NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND mguinose. che Courant II DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Eersta Blad E COURANT kêstand" SPÓNDENTIE ZATERDAG 15 MEI 1826 Dit nummer bestaat uit 8 bladzijden ^BUITENLAND Beleeninfl» eposito's rmijn. nte 4 pet. VAN HET VATICAAN BINNENLAND^ UIT ZEELAND MIDDELBURG VLISSINGEN GOES «"■"«""BS™ Colette,» .Wiij-ckuiarcta Luister; $t. Zeetan- stc'l 9; st. Cornolife;. ai st Sta'wl Amiser- ICint; Padna, Mer-i it; Scheepvaart .6, en Napel; Francois ,a, de Kritvk: Jo- .11a Adriana 'Sdiot; ifheinfarht 13, Gil» Loghem Cornelia,»' Arente; Mannheim) 1, Roelofs; Jacobs, lea; Cis! Rhcnan, v. iniag., j Mei 192<>- Ond-ertrouwdi: BT. S. j. en N. P. van der ngemaiose, gel). Wia.nr1 nclc, geb. Rljkse, z.) web. Goossen», 'dt asse, 71 j-> weidl va» lldfi: .Hensken. .60 i. J—5 Mei 1926. Intertrouwte M. B. A. 'Aa'lters. 29 J. in J. Slabber, 28. in M. idle- Groot, 24 j- a C. Poppe, 23 j. Md ■an I .ecu wen. 26 j.J. R. M. Mortier. 20 j. G. Jaspersc, 29 W'. en G. vi. 'dl. Staal. 2$ en T. S. Poppe, 28 f. B. Luitwielcr. 22 i. 27 j. en M. van Jole, j. en J. 'de Rüdter._22i i. en M. die Noaïjen, ■f 30 j. en J. Wi. vtd'! Leeuw'enbnrg, 23 j. -«I C. Glërum', 25 j. en r.i P. Sloover, 33 j. «n C. Melis,geb. Verhoef,®-'? reb. Schouten, z.J> ES ge, z.M. Pieterse. gefc lissen, geb. Voorrtamte T. Boxman, weid- va'a LLJ M. Kluijfhout, rtete ■t, 70 j.; A. Voomfaav,'. Gillissen, 40 j. b (VL Ort.> koopingen enz. TH. Zaterdag wend' al- eb bbuwenl va® een wooa schuur voor! idle®, hoer J. ir. De heide laagste ia- Mar. AUejwijnbte Woar-» Waalsteen. voor, f 29975 Wiaalvorm)! voor f 25829 voor f26150; Th. Van!' mdiike, resto. voorf 26386 16, (M..Ct.) uitgebreide verslagen» ons vorig nummer be- n, plaats vragans kon ia hete» geen bititenlanldfetohl opgenomen. jRedjaotie. NUMMER 57 22»t> JAARBANbl let P i, 'ix> roed. De SANGUINOSE 'vermoeiden, het beste» etlust, zij bevordert een j verstoord werd. sterkt het bloed. 10602-40 ardnekkigste hoofdpijn \t en energie, srvonden. Neemt er de 2,-, 6 fl. f 11,12 A- gisten. Den Haag. n Handelsdrukkerij OES tuten 's, Wissels Tabelwerken Dankbetuigingen ng, Reclamekaarten .aarten, Convocaties n Enveloppes Servetten ukken CHE COURANT Bureaux van Redactie enAdministratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt! en 2; Telefoon No.474. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1tot6 regels f0,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. fiROOTEWAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRIHGEN BELGIE Be Belgische Regeeringsc-risis. Poullet heelt Dinsdagmiddag om de «ogiagen vaa Brunet te vergemakkelijken officieel hei ontslag dei' regeering infefe- diend, 8(tt, zooals mon weet, reeds sedert enkel» dagen officieus was.. Toen de socialisten Maandag mediated! den. dat die regeering Brunet nog in! den loop, van den dag zou tot stand» komien, Bijn zo veel to optimistisch geweest. Zon der dat '.(te liberalen nu juist gezegd' bob ben .dat zij niet willen meeiwlrtken, hebben zij D'insd.ag toiïli duidjelij'k: te verstaan ge geven weinig voor, de. aangeojeven formule te voelen. Daar kómt nog bij, .dat de bankïp SVancqui, die Maandagmiddag een .minis terschap zonder portefeuille had! -aanv,aardt Dinsdag na een onderhoudt met Janssen/ ■tong zoo scheutig niet. meer was. Hij zou namelijk den financieelei» toestand! 'zoo ho peloos hebben gevonden, dat hij aan het euu'zelen is gegaan oml met zijiiil persopaili- teit de finaneieele politiek .der eventueetlé nieuwe regeering te dekken.. De afgetre den regeering- zou namelijk! ,;de laatste acht dagen voor 350 millioen 'francs aan in flatie hebben gedaan. Anderzijds zou Vamdjervelde niet meer aceoord gaan met het -financieel program van Francqui. Toen Brunet Dinsdagavond dpor jd« journalisten weid ouidervraagd!, zei (hij' ont roerd en met) traneni in de oogeu: De toe stand is ernstig, maar het is «n» niet het oogenblik om onze pogingen op te g^ven. Wij zullen onzen, plicht J.oen tot het einde. De situatie is inderdaad) hoogst' beden kelijk. Zijn wij goed; .ingelicht, d.an| komen over acht d,agen enkele .tientallen millioe-, nen dollars te vervallen, die alleen dlpor nieuwe inflatie kunnen betaald worden. De katholieken hebben feu 'bloe te ken nen gegeven,, dat zij ,met alle miidid(plen -willen medewerken om bet land te rddjl'en! Volgens laatst ontvangen beriehtenl zou Brunet zijn onderhandelingen met «te libe ralen voortzetten. De meest) optimistischer; zijn van oordeel, dat idle regeering-Brunet tot stand', zal komen. DUITSCHLAND Terwijl in Engeland de cTisis wordt bii- gelegd, is in Duitschland er een ontstaan uit bet vlaggeschil. Nadat de democraten Dinsdagavond hadden besloten z'elf een motie van wantrouwen tegen den rijkskaai- j selier in te dienen en hun ministers Külz en R.einhold uit de regeering terug' te trek- i ken, heeft het kabinet-Luther Woensdag- lichtend besloten af te treden. I'!cir motie van' wantrouwen tegen Lutlier aangenoincn. BERLIJ, 12 Mei- (H-. RE.) De rijksdag heeft de motie van wantrouwen der VölM- lachen en sociaal-democraten verworpen. ■'Daarentegen <fe motie der democraten, Iwaaa'in verklaard wordt, dat in den per soon van den rijkskaniselier geen ver trouwen meer kan worden gesteld, met 1176 tegen 146 stemmen en 103 onthou dingen aangenomen. De uitslag, die niet' groote spanning' te-, jemoet gezien was. werd ontvangen 'met den roep: Ontbinding. Terstond na het bekend worden van den uitslag van de sterojming begaf rijkskanse- ilier Luther, die tijdens de stemming in de zaal niet aanwezig was geweest, zic!h: naai den xykspresident. STRAAT Dorpstraat - Telefoon 12 iTosident Hindenburg heeft het ontslag Nu Luther., als rijkskanselier, qanvaard i«n Gessier als Waarnemend rijkskanselier J>onoemd. Tevens gat 'hij- Gessier opdraoht Bet vorming ee®er nieuwe regeeringi. Db „Gcsolci" te Dusscldorf. De endernemende stad Dusseldorf heeft' pinnen liaar veste een reuzen-temtoonstel- Bing georganiseerd, gewijd aan Glesund!- teitspflege Snziale Fürzorge und leibe- bübungen. Voegt men 'het vetgedrukte in Bovenstaande woorden aaneen, dan krijgt men „Gesolei", den verkorten naam der ientoons telling. Inderdaad is het een reuzen-expositie, want ziji beslaat een oppervlakte van [400.000 M3, heeft een lengte van 3 K.M., terwijl de-vaste gebouwen een ruimte inne- nen van 120.000 Ms. I In een dergelijke expositie komt -een tachtig-werk des vredes tot uiting, dat J11 jS kaa dan worden "toegejuicht, m daardoor zoowel aan Duitsdhland als Ban den vreemde wordt getoond, hioezeer ben zie -expert, om uit' de oorlogSruïnen h gebroken welvaart een nieuw tijij- T van volkskracht en energie op te bon- Feu. „Wij moeten werken" zoo sprak de pberburgemeister in zijn begroetingswoord tot de buiteqlajidsdhe pers ^oni ons lolk en ons land weder op te heffen, en ■aarom gelooven aan den niet te stuiten -witgang der verzoening der Volkeren en het vei'dwïjnen van den onzaligen oorlogs.- geest, welke ons te lang tot onvruchtbaar heid en werkeloosheid doemde. Wij! hebben1 nienigen dag in twijfel geleefd, eer we dit werk tot' stand konden brengen. Een sterke wil, de liefde voor land en- stad, de interesse van den gezonü-'n mensoh heeft hier gezegevierd en een ten toonstelling tot stand gebracht, zöo grootsch en veelzijdig als 'tot nu toe nog! „nicht ist dagewesen". FRANKRIJK JJt. Ai-mand Gauthier. die de laatste dertig jaar het departement Aude in den Senaat vertegenwoordigde, is, z-es-en-ze- ventig jaar oud, overleden. Driemaal is Gauthier minister van openbare werken geweest en zevenmaal algemeen rappor teur over de begrooting in den Senaait. Gauthier heeft veel geschreven over eco nomische. sociale en finaneieele dingen. Bi| de. onlusten, die er Zondag by; de be- toogi-ngen voor hot standbeeld van Jeanne d'Arc. te Pal-ijs) zijta voorgekomen, valt nog ecu droevige gebeurtenis te betreuren. Een jongen van vijftien jaar, die met' de. heele betooging niets te maken had gehad, kwam tegen 12 uur door de St. Hyaeinthe- straat en is daar door politieagenten, die blijkbaar het hoofd geheel verloren had den, geslagen. Zelfs toen het' kind op- den grond lag moeten de bruten lieu» nog; met een stok op het hoofd hebben geslagen. Een medicus, die gelukkig juist voorbij kwam. heeft den jongen naar een zieken huis laten brengen. Morian, de prefekt van politie, beeft 's avonds de ouders van den jongen bezocht en bun verzekerd, dat er een streng onderzoek naar het' gebeurde zal worden ingesteld. Heel dez'e treurige geschiedenis jsl te wijten aan den klcitizieligen haat der Ma- gohieke regeerders, die niet kunnen velpn, dat het in grooten "deele Katholieke Frank rijk jaarlijks een spontane hulde brengt aan zijn nationale! heilige Jeanne Di'Arc. ENGELAND De algemeene staking opgeheven. LONDEN, 12' Mei. De regeering heeft officieel aan de British Broadcasting £!y (Daventry) meegedeeld, dat op de confe rentie, heden in Domning Street 10 (de ambtswoning van den eerst'e-minister) ge houden, door den secretaris van den Alge- nieemen Raad van het Vakvereenigingscon- gres is meegedeeld dat de staking heden wordt opgeheven. Re Voorzitter en de Seoretpris van den Algemeenen Raad hebben van hun kant bekend gemaakt, dat op. de conferentie met den eerst'e-minister besloten is, 'ten einde de hervatting! van de onderhandelim gen over het conflict bij! de mijnen 'mo gelijk te maken, de staking heden ®p| t» kelten. Nader meldt men uit Londen aan de „Maasbode" Het bericht, dat de algemeene staking w-as opgeheven heeft merkbare ontspiainl- ning en algemeene verlichting g-ebraehf, ofschoon het geenszins onver,Wacht kwaan. Sinds Maandag was het duidelijk, dat' dank de door de regeering geleide natio.- nale organisatie het' conflict een verloren z'aak was: de algemeene staking was ge broken. Toen Dinsdagavond de vakver- eenigingsraad voor een dringende vergode- ring bijeengeroepen werd, kon de capitula tie als aanstaande worden beschouwd. De toest'amd ia ernstig geweest, ernstiger zelfs dan men, uitgezonderd de ingewijden, kon vermoeden. Het is geen holle frase daarom ,t'e Zeg gen, dat het' onverbiddelijk! optreden der regeering, waarachter de meerderheid! vail hetl volk stond, dat krachtig steunde en instinctmatig de bedreiging! voelde, een groot gevaar voor Engeland heeft afgh1 wend en niet alléén voor Engeland. Dat het' Engelscbe volk ondanks zijn bewaarde blijmoedigheid en optimisme de staking niet als een conflict maax als een nationaal onheil beschouwde, blijkt ook uit de officieele uitingen, nu de staking is op.- gebeven. De koning heeft een proclamatie uit gevaardigd, waarin wordt gezegd, Jat de redding der natie te danken is aan het ver1 trouwen, dat door het volk in den eersten minister is gesteld- LONDEN, 12' Mei. (H. N.) De staking wordt ingetrokken op voorwaarde, dat de onderhandelingen over de voortzetting van het mijnbedrijf worden hervat en 'de subsidie nog voor een redelijk tijjdvak wordt verleend, en dat een nationale loon- raad zal worden ingesteld, waarin vertex gewwüordigers der mijnwerkers en eige naars zitting zullen hebben onder een neu tralen voorzatter. Het bericihtl dat de staking opgeheven was. gaf te Londen tot tooneelen van uit bundige vreugde aanleiding. Zelfs zag men het publiek, Waarbij' zich talrijjke sta kers bevonden, op straat danspartijen uit» voeren In de Engelsohe kerken zijin Donderdag dankdiensten gehouden, in de katholieke kerken werd het „Te Deum" gezongen. In verband met de moeilijkheden, die ge rezen zijn betreffende het' weder in dienst nemen der Engelsche stakers^ hebben de syndicaten aan de spoorwegmannen en ha venarbeiders bevel gegeven, de staking voort te z'etten, totdat genoemde kwestie vcor alle 'arbeiders geregeld is. Intussühe.n zou het Londensch verkeevspersftneel.beslo ten hebben, weer normaal dienst te doen. Baldwin heeft in het' lagerhuis verklaard, geen loonsverlaging of arbeidsdunr-ver- lenging te zullen steunen. Aanslag »p ent paesagieratreinV LONDEN. De expres-trein van Eden- burg -naar Londen is Maandagochtend bij Newcastle van de rails geloopen. Het dé raillement is ,naai' men gelooft, te wijten aan boos opzet van stakers, daar er een lasblyplant weggenomen was. Er Zaten 500 reizigers in den trein, van wie er slechts één gewond is. Een botsing. LONDEN, 11 Mei. (Reuter). Er is een man gedood bijl een spoorwegongeluk te-. Bishop Stortford waar een passagierstrein op een goederentrein is gereden, die in het station stond. POLEN In Polen dreigt een bloedige burgeroor log: Pilsoedski is met z'ijn aanhangers te gen Warschau opgerukt en heeft zich van de stad meester gemaakt. De regeering- W-itos weigert met den rebel te onderhan delen en heeft hem vogelvrij! verklaard. De regeeringstroepei> zouden reeds t'egpn Pilsoedski en zijn leger oprukken. ZWITSERLAND Die reorganisatie vail' den Raad van| dei» Valia-ulioml. GENÈVE, 11 Mei. (Part. N. Bi. CL) De volkenbondscommissie voor de reorganisa tie van den' volkenbondsraad eindigde van middag te algemeene beschouwingen, waaraan alle leden hebben deelgenofaieai. De eind-indruk is, dat waarschijnlijk een kleine vermeerdering van bet aantal losse Raadszetels zal worden voorgesteld, doch dat men het aantal vaste zétels 'tot ten hoogste zeven zal beperken, n.l. Diuit'sch- land, Engeland, Frankrijk, Italië en Ja pan, terwijl later ook de .Vereenigde Sta ten van Amerika en Rusland vast' raads lid zullen kunnen worden. Soliildcriijleu voor den Paus. De postulat'or der Jezuïeten, Pater Fa- jella, heeft Dinsdag aan Z. H. den P,aus twee schilderijen overhandigd, waarvan het eene den heiligen Petrus Canisius, het andere de acht Jezuïeten-martelaars in Camada voorstelt. Petrus Canisius is afgebeeld opi den rijksdag in Worms, terwijl hij met Mep lanchton disputeert. De Paus leg-de groote vreugde aan den dag over het zinrijk geschenk en gaf aan het slot' der audiëntie den apostolisjche®: zegen. (Msbode). KORTE BERICHTEN Naar men weet, wordt' in het Zuid- Afrikaansche parlement beraadslaagd over een vlag voor de Unie. Naar men thans uit Londen meldt, zal de nieuwe teekening waarschijnlijk bestaan uit' een verticalen witten bancl langs den stok en 3 horiztm-. tale banden in de kleuren groen, geel en 'blauw. In Canada hebben Dinsdag -twee •groote fabrieksbranden gewoed. In To ronto is een fabriek uitgebrand met een schade van 60.000 pd. st. in Alberta werd door een soortgelijken brand 80.000 ptd. st. sohade aangericht en hier zijn buiten dien 385 werklieden werkloos geworden. Op de ijzerplett'eri;! Phoenix te Duis- Durg zïjh Maandagochtend de daken van twee naast elkaar gelegen walsbanen in gestort. De oorzaak is nog niet vastgesteld. Het aantal dooden bedraagt vier, dat der zwaargewonden twee en dat' der licht gewonden elf. Alle lieden, die zich' in dié ingestorte gebouwen bevonden, zijn te- ingestort'e gebouwen bevonden, zijn te- reubt. r. 1 Dinsdag zijn 7 menschen gewoed: te Brixton, waar een gqwone trcyn, ojj een elektrische gereden is. ■-*- In den Duitscihen Rijksdag te Ide uitgestelde hoofdelijke stemming over het socialistische voorstel tot invoering vaiï de plaatselijke keuze Dinsdag gehouden met het resultaat, dat het ontwerp met 241 tegen 163 stemmen en 6 onthoudingelf verworpen is. Door de vorst in het' begin dezer week is een groot deel van den Duitscihen fruitoogst verwoest. In sommige streken' van midden-DuitSchland is meer dan de helft van den geheelen fruitoogst ver loren gegaan. s Het stoffelijk overschot van prins Victor-Napoleon zal Maandag van Brussel naar Italië zal worden overgebracht'. Bij! Stransberg is Vrijldag de 41- jarige gravin von Lambsdorff vermoord. Zij' werd met een schot' in de borst aan den weg gevonden. Evenals graaf Lambsdorff; haar man, was de vermoorde van Russi sche afkomst. Beiden waren na de bolsje wistische revolutie naar Duitschland uit geweken. Over de beweegreden tot jen moord is niets stelligs bekend. Naar Belga uit Parijs meldt, bevai de Parijsciha editie van de Neiw^Yorilg Herald het beriqht dat in Sen staat Okla homa een wervelstorm heeft' gewoed, die een twaalftal dorpen heeft vernield. Voor -zoover men reeds w,eet zijn er drie dooden! en 60 gewonden. Naar verluidt heeft bet Rijk f 1.600000 beschikbaar gesteld tot; herstel! en verster king der d'ijkexï in Noord-Brabant en Gel derland. In te te. 'sGravenhage gehouden ver gadering van de NederL vereeuigingj voor wettelijke bescherming-ter- arbeiders werd besloten te vereeniging te ontbinden. Mi'. Dort van flje'" Linten., De minister van' staat, outf-minister en liid- van den Raad) :van- State inr. P. Wi, A. Cort van ter Linden (wercl justeren 80 jaar. Do 80-jarige werd benoemd tot' Groot-» kruis v. d. Nedêrl. Lee-uw. DE WATERSNOOD. Tot en met 10 Mei j.l. Was- bijl het R.-KL Huisvestingcomité (tjot leniging van' ten d'oor de oversuroomdng geleden -noodt de som ontvangen van f 739.944,624/2'. Een eonffprojuis Veraartvan Poll. In hotel „Terminus" te Utrecht is Zaterdagmidtdiag 'n landelijke vergadering! gehouden 'dér St. Miehaël-clubs. Naar schatting- woonde een 60-tal afgevaardig den Iteze bijeenkomst bij', die geleid Werdi door ten voorzitter dér Haagsche club en Werd bijgewoond o.m. door de Tweedie Kaj roerloden prof. 'öL'r. J. Veraart en dr.. H. Moller. Bij den aanvang, diende de Utrechtsche club een initiatief-voorstel! in., om de ver gadering openbaar te maken'. De meerderheid] wenschte evenwel met geslgoten deuren te vergaderen- met -ge volg dat strikte geheimhouding werd op gelegd en aan te vertegenlwoordjglera der .perj, medeteeling werd! jje-daan. dlat een communiqué zon worden ronldlgezondenj Met een kleine onderbreking! hebben 'de besprekingen geduurd, van- half twee to-t zeven uur en bet geheime karakter werd tot hot einde toe gehandhaafd'. Ondanks.Idie geheime djplomatje kon de „Msb." te weten komen, dat een bevredi gende oplossing werd gevoud-en omtrent het meeningsverschil, dat i-n te clubs is gerezen tussehen prof. Veraart aan de' eene zijde en M. van Poll aan tem ajniijerein kant I Wanneer de radio-grafische) infehtngen juist zijn, dan zou] bij' te behandeling van het reorganisatie-rapport een: compromis tot stand zijn gekomen, opi voorstel van prof. Veraart, om' ter Bondsvergadering namens de St. Michael-clubs! voor te stel len een artikel! 28' aam het Reorganisatie!-, rapport te doen toevoegen, luiden/lp ,alb volgt: i „Artikel 4 derde en .vijlffte DJ, artikel 9 iderte lid) en artikel) 27 treden niet ëeidiar In werking, dan naid'at het in ajtikeJ 21 bedoelde reglement door1 dén! ini artikel 11 bedoelden Pai'tijraad is goedgekeurd)) (Artikel 4 behandelt het lidmaatschap! van R.-Ki. (Staatspartij! en .R'.-KI. Klied vereeni.gingenartikel 9 de goedkeuring! van reglementen -der Kiesvëreenigingen] kiesk'ringorganisaties ai» studie- of pro- pagauda-elubhet in art. 21 bekloellde re glement betreft de regéïeit voor tot© canidi- daatstelling voor de Tweede Kamer). Kcit Mis per i-adi». Aanstaanden Zondag 16 dezer zal de in de Dominican-erkerk to Amsterdam, ter ge- gelegenheid van de jaarvergadering! van „Voor Eer en Deugd" te houden Hoogmis per radio worden uitgezonden. De Hoogmis begint om kwart over tien. De. preek z-al gehouden worden door pas toor Perquin, directeur der Amsterdam- sche afdeeling van „Voor Eer en Deugd" en voorzitter der R-.-K. Radio*vereeniging. Door het zeer bekende koor van de Domi- nic-anerkerk zal voor de eerste maal wor den uitgevoerd de St.-Franciseus-mis van P-h. Loots. Het zag er HonderdagmoTgeiu ïniet' naar uit, dat nog ztoaveel zou kunnen -wor den geprofiteerd van den vrijen dag. Maar de rejgen, die om; negen uur, gepaard niet kouden wind. neerviel, (hield1 spoedig op en zac'htjes aan werd het weer beter. Hog velen hebben per fiets den wind getrot seerd of zijn er niet een of ander middel van vervoer of te voet' op uitgetrokken om van de mpoie natuur te profiteered De warme voorjaarszon maakte veel goed vanh etgeen de vrij ecjhrale wind bedierf. Commissarissen van de alhier geves tigde N. V. Bubbermaatscihappdj' „Tjiban- tjet" zullen aan de a.s. algemeene verga dering van aandeelhouders voorstellen het dividend over het afgeloopen boekjaar t'e bepalen op 10 °/o. Dinsdagavond is in een daartoe be legde vergadering definitief besloten tot het instellen van. een comité van actie te gen d-en bouw' van een nieuiw ziekenhuis. Het comité, dat uit 12' l-eden bestaat, heeft tot voorzitter notaris J, C. Paap, tot secre taris mi, P. M. J. W. van der Slikke en tct penningmeester ir. L. van Blerkom. Een ernstig ongeluk. Woensdagmor gen omstreeks half acht had, aan de buitenhaven op eeni bergingsvaartuig een ernstig ongeluk plaats. D-o 'bekende duiker Sperling uit Dordrecht geraakte tussehen de. lier, Waardoor Idje man inl bet rond werd geslingerd! Toen- de machine Was stopgezet bleek cla-t' -de linkerarm' van den ongelukkige va® den schoudier was gerukt, terwijl de rechterarm was gebro ken. Bovendien was de sohédlpl op tal rijke plaatsen ernstig verwend. De eerste geneeskundige hulp- werd' ver leend door ten officier van gezondheid der marine den heer Buskop- eni alaarna docr da'. Lhcomblé. De man wérd per brancard ®ia,aï het St. Joseph-ziekenbuis vervoerd, Waar -hij aan de gevolgen van, dit droevig onojelnk is overleden. (VÏ. Crt.) Het lijk van dan duiker Sperling; werd Donderdag naar de buitenhaven al hier vervoerd en per sleop-boot naar Dor drecht overgebracht. Onz-e voornaamste -winkelstraat, de- Lange Kerkstraat', heeft een nieuw-e aau- trekkelüjkh'eid gekregen door de gexestau- ïeerde zaak van de Wed. M. D-e Jongie1, een van ouds bekend adres voor mauufaü- turen, ©c-ht'e kant enz. op den boek' van de Lange Kerkstraat en de Klokstraat. D-e winkel is aanzienlijk vergroot en van een gr-anito vloerbedekking voorzien, alsmede van nieuwe opstanden voor liet' bergen der goederen, flinke toonbanken met triplex- paneelen en nieuwe ruime uitstalkasten, waarin de geëtaleerde goederen veel voor- deeliger uitkomen. 'Alles is in lichte tinten frisdh' opgeschilderd door den heer Knsea terwijl hét' timtnerwerk werd verzorgd door den heer aannemer J. De Kok. Ook de woning ondergaat een aanzienlijke ver ruiming en verbetering, zoodat1 het gehe-e] voor lien, die te zaak drijven, een verbete ring beteiekenti Wij' twijfelen dan ook niet of het zal aan een groot'er winkeldebiet ten goede komen. Vlak tegenover de zoo juist door ons beschreven zaak heeft de heer G. A. J. Kouh een moderne schoenenzaak geopend, waarvan zoowel de fraaie étalages als heij ruime assortiment artikelen binnen in den winkel tot' koop-en aanlokken. Er is aclhoenw-erk van allerlei soort en voor al lerlei beui'Zen verkrijgbaar, o. a. d« ge- renomto-eerde Monta wandelschoen, Zoowel .voor dames als hebreu, vervaardigd- in de fabriek der .N R. V. (Nederlandscthe Reizi gersver,eeniging). Ook van allerlei artike- len, die zich! bij het schoenwerk aanslui ten, is da winkel ruimschoots voosfeïen£ noemen wij! b.v. te verschillende soorteS schoencrêm-e. z'ooals „Nugget", de crêmf van 'het Hollandselhei bijienpark, enz1. I 1 Reeds op den dag der opening, WbenB» dag j.l. kwamen da koopers toestroomen^ wel een bewijijs, dat deie'aak ha.ar aantrek, beïjikheid needs aanstonds uitoefende. Beni ge fraaie bloemstukken in den winkel be wezen, dat men de opening der zaak voor den -heer Koch niet onopgemerkt -wilte doen voorbijgaan. Mogen die bloemen voor hem de voorboden zïjh, der rijke vruchten welke de zaak in de toekomst voor héan zal afwerpen. - De Vereeniging voor Volkenbond en Vrede, afdeeling Goes, w-enscht naar haar bescheiden krachten mede té werken aan den „algemeenen Vredesdag" (verjaardag der opening van de Eerste VredeseOnifereln.'- tie in 1899). Wegens de finaneieele en andere mo-ei- lii-kheden, waarin de nog jonge Goessche afdeeling momenteel verkeert', zal die me dewerking hier dit jaar alleen bestaan in) het inroenen van de medewerking /der schoolhoofden, het aanplakken van rekla- mebiljetten, alsmede in hét verzoeken aan de haeren boekhandelaren oml geschriften en boekwerken over den Volkenbond e. a. te willen .etaleeren. A«n laatsïgenoeimd verzoek 'hebben be reids gevolg gegeven do "Erven Dekker. Hopster en Pieterman. --- Een roller te. Alweer een? Ja -lezer en wel een collecte die anje©r dan andere reden van bestaan heeft', want zij" zal strekken ten bate der ongelukkige bewoners der Drentsche veen-streek, dia door ongekende slapte in het veenbedrijf, door economischen achteruitgang, langdu rige -werkeloosheid in een, toestand van armoe, gebrek en ellende zijn gekomen, w-elke elke beschrijving tart. Het tafe reel, dat redacteuren van groote blaten, die naar de veensfcreken waren geroepon, om alles zelf in oogenscihbu-w- te ne/men, van die ellende hebben opgehangen, moet alk weldenkend mensch, -die nog iets te missen heeft, tot vrijgevigheid stem/men. En daarom is het ze o mooi en sympa thiek, dat dames van allerlei gezinden uit oniZe stad volgende -week persoonlijk zullen: rondgaan om- liefdegaven in te Zamelen voor haar zoo zwaar getroffen medemen- sdhen in het ongelukkige Drente. De op brengst der collecte zal onder de noodlij!- denden, J,onder onderscheid van gezindte

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1