ZATERDAG 15 MEI *926 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT MIJNHAROT's Hoofdpijn-Tabletten 60 ct. Laxeer-Tabletten60 ct. Zenuw-Tabletten75 ct. StaaUTabletfen 90 ct. Maag-Tabletten 75 ct. Bij Apoth. en Drogisten KERKNIEUWS Wegwijzer in het ftlissale. KERKBE8ICHÏEN uit het Dekenaat Middelburg. ONDERWIJS SPORT EN SPEL Financieeie Berichten KOLONIËN LANDBOUW EN VEETEELT Leger en Vloot ingezonden Stukken. "Worden verdeeld, zooals uitdrukkelijk ie gewaarborgd. Stuurt de dames niet imet leege -handen van uw deur, lezier, maar laat uw harS milddadig en uw band vrijgevig zdjir Lees ook de desbetreffende advertentie in dit nummer. Vanmiddag om bailf drie heeft een vergadering plaats van het voorloopig to- mité voor beroepskeuze met een lezing over dat onderwerp door den heer L. M. Kool uit Rotterdam. Het bezoek van uitgaand publiek naai" onze stad was verschenen Heiuel" v aartsdag veel geringer dan op andere jaren, waaraan het gure, winderige weer op dien dag wel hoofdzakelijk de schuld had. I)e Vertooning van h®t sprookje van „AssiKejwester" met het markmnettenspel van den heer Prent uit Bergen-op-Zoom, „Die Prins van Oranje" gegeven, was niet onverdienstelijk en strekte tot groot genot van de kinderen die er bij tegenwoordig waren. De aankleeding van p.oppen was goed verzorgd en do decors waren mooi Jammer dat de speler niet over het talent beschikt om door stembuiging het verschil in spro ken tusschen een vrouw en een man, een fee en een prins weer te geven. Dat zou de illusie voor de kinderen nog vergi'ooten. -Woensdagavond werd'alhier een korf baklub opgericht onder den naam- „Vol tas"'. .Reeds een 16-tal dames en heeren traden als lid toe. D'ames en heeren welke nog lid wen- schen te worden gelieven zich op te geven voor 1 Juni a s. aan het bestuurC. S. Bedel, Spiegelstraat 5M. A. v. d. Heil, 'Lange Vorstst'raat 41; P. L. Neeskens, •Riminelandplein 2. Nissc. In de Woensdaga.vonidj gehou den raaidsvergaJdtering Waren alle gleden aan wezig en werd het volgende behamjdplt. Besloten werd aan de commissie voor het Mohilisatiekruis f 10 toe te staan. Een regeling aangaande het salaris van den ontvanger werd vastgesteld als volgt nanvangsala-ris f 375, met 5 twee-jaar- lijksclie verhoogingen van f 25. De rekening v.a;u het .Burg. Armbestuur iwercl goedgekeurd i n ontvang .op f' 8460.36 en in uitgaaf' op 'I3029.S6, alzoo een goed slot van f 5430.50. Het gemeenteverslag werd den Raad) aangeboden. Het heffingspercentage voor de ge meentelijke inkomstenbelasting werd' vast gesteld op l1/'# tegeni 2 een vorig jaar. Een af- en overschrijving groot f.16.73 werd goedgekeurd! Ovezand. Da voor de land.bouwersver- eeniging geleverde Chiiisalp;eter bleek ,Mj onderzoek aan het Rijkslandbouwproéf-. station te Maastricht 15.80 pet- gehalte aan stikstof als- nitraa ,te bevatten bij een opgegeven garantie van 15.50 pot. is dus ruim! aan' de voorwaardpn vold.ap.nu' De Raad, vergaderd® 14 dezer. Aan wezig: de Voorzitter. 6 leden en die Secre taris Afwezig: D. v. J. Dries mek kennis geving. De voorzitter brengt openlijk dank aan de verschillend® landbouwers der gemeente Ovezand voor het kosteloos aardevervoer tot demping van het Weeltje ■en hoopt tevens, dat -het volgend jaar met aezelfde bereidwilligheid door de land bouwers zal worden meegeholpen om het werk geheel al' te maken. Besloten wordt f(ot aankoopi van een strookje grond aan. deni -Calangediijk II lot verbreeding van den, weg en in Verbahdi hiermede de begroting van ,1926 te wij zigen. i In de politieverordening word-4 ,eeu .nieuw artikel iugevoegd, betreffende stand; plaatsen voor autobussen. De begrooting Vleesclikeuringsdienislt voor 1927 wordt vastgesteld in ontvang en uitgaaf op' f2850. Verkozen worden de leden .voor de bei le stenfb ureau's iii district' .1 en II voor verkiezing van leden der Tweed® Kamer. Tegen de ingekomen (Coneeptrogelingl voor jaarwadden Burgemeesters Seereta rissen, Ontvangers en Wethouders heeft de Raad geen bezwaren. Door het lid Sehuerman wordt mede gedeeld, dfit bij omstreeks Juni a.s. de gemeente verlaat en! daardoor ophoudt lid lid van den RaadLte zjjn. De Voorzitter sp-reekt een woord van dank voor zijne- diensten aan d® gemeente bewezen en wen-scht hem in zijne nieuwe woonplaats alle goeds toe, wa,arme.de alle alle raadsleden instemmen. Wiedie-rke-erig spreekt de heer Sehuerman zijn dank uit voor de prettige, samenwerking; die tij-éie-ns zijn raadslidmaatschap stead® heeft ge heerseht. Kloetiiigc. Donderdagmiddag had al hier een Zekere L. het ongeluk door een auto te worden aangereden, waarbij hij een gebroken arm en eenige ontvellingen op liep. Volgens ooggetuigen trof den chauf feur geen schuld, daar L. op het laatste oogenblik dwars den weg overging. Srliorc. Donderdag reed een luxe auto in de richting Kruiningen, alhier op den oprit bij den; Zanddijk in de sloot. Dat dij met een groote vaart plaats vond, bleek uit het Kit. dat dit voertuig geheel over den kop lag. Door de zware beschadiging' kon de reis niet worden voortgezet. Het mag een wonder heeten dat de inzittenden er met den schrik afkwamen. HmveeriL Het passagiersschip „Schel de dat Donderdagmorgen in de sluis ge meerd lag. werd aan het achterschip aan gevaren door het motorschip „Jannetje Adrians", waardoor de boot een groote deuk bekwam, doch daarna de reis kon voortzetten. Dc 53-jarige matroos L\ den Boer, arende aan boord van liet sleepsclhip „Durham" raakte Domterdaglmorgen met eon zijner beenen bekneld tusschen een staaldraad Waardoor dit' lichaamsdeel ern stig gekneusd werd, en geneeskundig® hulp direct moest worden ingeroepen. Dr. Nieuwenhuyzc achtte directe, overbrenging naar liet ziekenhuis te Middelburg nood zakelijk, -waarheen da oneglukkige dan ook onmiddellijk werd vervoerd. (Z.) Zondag a.s. om 5 uur zal het fanfare corps „Scheldcgalm" bij gunstig Iveer haai' eerste Zomeveoncert geven. Het program ma. luidt als volgt: l. Vieux Camarades, Mardlie; 2'. Ro salia, Olive: lure3. Fontaisie Ballet, opera 4. Voix Roumaiues, Valse; Pauze. 5. Ave Ver urn', Koraal; 6. Es ist best'immt in Gott'cs rath. Koraal; 7. Het Landjuweel, Fantaisic; 8. Fantaisie sur l'Afrieaine, Opera do Meyerbeer; 9. The Star ,and Stripes Forever, Marehe. Zierikzee. Woensdagvooraiddag is door onbekende oorzaak brand uitgebroken iu het mantehnagazijn „de Nijverheid" op den D-am alhier. De brand liet zich ernstig aanzien, zoodat de geheele brandweer uit rukte. Be belendende peroeelen- lipptapi Wel waterschade op-, maar bleven toch voor -het vuur g'espaard. Het mantelmaga.- zijn brandde nagenoeg geheel uit. Verze kering dekt hier de schade. (Z.) Axel. Men schrijft ons: In de raadsvergadering van 11 Mei is besloten om in een besloten raadsvergade ring te hooron ingenieur J. van Vliet, voorstander van aansluiting bij de P. Z. E. M., en den technisch ecotaooni E. J. Deutz, voorstander van zelfexp-loitatie op basis -gas-Meetriciteit. Blijkt nu, dat zëlf- exploitatie" goedkooper en voordeeliger is voor de gemeente, dan volgt' hier natuur lijk uit, dat' de raad zal besluiten1 over te gaan tot zelf-exploitatie. Wat de op dracht'van Gedeputeerde Staten aan de P. Z.. E. M. betreft' om Axel zbnder meer aan te «luiten, daar zal dp bevolking van Axelt en sterkste tegen okomen en geen middelen onbeproefd laten zulks te ver hinderen. (Z.) Brcskens. De gemeenteraad heeft met 4 tegen 3 stemmen besloten tot aanslui ting bij de ZeeuWsch-VlaamsChe Water leidingmaatschappij. BrninisSe. De gemeenteraad is met '5 tegen 2 stemmen teruggekomen op zijn liesluit van 17 October j.l., Waarbij ver plichte aansluiting aan de wta-terleiding Werd voorgeschreven, zulks naar aanlei ding werd voorgeschreven, zulks naar aanleiding van een verzoek, onderteekend! dooi' 445 ingezetenen. Met 4 togen 2' stem-l men Werd, besloten, aan' de Waterleiding maatschappij voor Schouwen en Duiveland een jaarlijksc-he garantie toe te kennen, Waarvan het bdrag nader zal wordrn»' vastgesteld. Bij 'deze laatste stemming onthield zich een der lediea. WEEKLIJST van 16—22 Mei. ZONDAG, Mis van Zondag onder Oc-t. v. Hemelvaart, 2e gob. H. Ubaldus, \3 O MAANDAG, Mis H. Pasohalis Baylon, 2e geb. Octaaf. DINSDAG, Mis H. Venantius, Marte laar. 2e geb. Octaaf. WOENSDAG, Mis H. Petrus Caelesti- iius, 2c geb. Octaaf, 3e geb. H. Puden' tiana. DONDERDAG. Mis Octaaf' Hemel vaart. 2e geb. H. Bernardinus. "VRIJDAG. Mis Zondag onder Octaaf Hemelvaart, Gloria, geen Credo, 2e geb. Concede. 3 Kerk of Paus. ZATERDAG. Mis Vigilie v. Pinkste ren, Gloria, eigen Praefatie. GOES, Parochie H.-Maria-M-agda.lena. ZONDAG. Uitreiking der H. Commu nie om 6.30, 7 uur, na de Vroegmis en 9 uur. 7.30 Vroeg-, 10 uur de Hoogmis. 2 uur Oateeh. 3 uur Lol'. 5 ujur Patronaat, (MAANDAG Eén H. Mis om 7 uur. DINSDAG, 's Avond® 7 uur Lof. (WOENSDAG, 's Avonds. 7 uur Lot DONDERDAG, 's Avonds 7.30 Con gregatie. VRIJDAG. Eén H. Mis; om 7 uur. ZATERDAG. ,4 uur gel. om te biech ten, 7 uur Lof'. VLISSINGEN. Parochie van den H. Jacobus. ZONDAG. De H.H. Missen om 7 u., .8.30 en 10.30. 12 uur Edelwacht. 2.30 Congregatie. 6 uur Lof. (DINSDAG. 7 uur Lof. WOENSDAG. 6 uur opdracht nieuwe leden der Edfciwaeht. 8.15 vergadering Derde Orde. DONDERDAG 7 uur Lof. ZATERDAG van 59 uur bieeht- hooren 7 uur Lof. HEINKENSZAND. Parochie van den II. BLasius. ZONDAG. Onder het octaaf van He inelvaartsdag. .6 uur Communie-uitreiken, 7 uur Vroeg-, 9.30; de Hoogmis, 's Nam. 1.30 Catech. 2.30 Lof' ter eere v, d. II/. Martelaren van Gorcum, waaro-nider 5 Onze Vaders en 5 Weesgdfgroeten) zullen worden gebeden voor cfje 'bekeering van ons Vaderland. Deze week Catech. volgens gewoonte. DINSDAG biechten de jongens. WOENSDAG. Broodbedeelipg vanwege het Armbestuur. ZATERDAG. Vigilie van Pinksteren geboden vasten e.n onthoudinggdpg. Des morgens 7.30 wijding v. d. Doopvont,- 'waarna de H, Mis. 'sNain. van 24' en van 6—8 uur gel. tot biechten, 's Avonds 7 uur Meimaandjof met Rozenhoedje. A.s. Zondag hoogfeest van Pinksteren. Collecte voor onze Kerk. Eindexamens Handelsschool te Middelburg Door Iden minister van; O. K. en We is goedkeuring verleend aan de benoeming van onderstaande heeren tot gecommitteer den voor :d'e dit jaar te houden' eindexa mens der Hoogere Handelsschool c-n; Mid delbare Handerlssehool te Middelburg: J. H. Thiol, inspecteur van het H. O. te Heemsteac; P. üumon Tak, burgemeester; E. M. Alberta en. W. Berd'enis van, BBer- lekom, bei'de directeur der N. V. Houthan del v. h. G.-Alberts Lzn. en Co; C. Bou.de- w jjnsc, directeur N.V. The Vitrit.e Works -voorz. Kamer van Koophandel; J. A. van Doorninck, directeur N.V. Zeeuwsehe Voeder- en Kunstmesthanidcl, rnr. R. M. van Dusseldorp, lid' Ged. -Staten van Zee land, J. W. van -de Garde. Apotheker;' Ir. H. G. Ghijsen, 'directeur der N.V. The- Vi- trite Works; mr. G. J. Sprenger, agent Ned. Bank; mr. A. A. de Veer, directeur ZecuWsche Hypotheekbank en lid der Eerste Kamer, allen te Middelburg; M. Laf-rnoes, industrieel, wethouder vamVlis- 'singen, voorzitter afd. groot bedrijf Ka mer van Koophandel, C. van Wioeltleren. burgemeester beide te Vlissingen. De schriftelijke eindexamens zullen wor den afgenomen, van 14 tot 21. Juni, de mondelinge op 28, 29 en 30 Juni a.s. W-enken voor oudiers, wier kinderen de school kunnen: verlaten. 1.Wa.tneer uw kind de school gaat ver laten, bedenk dan, wel, d|at de keuzo van -den Weg, dien het kin# inslaat, beslissend: kan zijn voor geheel zijn leven en i® i-êde» geval voor hem Van het hoogste belang is.» 2. Neem geen kind' van de school, alvo rens de zaak Wel overwogen en van allo kanten bekeken te. hebben'-en Win den raad in van bevoegde eprson-en, zoo mogelijk van een. adviesbureau Voor beroepskeuze. 3. Ga zoo min mogelijk te ra.de met uw eigen belang, maar laat ,he( belang van uw' kind den d|oörslag geven. Heb er iets voor over, getroost U eenige opofferingen om uw kinil een goede toekomst te verzekeren. 4. Let bjl de keuze van zijn toekomstig beroep op dei lichamelijke! gesteldheid;, den aanleg en liet karakter van uw kind. Voor al hierbij kan een bureau voor beroeps-» keuze "U belangrijke adviezen geven, ook over den aard van het voorgenomen be roep en da vooruitzichten daarin. 5. Houd steeds voor oogen, hoeveel die geschoolde arbeider, ook in de ongunstig ste omstandigheden' des! leven-s, vóór heeft boven den niet of slecht gelsehoofden. Tracht dus zooveel mogelijk' uw kind een behoorlijke vakopleiding te verzekeren en laat het in ieder geval deelnemen aan ecnigen vorm van- voortgezet onderwijs. -Wij zouden er dit -a.an willen toevoegen Zorg, djat wolk beroep of wtelk vak( uw •kind kiest, de vruchten zijner godsdien stige vorming niet verloren .gaan; blijkt die vorming nog onvolledig, help haar ver volmaken door uw kind! zich te dben aan sluiten bij zoodanige, vereenigingen.'waar in voor zijn godjsdienistigei belangen wordjt gewaakt. 4 1 Eind*ramen Gymnasium. Het eindexamen van het Gymnasium te Middelburg zal worden afgenomen- -op 1 ea 2 Juni a.s. Tot gecommitteerden zijn aangewezen de hoogleeraren dr. R. H. Woltjer, van Ide Vrije Universiteit te Amsterdam, 'dr. A. K'luyver, van de. Rijksuniversiteit! te Gro ningen, en dr. A. A. Nijland van d» Rijks universiteit tc Utrecht. Bij het gehouden examen vanwege de Ncd. Verg. tot Bevordering idler Handels wetenschappen slaagde te Breda voor het diploma Ned. Handtilscorrespondentie A, dhr. W. Foudraine, leerling van het Insti tuut W. de Glas te Goes. Wielerwedstrijden te Middelburg. Te Middelburg, 'waar tot nu zoo goed als niet aan wielrennen! gedaan is, hadden 'op Hemelvaartsdag op het} groote. voetbal veld. op heli gemeentelijk! sportterrein wie lerwedstrijden plaats, tot het -honden waar van zich eene commissie liaid gevormd, die eenige Ncord-Brabantsche nieuweling-ren ners had uitgenoodigdj en tevens een wedt- strijd er aan verbond voor Ze.euw®ep-he 'nieuw elingeln. - Bij de sprintwedstrijden voor de Bra banders waren -de uitslagen als volgt Eerste serie: 1. C. de Kort, 2. P. Fiool ren, tweede serie: 1. -Jos Jansieini, 2 J. Her- Imes, 3. Ant. van W-ezel; derde serie'/ 1. J. Roks, 2. depDou; vierde serie: 1. Oor SchraTen, 2. L. Pa-aijmans; finale: 1. Roks 2. Jansen, 3 Sehrave-n, 4. de Kort. Achtervolgingswedstr'ijd voor -de niet geplaatsten: 1. Hermes, 2. Paaij-mans-, 3. ide Dou en 4. van Wezel. Afval wedstrijd voor de Zeeuwen: 1 F- Lejjnse 2. M. "Spijk, 3. van 't West einde, 4-. J. Jobse en 5. P. Verhulst. - Koppelwedstrijden voor de Braban'dler over 20 KM.: 1. J. Hermesff. Roks,met 25 p.; 2. J. JansenO. Schraveu-men 17 p.; 3. C. do KortL. Paajjmans meti 16 p, en T. KrookAnt. van Wezel met- 9 p. Nog werd voor de niet prijswinners der Zeeuwen een wedstrijd- over 5 K.M. ge- honden met, den volgenden uitslag: 1. J. Stoks. 2. G. v. -i. Voorde: 3. R. P. -Jansen 4. P. Gastenmiller en 5. M. J. Lakenveldf Jle belangstelling voor d- .en Wedstrij/. was bijzonder groot. BOOGSCHIETEN. OVEZAND. Zondag j.l., had: alhier hei, cioor de handboogsbeiëteit „Willem Teil IJ" uitgeschreven concours plaats-, waar aan door 42 schutters ,van 13 verschillende sociëteiten werd deelgenomen. De liootdf vogel werd afgeschoten door K. J. dje Srhrij'ver van „Ja.coba van -Beieren" te Goes. De meeste kleppén of le kbeppVija [Werd behaald dpor J- de Jonge van de „Vrije Schutters" te 's Heerenhoekde 2e -deer S. Boonman van „Ooncordia" te 's Heerenhoekde zij vogels werden afge schoten door I'. Parel van „W-iHem Teil II" en J. Boonma-nl van de „Vrije Schut ters ''te 's Heerenhoekde' kallen door A. Rijk van de „Vrij--, Schutters" Voor noemd J. Koopman van „Soranus" te Heinkenszan-dA. Platschorre en O. Ver- heijko, beide van „Zorgvliet" te Ellel- WOUtsdjjll. OUDELANDE. Donderdag j.l. (Hc- m-elvaarfsdagl hield de handboogsocicteit ,,de Edele Ha ndjlroog'haar jaarlijksdi concours met dn iiandboog op d.'om vasten en lossen vogel. A.a,n de wedstrijd- werd deelgenomen door 49 schutters, .vertogeui- woonligende 12 sociëteiten, dfci utslag wad als volgt: -De hoofdvogel werd geschoten dfoor dhr. P, Boonman va-p .„Jacoba vim Beieren- te Goes; le klepprij-s- W-erd behaald dbnr dhr. A. Gcensende 2e klcpprijs dtoor dhr. O. van Liore. beide van „Zorgvliet" .ter Ellewoutsdijk; een- zijvogel door d|hr. L. Westveer vuil „Oiisgenoegen'' ie Oudclan deeen zijvogel door d\br. M. Mo* van „Juliana" te -Ou-delandeoen „hooJ'djkal door dlir. P. Boonman va,® „Jacoba van Beieren" te Goes; em hoofdkal door djhr. M. van Scluwk van! „de Edele Ha.ndjboog' te Ou-delande; eeni anjdigrkalj door dhrn. J: dc Beste en K. .Bnrgel, heide van „Juliana te, Ouidelande. Do sehietmijf hadjeen gezel lig verloop. KORFBAL. SCHORE. Op Hemelvaartsdag werden alhier 2 korfbalwedstrijden gespeeld! en wel „Zeelandia II" uit Hansweerd'tegen E.Tj.T.O. uit Kloetinge. Stand bij" de rust fi1. Einduitslag 03; en „Zeoïandia I" tegen „Volharding I" uit Ierseke. Stand t-ij de rust 02. Einduitslag 04. Voor „Zeelandia"- dus een echte pech-dag. Laten alle korfballers begrijpen dat veel oefe nen -noodzakelijk is. (Z.j FINANCIEEL WEEKOVERZICHT. (Naar d© wekelijksche beurskroniek van het bankierskantoor L. Roos, Goes). '14 Mei 1926. De Fransche Franc heeft hot niet ge- trol'fen. De gunstige factoren die ziehj den laatsfen tijd ontwikkeld hadden, zijn vrijwel geheel verloren gegaan, door een samenloop van omstandigheden. Zoo w'erd in Engeland reeds geruimen tijd van 'te voren rekening gehouden met de moge lijkheid van een staking. Om zich' tegen eventucelc gevolgen te dekken Cn Ren por.denkoers »p peil te houden, werden groote bedragen francs op de markt ge worpen. Deze actie viel samen met, een Belgische en Italiaansehc steunactie. Men raa.mt het totaal der te Londen verkochto francs, over een tijdperk van enkele da gen, op een 2 milliard. Nu wijst men er 111 sommige Fransclrekriiigen op, dat men Frankrijk toch hetzelfde zou kunnen doen, alls Engeland -en Italië deden, namelijk deviezen verkoopen, om den franckoers op peil te houden. Maar men vergeet', -dat Frankrijk's midde-len voor dit doel wel eens niet fdereikend stouden kunnen blij ken te zijn. Engeland beschikt immers over enorme reserves. De Bank of Enge land kan zich dus de Weelde permiteeren. Frankrijk moet nu echter een gunstiger moment afwachten, om zijn koers te sta- Miseer en. Nu de algemeene staking in Engeland gelukkig tot het verle-' den behoort, is het' te verwachten, dat djt moment spoedig aan zaïl breken. TJit New- Ycrk koini reeds 'het' bericht, dat de p-resi dent van de Fed. Reserve Bank, die te Lon den vertoeft, b elangrijke besprekingen met den voorzitter van de Engelsche Bank heeft gevoerd, betreffende een steunplan voor Frankrijk. Volgens geruchten (Zou Frankrijk een crediet verkrijgen van 100 tot 300 m'iillioen dollar, terwijl! hét nog een leening van 150 millioen dollar zou opnemen, zoodra het tijdstip daarvoor ge schikt is. Vertrouwen in den franc is dus wel gerechtvaardigd. Bij de Turksche schuldcnregelingi is weer een kink in de kabel gekomen. Zoo als bekend werden gedurende eenige maan den onderhandelingen tusschen de hou ders van Turksclh-e schulden en de regee ring van Angora gevoerd. Maar naar nu uit Const'atinopel gemeld wordt, waren ae voorstellen van de Turken zoo onvol doende, dat de besprekingen afgebroken zijn. Zij stellen eene zoodanige regeling voor, dat in de eerste 10 jaren nog ge(4n 25 0/0 van de contractuee'le verplichtingen betaald zou worden. Dit vonden de ver tegenwoordigers van do houders van Turk sdhe schulden absoluut onvoldoende. Wij zijn dus g-ean stap opgeschoten. Roemenië gaat zijn lei stabilMaerejh.. De onderhandelingen met de Italiaansehe regeering hebben er toe geleid, dat in Italië een Roemecnsche leening wordt ge ïmiteerd ten bedrage van 200.000.000 lir-e. De leening wondt in 5 jaar -afgelost en zal .8 0/0 rente bedragen. Het' grootste dee Ivan deze. leening Wordt voor stabili seering van de Lei aangewend. De Beurs opende de week z-eer flauw en met weinig affaire, terwijl da koer sen aanzienlijk inboetten. Do n-lgemefene staking in Engeland, in opgnde .sombere perspectieven, hetgeen de beurs vrij sterk beïnvloedde. Maar bij het verbeteren der berichten, en later bij bet vernemen, .dat de staking opgeheven was, sloeg die stem ming o-ni on 1 reeg de markt -een vast en opgewekt -aanzien, wa-.rdoor d-e geloden koersverliez.-ii meestal weer Iconden wor den ingehaald. Barken nag noqg onveran- d -i. 1i Spoor ct 1(1 j dividend uit, In INDUSTRIE! f.C afdeaüngl (be stond veel I-clangsw-lling voo- Jurgcns, die sterk wist' te verbeteren t-,t 174- Voor Kunstzijdew'aarden was de st'enijning min der gunstig, en hier werd dan ook per saldo nog al wat koersversiihil geboekt. Calvé Delit keert 5 0/0 (v. j. nihil) op de gewone aan-deelen uit. OLIEWAARDEN de laatste dagen ook opgewekt, mede in v-erband met de jongste prijsverhoogingen voor petroleum. P-erlak gevraagd. Koninklijke kwam eenige pun ten hooger af' op-394 Ys Br -wordt 23 e/o (onv.) dividend uitgekeerd, zoodat het slotdividend 13 °/o bedraagt. RUBBERS kwamen meestal een punt ot' vijf benoden het vorig peil af. In ver band met de staking w-as de stemming aanvankelijk erg onzeker, hetgeen in af brokkelende koersen resulteerde. Ook1 hier trad later een verbetering in, waarbij hfe-el wat koersverliezen grootendeels konden worden ingehaald. De Rubber Cultuur Mij. Amsterdam stelt voor het kapitaal van f 20 millioen tot f 50 millioen .te ver- lioogen, om speling te hebben met het oog op de toekomst. Van een directe emissie is nog geen sprake. SCHEEPVAARTEN de laatste dagen iets beter, zoodat de koersen zich' enkela ljuuten boven het peil van verleden w:eek konden verheffen. De „Triton" stelt 3 0/0 (v. j. nihil) dividend voor. SUIKERS kalm en weinig veranderd met uitzondering voor H. V. A. In de eer ste plaats w:as daar de dividenddealaratie van 35 0/0 (v. j. 40 0/0) terwijl voor 192'6 30 0/0 verwacht wordt,. Dan is er binnen kort een emissie van f 5.000.000 aandeden a pari voor aandeelhouders. Een claim dusl Daardoor monteerde de koers circa 10 punten tot 6651/3. 0/0. TABAKKEN nogal verdeeld. Arends burg monteerde van 509 tot 523. De stem ming Was overigens rustig zonder bepaalde „feature". Overige, waarden eerder iets lager. Senembaih keert 27 0/0 slotdividend uit. Ei- zijn weer een aantal emissies aange kondigd. De Gemeente Tilburg emitteert heden f3.150.000 41/2 0/0 obligaties tegen 98 0/0. Houders van uitstaande- ö1/® 1% obligaties der ieeningen 1919 en 1923, die per 21 Mei 1926 a pari aflosbaar worden hebben recht' van voorkeur. Dan laud een leening opnemen van circa. 7 millioen gulden. De Industrieele Disconlo Maatschappij te 's-Graven-hage gaat het maatschappelijk kapitaal verhoogen van f 3 millioen tot f 5 milliloen door uitgifte van f 2 millioen '7 0/0 cum. pref. winstdee- lcnde aandcelen. De inschrijvingen op do 7 o'o 20-jarige goud-obligaties der Prov. Bank der Rijn provincie zullen ten volle toegewezen wor den. - De uiblgif'të in Nederland van l.OOO.OOO dollar 7 o/0 20-jarige hyp.-Sinking fund Goud obligaties ten laste van de Ilseder Hiitte werd belangrijk overteekend. Mede staaf ten- onzen kantore de in schrijving open op -eene 8 ",o 10-jarige 1ste Hypothecaire Obligatie-leening ten laste der E. E. Zusters van Barmhartigheid: te Lippstadt (Westfalon), groot f'200.000, in coupures van £1000 en f500 tegen den koers van 100 0/0 NEDERLANDSOH-INiRIE: Veid iistering. 'BATAVIA, 11 Mei. (Aneta.); V. ld. R, expenningmeester van 'de Vereeniging Han ffelsonderwijs, is Dinsdag uit .Holland teruggekeerd en gearresteerd] wejgjens vér- duistering van f4000 vereanigingsg|eklen. Meer dan honderd woningen „vernield. FADANG, 14 Mei. (Aneta.) Ruim! hon derd woningen- en toko's zijn in d(e kam pong Djawa verbrand. De .schade draagt ruim twee ton. ,Er is weinig ver zekerd. Men deelt van' uit Kapelle mede, tlja hoewel do vruchten nog .klein- zijn, de pluk van kruisbessen is begonnen. De eerst! zending is verzonderf djoorjl en heer A. C, Remejjnse naar Engeland. (M. Ct.) Hr. Ms. „Troinp," en „Heemskerk*'. Naar „de Tel." verneemt zijn de 001 logsschepen „Tromp" en „Heemskerk"- welke zich, gelijk bekend, op een oefr ningsreis bevinden, teruggeroepenbeid' schepen zullen uiterlijk 22 Mei te Ni» wendiep tei'ugkeeren. Volgens het reisplan zouden! ,de schejia .15 Mei .yan Lissabon maaj Bordeaux vtf trekken. Deze haven woi'djt thans niet au geloopen in verbamdi met het bericht, h te Bordeaux geen voldoend® voorraad b len aanwezig is. Buiten verantwoordelijkheid der Reda: Mijnheer de Redacteur, De zangvereeniging van „de Afdeel» Goes" der Maatsdha-ppij tot bevordert der Toonkunst zal aanstaanden Dins® des avonds half 8. uur, iu „de Prins van Oranje" een Volksconcert geven. -- gevoerd zal worden Samson"- van BS del, waarbij bekende solisten hun Be werking v.erleenen. „Toonkunst" wil door het' geven concerten tegen zéér inatige entree I voor wie het lidmaatschap oen bezwaar' doen genieten van werken der groote f ponisten en daardoor trachten de voor den zang op te wekken. Het geven van dit volksconcert is proef. Van de opkomst van het publiek hel afhangen of die concerten ger-s zullen gegeven worden. Laat het- man lievend publiek in Goes nu door flink' komst toonen, dat het deze poging oP f stelt. Laat het eens bewijzen, dat w® lijk goede muziek ook' hier gewaar-.-" wordt

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 2