ROOKT MORIAAN- fffEUWE ZEEUWSCHE COURANT Wetenschap en Kunst Verkeerswezen Ingezonden Stukken. Voor onze vrouwen. Voor de Keuken. GEMENGD NIEUWS he courant ir jaren ontwassen zijjn. u, glaa t' dat kind den te geanoet, de eenp dere en de dood alleen dat zondig leven. En jjn laatste levensuren, ih de keiden -weer, dat ■n dat er e3n God 'fia- sedaan beeft voor den ör God. Het is eene christenen, het is aftnie e, te moeten denken i.OOO van zulke lieide- :ijn Het is eene vree- moeten denken, dat cl' n zulke heidenen voor vorden opgeroepen, om fgen van hunne zondige U gij' vraagt, wat er leven, met de heidenen, jn waren, de wet Gods, oed gekend hebben, dan Franciseius Xnverius, e jaren onder Ken Lf niet' eigen hand meer- nden bekeert heeft, en toegediend -heeft', dan 1. Francisejus Xaverius, gevuld wordt met de En de H. Geest zelf mond van den Il.Pau- der heidenen bij uitne- ie lege vivunt, sine lege „zij, die zonder wet .er wet verloren gaan". in liet' belang van zulke tot u köm spreken, ik uwe liefde, uwe aalmoe- n met den armen, onge- let behoort niet aan ons, en, omdat zij vrij'willig .uurwet overtreden heb" nen, dat mogen wij nim- ize dat God ook tot ons, de Phariseën, toen rij' leling van eene Zonjlige ragen, uit vreeze dat God ïen zeggen„Wie uwer werpe op hem den eer- n christenen, wij mosten spreken over den heiden z'ijn lot overlaten, hij die omdraagt, waarvoor een ran oneindige, waarde, do istbaar bloed van Jezus vloeid heeft op Golgotha :en. Ja zeker, christenen, ieger, die rondzwerft door van Afrika, de ziel van- lees, zoowel als die van eo en van den Maori die de gebergten van Nieuw zielen hebben voor Kat telfde waarde als de zielen gestorven z'ijn in de Ka- Daarom dan ook vraag ik ;t al den ernst' die in mij te. bidden voor de beklete)- en. Hebt gij er wel ooit ristenen, dat Jezus Chris- eft leeren bidden voor de lijks bidt gij in bet gebed' beden: „geheiligd zij' Uw oime Uw rijk". De zin, de beden is, dat dé naam' des n en geloofd mogte worden, lein gedeelte van het' men- t, maar door alle menschen. moge uw rijk aanbreken, zich uitbreiden over de 1, moge zij alle volkeren, alle stammen omvatten, de bekeering der heidenen, even als mensdhen die geen )op meer hebben, maar dat een eerste 'H. C.omjmunie boe zoet de Heer is, dat st met de laatste H. Sacra- deekend met' de merkteiei- i Katholiek hunnen sdhepl- smoet gaan. dan, christenen, 'bidt menig .n heiden, wel bedpnktonjdg; (lend hart' van Jezus, dat i-n Olijven, zulke onbescihrijtfe- ten heeft geleden omdat er verloren gaan, stroomen van elt aan een ieder, die voor én ziel aan de klauwen van In de II. Schrift lezen wij Hij, die de bekeering van veroorzaakt, zijne ziel zal jn dood en eene m-önigte. van lekken. Ja, christenen, blijd- ugde zal onze ziel overw'el- het dankbaar Hart van Je- atste oordeel tot ofis zal zeg- g als gtij hét gedaan hebt te mijner kinderen, zoolang aan Mij gedaan". •istenen, wenscihte ik u daar- *er te spreken. Ik zou u nog In over de vele zegeningen, neerdalen, door de gabtedjeni nkbare hart van den bekeer- priobt tof God voor'hen, aan rekeering te danken heeft. Ik illen spreken over de troost- welke den Priester-Missio- hij, in onbekende streken dierbaren rondzwervende, des Evangelies' uit te stroöi- rnag, dat de christenen in n voor het welslagen van zijn hiertoe ontbreekt mij de tijd, 'aarwei zeggen. II. Gij weet morgen mijn geboorteplaats, ovele dierbare herinneringen verlaten ga, am in Zui(^- lieuwen moed en ijver te wer- bekeering der heidenen en van de broeders. Den algoe- niet genoeg bedanken, dat willen uitkiezen om in een nieuwe missiestatie op het is dan ook met een en vreugde opgetogen hart .even in de missielanden t'eg©- cihristenen, nu het oogen scheid is aangebroken, nu ge- zwaarte van het offer, dat aagd wordt, en dat offer, bestaat hierin, dat ik wat dierbaar is, op deze Wereld!, laten, moet vaarwel zeggen. iarwel zeggen aan mjijne dier ZATEROAQ 15 MEI 1928 als taalde ik eft ee, En ap .eve odh se le :vr len st bare ouders, broeders en zusters, die zoo veel verlangd hebben mij te ontvangen na dat ik langer dan. 25 jaren .ben afwezig ge weest- Dan moet ik vaarwel zoggen aan mijne geheele familie, aan mijne vrienden -an kennissen en aan allen dia tot de)z'e imroehie beihooren, die mij dierbaar zijt om de vele bewijzen van hartelijke vriend schap «n voorkomendheid en voor uwe liefde. Ook heb ik de eer hen te; bedankjen die het een en ander vervaardigd en ge repareerd hebben voor hetgeen aan den «eredienst behoort en allen roep ik' u toe: van gansoher harte vaartwel, mijne ge liefden vaartwel, heeft braaf en gelukkig, nog vele jaren onder Gods rijksten zégen. jWellickt zult ook gij moeilijkheden onder vinden, als God u op do proef stelt, al,s ongelukken u treffen, als uwe tijdelijke za ten niet naar wensch gaan, als ziekte en Sterfgevallen zich voordoen onder hen, die •u dierbaar zijn. Doch mijne geliefden, la ten wij' dan vooral vertrouwen op God, die ons in dezu wereld geplaats the,eft, om ons voor te bereiden voor den hemel, op God', die ten slotte onze eenige hoop, onze eenige troost is. En als gij' hier in dit' tempelge bouw verschijnt om Gods zegen al te emeeken, bid 'dan ook voor hem, die of schoon vér van u verwijderd, altijd in eijne gebeden zal gedachtig! blijven aan het II. altaar. Vraagt God voor mij' een voorspoedige reis. Vraagt Hem dat Hij IZijne.n zegen moge laten rusten op mijn werk, dat ik nog vele arme zielen voor iZijnen schaapstal moge winnen en dat ik altijd, tot aan mijnen dood, getrouw moge blijven in Zijnen II. Dienst. Ja, mijne vrienden, laten wij altijd te samen blijven werken en elkander den hemel laten ver dienen. Daar mijne geliefden, daar voor den troon va<c het Goddelijk Lain, zullen wij elkander wederzien, elkander klènn.ein «n beminnen, zonder ophouden, alle eeu wen door. Ik' eindig met u nogmaals te vragen, veel voor de bekeering der heidenen te bid den en ook hem niet te vergeten die u, strak verlaten gaat'. Vaarwel, mijne be minden, leeft allen nog lang en gelukkig, m'oogt gij' rijk worden in deugiden en ver diensten en eens allen de eeuwige beloo ning ontvangen. Amen. Pater fkudridis in particuliere audiëntie Wij fan! H. Vaijtr. Men schrijft aan „De Tijd"i Donderdag 6 (Mei werd Pater Hen'driohs S. J. (van wicu wij een brief over 3e, cata comben in dit blad publiceerden - Eed. „N. Z. Ct.") in particuliere audiëntie ont vangen door Z. II. den Paus en kreeg ge- Allen, 'die vroeger hebben, meegewerkt, Op wolke Iwlijze ook', aan de HongajarScjhe kinderactie, wofden uitgenoodigd hun .aldt- haesic te betuigen aan ondergeteek;e®[d'« door toezonding van bun naam'kaiaa'tje.: Tor gelegenertijd zullen! zij dan; vérnemen hoe het op, te .richten comité zich' voorstelt de Hongaarsche kintieraotic voort te Zet ten J. J. A. KUILMAN. Ei.-®, ft Jac'ob van Lénuietpikade,) Amsterdam.' Een groot Néderlauld'sch belaag in den vreemde Een laatste! oproep! i G eachte Réda-c'tie. In aansluiting bij onzel vorige oproepen om steun voor 't gewichtige !w;erk der Ka tholieke bibliotheken in Luik. zijn wijl zoo gelukkig hier te kunnen afddrfikjk'en de aanbevelingsbrieven v'an Hunne Doorl'.1 Hoogwaardigheden den Bisschop en den (Wijbisschop van het diocees (Luik- Van Mgr. Eutten ontvingen hwij 'itvol gend schrijven: Het is een' zeer nuttig, ja noodzakelijk1 Work aan dg Ned'eidandsckë ,en Vlaamsehö Werklieden van dé Luiksche nijverheids- streek goede en stichtende' lezing te ver schaffen. De oprichting van Nederland; eélie bibliotheken beantwoordt aan Idio noodwéiMigheid. Ook zijn. iwij zeer dank1' War voor alles wat tot dit doel ged|a]an Wordt en zegenen 'wij' uit ganscher harte de edélm'oedjge weldoeners dpr Nedter- landsehe bibliotheken in 't Luiker iWia- lwiland. Luik, „8 April 1926. i vv.g. f M. H. EUTTEN Bisschop van .Luik. Met. dezelfde post bereikt el ons een kort briefje van Mgr. Kerkhof» van den vol genden inhould'; Louis Joseph Kerkhofs, Bisschop- van Dioccsarea, Hulpbisschop van Z. D. H. Mgr. Eutten zal dankbaar .Gods besten zegen afsmeken over de .edelmoedige wel doeners, idle medewerken, tot! het oprichten en ondersteunen van Néderlandpehel biblio theken zoo nuttigt tot1 het behoud van| "ge loof en zeden van alle NedcrtonHfeclh' sprekende werklieden in liet Luikerland. Verdere aanbeveling zal o.i. wel over bodig zijn. Bereids zijn ,de vlgenjde EerowJ. lleeren aangewezen voor dé oprichting der verschillende bibliotheken 1. Es. |H. Kortleven, kapelaan, voor Seraing; 2. E. H. Molenaerts, kapelaan, veuze gedadhtenleven van haar kind wer ken. Haar rustige stem', haar verti'ouiwe- Ejkheid, haar open oog Zal in staaf zijn élke angst-gedachte van het kind op de vlucht té jagen. I Maar wij zijn te veel met' ons zélf be zig en schijnen alle verdrietjes uit onzen kindertijd t:e zijn vergeten, te oordeelen naar de halve 'aandacht waarmede wij naar het kind luisteren. Zijn vreugd en zijn verdriet edht'er beteekpnt voor hom „de heele wereld,,. Zijn vreugd is vopv, hem de éénig' bestaande vreugd en Zijn, smart is de grootste smart. Hij' kent nog geen ander leed en z'ijn jonge hersens en zijnt «ere hartje zouden het groote leed ook niet kunnen bevatten. Het teergevoelige kinderzieltje! doorleeft vete stormachtige gebeurtenissen waarvan het dagenlang vervuld kan zijn. Wïji staan daar dikwijls geheel vreemd tegenover en als het kind ons door zijn woordgejstaDml in zijn gedachtenleven wil leiden, worden Wij ongeduldig én zijn. een paar minuten ons al te veel. Wie werkelijk z'ijn kind wil kennen, moet teruggaan naar de jaren der jeugld en zich de gevoelens en gedachten van toén trachten te binnen te brengen, om' het kind tegemoet te kunnen komen en te helpien. (Centrum) TEIX. Een politie-agent als on|dérzoekcr aer oudheid', Helden, 15 Mei, gaat de agent van poli tie te Veere,'d!hr. J. WoPerreïs dendag her denken, d.at hijj daarl 40 jaar als zöod(in.ig in betrekking is, eni /de gemeenteraad be sloot op dezen dag van zijb waardeering blijk te geven. Maa-r <o°k van andere zijiden zal het aani belangstellingt niet ontbreken. Eeeds in 1904 vicl;d,en heer Perrels, idei on;- derscheiding ;ten deel te Wordjam opgeno men onidier de leden Van bet Zeieuwsc'h Ge nootschap Ider Wietenpchappeni als ^oud- .liefdiuniÊge. Zijn voortreffelijk, geheugen maakte hem daarvoor .bijzonrfer geschikt en het rijke archief1 ,op het stadhuis bood: gelegenheid voor studie. De WeTken der vorige secretarissen van Veere, Jan v'an Eeigersberg ,die zijn kroniek' .schreef tob meerdere «ere der Hoeren van. dér Véré, en Ermerins met z'ijn Zee.uWsche Oudhe den, zijn door hem op menage (plaats opgehelderd of aangevuld. Zoo .heeft hij verzameld1. Wét hier en olders te vinden! kvas omtrent ld:en Schotsen s,tapelhan,dci, 'die hier van 144Q .tot 1799 bijna, ona.fge- dicht schroeit .Waardoor er minder vocht uit het vleesch' trekt en liet vl'éeadli ma-1- scher bEjft. Braad' ,het aan alle banton goefl' bruin en mtak.' de jus af met koud Whter. De saus is 'goed alk ze voor 1/3 deel' uit vet beslaat en 2/3 uit Water, waarin: het bruin ia opgelost.. Goede stukicon rundvleeseli behoeven niet heelemaal gaar te wenden, maar tno-' gen van binnen' nog rauw zijn. Varkens- en kélflsvleesch mbeten: door en 'dioor gaar zjjn. Snijd het vleesch op een plank tegen den draad; van het vleesch' in- Koud vleesch snydj voordeeligar uit. HtJIStHOÜDiELIJKE WENKEN. iWieet ge. Idiat ge een batik-sjaal zelf kunt .wiaisH schen Idioor hem' in ee-n kommetje benzine te stoppen, alleen kloppen, drukken en knijpen om !de sjaal .schoon te niaken,' daar na uitkloppen eni 't liefst in He buiten-" lucht drogen. De' benzine ;door een doekje gezeefd kan men iu! 'd,e fles'ch terug doen. fWeet ge. Idat ge peau de suède schoentjes moet 'schoonmaken met eeni kbperdraadborstel-e tje of met fijn schuurfinnen; vetvlekkén' verwijderen met benzine.' iWeet ge idat ge hcerenpantalonl» niet lehoeft, te strijken Wanneer men ze 'keurig in tdien -vorm tussohen bcBi en matras legt. !W eet ge. dat liet vocht van 'een ui goed, is Voor win terhanden en! voeten, flink opl cte zieke plek Wrijven en |djit eenige d,agen harhaTenv tWeet ge dat voor het gewéldige jeuken van win tervoeten het beste helpt ze met petroleum' te wrijven. („O.") I Zomerdienst op dé Spoorwegen:. Heden is de zomerdirni.il begonnen op de Nederlan dsclie öpoorwëgcn. Voor de ZeéuwscJhe lijin is alles vrijwel hetZeOEde gebleven, uitgezonderd één g'ewichtjgé ver andering. Bij den winterdienst' werd de sneltrein Amsterdam (1.14)—Den Haag (2.22) Botterdam D. P. (2.58)Roosendaal (4.05) in laatstgenoemde plaats een boemëltneiii naar Vlissingen en kWam) te Vlake om 5.15, te Goes om 5.32', te Middelburg ö,m 6.04 en te Vlissingen om' 6.12 uur binnen. Thans is die trein over 'het geheele. tra ject AmsterdamVTissiiigcir sjieltmii ge worden met de navolgende vert'rek-uiien Amsterdam 12.58, Den Haag 2.07, Bot'ter- laatsten dag 'dér maand,*'Wanneer in de waobtkamer veel te halen zou zijn. „Al! W;ui. 't alleen maar onr 'de sensatie. V* 's Nachts daarop heeft idëzelfde man den rechercheur nog in 'dé wieten gereden, toen deze een, a.n'dér, lid van dieui béwustan vriendenkring in verhoor ha'd', 'door waar- schu'wcnd te zeggen: „verraad' je vrtehd niot". Een arrestatie Was toeni het gévolgl en bij die gelegenheid' heeft Ide „journaliste wat meer losgelaten, oml 'maar zoo spoedig mogelijk in vrijheid gesteldl te worden.' De politie is overtuigd, Idat bedoehfo journalist overigens geen ander akn'dieoli eau het geval hoeft, dan idn,t hijs van den aanvang af ecni bepaald venuoedjen, békat omtrent 'den 'dader. Met de verkregen inlichtingen ïen een in. middels bekomen portret is de recherche daarna aan liet werk gegaan. Een ider. ambtenaren herkende den afgebeelde alk daider de ander was mindpr positief in| do herkenning. De verdachte is iemand' uite Bussum, die in tdén afgeloopen. Winter veel' verslaggeversWerk voor 'dien bewusteaiptersf man gedaan lieefü, tegen( een iiongerloooitjo van f 5 per 'week; als het werd: uitbetaald),- Was hij avond' aan avonld, in da weer- Hij! had eeu pak van 'den broer van dfeni jour nalist gekregen, het donkere pak m'at heb etreepje, omdat 'de man in zeer bte'rooidle- omstandigheden verkeerde ear eigenlijE' leefde ten koste van zij® meisje. Ander halve maand geléien was hij met eeinig geld van zijn: verloofde naar Spa Vertrok ken, om daar een goksysteem' te beproeven* inaar in het begin vau 'de maand' Was bijl weer terug. Veertien dagen .'daarna is hij weer naar Brussel vertrokken. Vermoed worldt, dat deze .zelfdie pérsoon reeds op den laatsten dag van do vorigo' maand een poging gedaan 'heeft, om' dé spoorwegmanne'n in de wachtkamer te- overvallen. Die poging is mslukt, toeni 's mans aanWeziglicid'd: op het perron' w'erd^ opgemerkt en hij de beenetn. nam. Thans) een maandd- later, zou vij' zijtn gesliaa.gid!.' Zeer waarschijnlijk zit de man weer in België. De recherche is ijverig in touWf om hem daar op; te sporen. Uit Bussum meldt m'en a.an het „N. v. d. De majoor-rechercheur van !de Buk sumsclie politie en de rijtejrecherfcjhjsur 'die in verband, met 't onderzoek na;ard|aif schuldige aan ;d;en overval' op het Bus- sumselie spoorwegstation Woenisdag j.L' naar Brussel Waren vertrokken, zijn Za terdagavond teruggekeerd. Na lang zoeken hebben! .zij den gezochte, zekeren S., die vroeger alhier heeft gei- legenheid zijn werk toe te lichten en het verband te verklaren t'usscben zijn confe renties voor andersdenkenden en het' getui genis der Catacomben. De H. Vader verklaarde uitdrukkelijk, dat werk 'te zegenen en was trouwens in teïjin Breve van November '1925 reeds krachtig opgekomen voor het' apologetisch karakter der Catacomben. Aan liet einde der audiëntie z'eide Z. H.„Ik zegen uw werk en aEen die u helpen met allé z'ege- ningen, die u vo.or hen verlangt." Buiten verantwoordelijkheid der Eedactie. ïs de Hongaarsche kinfl'eraëtic wiet meel' «oüdig?. In de afscheidsrede, welke dr. Knebel II. Dinsdagavond, pei; radio .tot Nederlanjdl .heeft uitgesproken, kWam meer dan dui delijk uit, hoe vreeseli/k Hongarije nog Steeds zucht onder d,e gevolgen van den oorlog. Het wreede verdrag van, Trianon heeift 2/a van het vroegere. Hongarije Verde®lid onder naar land hongerende volkeren. Het is beroofd van zijn rijkdom en bronnen van inkomsten v,au Weleer .en is tob' blij vende armoede gedpemd, waaneer een reddende hand niet Word|t toegereist. Sinds het verdrag van Trianon is het leven der Hongaren slechts .één lijidea. fWillen zij hun vermagerde ,en uitgeteerde kindertjes behouden, moetenj zijl ze toever trouwen aan vreemde moeders. God, zij dank, 'dat ook, in Hol 1 an) zoovelen gevon den) izSjïi, idie zich berei) verklaard! heb ben mede te helpen, het kwijnend nage slacht der Hongaren voor ondergang 4e «paren. Tot op den Idag van heden: hielp Pol land daartoe in ede. En zal nu plotseling deze actie moeten wouden stopgezet, nu het Huisvestingscomité tp Den).Bosch zich terugtrekt.?. Of is) het plotseling niet meer Woridig'?, Neen, deze actie kan eni mag nog niet Rforden stopgezet, |w|antj'zij] is nog noödig, Ja misschien nog meer noodig. Laat Hol land zijn liefdadigheid niet idpen ophou den nu enkele ondankbare; Hongaren hun hren|ou Z°° d®'^t dreigen te kindoren op te nemep ter verzorging. Het ligt m -da^ bejdoelingl van eenigen, opnieuw- een Comit» op te richten, waardoor He kte- ■deraetie voor Hongar"ije organisatorisch •tan svorden voortgezet. voor Ougreé; 3. E. II. Winters, kapelaan, voor Chênée; 4. E. H. Diriox, kapelaan, voor Thier a Liège; en 5. E. Pater; Bogaert voor Luik. Om nu spoéd achter het werk te, zetten, lieten we briefjes drukken die door de 'médeWerkende e'omité's of personen a.an de huizen kunnen Woéden) bezorgd^ waar in gevraagd wordt)" om[ boeken en zoo mo gelijk 'n kleinen: jgeldeiijkeni steun voor 'da -eerste inrichting der bibliotheken. Deze medewerkende comité's of perso nen zullen wel' zzoo- goed willen zijn' aan 't a'dres van een dér onidergeteekende, ite willen opgeven het! aantal van deze brief- die ze van ons Wenischen te ontvangen) y'aarbij dan ook naJd'ere! mediedeeliugen pm trent de te volgen' Werkwijze zulten wor den verstrekt- Naméns bet comité „voor God en Va derland." A.B. Eabou, WillemSstr. )14.' 'J. VAN GENABEEK, Seen Hintham'erstr. 113a ,'s Bosch. U dankend' voor de verleende p.laas- iuimte. Hoogachtend, (w.g.) J. VAN GENABEEK. 's Bosch, 9 Mei 1926. HET INNEELIJKE LEVEN ONZER KINDEREN. Hoevele ouders,, die werkelijk veel van hun kinderen houden, zich van harte gaar ne de grootste opofferingen voor hen ge troosten, kennen het eigenlijke, het inner lijke teven hunner kinderen niet. Zijl ken nen en beoordeelen het kind meestal naar de uiterlijkheden, die hun oog kan Waar nemen, maar verdiepen zich volstrekt' niet in het gedachtenleven van het kind. Het jonge kind vooral, dat' nog niet de woorden vinden kan om zij'n innerlijke ontroeringen mede te deelen, moest oné medegevoel ten volle hébben. In de kinderoogen zijn de gebeurtenis sen, die wij in onze „gewichtigheid" en „verstandigheid" niet meer tellen, dingen van ontzettend-groote beteekenis die soms -zelfs zieledrama's kunnen zijn welke ver woestingen aanrichten voor later jaren Een kind, dat b.v. in donker bang is zal om zijn angst, in het' bij'zijn zelfs van anderen, uitgelachen Worden. Np zal 'de angst van hef kind, inplaats van te ver minderen, nog vermeerderd worden door de vrees voortaan zijn angst niet meer uit te mogen spreken, daar hij opnieujW uitgelachen zal worden. D'e moeder vooral kan zoo kalmeerend en rustig op hef ner broken Was gevestigd on zooveel heeft bijgedragen tot den voormaligen;bloei van .Veere. Uit ;de oude geschriften heeft hij aangetoond op welke Wijze .en wanneer Üe Groote kerk met de Stadsfonitein, het Stadhuis met toren en klokkespel, deGaonjp.- veerscbe toren, het Lammetje enz. 3ijni gesticht. Geen -wonder, dat hij voorti- 'durend mondeling en schriftelijk ,iss;bild(t- aangezocht door studeerenden en geleend|on om inlichtingen. Zoo verschafte ihij belang rijke inlichtingen, .a.an mr. J. H. de Stop pelaar over Balthasar kle Moucheron, a,a,n Oppenheim o,ver an Early Jewish Colo ny in .Miester,nj Guiana, aan Davidson over the Scottish Staple at Veere, enz. Dat Ideze inlichtingen; soms (zeer belang rijk Waren, blijkt wel uit hetgeen Viliers schrijft met betrekking tot )het geschil anét Venezuela: Bjj een van' mijn bezoeken aan Veere legjd'e mijn. vriend'Perrels met trots stoffige documenten voor mij neer, die En geland» recht helpen vaststellen ,op lan den, 'die Venezuela opeischté landen eenmaal in het bezit jvan kolonisten uit het kleine Veere,eauWén leden- Vooral op het stadhuis te midden van Veere'® antiquiteiten, flls Perrels! daar aan Hollanders, Franschen, Engelschen of' Duitschers uit zijn schat van kennis aan elk in hun eigen taal zijn uitleg! geafit, 'voelt ieder bewondering en eerbied voor dén eenvoudige»! dienaar djer .politie en menigeen keert later terug om meer be hooren, of raadt zjju kennissen aan Paar Veere te gaan. 'Hoezeer hij- de achting zijner cbl.lega's geniet, blijkt uit de (feiten, dat hij1 voorzit ter is vani da' Prov. aif|d. Zeeland; van) <ïen Alg. Neld. 'Politiebond én lid van het hoofdbestuur van idien bonid. 'Steelds nam Perrels ook een Werkzaam' aabd-eel i.n de bevordering van ontwik keling en vooruitgang:, lang^.was hij voor zitter van Iden) Chr.; Nat. :Wlerknvansb-., hij' is een der oprichters van het Nut, .het Leesgezelschap -en. Volksonderwijs en zit in verschillende Msturen. (N.R.Ct.)', BRADEN VAN GROOT- VLEESCH. - Keur het vleesch of .het van goe!d(s kwaliteit is en of 'het versch is. Wajstdh, heit in lauw' water .af, en zout heil aam alle kanten goed) in'. Reken! op 1 pond! vleesch 5 graip' zout (een halve lepel). Netem' die vetsoort ,ldlie erbij; hoort, of in t(en, iwinlter, ook bij runtdivleesch, half reuzel (gesmol ten rundivet.) Laat hal) vet in een. ijizeren' pan goed' beet Worden tot er een) blauwe klamp .afkomt en keer; het vleesch-ér vlug in rond, zoodat het -.aan aan alle! kahten dam (D. P.) 2.36, Rotterdam (B.) 2.44, Dordrecht- 3.09, Lage Zw'aluwe 3.29, Roo sendaal 4 uur, Bergen-op-Zoom' 4.16, Vla ke 4.43, Goes 4.54, Middelburg 5.15, aan komst Vlissingen 5,23 uur. Daarentegen is de Hollandscihe sneltrein van den winterdienst', die om 2.09 van Amsterdam! vertrok en te Roosendaal snel trein bleef om1 vandaar té 5.33 vertrekken de, te Vlake om1 6.16, te Goes can! 6.28, ste Middelburg om- 6.49 en te Vlissingen om 6.57 te arriveeren, veranderd in een trein, die om 2.31' van Amsterdam vertrekkende, om 3.35 van Den Haag, om 4.02 van, Rot terdam (D. P.), om 4.09. van Rotterdam (B) om '4.35 van Dordrecht, van' daar af tot aan Vlissingen een boemlcltrein wordt, met aankomst' te Roosendaal om 5.2'9, te Bergen-op-Zoom1 om 5.55, ta Vlake om 6.37, te Goes om' 6.54, te Middelburg oon 7.24 en te Vlissingen om' 7.32 uur, terwijl natuurlijk' aan al de overige op die lijh gelegen stations iwbrdt gestopt. Men boude hiermede dus rekening. De overval in het station te Rnssnm. IWdj lezen in' de! „Voorwaarts" nog het volgende Er komt meer1 en meer licht aangaande tien bedrijver van den .roofinVal in het sta tion te Bussum. Dq reo'heirobe had) Zondgg eenige kostbare aanwijzingen geklre|2(en, Al spoedig weridl de: zekerheid! verkregen, dat tie dader moest wordien gezocht in den vriendenkring van een journalist, (dïe reeds geer vroog een perabureau te Amsterdam het bericht van den overval hati' getelefo neerd. Het toeval wil'de, idat djezelfdp man om 3 uur 's eachts op het perron rond spookte en daar 'door de beambten voor 'len 'dader werd' aangezien. Hij werd' ge grepen, een beetje heel hardhandig, en erst losgelaten toén hij zijia naam' noemde onder de médédeeling, dat hij van die pers was. Omdat hij zich van de feiten had! verge wist, Werd het vreemd! gevonden, dat hij een gebeurtenis, die niemand' voor waar nam oorspronkelk' maar in goed vertrou wen doorseindé. Dit deed) readp het ver woeden ontstaan Idlat de anan redien had om aan te nemen, dat tie overval Werkelijk' was gebeurd. Ook -de Wijze van inkleetiing van zijn bericht in het plaatselijk blad, Waaraan hij verbonden is, gaf voedsel aan dat Ver- hij verbonden is, gaf voedbel aan dat ver moeden. ii De recherche vond termen, om' hém1 in verhoor te nemen, waarbij' hij moest toe geven met een vrienti besproken te hebben' üe mogelijkheid van een overval op dép woond. ,tioeh die reeds eenigeni tijd) vóór*.. den overval naar Brussel Was vertrokken.' wel in de Belgische hoofdstad1 gevonden) doch S. ontkende echten pertinent iets van! het misdrijf af te Weten. De reehérchburp hebben hem een langdurig verhoor afge nomen. Zijn verklaringen' en ook' de feiJ ten, die aan het licht kwamen, gaven tien! beiden poblitieman'nen echter geen' aanlei ding om zijn arrestatie aan tie BrusselköhP politie te verzoeken. Tn politiekringen- wordt betwijfeld, off men langs dit spoor tién- dader zal' ontdlek'-1 ken. Intussche® hebben de politie nog ver schillende aanwijzingen bereikt, welke tien! datier in .andere richting doen vermoédjenj Deze aariwifzjngen worden thans onder zocht, zoodat del hoop] om! den W)are te pak-! ken te krijgen, nog lang niet M opjo^ge- ven. - Dc Muizenberg te Canne inge stort. ;i I ■Dinsdagmorgen liep door, Maastricht) dé mare van een groot bergoujgeluk aan tien!' St. Pietersberg. Dit' gerucht) bleek in Zoo verre niet juist, tiiait het ongeluk even) over! de Nederlan'dsc'he grens, in het Belgistihj' dorpje Canné had, plaats gekad. i 'Tegen 7 uur 's morgens is namelijk tiet tioor mergelgroeven van .ondera-ardsche champigtnonkWeekër'ijeni ondermijnde beïgi over eenige hectaren, ingestopt- Op dat monument bevond) zich een IQ- tal personen in, den -bergeen blokzagei* ea£ arbeiders der ohampignonkweek'eripen. En kele daarvan bevoudpw zi°h aan den! in gang, W!a.ar kantoortjes in' i'de bergope- ning zijn gevestigd. 11 Dpi een gegeven oogeniblik hééft het zw'akkc gewelf tie veertig meter djkké bovenlaag van tijnl bovengrond niet méerl' kunnen dragen en( isi 4® Muizenberg ingé-l stort. Door tien géWeldjgen luchtdruk wei tien rotsblókkën vani honderden kilo's uit Iden berg geschoten, balkeni over den weg geslingerd, ijzeren Werktuigen tot 25 me ter het land ingéwörpenl en een stofwolk! honderden meters ver over hét lanldkchyg' geblazen. De Muizenberg biedt dan ook nu een aanblik van groote verWoestinlg. Een tier aan tien ingang aanWezige) personen werd met zulk een kracht tegen een paal ge slagen, tiiat hij terstond doodt bleef. Het was 'de 36-jarige Gerard Vrijns, arbeider) in de champignonkWëekerjj, gehuwd ea vader van één kind. Tussehen tie m'ergelblokkén uit werd spoedig nog eeu 6-tal zWaar gewonden! Weggcfdragen, -waarvan een zekeire Neven: 'een schedelbreuk had opgeloopen, G eestelijke hulp "Was spoëdig ter plaatasb-

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 7