DINSDAG 16 MEI 1926 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Mijnhardis faxeerta bietten KERKNIEUWS ONDERWIJS reia heeft verklaard, evenals .verleden jaar tijdens de ziekte van w'ijlen Jen heer Jan Morfcs, het directeurschap, waar te. nemen. lie laatste dag- van de tentoonstel ling voor Handel cn Hij-verheid alhiei, heeft het Zaterdag ook weer slecht met het weer getroffen. Bij de sluiting te' 10 uur, verecmgden comité en stn.nlhoo.dvib zich in do Bakkerskamer en bracht de voorzitter, de heer v. d. Hooft', d|ank aan allen, die aan hot welslagen der tentoon stelling hebben medegewerkt, terwijl de hoer v. J. Zee namens de exposanten dunk bracht aan het comité en de heer Qorns. Henning het comité, toewenschte dat het steeds als nu den moedi er i-ut zal houden. De hevige Noordenwind, dje. het reeds zoo vele dagen, koudtmaakte, is Zon- oag tot eon storm aangegroeid en. heeft gie- maakt ,,d,at vele boomen, clank zij het vol bladeren zijn den takken,, het hardt te ver duren haddl-n. In de Abdij kou tdli boom die hij den in- pgang van het Rijksarchief staat heb niet houden eoi viel om. Door personeel van. de sta.dschuur wen" de hoorn naar het mi<M(en vam heb pleia gesleept in verhand met lie verkeersveilig heid, De jeugd was id^ai-bij getuigen en lirak in gejuich los, als een dpr' toiiwca, 'waarmeje nren den boom versorreu. wil dl-, brak. i De hoorn, die hij -den ingang vait het Polderhuis stond, «Jpeigde liet voorbeeld, van den eersten te volgen. Maandagmor gen heeft men dezen, 'b-oom omgetrokken om ongelukken te voorkomen. VLiSSINGEN Onder buitengewone belangstelling is Zaterdagmiddag op de algemeene; bc- begraafplaats te Dordrecht ter aarde be steld het stoffelijk overschot van den dje- zcr -lagen te dezer stel|e tengevolge, va,ui een ongeluk op 40-jarigen leeftijd over leden oud-d[uiker Cornelis Sperling, .den laatslen tijd uitvoerder in dienst van de N.V. W. A. van der Tak s Bergingsbe drijf te Rotterdam Van der Talc's Bergings Mij. was ver tegenwoordigd ('fior haar onderdirecteur den heer Murk Leis, en-den 'preeic(Dt ComStnissaris Piet Leis. De echtgenoot© en dochter van de wegens uitlank%heid ver- hlulertieu id(lrecteur v. d. Tak waren aanwezig. Ds. \V Meynen herinnerde aan de jclpi- den van Sperling hij de ramp ©Il,er Berlin •1907, waardoor "de man algemeen bekentf Werd en (leelcr. mede, dat aan 'de weduwe bewijzen van deelneming zijn gezonden niet alleen door liet Vorstelijk Huis, maar ook uit tal van plaatsen in liet buitenland, De overledene was groot in ec.nvoüd, trouw, liefde en opofferingsgezindheid]. De heer Murk Leis roemde. Sperling's nauwgezetheid en kameraadschap en ver zekerde dat die. firma heul niet zal ver geten en le moeilijke dagen van wed|uwe en kin-deren .zooveel mogelijk zal ver zachten. Een zwager van den overledene |bie- tankte voor dc getoond!-, belangstelling en in het bijzonder voor de belofte! 1en opzichte der weduwe met hare vijf kin doren. (M. Ct.) Zaterdagmorgen werd een werk man ,'lje met eenige auklere persolpieinl bezig was om een igroote spiegelruit in eern te verbouwen perceel in ,de Badhuisstraat alhier in te zetten, .getroffen door een stuk vallend glas. Door tot nu onbekende oor zaak toch sprong plotseling .le spiegelruit in honderden. stukken, waarvan er een dien man in den. hals trof, hetgeen een belang rijke vleeschwonde tengevolge had. Een nabij Wonende arts verleende d(o eerste hulp 'waarna cle man naar het gasthuis is vervoerd geworden. Hier is binnengekomen liet Engel- selie stoomschip „Poynen" bestemd naar Hamburg, om te bunkeren. Be Ziekenhuis'kwestic. Tegen Maand,agavond had( het 'comité van 12 alhier, hetwelk ten doel heeft acltie :tegen het raadsbesluit te voeren inzake den ziekenhuisbouw een aantal der perso nen, die adhaesie met het streven hebben getoond, tot eene, vergadering bijleen,gjeroe- pen. De voorz. van 't comité, dhr. J. O, Paap,, hield 'n inleiding, waarin het onl^fgs genomen besluit zan den, gemeenteraad tot het houwen van een' nieuw gemeente zie kenhuis aan kritiek' wei'dj .onderworpen en als volstrekt geen rekening houdende met 'de linaneieele draagkracht r'ter gemeente •Werd veroordeeld! Uitvoering van dat be sluit zou een financieel e ,ramp zijin voor jde gemeente, vooral voor hare midden standers en arbeiders ondier de bevolking. Besloten werd] door db vergaidërinlgj om lijsten te laten cireuleeren in da ge meente met het Joel den gemeenteraad) té verzoeken zijn besluit van 16 April in te tvekken. I GOES Het voorloopig; comitö voor beroeps keuze had Zaterdag j.l. een openjtaj-ie vergadering belegd in dl,- tooneelzaal van „Het Schuttershof". Er wias ,vrij veel he langstelling, onder het 1 uistereml publiek Wias liet ouderwijzerselement overwegend. De voorzitter, de heer Vermeulen Bos man, zette het doel der bijeenkomst, uiteen en sprak de hoop- uit, dat men tot defini tieve oprichting der vereeniging zou aje- raken waarvan hf de eonicepstatuten en en het huishoudelijk regiement .verklaar de. s De heer L. M. Kool, directeur van het bureau voor beroepskeuze te Rotterdam zette daarop in eene causerie de werk wijze van zoo'n bureau uiteen-, waarbij de medewerking van school (die onder- Wijzers) en huis (de ouders,i ononhheer- beerjijk werd geacht. Met vele voorbeelden uit zijn praktijk illustreerde de spreker zijn uiteenzetting Jwaarbij hij deed uitkomen, hoe het' elpen Van een beroepskeuze zich moet aanpassen bij de physieke gesteldheid! en den psychi- stjien aanleg va.n het (kind, wil het bureau zijn doel bereiken: aan liet kind dat de school verlaat een zoo goed mogelijke plaats in het maatschappelijk 'leven te ver schaffen. Ook waarschuwde hij voor on derschatting' van den- handjarheidmenig kind dat men tot initelleetueelen arbcW| wil opleiden en daarvoor ongeschikt is, kan in het een of ander vaki als hand werksman, als vakbaan zeer goed slagen en zich een flinke positie ia de, maatschap pij veroveren. Men' dieatj in deze soms te gen b epaalle standsi|d(eeëni in ,te gaan. Dc heer Kool dia een vlot spreker was, behandelde zijn onüilerlw'erp met veel ge mak, als iemand die in fie materie der. be roepskeuze volkomen thuis i«. Toch liet hij- óéne zij.de van het .vraag stuk onaangeroerd, die voor ons. Katlio- Ickeu de voornaamste is: de. principiëelc; zjpie. Zij komt tot uitdrukking in dip. na volgende aanhaling van een ariakei over Beroepskeuze en Beroepskeuze-voorlich ting in „Het Centrum" ,van 15 Mei j.l. „De Ware toewijding tot den arbeid! zal geen inensch verkrijgen: dan dooi de Christelijke opvatting van den: ar beid, d. |w'. z. 'diat de arbeid; opgevat! Wordt vooral en bovenal als een door. God gewilde levensroeping. God. wil -dat de, mensc-h Werkt: „Gij zult uw1 brood eten in, het zweet des aangchïjns!, totdjat gij wederkeert totidj. aarde, waar uit gij genomen zijt' De arbeid is dc w-et des levens. Is men 'dp.ar go-ed van overtuigd, dan zal men' zijn w'erk goed verrichten en zal' elk jeugdig per soon met vreugde een beroep aanvaar den. Hij zal daarop niet slechts bij zjjn beroepskeuze, maar ook in zijn; ver der leven toog houden. Bij die keuze van het beroep moet hem op de groots sociale en godsdienstige beteekenis van zjjn beroep, van zijn- toekomsteen ar beid, géwezon Worden." IWij gelooven dan ook, dat een bure.au 'voor beroepskeuze, dat met het .boven staande geen rekening houdt, slechts een zijdig zal werken. De hulp van zulk een bureau kan dan ook' door Katholieken' niet worden ingeroepen-. Amateur-Fotograf en. Hier ter stede is opgericht een Ama teur -|Fotograten-ClubDeze stelt zich ten doel het bevorderen dpi- fotografie in het algemeen en wel dpor cursussen voor be ginners, lezingen over fotografische onder werpen, instellen van een, vragen buselub fntotochtenhet Beoefenen yan vergroo- tings- en nieuwe- procéde's; het .aanleggen van een verzameling foto's en lantaarn pla ten: stichten vant een: fotobibliotheek, enz: Technische leiders zijn de hem-em: A. Wi Yerschoore en F. F. dp Soomer. Onder voorzitterschap van den lieer L. Duvekot had Maandagavond in „De Prins van Oranje" do jaarvergadering van „Hel Greene Kruis" plaats. De opkomst was zeer matig, maar iets beter dan vorige jaren. De Voorzitter deelde mede, dat het in een vorige vergadering nieuw- gecözfen be stuurslid de heer Leopold zijn benoeming had aangenomen en dat bij' de verdeeling der functies het presidium aan den heer L. Duuvekot was ten deele geyallen. De notulen der vorige vergadering- wer den gelezen en -goedgekeurd. De secreta ris-penningmeester jhr. U. Lewé van Nije- stein bracht verslag uit van he tafgeloo- pen jaar dat een toename van leden bracht van 538 op 556. Van de verplegingsar- tikelen uit het magazijn der vereeniging werd druk gebruik gemaakt. Er moet, he laas, over geklaagd worden, dat de artike len dikwijls in sc'handaligen toestand wor den teruggegeven, zoodat zij vaak niet meer voor reparatie vatbaar zijn en door nieuwe moeten worden vervangen. De rekening over 1925, die door een paar leden uil de erg-,dering werd nage zien en in orde bevonden, werd op hun advies goedgekeurd, met eert totaal bedrag aan ontvangsten van f 865,30V2, aan uit gaven van f 435,15, een goed slot alzoo aanwijzende van f 430,151/2. In de periodieke verkiezing van een bestuurslid werd voorzien door de her kiezing met zoo goed als algemeene stem men van het aftredend lid dr. A. Looijen. Aan het verzoek van de T. B. C.-Com missie om eene subsidie aan de Goeselhe Wijkverpleging, uitsluitend voor de ver zorging der T. B. C.-patiënten die door de -enquêt'rice worden bezocht, werd na ©enige gedaciht'euwisseling- voldaan door 't voteeren van f 50 per jaar. Do agenda der Algemeene Vergadering van de Provinciale Zeeuwsche Vereeniging „Het Groene Kruis" te Vlissingen op 25 Mei a. s. werd voorgelezen. Omtrent het voorstel van de afdeeling 's-Heer-Arendskerke, tot het aanschaffen van een nieuwen ziekenauto, daar de oude niet meer schijnt te voldoen, ontspon zich eenige discussie. Besloten werd, dat de afgevaardigde te Vlissingen zich nader van deze kwestie op de hoogte zal stellen aan de hand van het advies van de districtscommissie en naar 'bevinding van zaken zal 'handelen. Tot afgevaardigde benoemde de verga dering dr. Snoek en tot diens plaatsver vanger dr. Looijen. Bij de rondvraag werden door onder scheidene leden verschillende wenscheb naar voren gebracht: meerdere propagan da tot het aanwerven van leden, het hou den van lezingen, voordrachten met licht beelden enz. over onderwerpen op -het doel der vereeniging betrekking hebbende om zoodoende meer ambitie en saamhoorigheid te verkrijgen wat zonder twijfel er toe zal bijdragen om de algemeene vergadering beter bezocht te krijgen. Het 25-jarig bestaan der vereeniging in 1927 zou reeds een gereede aanleiding zijn om. in diep geest iets te doen. Ook werd de idee van het heffen van boete voor het niet bijwo nen der algemeene vergaderingen naar vo ren gebracht' en het ter beschikking stel len van de leden van een 'huisho|U$elijk reglement, opdat eenieder zjjn rechten en plichten kenne. De idee om een boete te heffen voor het beschadigen of bederven van de artikelen, die men van de. vereeniging in bruikleen krijgt', vond algemeene insteiMmibfeb De Voorzitter beloofde, dat het bestuur zijn vrucht hoopte te doen met de gemaak te opmerkingen en vingerwijzingen, die bewijzen dat de aanwezige leden met hun vereeniging meeleven en sloot onder dank voor de opkomst' en de geanimeerde bespre kingen. de: vergadering. Gezondheidscommissie. G is terenavond vergaderde in het Stadhuis te Goes de Gezondheidscommissie in het district Goes onder voorzitterschap van den heer 1). Mulder uit Ovezand. De secretaris, dhr. mr. J. H. M. Stieger las het jaarverslag, waarin allereerst een woord van. nagedachtenis werd gewijd aan het overleden lid, den heer G. v. d. .Hoek/ In zijn plaats werd dlir. L'. H. van Berk te Goes als lid benoemd. In het jaar 1925 werdén 10 vergade ringen gehouden. In dat jaar werdeh de gemeenten 's-Heer-Arendskerke, en Hein kenszand bezocht. De Secretaris deed daarna mededeeling van de zaken, behandeld in de verschil lende vergaderingen. Wij ontleeden daar aan, dat' geadviseerd werd aan B. en W van Ovezand 'de hoogte van kamers in nieuw te bouwen woningen niet, lager vast te stellen dan 2.70 M., dat aan B. en Wl van Goes bijzondere voldoening werd ken baar gemaakt aangaande Bouwplan III, dat de Commissie, geen heziw'a.ar had tegen de uitbreidingsplannen van Kloetinge, be houdens de opmerking over één weg, die te smal is geprojecteerd, dat door (den heer van Poelgeest, directeur der Water leiding-Mij. is gevraagd vanwege do com missie. controle te doen uitoefenen op die watervoorziening van die woningen, die niet aan de waterleiding zijn aangesloten, hetgeen door de commissie werd toege zegd, dat door de commissie is gerappor teerd, dat uit hygiënisch oogpunt een gemeentelijk slachthuis te Goes verre te- verkiezen is boven afzonderlijke particu liere slachtplaatsen, dat door de commis sie met den hqer Inspecteur der Volks gezondheid is vergaderd over de taak, die de commissie krijgt ten aanzien der thyp'hus-bestrijding en dat een en ander maal is vergaderd over de zoo gewenseJlite aansluiting van Borssele aan de water leiding. Daarna werd opgemerkt, dat de gezond- lioidstoestand in 't gebied der commissie goed is te noemen. De sterfte was nipt groot. Ze was het grootste in Driewegen, werken bij onregel matigen stoelgang zonder kramp orpijn.j Doos 60qant Bij Apoth.en Drogisten Nisse en 's-IIeerenhoek. Het geboortecijfer was alweer lager. Het was in Kattendijke en Kloetinge het laagst. In Driew'eg'en was zelfs geen geboorte-overschot. Er is nog steeds een wo,ningt,ekor(fc, vooral aan arbeiderswoningen, en dit zal waarschijnlijk nog wel eenigen tijd voorti duren, aangezien het particulier initiatief er nóg niet toe overgaat, deze laat stief w oningen te bouwen. De bouwnijverheid in Goes herstelt zich langzaam. Toch is nog steeds geen sprake van den bouw' van arbeiderswoningen door particulieren.- In 1925 is het aantal wonin' gen in Goes met 33 vermeerderd. Tevens waren er nog: 20 in aanbouw. De jaarlïjk- sche be,hoefte kan op 35 geschat worden. Het dempen der slooten aan den Stati onsweg te Goes heeft groote hygiënische verbetering gebracht. Herinnerd werd aan het besluit van den gemeenteraad van Goes, om 20 goed- koopc woningen te bouwen, teneinde daar in bewoners onder te brengen, die nu nog in onbewoonbaar verlclaar-de woningen hui zen. In 1925 werden aan Goes 60 advie zen gegeven over woningverbetering. Bij het bezoeken van Nieuw'dorp en Heinkenszand werd geadviseerd resp. 7 ,en 6 huizen onbewoonbaar t'e verklaren. Malaria kwam in 1925 bijna niet voor, -hoewel er door de spoorweg Mij. veel grondwerk is verricht, er poelen zijn ont staan en ook malaria-niliggen zijn waar genomen. In Borsselen komen nog steeds nieuwe typluis-gevallen voor. Na de ope ning der waterleiding komt in Borsselen 9 maal zooveel typlhus voor als in de andere gemeenten in het ressort. De Voorz. brengt den Secretaris dank voor zijn verslag, dat wordt vastgesteld. De Secretaris dankt dr. Folmer voor de verzorging van het medisch gedeelte. Gedurende die le helft der maand Mei 1926 z^ju indeze gemeentel ingekomen M. G. A. At'da, bakkersknecht, van Kruiningan, Groote Kade 2; Joh. Blok, zonder beroep, van K'apelle, Jacob Val- cbestraat 9; K. Halbtneijer, bouwk. opz. teckenaar van Leiden, Oost&ingel 44P. Reinhoud en gezin, veldarbeid©!-1 van 's H. Aenrdskerke, P. Jaspersestr. 4,Q. Trimpe en gezin, land,bouwer, van Kloetinge, 's H. H endr.kinderenldjjk 3; A. J. Zonnevijlle eit gezin, zonder Weroep, van .Kloetinge, Stationsweg 4: J. de Vries, kleermakers knecht, van Middelburg, Sc'hipperswcge- Rng 7A. Koster, bakkersknecht, van Wjssenkerke, Lange Kerkstraat 19; J. Rouw en gezin, handelsreiziger, van Hoek Sthengestraat 56; A. C. Korstanje cn gezin, timmermansknecht, van Kloetinge, Westerstraat 26; J. van de Linde, "bak kersknecht, van Wolpliaartsdijk, Voorstad 16. M. de Boot, cn gezin, veldarbteidler, van 'eH. Arendskerke, 's H. H. kinkle- 1-en.dijk 44. <- V ertcokkén W. 11. G. P. Hajenius, electro-technisieh ingenieur, naar Soerakarta, Ned. India;. M. Priester, pakhuisknecht, naar Kloetin ge, Bergpa,-! 18; A- Meijer-, verpleegster,; naar Amsterdam, Terhaarstraat 17; Ha. Does, zonder beroep, naar Middelburg, Nc.der,straat 202; Th. H. J.. Barlels, ver pleegster ca A. Schiscilikat, .verpleegster, hei.de naar Maastricht, Klooster „Onder de Bogen"E.. O. Role, blakkfersifcne'cht., naai' Hoe.-iekenslwrkoTh, M. van Hoorn, melkknecht, ,naa.r O. en W-. §ouiHnrg, Dek- kerstraat 36. H;m*weeni. Het eerste zom.ercondert hel fanfarecorps „Sicheldegalm" is wegens het gure weer niet doorgegaan. Hoogst waarschijnlijk zal dit nu niet plaats heli- 'ben voordat 't concours van: Rooisehjdaal, waar het corps aan deel neemt, achter de -rug is. Eeeüekenskerke. De door het Burger lijk Araabestuur opgemaakte aanbeveling ynor secretaris-ontvanger vam het Burger lijk Armbestuur alhier bestaat uit: 1. dhr. P, J. Verburg; 2. dhr. Jac. Walraven, Met het oog op den zomertijd zullen d» schooltijden gehouden, worden van l.Q 12,1/2 uur en van 2-41/2 uur des namid dags. De torenklok' zal geluid worden om 9 uur, 1 uur en 3 nhr lleinikeiiszaad. Zondagmiddag werd al hier door de handboogschutter-ij „Soranus" een concours gehouden op de weide aan de kraaijendijk. Ondanks den lievigen wind waren toch nog verschillende vereeniginigeii aanwe zig. doch de. schutters hadden veel te kampen met den wind, maar verscheidene onder hen gaven den moed niet zoo gauw op cn behaalden de prijzen als volgt: le klep: Iz. Slahbekoorn, „Amicitia" 's-Heerenlioek, 2e klep, P. A. Rijij'k, „So ranus", Heinkenszand, 3e klep, S. Boon man, „Concordia", 's-IIeerenhoekle zij- vogclP. Boonman. ...Jacoba. van Beieren", Goes, 2c zijvogel: M. Janse, „Zorgvliet", EUewoufsdij-kle Hooldka.1, E. Vervaat, „.Jacoba v.an Beieren", Goes, 2e Hoofd- kal: J. Boonman, (vrije schutter) ,s-Hee- rculioek; lc kleine kal: Iz'. Slahbekoorn, „Amicitia", 's-Heerenlioek, 2e kleine kal, E. Vervaat, „Jacoba van Beieren", Goes. Yeere. Over het jubilee van den hoer Peneis nog het volgende: Vrijdag is hïj| in een buitengewone ver gadering van den' gemeentcraadl gfccompli- menteerd door den. burgemeester, den, hoer J. Q. Buijs Ballot,, die gewaagde van die vele diensten, door dp jubilaris aan de ge meente bewezen. Van het hoofdbestuur van den Alge- meenen Ncderlaudschen' Politiebond!,'waar van de heer Perrels deel uitmaakt, was die secretaris, dc heer W. L. H. Koster Hen- ke, aanwezig. Deze: bqod den jubilaris na mens de leden vam het hooldibcstiiiu' een gouden horloge met inschrift aan. De heel' Perrels is ook voorzitter van de afdeeling Zeeland vail (leu A.N.P.B. en namens die afdeeling voei-dp de heer R. A. Avink. vice-vlooi-zitter, het woord. Na mens de onder-afdieeling sprak de heer J. G. Wpllenherg. Beido heeren boden, ge schenken aan. Een deputatie van de Yeroeniging, tot bevordering van liet vrecmdelingebvcrkoer op Walcheren 'was mede, aanwezzig. Van nog tal vanandere zijden heeft dia heer Perrels blijken van helangktelliiig ondervonden!. Aruetttuiilcu. Tegen een vrouw, die zich aan verregaande mishandeling van een. hond heeft vergrepen, door ,o.a. het arme- dier met kokend water to overgieten, is procesverbaal opgemaakt. Aardeuiiurg. Op de jaarlijkseke verga dering van stembevoegde ingelanden |Wan •umi Biezenpolder weridl het geschot vast gesteld op 6 |pt'f HA. evenals vorig jaar Besloten werd tot verharden ,vaiï enkelp gecleelten der wegen o.a. aan, die Valeis- kreek. Dc jaarwedde van c.'/en ontvanger- griffier werd gebracht op f 100. De ge zworene Cyr. Sturtewagen. wevd ,m»t her kozen, doch iii diens plaats hij verrassing Modi. Buyek te Eede. ,Eed(e schijnt ook' al niet vrij te blijven ,vaui politiek. (M. Ct) Tcrnciizcn. Aan de lelefbniste j2é klassle M. C. Harte van het post- eir telegraaf kantoor alhier is op haar verzoek' non ac tief verleend van 16 Mei tot en met 14 Juni 1926. Axel. Aan Ie telefoniste 2e klasse G. T. Eekman van het Jb'ijpost- en Telegraaf kantoor alhier, is op haar verzoek eervol ontslag verleend,. 1 !S,a.s van Gent. Zatcrd,agnaniid'di£i,g .reed een vrachtauto van den heer V. en, welk voertuig was beladen met kolen, over de bruggen in de 'ricihtiii/g W'estdorpe. Ge komen op dien Oostdam, ter hoogte vab .Ganisvliet, geraakte een der ^voorwielen, van de auto tusschen de tramrails!; mot liet gevolg, dat de .chauffeur het stuur; kwijt raakte cn de,auto omsloeg, waardoor diens vracht een eindweegs; 'over die straat werd geslingerd. Dc chauffeur kwam met ,lten schrik vrij, terwijl dte auto averij opliep. Na.aa- verluidt w'as een voorband) vernield» en de vooras gebroken. Met behulp!.,van oen zés- tal personen 'werd. hot ,yoei'tuig verwijderch Op Hemelvaartsdag toog eenj groot 'aantal ingezetenen per fiets of trein Uafir Terdonok, ten einde die zg. Terdom'dk'is Waterfeesten te gaan bijwonen. D'ezc feesten bestaan uit diverse roeiwedstrij- den en worden jaarlijks op Hem'eiVaart- dag gehouden. Zij hebben oen ze-er inter nationaal karakter; naast verschillende Belgische vereenigingwi, wiaren dit jaar ook roeivcrceiiiginge.il aanwezig van Parijs en zelfs van Italië. Meestal is ook Holland; er vertegenwoordigd d(por Rotterdammers of Amsterdammers. De Wielerbaan van hier bereidt voor de heide Pinkstei'ld(igen een, -wereldpro- gram. -Naast onze Hollandsche Amateur Mazairac, zal de Belgische .ex-kampioen Van den Bosch van de party zijn. Ook' Bernard Leene was geëngageerd, jdforh, waar deze door die Rotterdamsche wed strijd commissie voor een viertal weken, werd geschorst, is diens deelname niet zeker. Men onderliamdelt jnet oen Fran- sche 'wereldfiguur. Ongeloofeiyk groot is ,het aantal kooplustigen, dat naar Selzaete .en Gmtt trekt, om ,-r, met,het oog op d.en la-gen va lutakoers „koopjes" te doen. Dagelijks ziet men oud- en jong, beladen mét koopW'ai 1 ren, de grenzen! binnenkomeh.. Dal daarmede aam onzen eigen lujidiel- 'Irijveiiden cn neringdoenden mididfenstabd groot® schade wordt berokkend, spreekt vanzelf. 1 'r Oüiriccle opening der TramlijinAxel— DrieselrouwwZuiddorjie Mocrheke. De algeheèle heropening van de lijn der Zeeuwscli-Vlaamse,he Tramwcgmaafseha.p- pij Axel—Moerbeke, w-elk verkeer sinds den oorlog was stopgezel, heelt Zaterdag j.l. op feestelijke wij-ze plaats gehad te Moerbeke in België, op het kasteel der fa milie Lippens en op het' stadhuis der ge meente in tegenwoordigheid van den gou verneur van Oost-Vlaanderen met de le den der Bestendige Deputatie (Gedepu teerde Staten) cn den griffier dier. Belgi sch© provincie, den Commissaris der Ko ningin in Zeeland met verschillende leden van Gedcipi. Staten en den griffier, de commissarissen en de directie der Z.-Vl. TramWogmaatscha.ppij, de Belgische ge meentelijke autoriteiten van Moerbeke en de burgemeesters van Torneuzën, Axel, Koewacht. Zuiddorpe en Overslag. Zoowel op het' stadhuis te Moerbeke. als aan hot noenmaal ten k-asteele werden van Beligscli'C en Nederlandsrhc zijde waar- dee.re.nde -woorden gesproken aan liet adres der Tramwegonderneming als nieuwe scha kel in den keten der goede nabuiirsc'haps- bet'rekkingen tusscihen dc beide landen, ter wijl heildronken op de beide Vorstenhuizen werden ingesteld. De Belgische gouverneur, graaf de Kerk- hove den Denterghem, gaf' in zijn tafelrede de voldoening van liet. Belgische gouverne ment te kennen over het volbrachte werk dooi' de benoeming van den heer P. Fruij'- ti-er, ondervoorzitter van het college vaa commissarissen van de Z. V. T. M., tot. offi cier en van den lieer Windt' van Merko- steijn, directeur der Z. V. T, M. tot ridder in de Belgische Kroonrede. Jhr. J. W'. Quarles va.11 Uffords oomtoiiS-- saris der Koningin in Zeeland, kondigde, in zijn tafelrede de benoeming aan van don lieer Maurice Lippens, president van het college van Commissarissen der Z. V. T. M. tot groot-officier dei- Oranje Nassau-orde. Be Katholieke pers. Iien sehrijveii vaa Mgr. t. Selirii|nen. Zooals bekend wordt' oji den XXl'lstcn Limburgschen Katholiekendag liet onder werp „de. Katholieke Pers" behandéldl. Naar aanleiding van dit onderw;em wordt in de Limhurgsche bladen het volgend schrijven van Z. D. H. den Bisschop vam Roermond mgr. L. J. A. H. Schrijnen ge publiceerd „Onze Katholiekendag heeft, dit jaar tot onderwerp „De Katholieke Pers". Een onderwerp van liet hoogste belang; wat vele Katholieken helaas niet, of ter nauwernood beseffen. Onberekenbaar groot is de macht van liet blad, dat dag in dag uit voor de-z-elf- de lezers de zelfde zaken onder verschil lenden vorm herhaalt' en aldus Zijn mee- ning aan de geesten onweerstaanbaar op dringt. Ieder blad nu heeft' zijn richting en wel op religieus gebied, voor of tegen Christus. Zeer zeker kan men op de pers het woord der Schrift toepassen„die niet voor Mij is, is tegen Mij." Is dit waar, dan zal de trouwe lezer zich niet kunnen onttrekken aan de rich ting, die zijn blad vertegenwoordigt en on feilbaar door de st'rooming zijner courant worden meegesleurd. Beseften 'dit de Katholieken beter, dan- zouden zij' het feit niet behoeven tei be treuren, dat in vele plaatsen van Ons Bis dom zoo veel neutrale en anti-god!sd(ien- stige bladen verspreid worden onder da Katholieken. Moge nu de-ze Katholiekendag velen de oogen op-enen en hen tot de overtuiging brengen, hoe zeer het geloof in gtevaair gebracht wordt door het lezen van neu trale en anti-godsdienstige bladen en 'Koe noodzakelijk het is voor het behoud van het geloof de goede Katholieke pers met alle kracht' te steunen en te bevordprem. Mogen onze geloovigen nooit het woord van Pius X vergeten: „Bouwt kerken, geeft missies, sticht scholendit is grootsch en -edelmaar ,al uwe wej'ken. zul-' leu weinig baten, als gij1 tevens niet han teert liet verdedigend en aanvallend wa pen der Katholieke pers". t L. J. A. H. SCHRIJNEN, Bisschop van Roermond. I Zaligverklaring van pastoor Fom-net. Met groote plechtigheid heeft in de ba siliek van St. Pie-ter te Roime Zondag j.l. de zaligverklaring plaats gehad vam pas toor Foiiniet van het Fransdhe dioöeea Poitiers, die. na een voorbeeldig priester leven, gekenmerkt door den gecst van ver sterving en liefde voor de armen en mis- deelden, in 1834 overleed. Hij stichtte de Congregatie der Dochters van het' II. Kruis. I11 den namiddag kwaimi Z. H. de Paus den Zalige verecren. D-e toevloed der ge loovigen, waaronder vele buitenlandsöhe pelgrims, Was enorm. GOES. I)e Inspecteur van jhet L'. O. in de Inspectie Goes, acht het in' hete ho la ng van Werkgevers en WerMnieimiersl goccl en noodig, d^e aandacht te vestigen opj Art. 24 der Leerplichtwet 1920. Dit art. luid/tl ais volgt: Onverminderd 'dje voorschriften der1 Ar beidswet 3 91{> het verboden tifdjens1 den •volgens de wet bepaalden tleerplichtigen leelftyd «diensten of arbeidt »te doen verrich ten d,oor een kind' gedlurenjde den tifdJ, waarin onderwijs wordt gegeven aan dm school, waar op het is ingesidiireven, of ge durende il!en voor het huisonderwijsi van: dpt kind 'bestemden' 1 ijd. -3 'J ïZJ

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 2