EenWoonhuis, Eene Hofstede Mannen! PUROL Algemeene Vergadering OURANT NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT iNIËN W EN VEETEELT en Vloot nden Stukken. RECHTSZAKEN V1SSCHER1J. METEOROLOGIE GEMENGD NIEUWS Handel en Nijverheid LAATSTE BERICHTEN Afloop Verkoopingen enz. BURGERLIJKE STAND CORRESPONDENTIE Advertentiën J. HOOGKAMER Vralingsvereenigiiig K. B. en 0. twdegS^neJajzaxc Heeren Landbouwers. Fa. JAC. BAL JÉ, Openbare Verkooping. een dubb. Woon- en Winkelhuis Donderdag 27 Mei 1926, Woensdag 2 Juni 1926, Origineele Douro Port Adverteeren doet verkoopen. ZATEROAQ 15 MEI 1925 Ln ook per saldo ';eboiekt. Calvé op de gewone |atst'e dagen ook m-eti de jongst» Irolieum. Pierlak lam eenige pnn- l/o.. Br wordt' '23 perd, zoodaü liet leestal een punt I peil af. In ver- |is de stemming hetgeen in af keerde. Ook hier in, waarbij heel Mendeels konden J Rubber Cultuur l oor het kapitaal 10 millioen ,te ver- |'bben met het oog i "directe «niesde ia Ide laatste dagen persen zidh! enkele fan verdeden wieek „Triton" stelt 3 ■voor. 1 weinig veranderd I. Y. A. In de eer dividend declaratie tehwijl voor 19216 Dan; is er binnen- ji.OOO.ÖOO aandeden Ijuders. Een claim |rde de koers circa verdeeld. Arends- |>9 tot 523. De stean- tig zonder bepaalde [■aarden eerder iets 27 o/o slotdividend Intal emissies aange- Jf Tilburg emitteert I o/o obligaties tegen Ir uitsta,anda bVa len 1919 en 1923, die ,ari aflosbaar worden van voorkeur. Dan /ereeniging"' in Hol- nemen van circa 7 Industrieele Disconto xravephage gaat) het |itaal verhoogen van nilliïoen door uitgifte c:um. pref. -winstdee- S op de 7 o'o 20-jarige ?rov. Bank der Rdjn- volle toegewezen wor- ederland van 1.000.000 ge ihyp.-Sinking fund laste van de Ilseder l;rijk overteekend. onZen kantore de in- eene 8 o/o 10-jarige 1ste Igatïe-leening ten laste ■van Barmhartigheid- te [en), groot f200.000, in 00 en f 500 tegen den iSDSOH-IMDJE. •dïiistering,; j Mei. (Aneta-)i .V. ld'. H., van de Vereeniging Han 1 Dinsdag uit .Holland gearresteerd, wegjens vér- 14000 vereenigiugSgjelden. !erd woningen vernield, i Mei. (Aneta.) Ruirni hon- jn toko's zijn in d(e kani- |rbrand. De .schade be ton. .Er is weinig ver- I fa* uit .Kap eHe m edie> ai liten nog (klein» zijn, de pink li is begonnen. He eerste tmderi d|oorjd.en heer A. 0. Engeland. (M. ,Ot.) omp" en „Heemskerk'''. lel." verneemt zijn de oor- I tromp" en „Heemskerk» dijk bekend, op1 eën oefe- I nden, teruggeroepenbeid» |i uiterlijk 22 Mei te Nieu-1 Ikeeren. reisplan zoudenf.de scheper, I Lissabon inaar Bordeaux v61' I haven wordjt itha-ns niet aar- f erbandi met het bericht, dat I geen voldoend® voorraad k°'| [woordelijkheid der Redacthj de Redacteur, ireeniging van „de Afdeetall daats-dhappij tot bevorderwjl 1st zal aanstaanden DinsMI half .8. nur, in „de Prins vajl een Volksconcert geven. If1 I worden „Samson"- van ®"l bekende solisten hun n»0[>e| leenen. I ;t" wil door het' geven va»! gen zéér matige entrée h» I lidmaatschap een bezwaar n v-an werken der groofe to®| daardoor tradhten de hel ang op te wekken, n van dit' volksconcert is de opkomst van het publiek ;en of die concerten ger0Éf. ■.ven worden. Laat het milt» iliek in Goes nu door flink0 en, dat het dez'e poging op IJ het eens bewijzen, dat vet] muziek ook hier gewaarde .Waarom zijn in Middelburg öoneerten eteeds druk bezócht', dat kan in Goes toch' eok wel? U, Mijnheer de Redacteur, dankend voor de plaatsruimte. Het Bestuur van „Toonkunst". Indien bij het scheren uiv huid pijn doet of stuk gaat, kunt gij dit voorkomen door uw huid vóór het inzeepen eerst in te wrijven met een weinig 30-60-90 cent - - Art. 40 Bezoldigingsbesluit. Het O. M. bij die rechtbank te 'sGra,- venhage heeft geconcludeerd tot bekraöh- tigind' van het vonnis /van den kantonrech ter inzake de procedure tussehen 'djen! ambtenaar Bodegom en den Staaf. Bodegom had het bedjrag- dat hij per maand in salaris is achteruitgegaan, door «e infa-ekking van' art. 40 zan hei) Bezol- gingsbesluit, over een maand teruggévor- óerd. De kantonrechter ha,d! zidh onbe voegd verklaard van de vordering ken- qjs te nemen., Smakelijk eten. Dinsdag verscheen voor den kanton- rachter te Leiden een Zgn. „knors", sla ger van minderwaardig vee, uit Zoeter- woude. Bij hem wias vleesch van doodge boren kalveren gevonden. De slager liet «u zijn 15-jaxig! zoontje .verklaren, d,at hij die kalveren slachtte, zonder weten van céjn vader.' Dc huid verkocht hij en het vleesch bestemde hij! voor de hond'en, wat de kantonrechter friet jgejooflde. De ambtenaar van het O. M. achtte den vader voor deze overtreding .aansprakelijk' ea eischte f30 oil 30 dagen, terwijl de kantonrechter er over d,acht, dezeml voor galg en rad' opgroeiendenl jonden naar cein tuchtschool te zemelen. Men meldt uit Iersekei Met den verkoop van1 kreeften ga,at het 'niot naar wensch en .de prijs is dietf tenge volge dalende. Doof heb koudle weer is er geregeld aanvoer van buitenlandsche .kreef ten waardoor het afzetgebied van dp bi-n- inanlandsehe beperkt wordt. De vangsten kqn meerendeels goed! te noemen, j Met de mossels is het nu zeer slecht, de visch is op zijn minst en de vraag naar 't buitenland miniem. Antwerpen gebruikt .niets en Brussel slechts ,een 300 per, week. (Terwijl de frantf opf 7 a 8 felt, het kwaad Jiog vergroot. De pachten zij'u, al is' dit door eigen schuld hoog en die productie is enorm. Verscheidene mos'selboeren' die een geheel jaar gevaren hebbieni zijn niet Ibij kas om te zaaien en zijtu ten eiinjdte, taad. (M. Ct.)1 Welk weer hebben ue 6e wachten?. De bekende weerkundige em'djglw'erker van „het Vad,'" schrijft] daarover het vol gende: Het is/ eigenaardig ,dat ,d|e afgeloopen week ongeveer op, dezelfde) wijze begonnen is met stormachtig weef als de vorige en dat het ook deze keer een depressie over Zuidwest-Europa is geweestdie er ld|e oor- haak van was, al lag deze depressie iets meer in het westen. De weertoestamd was niettegetastaande deze depressie en d(en sterken wind gun stiger dan gedurendjsi de laatste dagieini dér week! Maar de algemeen-e luchtdrukver- deeling heeft in den loop d|er week ook een wijziging ondergaat», die vooral in digzen tjjd van hef jaari in hooge mate ertoe bij draagt het weer zoo slecht te makeh als ïiet kan. Er hééft zich nl. een( depressie- gebied ontwikkeld, waarvan Denemarken Ongeveer het midden) is en dlat zich gaan deweg in alle richtingen heeft uitgebreid zoodat het Vrijdagmorgen in het Western tot ovfer de Britsche eilanden, in 't Euidi- IWesten tot over de Kanaalstreek reikte. Hiervan is in West-Europa een Noorde lijke luchtstroom het gevolg, en, over Zuid-Engeland omloopeind(e, liier als Wes tenwind Waait maai: nog (alle eigenschap— !pen van den polairen iue-htstroom be houden heeft. In verhand met het sedfert het midden id(£i' week sterk toegenomen temperatuurverval naar boven toe -Vorm den zich ;de laatste -twee 'dlagen recen,- en diagelbuien. a -• Hiermede eindigendje de week, o-na ons weinig hoop- latende op een spoedige ver betering van het weer en een terugkeer van de lente, want -de boven omschreven 'luchtdrukverdeeling is gewoonlijk eenedpr meest langdurige in ons klimaat. Een leeaw zonder staart! In de Rotterdamsche Diergaard^ - schrijft het „Dghl. van Rotterd,am" doet zich een zeldzaam geval voor. Een leeuw heeft het grootste dpel van Zijn «taart, opgevreten. Het geldt hier een keer fraai jong exemplaar, ruim twee Jaar oud, dat zich zelf zoo afséhuWelijk eeft verminkt. Toen de oppassers! het des ochtends constateerden, is het ees- m een nauwe kooi gedreven, waarin «en - ren hom De rastant'-istaart,, omp vna nog ongeveer 30 c'anti- ir 1S <laarop v®i'h»nden. lEukele dh- genHater moest aan- Léo weer ih zijn ge- KenpvenC'0éi!rU™te en bewegin@ Worden t>!L te W Z1S* ,?rste bezigheid heeft paJlellt b°woont nog zijn zal bil oentort blijft alles goed) gaan! btetö^)TSa f °PAet zonderlinge en juet aUeifeagsche sehouWSpel van een Leus; zonder staart! Men denkt, dat het dfer een! ziekte in den staart heeft gehad en, dbor jeuk' ge plaagd, is gaan bijten. Toen- dit bijten Lloeding ten gevolge had, Zou die ver arbering van het lichaamsdeel zijn ge voljjd. S I I 1[4! Ll De invloed der Engélsche sta king op1 dé Leeuwarder1 handels markt. De Engelsnhe staking heeft op dé meeste?, aifjdeelingen der jonigste vee.- en andere markten te Leeuwarden: ,een na- deeligen invloed uitgeoéfWdl. 'Wegens vrees voor verdere .prijsdaling Jdelden verscheidene boeren) hun vee thuis zoodat de aanvoer van Tum|d|eren en som mige andere veesoorten veel! .geringer Was, dan de Week te voren. Do eierenprfjs daalde iets, terwijl in Weerwil van de stjjging der aarcfe-plpel'- prijzen de stemtaing op de beurs ook ge drukt Was. Dewijl in den la-atstenl tijd slechts een zeer gering deel van de Friesche boter naar Engeland uitgevoerd worjfjt, daalde als gevolg van de: onderhavige stakiugf op do Leeuwander markt dfo prijs van dat product niet m'eer dan een paar dentem per K.G. Intusschen is dit leed, Ml die staking in Engeland is opgeheven, ook ad weer geleden. De moord door een Kculsck medicus. De geneesheer dé Broechcr. uit Keulen, die wegens moord gezocht weridj, daar hfj den doocll van den echtgenoot van mevr. Oberreuter te Amsterdam- gearres teerd, Zooals men Weet,, hadj de dokter in eén Keulsch ziekenhuis den ardhitect Ober- reuter behandeld en hem' d(aarbij: kwikin jecties toegediend, in zoodiainige. sterkte, dat de architect ahn tl® gevolgen daarvan, overleedj. De dokter verdween diaarop1 .spöedig uit- Keulen, evenals mevrouw: Oberreuter. Voorts kwam' aan' het: licht, dat de me dicus ongeoorloofde betrekkingen mot ge noemd)} dame onderhield. SDe Nederlan'dsohe reaherdhe, d|ie hen in een pension te .Amsterdam' aanhield, wist hen te bewegen, izic'h met een Duitsdhi rechercheur over de grens te begeven, waarna ze gearresteerd' werden. (Maasbode.)' Het schandaal met de jiiweehte van keizerin Zita. De „Mat-in" publiceerde vorige week Za terdagmorgen twee foto's, de eene van de Oostenrijksclie keizerskroon, zooals die er vroeger uitgezien heeft, en de twééd® van Wat er nu voor keizerin Zita van over is, d. wi. z. het in elkaar gevallen montuur van verguld zilver. Vroeger Waren daarin meer dan 2000 karaat van de zuiverste diaJ manten ge,vat, wiaarvan de waarde op 3.000.000 goudfrancs geschat werd. Do steeneu zijn voor niet meer dan 300.000 papaerfrancs verkocht, toen keizer Kjarel naar Madeira moest vertrekken. De „Paris Soir" Zegt, dat deze schande lijke vorÊoop slechts een onderddet vormt van het ontzaglijk schandaal, dat gevormd wordt door de liquidatie van de Oosten- rijksohé kroonjuw-eelen, welke de eenigo bezitting van keizei'i-n Zita uitmia akten, Dez'e kr-oonjuweelen bevatten- meer dan 1000 diamanten benevens verscheidene his torische versierselen van de hoogste waar de, -waaronder het authentieke met dia manten bezette Gulden Vlies van keizer Karei V. Deze juiw'eelen zijn onder de geheimzinnigste omstandigheden aan, den man gebracht. De „Paris Soir" stelt dienaangaande en kele vragen Is het juist, dat' een vroegere adjudant van keizer Karei met een juwelier van do R.ue Lafayette over den verkoop van deze. juweelen onderhandeld heeft? Is het juist, dat gedurende de onderhan delingen een zeer groot aantal der aan het onderzoek van experts onderworpen ju weelen gestolen is? Is het juist, dat deze „gestolen" juwee len nochtans door de zorgen van danzelf- den juwelier verkocht z-ijn? Is het juist, dat' dez'e voor dit feit door de arbitrale rechtbank te Bern in een bur gerlijk geding veroordeeld is? En is het juist, dat hij' op het' oogenblik op aanklacht van ex-keizerin Zita- gerech telijk vervolgd wordt1? Men begrijpt de reden, zegt liet blad, waarom men omtrent deze zaak tot nu toe een absoluut stilzWijlgen heeft bewaard, maar nu de aandacht der openibare mee- n-ing erop gericht is, zou 't niet te verde digen zijn indien deze stilte' zou voort duren. „N. v. d. D1."- Overstroomiug i-iï Rusland. De Moskousohe bladen bevatten veel bij'zonderheden over td|,e overshrooming té Moskou en in. d/é omstreken- van de hoofdi- etad. Het presidium vantdtn Moskouschen1 sovjet heeft een proclamatie, .-uitgevaardigd Waarin de inwoners van de overstroomde gedeelten van de stajd^ die geen tijdelijk onderdak hebben kunnen krijgen, Wordjen uitgenooddgd zich hiervoor te Wenifeni tot d,e commissie ,die dlaarvoor ingesteld is, of tot de wijk-sovjets. Deb edreigd)} gedeelten van <le stad wordjen door militairen be waakt. Een plakkaat kondigde strenge straffen aan voor misdaden en rooverij;en, (alsook voor misdadige baldjadighed, ,die den laatsten tijd een' Jware plaag is gewor den. De „IzWestia" geeft een beschrijving van d,en toestand in omstreken van Moskou. Te Kolomma dreigde ri® uit de oevers getreden Oka; (een zijrivier Van. de ;Wolga) de bekende Kolomlensk'y-fabriek te vernietigen. Per extra-treinj Werd daar heen een speciale legerafdeelin-g gezon den, die 'de geweldige ijsschots, Welke de muren van de fabriek rammeide, d|oor dynamiet verwoestte. Hierdoor werd) het gevaar bezworen. Daarna werd deze afdpeling per snel trein naar Klien overgebracht, -waar 4e ri vier Septra den' Watertoren en het hydro- station bedreigde. Opnieuw brachten (djyna- mietpatronen uitkomst. De deppen Tere- ehowo en MnjeWniki iwtrren gehe.el door water ingesloten en» 'de' boeren zouden om gekomen zijn, inidjen' de; .afdjeeling pontou- wcj-s hen niet nog -juist bijtdis had) gered( Het presidium van den, (Sovjet vain Mos kou heeft djen plaatselijken .-commissies verlof gegeven de dakloozen on|digr te bren fon in rijks-, handelsgebouwen, in' clubs, ioscopen enz. Als het moet, mogen, de ieommissies ook particuliere huizen hier voor requireeren. Overstroomd zijn veel fabrieken en ma gazijnen, waaronder de magazijnen van !dg fabrieken „Krasnyj". Het' terreinf van het -centrale eléctrische station; vaaj de tram- is geureltelijk overstroomd. Verschillend® tramlijnen kunnen niet meer .fuUctidn- neerea, waardoor eenige hooge'T gelegfen gedeelten van de stad) zijn- geïsoleerd. Do schade is zeer groot. Dergelijke berichten komen ook uit andere Russische stéden. Merkwaardige metamorphose lu den kuikéntijd wordt wel eens oji- goea 'geluk af' gégfist naar het geslacht van oen donzig beestje, dat Wat achterlijk is met zijn- kamvorming, maar het kieken .Wordt toch altijd hen of haan. Üa1) een volwassen kip zich na een' jaar echter in een „haan" gaat metamörphoseeren/ behoort toch Wel tot de natuurwonderen! Dit schijnt Plians gebeurd' jte zijn. Men deelt ons n.l. als bijzonderheid^ mede, dat op de boerderij van den heer A. Lin. de Peel, te Asten, -.een. „kip" ranidscharreltv welke het vorig jaar geregeld' en gloed' legde .zoodat 4e eigenaar er verschillende eitjes van raapte. In dear afgeloopen 'win - Iter raakte de kip aan het ruien; na af loop van die kale periode kwamen dl* veeven niet alleen Weer mooi terug, doch groej,d,en de staartveeren zeer ;lang, eenigs- zins opstaand en In den vorm als die Van een haan. Als iemand de kip ziét „zonder den kop", zal hij: tniet andjeriij o,enken dan een mannelijk' .-exemplaar va.n d,e- hoenderfém'ilie voor zich te hebben. Daarbij schijnt het dier ook inWanidig een metamorphose te hebben cte|dergaan, althans geheel van' streek! «te zijn geraakt, Want de „Zonderlinge kip" heeft diit jaar nog geen enkel eitje gel-agld. De Leipziger voorjaarsbeurs. Naar schatting van het jaarbeursbureau was het aantal der handelaren welke de voorjaarsbeurs bezochten ongeveer 140.000 De gepasseerde voorjaarsbeurs was vooral karakteristiek "door 't buitengewone groot aantal buitenlandsche bezoekers. Dit be wijst opnieuw het internationaal karakter der Leip-ziger Beurs. Meer dan 2O.OQ.0 buitenlanders 'bezqcpiten haar in het voor jaar 1926. Dus do deelneming van (bui tenlanders was dit jaar nog' veel groot er dan gedurende de voorjaarsbeurs 1925; welke werd bezocht do,or 17.200 buitenlan ders. Het getal exposanten uit alle bran ches" was 10.300. In de kringen der expo santen had men voor de beurs geen ta gi'tote verwachting hetreffende het voor deel voor den handei. Toch kon men con- stafée-ren dat in het algemeen het resultaat in vele brandies veel beter was dan men van te voren vermoedde, bedenkende de tegenwoordige Isjrisis. Ofschoon de wer keloosheid gedurende de laatste maand,en vaar de beurs en de economische slapte in ruime kringen begrijpeili,ikerwija de binnen- tadsche koopkracht eenigszins beïnvloed de, was het opvallend, dat de algemeens indruk gedurende de beurs een toenemend vertrouwen vertoonde naar verbetering van do economische situatie. De handfefl naar het buitenland was goed te noem'en. Het buitenland deed goede bestp.llingen, o. a. in percel-ejjq, glas, hout, aardewlerjk enz. Vooral ook in vele brandi.es der tech nische beurs kon men gunstige handeiisop- dracjhten oonsfateer.en. De internationala verscheidenheid was opnieuw opvallend'. Behalve de tot nu deelnemende! lanJdep, namen de,el voor de eerste maal als expo- «anten Slavië en Griekenland. De mon- «teruit'stallingen van sovjet-R.usland -en Italië waren uitgebreider. De voorjaars beurs werd bezocht door den D.uitsChen fykspresidenk ,en véle presidentjen der Duitsche staten, ministers, gezanten en buitenlandsche diplomaten. De komende herfstbeurs wordt gehou den van 29 Augustus tot 4 September en de technische beurs van 29 Augustus tot 8 September. DEN HAAG Bij Kon. besluit is jhr. mi'. O. F. A. M. van Nispen tot' Sjevenjaei-y buitengewoon gezant en gevolmac'htigfd Minister bij den Pauselijken Stoel, be noemd tot buitengewoon' gezant' en gevol machtigd Minister te Weeneo. BRUSSEL (Partio. N. R. Ct.) De Brus- selsdhe Soil- wist gisteren te melden dat de jongste onderhandelingen betreffende het Neöerlandsch-Belgisehe verdrag een aller gunstigste wending hebben 'genomen, zóó zelfs, dat het- einde nabij- zou zijn. Het was echter niet mogelijk op het departe ment van buitenlandsche zaken of van een der ministers uit het kabinet—Poullet, wien ik daaromtrent na,vraag deed be vestiging of logenstraffing van dit bericht te krijgen. LONDEN. De spoorwegstaking in En geland is opgeheven, doordat tussehen de maatschappijen en de vakvereenigingen overeenstemming is bereikt. Baldwin heeft voorstéllen gedaan om' in het mijn-conflict 'tot een regeling te komen. WARSCHAU. Rond deze stad worden verwoede gevechten tussehen de .regee- rings- en de Pilsoedski-troepen. gelevérd. Het pal-eis van den president' is stormen derhand genomen. BERLIJN, (Maasbode). Het DuitSuho centrum beef'f besloten de leiding in de huidige crisis te nemen. Als "rijkskanselier wordt dr. Adenauer genoemd. BRUSSEL. De mogelijkheid wordt be sproken, dat Franequi in België kabinets formateur zal worden. GjENÈVE. Brazilië heeft zijn eisch om een permanenten -Zetel in den volkenbods raad te krij'gen gehandhaafd. Aan het gebouw vanl het prov. bestuur te Middelburg werf Woensdag -door dien rijkswaterstaat aanbesteed-.: Het vernieuwen van palen in d|e hoof den van do zeeweringen; té Vlissiligon, be- hooren.de tot da zee- eu oeverwerkém in d|e, prov- Zeeland, en, ia' het Wiestsrhoofdl van de voormalige marinebuitenhaven, behoe vende tot het kanaal door Walcheren, te Vlissingen, met bijkomende werkzaamhe den. Raming f 20.000. 'Minste inschrijver de heei;.,G. Klootwijk Jr. te Pa-pendrecht voor f 19.380. Uitslag van de verkooping van ids verknoping van de hofstede „Bellang" in den 01zendepottI®r te Ierseke door de notarissen J. Godérie te Wouw en Paul van Gutsen te Antwerpen. De hofstede „Bellona" en huizen, groot !4Q H.A. 17 A. ,53 c'A. samen- uitmakende, de perceelen 1 tot ,11 voor da som vaa '1' '111.000 aan Jac. Vermue ,Mz. 01zan.de- polder te Ierseke. Knopen 12, 13, 14,en 15 niet verhoogd, idus voor den inzet .verkocht12 J. Kos itense, Kh'uiningen voor f4850, (groot 1.69.30 HA.); 13. Wi. .F:. R. Lenshoek, Kloetfnge voor f6000 (grootL2.46.70HA.) 14. dezelfde voor f4400 .(groot 1.57.5 HA.)15. J. Kostense, tvoorn„ voor (f 395Q (groot 1.66.70 HA.); 16. Abr. Pols voor f3060 (groot 1.02.00 HA.);,17. Jac. Sinke Bom niet verhoogd' voor ,f 2850, (groot .0.97.80 HA.)18. L. BomPikaar, niet verhoogd voor f 1800. (groot .0.60.20 HA.) 19. H. M. Bruinzeel, EruiniDigen voor 'f 2450 (groot 0.98.40 HA.);'-20. D-. Poel man Hz. te Ierseke voor f'9100 (groot 4.93.50 HA.); 21. I. Wdllemse Ierseke, voor 'f10800 (groot 5.92.66 HA.); 22. Burg. Armbestuur Ierseke voor tf 2350 (groot 1.59.68 HA.). Geheele (Opbrengst 1' 162600 (groot 63.61.97 HA.). ,Onkostea 91/2 e/o. 'Een blok «land in Caterspolder tój' het spoorwegstation te Woensdrecht. .In gezet de perceelen 110 op f66900 ver kocht in 't geheel 110 aan I. Wülemse 'te Ierseke voor f68700 (groot 25.19.05 HA.) Onkosten 91/g 0/0 ;en: f 200 voor drai- neeren. GOES. Ondertrouwd: Jan Willemi van de 'Weert, 30! j. ,wedn. en Elisabeth Leuni- tje Joziasse, 27 j. >jd'. te Middlelburg; Chrif tjaan Olivier, 22 j. jrn. en Saraj Jacubusse, IS j. i;d. te Hoedekenskerke. Gehuwd:Marcus de Jonge, 23 j. jm. en 'Maria Johanna Hengstmjain/gers, 21 j. jdi Getoren'; Antonia ,d. v. Peter van 't Sant en Wjlhelmina Walter; Jan Marinus z. v. Jan Gerardus van Zaltbommel' en Geértruida. de Visser. Overleden: Maria Janna Allaaz-t, 76 j., echtgenoote van Pieter Jaoobus van, Ma rion; Henrietta van- de Raf'elaar, 85 j., wed'., van Levinüs Johannes Wlolfaert; Dirk Looij, 70 j., te Driewegen, !wedn. van Jannetje Jeremfasse. Levenloos aangegeven kind v*an Mari- nus Cornelius Maria van Kalmthout en Anna Emma Wilhelmina Motkéf wonende te Zeist. Over d,'e maa.nld April. ^KRUININGEN. Gehuwd: Gijsbertus Krambeen, 24 j. en Juliana Wjlhelmina Flips, 20 j. jdi. .Suzaanes Jacobus van) Dij- Ve, 27 j. en Hillegon'da Wjlhelminia Jo hanna van Dalsen,. 27' j. Geboren: Dirk Leendert, z. v. Willem Oornelis Hamelink en Neeltje Catharina Vogelenzang; Willem, z. v. Jacobus Pie ter Mind'erhoud en Aukje.Olaas; An.thonie 9: v. A. Durinc'k.en M. O. Zoetéweij:; Wil lem, z. v. J. ,M. Spruijt en C. Kuzeej. Overleden: Maria Servina Malschaert '^7 j., echtg. van- Louritius Rogiers; Cor nelia Holland, 86 j. wed. v. J. van Iwaar- üea. I De lezer zal in ons bijblad beschouwin gen vinden over de Engelsche staking die geschréven werden, toen de staking nog bestond. Ziji waren reeds gedrukt toen ons -het bericht bereikte van de opheffing der staking -en konden alzoo niet' meer wór den teruggenomen, Men gelieve dit l£j! 'het Rzen der courant in het oog te hóu den. Redactie. GENEESHEER-SPECIALIST te VLISS I N G E N, zal spreekuur houden te OOSTBURG DINSDAG a.s. van 1 tot 3 uur, Zuidzandsche weg 43,5 VLISSINGEN DONDERDAG a.s. van 10—12 en van 1,30—3 uur, Badhuisstraat 53, HULST heden over 14 dagen van 10,3012,30, Lieidehuis, voor NEUS-, 'KEEL- (Chronische Hoofdpijn en Rheumatiek) en OORZIEKTEN. 9702-20 der LEDEN van de op 7AÏERDAG IS I Ei 1926 te 3 uur fZomeri'jd), bij den heer SINKE te Kapeile. 11643-14 IIET BESTUUR. Opwekkend en verfrisschend Parfumerie Joyzelle, Haarlem Verkrijgbaar bij: A. C. VAN DER REST, GOES. Voor I 33,00 zend ik U tien liter Ie kwalitatt BRANDEWIJN of JENEVER, per 5 liter f 17,00, per liter f3,40 WIJN-IMPORTEUR GOES DE WILDE &HEIJB0ER, Deurw. te Goes, zullen Dinsdag 18 Mei 1926, des namiddags om 1 uur (n.t.), op het „Slot Oostende" te Boes, 11642-15 verkoopen partij DRACHTIGE ZEUGEN en LOOPVARKENS. De Notaris E. C. VAN DISSEL te Goes, zal op DINSDAG 25 MEIJ926, des avonds om 8 uur, te Boes, in „de Piins van Oranje", publiek verkoopen: I. krachtens art. 1223 B.W. met Erl en Tuin, gunstig gelegen te Goes, aan de 's-Heer Hendriks- kinderenstraat no. 36, groot 1 A. 80 e.Athans nog bewoond door dhr. M. C. v. d. Ende. Op gébruik 25 Juni 1926. II. voor den heer C. BURGER, we gens vertrek een Woonhuis en Tuin, gelegen aan de Mattheus Smalle- gangesbuurt no. 19, groot 77 c.A. Op gebruik bij de betaling. III. voor den heer M. i. DE J0NBE Johszn., wegens vertrek een Woonhuis en Erf, aan den Ouden Singel no. 62, groot. 99 e.A. Te bezichtigen Woensdags van 24 uur. Op gebruik 1 Augustus 1926. De perceelen sub I en II zijn te bezichtigen, mits vooraf belet vra gende; voor perceel II zich aan te melden bij dhr. L. Cop.stan.tb Az-, Oostsingel 32. 11638-41 Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris. De Notaris E. C. VAN DISSEL te Goes, zal op des voorin. 10% uur (N.T.), te 's-Gravenpolder, ten herberge van dhr. T. Jonker, krachtens art. 1223 B.W. publiek verkoopen: ander "s-Gravenpolder Schuur, Erf en Tuin, a/h Schoolplein, groot 2 A. 75 c.A., thans bewoond door Lein Dinc.e- manse. 11641-23 Op gebruik bij de betaling. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris. De Notaris E. C. VAN DISSEL te Goes zal op des nam. 2 uur (N.T.) te Nisse, ten herberge van dhr. C. db Blaai.t, ten verzoeke van den heer JACs. 0E VOS, wegens vertrek, publiek verkoopen: bij het dorp Nisse, bestaande uit: Woonhuis, Schuur en verderen Timmer, Boom gaard, Bouw- en Weiland, en onder 's-Heer-Abtskerke Bouwland, samen groot 7,51,80 H.A. of 19 Gem. 46 Roeden. Er kan 5,54,50 H.A. Weiland in pacht volgen. Op gebruikde gebouwen 5 Aug. 1926het weiland 25 Nor. 1926 en het overige na rooven oogst 1926. Te bezichtigen eiken werkdag van 15 uur. Notitiën en inlichtingen te verkrijgen ten kantore van den Notaris. 11640-37 van mijn Huis Diaz Hermanos ta Jerez de La Frontera. R00DE EN WITTE PORT VIEUX per fl. f 1,75, per 12 fl. f 18,—. Franco buis door geheel Nederland. Fa. JAC. BAUÉ Wijnimporteur Goes

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 3