el. martre NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND COOP Katholiekendag astig DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Voorde tweedemaal getrouwd. qrirsr-azsrstsg:, FIE IGEN [pénd. sfoto's. RAAF. 45 - GOES »dag 25 Mei )N. AR'S MEEL st zooveel nemendheid r uw orders te GOES eene zending ren. aadhandel C- wfijcr*' «HM Buitenlandsch Overzicht BUITENLAND ITALIË ÏOURANT KUMMER 61 DINSOAQ 25 ME11826 22s™ JAAR8AN6 VT 63. Irukken. t gratis. n 8 acten. risdagavond liddag 2 uur en 9 uur. it te weinig voedsel jzingen op het pakje normale gevallen el te weinig. 2 11676-44 BSTZAAN. uminiumPannen enz. uit verbaasd staan bij uw winkelier eppel. .ikelen. 10607-24 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon N°.474. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; AdvertentiSn van 1tot6 regels f0,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN KATHOLIEKEN, bezoekt den Kort Program van den dag. Ofschoon binnen niet' al te langen tijd 'het officieel program van den Katholie kendag, opl 91 Juni 1926 tei Goes te houden, zal verschijnen, achten wij' het, om aan de groeiende belangstelling vo.or deze hooglst- belangrijke samenkomst' van Haarlem's Katholieken in een tiende sociaal congres tegemoet te kennen, niet ondienstig, al vast in het kort aan te geven wiat dien 'dag zal geschieden. Op Woensdagmiorglep 9 Juni z!al na aan komst der morgentremen uit beide riclh- 'üngen te kwart- voar elven door Zijne Doorluchtige Hoogmaardighejd den Bis schop van Haarlem' in de parochiekerk van St.-Jlam-Magdalena m Goes eene stille H. Mis -wbrden opgedragen voor het -welsla gen van den Katholiekendag. Als vanzelf spreekt het, dat dan van de huizen den Katholieke ingezetenen de vlag zal wappe ren als symbool van aller f'eesteÜijike vreugde- Te écu, nur des namiddags beginnen de sectievergaderingen. De eerste sectie komt biéen in een zaal van He® Schuttershof. Daar wordt behan deld 'het onderwerp: „Het kind in de eerste levensjaren'" waarbij zoowel aan de gees telijke als aan da lichamelijke verzbrgingj van het' jonge kind alle aandacht z'al wor den geiwijd. Inleider is daar Prof'. A. van uit Amsterdam. De tweede sectie vergadert eveneens in „He® Schuttershof". Daar wordt be handeld „Het kin'd' in de schooljaren", in het' liciht. der Katholieke paedagogiek, door drs. N. Th. Vlaar, uit' Over veen. De derde sectie vergadert in „Het Slot Oostende". „Het hin'd op weg naar den levensstaat" (de Sturm-un-Drangperiode der rijpere jeugd) is in die sectie Bet on derwerp der behandeling. Als inleider treedt op' de hoer E. Franke uit 'e-Grayen- Be algemeene en: slotvergadering wordt gehouden te half vier ure in de StvMaria- Magdelewakerk, waarin de zeereerwaardé' Iheer J. B, W1. M. Möller, pastoor te Schie dam, de dotrede zal uitspreken en ook, naar verwacht wordt, door Monseigneur den Bisschop een woord z'al worden gericht -Ac-1 tot de Congressisten. Het St.-Caeciliakoor zal onder leiding van den heer I. M. Giesen tijdens die bij eenkomst eenige liederen uitvoeren. Na afloop van die vergadering! bestaat gelegenheid, deel te nemeü aan een gfe- meionsthappelijkwm maaltijd, mits men zich 'hiervoor hebbe opgegeven apn den pen ningmeester van het Uitvoerend Comité, den heer Jos Velthuijbe te Goes, onder overmaking van het ^geld en wel vóór 'f Juni e.k. De prijs bedraagt f 4,50 per cou vert (zonder dramk-cton'sumptie). Des avonds zal in den tuin van het „Schuttershof' een concert worden ge geven, afgewisseld met Zeeuwscho reien in Bevelandsch costuxuu, uit te voeren door het' beroemde geZelschapi van den1 heer G. Houtekamer. Dat concert is voor matigen prijs toegankelijk voor alle Katho lieken. Zij, die aan het diner deelnpmep, hebben het concert vrij. Bij genoegjZame deelname zal 'het voor congressisten, die zulke wensohe®, mogelijk zijn, den volgen den dag, 10 Juni, deel te nemen aan eejti autotocht door Zuid-Beveland' beoosten het kanaal en door Walcheren, met een bezbiek aan de beroemde Middelburgsolbe Markt'. feuilleton" GOES 20) O 'Wsiler besloot al zoo, zonder verder met iemand, zelfs met zijn vrouw, te overleg den, zijn verzoek om' ontslag, in te dienen. Hij meende het te mogen wageny zijn kestaan en d,at va-n zijn gezin voorifca&'nj van zijn geneeskundige praktijk alleen te laten afhangen. Zijn; .naam! als geneesheer cvenaar.de zijn geluk hij de behamdleling zelïfl de moeilijkste gevallen. In de meest eervolle uitdrukkingeja ^eeg bij het verlangde .ontslag uit iden mi- Utooren dienst en onttrok zich door een dp°Ve?' m°Selijk bespoedigd vürtrek aan Jpöwet vanl verbazing als van ZE .A™" ',l' k—B.b.ord, aanleg van ófa stiefzoon een SST koenheid tot ontwikkeling hoopte- 1 1 I 1.1.1 Den deelnemers zal te 's-Heerebhoek origineel* Zccuw'sclic koffietafel worden voorgezet. De todht, die 's morgen^ te circa 9 uur te Goes begint, eindigjt aldaar des avonds te circa 6 uur. Deeünemérd van buiten "Zeeland kunnen dan -désge- wenscht met den avondsneltrein va® 7.20 uur vertrekken. Het deal nemen aan den autotocht tost f 5 (de koffiet'afe 1 inbegrepen). Men1 ge lieve vóór 1 Juni aan den heer Veltjhuijise voornoemd zich1 op te geven met toezpnj ding van het' bedrag.Aanmeldingen voor diner of autotocht zonder rejmise worden niet in aanmerking genomen. W5j: twijfelen er niet aan, of' boven staand program waarborgt den deelnemers aan den Katholiekendag .een even nuttig als aangenaam oponthoud te Goes. Wijzigingen op conclusies van den heer E. Franke. (voorgesteld door Prof. Alph'. Steger. Op Conclusie I, luidende: „Het is de plicht van de ouders in het huisgezin een godsdienstige sfeer te scheppen en te be waren, daarbij voortbouwende op den godsdienstig'-zedeüijken grondslag, dieploor het' Catechismus-onderwijs in de vroege jeugdjaren is gelegid. Zij mogen dien plicht nooit afwenden op de geestelijken". Deze te beperken tot het eerste d|eel Het is de pliciht van de ouders in het huis gezin een godsdienstige sfeer to schéppen en te bewaren. Toelichting. Niet het Cateehis- mus-onderwijis in de vroege jeugdjaren legt' den godedienstig'-zedelijkeni grondslag waarop de ouders in het huisgezin moeten voortbouwen, maar omgekeerdde ouders in het huisgezin leggen den. gOdsdieastig- zedelijken grondslag waarop het Catechis mus-onderwijs in de vroege jeugdjaren moet voortbouwen. Het schoppen en bewaren van een gods dienstige sfeer in het huisgezin door de geestelijken is een onmogelijkheid, de ouders kunnen dien plicht' dus niet af wentelen op de geestelijken. Op conclusie IV, luidende: De plicht'der ouders van waakzaamheid over 't gedrag der kinderen eindigt niet bij de volwassen kinderen of zoodra zij het ouderlijk d/ak verlaten, en zoolang deze niet eene positie innemen geheel onafhankelijk van het' ou derlijk gezajjf". Deze te le.zen: De plicht der ouders van waakzaamheid over 't' gedrag der kin deren eindigt eerst wanneer de kindejren volwassen zijn; Zoolang zij onder het ou derlijk dak wonen blijven zïj' afhankelijk van /het ouderlijk gezag in zoover de hui selijke orde dat eisclht. T o e 1 i o 'h' ting De w aakz'aamheidl der. ouders tegenover de kinderen, volgt uit de plicht der ouders om de kinderen op te voeden. Is de opvoeding voltooid, dan houdt die plicht dus op. Tegenover vol wassen kinderen die onder het ouderlijk dak wonen behouden de ouders de plicht' van waakzaamheid die in verband sfaa.t met de huiselijke orde welke zij moeten handhaven. Er wordt natuurlijk in de bladen over de Engeische staking1 nagekaard. De Lon- densche correspondent van de „N. B|. Ct." schrijft o. m. Dat de algemeene staking! gecompromih,- Het geluk scheeni hem' hierheen te ver gezellen. Van zijn verleden, zijn gansche persoonlijkheid was hier zoo goed als niets bOkeiid. Slechts zijn roep als mees ter op het gebied der geneeskunde w>as hem voorgegaan en maakte hem tot een welkome verschijning in de goede, ou;d(e stad. De vroegere omstandigheden zijner vrouw waren hier volkomen onbekend, eu hjj mocht verwachten, alles, wat daarop betrekking had, aan de vergetelheid /te hunnen prijsgeven. Het leven stelde zich voor dé jonge echtelieden vriendelijk in. Da dpkter kreeg in zeer korten tijd een grootere praktijk dsn hjj in H.eimistadt hack achtergelaten!. Daarhy vond hij het Veel aangenamer, als onafhankelijk' geneesheer op te treden, dan zjjn vredelievende werkzaamheid aami de drukkende militaire regelen onderworpen te zien. Therese herleefdein de nieuwe omgeving, die elke herinnering aan den bedrieglijken glans en de eUenjdie vain haar verleden van haar verwijderd^ hield. Daar bij was het inkomen! van den dokter meer dan voldoendje, om' die bboze raustver- stoorder, de zorg voor het lichamelijk bé- i'staan, buiten den. huiselijken kring te hou den. Zon waren allé elementen! van een ge lukkig familioleven aanwezig, en! sléchts één zaak verstoorde dit geluk', 'dpzen teerd is, dat lijldt geen tswijfel. Diat z!ij|, Zooals ik seinde, voor een menéc|heifléiej,tij|d" geen kans meer heeft evenzbo. Do heer Cramp, industrie© lsecretaris van. Thomas' National Union of Bailway, zéide het zon der er doekjes om te windeneen alge)' meene staking v.an dit karakter zbu niet meer voorkomen. Dit beteekenb dat de leiders van de staking nog meer gfenaj^gl hébben dan de burgers zelf. De'axbjeidters,-. beweging zal in Groot'-Brittanje gïoota veranderingen moeten ondergaan, voor een algemeene staking in den workelijken zin van het woord een kans krijgt. Üat zij die, gelijk velen meeneh, nooit unieer z'al krijgen, ik durf het niet volhouden. De algemeene staking, wil zij kanis van slagen hebben, moet treffen als de bliksem, sniel en zeker. Zoowel dé talrijkheid van mo torvoertuigen, als de bedrevenheid! die tienduizenden door het omgaan met motor voertuigen verkregen hebben, ontneemt een vreedzame algemeene staking) hier bijha zekér alle kans op overwainnihg. Maar de getwelddadige? Er zijn ver schillende factoren geweest die de afgéloo- pen staking als strijdmiddel' verzlw'akten. Dé aanwezigheid, behalve va.n al die in het c'hauf'feeren. bedrevenen, met hun Keirlegpr van particuliere auto's, van een millioen wbrkloozen, zonder al te veel sürupiules om 'de plaats der stakers in te nemen. De Wetenschap dat de leiders der staking ei genlijk niet gewild hadden. Hun afwijz'en van haar werkelijke wezen, hef ontbrekéh van een hartstochtelijk beleden geloof in een betere orde. En meer dergelijks. Eic-n. andere algemeene sfakjng waarin dé nieeste van die factoren afw'ezig zouden zijn, laa,t' zicih zeer wel denken. Vooral h'et ontbreken van een wérkelijk revolu tionairen strijdwdl. Wat de menigte ook denken moge, hét is ,in haar middelenl nu eenmaal geen echte algumieeae staking; geweest. Zou die revolutionaire strijld-' wil ooit ontbranden, zouden alle stakers het dan grjmmig: op een overwinningl bin nen de eerste dagen voorzien hebben, dan zbu men zelfs van de beschikbaarheid van lailoozfe chauffeurs en particuliere auto's aanzienlijk minder voordeel Jhebben dan thans, dan zouden de burgers nog! voor heel andere vuren te staan komen dan die matige en voor 'hen zelf niet oninteressante brandjes, waar dexe zachtmoedige staking hén voor geplaatst heeft; kan ik dus be zwaarlijk meegaan met' de stellige zeker heid van zOoveel schrijvers en sprekeTS' die den angst voor de algemeene staking een bezoeking van het verleden achten, dat zij onder het huidig bestel voor de eerste tientallen jaren totaal afgedaan heeft, dat mogen wijt zeker aannemen. Van de heele manier waarop de) positie van den arbeider in de toekomst geregeld wordt, z'al het af hangen of het' voorgoed ia- De houding die men in den eerstkojnénden tijid tegen over Se arbeidersbeweging, tegpnover vak- vereenigingen in het bijzonder zal in nemen, de nagedachtenis dezér staking derhalve, zal daarbij groote bcteekems hébben. Zekere groepen onder "de politici en de -werkgevers zuilen hef verdwijfceM van de dreiging der algemeens staking, en van de bestendige vrees daarvbor, waar schijnlijk maar slecht kunnen verdragen. Wil men inderdaad de Zekerheid hebben. Voorgoed van flien angsf beytijfci te zSjh, dan zullen conservatieve regeeringén zoo wel als werkgevers de verleiding "mObt'en weerstaan, om) uit de verzwakking der vakveroenigingen, die tot zekere hoogte onvermijdelijk schijnt, de eersten door wetgeving, de tweeden door pogingjen tot ongunstiger regeling: der arbeidsvooiwa ar den de voordeelen te putten, die w'at zijl de vrede. Dit eena was) ben kind, eon rijk! be- .gaafd, vroeg ontwikkeld, mtar .verwend) en koppig kind. Sedert dien avond|, toom (Therese haar zoon meedeelde, dtat zij. voornemens Was hem een tweeden vader te golven;, had( Victor met een op| dien teeSderen leeftij|a zeker zeldzame wilskracht elke hoorblare uiting zijher gevoelens ten opzichte v*aiu de aanstaande gebeurtenis onderdrukt. Dat echter die gevoelens Van bitteren/ en weerspannige®, aard waren', Wetwjdek de I houding van den| an(ifex^ zoo vroolijiken en Aopenhaxtigen knaap) maar al te zeer, em nog duidelijker Übonjdp het zich im de eigenzinnige stijfhoofdigheid, waarmee hij gedurende den korten! verlovingstijd' zijner moeder weigerde, haar toekomstige®) echt genoot, gelijk zijj wenschte,i met den, naami van vader te bégroeten. „Waarom moet ik den dokter vadpr nr.cmcn, terwijl hij| het) toch -niet is?," was zijn hardnekkig antwoord op alle ver zoeken en hevelen1 Vani Therese. En daar bij wist liijl met een behendigheid, ver bo ven zijn jaren-, elka persoonlijke toespraak te vermijden. Hjj was ook nietf juisf on vriendelijk tegen de® toekomstigen stief vader; maar hij gedroeg zich heelamaal Vreemd tegenover hem, alsof hij' zich in- stinktmatig reeds va®, te vorén tegen allé toenadering wilde beveilgen. groote winst dezer dagen achten, dé be vrijding van den angst} voor algemeene stakingen alleen ondermijnen kune/ti. DUITSCHLAND Va® honger gestorven. JoHy, de bekende Berlijhsdh'e honger kunstenaar had zidh' op 8i Mei jl. te Bazel opnieuw: in een, glazen kast' laten opstui ten. Het lag in zdjta bedoeling) zij® ejg'en record met 24 uur te overtTeiïen. Vrijldag na ee® opsluiting van 14 dagen kreegl hij een zenuwtoeval en op a-dvies van Zij'® 'ge neesheer moest hijl een einde aan zijn kuur maken. Zijin pols w!as tot 168 gestegen. In t'wee weken reeds had hij! 11 Kj.G. aart gewicht' verloren. Hij had trouwens reeds op den tienden dag zijh glazen, kast' willen verlaten d,a,ar de financieele opbrengst z'eer gering w:as. (N. B. Ct.) Brieven aai. den ex-keizer en zij® gcmaliii. Het oö'icieele persbureau van de Prui sische regeering. publiceert twee brieven van Jusfizr.at dr. Class, den leider dar al- Duitsohers, die onderscheidenlijk aan den ex-keizer té Doorn en diens gemalin zijh gericht. De brief aam keizer Wjlibelm, die 15 December 192'5 is gedateerd, begint als volgt „Aan des keizers en koninga Ma.jesr t'eit, allerdoorlucihtigsfe keizer en koning, allergenadigst'e keizer, koningl en Eeer!'- Jusfizrat Class iankt den keizer voor het bliyk van waardeerin-g, dat hij! eenige dagen tevoren -ontvangen hlad Voor „de genadigie opdracht' van uw portret" en ver zekert den keizer, dat hij) en zijn al-Diuit- sche vrienden, wier aantal en beteekemis bestendig toenemen, onvermoeibaar aan 't werk .zijin om „in het gereinigde en bevrijde vaderland het keizerschap der Hohenzol- lerns in grootér luister te Herstellen". De aanhef' van den brief aan de gemalin van den ex-keiz'er luidt (d.d. 2'6 Januari 1926): „Aan H. M. de keizerin, allerdoor- luch'tigste keizerin, allergenadiigete keize rin en heersoheres". In dezen brief verklaart dr. Class, dat 't hem een eer is te bemerken, dat ook „Hare Majesteit'.' ee® ontmoeting met Z. M. den keizer zou toejuichen, maar dat ook hijlzelf van nieening is, dat "hiertegen bezlwBren bestaan. Hij! stelt eohter voor, dat men prins Otto von Salm-Horstman, die tot de vertrouwden, behoort en van alles op de hoogte is, zal uitnoodigenj om mededeelin- gen te doen van „den stand van onze actie". Verder wordf geklaagd! over den verdcrfelijken invloed van mannen als dr. Luther en dr. Stresemanu op- „den gene- raal-veldmaarschalk" (Hindenburg). „Hef is om te huilen, als men ziet, hoe de gene- raal-veldmaarsohalk zijn vertrouwen schenkt aan lieden, die door hun hande lingen tot nu toe liet vaderland ernstig hebben geschaad. Geve God, dat' de po gingen, hem de oogén t'e openen, spoedig suc/oes mogen hebban". BELGIE Een beroep op dé Belgische niatiej. BBUSSEL. De koning heeft Zaterdag, in verband met den poditieken toestand, een brief gezonden aan Jaspar, den voor zitter van den ministerraad. De vorst zegt daarin o.m.In de ver- Warring der laatste dagen spraken som migen de vrees uit', dat de parlementaire groepen niet meer 'in staat wéren, het staatshoofd de noodige elementen te ver schaffen voor het' samenstellen eener re- geering volgens de tot nog toe door mijh 'Met groot verdriet zag Therese deziq Wanverhouding ontstaan. Zijl weende er in stilte menigen traan over. Doch Weilér 9telde haar gerust en troostte haar met de toekomst en de mocht van het Voldongen! feit I Hij stelde levendig belang in 'd|$n knaap die hem van: hef eerste oogenblik af, toeni hij hem1 met de koorts op. zijn) legerstede, vond, reeds had. aangetrokken, ja. hij vondi zelfs in de vroeg ontwikkelde energie én' wilskracht van *het kind eenige verwant schap met zich zeiven. Hjj had do béste bedoeling, om1 voor den jongen,, vaigrlbo- zen knaap' een liefdevol, hoewel streng va der te worden, en hij' twijfeldp er aan, dat het hem gelukken zou, diens karakter mettertijd op de rechte baan te leiden, en de fouten' weer goed ita maken, die de al te teedere moeder bij zijp vroegere opvoeding begaan mocht heb ben. „Als Victor mij eerst maar niet meer als gast ziet komen en gaan; wanneer gij1 beiden maar eerst bij! mij! zijt," troosrtte hij! Therese,, ,dau zal hij1 gewis spoedig ver- j geien, dat ik niet zijn werkelijke vader ben. Van mijh' kant althans zal hij- er nooit aan herinnerd worden." i Therese «telde zich gerustzij' geloofde j immers zoo gaarne, wat hij1 zeide. Zij' gaf I zich -aan de streelende hoop over, djat alles' voorgangers en mij gevolgde methode. Het jongste gébeüren heeft het teg\enovergte- stelde bewezen. Onder den druk van het gevaar heeft men sjroedig de noodzakelijk heid ingezien, om' eensgezind; té werken voor ihet' finantiee Iherstel'. Op haar beurt z'al thans ook de geheele natie die eenjheidsnoodzaak inzien. Want ik ben er van overtuigd, dat de nieuws rcgceringt spoedig de onrust zal doen ver- dwijhen en de gempedere® door daden zal kalmeeren. De koning wijst er.dan op; dat de te vervullenf aak zeer zwaar is, maai' toöhi niet boven da krachten des lands. De fundamenteele hulpbronnen bleven in taait en del natie kan weer, met aller medewerking, den weg van welvaart en vooruitgang bewandelen. Dan volgt' een oproep, om niet langer in woord en in geschrift kiemen van twee dracht te zaaien, terwijl de brief eindigt met een verklaring van vertrouwen in de toekomst van het land. XMsbd). HONGARIJE Het bankhiljettenpreces te Boedapest. Aan het slot v.an zijd pleidooi beriep Vrijdag j.l. K'lain, de verdediger van pjrins Windiscli' Graetjz; zich' erop dat Napoleon, op 'het toppunt van de EranScfhe glorie, EngelscH en Bussiscb géld had vervalscjbtL Hij- heeff Foucihé, zfyn directeur van po litic, naar den gouverneur van het Eran- sclhe kartjografisehe instituut gelanden, die daarna Valsclhe, pond- cn roebelbü jetten heeff vervaardigd. Zulke vervalscihingén werden echter niet vervolgd, omdat twee millioen bajonetten erachter stonden. Zij! .worden alleen vervolgd, als in een ver minkt en afgebrokkeld land eenige geëxal teerd en hun vaderland' trachtten te redden Hij' vroeg mitsdien vrnspraak voor Win- disch-Gra et'z. ENGELAND Standbeeld va® Kitchener. Het standbeeld van lord' Kitchener op de Horseguards P-arade t'e Londen, dafc op 9' Juni door den prins van Wales 'zal Worden onthuld, zal een opmerkelijk kort opschrift drijgen. Het luidt: Kitchener 18501916, opgericht' door het Parle ment". Het bronzen ged.enkteeken, dat tegen over de standbeelden van lord Böberts en lord Wolseley staat, is het werk van Jphn ■Tweed. Bij de onthulling zullen Iersche gardea de eerewacht vormen. (N. B|. Ct.) D«t kerkelijke wetgeving. Ter gelegenheid van do' ■hfehanltVfÖ'g van de bégrooting vlani den minister van. Justitie heeft minister BocOo het vol gende gezegd' aang(aanjcl|e dek ,erkblij!k« Wetgeving - „De commissie voor de kerkelijke wet geving, waarvan onder voorzitterschap Van Mattei-Gentili, drie geleerde Preda,- laten niet zonder verlof van de hoogb ker kelijke overheden deelnamen; hoeft haar taak geëindigd en dje voorstellen, zijin ter studie onderworpen aan1 d|p regeering. Men kan echter niet. verbergen', dat de opmer kingen, gemftakt omtrent deze) hervorming 'door een open brief va® da hoogste) over heid der Kerk, wier woordl steeds met dén grootsten eerbied door alle Italianen wordt ontvangen, de punten' vani het vraagstuk, lijk dit gesteld werd) toen de commissie hare werkzaamheden b'egon, eenigszinsge- syijzigd hebben. Met deze wij'ziging moet' men rekening houden en ze heeft invloed' op dé eindhé- zoo komen Zou, gelijk1 zij1, gelWij'k haar verloofde het wenschte, maar, zij' werd' on zacht uit haar dwaling wakker geschud niet eerder dan op be® dag vóór haar bruiloft. Zij kwam op' dien avond later djanl ge woonlijk in haar slaapkamer. De laatste dagen en vooral op dien diag was zij) schier, bestendig bezig gehouden met die veler lei beschikkingen e® zaken, die de overJ blrenging v.an haar huishouding Uaar dei Woning van.' den dokter ®ood(zakëlïjk maak! te,. Victor won meestal aan zich zeiven overgelaten; niemand in' huis had tijjd( ge- had zich om' hem) te bekomere®. Zij trad vermoeid haar kamer binnen en deinsde met schrik terug. Vóór d(e béelte- ais van haai1 overleden echtgenoot lag Vh tor, dien zij reeds lang in. slaap waanJ de, op' zijn knietjes neergezonken. De groote oogen vol dikke tranen, de honden als tot een vurig gebkd' samenge vouwen, naai' het beeld Zij'ns gestorven, vader opgeheven, zachte woorden Huis-- teend, zoo lag hij* daar. Hij bemerkte zjjn moeder niet. „Victor!" riep ziji, en trok hem), naast hem^ neder knielend, naar zich toe; „wat scheelt je, mij® lieveling?,") i Hij maakte zich driftig uit haar armen' los. (Wjordt vervolg^.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1