L. ROOS - GOES ROG mi SPAARBANK NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT RECHTSZAKEN KERKNIEUWS Ingezonden ZATEROA6 15 MEI 1926 Zulke is San ook alom in den Lande ge- ecliitS, on naar ik! hoop, ook int vrij'zinnig- Semocratisekc kringen, zij het daar fluis terend, vermits men' in die zich noemende democratische partij geen leven .heeft,'wan- meer men getuigd laatstelijk het geval- 'Limburg zich verstout iets ite doen, dat den in haar midjdni tronend en (Relator onw'elgevallig is; 'dat de sheer van pure aanbidding en loutere vereering van dien omnipotente,B heorscher zou kunnen sto ren. Het moet daar! een en al beate» adora tie, verafgoding blijven. Wee hem, die i[eu: almachtigen leider niet hoorig is, hem wederstaat. 11e terechtstelling, de sehrob- beering, de tuchtiging', dej executie volgden ■Étanle pode. Hijl is isacrosarictus. Miissoliua I !M.en beweert, cla.t 'de is er niets' bij' Van 'democratie gesproken' I king' in Engeland slechts 1 1 lm I t 1 i, rt ,,,4- IV.'l a, i", !d - don, geoorloofd en effectief zijn:, d.w'.z.,' Hat het te 'bereiken voordeel ruimschoots oplw'eegt tegen het te berokkenen: naidieel, Hun zal zoodanige steun verleend mogen Worden. Ook liier zal men fdlrs goed' hebben, te onderscheiden. Want tt t vergete men nooit; elke daad, d.e tot doel heeft het Welslagen van eet» slechte dirad te verzekeren, is zelve een slechte daad, Het goeld; Joel maakt een slecht middfol nic.t goed' Maar een, -slecht doel maakt een: goed middel slecht. („Centrum") Modern it sputbme. !Men beweert, dat d'e -algemeene sta- ,s een. economisch Meer dan schijn is (d'atiniel. Omijat. men de orde in jdm StaaJ; en, in dp majatsc-lii^plpij reeds Idoor de? ilaajdl der algemeen? staking 'den ergsten stoot toebracht, d,ie haar ge geven kon worden!. LAN6E KERKSTRAAT 22 - TELEFOON 191 Men heeft er den m'ond wc! vol van, .den hou'dt er 'wel tal van snorkende rede voeringen over, men. vult er wel weekj eu maandbladen mede, men] gaat er den boer wel mee op. men. lokt er 'de argelooiztó kie zers av'el mede, maar ze in praktijk, in toe passing te brengen1, kom! er eens om. D-c hoeveelheid cc'htra democratie, :die in de Vrijzinnig-democratische partij Wordt aangetroffen, kail men wel; op een dubbel tje leggen, zelfs op een stuivertje, zoo het nog bestond. Een slechts weet hot; en den: andere rest (1 keus tusschen hun mond to hou den. koest te zijn, of Mahomed devoteldjk na te prevelen, fertium non dilur. Anlders klinkt het: „er uit!'' Van Raalle. Trcub. Pieyt*. Van Bere- eteyn, Teenstra, v. d'. Pot, Molengraaf,' ïiünburg. Wie volgen'? Niet precies de. minsten onder de broe deren. Gold het niet een zoo bij uitstek an ti-soldateske partij', dan zou ik van haar zeggen een legertje zoewat zonder kader, een generaal eui verder enkele zéér ge JflJw'ceë luitenants mot\ evenj gedweeë solda ten. Want, getroffen 'door hel, a.natheem van (den tyrau, is liet kader op enkelen! ,11a, door hem uit do partij letterlijk w-egge- schoMen. Charmante, beminnelijke soort Idonmcratie En nu ni'oge het niet in do bedoeling hebben gelegen 0111! hot; parlementaire stel sel te knauwen, te danken, zulks belet niet, d'at: „Wie zegt, dit parlementaire stelsel als juist te erkennen! en. in zijn onkundig be leid er een paskwil van maakt, het meer schaadt dan de stelligste tegenstander Ik hoor u reedt vragen. Mijnheer tie Voorzitter, van Wien deze uitspraak Mijn '-heer de Voorzitter, het 'is schier niet te gelooven, van.... me. Mar chant zelf! Te vinden iu „De Telegraaf van 13 Nov*. 1925." De heer Markant kan .het er mee doen. (De Zeeuw). Te omDrschcideu. Dm het in Engeland gerezen conflict objectief te kunnen waardeeren, zal men zeer streng moeten onderscheiden tualschen de mjjnwerkersvtaking en- de algemeene Werkstaking, die ter ondersteuning van d,e mijn workerseisehen is geproclameerd. Wat de mijiiwerkersstaking betreft, zul len er niet, veléuj zijn, die nauwkeurig liet verloop hebben nagegaan ,en die niet Ide overtuiging in zich om dragen, dit d,e mijn Werkers gelijk hebben. Kort gezegd: er was# een Staatscommis sie. Daze kwam tot de conclusie, 'dat het bedrijf om rendabel te. kunnen zijn, ge reorganiseepd moest word ui. Onderwijl Was noodig' een loonsverlaging, of een ver lenging van den arbeidsduur, die een eenigszins verkapte loonsverlaging bel.ee kende. Dr miju'werkers weigerden', daaraan moe te werken, omdat -er geen enkele, waar borg was, dat 1111 ook met grooten spoed 'de reorganisatie van het bedrijf voltrok ken zou word ui. Bol gezien de mentaliteit der Engelsche mijneigenaren en mijn-ex ploitanten, kon men hen 'daarin geen -onge lijk geven. Maar geheel anders moeten 'wij staan tegenover de geproclameerde aigemeené jvi'ikstaking, ter ondersteuning van 'de eischen der mijnwerkers. Dit is een in 'zich absoluut ongeoorloofd middel. En het doel, hoe goeil ook, kan, een in 'zich verkeerd middel nooit goed maken De algemeene werkstaking is een: com munistisch avontuur, een revolutionnuire dan'd, zelfs wanneet wijl aannemen, d,at de leiders niet bedoelen een politeke, maar slechts een economische, staking.. Ook deze doelstelling verandert liet wezen der zaak niet. De algemeene werkstaking is een, aan slag op de volksgemeenschap. Zij opent mogelijkheden van ordeverstoring, va® al gemeene calamiteiten, van oproer en ge joeld, mogelijkheden, welke men. eon maal met 'd - algemeene werkstaking aan gevangen, niet meer in d'e hand, heeft, om ze te voorkomen. Daarom! is de algemeene Sterkstoking steetts in strijd! met het alge meen belang, en, dus ook nteedjs ongeoor loofd, zelfs als men cr een in alia opzich ten goed en rechtvaardig doel mee tracht te bereiken. Elke rogecring, welke danpook, zelfs die meest democratische, zal Jan. ook met alle kracht cn macht, waarovep zij de beschik king heeft, een dergelijke revolutionaire Woeling moeten tegengaan. Dit cisclvt het zelfbehoud dor gemeenschap. En alle wel denkende burgers zullen haar daarbij moe ten steunen. W anneer dus van Engeland; uit, of door internationale instanties gevraagd! wordt, om door mej.ewerking en sympathie-istakinl gen in anft ere la-n (e i steun te verleeYe?. aan At revolutionair avontuur, dam Zal liet antwoord op, djt verzoek een beslipt neen beliooren te zijn. Mildl"werken aam eeni n zich slechte Ida ad is zelve een' slecht te lèaad. I 1 "Anders staat liet, wanneer gevraagd) Iwbilèt met geoorloofde middjelen da zaak ffier Engelsche mijnwerkers te steunen.. SPaainecr men, ervan overtuigd1 is, dat zij «trjjld'en voor een veehtvardige zaak, en dat Be middelen, .djie aangewend kunnen wor- kar.akter draagt. Maar de feiten zijn an ders, zegt de a.r. „Standaard":. De mijnwerkersstaking had een: .econo misch karakter. Over haar geoorloofdheid1 valt nader te spreken. Ook' hier rijstf de 'vraag of in een bedrijf, dat heb bedrijfe-" leven voor een groot deel draagt, een, pla king moreel geoorloofd is. Maar de mijn- 'werkers zagen in elk geval in,iet verder 'dan hun eigen: begeerten: handhaving va'n hun positie. ill: 'f De Algemeene Raad ldei\ valn'ereenigin- gen echter ging de Regieeriwg, dje de, on- derlianfielingen. tusschen de partijen in 'dit gadjng leidde, plaatsen onjder de be dreiging van een' algemeene) staking), in de 'bedrijven, Idic bij stopzetting heel "hfob maatschappelijk leven in wanorde zoude ibrenge-n. f - |i Men had door, zijn organisatie van alle (werkkrachten een groote macht, Men gebruikte die mxclit,. om d'e Over heid te Id'wingen. - 1 En dit is niet anders da® een! aantas ting van hel» gezag in den Staat. Dr. Kuyper kenschetste in de Tweede Kamer in 1903 zulk een algemeene sta king aldus: „er is in het land een Ove.r, beid Bij regeert niet absoluut, maar consti tutioneel in overeenkomst met 'de historisch verkregen rechten en vrijheden van ons volk. Wiat ligt nu in de gedachte, dat er een Overheid is?. Dit, dat er door jiie Overheid langs constitutioncelcm weg) teene wet, wordt gestald', en, dta,t elk goed, Nedler- lander zich als er een wet tot stand! komt, daaraan heeft te onderWCppen, Daarte genover stelt zich' nui echter eemi macht in den -staat, ecne macht, 'die absoluut, regeert cn Waarbij elke constitutioneels waarborg ontbreekt, een macht die gelijk onlangs werd aangeduid, evenals een1 machinist, die op» een locomotief staat, slechts even aan: een schroef heeft te draaien 0111 dg ge-hoelé Overheidsmachine te doen stilstaan! Door die macht óf dg Overheid bedpeigd." Ku Wordt de Engelsche Overheid, niet direct bedreigd, maar toch wel aanstonds indirect, doord,aleen andere] macht in dien Staat heel het bedrijfsleven .stilzet, uit eigen machtsbevoegdheid nog. toestaat,, dat de voor heb 'behoud,' van het leven hoogst noodzakelijke diensten: intact blijven, maar voorts haar wil' met ,een enkel woord aan: heel het volk oplegt en zegt: Heel Jiet raderwlei-k staat stil, zoo mijn machtige'arm! het wil. Waar zij Wil, blijft het maatschappelijk bedrijf in Werking; wair zij flat niet ver kiest, wordt het machteloos gemaakt. Dat men zulks tengevolge valu een strenge organisatie kan doen, betecként nog niet, dat man het mag 'doen. Het, bezit van zulk een, geweldige macht stelt hooge zedelijke eischen. Het besef! dat een revo- lutionnaire .aanslag ongeoorloofd is, zou een goede rem voor de uitoefening ,yan die macht zijn geweest. Dat die rem, ont brak en dat communistische geesten) hun Wil wisten door te Idrij'ven, is eeni) sterk be wijs voor het verdwijnen van, 'het gevoel van verantwoordelij kheild Men zegt nu wel; 'wij zullen] de levens middelen'vér'z'orging niet storen, maar djt kan uit eigenbelang zijn geschied. En uit deze uitzondering blijkt nog dui delïjker, d'at er zich nevens do Overheid een macht in den- Staat heeft gevfestigkl, die zal uitmaken, of het Engelsche volk al dan niet het banoodigde voedsel zal ont vangen. Bericht wordt ,dat,: naar ons land werd gemald, (dat er geen 'vervoer van visch mocht plaats hebben. De Raad van Vak vereenigingon- matigt zich dus het recht aan, to b opalen welkpvoedsel het volk wel, eu welk het niet zal gebruiken. Bulk een macht zou het Engelsche volk fctellig aan geen enkele, Regeeringt ,dio het wettig gezag draagjt, willen; geven. Als er ooit een Regeering1 ware geweest, die zich dat recht had willen aanmatigen:, zij- zou heel het volk tegenover ,zich hebben gekre gen. Grooter tyrannic is toch niet denk baar. Hier Werpt zich een macht op, die be paalt of er voedsel,- licht verkeer, Verzor ging van zieken en zwakken ,enz. wezCin zal. Het pleit voor het gevoel van deze des politieke macht, dal zij het voedsel nog vrij laat, maar haar willekeur treedt er nog door in een te helderder licht. En nu zou men willen beweren, dat het optred'en van zulk een: geweldige,- d'espotieke macht, di.c zelfs beslist over het d'agelijigsch brood, niet revolutionmiair zoude zijn en slechts economische doeleinden, zoude na streven'? N iet het doel. maar de middelen om' fint doel te bereiken, zijn hier in het geding. En een Overheid, die zich niet tegen over zulk een macht, stelde cn niet krach tig optrad tot» bescherming van haar volk tegen dit despotisme, zou haar roeping Wel schromelijk verzaken, en elke zwak heid zou in wezen abdicatie zïjin. Het is niet slechts voor .Engeland, maar voor heel de wereld: te hopen, dat- de Engelsche Regeering haan .plicht kent. Het is te, hopen,, ook voor de arbeidersj- bevalking iu Engeland enj elders, die aller eerst de dupe wor-.lt van een vakvlereeni- gL.ngSdespolisme, dit elk despotisme in de wereldgeschiedenis in willekeur en Wreedheid overtreft. Overtreft, ook al neem-tj men den schijn fian, de orde niet te willek verbreken., mat rentevergoeding van vier procent. Correspondent te 's-Heerenhoek J. M. JOOSEN, Dorpstraat, Tel. 12 Brutale oplichting door een' p.,eudir Anicri- kaaiisc-h millionnair. Het was in Jun,i 1925 dat een adelij'ko dame, wonende op een kasteel in Over- ijsel, bezoek kreeg van een antiquair dio bij haai' eesnige voorwerpen wilde, koopen en de mededeeling deed in September te rug te zullen komen met een Amerikaan, die ook hier to lande enkele sahildjerijon wilde Itoopan. Zoo geschiedde het dan, dat de anti quair in September met den Amerikaaffi op het kasteel arriveerde, -waar ).a.,ajtjat- genoemde een schilderij" kocht voor de socn van f 16.000, hetwelk later zou worden gehaald, en ook eenige zilveren voorwor pen, die onmiddellijk werden meegenomen, en voor den spotprijs van f 25 werden overgedaan. Vervolgens begaven zij zich naar een nabijgelegen kasteel, dat bewoond werd door een familielid van de vorige personen. Hier werden zij ontvangen door de douai rière en haar zoon. De antiquair, die zijn medebezoeker introduceerde, vertelde ter loops, dat deze een schatrijk Amerikaan Was, die ook nog van ouden .adel was, waar ook do ring, dien hij' droeg e.n waar op een familiewapen met een kroon voor- kwam, op duidde. Hij bewoonde in New- York een kasteel met 63 kaaners en zij-n rijkdom was enorm. Zijn bezittingen be stonden uit verschillende tin- en andere mijnen, waar 20.000 arbeiders werk had den, uit jachten en een deposito van vier millioen op de Amsterdamsche Bank! De antiquair vertelde de bemiddelaar te z'ijai en provisie te ontvangen van do gedane lcoopon. Na ee:n gesprek, dat in de E-ngelsdhe taal plaats liad, kocht de Amerikaan een tweejjiA.i.schilderijen voor drie ton, ajsmedo oen pabr antike meubelen voor #"($.000. Een en ander zou kort daarna worden ge haald, doch de antiquair kocht echter voor zichzelf een prachtige, met dia-1 jnanten bezette speld, die de clouarièro hen, op zijn verzoek, liet voor ±'50, ter wijl de waarde f 1000 w-a,s. Deze speld werd dan ook direct meegenomen. Hierop vertrok het tweetal en toen de kasthttbcwoners vergeefs wachtten èp den auto, die de voorwerpen zou komen halen begrepen zij, door twee geraffineerde op lichters te zijn beetgenomen. De politie werd van het geval in kennis gesteld en deze gelukte het, het tweetal te arresteeren. Door de rechtbank te Al melo werden zij ter zake oplichting, t-wee maal gepleegd, veroordeeld iéder tot een jaar en drie maanden gevangenisstraf. Na ingesteld appèl hadden zij zich nog voor het gerechtshof t'o Arnhem te veï antwoorden. Het waren de 48-jarige koop man M. K. de V., uit Amsterdam, en de 40-jai'ige koopman H. G. T. J. S., geboren te Amsterdam en wonende te Pafijs. Bei den gedetineerd. Als getuigen werden gehoord baronesse 1). E. N. B. B. v. B., geb. baronesse M. A C. L., uit Borne; jhr. v. Roul-bnrge- meester te Borne; douairière T. M. C. F. v. B., geb. baronesse d. v. d. S. te Tub bergen, en jhr. E. L. T. M. v. B., volon tair ter secretarie uit Borne. Hun verklaringen kwamen neer op bo venvermeld verhaal. Bekl. do Y. zeide, dat hem verzocht was met een Amerikaan terug te komen, 'het geen door get. werd ont-lkend. Bekl. S. zeide, dat de zoon hem had inedegeicYeld, dat de Rubens echt was. O Ook dit werd tegengesproken. De advocaatigeneraal, requisitoir ne mend, achtte de feiten bewezen. Op de zelfde wijze zipi gemoedelijke Nederlaai ders door bekl. opgelicht. Vaststond, dat zij getrachi hebben de voorwerpen door listige kunstgrepen, zooals hef spreken van een vreemde taal, de adellijke afkomst, enz-., in liet bezit te krijgen. Wanneer de verdedigers hun honorarium ontvangen en zij hiervoor een stuk antiek moeten k'oo pen, mogen zij wel oppassen, dat zij zich niet late» beetnemen, gezien het vele on eerlijke in dezen handel! De gepleegde op lichting noemde spr. ergerlijk. Spr. eischte bevestiging van het vonnis, dezelfde straf' met aftrek der preventieve hechtenis tot de uitspraak van het arrest, De verdedigen van bekl. S., njr. Sybran dy, vroeg een straf, gelijk aan de onder gane preventieve hechtenis. Uitspraak over veertien dagen. Op den zesden Zondag na Paschen. Epistel 1 v. d. H. Petrus. IV|. 711. Allerlief'sten! woest voorzichtig en waakzaam tot -hef gebed, maar hebt vooral aanhoudend een-e onderlinge liefde tot el kander; want de liefde bedekt menige zonden. Zijt gij1 gastvrij jegens elkander, zender ontevrodenheid. De een bodicnp den anderen volgens de gave, w'elke hij heeft ontvangen, als goede uitdeelers van G-ods velerhande genade. Indien iemand npreekt, 'liij spreke, als Gods woordenin- dien iemand dient, hij doe dit, als uit- de kracht, welke God verleentopdat' God in alles verheerlijkt worde, door Jezus Christus .onzen Heer. Evangelie, Joannes. XV2627. XVI. 1—4. In dien tijde zeide Jezus aan Zijne Leer lingen: Als gekomen zal zijn de Vertroos ter, dien Ik u van den Vader zul zei^ leri[. die de Geest der waarheid is, en van 'den Vader voortkomt, die zal getuigenis van Mij geven. En gij- zult getuigenis geven, omdat, gij van het begin af van Mij' ge- woest zijt. Dit: heb Ik u gezegd, opdat gij1 u niet zoudet ergeren. Zij- zullen u buiten de Synagogen stooten; ja, het uur komt, dat al diej u om het leven brengt',, zbl onee- nen dienst aan God te doen. En dit zullen zij u aandoen, omdat zij noch den Vader noch Mij kennen. Edoch, ik heb het u ge zegd, opdat, als het uur zal gekomen zijn. gij gedenken zult, dat ik het u gezegd heb. s-Heerenheek. Afsc heidspredii-atie vax Pater van 't West eindt'. Hieronder volgt de preek van den z'eer eerw'. pater H. v. 't W-esteinde, gehouden op 9 Mei in de parochiekerk van den H. Willibrordus' te 's-Heerenhock. Heden, christenen, op den dag. vóór mijn vertrek naar de verre overzeesche ge westen van Kaap de Goede Hoop. nu ik voor de. laatste maal dezen kansel betreed om tot u te spreken, nu is het mij een aan genaine en meest dierbare taak, eenige oo genhlikken uit te wijden over de heidenen Vervolgens christenen rust op mij een rechtmatige plicht, doch een plichi die -mij zwaar en moeilijk valt, namelijk vaarwel zëggen, aan u, mijne, dierbare familie, aaD u mijne -beminde vrienden en u. allen, ge achte pai'ocliiegenooten. Op de eersto plaats dan, verlang ik eeni ge oogenblikkcn te wijden aan het be lang van die ongelukkige, ju diep-ongeluk- kige menscihen, voor wie het licht der waarheid nog niet is opgegaan, die nog gezeten zijn in de schaduwen des doods, menscihen, die zich overgeven aan de meest afgrijselijke praktijken cn verfoeilijke ge woonton van afgodendienst en van hei- densch ongeloof en bijgeloof. Dat de hei- den diep ongelukkig is, weet g'ij' allen cn kunt gij beseffen als gi; nagaat hoedanig het leven van den heiden is tijdens zijn verblijf op deze wereld. Als het kiml vaD den heiden geboren wordt, dan is de Ka tholieke Kerk niet daar om de stoet der erizonde, waarmede zijne ziel besmeurd is, weg te wasscihen, om de ziel van dat kind lot vriend te maken van God. Neen, met de erfzonde op zijne ziel, groeit dat kind op, totdat het komt tot de jaren des enderscheids, dat is tot den leeftijd, waar op het kind onderscheiden kan tusschen goede en verkeerde handelingen. En het is opmerkenswaardig, te zien, christenen, hóe God zich ook onder de heidenen kennen laat. Want als het kind van den heiden gekomen is tol de jaren des verstands, dan weet dat' ltind, ofschoon het nooit eenig onderricht ontvangen heeft in eenige gods dienstleer, zeer goed te onderscheiden tus schen groote cn keine zonden. In het binnenste, in de ziel van dat kind doet zlich een stem hooren, die luide spreekt, cn z'égt„Ik ben de Heer uw God, gij zult geen vreemde goden voor onijn oog-en heb ben, gij zult den naam des Hoeren -niet misbruiken, gij zult niet stélen, gij' zult niet doodslaan, gij zult geen overspel be drijven.' Dat, christenen, is de stam van liet geweten, of de natuurwet, welke God heeft neergelegd iu het hart van iederen mensch. En volgens deze wot zullen de heidenen geoordeeld worden; als zij die wet onderhouden, zullen zij niet verloren gaan, ,als zij niet leven volgens die wet, zullen zij veroordeeld worden. Welnu, christenen, het heidensch kind kent deze -wel en onderhoudt die wet, gedurende den tijd zijner onschuld, als ik het zoo noemen mag. Ja, christenen, ook het kind van den heiden beleeft de dagen zijner onschuld. Zulk een kind is spraakzaam, zachtmoedig en vriendelijk jegens een ieder. De natuur wet zelve, leert het om hetgeen deugdzaam en beminnelijk is, hoog te achten en te Waardeeren. Het is gehoorzaam aan zijne overheden en bejegent hen mct eerbied, vriendschap en liefde. Zonder heersch- zuchtig te zijn is het tevreden inet den toestand waarin de Voorzienigheid het ge plaatst heeft, en wel te moede, gaat het zijn leven in de wereld te gemoet, voor hef oogenblik zich verheugend in de onschul dige vermaken, welke de tijd aanbiedt. Ook dat kind is trouw, oprecht, verbergt de waarheid niet, in één woord christenen, ook het kind van den heiden beleeft een tijd, waarop het onbesmet is van hart, in verlangens en in gedachten, en heeft nog niet gehoord van die monsterachtige on deugd, welke, wanneer zij zich eenmaal in zijij'n binnenste heeft vaslgeworteld, hem onweerstaanbaar medesleept in den gren zeloozen 'afgrond. Helaas, christenen, die staat van cn schuld, als ik iiet zoo noemen mag, is slechts van korten duur. Dat kiud leeft in eene omgeving van ouders, dikwijls ook van oudere broeders en zusters, en van an dere menschen, die zich overgeven aan zonden van zulk een af'grijzeli,ken aard en omstandigheden, dat ik u daarvan geeD -beschrijving geven mag. Ook aan dat kind begint zich het kwaad verlokkelijk vooi t« doen. Bekoringen van velerlei aard om ringen het. In het begin wordt geen toe stem-ming gegeven. Want ook dat kind- christenen, is zich in zijn binnenste bew'usf van een vreeselijk kwaad, het' kwaad van eene doodzonde te bedrijven. En dan, christenen, ontstaat er in het geweten van dal kind een strijd, waarbij de duivel alles in het werk stelt, om dat kind te doen Val len. En dat geschiedt meestal. De eerste Ronde 'wordt bedreven, een tweede en een derde volgt. Weliswaar volgt een giewe tenswroeging, maar christenen, daar niemand die aan dat kind het kwaad verbiedt, de stem van het geweten spreekt a' zWakker en zwakker, totdat ten laatste het geweten door de zonde gesmoord is. En zoo gebeurt liet, zoo komt het dat de kinderen der beidenen zich overgeven aan de tueest walgelijke zonden, reeds voordat z'ij' ten volta de kinderjaren ont wassen zijin. In zulk een staat nu, gaal dat, kind den mannelijke® leeftijd te gemoet-, de eenp misdaad volgt de andere en de dood alleen maakt een einde aan dat zondig leve®. E® dan christenen, in zijn laatste levensuren, ja dan 'herinnert zioli de heiden voer, da.t hij een mensch is, en dat er een God 'be staat, dat hij" alles gedaan heeft voor den duivel cn niets voor God. Het is eene vreoselijke gedachte, christenen, hel is crime vreeselijke gedachte, te moeten denkfc-n dat er nog 900.000.000 van zulka heide nen op de wereld zijn Het is eene vree selijke gedachte, te moeten denken, dat er dagelijks 50.000 van zulke heidenen voor Gods rechterstoel worden opgeroepen, om rekenschap af te leggen van hunne zandige levenswijze. 'En als gij vraagt., wat er plaats grijpt na dit leven, met de heidenen, die, toen zij kinderen waren, de wet Gods, dc natuurwet zoo goed gekend hebben, dan antwoordt u den H. Fra.ncisc.us Xaverius, de man die zoovele jaren onder hén ge werkt heeft, did zelf met eigen hand meer dere honderd-duizenden bekeert heelt, en het heilig Doopsel toegediend heeft, dan antwoordt u den H. Franeisqus Xaverius, dat dc hel dagelijks gevuld wordt met de zielen der heidenen. En de H. Geest zelf leert ons door den mond van don H. Pau- lus, den Apostel der heidenen bij uitne mendheid, '„qui sine lege vivunt, sine lege peribunt", dat is, „zij, die zonder wet leven, zullen zonder wet verloren gaan". Christenen, het is in liet belang van zulke menschen, dat ik tot u kom spreken, it kom u vragen om -uwe liefde, uwe aalmoe zen, uw' medelijden met den armen, ongle- lukkigen heiden. Hef behoort niet aan ons, hen io veroordeelcn, omdat zij vrijwillig en wetens de natuurwet overtreden heb ben. Neen christenen, dat mogen wij nim mer doen, uit vreze dat God ook tot o.ns, als weleer aan de Phariseën, toen Zij Hem de veroordeeling van eene zon/dige vrouw kwameu vragen, uit vreeze dat God tot ons zou kunnen zeggen„Wie uw'er zonder zonden is, werpe op hem den eer stens teen Neen christenen, wij .moeten geen oordeel uitspreken over den heiden en ham niet aan zijn lot overlaten, -hij' dia in zich eene ziel omdraagt, waarvoor een prijs betaald is van oneindige waarde, do prijs van het kostbaar bloed van Jezus Christus, dat gevlooid heeft op Golgotha voor alle menschen. Ja zeker, christenen, de ziel van den neger, die rondzwerft door de wildernissen van Afrika, de ziel van- vernuftige® Chinees, zoowel als die van Dajak van Borneo en van den Maori die ronddoolt door de gebergten van Nieuw Zeeland, hunne zielen hebben voor hot oog van God dezelfde waarde als de zielen der heiligen, die gestorven z'ij n in de Ka tholieke Kerk. Daarom dan ook vraag ik u christenen, met al den. ernst die in mij is, om toch veel te bidden voor de bekjeci- ring der heidenen. Hebt gij er wel ooit aan gedacht, christenen, (lat Jezus Chris tus zelf ons heeft leeren bidden voor de heidenen? Dagelijks bidt gij' in -het gebed des Heeren de beden: „geheiligd zij- Uw naam, ,ons toekome Uw rijk". De zin, de bcteekenis dier beden is, dal- de naam das Hoeren geprezen en geloofd moge worden, niet door een klein gedeelte van het men- schclijk geslacht, ma,ar door alle menschen. Toekome uw rijk, moge uw rijk aanbreken, moge uw1 Kerk zich uitbreiden over do gansehe wereld, moge z'ij alle volkeren, alle natiën en alle stammen omvatten. Bidt veel voor de bekeering der heidenen, opdat zij niet leven als menschen die gieien troost, geen hoop meer hebben, maar dat ook Zij eens in een eerste H. Comjmunje mogen smaken, boe zoet de Heer is, dat ook zij toegerust met de laatste H. Sacra menten, en geteekend met' de merktoei- kenem v.an den Katholiek hunnen schep per mogen tegemoet gaan. Ik smeek u dan, christenen, bidt menig gebed voor den heiden, wel bedjenlajnjd^ (lat het medelijdend hart van Jezus, dat i« den hof van Olijven, zulke onbeschrijfe lijke zielesmarten heeft geleden omdat cr zoovele, zielen verloren gaan, stroomen van genaden uitdeelt aan een ieder, die voor He-in slechts één ziel aan de klauwen van Satan ontrukt. In de H. Schrift lezen wij dan ook 'dat Hij, die de bekeering van ééncn zondaar veroorzaakt, zijne ziel zal redden van -den dood en eene menigte van zonden zal bedekken. Ja, christenen, blijd schap en vreugde zal onze ziel overwel- men, WanneeT het dankbaar Hart van Je zus, in het laatste oordeel tot o-fis zal zeg gen: „Zoolang als gij het gedaan hebt aan de minste mijner kindereUj zoolang liebt gij het aan 'Mijl gedaan". Gaarnec hristenen, wenschte ik u daar over uitvoeriger te spreken. Ik zou u nog willen spreken over de vele zegeningen, welke op u neerdalen, door de gahjcdlen, -welke het dankbare hort van den bekeer den heiden opricht tot God voor'hen, aan wie hij zijne bekeering te danken heeft. Ik zou u nog willen spreken over de troost rijke gedachte, welke den Priester-Missio naris bezielt als hij, in onbekende streken vèr van zijne dierbaren rondzwervende, om het zaad des Evangelies uit te strooi en, denken mag, dat de christenen in Europa bidden voor het welslagen van zijn werk. Doch hiertoe ontbreekt mij de tijd, ik moet u vaarwel zeggen. II. Gij weet reeds dat ik morgen mijn geboorteplaats, waaraan zoovele dierbare herinneringen mij hechten, verlaten ga, om in Zuiij- Afrika inct nieuwen moed en ijver te wer ken voor de bekeering der heidenen en van onze afgedwaalde broeders. Den algoe- den God kan ik niet genoeg bedanken, dat Hij mij- heeft willen uitkiezen qm in Zuid-Afrika een nieuwe missiestatie op te richten. En het is dan ook met een van blijdschap en vreugde opgetogen hart dat ik het leven in de missielanden tege moet gu. Doch christenen, nu het oogen blik van afscheid is aangebroken, nu voel ik al de zwaarte van het offer, dat van mij gevraagd wordt, en dat offer, mijne vrienden bestaat hierin, dat ik wat -mij het meest dierbaar is, op deze wereld- moet achter laten, moet vaarwel zeggen. Ik moet vaarwel zeggen aan mjjne dier bare ouders, broeden •veel verlangd liebben dat ik langer dan. 25 iwcest. Dan moet ik mijne- geheele familie <n kennissen en aai parochie beknoren, di de vele bewijzen v: echap «n voorkomer liefde. Ook heb ik de die het een en andei repareerd hebben vo «eredienst behoort en van ganschcr harte liefden vaartwel. Lee nog vele jaren onder [Wellicht zult ook gij vinden, als God u o ■ongelukken u treffen, hen niet- naar wensei sterfgevallen zich v.oc u dierbaar zijn. Doel ten wij dan vooral ve «jas in deze wereld ge voor te bereiden voor die ten slotte onze een troost is. En als gij ibouw verschijnt om emeekeri, bid dan ooi schoon vér van u ve ■zijne gebeden zal ge Biet II. altaar'. Vraag voorspoedige reis. V: (Zijnen zegen moge 1: Werk, dat ik nog ve! Zijnen schaapstal mo< altijd, tot aan mijnen Mijven in Zijnen II. I vrienden, laten wij alt -werken en elkander d dienen. Daar mijne den troon vaüi. het Gc wij elkander wederzie «n beminnen, zonder wen door. Ik eindig met u n veel voor de bekeering den en ook hem niet strak verlaten gaat. minden, leeft allen no; moogt gij rik worden diensten en eens allen nin-g ontvangen. Amen Pa t er lle n dri audiëntie bij' Men schrijft aan „D( Donderdag 6 Mei we S. J. (van wien: wij een tomben in dit blad pu „N. Z. Ct.") in -particu vangen door Z. H. den legenheid zijn werk toe verband te verklaren ti ren tics voor andersdenk( ■gemis der Catacomben. De H. A^ader verklao dat werk 'te zegenen er tefjm Breve van Novei hrachtig opgekomen voo harakler der Catacombe der audiëntie zeide Z. I werk en allen die u hel; ningen, die u voor hen Buiten verantwoordelijk] Is de Hongaarse he kinï noodig: ln de afscheidsrede, 1.1. Dinsdagavond, pei; ra heeft uitgesproken, Éwa delijk uit, hoe vree-selil Steeds zucht onder de oorlog. Het wreede verdrag" \J 2/3 van het vroegere H onder naar land honger ei is beroofd van zijn rijt Jvan inkomsten van "wele ivende armoe'de gisdpenn Tedid.en.de hand niet wor Sinds het verdrag* va leven 'der Hongaren sit ^Villen zij hun vermager kindertjes behouden, moe trouwen aan vreemde u üank, 'dat ook in Holianjc öenf tzSLjin, /die zich berei oen mede te helpen, het slacht der Hongaren vo. «paren. °P ^en 'dag van land daartoe mede. En j I deze actie moeten Wondt het Huisvestingscomité te "terugtrekt,? Of k, het plo noodig f Neen, deze actie kan IWorden stopgezet, want aa misschien ®ug meer land zijn liefdadigheid tien. nu enkele ondankhar landgenooten zoo ;n disoi brengen. I Het is op uitnoodigimj ondergeteekende met tdi ticken Stroomer van Amt fianmoedigt voort te ffa; kinderen op ta nemen,' ter ligt in da bedoeling van ®en comité op te richten, - •tieraetie voor Hongarije wan worden voortgezet.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 6