Abdijsiroop Bronchitis Tweede Blad Voorde tweede maal getrouwd. BUITENLAND frankrijk FEUILLETON BINNENLAND UIT DE PERS ZATERDAG 15 MEI 1926 I)e giftmengster van St. Gillis. Men schrijft aan' „Dei Tijd" uit Parijs: Een flor Provinciale gerecllithoveni lieeft dezer dagen het doodvonnis uitgesproken over een vrouw', wier leven sfedert enkele jaren een aaneenschakeling is igeiweest van de afschuwelijkste misdaden. Dit proces waarvan de hoofdpersoon do herinnering aan Lamdru wakker roept, 'zou Wellicht nog meer gerucht! hebben; gemaakt, indien zich had afgespeeld! in, een Farsche recht' 'zaal en niet inl een der dépatrhemekiteto'! Niettemin zal de naam' van! deze.gil'tmeng-'' ster genaaikd Surri, „in do jres'chieldejnii?! der criminaliteit blijven opgeteekemd' ,al3 het meest afsehuWiwékkenfl voorbeeldt van jwéloverlegden moordlust in offlzen itijfl, [Want de verantwoordelijkheid van 'ha,ar daden staat vast. Zij1 ontkent deze zelf niet, al brengt zij .een! medeplichtige in hot geding en ide geneesbeerem hebben gfêén grond gevonden1 haar- ontoerekenbaar te verklagen. Ziehier in het kort de feiten, waarbij! het meest fantastischer bioscoopdramat ver bleekt en 'die doen denikeln aan1 "een soort Toman-litteratuur ven minderwaardig ge- halta Surri vestigde zich in September 1924 niet haar onwettige» maan 'te St.. Gillis, na te voren eetrigénl tijflf in Bezieirs en Aigues Mortes (nomen est omen,) te hebben ge-^ .woonld. r) In deze laatste stad leerde zij! '|c vergift kennen, .flat' haart al te laajg) oitgp- gemerkt in de gelegenheid' zou stellens haar moordzin hot te vieren. Zij" wist zich een product, pyralion, te verschaffen, be stemd een insect te vernietigen, flat in die streken groote nadeelen, toebrengt: aan den wijnbouw'. En derhalve; in: onbeperkte hoe veelheden zonder control e. gesmakkelijk was te verkrijgen, Het bevat ongeveer 25 °/o arsenicum' op eén liter. Een gram arseni cum is reeds voldoendes meerdere personeu var. het leven t» berooven. Zij' begon baai- proeven op. eeni echtpaar, waar zij isu huis ■^oonde e.n bij een buurman. Alle drie wier den ernstig ongesteld. De oorzaak werd echter elders gezocht, zoodal, niet in het minst verdenking op haar viel. Eens te, St. Gillis Woonachtig en< beWust van, den 'doo denden invloed van' het gif, ving zij haar operaties op groote schaal aan. Zij wist Zich als verpleegster een plaats aan het ziekbed van meerderen te veroveren en 'dusdanig den schijn, van getrouwe ver zorgster te bewaren, dat .zelfs na den dood van haar slachtoffers haar de dankbewij zen niet onjtbraken. Achtereenvolgens ver giftigde zij op ide meest cynische wijze een vijftal personen uit haar; omgeving, waar onder haar minnaar. Een drietal, hoewel aan den ranflj vanj het' graf gebracht floor haar misdadige verpleging, ontsnapte, ,aan den flood Vermoedelijk zou zij op dpzelf- de Wijze srij'n! voortgegaan,i infdien niet een geneesheer tenslotte achterdocht had' ge kregen. Hij geloofde rfiet aam fl'e steeds aangevoerde oorzaken, die de plotselinge sterfgevallen aan een gebruik van bedol ven mosselen deden, toeschrijven. Zeker heid Werd! verkregen en zoo is dan: einde lijk 'deze giftmengster ontmaskerd', .«lie al te lang ongestraft haar misdadige prac- tijken, waarbij winstbejag een onderge- tfedrikte rol heeft gespeeld, heeft uitge oefend. De jury heeft niet geaarzeld het, schul dig uit te spreken. Het doodvonnis is over haar geveld. De vraag rijst echter of het inderdaad aan haar zal Worden' vol trokken. dan Wel gratie door den, Presi dent der Republiek zal worden verleend: De m'eeningen loopen uiteen, al helt men over tot de veronderstelling, 'dat Surri haar hoofd aan fled beul zal moeteni over leveren. Waarop is dit meeningsverSchil gebaseerd? Zeker niet op, de overtuiging van gemis aan schuld 'bij de gepleegd© misdrijven. Evenmin op den, tekst van bet Wetboek van strafrecht, dat geen uitzon- flering maakt voor mannen of vrouwen, voor beiden 't voltrekken v'anl de doodjstr.al erkent. De refllen, is' dat sinds 50; 'japen 'het ter dood brengen ,van. een vrouW tot de uiterste zeldzaamheden heeft behoord. Bijna altijd werden 8e vroulwelijfce misdadigers, hoe affechuw'w'ekkend haar „Aigues Mortes" wil zeggen: scherpe ■door]„nomen est omen" wil zeggen: de naam is eerf voorteeken!.. Red. N. Z- Ct. I 17) 0— Daarboven lag, achter de verbergende struiken, Idle jongeling op de knieën, met gewrongen hadden, angstig! in 'zWare Zielepijn. Lang bleef hij zoo liggen. H'et rolled van het r ijtuig w,as reeds lang in, de verte ■weggestorven, en 'de diepste stilte heersch- te op de eenzame plektoen kwam ein delijk weer leven in de onbdwiaeglijk'e als versteende gestalte. Met een luiden uit roep rees de knaap omhoog. ■Een moordenaar was ik bijna, géwor den", kreet hij, „0. mSjn'God/mijd God!'?'. ■Hij woelde met beide handen in zijn krullend haar, hij' wierp zitfh op' den stecnachtigen gi-oiii'd' neer en jammerde "E611 moordenaar, een; door God verworpen, door de ménschen vervloekta moordenaar LlotseeÜng hield hij, op, wierp' zijn ver warde haren „aar achte^n en ging, in -cp gepeins verzinkende, overeind zitten 1, -iJK" mo?rdenaar," troostte eebT mw i 'JL.deed het niet. Dé gehate leeft, ik heb hem! geen leed' ge daan. .Maar ik wilde het doen," riep kyj en sprong vol angst weer opmijn wil Wjas er. hem te ,dooden. Wat „ini terughield, ik weet het niet maar misdrijven ook 'waren, hoe vast hapr schuld ook stonfl, aan de guillotine ont trokken. Gratie wëi-d: haar verleend' en: in de meeste gevallen flb doodstraf omgezet in levenslange opsluiting. Gedurenfle de oorlogsjaren viR onze landgenoote, Mata Hari, van! ..spionnage be schuldigd, onder het doodpnide loo van: militaire rechtens. Maar dit geval, w.aar- aau de mentaliteit der oorlog9jaren, niet vreemd is, staat geheet op zich zelf, Mata Hari buiten beschouwing! .gelaten', is het 4.0 jaren, geleden, flat in| Frankrijk een vrouw op) het) schavot is gebracht. In vroegere, eeuwen,' eu zelfs, iu 't begin ven. de vorige werd nimmer 'in onderscheid! ge maakt tusschen mannelijke en, vrouwelijke misdadigers. En zeker voort, giftmeirgsters, waarvan meerdere eenzelfde geweten,loosj heid aa.n fl'en dag legden als «Surri, is fl:e Fransche wet steeds ongenadig gewéeslt, evenals de publieke opinie. Is men al te licht geneigd voor' misdrij ven uit hartstocht vergevingsgezind ite zijn;'hult men zelfs al te graag sommige misdadigers, gelijk de oniangs gfcjomja Romanctti, de Corsikaansehe bandiet er een was, in oen, romantisch waas. men: heeft nooit erburniing gekend voor laag hartige sluipmoordenaars, waartoe in de eerste plaats giftmengsters behooren. Of Surri nog mag hopen aam 'den d,oofl, te ontsnappen, zal derhalve afhangen van het feit of men' de sedert ecu halve; eeuw gevolgd;: traditie wil voortzetten. Zoo ooit, schijnt thans 'toogeublik ge komen, te breken met een, gewoonte, 'die ongetwijfeld een bed'eukelijkeu invloed heeft uitgeoefend op dé criminaliteit dier vrouwen in Flank;,ijk- 'die zich hij' voor baat gevrijwaard achtten tegen d'e guil lotine. i Men moge van meening verschillen, over (ie% al dam niet gewemsehte van dn dood straf, 'wij voor ons zij'n er om tal vau rede nen, allereerst om' religieuste, tem zeerste tegen gekant., eeni 'onderscheid te maken tusschen mannen en yrouwen, het' berust noch op' zcidelijke gromdeni nqch, op, wet telijke voorschriften. Met begrijpelijke belangstelling wordt dan ook in rechtskundige kringen het ver loop van flit vonnis! tegemoet gezien. SPANJE Nederlanders in' Spanje. De correspondent v.an „De Tijd' schrijft uit Spanje: De Hollandsc'he afgevaardigden mr. M. W. F. Treub en prof. dl. van der Maudere brachten te Salamanca, in gez'elscihap van vele professoren der universiteit, eon be zoek aart de kathedraal, liet paleis Me Monterry -en vele andere merkWdatrdige gehouwen. In de Aula van de universiteit had een plechtige feestviering plaats ter eere van 'het derde eeuwfeest van Hugo, de Groot. Op de estrade hadden- maast de beidie afge vaardigden van Holland plaats genomen de minister van Onderwijs, de HollamlflfecihQ 'gezant, de 'Bisschop, de reotor en al de pro fessoren van de universiteit, de afgevaar digde van Uruguay eniz'. SeiiGi* Beato, hoogleeraar in heit interna tionaal recht aan deze 'hoogeschool, opende de reeks van sprekers. Op de allereerste plaats .Begroette hij de afgevaardigden uit Holland. Hij' besprak daarna, de; groote figuren, waaftrp- het internationaal; recht steunt. Naast Hugo de Groot "Wees Ih'if op Franc, Vitoria, die professor was aan dez'e universiteit, en die van haar, zoowel als vau de Orde van den H. Doimniklus',) de groote glorie uitmaakt. Hij zeide om dat in hot werk van Vitoria- de veertien punten van "Wilson reeds zijn terug te vinden, welke aan den laatste» Moedigen Eui-opeeschen oorlog een eandie he'bben ge maakt. Onze Hollankteche afgevaardigde mr. M. Treub bood de gomden medaille aan, die het comité bijl déze feestviering klje historische hoogeschool van Salamanca 'heeft toegedacht en, nadat n,og velen hef woord hadden geivoerd, dankte de re'CtoT van de 'hoogeschool, Don E. Esperajbjij de Arteuga, voor hef eeregesch,ch!k vam van 'het intellectueel© Holland. Hij'zcide, dat de universiteit de ouderscheiding flie haar op dezen gedénkW'a.ardigen dag1 werd bewez'en, naar waardeop prijk steldfe. Wij hebben, zoo vervolgde hf,!, de hoeren Treub en van der Mandere. als uitvoerders va» deze meest kiesc!h:e, belangrijike en wetenschappelijke missie, met hooge eere willen Jjitvangen, wijl hen dit om deze l-eden ten volle toekomt. Ook hij: herdachfr „el Maestro Vitoria" als een der geleerde voorloop,ei-s van den groeten Hollander zelfs nu - als die steen hem} toevallig igetroffën had;, als hij dood ware, zonder klöt ik o m'ijh God, m'ijn. God 'Zijn tranen begonnen opnieuw te vloeien en langzamerhand verminderd© zijn angst, dé vreeselijke Spanning van zij'n goheele wezen hieldi op. „En hij is fle man van mijn moeder'", zuchtte bij, „en dé vader van mijn lieve,' kleine Nora. En zij' hébben: hem, beidé» joo liefI Niet hij moet weg, maar ik! Mij zullen Ze niet missen,v etA" als: ik; weg ben, dia.u z'ullfeio zij' wede hebbfenj in huis. En ik moet weg," vervolgde- hij als rillende van koorts, „opdat ikj seen moordenaar woTde! Er zou eek on geluk gebo.ur-'en, add ik) blééf." i 'Hij wierp zijn bundeltje: over dén schou- jd'er, drukte 'den lichten hoed op die lokken, nam dén stok in de hand hij' waS marsolivaa.rdig. Nog éénm'aal keerflé hij, zich om in de richting, waar het rijtuig vcTidlwénen' was in de richting va» het huis, wa:ar zijn, moeder, zijn zuster woonden, waar hij' zjjn eigen kimdterjaren had doorgebracht en dat hem: toch goen vaderhuis! iw,as gewtest, dat voortaan geen tehuis meer voor hem! 20u zijn. Hij spreidde zij'n armten uit, als wilde hij hen beiden omlvatten» Itals ,een laatsten groet aan de .achtergelaten) dier bare wezens. i „Vaarwel, moedertje," fluisterden 'zijp bevend© lippen, „in'oge God u behoeden. Hugo de Groot, die, als het ware den: weg voor dezen geleerde lieeft 'berieid. Hij bracht eei- aa,n Salamanca* en haar univer siteit 'en richtte zich ten slotte tot den minister va.n Onderwijs om hem uit naam va,n zijn klooster te daiiken voor zijp. te genwoordigheid. Toen kreeg ome ex-minister het woord. In de Fransc'he taal bracht hij, eër, en roem aau de Salamantijnsche. hoogeschool, die sinds eeuwen reeds groote mannén voor de wetenschap heeft opgeleverd. Hij' zeide dat h'et Nederlanidsciha comité heit als een eer beschouwt bij- deze feestvie ring de medaille aam deze anivem-fiejt te mogen aanbieden, een universiteit,'wel ke ook In zijn land steeds met grooten eer bied wordt gemoem'd. In het bijkbnid'er bracht hij' lof aan Pater Vitoria. en. dankte daarna de autoriteiten ei> de stad iSiaila- manca voor de sehiiterende ontwainfefet', die hun ïs, bereid. De muziek viel hierop in me.t bat spelen van het Nederïandbt'hft' volkslied, dat door alle aanwezigen, staan de w'erd aangehoord. De minister va.n Onderwijs sloot daarop de vergadering, na op plechtige wiijizte afscheid te hebben genomen van de "beide H olla.ndsühe ai'geva ardigd en EERSTE KAMER. Zifting vau Dinsdag llMei. Aam de orde ts het bioscoop©ntjwerp:. De heer Polak s. d. bespreekt de bcgin- selkwestie. De bioscoop is epn gevaar voor ware kunst.' Ze is ook op maatschappelijk terrein niet toe te juichen, behoudens de paedagogische, en wetenschappelijke film. Nu de bios'coop er eenmaal is, aielit spr. haar gevaar voor da jeugd zeer overdre ven, •Spar. is tegen keuring voor volwassenen, welke een begin van censuur is. Beslissin gen inzake geestelijke vrijheid mogfen niet afhangen van een centrale keuringseoiml- missic. Nog sterker is spr. tegen de nakeuring. Daarom is deze wet onmogelijk te aan vaarden. De heer Rink (V.-B.) noemt het ont werp overbodig en schadelijk. Immers de Gemeentewet voorziet in de kwestie door de ruime bevoegdheid der burgemeesters. Schadelijk is het omdat de overheid ern stig ingrijpt in de vrijheid van het' indivi du, omdat het ontwerp het bedrijf bena deelt en de bureaucratie uitbreidt, voorts de rechtsonzekerheid bevordert. Artt. 135 en 1S8 Gemeentewet beheer- srhen de geheèle kwestie. Alle maatrege len, in het ontwerp neergelegd kan de ge meenteraad reeds nemen. Art. 188 geeft voorts uitgebreide bevoegdheid aan de Bur gemeesters, al wil spr. hier niet gewagen van censuur. Mocht de wet aangenomen worden, dan vertrouwt spr. dat' tot voorzitter van de c'eutrale commissie zal worden benoemd niet iemand die tegen de bioscopen is. Spr. wijst op de bezwaren, aan een goede sa menstelling dier commissie verbonden.. Het meest bez'waar heeft spr. echter wegens de wij'ze waarop de gemeentelijke keuring weer in het ontwerp, is gebracht. Ware er alleen Rijkskeuring, dan bleef de aangelegenheid buiten de gemeentelijke sfeer. De Regeering heeft zich geen re kenschap gegeven van de principieel© gé- volgen, door de te elfder ure aan.gebr,ac!h|te wijziging teweeggebracht. De klachten over de te ontstane rechts onzekerheid, waar zooveel in de laatste jaren in het bedrijf veranderd is, zullen legio zijn. Spr. zal tegen moéten stemtmen._ De heer Van Nagel va.n Ampsen (V.-B.) wil zijn stem even motiveeren. Spr. kan met deze Wet het Nederlandsche volk niet gelukwenschen. Zouden vele kiezers rechts gestemd hebben als ze geweten had den dat deze wet zou komen onni hét niensehen zedelijker te maken? Is door de zedelij'kheidsiwet-Regout de zedelijkheid toegenomen? Spr. ontkent dit. Dez'e bios coopwet is recd9 eerder verworpentoch is dit ontwerp 'teruggekomen. Aan de dwin gelandij van dit ontwerp kan spr. niet' meedoen. De heer Slingenberg (V.-D.) con stateert' het merkwaardige, verschijnsel dat een w'etlsontiwerp is ingediend door de mi nisters van Binnenlandsöhe Zaken en Ju stitie doicfo dat aan de Minjsterstafel alleen zit de minister van Financiën de heer Jle Geer„ M™ den heer Rink wijst spr. o,p de over bodigheid van deze wet, ingevolge art. 135 en 188 Gemeentewet- Er zullen gem een zoet lief zusje!" 'Hïj Wendde zich af, naar de al dieper Aaiende zon. „Steeds naar 't WjeSten sprak hij, en eein moedig glimlachje ver helderde even zijn fieren mond. Hij drukte den van zijlui trajioni door weekten zakdoek nog eejumiaal vóór de brandende oogen; toen stak hij! hem in zijn zak en Memldp dm lichten stok vaster in de hand. Met iwteinig© schreden; had( liij een voet pad bereikt, dat midden 'd(oor het boseh voerde. Toen schreed hij! flink voort, on 'weldra had het boséhubtebd lommer van het groote!wto»d hem] opgenomen. m Dokter Weiler k|wjainl thuis, Zoodra zfj'n ■rijtuig vóór ide koetspoort sltil hield, zag hij zijn kleine Eiléoinpra uit het 'huis, snellen, bleek eni 'schreiend. Hiet lichte, teedere schepseltje sprong op da trede, nog voor hij tijd gevonden had ,de» toesnellen den bediende de; tepgels over te geve». „Papa," riep zij' uit, „een groot onge luk 1 Victor is wég, mama. „Is Victor wég?" viel hij haar in; da rede. Een plotselinge schrik' voer hem: bij; die Woorden door do leflen, met éen, sprong was hij uit het rijtuig en greiep) haastig de ijskoude, sidderendje hand vaal zijn dochtertje. ..Wat is er gebeurd, kind?" vroeg hij, inet moeite bedaard blijvend, terwijl bij «net haar over de plaats schreed. Hij dacht aan het tooneel, dal) hij dien mörgen met ten zijn, die met de wet in de 'hanid(,vefd^r kunnen gaanmaar dan is dat niet over eenkomstig de opvattingen van regeering on Kamer. Art. 188 Gemeentewet blijft inmiddels naast dez'e wet bestaan. Spr. zal tegen het ontwerp stemjmien. De iheer .Briëtt (A.-Ri.) Constateert dat. er van den beginselstrijd niet veel: meer is overgebleven. Toch heeft de héér Riuk beginselbezlw'aren en zal daarom te genstemmen. Ook bij de vrijt'.-demj. ini deze vergadering blijkt niet zulk' een fel verzet tegen het ontwerp als bij; de piartilgenooten iu de Tweede Kamer. De soc'.-deim. hebben stelling genomen voor de gteesteljj'ko vrij heid. Uitingen vaD kunst te vergelïjkén met uitingen der bioscoop, acht sipr. ongehoord. De bioscoop! is nimimer te beschouwen als Werkelijke kunst. Acht de linkerzijde, ;d. i. de oplpositde in do Tweede Kamer en de pers, h'et oir- baar, zulke sterke woorden te- gebruiken als gewetensvrijheid, geestesbezwaren, dwangwet enz.? En de soc.-dem. willen toclh weten van veredeling van den volks smaak, terwijl du film de kans op kunstge not zoo vermindert. De filim is geenszins een kunstuiting, doch veroorzaakt wel al lerlei geestelijke en maatschappelijke ge varen; en dit wordt in verschillende poli tieke en andere kringen erkend. I/-" rv AU Uw in den aanvang onbetee- kenende verkoudheid is verergerd tot bronchitis, talm dan niet langer, neem de beproefde Akker's Abdij siroop die de prikkelende hoest- aanvallen zal temperen, de slijm zal oplossen en Uw ontstoken slijmvliezen volkomen genezen. AKKER's verzacht zuivert geneest. Alom verkrijgbaar in kokera van 230 gram ƒ1.50 550 gram ƒ2.75 on 1000 gram ƒ4.50 Spr. verzoekt morgen zijn rede t'e mo gen voortzetten. De Voorzitter verdaagt te 4.55 uur de vergadering tot 'Woensdagmorgle» U uur. Zitting van Wocusldlag 12' Mei. De behanfléling va» het bioseoopont,- 'werp woiflt voortgezet. Do heer Briët (A.-R.) .betoogt, dat de overheid de vergiftiging van dénl kunst smaak van het' volk niet mag toela,tem. Het verschil in inzöht te» opzichte van Ide bioscoop tusschen rechter- en linjker- zfjfle ie. onoverkomelijk, Hoewel het ont werp gebrekkig is verbetert het 'dén bé- etaanflen toestand. De heer H e e r k e n s T h y s s e n (R-K acht plaatselijke keuring van meer waaï'de Aan centrale keuring, welke slechts een Jeiflraad is. Het ontwerp, verandert z.i. niets in dén bestaa-nden toestand. Hoe spreekt men dan v.a» eenpolitiek© schei- d ingslijh De 'heer Haazevoet (R.-K.l staat sceptisch tegenover het ontwerp, flat een karakter van pacificatie draagt en dus slechts een stap is op dén goedejj ,W®g. Spr. wil èen bioscoopverbod! voor personen ib'ene'den 18 ja,ar en; Wijkt op de sehaiclte aam het onderwijs door het kinderbezoek aa»l bioscopen: Spr. Wil de centrale oom mis-,do niet in den Haag, doch te Amsterdam',: het centrum van het filmbedrijf! hier te lande. 5 Mevr. PothuisSmit (S.-D.) zegt, Unt het zien va» films leiden kan tot, het lezen van goede boeken,. D© heer Van Emb'd'en (V.-D.) ont wikkelt bezwaren tegen de gemeentelijk© keuring. Minister Be Geer zegt,, flat hot in de hjj'n 'der economische werkverdeeling van het kabinet ligt, flat spr. het omtWerp verdedigt, hoewel het onderteekend( is' en gecontrasigneerd zal Worden door dje mi- eijjn stiefoon had gehad. Er lw:as vaa den cnderwlj'zer een klacht ingekomén over «en onbehoorlijkheid, die de knaap in school bedreven had, cn Wèiler bad ma sen heftige woorden wisseling den onboet vaardige tot straf! verboden, Vandaag nog uit te gaan. Zij droogde met ba.ar schortje de de steeds opnieuw' uitbrekende tranen af e» verteld© stotterend, dat, toen haar vader weg was, Victor' in hevige drift naar zij'n kamer was gegaa» e»| |de dtjur aéhter zich ha'd idjlchtgesloten. „1 k wou hem] naloopen," ging zij, al- langs kalmer 'worden, voort, „maar mama, zei, dat, ik niet intocht, hij moest zijn kop pigheid maar alleen overwinnen en mocht niet gelooven, dat w'ij, mama en ik, hem bijstonden tegen u, papa." Het kind zlw'eeg en zag vragend naar baar vader op. Deze wénkte ongeduldig, dat zij moest voortgaan. .,Toen wilde ik mijn Framscke les gaan leeren, maar liet ging iniet, papa. Ik moest altijd aan den armen Victor denken, dait hjj er zoo ongelukkig bad uitgezien, toen bij de kaïmert uitliep, en het speet miji zoo, dat gjj zoo streng tegen hem gieweest maart, en ik dacht, waarom, gij hem, toch wel niet zoo lief ha'dt als mfl) omdat gij tegen mij' nooit zulke strenge wtoordeu tpreekt, lieve papa!" Zij vlijde zich dichter tegen haar vader en hield zijln hanli^ fusisdhen haar beüde kleine handjes vast. Anstig smeekend zoch uiaters va» hinnenlandsche zake» eu va justitie. Het bioscoopverbod voor personen beneden 18 jaar' ligt niet op1 den weg der overheid. Keuring voor volwassenen is geen poitiekl 'Ier rechterzijdeook geest verwanten van den heer Polak hebben haar aanvaard. Het, openbaar karkter van 4e bioscoopvoorstelling is ratio der nieuWe Wét. Fciteljjk bestaat reeds in verschillen de plaatsen keuring voor volwassenen. Spr. verdedigt de rijkskeuring. Hel ontWIcrp wordt aangenomen met 24 tegen 15 stemmen, rechts tegen; links- De vergadering wordt te 2 u. ,45 ver daagd tot Dinsdag, 18 Mei, fles avonds half ,9, tot liet houden van afideelinSjs-f vergadering. .i at De groote kwestie bij deze wet is wel de gemeentelijke nakeuring, ook! voor vol wassenen. Voor een centrale keuring is schier ic&ercen. Van da linkerzijde is men- natuurlijk zeer beducht, dat hot reelit vau gomeeuteljjke nakeuring te groote macht in de handen zal leggen van B, en Wl, Vooral in plattelandsgemeenten. Deuken wjj aam do macht der burgemeesters in sake bet opvoeren van tooneelsltukken: inderdaad liggen hier voetangels en klemmen, schrijft „De Tijd Als een uit alle gezindten, met grooitle bevoegdheden voorziene centrale keurings- -commissiue is' ingesteld, dan 'is djat onz'es in 'ziens voldoende. Maar de Twéefle Kamer heeft, niettegenstaande vele deskundigen- van allerlei gezindte» er .anders .over dach ten, tófh 'de gemeentelijke inakéuring ge voteerd. 1. Natuurlijk zal in een groote stad; een! ietwat' luchtigere maatstaf aangelegd mioe- ,ten worden dan in een va» 'dc wereld! afge sloten dorp. Maar dat „luchtigere." is maar heel betrekkelijk. Er bestaat ten slotte geen maréhaindeeren tusschen zedelijkheid en onzedelijkheid. Heeft del: Centrale Com missie geconstateerd, 'dat een film -niet in strijd is mét de zedelijkheid' dan moet men redelijkerwijze aannemen, dat dit 200 is. En dan is plaatselijke nakeuring vrij wel overbodig, tenzij voor plattelaardsge- meenten, die zoo 'nu en Ia» maar- eens door reizende biosctopen handelend in los en vast, al is het dan niet „onizedeljjk", be zocht worden. In zooverre is gemeenjtfe- lijke nakeuring niet overbodig. TWEEDE KAMER, In een nota ,aa» 'de Tweede Kamer deed' 1de minister verschillende mededleelingen. omtrent het wetsontwerp, tot verhooging en wijziging van, 'de begrootingj v,a.n On derwijs, K. en W'. Bij flé Tweede Kamer zijn drie wetsont werpen ingediend tot naderö wijziging djer hegrooting van Ne'd.-Iitdië voor het Idienst- ja.ar 1924. Bjj 'de Tweede Kamer is oen Wetsonb» werp ingediend tot voortzetting van de betaling 'dér uit de mid'djelen van het Kon. Nat. Steuncomité gekweten bijslagen; op centen flér Rij fcsvei-zek'eri ngsbunk. Mr. Jlarehant als] ipalïtiekc figuur. De heer Do Vo3 van Steeniwijk, lid der 'der Eerste Kamér, heeft in eene vergade ring van dit hooge college een: vernieti gend oordeel uitgesproken, overl het onpar lementaire en ondemocratische optreden van den Vrij'zininig-Dembcratischem leider Marchant. Spreker zeid'e o.a. Vóór hetgezantschap bijl dén Pauselij- ken stoel te zijn! en er toch tegen te stem men, ten einid© del coalitie te tnelifen, is ik geef dit den heert Anema( toe, niet verhef fend. Maar men moet billijk zij,». Politieke redenen wegen en moeten' wel eens zwaar der 'wegen dan zakelijke. Het ware mijner zijds onoprecht, Wanneer ik niet erkende, flat zulks bij m'ij iwel eens het geval is ge weest. Van hun standpunt versta ik de stem' floor de vrijzinnig-democraten,1 op 11 November 1.1. uitgebracht. Daarover mij uerzijflls geen captie. iMaar, mijnheer Idé Voorzitter, 10 dagen later Wélk een) blamageer is toch nog zoo iets als parlementair 'fatsoen bereild te zijn, flat zelfdel gezantschap: te verdedi gen, ten einjdé zich' zelf en zijnf vriendjes aan Ministerportefeuilleles te helpen. Mijn beer Idé Voorzitter, ik zal niet foi-muleeren w'at flat is want ik wel geen harde woor den bezigen, maar wel mag ik zeggén, dat, indien zoo iets wteert geschiedde, daarmédie ïn ons Parlement een politieke, zede zou- zijn binnengeleid1, die daaraangelukkig tot hietoe geheel vreenild is en die niet geuoég gebrandmerkt lean wbrden. ten haar groote oogen de zijne. 'Zn Waren onder dit gesprek de bin nenplaats overgegaan en stonden vóór de stetonen trap', dfe maar fle huisdeur leidde. Op het punt naar boven te snellen, bleef Weflér staan, en 'zton|der op; iflf laat ste iwonr'den van Nora| te letten, vroeg hij- kort en scherp-: „Wat gebeurde cr ver der.? vertel inij allesI" .,Nu dan, papa, met het leeren ginjg het niet best. en toen. wilde ik maar heel eventjes aan Victors deur( luisteren, of hij iu de kamer 'wiaa en wat hij' deed. Was 'flait zoo erg, papa?" „Daarover Later!" antw'oordde.hij onge duldig, „verder!" nik luisterde dus aan zijn kamer en hoorde, hoe hij de deur van zijn' kast open- en dichtsloot ton} in de kamer heen e!n weerliep. Ik bleef ©en poos sta(a» ent dacht, dat hij misschien' maan buite» zou komen. Maar hij bleef al' maar aan 'den: gam|g, en /eindelijk vatte jk' moed en riep hoeü zach jes: Victor! Toen 'werd opeens alles stil. daarbinnen en ook, toen! ik nog eens riep, kreeg ik geen antwoord^ eni verroerd© zich niets. Toen sloop ik zacht weer naart bene-- en 'wil'de mama. vragen, of zij zelf eenls naar hem Iwilde gaap kijken. Maar dc. keu kenmeid zei, dat zij] uitgegaan w:as om; een, paar bezoekcen af to leggen." (Wordt vervolgd.) I

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 5