14 KOOPERS IN KINDER- EN HEERENMODE Firms M.V.KAUTHOUT EEN Colbert Costuurra f 14,-, f 16,50 Colbert Costuum f 19, f 22,— en Siooger. Blouse- Pakjes vanaf f 3,75 Colbert Costuum vanaf f 22,50 Engelsch Matrozenpak Sportpakjes f 14.— f 7,50, f 10,- f 12,50 en hooger Jongens- Pakken vanaf f 10,— Tot 22 MEI a.s. geven wij iederen 14en kooper Betrouwbaarheidsrit Vredi ZATERDAG 15 WEI 1»2€; NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Het hoekje van humor Financieeie Berichten Boekennieuws. OP DE KRIJGT ZUN KOOPBEDRAG TERUG. Dat kunt U zijn, wanneer U koopt bij 'ecCfft/ai •m Wanneer U het niet zijt, profiteert U in ieder geval van onze buitengewone voordeelige aanbieding in Fantasie eenvoudig. Engelsche stoffen. blauw serge en cheviot in leuke dessins in Tweedstoffen zijn koopbedrag terug. artikelen is er niemand, die een sorteering kan voorleggen en tegen prijzen, zcoals wij dit kunnen. OPGERICHT IB7A BREPOLS NIIS- enVESPERBOEK KREUKELMASKT 5 - GOES op 26 Mei 1926, Inschrijvingen kunnen nog ingewacht worden tot ZATERDAG 22 MEi a.s. bij P. A. E. SCHRIJVER, V •'P' DE OPSCIIKPPER. Jansen vor.tdl, lat zijn "vriend Karei 'jt- jiig aan het opscheppen was. Hij wipte hom schaakmat zetten en zeiü'e: Zeg, je hebt ine verteld', dat je in Wjost.-Alrika. op tijgers liobt gejaagd! en nu lees ik, -lait Bjaar geen tijgers zijn. In oildle, in orde, antwoordcüe zijn Vriend triomfantelijk, ik heb ze allemaal ^neergeschoten. 'De gewonden werdenl per auto naar bet hospitaal te Tongeren gevoerd!. Toen 'wij ter plaatse kwamen, zagen (wij weg en rotsblokken nog met blue'dl bevlekt. 'De betrokken arbeiders zijin tegen onge lukken verzekerd ,1e ondernemingen ech ter niet. 1 Op het oogenblik dier ramp bevinftem tóch in 'dien berg nog twee aa-beidierg^ [waarvan één met, kar en paard. Over hun lot verkeerde men in het onzekere. (Maasbode.) Een wanhoops(4|aad1. Dit Breslau Wordt gemeld idat in het Idlorp Pöpel'witz een familie van zeven per sonen, mant, vrouw' eni 5 kinderen va» 12 Kaar tot 8 maanden, ï,'oor gasvergiftiging! flood in hun Woning gevonden zijn. De plan ha|d sincfp maanden zdjn huur niet 'hunnen betalen en had een d'w'angktevel: Ontvangen, om1 'dis woning te ontruimen. („N.R.Ct.") Diefstal op, groote schaaf. Maandag werd door den sclioen,winke lier O. van' B. te Dordrecht bij de: politie aangifte gedaan va-n vermissing van een jiestal paar schoenen Bij' onderzoek bleek Bat zich aan' dezen diefstal hatdid&nl scihul1- jdiig gemaakt dé gezusters M. B., huis vrouw van W. G., en .1. B., huisvrouw! a,n ST. V., beidien! te Dordrecht. Tevens kwam aan het licht 'dat zij zich ook! .nog hadden schuldig gemaakt aan dtLeï,sta.l: vain een groote partij manufacturen', klee- fllingslukken, schoenen enz'., voor een to taal bedrag van eenigci duizenden gulljens ten nudecle van, een aantal winkeliers te Dordrecht en te Rotterdam. Alles is in be slag genomen, tcrwijü 'de. vrouwen na ver hoor voorloopig op vrije voeten zijn ge steld. Ongelukken. 'Maandagmiddag 5 uur schrok' hetpanr van R. uit Staphorst op den straatweg Dcdrmsvaart-Zwolle van de Dede.mSvaart- isohe stoomtram. De voerman kon hel paard niet in bed;wang houden; het ge raakte on'd'ar do tram', met het gevolg, dat bet dier on slag d,ood mas. Do voerman kwam er goedi af. Do eerste piorscknenlwa- gou ontspoorde en dn train kreeg ruim ben uur vertraging. 1" <0000 verduisterd). Bij een groote) iudnstrieele; liaieleb.-rn'.iat schappij op dien, H eerengra,cht,; bij het Ko ningsplein, te Ainfater'dam. hebben twele bedienden em bedrag _v;ui f 70.000 ver duisterd. Do een stak o.a. f 4000 in, ce®, zaak iU automobielen» vai\ zijn broer, Wel ke zaak fout ging, en schonk aan zijfn mortier f 9000. De ankler ga,l" eenzelfde .bedrag nun. een vriendin,. De f 9000 van de moeder zijn teruggevonden, maar die. van de Vrion din 'waren inmiddels gestolen djoor, een een vrien'd .die' vermoedelijks 'dig wijk n'asrr België heeft genomen. De fc'wfee bedienden, zijn/ gearresteerd «n aan de justitie overgeleverd. Smaken verschillen. Het is bijna, ongelooflijk' wat er zoo al op aa.fd'e gegeten en ged;ron'ken wordt. Zoo behooren bijvoobeeldl insecten' nielt tot onzen 'dagelijksehoni kost, dooh dalt hiervoor toch veel liefhebbers' gevonden 'worden blijkt wel uit .d,e volgende voor- boelden. Het meest schijnen dw Termitért gezocht te zijn 'de bekende mierachtige diertje® 'der tropische gewesten: in Brazilië dient men ze op eenvoudig in, heet waten afge kookt en mét een saus overgoten, terwijl men ze ia Afrika, meest in vot stooft.. In Oosl-Jndië Worden ze bij groote hoeveel heden meest in sloten gevangen, d.ajn als ■kolf'ieboonen gebranld' en droog genieten. Kon reiziger zegU daarvan Ik heb ze' zoo toebereid, meer dan eens gegeten en viud ze smakelijk, voedzaam en gezondze zijn zachter! dan de larven; van de L'aimboomsnuitkever maar niet zoo vet. Deze laatste is voor de tafels dep Ooislt- en .West-Indische lekkerbekken zeer gc- z'K'ht. vooral door! de, Pranschen. Ook een saus van 'ïermiteu-eieren wor'dt voor een ©verheerlijk gerecht gehouden. Sin'ds onheugelijco 'tijd,en eet dei min dere klasse der inboorlingen' in Birma ©u Siaa» 4e eieren van insecten, dj© in. stil staand water leven eo, /Qp bewoners va-n Onylon kennen geenl grootep lekkernij «La® bijen, nadat zij den honing reeds gegeten kobben, met huid! en baar naar binnen te slaan. hu Boschjesmaiuien in ZuidjAfrika en de inboorlingen van Nieuw-Hol land zijn op rupsen en houtwormen, verzot. Een 'dergeRjken smaak vindt men oolr in het Oosten, waar behalve slangen en ratten ook nog 4e witte larven van den hout worm on 'do cocons .fler zijderups, na tuurlijk nadat de zijide afgewonden is, aR heel bijzondere gerechten opgebracht Worden. In het Oosten wor'd'en, kolossale hoe veelheden sprinkhanen gebruikt, hatzij rauw of geroosterd. Zeifis in het Zuiden van Frankrijk1 etui opl Sicilië moeten lief hebbers van het gerecht wonen en .in D'uitschland, vooral in, het Zuiden er van- vindt men honderden inensohen, die zoodra. zij er slechts gelegenheid! ,toe vinden', den soep of een purée van ffij,» 'doorgeslagen meikevers sten en dén, jsmaak' van dien vreemden kost hoogelijk' roemen. Eni de alikruiken en slakken, die men overal in. Prankrijk eet, onze mosselen, en garnalen én zelfs oesters, komt het alles eigenlijk niet op, hetzelfde neer. E« raatl vuur Iromvliisligm. In het Vlaamsche land leven nog al lerlei verhalen en anee'dotcn van den ouden pastoor van Lapscheurc. Het was een vrome, goede en altijtjjd geestige man, die zijn mensehen kende. Velen kwamen bij! helmi te rade in hun moeilijkheden, omdat zij, wisten dat hij wijzen raad had voor iedereen. Op zekeren da,g kwam! Stanske, een trouwlustig vrouwke van even over do dertig, aankloppen aan de, pastorie, want zij had raad noodig in een allergewich tigste zaak Wat is er dan? vroeg mijnheer Pas toor, toen Stanske half verlegen en half gewichtig doend, niet good met hare vrasgf voor den dag dorst komen. - Zoudt, ge misschien gaarne in het huwelijksbootje gaan stappen? hielp hij haar eindelijk. Een bedeesd beverig „ja, mijnheer Pas toor" was het antwoord. Elwel, dan moet geimaar trouwen, Stanske. Er is echter reden genoeg om ervoor te schrikken geloof ik. Trouw dan niet! Maar .alleen is ook niet goed voor den mensch, zégt de II. Sc'hrift. Bwcl, trouw dan! Van don anderen kant zij® er ook in hot huwelijk weor allerlei miseries; dat zion wij' genoeg. Trouw "dan niet! Toch' is het waar, dat men als Chris ten iets niet' daarom alleen moet nalaten, omdat het moeilijkheden of' lasten mee brengt. Ewol, trouw dan! Ja, maar de maagdelijke staat is ver hevener dan de huwel.ijkssta.at, heb ik al tijd geleerd. Trouw dan .uiet! Terwijl do H. Paulus toch ook weer z'egt, dat 't beter is te trouwen dan ,te bran,den. Elwel, trouw dan! Maar ik ben toch bang. dat ik mis schien niet tot het huwelijijlk geroepen beu; de meeste heiligen War©n ook niet gehuwd. Trouw dan niet! Tenslotte is echter het huwelijk de gelwone weg van de menschen.. Elwel, trouw dan! D© gewichtigste vraag is, en, wie z'al die beantwoorden? of de man dien ik ge kozen heb, mij gelukkig zal kunnen ima- ken. Ik vrees - Trouw dan niet! 't Is zeker de beste man van hef gansehe dorp. E'wel. trouw dan! Tenminste numaar wie weet, mü.n- nen kunnen zoo geheel veranderen, als ze eenmaal getrouwd zijn. Trouw dan niet! Dot M 't is oftk waar, dat uien in |mén- seheliijike zaken altijd geen volkomen zeker heid kan eischen. Elwel, trouw dan! Levensvcrzelici'iugjnij. „Utrecht". In flé aandeelhoudersvergadering va» 10 Mei j.l. van bovenvermeld'?, maatschap pij weid de balans en winist- on verlies rekening over 1925 goedgekeurd em het dividend, extra en preferent tezamen be paald op 12.8 o/o. HEEREN- EN KINDERKLEEDING, 11652-525 G0RTSTRiTELF:174 Verkrijgbaar bij ondergeteekenëa alle Missen en Gebeden van het Romeinsch Missaal, geheet compleet a f 4,50, 15,16,50. Tevens ruime keuze in alle soorten BOEKEN voor de plechtige H. Communie, ROZENKRANSEN, enz. Aanbevelend11618-20 door Zuid-Beveland en Walcheren. GOES. N<® rlauiilsclic Liiclilrcisgül» voor I92U, De Koninklijke Luchtvaairtmaaitsohap'- pij voor Nederland, e» Koloniën heeft voor haar 7e 'dienstjaar 1926; een Luchtreijsgiil.» uitgegeven, 'die niet alleeini vollödjge in lichtingen bevat ovcrt dei luchtlij.nic.ii wélke 'de majatslchappij' met haar vliegtuigen, be dient met, de noodigo tarieven voor hot vervoeren van personen, post en goéderen, HUW waarin ook buitcnlain'dsehe l'uohtj- ï'outes zijn opgenomen' clio bij de lijncnj dica- Maatsehappij aansluiten. Nuttige Weniken voor passagiers vinldt- men ,er evenpclna in vermeld, terwijl! in het voorbericht oen. overzicht 'wor'dt gegeven v'an de ontwikke ling van het' .luchtverkeer! me.t vaste dïam- sten in d' laatste, jaren', waarhij Nederland' een zeer voorname plaats' inneemt. Ondier 'de agentschappen der K„ L. M. iij oars land vinden1 'wijf ook' een Zeeuwsch agent schap verhield, n.I. N.V. J. en A. v. d, Sehuijt's Stoombootretidierij Kleine Kade 7 Goes. S«/10. LEVENS LHTVAAOI VEPZEKEQING Vraagt uitvoerige inlichtingen j aan ons Hoofdkantoor. Alléén soiiede personen kunnsn als Vertegenwoordiger worden Ji aangesteld, op ruime provisie. ADVERTEER EN IS ZAKEN DOEN! NIE Bureaux van Reda Telefoon Interloca Bijkantoor Ml DDI GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT De „Vrrcenigiiig .Vralë" roept op dezd waki;er aan, de eersl welke den 18en, Meif van den Czaar allcrf ten Bosdli 's-Gravl aanving. De vereenid pelt daarmede den lil «lesdag, waarop do edhen meer dan andeil vredeswerk, dat geef dingslijnen kcnnaid, z'ielt wien de oorlog O, zeker, wij! zij» getheoretiseer over I •derscihap en.z. „üi 's I vreemd. Wij1 weten do eerste vredescon hooggestemde vcrwl daan; dat een twed ©enige jaren later cal ba.ge gehouden, door Duitselhland is mislul Maar wij weten ooi ties, die als eerste j| den om vorsten en van de gedachte, dai kerder ten vrede bil zidh zwaarder wa.peil leerstelling „si vis („zoo gij vrede wilt, toeih' niet geheel en al woest. Z'ij! hebben del moest die. eerst nog bloed en vuur tijdensï 1914—1918 tot gaande het hijleggef vereffenen van gesclj tiënhet internatiol trage, liet perniancT hesleehting van interl 's-Gra^enhagc, de ©wen zoovele tastbaii onvermoeide streve,n| Zij kunnen wijz'en Genève" met z'ijn ven algeheel verbod van 1 op 'de verzoenende rentie van Locarno scihijnselen van een k reageeren tegen denl zich in steeds zwaarl lusligend rnilitairismil niet te Genève hetll ding der ontwaponiii tingen? Geeft dit komst di« pormanenl ken des vredes Zon niet alles „couleur I hëetbegcerde en hl van den VolkenbonJ gestabiliseerd, het .pulairen term' te. geR ten door hét jon mesne Volkenbondsl roe-pen om Duitschlal dien Bond te install gaan zönder dit werll wegens ruzie in den f de permanente zeteli maar dat is geeif st'a ansreden en de ml bestaan voor den V| „de stormen bevestigl zetten en niet verssl waclifwoord der vrej Hoe staat de Kh| over het' werk van Allerminst vijandig,! geïnspireerd wordtl „Vrede door Bechtf grijpelijk, als men tjholicisme nagaat; 'Katholieke Kerk hel wezen een vredesinl hoid. Daarmede is do eeuwen van haarl de Kathdlieko Keit ■hetzij leeken, zielh Kerk steeds en in beteekenis voor oogil al te vaak handelde! hun tijd men verf oordeeling hunner les faits d'après leul vend© onder den daühténgang ©n idee beheersdiien en dio ©n de bevordering J delpunt' hadden. Vodh, ,,im' grossl arbeid der KailholiJ tianiseering en de oen uitgesproken vf waaradhtige merktl Hare eerste kin| oilers vielen van dat 'het jeugdige trachtte te smoren! desboden in een wef oorloggruwélen en bloed-'). En 0p jluJ coonben, leest men "ln Pace", „in vredl der christelijke bescl «oei, de Benedictdjil «u te zwaard maar I kruis en ploeg d(l roeiden en de gro:|' 'hedendaagsche cultj van hun leven en veel beteekeneiide Toen Attila, „del

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 8