B. F. IE ROLLER, FIJNE VLEESCHWAREN M. ZUIDIJK Het beste en voordeeligst adres Wed. M. DE JONGE, Lange Kerkstr. 52, Goes «1. J. COZIJN N.V. v.h. C. A. SCHULTE Co. In den Winkel van Sinkel Brillen Brillen OPENING Old England, Firma J. LUYKX, Roosendaal J. G. STURM Een groote collectie Petten In den Winkel van Sinkel Telefoon 306 ^'-"/«PANDBRIEVEN 5 PANDBRIEVEN voor Manufacturen, Echte Kanten, Gemaakte Goederen, Kousen, Dekens, en Handwerk-artikelen is 1 J. PIETERS, KLOETINGE Schoen-Magazijn „DE MATADOR" Werk mans-Goederen. St. Ursula, Roermond. N.V. Ui. Makelatrdsf v.it. D, H. ROODHUYZEN Co, Suiker en Rubber op termijn „SAMSON" van Handel. De Goedkoope Glaswinkel Ook in Overhemden en Dassen een ruime sorteering, Tweed Specialiteit in: ZEEUWSCHE HYPOTHEEKBANK TE KOOP: beste Grenen en- Eiken Spoorbiels, ruim 3000 en 400 Wisselhouten, G. A. J. KOCH Heeren Mode-Magazijn. De Goedkoope Emaille-Winkel W. KERKHOVE koopt dan nu een prima PAN voor weinig geld aan boven staand adres. BELEEFD AANBEVELEND. DE NOOD IN DE DRENTSCHE VENEN. TOONKUNST. Ontvangen a 987, a 101 Bezoekt onze geheel nieuw ingerichte zaak. Oude Zaak - Lange Delft H 2 - Middelburg Uw leven willen geven g e z o n d h e id w e I y a r e n M o I e naar's Kindermeel Wie niet adverteert, heeft geen recht op succes. HOEK LANGE KERKSTRAAT 47 GOES LEEST ÖIT!! E. TILROE, Opticien, Groote Kade 16, GOES. ZOMER-JAPONNEN der nieuwe Autozaak, Showroom, Garage en Werkplaatsen'van P. LOÜ1SSE - GOES Langedelft H 4 - Middelburg. Mulo-Kcstschooi en R.-K. Hoogere Burgerschool voor Meisjes met 5-jarigen cursus. LJWDB0UW-B1QSC0QP, Korte Vorststraat, Telel 145, Goes Ais je maar pech hebt „Hötei Zoutkeet" te Goes, CONCERT op Woensdag 19 Mei, Volksconcert op Dinsdag 18 Mei, half acht. Entrée f 0,25 plus sted. bel. BRUILOFTSLIEDEREN VOORDRACHTEN GUIRLANDES GONFETTIES, LANGEKERKSTRAAT9, GOES BOEKHANDEL, BOEKBINDERIJ FEEST-ARTIKELEN. een Kantoorbediende, een flinke Monteur, Wij ontvingen een pracht - sorteering Koningstraat 3,5 en 6, Goes, J. M. BROEKSTRA. Abonneert U op lie „N.Z.C." BUITE F RAM ZATERDAG 15 MEI 1926 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT LANGE KERKSTRAAT GOES. Extra aanbieding voor de Pinksterdagen Prima Mans-Costuums voor f 12,50, Jongens-Costuums (leeftijd 14 tot 16 jaar) f 9,75, Rijwielen, met een jaar garantie, voor den spotprijs van f 46,50, Damesrijwielen denzelfden prijs, Rijwielonderdeelen voor nog nooit gekende prijzenkomt maar eens kijken en U koopt; Jongens- en Meisjes-Rijwielen, iets bijzonders, ook met torpedonaaf, voor f 47,50, Banden f 1,80, Spatborden, dubbel goud-gebiest, voor 75 cent per stel, de nieuwe Wielen voor f 2,50, Manufacturen te veel om op te noemen, voor ongekend lage prijzen. Komt maar eens kijken naar GOES, Lange Kerkstraat No. 2. 11662-50 Aanbevelend: M. ZUIDIJK. Iedere kooper krijgt nog een cadeau, wordt dadelijk uitgereikt, dus zonder bonnen. MIDDELBURG. KAPITAAL: f2.000.000,—. RESERVE: f306.112.— in stukken van f 1000, f 500,en f 100, in stukken van f 1000, en f500, DE DIRECTIE: 9783-48 Mr. A. A. DE VEER. Mr. M. C. VAN DER MINNE. wmmmmmmwwmfmmmmmm V ilssingschestraat MIDDELBURG Wij berichten aan liet geëerde publiek dat wi| Hebben ontvangen een groote zending prima ii656-40 HEEREN-COSTUMES tegen uiterst lage prijzen. SWPPPPIPPPIiliPPPPPPIPPPPWiilili LAVENDEL-ZEEP weder verkrijgbaar in doozen a 12 stuks f 1,45 in doozen a 6 stuks f 0,75 U zoudt voor de en het van Uw kleine schat. 1 9813-46 Meestal echter is het voldoende Uw kindje te voeden met volgens aanwij zing op de ver pakking. Vraag gratis brochure aan P. MOLENAAR Co., Westzaan. ■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ai lang van 3 tot 7 Meter, bij bij den Watertoren. 11644-30 <t h lil ui N Z O hl n (tegenover WED. M. DE JONGE) Wie zich voor Pinksteren nog wil voorzien van NIEUW SCHOEISEL, vergelijke eerst onze prijzen en kwaliteiten. NIEUWSTE MODELLEN - RUIME SORTEERiNG Aanbevelend 11665 40 rö O z N P! PI H r P\ pi c» Groote Manchesterbroeken vanaf f4,50 Jekkers vanaf f 9,00 SVSoleskinbroeken vanaf f 5,00 Zware gewolde Simsonjassen f 4,50 Grijze Kielstofjassen a f 2,75 Wenscht U een goeden BRIL aan te schaffen Die hebben wij voorradig- voor oud en jong-, ook in de nieuwste modellen. Alsook Barometers, Boter en Kaasmeters, Thermometers en Koorts-Thermometers, Tooneel- en Verrekijkers. Doet uw voordeel en koopt een BRIL enz. bij Zie Etalage. 11669 30 Door geheel Zeeland aan huis te ontbieden. 2den Pinksterdag geopend. Zie Etalag-e. S. WIENER Co. MIDDELBURG. Zoo juist ontvangen een schitterende zending De nieuwste modellen. Billijke prijzen. DINSDAG 18 MEI a.s., v.m. 11 uur: WESTWAL 44 TELEFOON 287. 11667-60 nn rrrn WF£?7JlF|f Wanneer gij door het lezen DE.LLE.rU VLEÏ&ULIx. van een advertentie iets koopt of bestelt bij een handelaar of winkelier, zeg hem dan, dat gij zijn advertentie hebt gelezen in de „Nieuwe Zeeuwsche Coukant". Het kost U niets en ons, zoowel als den winkelier of handelaar, bewijst gij er een dienst mede. Groote Sorteering OVERHEMDEN, BOORDEN, DASSEN, SOKKEN, BRETELS, SOKHOUDERS. 11655-40 HOEDEN - PETTEN. Lange Vorststraat No. 21 - GOES Krijgt U familie over gedurende de feestdagen en uw PAN schijnt te klein te zijn voor het eten, Op initiatief van de „Vereeniging van Nederiandsche Huisvrouwen" en van den „R.-K. Vrouwenbond" te Goes, zal onder goedkeuring van B. en W., in den loop der volgende week door eenige dames langs de huizen der ingezetenen van Goes met een bus worden rond gegaan ter inzameling van gelden tot leniging van den nood in de Drentsche Venen. §jjsS§T* Steunt het goede werk. Oe Besturen der genoemde Vereenigingen. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 14 Juni 1923, No. 38. Het Nieuwe Schooljaar begint 1 SEPTEMBER. Aangifte van nieuwe leerlingen liefst vóór 1 Juli. 10566-28 ZUSTERS URSULINEN. Zaterdag 15, Zondag 16 en Maandag 17 Mei, iederen avond 8 uur en Dinsdag 18 Mei 's namiddags 2 uur: Potasch en Perlemoer in de Filmbranche Filmspel in 7 acten. Als tweede hoofdnummer .De Wreede Waarheid (Drama in 5 acten) Zondagmiddag 4 uur en Dinsdagavond 8 uur: 11653-36 Sensatie-drama in 5 acten, in de hoofdrol Mac Donald. AMSTERDAM WARMOESSTRAAT 197/199 Telefoon 45103-41979 Beurs-Nis No. 2 Tel. 45103-48294 op conditiën van de Amsterdamsche Beurs. Agent v. Zuid-Beveland dhr. J. VALKIER, 's-Heer Arendskerka Bankier en Commissionair in Effecten. SAFE DEPOSIT-INRICHTING. Houdt geregeld eSken DINSDAG gedurende de markturen zitting in het sn beveelt zich beleefd aan voor alle voorkomende Bank- en EffeGtenzaken CONDITIËN ZEER BILLIJK. 9782-30 des avonds te half 8 in „De Prins van Oranje", Directeur de Heer Otti Lies, Sopraan: Mej. G. SPRENGER, Middelburg. Alt: Mej.H. VAN DER KAMP, Amsterdam. Tenor: Dhr. P. VAN DEN OEVER, 's-Gravenhage. Bas: Dhr. Dr. H. VAN DER KAMP, Middelburg. Dameskaarten 75 ets. plus sted. bel. Heerenkaarten f3,50 plus sted. bel. Plaatsbespreken 10 ets. per plaats. 11671-40 DE NIEUWSTE VERRASSINGEN VOOR BRUILOFTSFEESTEN. Gevraagd kennis van Boekh. en Adm. strekt tot aanbeveling. Tevens speciaal voor Ford-Automo bielen. 11670-15 M. DE DREU en Co. Ford- Garage GOES. Tel. 167, Ontbijt- en Theeserviezen, Porceleinen Tafelserviezen (47-deelig) reeds vanaf f 35,00, zeer mooi en goed koop. Ontbijtserviezen reeds vanaf f 7,50. Dan bieden wij U voor reclame aan een mooi Porceleinen Theeservies van f 8.50 voor f 4,35. Mooie, groote Tegelplaten, van f 6,50. Mooie Aquariums, vele soorten. Goudvischjes 25 ct. Men doe zijn voordeel. P.S. Een pracht-sorteering Vazen- en Klokstellen. in de nieuwste modellen. ZATERDAG 1? I)e gilhn. Men schrijft aaa Een Ülsr Provincial dezer 'dagen het cloo, over een vrouw, Wiei jaren een aaneenschal tie afschuwelijkste n .waarvan de hoofdpe: aan Landru wakker nog weer gerucht! he zich had afgespeelldj 'zaal en niet inl een Niettemin zal 'de na eter genaamd Surri der criminaliteit bli het meest afschuWW (Weloverlegden moorl [Want de verantwoa daden staal vast. niet, al brengt zij «ér geding en de. gepiee: grond gevonden' ha. vorklaren. Ziehier in het ko het meest fantastisch bleekt en 'dile dpen d roman-litteratuur vui halte Surri vestigde ziel Biet liaar onwettigen, te voren eenogen/ tij'df Mortes (nomen est i Woo ad 3) lu deze la: vergift kennen, dat' li gemerkt in de gele liaar moordzin bot tei een product, pyralion etemd een insect te v streken groote nadeel wijnbouw. En derliah veelheden zonder con"1 te verkrijgen, ^let b arsenicum op eén lit cum is reeds voldoen van bet leven, i* bei' proeven op eeni eé'htp Woonde e'n bij eunl bu den ernstig owgestel' echter elders gezoeh minst verdenking op Gillis woonachtig ent tienden invloed van: operaties op groote ïsich als verpleegster Ziekbed van meerder 'dusdanig den schijn 'zorgster te bewaren, van haar slachtoffers zen niet oütbraken. giftigde zij op ids mee, vijftal personen uit h: ODder bas*- minnaar. aan den randj vanj hel baar misdadige verph den dool Vermoedeli; de wijze zijn' voortge geneesheer tenslotte, i kregen. Hij geloofde aangevoerde oorzaken sterfgevallen aan een ven mosselen deden beid Werld' verkregen lijk 'deze giftmengst ai te lang ongestraft tijken, waarbij! winst fic'cbikte rol heeft g oefend. De jury heeft niet dig uit te spreken, over haar geveld. De het inderdaad' aan h trokken, dan Wel gr dent Idler Republiek De meeningen loopen over tof de veron'd' haar hoofd aan den: leveren. Waarop is gebaseerd? Zeker nie van gemis aan sc'hu misdrijven. Evenmin. Wetboek van strafree dering maakt voor n voor beidbn 't voltrek erkent. D'e reden. is 'het ter dood brengen uiterste zeldzaamhede Bijna, altijd werd', misdadigers, hoe af's 1) „Aigues Mortes" idood„nom'en est om naam is een' voorteek: FEUILL f 17) 1 Daarboven lag, ac' struiken, Idle jongelin, gewrongen hamlden, fcdelepijn. Lang bleef hij zo van het r ij,tuig was r Weggestorven, en 'de £e ?JJ Eenzame piel Uolijk weer leven in Versteende gestalte, loep reeg de knaap: o ■Een moordenaar den", kreet hij, „0. tLj woelde met h krullend haar, hij steenachtigen grond m „Een moorden verworpen, idloor do moordenaar Plotseeling hield hi Wiav&e haren naar ak diep gepeins verzink,, A ben geen m< bij zich eindelijkil gehate leeft, ik heb «'aam. Maar ik wi hij, en sprong vol am "vvil wjas er. hein to /terughield, ik wö(.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 4