:land larbank NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND KATHOLIEKEN, bezoekt den Katholiekendag te Goes op 9 Juni a.s.! Meisjes Goud-Obligaties Goud-Obligaties Goud-Obligaties DIT BLAD VERSCHIJNT; DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Eerst© Blad len—Goes Pinksteren. HE COURANT ?n Telegrafie pa. i). GREEVE, WALLE, Oostburg* Dit nummer bestaat uit twee bladen ___BÜïfENLAND MAROKKO binnenland" geplaatstetivooi'wierp I Goes f 5 of 5, d. in de danszaal. ut. rechtbank te Koer Iwi. H. 21 j., reiziger. Igeklaagd, op 5 April Ifjeneu te Blerick, Jo- 1^ K. met eeni meS eds I: hebben toegebracht». Ir af. EN VEETEELT Ide Veilingsivereeiie. K. s-Biezelinge bsnoemdje lin de plaats van' den Jiie bedankte 'donkeer leiinge. htt den landbouwer J. Be heerscht mand; ea or te Gees. Ibare brieven en brief de afzenders oube- irn de le helft dep |ederland(, Amsterdam; lelegraaf, Amsterdam i kers,;,Den Haag. fiders wordt aanbevo- liun naant en adre3 te 3ze bij onbestelbaarheiü li worden ^teruggegeven- i'cwenscht ia-He stukken l.iedig adlres str.aa.t- |ier ,te voorzien. op Donderdag 27 Mei 2 tot 4 uur. C. WESTSTEYN» Op Donderd. 0,45 3,30 6,00 12,20 5,00 7,00 2,00 3,45 6,00 3,00 5,00 7,00 irg Op Donderd. Op Zaterd, 9,30 1,30 4,30 5,30 11639-40 4NT. VAN BERCKEL VELTHUIJSE. 'AARBANK PENZAKEN leerenhoek emitteeren 500,— en flOO, r Zusters Francis- iningin der Engelen litbach (Rijnland) 500,— en flOO,— g der EE. Zusters- n; 500,— en f 100,— estuur der Parochie >rms; n 500,—, r Engelsche Zusters prospecti, welke gratis FOOR en de Oorres- L ROOS, Bankier, ieerenhoek, alsmede onnairs in Effecten; bij 9DELBUR6, Telefoon 181, I, Kloosterzande i NUMMER 60 ZATERDA8 22 MEI 1926 22*™ JAAR8ANB NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No.4-74. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1tot6 regels f0,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs.te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. GROOTEWAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Kerstmis herinnert .ons aan de komst des heils in den persoon van den mensch- geworden God en Zaligmaker Jezus Chris tus. Paschen, roept in ons de herinnering wakker aan de voltrekking des heils door de verrijzenis van Christus. Met Pinkste ren gedenken wijl de medediealing van de vruchten des heils door de uitstorting van de genade des H. Geestes. Zijb, licht en Zijn kracht staalden de tot dan toe vrees achtige apostelen met een heilige energie en een onverzeitelike wilskracht tot het aanvaarden van hun groofsdhe, naar men- Bchelij.ke berekening onmogelijke taak: de vestiging van het Godsrijk onder de men- echeii. Daarom is het Pinksterfeest het levensfeest der Kerk. Wel bestond zij' reeds, toen Christus, die haar Stichter is, de aarde met Zjj'n zichtbare tegenwoordig- beid verliet, maar eerst na de. nederdaling des H. GeestéS treedt zij de w:ereld in, ver toont 2icb' in de volihëid van haar onver gankelijk leven en begint zij' haar godde- lik w'erk, da heiliging en zaliginaking der wereld. En die taak vervult zij nu reeds 19 eeuwen lang, ondanks allerlei tegenkan ting en vervolging: van de zijde harer vij anden, met' steeds stijgend suöces. Waar om? Omdat zij! nog evenzeer als op het eerste Pinkstereest geleid, bestuurd en verlicht wordt door den H. Geest, spre kend door den mOnd van Paus en Bis schoppen, de opvolgers van de Apostelen, die zich' bij! de prediking van Jezus' leer steeds op. het getuigenis van den H. Geest beriepen (zie Hand. V. 32 en XV 28). In die onafscheidbaar vereenigde getui genis van darn H. Geest en de door Chris tus gezonden leeraars bestaat liet karakter van het leergezag der Katholieke Kerk. „Gelijk de Openbaring 'der waarheid door Christus", zoo zegt Muré, „een god- MiensiMijjke daad was, dat wil zeggen: een daad van een gftddelijjkcn Persoon, sprekend als menscib, zoo moet' de geloofs verkondiging door hef leergezag der Kerk, als zijnde da voortzetting van diezelfde Openbaring ook een godmensohelijke daad srijin. En dit is zijwant meip-c fijen jzij'pn met dat leergezag bekleed, doch door die mensdhen spreekt de Heilige Geest. Het leergezag der Kerk is derhalve, ©venals dat van Christus w'as, goddelijk en onfeil baar. Wie zidh aan dat gezag onderwerpt, onderwerpt ziclh' niet aan mensolien, maar aan den H. Geest, dus aan God:."1) Door de getuigenis des H. Geestes te scheiden van de getuigenis, dergenen die naar Christus' bestel, de leeraars der we reld zijh, ondermijnt' men den dieps tear grondslag des Christendoms, sterker nog', verloochent' men gansch de Openbaring. En dat bestaan de vele ongeloovigen van onze dagen, die met de godheid van Christus ook de Godheid des H. Geestes verwerpen. Wiel zijn er onder hen, die zicih' christenen noemend, van den Geest Gods spreken, maar daarmede bedoelen zij ©en onpersoonlijke kracht of een soort v,an godsdienstig beiwustzijh die bij den mensclhi inrionen. Maar van den Heiligen Geest' ,„die van den Vad^r en den Zoon voort komt, die met den Vader en den Zoon gelijkelijk wordt aanbeden en verheerlijkt", Zooals onze Geloofsbelijdenis leert, hebben SSj zelfs geen denkbeeld meer en zijn alzoo 'gelik göworden aan de heidenen uit Co- rinthe in Paulus' dagen, die op de vraag des Apostels of zij den H. Geest ontvan gen hadden, antwoordden: Maar wij! heb ben niet eens gehoord, dat er een Heilige Geest is" (Hand. XIX. 2). i Danken wij, die ons gelukkig mogen achten te leven in de volheid der genade des II. Geestes, God vooral op dezen blijden Pinksterdag, 3at Hij ons voor een dergelijke verblindheid heeft behoed' en versterken wij ons door een waardige vie ring van het Pinksterfeest in ons voorne men, door een christelijken wandel onze parten steeds meer o ntvamkelijk te miaken voor de inspraken Van Gods Heiligen, Geest. r) Bijbelsche Geschiedenis des Ouden en riieuwen Testaments, door J, C. H. Muré: lie deel (Nieuwe Testament) blz. 453— DUITSCHLAND ,T Het viaggt'Kliil. ■JmT* draadlooze diensf te Berli'h ?X' de ^Welier, voor nemens een parlementaire comtaissié in te «tellen voor de toetsing van de onderschei- Sf® ™°"Wlei1, eMl eenhfeidsvlag. Een commissie bestaande uit deskundig-S. op kunsfgeblied. en heraldici, zal deze voorstellen ontwerpen en daarna haar plannen aan da Rijksdagcomjmissie voorleg gen. De socialistische Rijksdaggroep heeft 'n wetsontwerp ingediend, ter bepaling dat bij het bevlaggen van rijks- of staatsge bouwen de zWart-rood-gouden vlag moet worden geheseken. Waar op grond van bizöndere voorschriften daarnaast andere vlaggen gebruikt kunnen worden, moet toch* het zKvart-rood-goud in oppervlak in de meerderheid zijn. De Duitsohe diplomatieke vertegenwoor digingen in het buitenland mogen slecihts zKvart-rood-goud vlaggen. ENGELAND Na de algemeen» staking. Het aantal werklooZen, dat voor onder steuning is ingeschreven, is plotseling! tot .1,576,000 geklommen t'en gevolge van de naweeën van de staking. Het bedroeg op 10 Mei 470,084 meer dan in de vorige Bovendien zijii 325,000 mijniwerkers zon der 'w'erk ten gevolge van het conflict (zij krijgen geen steun van overheidswege en beschouwen zich zeiven als uitgesloten, de werkgevers beschouwen lian als sta kers) en er zijp er nog 200,000 werklieden van andere indsut'rieën die aanspraak ma ken op steun wegens stilstand v,an hun bedrijf. (N. KI. Cf.) ZWITSERLAND I)r ontwapeningsconferentie. GENÈVE, 19 Mei. In de voorberei dingscommissie der ontwapeningsconferen tie heeft generaal van Tuinen Woensdag middag het' standpunt der Nederlandsche delegatie uiteengezet. De Nederlandsche regeering zal warm iedere poging en iederen maatregel onder steunen, die zal kunnen leiden tot een onmiddellijke bewapeningsvermindering, met' dien verstande, dat deze universeel en gelijktijdig plaats vinden moet. Volgens de traditioneele Nederlandsche politiek heeft onze regeering zich ten aan zien van de bewapening steeds uitsluitend laten leiden door het beginsel van de ver dediging van, het grondgebied tegen mo gelijke aanvallen. Aangezien iedere aanvalsgedachté bij Nederland ontbreekt, is ons land', ofschoon een koloniale mogendheid, toch reeds tot vermindering van bewapening overgegaan. Zonder twijfel wordt het vraagstuk van de beWapeningsvermindering op een zéér bijztadere wijze beïnvloed door geogra fische, strategische en economische ele menten, die voor de aan een aanval bloot gestelde landen van groote beteekenis zijn. De Nederlandsche delegatie is echter van oordeel, daf bij de vaststelling der de finitie, wat onder bewapening moet wor den verstaan, slechts rekening wordt ge houden met de militaire en économische elementen, die onmiddellijk wbrden ge mobiliseerd. i De Nederlandsche delegatie zou liet bij zonder toejuichen, indien het mogelijk' zou Zijn, vast te stellen, hoeveel tijd onder mo bilisatieperiode moet worden verstaan. Al dus zou de vraag van de potentieele oor logssterkte niet langer geheel onbepaald blijven, hetgeen aan de vruchtbaarheid der discussies stellig ten goede zou komen. Aldus ook zouden de verschillende po tentieel© factoren, waarmede r&kening ge houden moet worden, op het 'gebied' der spoorweglijnen strategische en geogra fische ligging, preeieser omschreven zijn. Tenslotte verklaarde de generaal, dat de bewapening van hef moederland en die van do koloniën twee geheel afzonderlijke geering heslist' erop staat, dat deze twee elementen zijn en dat de Nederlandsche re- punten geheel onafhankelijk van elkander een oplossing krijgen. (Msbd.) POLEN Do Presidentsverkiezing. WAK&CHAU, 20 Med. (H, N.) De ver kiezing van den nieuwen president der re publiek Zal opi 28; of 29, Mei a.s. plaafs hebben. Het' is zeker, dat de eeni ge stad, dije voor Hét houden van de vergadering Van het parlement, waarin de verkiezing zal plaats hebben, in aanmerking komt, War schau is. In Posen is de toestand nog steeds niet geregeld. De Posensehe bladen belatten nog Üal van artikelen, die a'eer heftig zijn gesteld, tegen de Pilsoedski-regjeeringi, die nog steeds niet als wettig wordt erkend. (Msbd.) ITALIË Een proclamatie vim Mussolini. Mussolini heeft een proclamatie gericht tot de fascisten in Italië. In deze procla matie z'egt Mussolini: de democratische en liberale staat is vernietigd en in zijh plaa.ts is getreden da sterke fascistische staat. Dp organisatie van samenwerking in het land is thans een feit. Voor de eerste .maal in de historische wereld heeft een construc tieve revolutie plaats gehad, welke èen werkelijiken vrede brengt.. Die krijgsoperaties. Volgens de bladen doet' de opïnarsch' van de troepen in hét Kif voorzien, dat dit gebied binnenenkele dagen geheel in tweeën gesneden Zal zijn, omdat dan de Fransche troepen, komende uit het binnen- lind van Marokko en de van de Middel- landsche Kee komende S.paansche leger macht elkaar zullen ontmoeten. De bladen verwachten dan ook, dat de pacificatie van het' Rif niet te lang meer op zich zal laten wachten. Ahd cl-Krim neemt de wijk. Volgens een bericht van Router's bijïzOn- deren dienst zou Ahd-el-Krim, na het tot stand komen van de verbinding tuss'chen 'het Fransche en het Spaansche front, ver laten door zijin eigen stam met zijn familie naar Kef Noordwesten, naar den stam der Beni Stef, zijtn gevlucht. Bij de manschap pen uit het Rif moet dat ontlmoedigin'gi verwekt hebhen. KORTE BERICHTEN Volgens een hericlit uit Engelsohe bron zouden er meer dan vijfhonderd burgers en ongeveer honderd opst'anfdelingen ge dood zijn hij' een beschieting door de Fran sche troepen van een deel van Damasl- kus, waar de opstandelingen zidh! ver schanst' hadden. In het Lyonsohe station te Parij's is Maandagavond een daine, die met den nachttrein naar Monta Carlo z'ou ver trekken, een taschje ontstolen, dat voor 900.000 frank aan geld en sieraden -in-' hield. De reizigster had haar handbagage in Ha.ar coupé in hef net geplaatst en iw'as; toen voor enkele minuten uitgestapt om den menschen, die haar wegbrachten, de hand te drukken, Juist toen de trein begon ltë rijden, bemerkte zij, dat de tascW met' kostbaarheden verdwenen was. Op de visoitmarkf te Boulogne-aan- Zee is Dinsdag een jonge walvisoh1 ;van 800 kilo verkocht', dien een vissöherswaar- t'uig op de kust van Ierland had ge.v,an(gen. De Zwitserse.be regeering heeft be sloten zidhl neer te leggen bijl een uitbrei ding van liét aantal losse VolkeriboinldM- raad-zet'éLs tot negen. De Engelsohe regeering! 'Zal' niets doen om de overmaking van 260.0010 pd.sf:. uti Sowjet-Rusland vqpr de mijnwerkers te verhinderen. f Het mijnwerkerscongres Heeft de re- gelingsvoorstellen van de regeeringj ver worpen. Volgens een telegram aan de „Ngw1- York Herald" heeft bij de verkiezing van een senator te Philadelphia de oanididiaat, die zich voor opheffing van het alcohol verbod heeft' verklaard, de overwinning behaald. Een zeventienjarige jongen,, die in een berenkuil t'e Bern door een beer is toe getakeld, is aan zijh wonden bezweken. Naar uit St. Paul gemeldi jwordt, woeden er in den staat Minnesota (Ver. Staten) op het oogenblik niet minder dan vijf-en-zeventig boselibranden, die door 'n feilen wind worden aangewakkerd. Vele alleenstaande woningen zijn vernield. De ontploffing in de kruitfabriek te Hassiodh (bi; Weitheim' a,/d. M.) is' ont staan door zelfontbranding van. rookloqs krui>< in een der afdeelingen. De gelfeele fabriek is vernield; op de plaats waar ize gestaan heeft is een geweldige ofntpH- iingstredh'ter ontstaan. Het aantal doo- den wordt nader als .9 opgegeven, dat der gewonden is ruim- 60. Bij Corbeil is een boot omgeslogen. Vijf mensolien verdronken, Naturalisatie. In een nota naar aanleiding van het ver slag over een ontwerp tot naturalisajtiei van drie maal 20 personen, antwoordde de minister op een vraag be,treffende de vrees, dat de betrekkelijk talrijke natu ralisaties er boe zullen leiden» dat in ons land vele niet-Nederlandsche voornamen binnendringen. De minister zegt dat aan wijsbaar noodzakelijk verband t'ussöh'en beide eventualiteiten niet aaniwfezig is en derhalve ook de dooi eenige leden gesteldp vraag voor beantwoording niet vatbaar is; Immers, al dan niet genaturaliseerd, zul len hier t'e lande gevestigde liedem lya» vreemden oorsprong bij de. geboorte hun ner nakomelingschap voor deze voornamen moeten aangeven bij den Burgerlijken Stand en daarbij onderworpen zijn aan het op daf stuk in Nederland geldend recht. Op dit' laatste komt het dus eigenlijk ten deze aan. Kinderaftrek voor belasting. De minister van binnenlamdsehe zaken en landbouw heeft beziwaar» de goedkeu-' ring te bevorderen van de onlangs door den raad van Meppel vaakgestelde «rijizi- gingen in zake de heffing van plaatselijke inkomsfenhelastingg, welke hierop neer kwam, dat de leeftijdsgrens van voor af trek in aanmerking komende kinderen 'werd gebracht van 16 op 18 jaar en het aftiekbedrag van f 25 op f 75. Om ver traging in de aanslagregelingj te voorko men, stellen B. en W. den raad voor. Het genomen raadsbesluit' in te trekken an bij afzonderlijk t'e nemen besluit de zaar op nieuw aan de orde t'e stellen. De minister kan zich wel vereenigen met een aftrek van f50 per kind en handhaving van da leeftijdsgrens op 16 jaar, zboals B. en W. indertijd hadden voorgesteld. Terugbetalingen op spaarbankboekjes. Bepaald is, dat' hij het invullen van for- milieron voor terugbetalingen op post- spaarbankboekjes van overledenen voor taan nimjmer overlegging! van stukken be hoort te worden gevorderd. Alleenl wan neer een testament of andere stuk(k|9n, waaruit blijkt wie tot de ontvangst van hét tegoed gerechtigd zijh, worden aange boden, würden deze met' de aanvraag tne- dege'zénden, zoo daartegen bij den aanvra ger geen bezwaar bestaat. Bijl elke aan vraag zal echter worden gewezen op de mogelijkheid daf de directeur der rijkspost spaarbank liet noodzakelijk acht, meer ge gevens t'e verkregen, waardoor de afwik keling van de' aangelegenheid dan eenigp' vertraging ondervindt. Te 's-Gravenh-age is overleden het oud- lid van de Eerste Kamer, do heer A. J. A. Gilissen. De gemeenteraad van Grave besloot tot schorsing van twee wethouders en twee raadsleden wegens leveringen aan hét Bur- gerl. Armbestuur. 'De bedoeling is dooi de schorsing een definitieve uitbraak van God. Staten uit te lokken. Be Rijksmiddelen in' Ajpril 192©. De opbrengst van de Rijksmid|delen (hoofdsom1 en opdentén) over de maaailfll Aprill 926 bedroeg f42.221.015 tégen f37.394.245 over de maand April 1925. Het een twaalfde gedeelte der raming over 't' geh. jaar bedrajigt f 38.183.000. De opcenten ten bate van het Leonings- fonds 1914 gaven over April '16 een op brengst van f 11.391.462', tegen een be drag van f 10.557.409 in April 1925. EERSTE KAMER. Zitting van Donderdag 20 Mei. Eenige naturalisatie-, onteigenings- en kleinere wetsontwerpen alsmede lucht-' vaartverdragen met Polen en Ziweden wor den aangenomen zonder beraadslaging of stemming. Bij de Zuiderzee-ontw'erpen waarschuwt de heer V erkou, teren (C.-H.), dat' Nederland met het Zuider zeewerk den finaneieelen ondergang te gemoet gaat. Spreker gelooft niet dat dit werk zat gelukken. De heer Wlibaut' (S. D.) wenscüit zoo snel mogelijk uitvoering' van de Zuiderzee werken. De verdere beraadslagingen over dit' ontwerp worden gesciHorst, omdat de mi nister van waterstaat in de Tweede Kamer' moest aanwezig zij'n. Aan de orde zijn algemeene bescihouwin,- gen over de begrootingl van financiën. De keer De Gijls el aar (C.-H.) dringt aan op vermindering van belastingen, speciaal successie-belasting. Spreker kan niet mee gaan met' verlaging van den suikeracoijins. De heer Wi i b a u f critiseert de. finan- cieëring door de regeering van productieve werken, waarop hij liever toepast de theo rie van leeningen op langen termijn Nederland schijnt te klein geworden te zijn voor belegging! van zijn kapitaal. Dr. St'ernheim heeft aan spr. cijfers verstrekt van Nederlandsche beleggingen in buitan- landscihe leeningen. Die beleggingen ter beurzo t'e Amsterdam) bedroegen I Januari 1925 tot 15 Mei 1926 181 millioen. Als spr. dit cijfer ziet, dan vindt hij geen re den^ fot halveering der Verdedigingsfcte- 1 as ting II, ten koste van een nieuwe verte ringsbelasting. He heer Wjbauti bespreekt voorts de finaneiëela verhouding iussehen Rii.ik en Gemeenten. Wat den belastingdruk in de gemeenten aangaat, die staat er niet Zoo gunstig voor. Eén rechtvaardige en daar door duurzame grondslag moet gevestigd voor de verhouding tusschen Rijk en ge- imeen't'en.. De beer v. Embden (V.-D-.) bespreekt de intrekking van art. 40 van het Bezoldi gingsbesluit. Hij hoopt dat een regeling zal worden getroffen, waardoor het kwet sende van de intrekking komt te verval len. Het gebeurde is gedeeltelijk niet méér ongedaan 'te maken. Geleden onredht is ook onherstelbaar. Maar dit is geen motief om niet' al 'hét bereikbare te doen, hef on recht alsnog te verzuchten. De juridische beslissingen, nu dn twee instanties geval len, geven den minister niet 'hjet recht, nu gemoedelijk te spreken van een fait accom pli ens taan geheal buiten de zedelijk© ge bondenheid van den staat. Spr. hoopt dan ook, dat minister Da Geer Zal afstappen van zijn stelling, dat de juridische beslis singen den Staat ontslaan va.n zij!n moree- len plicht. Noch' een beroep op de econo mie, noch een beroep opi de rechtswleteni- sdhap gaaf in deiz'en op. Moffat, De heer v. Embden dient een motie in, waarin de Eerste Kamer als haar im.ee» ning uitspreekt, dat do moreele aanspra ken der ambtenaren ex-art. 40 van het Bezoldigingsbesluit' door heigeen tot «dus ver geschied is-, n'ief zijn te niet gedaan, overweegt dat minister de Geer dn 1922 de onbetwistbaarbeid van dia aanspraken met kracht verdedigd heeft, en den miniS- feruitnoodigt de medewerking te Zoeken van de besturen der ^mbtenaarsjvereienigiih gen, opdat de Staat van zijn verplichting om: aan die aanspraken t'e voldoen» ontsla gen worde en hetgeen jegéns de ambte naren verricht is, nog Zooveel mogelijk worde goed gemaakt'. Do heer v. L' a n s oh o f (RUK.) be strijdt den lieer Wibaut. De vele inschrij vingen op D'uitsch© leeningen vinden' haar oorzaak w'aarsclhjjnliijik in het feit, dat men den franc1 niet meer vertrouwt. Tegen pro ductieve werken is spr. geenszins, maar we moeten Zeer voorzichtig zijin op fi nancieel gebied. De h'eer Wibaut' is togen indirecte belasting, tegen den suikeraecdjinsu Maar 'hoe gaaf het in Amsterdam? Daar» laat de héér Wibaut een druk uitoefenen door gemeentelijke leveranties, waardoor ihfljl de winsten op de bedrijven behaalt. Wat kan het den Amsterdammer schelen of hij! gebeten wordt door den hond van den suikeraccijns, of gekrabt wordt door 'd-e kat' van den 'heer Wibaut? De heer De Veer (A.-R-) acht' den fi naneieelen toestand van het land nog niet gunstig. Een aantal belastingen is veel te hoog, dcéh hoe stelt de minister zidh' voor, ver laging t'e bewerkstelligen Er moet nog, 85 millidhn gevonden worden. Hoe wil de minister dit geld vinden door versobering avn den Staatsdienst Die nieuwe belastin gen;, die aangékondigjd zijii, zijn spr. niet sympathiek, speciaal de verteringsbelas ting, die een twee-snïjldendj .Zwaard kan- zSjin. Spr. dringt aan op bespoediging ••Van" aanslagen en inning van balastihJgen. De heer J an se n (R'.-K.) vraagt naar de plannen der regeering ten aanzien der financieels regeling met de glelmleénrtjen, Spr. betwijfelt of de herziening van da personeele belasting wat de huurwaard© betreft, zbozeer tegemoetkomt aan de groo te gezinnen van kleine gemeenten als da minister zich! voorstelt. De heer De Vos van) S teenwüHM (C.-H.) vraagt' of er niets te doen is tegeu degenen,, die aan onze belastingen willeaf ontkomen door zich' in het buitenland ts vestigen. Spr. zOu deze lieden voor) .dje keus willen stéllen of te blijven bijdragen aan onze belastingen, of het vaderlanif- schap te verliezen. Natuurlijk zal ieder geval op zichzelf moeten wörden: behanb deld. f De vergadering werd daarna verdaatzü' tot Vrijdag. TWiEEDE KAMER. Zitting van Donderdag, 20 Mei. Eenige kleinere wetsontwerpen alsmede het consulaire verdrag met Argentinië wordt' z. hl st. aangenomen. De verhooging der onderwijfebegrootin^ 1925 wordt aangenomen met 561 stem men (van den heer Braat). Het' -.wetsontwerp tot wijziging van d«J samenstelling der rechterjjjke miaeht wordt z. K. st. aangenomen, met het amendement om hét aantal vicé-presidenten der Haag- sdhé rechtbank op ten hoogste 4 en het aantal rechters op ten hoogste 12 te kun nen brengen. Voortgezet wordt de behandeling van de waierstaatsbegrooting. Minister van der Vagte zal de Kamer de resultaten van hét' onderzoek in zake de overstroo- niingen meedeelen. De plannen van hél) TwenteRijnkanaal staan vast. Betere af watering van N.-W! Overijsel heeft spre kers volle aandacht'. Het wetsontwerp weggeldbelasting is in vergevorderd sta- dium: De afschaffing van de tollen zOu mooi Zijh, als hét geld ér voor wos. De heer Oud (V.-D.) zegt' dat ten aan zien van diensttijden van spoorwegperso neel. te veel wordt afgeweken van voor schriften. De rijkscommissie van toezicht waakt onvoldoende voor de belangen vair het personeel. De heer van Braambeek (S.-D.)| betoogt eveneens, dat de regeling] vianl dienst- en rusttijden onvoldoende is, spe ciaal voor treinpersoneel. De rechtspositie vant ram'wegpersoneel is treurig. Het slechts van allen is het personeel der Rot- térdamscha Tramweg Maatschappij! eraan toe. De heer Van Voorst tot Voorst (B -K) betreurt dat de minister niets ver

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1