Aanbesteding Aanbesteding spuoethi SIGAREN t ONS NOORDEN PAKHUIS, Abonneert U op de „N.Z.C." SPRUT0L HOEKX a MAAS vajlkenswaarcx N.V.Nieuwe Zeeuwsche Courant ZAKENMAN RECLAME Adverteeren doet verkoopen. E¥L VAN LOO v.H. J. MIERSE Drukwerk maakt sterk! L. ROOS L. KERKSTR. 22 GOES Aan-en Verkoop van Effecten Verzilveren van Coupons ij Loop der treinen op de Zeeuwsche lijn met voornaamste aansluitingen. (Zomerdienst 1926) DINSDAG 18 MEI 1926 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT UIT DE PERS Wetenschap en Kunst Financieele Berichten Leger en Vloot poL|T!E LUCHTVAART 441 E STAATSLOTERIJ Advertentiën Dinsdag 25 Mei 1926, publiek verkoopen: aan te besteden Het bouwen van een ZIEKENHUIS aan den Kloetingschenweg te Goes, op Dinsdag 8 Juni 1926 Vrijdag 21 Mei a.s., aanbesteden Het schoonmaken enz. van 2 SLUISDEUREN op het Goesche Sas. HETBESTE HOLLAND- SCHE FABRIKAAT. flinke heldere DIENSTBODE, DAGBLAD Die drukwerk mijdt, Miskent zijn tijd. Korte Noordstraat E 3 - MIDDELBURG Heeren-, Jongeheeren- en Kinder-Kleeding. Linnen Heerencostumes. Waschechte Jongenspakjes. „HOLKA" Regenmantels en Regenjassen SPECIALE AFDEELING KLEEDING NAAR MAAT Dames-Lakmantels in de nieuwste kleuren f 10,75 fi „DYFOAM" wascht en verft tegelijk alle kledingstukken Import.: A. GAUTHEY, 2e Jan Steenstraat 108, AMSTERDAM tegen concurreerende koersen Nazien van uitlotingen voor cliënten gratis BUITENI duitsch B belgie li i - Leningen wlckkm, voorbeelden trekken. Gelijk 'wel te verwachten viel, is die al- ,gemeene staking in Engeland tafcëimlijgcll met eene overwinning; voor; de Regeering, LWie de verkeerssfcaklug van enkede {aren geleden im Engeland van nabij heeft Jw-aargeiiomen, heeft ook thans aan rlen ■uitslag geen oogenblik gjebwij'feld. De „public spirit" in Engeland is te «tci'k om zich te buigen onder dei meiest Willekeurige. tyrannie. Zoodra hertogen, markiezen, graven, baronnen, bankdirecteuren, groote koop lieden enz. enz1, de hem'dlsmou'w-eii opstroo- p-en en zich als gewone werklieden aan bieden om alle werk te doen dat giedtalni behoort te 'worden; een zak met m'eel op; den rug nemen, een' lift bedienen, als; sto ker op een, locomotief! staan, 4a.nl kan men v,an een omvangrijke staking Wel groot ongerief ondervinden ,maar men ge,eft zich niet op genade of ongenade over. 'Zoo stond dusi hier; :cte uitkomst v,a-n te voren vast. Toch geeft het een gevoel van groot-a voldoening, dat het boter inzicht weer 'Zoo spoedig is teruggekeerd ;o,n die T. U. Cv do order tot algemeens slaking herriep-, oiu den Weg totionderhanldfcliug in zake de mSjjUw'erkers weer te kunnen inslaan. Dankbaar moet ook erkend, .dat va.ii de zyde Idjer stakingsleiding groote igje- matigheid in toon wlerdl in acht genomen; -Van heide 'zijden w,er;dL gestreden als „gentlemen". Dankbaar eindelijk mag m'eni ,ook zijn, dat deze gdw'elldjigel proell in Engeland' ge nomen is. Wjj! zijrt er niet zoo zeker van, dat alle andere volken dfeze proefneming van Hassenrtrijd-in'-grooten-stijl met even goed gevolg doorstaan zoudien hehb'en. Ook hiervan geldt, dat ieeringeni wek ken. maar voorheelden trekken, i 'Wanneer men maar een deugdelijka nood,organisatie voorbereidt, en yertlier ieder burger, van. Wati .rang enl shapA ook, Bhereiü is de handen -uit de mou'w te steken, behoeft men zicln niet te onderwierpen, aan 'de willekeur van eeniga leiders van, vak- .vercenigingeni, 'waaronder er zijn die een terreur zouden willen uitoefenen, -erger dau ooit eenige monarchale tyrannic te .aanschouwen gaf. („De Standaard."), B« zevende permanente tenlflflnslelling vair den' Kimskring „Hel Zuiden-'. Zaterdagmiddag had in het Badpavil joen aan den Boulevard Bankert te Vlis singen in tegenwoordigheid van meerdere genoodigdande opening1 plaats van de permanente tentoonstelling v. d. Kunst kring „Hef Zuiden". De leere-voorzitter, de heer C. A. van Woelderen wees er op, dat voor de 7de maal deze tentoonstelling kan worden ge opend- Gelukkig is do kring niet' alleen blijven leven, maar hij is ook gegroefd. De kring dient de oultureele belangen van de bevolking, en heeft' daardoor burger recht verkregen. Het is gelukkig! jwieter mogelijk gebleken een internationaal ka rakter aan de tentoonstelling te geven. Spr. hoopt, dat de belangstelling dit jaar groot zal zijn, grooter dan die bi;,! de ope ning thans blijkt. Hierna verklaarde spr. de tentoonstelling geopend. De heer J. Bergsma dankte den «ere voorzitter voor de gesproken wborden en sprak ook de hoop uit, dat de tentoonpjte-L liug moge slagen. Hierna werden de aan wezigen in de gelegenheid gesteld ook de schilderijen in de zaal te bezichtigen, tot op dat oogenblik hadden zij' nog alleen die in de oji'en ruimte gade kunnen slaan. Wel licht is er later nog aanleiding nader op het geëxposeerde terug te komen, thans zij alken gemeld, dat de totaal indruk een zeer gunstige is. Er zijn o. a. werken van mevrouw1 Hendrikx en de hoeren Borgs.ma, Jacobs, Heijinans en ook vian enkele be kende Kederlandscihe en Belgische! schil ders. De tentoonstelling is zeker de be langstelling van velen ten volle waard. Br beurs te Vlissingeu'. Naar men zich- zal herinneren, mocht het voor eenige jaren aan de voortvarend heid van den burgemeester van Vlissingen, daarin gesteund door den gemeenteraad, die er in der haast Zelfs oen monumjeatan- verordening voor aannam, gelukken, het aardige zeventiende eeuwsche beursgebouw uit sloopershanden te redden. Wel was in, 1880 de oorspronkelijk open galerij gedicht' en z'iju de oude kruiskozijnen door leelijke moderne ramen vervangen, maar mei zijn overstekend tentdak, op negentien -houten gesneden consoles rustend en door een zeskanten toren met open koepel, peer en windwijzer bekroond, was het gebouw een der bezienswaardigheden van het monu menten-arme Vlissingen. Maar zelfs in handen van het gemeen tebestuur blijft, het noodlot het eertijds Zoo fraaie gebouw' vervolgen. De goot blijkt bouwvallig geworden en de consoles zijn in bedenkelijken toestand. Een timmerman heeft ze nu .grootcncleels door ciopieën, die hij op niet onverdienstelijke wijze heeft vervaardigdverv amgen En tot overmaat van'ramp; heeft men het nu geduld, een groot, afschuwelijk' leelijk hord, reclame-makend voor de een of andere soort sigaretten, den gehfeelen Oostelijken wand van het monument be dekt. Waarlijk, de Vlissingse-he beurs had beter lot verdiend. (N. Ri. Ct.) GOES. Men verzoekt ons te -willen mede- deelen ,d»t bij Ministerieels Massieve djd. 8 Mei 19?6; is beslist dat voortaan de- z.g. huurkoopcontr.a,eten niet meer zijfn -te be schouwen als koopcontracten onderworpen aan lomaatz-egfl (minimum f 0.50) doch -als acten van huur cm vcrbnnr, waarop-, zoo de prijs, over den geheelen huurtijö berekend, meer dan f250 h'ëdiraagt even redig hunr<,cgel verschuldigd) is, en waar door de afbetalingen huurtermijnen zijn, zoodat de kwitanties voor dje afbetalingen wrSj van zemgel zijn, indien elke afbeta ling 1.0 o fminder bedraagt. Insulaire llypothcektauk- In de Zaterdag gehou'dien) hluitenjgewono algemcene vergadering der Insulaire -Hy potheekbank te Zierikzee was geen vol doend aantal aanidleelen vertegenwoordigd om het voorstel tot statutenwijziging iü stemming te kunnen brengen. Dit zal nu plaats hebben in do ;op 5 Juni e.k. te hou- iuen vergadering. De marine ie Gorincbejn. Men meldt uit Groningen aan „De Maasbode" Verwachtte men oorspronkelijk, dat als gevolg van de door Minister v. Rfciyeii genomen maatregelen de Marine-opleiding; hier ge-vestigd zou blijven, thans gelooft niemand er meer aan. De „Noord-Brabant", die ingevolge toe zegging: van den vorigen minister, naar hier zou worden gesleept om als opleid; dingssehip- te dienen, komt niet en daar mede is beslist over het lot van de oplei ding te dCjZ'er stede. Volgens geruchten, -w-aarvan echter nog geen zekerheid is te krijgen, gaat de ma rine naar Vlissingen, wat' groote bezWini- ,ging moet brengen. Dit laatste is dan ook het eenig motief voor de opheffing (der opleiding alhier. VLISSINGEN. De lichting 1920 van ae 5e sehoolcompa.gnie van liet regiment kustartillerie, alhier voor herhalingsoefe ningen on,dier de wapenen, vertrekt Za terdag a.s. Weer met'groot verlof. Ge* ouden voorwerpen te Middelburg. Goileponeerd ten bureele van Rolitie: Jute zak, een bal, een penning, huissleu tel, zilveren ketting, een sleutel, snoertje) wit-ïwarte kralen, gy mnastiekaehoen. en ei-u sleytel. Bij -particulieren': Twee Touwen, D. Liijnsc, NieuWstr. G 224; een Passer, Mej. Bostelaar, L. Giststr. P 186bol tfw'artc Wol met priemen, ,J. Gappon, Noordsinlgel li, .64; een Pet, O. de Valk, Dajnpoortstr.i O SiOaa; Uitlaadpjjp van een motorrij- wiel. Brouwer, Molenberg K 82; Postduif, v. Westen, Srhuttersho'fefcr. K- 122; Sier speld, Mej. Em. Berkehveld, Segeerssan- gcl V 72; groote .Plumeau, B. v. d. Bojrgt, Brac E 133; Kinderporè. met inhoud, D. Ever-hard, Seisstr. Q 4; Porte,m. met in houd, L. Verhulst, Arn. Voetpad E 240; Jorigenspe.t.. P. Suurland, Zoch. Jjausen- straat S 87Tien rifctenkaart El«tcitgJ| tram, A. M. M. de Looff, St. Jansganig X 86.; prikje, inh. Couranten, G. Pluyaae-rs^ Nederstr. O 194; Bruine .portem, met inh. H, Pol vliet, Bree E 135; ZwOrte kinder-, pa-raplue, C. van Gemert, Oude .Kjerkstr, B 77pakije veiligheidspedden, W. v. A .Broeke, Ververjjstr. N 126jonge Post- 1 duif, J. Schutte, Schuil vhetr. O 298; Boodsehaptasch, T. Toi'heijn, Seiwstr. M 52; 1 paar nieuwe .Handschoenou. .Me.sU tSlcperssingel Q 128bruine Diasne-ühand- taadi, A. Mulder, Vliss.str. IC 44; een mansschoen, v. Puffelen-, Korte Burg I> 15; Koto's en diverse kaarten, üavidge, Oud Arn. pad T ,92; Bruine le!dferen| dames partem. met inh. M. Boucherie, Nieuw! Vliss.Weg 10. Inlichtingen ten bur. v. politie alleen des Zaterdags tusschen 7 en uur n.m. Amundsen's Fbolvaart. r Naar men weet, is jAmundpen van Spitd h'ergen opgestegen met een' luchtschip; om over den Noordpool heen naar Alaska ts vliegen. Thans is een draadbericht ,uit Van couver aangekomen volgens hetWsl'k- Amundsen met zijn luchtschip .„Norge'1, hehoudien en wel te Teller ia Alaska Zon zijn geland. Teller is ieen handelsfactorij met een bevolking van- 200 person-en, meest Eskimo's. - 5e klasse. Ie lijlEfc Trokking v,an Maandag 17', Mfei. IIOOGE PRIJZEN, f1000 3433 6201 10714 - 400 1720 3241 10711 -10880 !f 200 3372 1 0633 f, 100 1926 2810 7517 ,10289 14687.1 16337 19092 19732 Heden overleed, zacht en kalm, na voorzien te zijn van de HH. Sacramenten der Ster venden, onze geliefde Echt genoot, Broeder en Zwager FRANCISCUS HAZEN, in den ouderdom van 41 .jaar. 11693-18 Uit aller naam: Wed. H. HAZEN— Van Ettikoer. Goes, 15 Mei 1926. Hiermede vervullen wij den treurigen plicht U kennis te geven van het overlijden, na voorzien te zijn van de HH. Sacramenten der Stervenden, van onzen innig geliefden Vader, Behuwd- en Grootvader, SYBRANDUS VERWER, in den ouderdom van 76 jaar. Leur JOHANNA VERWER, iïelig-ieuse. Amersfoort F. J. VERWER. M. VERWER—Stieger en Kinderen. Bergen aan Zee J. VERWER. E.VERWEROffermans en Kinderen. Amsterdam E. VERWER. Goes L. I. VERWER. TH. VERWEK— Kohschülte en Kind. Roosendaal A. VERWER, Religiexts. Zierikzee C. M. KOHSCHÜLTE— Verwer. E. KOHSCHÜLTE en Kinderen. Goes H. VERWER. M. J. VERWER— De Hes.seli.k en Kinderen. Goer, 17 Mei 1926. De uitvaart zal plaats hebben op Woensdag 19 Mei, waarna de begrafenis. 11691-51 De Notaris E. C. VAN DISSEL te Goes zal op des avonds 8 uur, in de „Prins van Oranje" te Goes, voor den heer P. A. DE WITTE, Een zoo goed als nieuw staande te Goes, in het centrum dei- stad, aan het Groene Weidje,-groot 80 Centiaren. Op gebruik bij de betaling. Voor bezichtiging zich aan te melden bij den verkooper aan de Oude Vischmarkt. 11689-21 HET BESTUUR der R.-K. ZIEKENVERPLEGING „ST. JOANNA" te GOES, is voornemens, onder nadere goedkeuring, 's namiddags 3 uur, in het „Schuttershof". Aanwijzing zal plaats hebben op Woensdag 2 Juni, 's namid dags 2 uur, op het terrein. Bestek en teekening te ver krijgen per stel a f 15,bij den Architect L. W. DEKKER, Piccardstraat 75, Goes. Inschrijvingsbiljetten in te leveren bij den Voorzitter der vereeniging, den heer G. GEYSEN te Goes vóór of op 7 Juni 1926. Inlichtingen geven de Ar chitecten 11672-45 J. H. H. v. GROENENDAEL, Maastricht. L. W. DEKKER, Goes. BURGEMEESTER en WET HOUDERS van GOES zullen op 's middags 2 uur, ten Raadhuize De voorwaarden zijn ad f0,50 per exemplaar ten Stadhuize verkrijgbaar. Nadere inlichtingen geeft de Directeur van Gemeente werken. 11674-28 -«..ZOMER verdwijnen spoedig dooreen pot Bij Alle Drogisten TEXAS FABRIKANTEN J 9(ön-i Gevraagd te Den Haag voor dadelijk, in gezin van 2 pers., boven 20 jaar, voor dag en nacht. Vlug en zelfstandig kunnende werken, koken geen vereischte. Adres; v. Hoorn beekstraat 79, Den Haag. Door bemiddeling van de Wesfsingel GOES Telefoon 207 I worden ADVERTENTIËN j aangenomen in alle Binnen- j en Buitenlandsche Bladen zonder eenige prijsverhooging. Slechts ééne copij is hier voor voldoendevoor af schriften wordt door ons zorg gedragen en zijn wij gaarne bereid tott verstrek ken van alle inlichtingen. I E D ER VER STAN DIG DIE DE KATHOLIEKE BE VOLKING VAN DE NOOR DELIJKE PROVINCIËN WIL BEREIKEN MOET HET GEBRUIKEN. DIT IS HET EENIGE R.-K. DAGBLAD IN HET NOORDEN EN DUS HET GESCHIKST ADRES II VOOR 'T MAKEN VAN (Waterdichtheid 1 jaar gegarandeerd). 11690-40 (AMERIKAANSCHE KLEURZEEP) van welke stof ook en maakt ze in een oogenblik als nieuw en is verkrijgbaar in alle kleuren. „DYFOAM" is verkrijgbaar bij de bekende Drogisten enz. f 0,50 per stuk met gebruiksaanwijzing, voldoende voor minstons 250 gram stof Voor Engros ook bij de N.V. v.h. C. A. SCHULTE Co. te MIDDELBURG KASSIER - COM MISSION N AIR IN EFFECTEN. TELEFOON 191 Correspondent te 's-Heerenhoek: J. M. J00SEN, Dorpstraat.Tel. 12 Vlissingen V 5.46 6.05 7.07 7.12 9.04 11.35 1.14 4.13 6.25 6.41 6.49 7.32 Middelburg 5.56 6.16 7.16 7.22 9.15 11.45 1.25 4.24 6.59 7.42 Arnemuiden JJ 6.24 7.29 9.22 11.52 4.29 7.49 Noord-Kraaiert V 6.33 7.38 9.31 12.00 4.36 7.56 's Heer-Arendskerke T) 6.4X 7.46 9.39 12.08 4.44 8.04 Goes 1) 6.16 6.51 7.35 7.55 9.49 12.18 1.46 3.04 4.53 7.20 8.14 Kapelle-Biezelinge n 7.00 8.03 9.57 12.26 3.13 5.00 8.22 Vlake 6.28 7.09 7.48 8.10 10.06 12.35 H59 3.21 5.08 7.33 8.30 Kruiningen-Ierseke 7.15 8.16 10.12 12.41 3.27 5.14 8.36 Krabbendijke 7.25 8.25 10.21 12.52 3.37 5.23 8.45 Rflland-Bath 7.32 8.32 10.28 12.59 3.44 5.29 8.52 Woensdrecht n 7.44 8.44 10.40 1.12 3.57 5.40 9.03 Bergen-op-Zoom r 6.55 7.55 8.13 8.54 10.50 1.23 2.26 4.07 5.51 7.59 9.15 Wouw n 8.05 9.03 10.58 1.33 4.17 5.59 9.24 Roosendaal A 7.09 8.15 8.27 9.12 11.07 1.42 2.39 4.27 6.08 7.26 7.46 8.13 9.33 Breda ti 8.04 9.05 10.23 11.45 2.16 3.09 5.07 6.37 8.12 8.41 11.06 Den Bosch t> 9.53 9.58 11.53 12.39 3.57 6.53 7.31 8.30 9.29 Nijmegen 71 11.13 1.30 1.30 5.39 6.45 8.55 9.08 11.03 Arnhem 1) 12.00 3.31 1.58 6.50 7.19 9.30 12.01 Utrecht 11.00 1.48 1.48 5.03 7.00 9.12 9.21 10.27 Rotterdam B. 8.17 9,47 9.47 10.39 12.40 3.231 3.60 6.27 7.26 9.31 11.06 Rotterdam D. P. B 8.25 9,55 9.55 10.47 12.48 3.31) 3.58 6.35 7.33 9.03 9.39 11.14 Den Haag 10,25 10.25 11.16 1.25 4.09 4.29 7.20 8.06' 9.34 10.19 11.52 Amsterdam C. S. 5» 11,35 11.35 12.26 2.34 5.17 5.S9 8.33 9.13 10.41 11.25 1 2 2 3 2 6 4 4 Amsterdam C. S. V 6.27 8.27 9.201 10.54 12.58 2.31 3.51 3.51 7.42 Den Haag 7.35 9.27 10.20 12.03 2.07 3.35 5.00 4.56 8.39 Rotterdam D. P. 5.58 8.08 9.56 10.04 10.50 12.39 2.36 4.02 5.33 5.33 9.07 Rotterdam B. 6.05 8.16 12.47 2.44 4.09 5.41 5.41 Utrecht 7.20 8.51 10.52 1.38 4.07 8.02 Arnhem 7) 5.38 8.29 9.35 10.40 1.18 4.17 7.37 Nijmegen 7) 6.31 8.54 9.56 11.17 1.56 4.41 8.00 Den Besch 7) 8.18 9.42 10.34 12.19 2.46 5.25 5.25 9.04 Breda ■n 6,25 6.57 9,02 10.29 1.30 3.30 4.38 6.17 6.17 9.49 Roosendaal 6.46 7.46 9.37 9.49 11.00 11.41 12.14 12.22 2.20 4.0G 5.36 7.17 7.27 10.20 Wouw yj 6.57 7.57 10.01 12.32 5.45 7.28 7.41 Bergen op Zoom 7) 7.09 8.07 9.63 10.12 11.16 12.43 2.36 4.16 5.55 7.38 7.54 10.36 Woensdrecht 7.17 8.15 10.22 12.52 6.03 7.46 8.05 Rilland-Bath 7) 7.29 8.27 10.35 1.04 6.14 7.58 8.20 Krabbendfjke 7) 7.36 8.34 10.11 10.43 1.11 6.21 8.05 8.28 10.54 Kruiningen-Ierseke. 7.46 8.44 10.54 1.20 6.30 8.14 8.40 Vlake 7.55 8.51 10.23 11.01 11.42 1.26 3.02 4.43 6.37 8.21 8.47 11.05 Kapelle-Biezelinge 7) 8.02 8.58 11.10 1.33 6.44 8.28 8.66 Goes 8.13 9.07 10.36 11.18 11.54 9 1.43 3.00 3.14 4.54 6.64 8.37 9.08 11.17 's Heer Arendskerke 8.21 9.15 1.51 3.08 7.01 8.45 9.17 Noord-Kraaiert 7 8.29 9.23 1.59 3.16 7.08 8.52 9.26 Arnemuiden 8.38 9.31 2.07 3.25 7.16 9.01 9.36 Middelburg V 8.47 9.39 10.55 12.14 2.15 3.32 3.34 5.15 7.24 9.09 9.47 11.37 Vlissingen A 8.55 9.48 11.03 12.22 12.41 1.14 2.28 3.40 3.42 5.23 7.32 9.17 9.56 11.46 2 3 2 5 5 1 2 3 2 1) Alleen Maandags. Alices Diiudc.gr- NIE Bureaux van Redactif Telefoon 1nterlocaal[ Bijkantoor MIDDEL GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT BERLIJN, 17 !Mci. ld Landdag zijai vandaag der redhisradioaleu besp trumsafgevaardigde ver zijn groep dat' het centr. voelt' om den staatsvorm, log is gekozen, weer t'e centrum hoopt dat de Pri met alle haar ten dienste iedere putschpoging za- vooral omdat' een rustige ■wikkeling onmogelijk zal de -staatsvorm door de k rustige elementen voort worden. De communist Bartels- zijn beschuldiging dat de haar eigen ondergang fini zenden van geld aan dj dat' via justizrath Class der monarchie anngcweil minachting van de Hoïl de Duifsche republiek blij van de voormalige kroo staat kostbare vazen oen (Protest rechts.) Eichhoff van de Duif z'egt, dat zijn partij beslist de grondwet van Weima putschpogingen, zij het va: ultra-links, bestrijden wil regeering moet hierbij edit! te werk gaan, en in dit wij het vertrouwen dat d naar in dc Pruisische rege gesproken, niet doelen, omd. do berichten van den of'fV sefhen persdienst voel te stof overdreven zijn geweest', Be gevangenschap Lodowijk Bonus, de t'ac'h j van den te Leuven geva n| Vlaamsch-nationalistischen L gust Bonus, mocht zijn zol teoptember niet bezoeken, on] zoon, die oen uittreksel van dr. .Borms in een Vlaamsch gepubliceerd, hem vergezelt] gen nu heeft hij opnieuw h] willen brengen en is wel t] een brief aan de Vlaamsch-n] pers verhaalt de oude man] zoon, door huiduitslag op hals geplaagd, lichamelijk, onder het reeds zeven jaar i leven gebukt gaat; geestelijk met geknakt en even beslist zeide hij ook ditmaal: V1 standhouden tot het einde, tere einde als 't moet. Miu volkomen in de handen van ven Heer gelegd. Dat schiede". Bij het baden heeft dr. Bo! ontwricht en kan nu onmogt vangemsbed ze]f iedereu a° „De menschlievende bewaker ook voor gezorgd dat'een and- deze werkzaamheid kwam vei gmg eenige dagen goed, to« wijze, het bevel kwam, dat bJ er was dan een ander geva >p hem het strenge voorschrii ?epast wordenNooit twee .e -en cel. „Ik moest dan ook aan, naast mijn cel, zoo vort fust, met het aangezicht naa Pf,erd> ^rwij] mijn bed iét ,1 voeWe me door de; ichandeling zóó veront'waard lerkoos voortaan van die hul Taken van mijn bed af te zien F te. sukkelen met het zwa (eva-arte. Het gevolg daarvan 'aSdT1^ V3n mijD P°ls wei "tfgwl" n0gPl> hel' „Gepaster tijd had zij! zeker kiezen- mompelde de da i rf, "Verder," sprak hij luid, „Toen wdde ik naaaj dom tuin cht dat vf- .Moe?'en te zieJÉ Hem-, i J' m dirift de ai I ist de^M^^ Z0U hebib!ei ill n kWn' Sieter met wat toe en twam hij 2) Niet ep Zon- en Feestdagen. 3) Alléén op Zen- en Feestdagen. 41 Boottrein, loepen in verband met den „2eelandu-dien8t, op een regelmatigen loop deier treinen is niet altijd te rekonen„ I". ik had ze vc|t en^'a f" me vogels, h<Jïl -8 °°k 'iA die WerorilVVeef 1 Pk was °v^e^l ül voor een dwaze K mTtfea/ briefl te 4 met haar kunt sp<rek'ej„r ^e nu heen'a.Toen: kw^T^ 1,1 de 0o^' hij zei niej

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 4