ROOKT MORIAAN- m euws ;rwijs COURANT NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT GEMENGD NTËUWS marktberichten" LAATSTE BERICHTEN SPORT EN SPEL Boekennieuws. Verkoopingen en Verpachtingen HHBSi^ös~eee» |en' mét koopwiac ne-ru feeni eigeu ha;nd|el- |den micMfenstmd: jrokk'enft, spreekt Tramlijn Axel (rjip—Moerbeke. van de lijn der amwegmaafccha-p lik' verkeer sinds Heeft Zaterdag plaats gehad te Jliet kasteel der ia- li stadhuis der ge lheid van den gou- lideren met de 1-e- leputatie (Gedqpu- l;riffier dier. Belgi- Inmissaria der Ko- Iverschillcnde leden den griffier, de lireet-ie der Z.-Vl, f de Belgische ge- van Moerbeke en Terneuzten, Axel, Overslag, fes te Moerbeke, als psteele werden van sehe zlijde waar- bken aan bet adres kg als nieuwe soha- jicde nabuurschaps- |e be-ide landen, her leide Vorstenhuizen keur, graal de Kerk rat in z'ijn tafelrede Belgische g'ouverne- fet volbrachte wierk J den heer P. Eruijl- lan bet college van Iz. V. T. M., tot offi- I Wjndt van Merke- 1 V. T, M. tot ridder lirede. luw Uffordt oointois- K-eeland, kondigde in pming aan van den president' van liet Issen der Z.V. T. M. Ilranje Nassau-orde. |ike pers. Mgr. L. Schrjjlnen. op den XXIjbsten |ekendag bet onder- Pers" behandfeidl. lit onderwerp: wordt lla-den het' volgend den Bisschop van 1. H. Schrijnen ge lag heeft dit jaar Jatholieke. Pers". Ihet' hoogste belang; helaas niet, of ter- lat' is de macht van Idag uit voor dqz'elf- alten onder verschil - en aldus zijn mee- lonweerstaanbaar op zijn richting en wel lior of' tegen Christus. |ip de pers 'h,et[ woord „die niet voor Mij1 Izal de trouwe lezer Trekken aau de rich- Itegenwoordigt en on- bming zijner courant |atholieken beter, dan- liet behoeven to be- laatsen van Ons Bis- lle en anti-godisdjien- |d worden onder da i i aöliekendag velen de tot de overtuiging et' geloof in gjevaatt' bet lezen van neu- istige bladen en hoe foor het behoud van Katholieke pers met 11 en te bevorderen. 1 'igen nooit' het woord ;en: „Bouwt kerken, ht scholendit is ar ,al uwe werken Zul-' gij tevens niet Kam- d en aanvallend -wi pers". A. II. SCHBIJNEN, chop van Boermond. W pastoor Pouruet. gheid heeft in de ba te Borne Zondag j.l. laats gehad van pas- let Fransdhe dioeteesl voorbeeldig priester- ior den gefist van ver lor de armen en anis- rleed. gregatie der Dochters kwapi Z. H. du Paus D-e toevloed der ge- vele buit'enlandsöhe icteur van ihet L'. O. acht het in' het be iers en 'WjerkfnietnierSl .anda-cht te vestigen opj chtweh ,1920. volgt voorschriften! derf Ar- t vérboden tijdjens) den paalden leerplichtigen irb'eidi >te doen verrich- gedure.nldé den tip, rordt gegeven aan dft is ingeschreven, of ge- iet huisonderwijs: van: tijd. IJ.IÏÜLJ DINSO&O 18 MEI 1926 De Commissie van Bestuur der Sdhool- «ndcZwijzers-Weduwenbeurs in de Provin ce Zeeland hield Zaterdagmiddag 15 April haar vergadering in de Sociëteit St. Joris te Middelburg, Waar door den Sectre- Jaris-Béntmeester verslag werd gedaan over den staat der Beurs over 192'5. Hef aantal leden der Beurs bedroeg o,p Mei 1.1. 30, coafribueerende te z'amen f300,het' aantal weduwen 2'0, waarvan 18, weduwen jaarEjjks f 100 en 2 weduwen jaarlijks f 50 pensioen genieten. De door den Bent'meest-er ingediende re kening en verantwoording' over 1925 werd goedgekeurd en vastgesteld in ontvang) 4p f2896.321/», in uitgaaf op f 2225,89, alzoo met een voordeelig saldo vani f 670,431/2. i Eveneens werd de begrooting over 'bet dienstjaar 1926 goedgekeurd in ontvang en uitgaaf sluitend met een geraamd be drag van f 3148,431/2. Eero wanhoopsdaad t» Botterdam. Omstreeks tien uur Zaterdagavond werd aan de politie in het bureau Groote Paau- wensteeg om assistentie, verzocht wegens een relletjo in de Jonkmansteeg op den SthiedamschedijkEcnige agenten snelden er 'heen en ze 'troffen er reeds twee^colle ga's aan, die over een vrouwi gebukt ston den. Het' bleek, dat de vrouw' in een heup gestoken was. De da-der leunde tegen den huizenkant', het mes in de hand. Ze re kenden den man in en aangezien hij zeer overspannen was, poogde men hem kalm naar het bureau te brengen. Omdat hij ge willig volgde, en men li'em niet' wilde prik kelen, liet men hem het mes, dat hij: stevig omklemd hield, in de handen houden-. Plotseling kwam' toen uit een danshuis een persoon, die ongevraagd zich- met het g-e- val bemoeide en trachtte, den m-an het mes tte ontrukken. Deze ontstak hierop in blinde woede en begon om! zich' heen te «teken. De agent-en sloegen hem met hun sabels eenige malen op het hoofd, zonder datl dit hielp. De man rende den Dijk op-, 'waarom de agenten, om erger te voorko men, hun revolvers trokken en ilea vluch teling -een achttal schat en na, zonden, waar van twee hem raakten, zöodat hij in den buik en in een been getroffen, ineen zakte. Hij is daarpp naar het Grooti; Ziekenhuis overgebracht-, evenals de vrouw, clie na verbonden te zijn, weder na,ar haar woning kon vervoerd worden. De man moest- ter verpleging worden opgenomen. Hef is een caféhouder van den Zeedijk 't'e Amsterdam. Zijn, vrouw nog liet adres van de eigenares en een 'te goed van f265. Bjj onderhoek bleek', dat de 13-jarige loopjongen van e<en firma, daar ter stede liet boekje had gestolen uit een brievenbus aan het huis, waar de pigonares or van diende ea waar het door de post was bezorgd. Overreden. Op- den Amsterdamschen straatweg „te Naarden heeft Donderdagmiddag een! ont- 'Zetend ongeluk plaats gevoniden. Om streeks 5 uur reed! ,een drie-tal meisjes ,uit Hilversum in de richting Muideui, toen zij achterop wer-den gereden door een; .auto. Een van haar, ,de 20-j;a,rige M, V. uit Hilversum: werd angstig en sorang, naar „de Crt." meldt,, van 'de fiets op de trambaan. Door de-ni hevigen wind hajdt zij echter de onmidd|ellijk achter .haar aanko mende stoomtram' niet gehoord. -Zij' werd' gegrepen en vóór dat de machinisten van' extra lange tram', waarvoor ,twee locomo- motieven reden, deze tot' stilstand had'den kunnen brengen, roden de bleidp locomo tieven en dria personenrijtuigen!-over "haar heen. Gruwelijk was het lichaam verminkt, toen het meisjei dood) ,ondpr de iramj werd' weggehaald. Het lijk werd naar Naqrdpa overgebracht. (Msbi.)! Gestoorde bruiloftsgaug. Woensdagmorgen omstreeks 10 uur Wil den drie personen, een! Bruigom, zijn moe der en een vriend, (zich uit Apeldoorn- naar Deventer begeven', waar ,de blruid woonde, met wie hij in het huwelijk zou treden. Per Chevrolet, door djear vrienid bestuurd, werd He reis ondernamen. De bruigom en 'zijjn imoetder zaten, achter in !den wagen. Op, den Deventefweg moestem' jzij een groote auto passeeren, waarva.ni dd chauffeur voldoende signalen gaf en links af' wilde slaan. De Chevrolet wilde nog spoedig voorbijrijden, doch reed met een hevigen schok tegen een( :boom met het ge volg, dat de wagen zwaar beschuldigde!' werd. De dame brak haar linkerpols; de 'beide heoren bekwamen lichte kwetsuren de bruigom aan het been. Per huurauto zetten de bruiloftsgangers hun .reis naar Deventer voort. Een geraffineerd' oplichter. Door den opper-wachtmeester van ,,de marechaussee te 'Woujdrichem is .aldaar gearresteerd en ter beschikking van den officier van justitie te ,'s Hertogenbosdh gesteld zekere J. H. v. d. L. gedomicili» ner-d te Utrecht, die in versohiliendigplaat- een oplichterijen pleegde, door sigare'n voor het vier of vijfvoudige an de waardje Hoever men opi d,it gebied reed!s aan «xcessen is, bewijst het plan om met jon gens en meisjes vani d4 tot 18 jaar een reis van 34 dagen te ondernemen naar Oosten- dijk, terwijl een andere reis van acht; da gen naar Frankrijk' met! kinderen van ten minste- 15 ja-ren ook wordt voorgesteld. Wie zijn de leiders?, Wij; veronldjerstet' len: menschen met de -Beste bedoefin-gen Bezielc,, toegerust m-eti veel; levenservaring m pedagogisch inzicht. Maar dan nog; Waar kinderen van, allerlei gezindte en al lerlei karakter zoo samen gaan pleizierem', ijurit een ouder, cljie zich zijn verantw'oor- d(eli|kheid bewust is, voor zulk' een uit tocht zijii toestemming geveui? Met wie (somen 4e kinderen1 ginds in aanraking Wat lrriigen zij er te hooren eq' té zien Zelfs een mét the. beste bedoelingen! bz'- zield-e l'cider kan u niet geruststellen,, dat gij, ouders, uw- kind. straks! terug ont vangt in de zielsgesteltends', waarmee ge het uit huis hebt'laten gaan. Daten wij, katholieken, Besluit, d;e schr., hieraan niet meedoen-. In het Belang van ons gezinsleven, in het belang der maat schappij is het niet, dit soort jeugdreizen te steunen. Die daling van' den frank cn de grensstreken'. Men schrijft uit 't Zuiden aan de „Tjjtd" De recente daling' van den Belgischen frank heeft voor den neringdoenden mid denstand langs do Belg. grens den latenten toestand der laatste tijden weer plotseling verergerd. Ofschoon sinds den. oorlog de trek van de Nederlandsdhe grensbevolking naar België tot hét "doen van ïnkmp|e-n. nooit stop stond, integendeel steeds volop in gang was, is er nu toch weer -een ere'g- cJendo-stemming ontstaan. Sinds enkele weken toch' heeft de nieiiwe en tamelijk onverwachte kefde-ring van den frank' een nieuwen toestand geschapen. In plaats van 11, heeft' men nu weer 13 frank voor een gulden, nog w'el geen recórd, maar toch een aantal, dat spreekt tot de grens bevolking. Bovendien, de val van den frank is zoo snel, in zijn werk gegaan, dat de stijging in,prijs der 'Belgische koonwa ren daarmee geen gelijken tred lileeft .jfe- houden, met h,at gevolg, dateer volop ge legenheid bestaat, tot het Insman Van af- .«nei ^koopjes". Helaas, tot schade van den onder zwaren belastingdruk en geri-n- gen afzet gebukten middenstander, wordt van deze valuta-koopjes-mak-eipj" weer een overstelpend gebruik gemaakt. JHet alle mogelijke communieatieaniddelen worden de Belgische grensplaatsen en ook de steden Luik, Antwerpen, Gent, enz; bezocht. De winkeliers en de groote magazijnen heb- In de 18e eeuw werd' in voorname wo ningen en vorstelijke verblijven ook zijde als "wandbekleeding aangewend. Als na bootsing daarvan kwam tegen het einde der 18e eeuw1 het -met bloemen bedrukt papier als w&ndbejkleeding in den handel. Het gold hier echter niet slechts! ®cn simpele nabootsing maar eer het' aajfwen- den van goedkoop-er bekleedingsmateriaal; geschikt om de naakte wanden der huis kamer, die de woning killig aandoen, een een gezellig aanzicht 'te g'even. Als. be hang kwam het met' bloemen bedrukt pa pier de stof- (zijden- e. a.) bekleeding het meest nabij. Ook in onze dagen is een gezellige huis kamer zonder wandhekleeding niet denk baar. Zelfs een overtollige opsmuk* van schilderijen kan de eentoonigheid der witte, muren niet breken. De kleuren in een woonkamer worden beh'eersoht door het behang. Daarom is de juiste keuze der. kleur hiervan een zaak van het grootste gewicht. In.ka.mers, waarin men dagelijks verblijven moet, ver-mjjlde men in het alge meen te. stérk in het oog vallende kleuren als hei-rood of geel. Deze kleur eigent zich meer voor kamers die slechts af en toe gebruikt' worden als ontvangkamers, feestzalen e.d. Zooals gezégd, ligt hét dus geheel aan de kleuren van het behang of het aanzicht' eener kamer warm-vriendelijik of somber-ernstig zal stemmen. Het spreekt va-n zelf, dat in kamers met- on gunstige belichting de wandbeldeeding! van lichte k'leur móet zïjn. Ook moet reke ning gehouden worden met de -meuhilee- ring, voor Zoover zij eventueel uit' stoe len, fauteuils etc. met- veelkleurig bekleed sel zou bestaan. Wanneer do kleur van dit laatste 'in overeenstemming is met die der tapijten, mgg die der wandhekleeding eenigsizins uuanceeren. Men wachte zich< echter voor brute contrasten als voor don kerrood tot' idemgrijs of paast. 'Opdringe rige kleurén of grillige dessins zijn in de keuze van belang af te raden. Ook hébben b.v. goud-bedrukte jwand- bekleedingen geen zin in -een gfewone bur- gerhuiskamer, waar zij een schreeuwend contrast vormen met de overige inrichting dér woning. Stwnfcalcnl aangehoord. In den boortoren bij het klooster te Vlodrop in hef mjjnveld van het consor tium' Bisrmans, zijn Vrijdag de eerste steenkolen aangehoord. Na den waterswaod. De Nederlandsofie Heidemaatschappij is nu'ook begonnen met de ontzanding van een deel der met zand en grint bediekte „tte parel van de Noordzee" mag Worsten, genoemd. Aan ontspanningen is er geen! gebrek, zooldJat een verblijf aldaar, hetzij voor een Slag, hetzij .voor langeren tijd,, den bezoeker een vetólzijldïg genot bereidt. 1 Een p-rij-élij'st van! hotels! en restaurant» is erbij gevoegldi, zoodat! men van te Voren) zijn bridget kan opmaken-. GOES, 18 Mei 1926. - Eieren per 100 stuks ,-f 4.80, -eieren mid-i denprij's per 25 stuks f 1.20, eieren aan) ■particulieren verkocht f 0.06. Boter per K.G. Ï1.70, boter midid'enjrrijs (p;er l/al E.G. f 0.85, boter aan particulieren ver kocht f'0.95, fa.briek'sboter $1, afwijken de boter f 0.70.. Aanvoeit.boter 1500 poffld'J falrieksboter 60, afwijkende boter .70 pond. GOES, 18 Mei. Eierveiling V. P. Zo Aanvoer. 36050 stuks, Prijs f 5,10 per 100 stuks. j 1 t GOBS, 18 Mef 1926, (Veemarkt.) Heden waren aangevoerd; 1' Kalf, ff' drachtige zeugen en 49 biggen. HULST, 1 7Mei 1926. Graanmarkt. 1 Middelprijzen per 100 Kilogram Tarwe 1315, rogge 99,50, winfer- gerst 1010,40, zomergerst 1010,40, haver 99,50, erwten' 12'14, bruine boo- nen 1011, duivenboonen 1314, paar- denboonen 12—13, lijnzaad 1516, aard appels 44,10. Aanvoer: Varkens '43 s't., verkocht 30. Boter: per Kilogram- f 1,20fl,30. Eieren: per 16 stuks f'1,17; op; de eierenveiling per 100 stuks f'4,8.5. BOTTEBD'AM, 17 Mei 1926. Veemarkt. Heden waren aangevoerd 679 vette jun-dereh, 365 vette- en gras kalveren, 409 schapen en lammeren, 661' .varkens. - Prijzen voorvette koeien le kW: l.lff —1,17, 2e kW. 1,05—0,95, 3e kw. 0,80 —0,75; ossen le kw. 1,051,10, 2e kw. 0,950,85, 3e: kw; 0,750,65; kalveren le kw. 1,50—1,75, 2e kw. 1,30—1,10, 3e kw. 0,9.50,75; schapen: lq kw. 0,80-— 0,85, 2e kw., 0,70—0,60, 3e kw. 0,50; laiM- meren 0,850,95varkens le kw. 0,86 0,88, 2e kw. 0,84—0,80, 3e kw. 0,76— 0,72'; licht' soort "0,860,94. Vlas: Aangevoerd uitsluitend achoon: van blauw' 12.600 st'., prijzen 0,801,10 J 'van Gron. 2500 st'., prijz'en 0,70—T,ö5j[ van Hall. geel 2700 st., prijzen- 0,80— 1,10; van dau-wrood 2'850 st.,. prijz'en 0,60—0,90. Graanmarkt. Binnenlandsche gra- heeft hem eenigen tijd gel-eden verlaten en is hier op den Schiedamsch-edijk met een vroegeren kostganger gaan wonen. Her haaldelijk is de man naar Botterdam- geko men om de vrouw, die in een slec'ht gezel- sclmp was geraakt', tot andere gedachten jté brengen. Toen de vrouw weder weiger de om aan zijn verzoek gevolg té geven, is hij tot zijn wanhoopsdaad overgegaan. Door één dei' schoten- is ndg een man ge raakt, die echter slechts een schampschot bekomen heeft. Hij kon zic'h, na in het Groote Ziekenhuis verbonden te zijn, we der naar zijn woning begeven. (Msbd.) Knaapje doodgereden: Vrijdagavond wilde te Botterdam d-e 1 £-jarige T. G. uit de De Bnyt-erstraaf de 'Prins Hendrik-kade oversteken. De jon gen zag een wielrijder aankomen en wist' daar nog langs 'té gaa-n. Hij bevond z*eh' toen echter plotseling voor een met matige vaart rijdenden vrachtauto. De chauffeur probeerde nog tijdig te stoppen, doch" kon niet voorkomen, dat een der wielen hét knaapje over de borst ging. De Genees kundige Dienst vervoerde hem' naar een der ziekenhuizen. Bij aankomst bleek' 'hij overleden té zijn. Getroefd. Het is een bekend verschijnsel, dat de Hongaren en de Boemenen elkander niet ■bepaald vriendschappelijk gezind zijn. En eoo kon het gebeuren, dat een Boenajéenscjh" generaal, die in een hotel t'e Boeda-Best 21]n intrek had genomen, bij de directie kwam klagen, dat de kellners, die hij in Bet- Boemeensch aansprak, hem steeds in hef Hongaarsoli antwoordden. „Dat kunt u den menschen niet kwailijjk namenmeende de directeur zich te moe ten verontschuldigen. „Zij kennen geen „Neem1 dan een Boameen in uw dienst", antwoordde de generaal. En de hotelhou- uer antwoordde heel vriendelijk: „Dat heb ik velleden jaar herhaaldelijk gedaan, maar het is helaas, onbegonnen -werk. Nauwelijks hadden wijl den kerels een beetje lezen en schrijven bijgebracht, j uu w<lrd aan een van uwe universitei ten een hoogleeraarshaantje aangeboden. mi dan was er natuurlijk geen hajiden meer (Hand.)) bpaarhackje mek. In Februari zond een dienstbod^ te De- venter een boekje van de Postspaarbank op ter bijschrijving van rente. Zij kreeg ba^e terug, hoewel het aan htear - hJ Men vond vorige w^ek ondc °TY,e verbrand in ^en bosch I Diepenveen terug. Hef vwnfelddie te vei'koopen. Hjijj -'gja/ï' voor sigarenfabri kant te zijn enl de baten voor verschillende lie'fldadige idpeleinden -a'ft te ,-dragem. Deze pseudo-sigarenïhbrikant toonlde een regis ter waarin hij gefingeerde orders geno teerd had van beduidende, ,-kwantums, zelfs van groote sigarenfabrikanten. Dit regis ter was door, den| -burgemeester van Andpl en van andere gemeentetnj met het geméén- testempd voorz'zien. Bij een poging tot inbraak in het cor respondentschap der Ned;. Bank te T-erapiel werd een der inbrekers jdpcffi de politie neergeschoten. Bij een ketelontploffïng op [Wilton's groote -dok onder* Schiedam; werd een per soon gedood en twee Jeugdreizen. Dr. H. Kippënbérg Waarschuwt in de Tjjd tegen de zucht, |Welke zich, zöoals liij schrijft, meer en meer in da onder wijswereld openh'aart, om de jeugd van de lagere scholen en' die van hef midjdel- hbar en voorbereidend hooger omdlerwujs gemakkelijk gelegenheid te bieden sjeza- menlü'k op reis' te gaan onder leiding van onderwijzend -personeel of! van (p-ersoneu, die zich hiervoor beschikbaar stellen, van een. reisvereeniging, die dan |,dle plannen nader uitwerkt. 1 Terwijl in dezen tijd; van genotzucht en sportma-nie, juist d,e school met alle kracht moest meewerken om bijl de jeugd' levens- versobering aan te kweekeni len liefde voor de huiselijkheid, hetgeen d)ringend -noodig wordt geoorde eldi in het -toekomsfbélang nor gansche m'enschheid, Werkt na die uiuthuizigheid in de hand]. Terwijl onze jeugd toch reeds veel te vroeg WereWjwijfe is en daardoor- voor de meeste jongend en meisies de jeugdidealen zeer spoedig ver- bleeken tot groot nadeel ,voor heel het vol gend, leven, blrerigt men1 de kindieren door ie reizen noodeloos vroeg in allerlei ge varen, d,ie, gelet op Iden tegenWoordpgen; toestand, onzer groote steden (en 'd(e ontred dering op moreel gebied, ód(ie> allerwegen heerscht, niet onderschat- moeten ;Wbrden. Er wordt geklaagd in alle toonaarden, over de duurte van het bestaan, en' zoo Worden voor ouders 3(3 toch reeds zware kosteïi van onderwijs noodeloos vergroot. Wat "de jeugd' aan' ontwikkeling op,-djoet hij zulke reizenjjwordj) geweldig overschat voor dé meestén wegen ontspanning en uibuiten van avontuurlijken zin herbij tfwaarder dan het verkrijgen vanl geor dende kennis. Omf van een eenigszina flih- ke reis behoorlijki nut te trekken voor het teven wordt een leeftijd vereiseht- waar- ftan deze leerlingen, nog niet toe zijn. ben 'n ongekend druk bezoek' van Ne- derlandsc'he klantenvoor 20 gulden 260 Belgische francen, daar schaft men zich heel wat' voor aan, al zien velen bij hun vaak oppervlakkige berekeningen daarbij de ap- en dep-endenfres, als reis-, verblijf- en invoerrecht-kosten, over het hoofd. Hielden ze 'hiermee rekening, dan zou stellig menig valuta-kooper toch maar liever in eigen land blijven, maar de zaak- is juist', dat daaraan absoluut niet ge dacht wordt. Men let maar op den dikken buidel franken, die voor een luttel aantal guldens bij' de geldwisselkantoren worden in ontvangst genomen. En daarmee gaat men er .na op uit'. In menige Belgische grensplaats bestaan do „marktdagen". Dat zijn de markten, zooals men die in onze stéden Ook 'kent, en waa-r „alles" t'e koop is (Alles: manu facturen, schoenen, levensmiddelen, ijzer waren, kortom alles wat ge bedenken kunt. Welnu, die markten vooral zijn de.sterke magneten, die de arbeiders- en boerenbe volking der Nederlandsc'he grensplaatsen naar zic'h toe trekken. Op die markten maken de kramers de laatste weken schit terende zaken. Zij komen 'handen te kort. In drommen gaan de grensbewoners, er heen, en in drommen, volbeladen met' al lerlei goederen, keeren de valuta-koopers en vooral de valuta-koopsters 's middags terug. De betreffende douanekantoren kunnen het' soms niet klaarspelen de vi sites tijdig te verrichten en in files wach ten de belaste en beladen menschen hun beurt' af. Er zijn kantoren, waar van die marktbezoekers in enkele uren tijd dui zend gulden aan invoerrechten wordt ont vangen. Beseft' men wat dit beduidt, w,aar 'het hier toch niet om groote partijen goe deren, doch om een ontelbare massa- kleine inkoopen. van arbeiders- en burger- menschen gaat, inkoopen, die onder nor male omstandigheden bij den eigen Neder- landschen middenstand der grensplaatsen worden gedaan De jongste frankdaling is opnieuw een ernstige beproeving voor den middenstand. WandbeHeedin'g. Het in onze dagen zoozeer in zwang zijnde behangselpapier als wandhekleeding wordt nog niet zoo lang gebruikt. Vroejger bestond de wandhekleeding meer 'hoofd zakelijk uit hout'. In de 15e en 17e eeuw had. de ontwikkeling dezer houten wand- bekleeding wat sierlijkheid en artistici teit' betreft een hopgen trap bereikt. In woningen van voorpame particulieren, in Baad- en Gildeh'uizen, bestond zij, -u.it' rijk beeldhouwwerk. Ook' andere beiklee- ding echter met' stof en leder spoelde een voorname rol. - Maasoevergronden onder Over- en Neder- A sselt. De Maasdijk in die gemeente is bijna hersteld. Noodlottige val. De schilder A. S„ die bezig was aan de beschildering van het pensionaat Mariën- bosoh' aan den Groestérbeekse'hen Weg te Nijmegen, viel van tien Meter hoogte van een ladder. Hijj stootte opi een- steepen bal kon en daarna, op den begrintén, (Weg< Met en-stige schedelbreuk Werd de ongeluk kige opgenomen. Er is weinig! ka-ns op levensbehoud. GOES. In tegenwoordigheid van tal van belangstellenden werd hedenvoormid dag de nieuwe auto-gaxag'e en showroom van den h,eer P. Louisa e, aam den WiestiwaJl, hoek Agnesgang alhier, ingebruik gesteld met een korte rede -waarin hij de ontwik keling zijner zaak schetste, sinds hij zich in 1904 t'e Kapeile als rijwielhersteller vestigde. De beer v. d. Have uit Kapeile en eenige andere vrienden oompdiim6nteier- cten hem, waarna ook ee-n waardeuren}! woord werd gesproken door den heer Wit- lich- Hoek uit Antwerpen, hoofdagent der General Motor Company wier wagens: Buijck, Oakland en Chevrolet de heer Louisse verkoopt'. Daarna ving een rondtocht aan door de .uitgestrekte gebouwen, waarvan in ons volgend nummer een beschrijving zal vol gen. DAMMEN. GOES. Hef totaal aantal punten der deelnemers aan het' kampioenschap in het damspel te Goes en« omstreken bedraagt voor: J. van Oalmthout 3, A. Corsta-nje 2, I. van Houfo 3, K; H Kramer 0, B. Magi-else 2, J. J. Snoodijk 2, Jari v. Zweeden o. „Seheveniugen1". Nu het battiseizoen is begonnen het is te hopen Öat ons w,at warmer en nieei; voor balden geschikt weer! beschoren wordt tt'an wïj in d,en! laatstea -tijd genoten ve«: tigen wij 'die, aandacht! op een; fraai geïH'u- strceidén gids van Scheveningcii, uitgeble ven Idtoor de Maatschappij' Badplaats j Seheveningem. Hieruit blijkt voldingend, 'dat -Seheveningen, zoo gunstig .sjelegen aan zee en vlak bij 's Gravenhage, iridierdaad' nen. Tarwe prijshoudend verkocht, puiko f 16f 17, overigens naar kwal. f 15 .f 15,50; B-ogge f9,50f 10, Chavalier- gerst' flO—f 10,75; Haver f10,50— f 11,25; Erwten, kleine groene, flauw fll—f16; Br. Boouen f8—f13. (M. Ct.) 1 TELEGRAFISCH WEERBERICHT naar waarnemingen verricht in den mor-, gen van 18 (Mei en- medegjedeeM doopS- het Kon. Ned. Meteorologisch' Instituut! te De Bilt. 1 Hoogste barometerstand 765.6 te Var-* doe, laagste 754.1 te Hej-noegarid. I' (Verwachting: Zwakke tot matige Noordwestelijke tot iWjestelijkte 0 ïZuidk westelijke Wind, gedeeltelijk hfewolkt,- -twete nig of geen regea, ;kans opj nachtvorst) iets zachter overdag! 'j Opgave van L. ROOS, Goes. Tel. 191 Chèque- en Bankpapierkoersen van circa 12 uur. 18 Mei. Chèque. Berlijn 59.13 59.15 Brussel 7.17 7.20 Parijs 7.33 7.36 Londen 12.08 12.09 New-York 2.48 2.48s/4 Bankpapier. Buitschland 59.10 59.20 BelgiB 7.12 7.25 Frankrijk 7.28 7.41 Engeland 12.07 12.10 Amerika 2.46 2.50 'Mei I 25 Goes, woonhuizen, V.ani Dissel. 27i 'sGravenpolder, woonhuis, schuur,' erf en tuin, Vani Dissql. I Juni. 2j Nisse. hofstede met bouw;- en wei-* 1 land', Van Dissel. Juli. - Nisse, veldvruchten, Van Dissel. Augustus. j .4, Nisse, boereninspan, Van Dissel. „..j. s RECLAME ia als een visch op het S Een zaak zonder ASVERTENTIE- droge: beide kwijnen en sterven.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 3