luwbaarlieidsrit NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS :pols nns- fesperboek |M. v. KALMTHOUT Vredesdag. iE COURANT 3 Berichten tnieuws. MKT 5 - GOES 26 Mei 1926, E. SCHRIJVER, Buitenlandsch Overzicht BUITENLAND UIT ZEELAND MIDDELBURG I beste man van hef; baar wie weet, mhn- ll veranderen. als ze laar, dat, men in im'tin- Ireen volkomen zeker- ligwij. „Utrecht". 1 dersvergaidiering van |ivermel:d'.ï maatschap en winst- en verlies- goetiigekeurd en het lireferout tezamen he- Indische LuchttetsgM!8 ÏLuchtvaairtmaaftsKihap1- m| Koloniën heeft voor I 926) een Luchtreijsgidsj It alieeini volledige in- dë; LuohtlijniKn Welke It liaar vliegtuigen, he iige tarieven voor he't linen, post en goeidteron, Ibuitonlamdsche .luchtj- loni idiio bij' de lijnen; 'dier liiten. Nuttige wenken nldit men ,er even'odnsi in hot voorbericht, e.en, leven van J,o outwikk'e- lerkeer' met vaste .diièini- Iren', waarbij' Nederland' 1 plaats' inneemt. Ondier lier K- L. M. id ons ■k' een Zeeuwsch ngent- N.V. J. en Ai, v. d, litreciierij Kleine Kadie NUMMER 58 DINSDAG 18 MEI 1926 22s™ JAARGANG ;TR:TELF:17*« ÖPGÏRrcflT IB7*» aar bij ondergeteekends |en en Gebeden van het 3Ch Missaal, geheel a f4,50, fS,—16,50. ais ruime keuze in ■ten BOEKEN voor de itige H. Communie, PENKRANSEN, enz. Aanbevelend11648-20 d-Beveland en Walcheren. rijvingen kunnen igewacht worden kTEROAG 22 MEt lij GOES. 1451 4MSt, v-v Ifr. l X 1'A reiCENnuiv EN STUOie- r VCQZEKfiClNC igt uitvoerige inlichtingen ian ons Hoofdkantoor. soliede personen kunnsn /ertegenwoordiger worden steld, op ruime provisie. NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Marktl en 2; Telefoon No.474. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van Itotö regels f0,90, elke regel meer f 0,15; Contractrege)prijs, te beginnen bij ,500 regels, beduidend lager. GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN ADVERTEER E N IS ZAKEN DOEN i De „Vcrccnigin'g voor Volkenbond en Vrede" roept op dazen dag de berinnering wakker aan, de eerste vredesconferentie, welke den 18en Mei 1899 op aansporing van den Czaar aller Bussen in het Huis teil Bosch te 's-Graveuhage hare zittingen aanving- Ho vereenigipg1 voornoemd stem pelt daarmede den 18en Mei tot een VrO- dnsdag, waarop de gedachten der men- sdhen meer dan anders zich richten o-p 'het vredeswerk, dat geen grenZen en schei dingslijnen kennend, allen ter wereld be zielt wien de oorlog een gruwel is. O, zeker, wij' zijn geen utopisten en allo getheoretiseer over vrede, w©reldbroe- dersóhap enz. „ia 'a Blaue hinein" is ons vreemd. Wij' weten maar al te goed, dat de eerste vredesconferentie niet aan do hooggestemde verwachtingen heeft vol daan; dat een tweede vredesconferentie, eenige jaren later eveneens te 's-Graven hage gehouden, door het sahelgerinkel van Duitsehland is mislukt. Maar wij1 weten ook, dat' beide oonferen* ties, die ais eerste pogingen kunnen gel den om vorsten en volken los te maken van dc gedachte, dat men zich des te ze kerder ten vrede bereidt naarmate men zidh zwaarder wapent volgens de valsche leerstelling „si vis paeem para, bellutn'. („zoo gij vrede wilt, bereid ten oorlog") todh niet' geheel cn al vruchteloos zijn ge weest. Zij' hebben den weg gebaand al moest die eerst' nog gaan door een zee van bloed en vuur tijdens den wereldoorlog van 19141918 tot betere begrippen aan gaande het bijleggen van veeten en 'het vereffenen van geschillen tusschen de na tiënhet internationale Hof van Arbi trage, het permanente Gerechtshof tot beslechting van internationale geschillen te 's-GraTenhage, de Volkenbond, ziedaar even ïöovele tastbare resultaten van het onvermoeide streven der vfodesvrienden. Zij kunnen wijzen op „het protocol van Genève" met z'ijn verplichte arbitrage, zijn algeheel verbod van iederen aanvalsoorlog, op de verzoenende geest, diBn do Confe rentie van liocarno ademde, allemaal var schijnselen van een krachtig en doelbewust reageeren tegen den oorlogógeest en een zidh in steeds zwaardere bewapening ver lustigend militairisme En begint vandaag) niet te Genèvc het comité ter voorberei ding der ontwapeningsconferentie z'ijin zit tingen? Geeft dit niet hoop voor een toe komst die permanent zal staan in het toe- ken des 'vredes? Zonder twijfel, ook hier is niet alles „couleur de rose". Ook het heetbegeerde en hooggeprezen instituut van den Volkenbond heeft zich nog niet ■gestabiliseerd, het maakt nog, om, een- pp- pulairen term' tc gebruiken, de kinderziek ten door het jongste échec der Alge- meene Volkenbondsvergadering, bijeenge roepen om Duitsehland plechtig als lid van dien Bond te installeeren doch uiteenge gaan Zonder dit w-erk te kunnen verrichten wegens ruzie in den Volkenhondsraad over de permanente zetels, is er het bewij's van maar dat is geen roden om aan de be staansreden en de mogelijkheid van voort bestaan voor den Volkenbond te vreez'en, „de stormen bevestigen den boom". „Door zetten en niet versagen" is ook hier het wachtwoord der vredesvrienden. Hoe staat de Katholieke wereld tegen over het' werk van Volkenbond en Vrede? Allerminst vijandig, voor zoover dat werk geïnspireerd wordt door het beginsel: „Vrede door Becht". En dat is zeer be grijpelijk, als men het wezen van het Kar fholicisme nagaat; het instituut toch dat Katholieke Kerk heet, is naar zijn aard en wezen een v miesin i-iituut bij1 uitnemend- hcid. Daarmede is niet gezegd, dat in al de eeuwen van haar bestaan alle leden van <le Katholieke Kerk, hetzij! geestelijken, hetzij leeken, zifih dien vredesaard der Kerk steeds en in ganseh zijn omvang en he teekenis voor oogen hebben-gesteld. Maar al te vaak handelden zij1 als kinderen van hun tijd men v-ergete dit niet hij! de be oordeeling hunner daden: „il faut' juger les faits d'après leur date" - d. w'. z. le vende onder den invloed van den ge- daoht'engang en ideeënsfeer welk© hun tijd boheersdhten en die niet altijd den vrede <m de bevordering des vredes tot mid delpunt' hadden. Doch, ,,im' grossen Ganzen"- draa-gt da arbeid der KaÜholieke Kerk voor de ohris- tiani-seering en de beschaving der wereld een uitgesproken vreedzaam karakter, hel waarachtige merkteeken des vredes. Hare eerste kinderen, die als slacht offers vielen van hét heidensch gewield, dat het jeugdige christendom ini bloed trachtte te smoren, verschenen als vre- <1 csboden in een wereld, overvloeiend van oorloggruwclcn en druipend van ver,goten bloed2). En op hun graven, in de Cata comben, Jeest' men overal het opschrift: „m pace jn vrede". De groote pioniers !wi °iriSB'tjke beschaving in ons wereld- de Benedictijnen, die niet te vuur kv„;= Zwaar^- owar „uruce et aratra", met rn,'id-„6I1„ de karbaarschheidi (uit- hede A T, Sr°mU-eggcrs werden der hedendaagaehe cultuur, hebben als devies voel J60 streven het ééne maar veel bet-eekenende woord: PAX, VREDE I doen Attila, „de geesel Gods" zich' met zijn. horden al moordend en brandend over Europa uitstortte, trok Paus Leo de Groor te hein niet tegemoet met legermacht en wapengeweld doch met' het kruis in da hand, het' eyinbool des vredes en AttÜ3 boog 'fc hoofd voor dat toeken en trok weg. Toen keizer Theodo?ius de Gróot'e in een oogenblik van onberaden toorn heel Th-essalonica tot straf voor een opstand deed uitmoorden en als het wate nog druipend van het bloed' zijner slacht offers te Milaan zijn kerkgang, wiüe; deen, ontzegde do bissehbp Ambrosius hem den toegang tot lief? ■heiligdom, om' hein te leeren, dat de Kerk alle bloedvergieten verfoeit' en verafschuwt en hare tempels, heiligdommen des vredes, ontwijd adht, wanneer een man des bloeds ze betreedt. Toen in de latere eeuwen het vuistrecht hoogtij vierde en vreedzame bewoners van steden en dorpen ten offer vielen aan het bloedig bedrijf van bruto geweldenaars, z!ij! mochten clan een kroon dragen of een selieptër voeren, stelde de' Kerk zich' on verschrokken tegen de misdadige excessen van dergelijke geweldenaars ta koer en wist door cl© invoering van de „Treuga Dei", „do Godsvrede" althans eenige oasen te schteppen in de woestenij van geweld en vernieling en Zoo den w eg te banen tot eein rechtsorde, dien meer in overeenstemming w'as met' de wet van vrede en liefde, die het Evangelie predikt. Hoog wordt in on zen tijd opg-egaven over de 14 vredeSpun- t'en van Wilson, over het protocol vafu Genève. Maar weet' men wel dat dit alles reeds is terug te vinden, niet slechts rudi mentair en omsluierd, maar wel omschre ven en duidelijk beargumenteerd' bij! de groote denkers der z.g. duistere middel- oen-wen: Thomas van Aquine, VasqueZ, Suarez, Vitoria e. .a-.'? Duidelijk is dit on langs nog aan dem dagl getreden bijl de Hugo de Groot-herdenking aan de univer siteit van Salamanca, waaraan ook ver tegenwoordigers dei' Éederla-ndsöhe hoag'e- scholen deelnamen. Ja, Zóó groot eene waa-rdeerin'g voor den vredesai'beid der Kerk werd bij de weldenkende en onbevooroordeelde be schouwers van dien arbeid gevonden, dat de geleerde Protestant Leibnitz (1646 1716) verklaarde: „het vereenigen, der vor sten in een internationaal gerechtshof ter beslechting van geschillen onder presi dium des Pausen zou ons de gouden eeu w1 terugbrengen." Doch, waartoe den blik gewend naar het verleden, waar het heden ons zulke heerlijke voorbeelden geeft van de onver moeide werkzaamheid der Kerk voor den vrede en de verbroedering onder de vol ken. En wie denkt dan niet aan de be roemde vredesboodschap van Paus Bene- dictus XV van 1 Augustus 1917 waarvan de essentlieele punten: arbitrage, geleide lijke 'internationale vermindering vam be wapening en instelling van een instituut, dat bij" voorkomende geschillen, tusschen volkeren met' bindend gezag ten algemee- nen nutte vreedzaam kan ingrijpen, in het protocol van Genève zijn terug te vinden, ïooals bij de vaststelling van dat protocol op de Volkenbünd.svergadering uitdrukke lijk door president Motta onder algemeen applaus werd geconstateerd Evenwel, hoe sympathiek de Katholiek ook staat tegenover lïet werk van Volken bond en Vrede, zoo is bij! hem toch d'e overtuiging onuitroeibaar, dat dat werk alleen dan Zal slagen voor zoover 't' in dit onvolmaakte ondermnansche slagen kam wanneer zij die er zich voor aangorden, doordrongen z'ijn van de hooge waarde van het christendom en het Evangelie voor het echte vredeswerk. Want naarmate de zie len der mensdhen zich meer en beter laten leiden door de voorschriften des Evange lies en door de wetten van Hemj die als Vorst' des Vredes in dat Evangelie wordt uitgebeeld en verkondigd, na.ar die mate zullen haat', nijd, wraakzucht, machtsbe geerte en dergelijke booze instincten welke zoowel bij individuen als bij volkeren de vruchtbare bron zijn van strijd en bloed vergieten, des te eerder wegsterven fen des te minder hun verderfelijken invloed doen gelden3). Vrede en mcnschenliefüe kunnen alleen daar tlieren, waar het aan- kweeken van vrede met en liefde tot God schering en inslag zijn van 's menschen le venspraktijk. Als conclusie onz'er beschouwing nemen wij "de woorden over van het oud-Kamerlid Ir. L. J. M. Feber, die hij: neerschreef in zijne verhandeling over „De Katholieken en de Volkenhond" ..In afwachting v,an de ontwikkeling der verhoudingen waarvan Wij! hartgrondig hopen, dat zijl de katholieke sympathieën voor den Volkenbond bestendigen en ver sterken Zal is het een katholieke plicht alles^ fe zetten op de ontvouwing en door voering der vredesbeweging, in de eerste plaats in eigen geestelijken kring. Niet om aldus zich af tc zonderen van de rest der menschheid, maar om te geraken tot die groote vredeskracht ten dienste der ge meenschap, die alleen uit zelfstandigheid1, in strakke oriënteering op eigen wereld beschouwing kan geboren worden. De vre- desidee verkeert, zacht gezegd, min of meer in de verdrukking onder hef gewield van tegenstellingjpn en an ta-gon ismen'. Daarom, hoe hooger men de kracht der ka tholiek» wereldbeschouwing aanslaat, des té -machtiger voelt men de roeping die kracht in te Zetten tegen alles wat de menschheid in verdeeldheid uiteen drijft." Milit'airisme is lieel iets anders als (mi litaire weerbaarheid, welke teneinde en te gen event'ueelo schennis van grondgebied en onafhankelijkheid 'te waken, de plicht is van een volk, dat zijii wedrijh begrijpt. Militairisme is het verzamelwoord voor alle uitwassen en excessen van militaire weerbaarheid, die maken dat de -weermacht er niet is om het volk, maar dat het volk er is voor de weermacht'. 3) I)-e poorten van den Janustentpel wa ren gedurende het bestaan van het Bo- meinschs rijk, ten teeken van vrede, slechts tweemaal gesloten: in het jaar 235 vóór Christus en tijdens Christus' ge boorte. 1 3) Dat die booze instincten zich nog steeds doen gelden, bewijst de burgeroorlog in Polen, bewijst hot streven der Sovjet republiek, om1 met heel haar militaire macht do stichting van een communistische wereldrepubliek tc fórceeren. In Polen, is het nu heelcmaal inis, na ai de staatkundige crisissen en conflicten van den laatsten tijd. De bladen maken Zelfs melding van bloedige revolutie en militaire dictatuur, die thans ten gunste van' Pil- sudski geëindigd schijnt. Witos was pas als premier opgetreden en zou over enkele'dagen - den 19en ziju nieuwe 'Kabinet aan den Landdag voorstellen. De basis van hef nieuw'e ka binet vormden de partijen van h,et centrum en van rechts, t'e weten de nationaal-demo- craten, de boerenpartij, de z.g. Piastpartijl, de chr.-dem. partij1 en de nationale arbei derspartij, samen beschikkende over 213 stemmen. Deze regeeringsmeerderheid koD bovendien rekenen op den steun van do nationaal christelijke partij, de katholieke volkspartij en de 1,'krainischa club, t'ezh,» men makende 242 stemmen op de 444. Geen groote meerderheid, doch' voldoende, zou men zoo zeggen, om de zaken loopende to houden. Doch van militaire zijde ont wikkelde- zich aanstonds een sterke oppo sitie tégen het nieuwe kabinet, die nog ge voed werd door het brutale optreden van de zoogenaamde Poolscho Fascisten te gen den populairen maarschalk Pilsudski. Hij- 2elf had dezer dagen in een inter viewt dat tot veel spektakel aanleiding gaf, gezegd, dal sinds Witó's eerste kabi net-, in '23, omkooperiji en demoralisatie troef zijn. Do ministers van oorlog onder Witos hebben het handeldrijven in baan tjes en posten begunstigd, en het is een openbaar geheim, dat onder Witos do staatsgelden misbruikt werden voor pór- «tij- en particuliere belangen. Hij, Pil sudski, was voortdurend omringd door be taalde spionnen en hij! weet, dat men hem naar het leven heeft' gestaan.j|( 'I Deze uitingen van maarschalk Pilsuds ki hebben toen geleid tot krasse maatrege len van da regeering'daarop zijn weer re- pressailles van de zijde der militairen die het met den maarschalk houden, gevolgd en het eind is geweest' dat er een revolutie uitbrak, die met bloedstorting gepaard ging en tenslotte de militaire dictatuur voor het parlementair bewind in de plaats stelde. Volgens berichten uit' Praag kw.am. toen de nieuwe goweldactia van maarschalk Pil sudski hekend werd, het kabinet onmid dellijk onder voorzitterschap van het staatshoofd bijeen en besloot aan de hoofd stad een aanval van de troepen te bespa ren. Om 6 uur Woensdagavond bevonden Pilsoedski'st roepen zich' in de voorstad Praga. De brug, die deze wijk met War schau verbindt, en die bezet' was door regeeringstroe-pen, wer'd door deze ont ruimd, teneinde den toegang viaj' te maken voor de troepen van den maarschalk. .DaZo trok om; d uur de sted zonder slag of stoot binnen. De aan de regeering trouw gebtevjsn troepen konden niet snel genoeg tot ontzet ting aanrukken met het gevolg', dat Pil sudski meestér bleef van het terrein en de president der republiek Zoowel als de mi nister-president Witos hebben moeten af treden. Een vreedzame staatsgreep is hét niet' geweest, want er moeten te Warschau heel wat dooden en gewonden te betreuren vallen.- Over de Duits rhe regeeringscrisis schrijft men uit Berlijn aan „De Tijd"; Dinsdag der vorige week heerscihte er hoogspanning in den Bijksdag, waarvan do tribunes overvol waren en de atmosfeer geladen met electriciteit. Het dagenlange gevecht om! de vlag, door de regoering-Lnther zonder noodzaak in het toch ai rumoerige strijdgewoel der partijen geworpen en dat nu zbu worden beslist, werd onmiddellijk ingezet' door den handigen en weteprekenden socialist Breit- sobeid, die met ironie en scherp© sa tyre het regeeringsbesluit te ljjf ging om' den jongsten vla-gmaat'regel te handhaven. Al in de vorige Bijksdagzittang li ad Luther, die een academische theoreticus is, zich al door een onbeholpen en kinderachtige ver dediging van bedoelden maatregel belache lijk gemaakt. Bij' de beantwoording van Breitscheid herwon de rijkskanselier dit prestige niet', al trachtte hij op geforceerde wijze voor de zooveelste maal Biijkspresk dent Hindenburg uit' te spelen, ditmaal zelfs in gezelschap van. wijlen den socia- listischen president' E-bert, die, gestorven, nog een getuigenis voor de juistheid van het genomen vlaggebesluit' moet aflqgjgen. Behendig heeft de oppositie den oogst binnengehaald. Wel werd de harde motie van wantrouwen, door de sociaal-democra ten ingediend, verworpen, maar mèt' een meerderheid van dertig stemmen nam' do Bijksdag ruim' honderd' Duitseh-natio- nalen onthielden zidh een afkeurende motie der democraten, aan, welke alleen door het Centrum, de Beiersche iVolksr parfcij en de Economische jrartij1 werd be streden of zhurzoet ontvangen. Een uur later had president' Hindenburg hot ont slag van Luther en diens solidaire Kabinet te aanvaarden, Waarna de Minister van Oorlog, Gessier ,als voorioopdg rijkskan selier mocht optreden zóólang de genade der païtijen het' zal vergunnen. Wiant de zen houden niet op te vergaderen, om een uitweg te zoeken uit de geschapen politie ke moeilijkheden. Men verwacht Gessier als Kabinetsformeerder met een program, dat de jongst'a politiek overneemt minus de avonturen met de vlaggenquaestio en an dere kapriolen van onnadenkend beleid. Over den vlaggestolt is Luther ten slot te gestruikeld. Zonder de politieke kaart van 'het land! wel t'e kennen, zonder de ge volgen te doorzien van zijn onvoorzich tigheid, heeft hij! zich dien vlaggestok tus schen de beenen laten werpen. In tusschen is van de kabinetsform atie van Gesslex niets gekomen, ook Adehauer, de burgemeester van Tffleulen heeft er voor bedankt, thans zal Marx ,da bekende Cen trum-man en o.ud-candidaat voor het pre sidentschap, het probeeren. BELGIE Het Ned'crlandseh-Bclgischc verdrag. De correspondent te Brussel .va®1 de N. B-. Ct meldt l.aan zijn blad d(.'d. 15 Mei:- Van Belgische oflïcieele zijde is mij vanochtend bevestigd 'c!|at de laafste be sprekingen betreffende sommige bepalin gen van het Nederlandsch-Belgisoho. ver drag' dezer dtagen ten einde zijn gebracht en alleen dn parlementen, van. beide staten nu nog oveij dit verdrag zullen hebbfen te „eslisscn. Het Mjjkt waarschijnlijk dat- de behandeling van het verdrag een der eerste punten zal zijn op de agenda, van de Belgische Kamer na de oplossing va,n de huidige crisis. I DUITSCHLAND Dr. Adenauer heeft van ,de vorming van een rijksregeering afgezien. Naar ver luidt, zal de rijkspresid;ent nu Marx uit- hoodigen een kabine^ samenj te stellen. Dc politic «ntiickt ccn népeu- bergplaats. i\erschillende bladen meidien, dat .de politie bij Gross-Beeren een1 grootea voor raad iw|apens, bestaande uit handgranaten, infanteriegeweren on bijléhoorende mu nitie heeft gevonden. Gcl«lcl(iigc, brand bij Lnbz. Een geWeldigo brand! is Vrijdlagmiddagl te Lütherau b(j; Lükz uitgebroken. Bin nen wéinige minuten stond1 het geheele dorp in lichte laaie en Wórden; niet min;d|er dan 22 gebouwen i,n den asch gelegd). Bij het blusschingsiwerk werd' een der branid{- weerlieden door een omlaag stortenlden gevelsteen gedood, Groote hooveelbqdten vee en landbouwwerktuigen .gingen ver loren. De schade wordtslechts ten dleele door verzekoring gedekt, Du nieuwie regeering. Men meldt uit Berlijn Bijkspresid-ent von Hindenburg heeft Zondagavond dr. Marx, den rijksminister van justitie, tot rijkskanselier benoemd. Alle ministers uit het kabinet-Luther blij'- ven in functie. Zoo wil het toeval, dat de twee mannen die nauwelijks een jaar ge leden in den strijk! can het rijks president schap tegenover elkaar stonden, thans de twee hoogste functies in den staat beklee- den. (N. Bj. Ctj.)' RUSLAND Het verdrag van Berlijlu gera tificeerd) i AIOSKOU, (V.D.). In de jongste zit ting van desni Raad ,van Volksconrmliisléf-i lóssen werd het verdrag van Berlijn, van ■24 April geratificeerd. Onmididpllijk- na do ratificatie stelde Tschitscherin de Duit sche Ambassade daarvan in ikennis en bood uit naam' van ,de Sovjet)-regoeria(g zij'n gelukwensohqm aan. 'Russisch nrilitairisiuc. Naar de IzWestia meldt, is te St/ Pe tersburg een aanvang gemankt ,met d'e „müitarisatie" van da midjdjelbaira 'scholen. Op 96 middelbare scholen wOrfit thans militair ondeiWjjs gegevenop ,de overige 'zal dit onderwijs tegen ,het a.s. najaar aan vangen. Het onderwijs wordt gegevendoor officieren van het Petersburgsche garni zoen. POLEN D«.staatsgreep' in Polen. .WABSCHAU, 15 Mei. (R.C.) ,3 uur 40 n.m'. Pilsudski is den itoestawl volkomen meester. De president van 'd© republiek e;a! het ministerie Witos zijn ten overstaan van Rataj, den voorzitter .vaal den Landj- dag, afgetreden. Op verzoek van Pilsudski sail het Landdaglldi Bortl een, gromtfdWt- tige regeering vormen. Nf*iat president Wbjciecholwiski en .do overgebleven ministers Belvédèi'e verla ten hadden en in dien omtrek van War schau hun introk in ;een zomerverblijf' had den genomen, is Belvédèe .zondler strijd door Pilsudski's troepen bezet. Bjj wijze van overgang vormen Rataj, Pilsudski en Bartl, het hoofd van d'e nationale arbeiderspartij', oud-minsteir van spooiWógen, die met de vorming van het kabinet belast is, de regeering. Pilsudski heeft Pred'zio benoem® itot militair commissaris a.a.n het departe- ment van buitemlaaidsche zaken, .die dpau- op aan alle gezantschappen het telegram' van het aftreden van1 Wójciechofw'skien .Witos rondzond. Dp algemoene staking is afgelast. Het spoorwegverkeer wordt Maandag hervat. Dn Revolutie. Deze is bedwongen en een geregelde toe stand is ingetreden. Een nieuw kabinet is gevormd. Prof. Bartel is minister-presi dent geworden, Zaleski minister van bui- tenlandsche zaken en Pilsudski minister van oorlog. De vroegere president' is naa£ Spaza gegaan en de vroegere leden van Zijn kabinet zijn vrijgelaten. De tijdelijke president' Rataj heeft ge last', alle vijandelijkheden te staken. Bij de 'gevechten te Warschau zïjta 205 personen gedood en 966 gewonld. ENGELAND Na de staking. De Britsehe regeering verklaart .zich in h aar voorstellen, tot bijlegging van hat conflict in de mijnen o.a. beroid tot ver deren finaEoieelen steun voor e'en bedrag tot ongeveer 3 milüoen p. st. ITALIË De bisschop van Triest en zijn secretaris doodgereden. De bladen vernemen uit iLueca, dat Vrijdag nabij de Pierra Santa, een, auto. Waarin zich de bisschop! van Triest, rn'gr. Pascusci en zijn' secretaris) bevonden, door een sneltrein is g-egrep;en eu verbrijfcald. Do bisschop en zijn secretaris Werden! op, slag gedbod. Een inissieschip „Bins XI". Op de scheepswerven van .Mesitre bij Venteië, aldus de „Msb.", w-ordlt op het oogenblik een schip gebouwd, ,dat (toni naam „Pius XI" zal voeren. De bouw! nadert zijn voltooiing 'en spoedig zal het schip! door d|e Polen ver volgens door de Ticino naar Milaan getrani epprteerd wórden. Aan de zoogenaamde „Port «aTicinese" aai het vaartuig „gedoopt" |iwórden. Het schip is een ,misse-söhip en wterd1 ten geschenke gegeven door ieem aantal welgestelde Milaneezen. Het zal aeni wéék lang te Milaan vooii .alle belangsteljlend'eni ta bezichtigen zjjn, KORTE BERICHTEN Uit Mexico wbrdt gemeld: Honder den rebellen hebben den .aanval gedaan op de haven van Shuan(tainejo, doch dje .federale troepen (wierpen de opstant'le' lingen terug. Prins Ohichibu zal uit Engelani naai' Tokio terugkéeren im ,verband met' den toestand van den Jiöi2®1- Een draadloos bericht uit Berlij|n meldt', dat Mehjmed VI, de laatste sultan van Turkije, te San Remo aan een beroerte overleden is. In geheel Frankrijk is de tempera tuur gedaald tot een ongekende laagfta voor Mei, terwijl zelfs in verschillende, bergstreken sneeuw is gevallen, waardoor groote schade is toegebracht aan de oog- stén. Poincaré heeft te Verdun een rede gehouden, waarin hij zeide, dat Erankrijk' alle verplichtingen tegenover de geallieer den en de menschheid moet nakomen, en derhalve, geen afstand mag doen van de rechten, die het verworven heeft door da opofferingen der natie. De Fransche minister van Financiën Péret is Zondagavond te Londen gearri veerd. Het *wfas Vrijdagavond nog niet druk bij' de muziek op het MoleaMafcer^ het was ei* dan ook, vooral voor de muzi kanten vrij H'iseh. Moge het a.s. Vxijdiagj als het trveede concert wordt gegeven war mer zijn. In verband met dit bericht, kan1 wor den gemeld, djab in aiHvlachting van hetfc in dienst treden va>n den .ni.eirwen directeur v,an het Middelburgsch muziekkorps Jwde$ benoeming binnenkort te gembetj kan wor den gezien, de, heer .Joh. Caro zich/ be- Trr~

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1