio KM. spoor weg en Zes K.M. gewonen weg. Ent nicuwio ramp. Een wafer- reservoir beaweken'. Een telegram uit Akita meldt, dat het waterreservoir van Mayama, in het Noor den van Japan is ingestort. Het w'ater overstroomde do stad Kistura, tot ZeJfc do bank, hef tiheater en de andere groote ga- bouwen. Bijzonderheden ontbreken' nog, maar men gelooft' dat liet aantal slachtof fers groot is. De stad telt 7000 inwoners. Beuter seinde nog uit Tokio: Volgens een officieel bericht', zijn er bij de ramp t'e Akita 114 huiz'en vcrwbest. Achttien lijken zijn reeds teruggevonden. Daar de ramp overdag plaats had, ver moedt ine®, dat het .aantal slachtoffers betrekkelijk gering is- AMERIKA Ih'aogte in de republiek Columbic. BONAVENTURE, (Reufer.) Columbia lijdt op 'het oogenblik onder een droogte- golf, zoo zelfs, dat' de scheepvaart opi de Magdalena-rivier feitelijk stil ligt. Al] 2 maanden lang zitten er vijftig schepe® aan den grond. Een voorraad va® 500.00Q K.G. koffio ligt te wachten op dc mogelijk heid naar do kust' te wtorden vervoerd. KORTE BERICHTEN In den Kaukasus zijn, naar gemeld wordt, buitengewoon zware slagregens go- vallen, welke overstroomingen tot gevolg hebben gohad. Groote schade is aange richt, terwijl talrijke slachtoffers zijn ge vallen. Op een gedeelte Van het spoorw'egj- net is het verkeer gestoord. Loebe, de president van den Rijks dag, 'ligt ziele te bed. Hij] heeft een, ontste king aa® da galblaas. - De Königsplatz' te Berlijn, liet ruime plein voor den! Rijksdag waarop K'et' stand beeld van Bismarck' staat, heet van Zater dag af officieel „Plat'z der Republik". i Te LodZ zij® werkloozen lief raad huis binnengedrongen en hebben de raads leden afgeranseld. De politie verdreef z'e. Een bandiet heeft te Winnipeg oemi 19-jarigen bankbediende doodgeschoten art is daarna met 2000 dollar ontsnapt. Hij Werd latex gevangen genomen na een.' schietpartij met revolvers, wiaarbijl twee rechercheurs werden gewond. Be Koninklijke Familie in «Ie Hoofdstad]. Nadat' reeds Zaterdagmiddag Z. K. Hoogheid Prins Hendrik te Amsterdam' was .aangokomen om er de biologische t'ên- toonstelling te bezichtig-en, arriveerden te circa h|alf z'cS H. M. de Koningin en Prin ses Juliana voor het' brengen van het jaar- lijltsch1 voorjaarsbezoek. Zij werden geest driftig door de bevolking! ingehaald en mochten ook mot den Prins, sta,a®do op hot baloon van lihf paleis, de huldebetoogingon van het publiek in ontvangst nemen! lief verdrag met België. Een ver2ui®r. Het „Handelsblad"- schrijft: In verband met do omstandigheid, dat ztelf's een sociaal-democratisch] minister van Bnitenlandsdhe Zaken in België het blijk baar betreurt, dat do politieke desiderata van 1919 niet' zij® vervuld, is er aanlei ding rekening t'e blijven houden met de mogelijkheid, dat' dez'e politieke eisqhen te «eniger fijid opnieuw opduiken. D;e Belgische wetgeving' van vóór don oorlog, die. ton aanzien van de naturalisatie onderscheid maakt tusschen Limburgers en andere Nederlanders, de houding van do Belgische regeering in den roes der over winning' ten aanfrie® van art. VI vah' het verdrag van 1839, daf elk annexionisme onmogelijk had be)iooren te maken, zijn duidelijke aanwijzingen, dat wijl met clo artikelen van het verdrag van 1839, die het nieuwe tracitaat ongewijzigd laat, niet volledig zij® gevrijwaard voor herhalin gen van de droeve historie van 1919, die meer dan iets anders heeft gedaan orni do verhouding tussohen do beide naburige volken ta vertroebelen. Als de heer Vandcrvelde de kansen op aanneming van het verdrag had wille® versterken, dan zou hij hier een goande ge legenheid hebben gehad, Nederlandsclha ongerustheid weg tc nemen, bijvoorbeeld door een plechtige verklaring, dat België zich strikt gebonden acht aan de bepalin gen van het] verdrag van 1839, die door het tbans aanhangig-Ci tractaat niet worde® gewijzigd. ,Wijl weten wel: pacta sunt servanda, maar na do opgedane ervaringen z'ou ee® dergelijke mededecling toch' gleen overbo digheid zij'n geweest'. Meer nog, nu d'e Bel gische minister van Buitenlandsche Zaken toont ten aanzien vam de politieke eisehen den gangl van zake® i® 1919 t'e betreuren, z'ou een dergelijke pledh'ügla verzekering1, dat men onder alle omstandigheden 'het Ned'erlauidsche grondgebied en de Neder- landsc'he rechten zou eerbiedigen, een goe- det oetssteen zijn geweest voor de vrede-' lievende gezindheid t'e onzen aanzien van alle Belgische parfij'en. Deze opmerking lijkt ons zeer gegrond. Minister Vandervelde zou dit verzuim' nog kunnen herstellen door bijlvoorbeeld bij de openbare behandeling in de Belgische Ka mer een verklaring, als door het „Hbld.- bedoold, af t'e leggen. Moc'ht dit onverhoopt niet gebeuren, dan zal een onzer. Kamerleden bij' Minister va® Karnebeek telkens moeten informieeren, wat de Belgische opvatting is van het feit, dat artikel VI uit 'het verdrag va® 1839, ook na de opheffing der aan België opg'e- Tegde onzijdigheid geheel van kracht blijft. Het moet toch! officieel komen vast te st'aan, dat België voor altijld, („ppur jajnais" zegt'a rt. VI) afziet van alle aanspraken op Nederlandsch1 gebied. Ais dat niet gebeurt, kan er o. i. v,an ra tificatie van liet nieuwe verdrag door de Sta ten-Genera al geen sprake zijn. („Dei Tijd") Bij de Tweede Kamer zijn wetsontwer pen ingediend tot herziening van verschil lende belastingwetten. Deze wetsontwer pen beoogen een verlaging va® de meest drukkende heffingen. i Bij de Tweede Kamer is een wetsont werp ingediend fot.wij'ziging der wet op de Inkomstenbelasting' 1924. De wijziging beoogt het compenseeren van negatieve re sultaten met »positieve mogelijk te maken. De verhoogde kinderaftrek' Bij' dc Inkomstenbelasting te Vcnlo. Door B. en Wl der gemeente Vqnlo is aan dein Raad' voorgesteld iingaanldle 1 Mei 1926 den kinid(eraftrek; toe 'te passen vol gens deWet op ;d(e Rijkbinkbmistenbëlas- ting. Het zuiver inkomen kan een belas ting plidhtige wordt voor1 noodzakelijk le vensonderhoud verminderd! met f 600 in dien hij1 niet, en met f 800 in' dien' hij; wel als hoofd van' een' gezin kan word©.® &a®J gemerkt. i Bovendien world]]; het zuiver inkomen' voor ieder minderjarig eigen' .of aange huwd kindi of pleegkind verminderd] vol gens de bekende sdhaal bij1 do Rijksink: belasting. Een mooi en1 royaal voorstel, gunstig voor de groot® gezin'aan. I 'Hiermede is het principe: (belasting naar draagkracht tot geen ;dioode lettor gemaakt. .Hulde aau het college va® B. e® Wc van Venlo. I I De gcwljkigidte belasting. De v.ei'dedtgiugsbelasting II, zoals cliel is geregeld bij' 'd;e wetten van! 18 Augustus 1916 Stbl. 412', 11 April 1919, Stbl. 171] en 6 Juli 1920 Stbl. 342, wordt (voor Let laatot geheven over Stbl. 342' wordt voor het gaatst geheven ove'r liet hlolastinla jaar 1926-1927. .De aanvulling der Zegelwet tree|ditl in werking met ingang] van] eeu b'ijl Kon. be sluit te bfepalen dag mot uitzondering van artikel I.I, dat in .werking troedtt met in gang van 1 Januari' ,1927. 'De WecldeverteringehelaSting trcer\t in werking Opi naden tel b'apalen d&g; de wij ziging der suc'ceSsiewot opi .dlenl dag na dien harer afkonidjgingdo wijziging dier Leoniugwct en horzie®i®g der |Wet op d(o persoueelo belasting op, 1 Januari 1927j Te Utrecht is Zondag liot Eerslt'ö Cdn- gres van het R.-K. W|erHiedynlVerb'otn!d| gehouden ter hcrd|enking van'de verschij ning der encycliek „Rerum Novarumi'U Door oudmin. Aalbterse, Alph. .Laudjy, Henri Hermans en Pater Borramaaud de P reeve O. F, M. werdbn rQd|pweiriln]gCn! gehouden. n Te Breda is overleden 'de heer mr. Mas Van Dam', lid Val® Gedl State® vanl N.- Brab SI jaren oud. Van particuliere zjjdc wordje.® 'pogin gen im het werk .gestild alsluog een] on derzoek te dioen instellen naar het wTak van de® verganonl lood|sdrihosnor( van Ter schelling. i Viering van het 60-jarig bestaan der Sint-Vincentiusvereeniging Deze had Zondag kerkelijk! plaats met een1 algemeene H. Communie der leden ,a!s slof der geestelijke voorbereiding van drie da- gen tot dit sohbone feest. Zijl die aan het triduum, onder leiding van pialer v. d. Geest 0.1'. deelnamen, roemden het ala om strijd als een tijdperk' van geestelijk genot en zielenweelde, als een hjeiïzaam" verfrisslcihingsbad voor hart' en geest. Naar buiten, in het openbaar, had de viering van het diamantair feest plaats Zondagnamiddag! t:e 2 uur in de smaakvol versierde Zaal van het St.-Vincentiushuis in de Bogardsfraat. Bijlzönderen luister er langde de feestvergadering door do aan wezigheid van Z.Exc'. den Commissaris der_ Koningin in dit gewest. Jhr. Mr. J. W. Quarles van Ufford. Ook werd opgemerkt mr. J. W. Zijlstra, voorzitter van het bur gerlijk armbestuur. Verder wiaren aan da bestuurstafel gezeten de zeerecrwi. Meer Brfigemann, pastoor der parochie met de weleerw. heeren kajoelaans en de feestrede naar pater v. d. Geest. In de zaal wiaren aanwezig tal van genoodigden onder wie w'erden opgemerkt de Vincientianen der conferenties van Vlissingen, Goes en 's-Heerenhdek. Ook de Middelburgsciho St.-Elizabethvereenigingi was vertegen woordigd. Even 2 uur noodigde de voorzitter, de heer G. Mes, den Pasfoor uit, de vergade ring met gebed te openen. Allereerst nam' hierna het woord da Pastoor der parochie, die in gevoelvolle bejwoordingen wees op do bet'eekenis van' dezen dag voor de jubileerende Vereeni- ging en de parochie. Imimers, de doeltref fende wijlZe waarop de St.-Vineentiusveree- niging gedurende de afgeloopen 60 jareia heeft gearbeid aan de opheffing van den' sfoffelijken en geestelijken nood dit laatste kenmerkt zoozeer het onderscheid! tusschen dien arbeid en dien van een arm'' bestuur van Middelburg's Katholieken, is der parochie ten zegen en der geestelijk heid tot steun en verlichting geiweest. Als geestelijken, midden in de zielzorg* staande, kan men eerst naar pxaarde het werk d,en St.-Vinc'entiusvereeniging in eene parochis beoordeelen. Daarom' dankt' spreker da® ook uit voll overtuiging namens de parochie, de jubi leerende verecniging; voor alles wiat zijl in! de afgeloopen jaren voor den lijdende® en behoeftigen evenmenscth heeft verricht. Bijlzonderen dank brengt hij aan het vol ijverig bestuur, het meest echter aan hem', die de ziel der vereenigipg is, den voor zitter den heer G. Mes. 'Het is hem daar ook een voorrecht en genoegen, hier td kunnen mededeelen, dat Z. H. do Pa,us, die verdiensten erkennende en waardee- rende, den heer Mes het gouden kruis „Pro Ecclesia et' Pontifice" heeft toegekend. Hiermede wordt geheel de vereiCniginjgj gedecoreerd. Met den wensch, dat de heen Mes het kruis nog lang* in eere zal mogen!' dragen, terwijl li'ij het loon v.an zijn wer ken en streven voor de St.-Vinctentiusver- eeniging hiernamaals moge verwachten, noodigt hij hemi uit naar voren te komen! om hem hef kruis op de borst te spelden.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1