GOES ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND edingstukken DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS "Eerste Blad foed. bericht. Buitenlandsch Overzicht BUITENLAND LUXEMBURG AFRIKA BINNENLAND OURANT just Reniqme, a,n, 21 j. uise Nathalie,! Ii-Ma V. Die- Alfred Col- i; 20. Achilla C. Bnijlsse en annes 15 j., z. hanie dte Wis- ml., z. v. Gas* D/huy venter br.ah.am1 Ide Coq) 25. Emma, Os- G5 j., echtge- ukk'er. I RICHTEN te Vlissingejo; it op Engeland» gheden voorbo- )ten' van Ho-ekl is gostaakt- OTERTJ le lijst» Ipg 3 Mei. i f«5. 8765 8.774 8518. 185536 2e lijsti Ipg 4 Mei. I'ZEN. 16 41 14 15078 N 165. 6160 6167 18.551. 12555 3e lijst; kdkg 5. Mei. |1 JZEN 1 j 213 10948, 22371!) u t 65 betref-fes; plaatste 'nummer^ UCHTEN Zurtl-HeveUiid." Mei 1926. r 2.80—4.70, (po-. Witlof 22 gulden». i j; I. -f 15, Goudjgersti -fl 14.50, Bruine per 100 K G! fattdtel' kalm'. 1926. Chevalier 'il 10.25, i- f 14, Bruine Boo» „Avicultura". Aan* Prijs f 1.02—f 1.63 NUMMER 55 ZATERDA6 8 MEI 1926 228TB JAARBANB d; want onze ge ns geluk. En nu tgemeene zwakte 3 kleurhoofdpijn, m eetlust, misse- helpt geen enkel int de Sanguinose >pbevordert een hand de oorzaak en last kan maken, en hij alle voor- 11601-50 f21,—. Den Haag. JEERENDE PRIJZEN KAANSCHE RZEEP) en oogenhlik ille kleuren. 108, AMSTERDAM risten enz. a f 0,50 pe* minstans 250gramstot TE Co. ta HIDDEIBURO COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal N°. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No.474. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1tot6 regels f 0,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. GROOTEWAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN cht op succes. Dit nummer bestaat uit twee bladen Wezens het «p dien dag vallende FEEST van 'S-HEBBEN HEMEL KAART zal da „Nieuwe Zeeuwse-ha Cau- Iant" leader dag a.s. niet verselhijlA&n. Daarvoor zal zij Zaterdag 15 Mei met twee bladen uilkeuieu. DE DIRECTIE. Wij meldden in ons vorig numïner, dat het Fransche ministerie weer eens een apartcn kabinetsraad heeft gehouden ter bespreking van den nog altijd zorgvollcn financieelen toestand inderdaad, de franc, die vóór den oorlog 48 Nederland!» cdlve ceniteu gold, thans 8 a 9, van die centen Waard, 't is hachelijk en benau wend. Vooral de schuld welke t land aan het rijke Amerika te betalen, heeft, drukt zwaar, en naar gevoelsargumenten pleegt men aan de overzijde vsn den Oceaan in geldzaken niet al te zeer te luisteren. „De gahcele schuld' zoo wordt uit Parij's aan een Brusselseh blad' geschre ven is uit twee deelen sa,menge,steld. Een politieke schuld, groot 2 milliard 900 mdllioeu dollar, omvattend de gelden tijdens den oorlog aan Frankrijk' voor geschoten, met do tot nu toe niet ver effende rentebetaling. Een handelsschuld Tan ongeveer 400 mdldioen dollar voor geleverde koopw aren,, waaronder geen oor logsmateriaal zich hervindt. „In het geheel clus een bdrag van 4 milliard 350 millioen dollar, ofwel bij do huidige koersberekening 130 milliard frank. Vervalt de handelsschuld eerst in 1929, de politieke schuld is aaps-tonifLg ojpvorderhaar. „Weliswaar zal Amerika, rekening wem- scihen te hpuden met do sommen dooi1 1 Duitschland' te betalen, is het geneigd bij een in gebroko blijven door dit Land, inschikkelijkheid! te toonen, maar Zeker heid hieromtrent bestaat niet. En afge zien van de vernedering telkens weer bij «en crediteur om uitstel te moeten aan kloppen, komt daarbij dat de Vereenigde Staten nog een anderen factor ztallen doen gelden. Zij zullen de kapitaalkradhitógheid van Frankrijk ook uit anderen hoofde be- oor,deelen en den last niet geheel van Duitsehilands voldoening laten afhangen. Geen wonder derhalve dat men in Fransche politieke kringen niet bizonder over de schuldregeling is te spreken, al is men overtuigd dat er niet veel anders op zit dan ja te zeggen. De Linkerzijde is al evenmin goed te spreken als de Rech terzijde. Zij begrijlpt dat dit weinig belo vende aciqoord tegen haar zal worden uit gespeeld, dat het kartel eens te meer zöl worden verweten het landsbelang slecht te hebben behartigd. De minderheid van het parlement 2al in zooverre hare handen in onschuld kun- nen WiasscJien, dat zij geen verantwoor- I delijkheid draagt voor Maatregelen door j de huidige regeering genomen. W.el spoe- j dig zal blijken of het akokord met Wias- hingtou tot stand koimt waarvan het I lichtpunt is dat althans de betalingen in jde eerste vijf jaren niet overwteldigiend' zijn en do geheele schuld tot op de helft is teruggebracht, met deze schaduwzijde ech- I ter dat eerst in 1988 het eindpunt' zal zijn I bereikt." Tot zbover het Brusselsche blad. In Amerika heeft het financieel aceoord I tussclhen Frankrijk en de Ver. Staten een j even gunstige pers, als het in Frankrijk met zorg wordt bekeken. De bladen dus meldde Beuter uit New-York geven in groote letters het bericht van 't financieel aeeoord, tusschen Frankrijk en dó Vereenigde Staten tot re, I geling van de Fransche seihuld gesloten. t Wordt gunstig ontvangen en op de Beurs toont men zich' optimistisch. Een I groot bankier noemde het ao'coord de ge- wichtigste internationale gebeurtenis sinds I den tegenslag in den Volkenbond in Maart 11.1. Wordt, voegde de bankier erbij, het I actoord door de Parlementen van beide I landen bekrachtigd, dan zal h'et nieuwle Ihcop voor de Fransche financiën geven; j-weet m'en er ten volle profijt van te trek- jken, dan zal' Frankrijk's crediet aan onder- jgang ontsnappen. I De „New-York World" schrijft dat, in I rationeel opzicht, het aeeoord' als bevre- I digend moet worden -beschouwd, en dat Ibetaling, binnenkort te doen, Frank- i zeei' za'^ verzwakken, en geen [handelS ''S811 in ^en internationalen: Jawel, maar Frankrijk dat veel leende n zeer veel moet betalen, zit in elk geval j voor zware lasten. I is r Z0®^18 .v.ai1 Spaansolie regeering m er ten opzichte van Marokko, oSk niet I beter op geworden, vooral nu de onderhen- Idehngen met AbdM-Krim zijn afgebroken. I Uit b pan je schrijft men aan de NRi.Ct I De vredesonderhandelingen beteekeimn |verhoogmg van de legendarische faam' van lAM-el-Krom' in de MuZeWnsdlie we ar old aj schenken de Kiffijhea gelegenheid tot rustógo viering hunner gpdsdiengjtig'e feestenzij stellen hen in staat den nood- zakeiijken landarbeid te verrichten, samen komsten te houden, en zich te versterken en voor te bereiden op nieuwe aanvallen. In het Ril', en in dezen tijd is elke stil stand in «pa actie der beschermende naties in het voordeel der opstandelingen. Het prestige van Abd-cl-Krini1 blijft onge schokt; kennis van de positie der tegen standers doet de Berbers in hun houding volbanden; de buitenlandsqke intrige, do Russische propaganda, vinden gelegenheid haar actie miet volle kracht voort te zet ten. Indien d« regcering dezte actie epns' niet meer als gevolg van de afspraken (met Frankrijk zou kunnen voorkompa, bijiv. om'dat Frankrijk een .afzonderlijfcen vrede zou kunnen sluiten, als zij dus voor eigen rekening zou moeten werken, zou blijikten tot welke® prijs' zij zich de verdere m!ette- werking v.au het leger zbu weten te ver- Schaffen. Het volk is, als steeds, onver anderlijk tegen den oorlog in Marokko; de financiën laten geen groote operaties toe. Terwijl de belastingen die de ontzaglijke oorlogsschulden moeten dekken nog geen werkelijkheid zijn, is het schier oniniogelijlk het geld te vinden voor verdere onprodud- tieve actie in Marokko. 1 Voor en a-leer het directorium! tweder een nieuw- onderwerp gevonden heeft om de aandacht een oogenblik af te leiden, be leeft het wederom moeilijke dagen». De lastige positie, waarin het Belgische kabinet Poullet-Yanidervelde zich sedert eenigen tijd bevind^ is nog meer ver scherpt door het ontslag van de twee mi nisters, die de conservatieve vleugel van de regeering uitmaakten, de liberalisee- rencle minister van binnenlandstihe zteke® Rolin Jacquemyns en de Waalscih'-Katho- lieke minister van koloniën Carton. De nieuwe geweldige inzinking van de frank (het pond, trots de staking in Enge land, noteerde Donderdag 161.90) bracht- eveneens bij- de openbare opinio een ge weldigen indruk teweeg en het was dan ook in een atmosfeer van buitengewo-ne. spanning, dat het financieel debat in de Ivamer voortgezet en geëindjgji werd. Zij, dio verwachtten, dat. de hede r.egep- ring in den loop der vergadering van Don derdag haar ontslag zou aankondigen, kwamen echter bedrogen uit, schrijft men aan de „N. Bi. Ct." Zoowel da ministers Vapdcrvelde en Poullet als minister van staat Vanidev'ijl- vere verklaarden, dat de regeering bereid was tot heengaan, indien de liberale oppo sitie een andere oplossing dan de huidige politiek .aan de hland kon doen. Minister van staat Janson, de woordvoerder van* de liberale fractie, wist echter geen ander antwoord te geven, dan de eisdh tot ont slag van het democratische kabinet. Het debat werd dan ook op voorstel vian minister Janssen gesloten, zonder dat er over eenige motie van vertrouwen of wan trouwen was gestemd. BELGIE Het katholiek'-dpmloeratishe kamerlilfo lidi voor Gent, August Huyshauwers, dip sediert 1894 'dfeel uitm&akte van het parle ment is overledten. Hij' was een 'der secre tarissen van dp Kamer en werkte mëlde aan het Gentsche dagblad! Het Volk. De heer Huyshauwers was 64 jaar ouA Dc uitvaart van prins Napoleon. BRUSSEL. Zomdpr eeni'g militair ver toon had1 Donderdag; om! elf nur d« uit vaart van dien Franschen prpd'endent, prins Victor Napoleon plaats. Achter dft lijkkoets, een gewone wagenl in'et tiwfee paardjen bespannen, stapten prins Louis Napoleon, het zoontje van dpn gestorvene, koning Albert, cje prinsen Leopold! ên' Karei van België, verseheidjene ledlen van het -diplomatieke korps, autoriteiten en vele Fransclien, waaronder delegaties uit Parijs en Corsika. Talrijke bloemkran sen, van d(cn koning1 en 'd|e koningin der Belgen, Fransche pl'ebicitairen1, van het eiland; Corsika, enz. lageni op d'e in de Fransche. driekleur gehuilde lijkkist of werd|en gedragen. Op deni doortocht va-n de Louiza-Laan tot !d!e kerk van het Heilig Kruis had) een 'dichte menigte zich' opgestel-dl Na flien lijkdienst werd het stof-' felijk overschot per auto naar dje begraaf plaats Evere gebracht in d|en tijdelijken' grafkeld|er, in afwachting van 'de over brenging naar Italië. (N. R. Ct.) De ministerieele crisis. BRUSSEL. (Belga). Janssen, dp minis ter van financiën, is afgetreden'. Relletjes te Leuven1. Te Leuven hebben zich na afloop van een avondhetoogïng van Waalsche fascis- tisch-gezind|e studPniten tusschen deze stu denten en burgers relletjes voorgedaan. In d.e Naamsahe straat hebben twee stu denten een Man een steek in de rechter hand toegebracht. Elders werd een mili tair ernstig! aan het oog gekwetst. De politie heeft een drietal' studenten- opge bracht. Deze zullen vermoedelijk gerech telijk wordjan vervolgd. ENGELAND Dc staking. De algbm®ené toestand op Donldërdag. LONDEN, 6 Mei. (Reuter). De standi van -die voedselvoorziening) is over het alge meen levredjLgen'd! en er zijn klaarblijkelijk weinig' pogingen gedlaan om de prijken te verhoogen. In het Oosten van Engeland heeft een krachtige intimidatie in som mige gevallen 'de voedselvoorziening ver- hindjerii1. i In :de Mersey zij'n nog) twee torpedo jagers aangekomen. Do Lon'dipnsdho omluibusöombinatie deelt m'ee, dat er 800 vrijwilligers als chauf feurs en oondlucteurs zijta aangenomen. Er rijden reeis eenige honderden bussen: op straat. Het vkesch Wowljt tu'ot vrachtauto's naar die markt te Smithfiel'dl gebracht uit Southampton en andjere "havens. Er is een beperkte treinenloop van en naar het vasteland); ook -dieondergron-dsche te Londjen loopt. -De 'weldlren neb; rijn tot nader order .afgelast. t De regeering maakt bok'endt -dat zij'- geen regeling zal goedjkenren:, -die. de trmiwlgèbleven arbeidjers niet waarborgt tegen repr&ailies van djo vakVerccnigingen) Er zij'n vandjaag1 m'eei' dan 40 provin ciale bladpn in gc'riono of verkorte editie verschenen. To Liverpool hebben vand|aag 455Q vrijwillige arbeidprs 'dienst genomen, te Manchester eenige duizenldlen. Tc Glou cester hebben dp afbtai'dters bij' do eleetri- sehc centrale het w'crk hervat. Te Londpn zijn er eenige duizenden speciale qxilitieagenton aangenomen. De politiereserve abiaar heeft last gekregen instructies te komen idwinnen. Er rijldipn motor-char a bancs zolfe tusscben plaatsen, zoo ver van- elkaar ver- wijdeid als Londen en- Liverpool. De regeering blijft nogl steeds op haar standpunt staan. Dit blijkt ook uit een artikel in dp „Britiscto Gazette" van. VrijV dagjmorgen, waarin de regeerinjg in een overzicht van de ontwilckeling van de crisis er op wijst, daé zijl vast besloten is alle maatregelen en hulpmiddelen te gebruiken, die noodig zijn om' bet aanzien van de pariememtairo regeering te verzte- keren. Het gaat er thans pm eens en vooh altijd vast te stellen, dat' de regeering de meerdere van de partijórganisaties is. LONDEN, 7 Mei (R-.0.) Te Glasgouw hebben ernstige ongereg-eldlieden plaats gehad, 66 personen zijn gearresteerd, ver scheidene gewond. Enkele cafe's en (winkels zijn geplun derd. De pelitiq voerde een stokc'harge uit om' de omgevingdex tramremise te zuiveren, •welke het centrum' van den aanval was. Na verscheidene charges slaagde zij daarin. LONDEN, 7 Mei. (V. D.) De verzteke- rin-gsmaaitsehapipSjen verhoogen de premies. LONDEN, 7 Mei. (V. D.) Door de sta king is de reis der Rritsübe Atlan-tjislcihie vloot voorloopig uitgesteld. LONDEN, 7 Mei (V, D.) Uit Tokio wordt gemold, dat de Japansche vakver- eenigingen beslaten hebben moreelen en financieelen steun te verleenen aan die Britsohe stakers. Een belangrijk bedrag is reeds naar Engeland ,gezon)d-en. De besluiten in het Lagerhuis. LONDEN, 6 Mei (R.O.) Alle labour- amënidjementeu op' idle besluiten, krachtens 'de „Embrgeney Powers"-proclamatie afge- konKl|igld, werden met een- groot aantak tegensteininen verworpen-. IONDEN, 6 Mei. (R.O.) Ofschoon er versoheikijen bijeenkomsten, hebban plaats gelialdi van bij het conflict betrokken par tijen, o.a. ook van db leiders der mijnwer kers, is er toch geen vooruitzicht op eenige! poging tot een hervatting djpr bespre kingen. i Brandstichting bij' de „Times". 'LONDEN, 6 Mei (R.O.) In die bureaux van de „Tinies brak door kwaadwillig heid- branü' uit in het papier-depot. Het vuuc werd! spoedig gebluseht. Het Engels; h vakverbonjd!. LONDEN, 7 Mei- (V. D.) De algenaeene %raad van het vakverbond heebt een procla matie uitgegeven, waarin' medegedeeld word-t dat hij weigert de stakingsorders onvoorwaardelijk in te trekken. FRANKRIJK Drie Jezuïeten deer dl; regee ring' afgevaardigd'. „La Croix" weet te melden, idlat drie Jezuïeten 'd|por iele regeering zijn. afgevaar digd voor wetenschappelijke onderzoekin gen in China, Mongolië en Thibet. E-n wel zullen 'dje d'rie afgevaardigden, de E.Ej - P.P. djr. Lejay, dir. Licent en. dr. Teil- Ihardi van idb Sociëteit Jezus 23 April te Marseille scheep gaan om in geaoemdp land<en onderzoekingen te doen vaP geol'o- 'gieöhen en paleoatologisehen aard^ Pater Teilhard is voorzitter van heb aaildrijksk'unldlig genootschap ini Frankrijlk .en gbdjjirende dem oorlog verwierf hij els eenvoudjg sol'daat de medaille van verdiensten ea het Legioen van Eer. i Pater Lejay zal tegelijk in het observai- torium van Zicawei werkzaam zijn. „La Croix" voegt er aan toe, dpt het goe)d is vast te-stellen, dat aldus de 'Fran sche regeering -dje nuttigheid dezer- pries ters erkent, Wat dlpn misschien: en re den mhg zij'n om' hen en hun ordebroe ders door onrechtvaardige wetten bet ver blijf op vaderlandsehen bodeml niet lan ger onmogelijk ie m'ak'en. („De Tijldj") Representatiegeld voir de groothertogin. LUXEMBURG. (W'. BI) De Luxern- burgscho Kamtr heeft als bij-slag op de onvoldoende civiele lij'st van- de grootherto gin 500.000 frank als represaniatiegek} toegestaan, 'daar de finoiacieele positie van 'die Kroon, blijkens de uiteenzettingen! van Idje regeering in een' vergadering met gesloten Idpuren, onhoudbaar was» gewor den. Van eeni verhooging van- d'e civiele lijst 'zelf mloest Wordpn afgezien, om'd-ut zulks zonder eeu iuge'wikkel'de grondwets wijziging niet inbgelijk is. In dc Luxeim-burgsch'e Kamer is Jrat Donderdag zöo rumoerig toegegaan, dat de zitting is opgeheven en g'een dag; voor de volgende is bepaald. Staatsminister Prupi chel dpn Duitsch-nationaal' Alfred1 Semraif tot presidient. I -Naar uit Madrid bericht Wordt, is vice-admiraal Magaz tot Spaanseh gezant -bij het Vatioaan benoe|md4 Doe et" wat Kloosterbalsem op is het gewone gezegde, als men zich heeft gesneden, gestooten, gebrand, geklemd, of geschramd. Dat verzacht, zuivert en geneest zonder litteekens. Overal per groote pot van 20 gram 50 cent. heeft verklaard, dat de stejmöning van- Donderdag de regeering) niet zal Weprhou- den 'haar plicht jegens het land te doend RUSLAND Doodstraf voer verduistering. Een agent vani het ledpr-syndicaat in' dien Oeral lradl zich schuldig gemaakt, in zijn functie, aan verduistering van 240G( Roebel en Werd^ daarvoor ter dood ver oordeeld'. j Geon gouden taaide». De „Komsomolpkij'z PraWdp", het or gaan d;er Comknunistisc'he jeugdbeWegin-g verhaalt d(at een lildl Stepono f bij ceni vecht partij dgie tanldlen verloor eoi die deed ver vangen idjoor goudleni. Dit veroorzaakte al- gemkene verontWaardpgiiug: in dien jeugd bond- en opl d!a eerstvolganide vergadering werd; uitgemaakt, dlaib gouden tandemi strij dig waren m'et die communistische begin sels. Derlialve werdi. Stepanof geboldien zijini 'goudpn tandlanl te la-ten verwijderen op- straffe v.a,n andprs zelfl verWij|d'erd te wor- dpn uit dien bond. Over Czaristischen -cljwang' en commu nistische vrijheidl gesproken. Dc strijld in Marokko. OUDJDA, 6 Mei. (Havas). Officieel.' De ondcrhai djelingcn kijk afgebroken. f Nadpr meldt men, dat de Rifflj'nsche gedelegeerden ïn verband m'et het afbre ken djer onderhandelingen op een torpedo boot naar het Riff zullen terugkeeremi Volggens een pajdipr officieell bericiht uit Ou-djdla zijn de vredesonderhandelin gen 't\efinitief afgebrokeni. Aanleiding daar) toe was een verklaring vani 'Azerkane,' .volgens welke er slechts 50 Fransche «ni Spaansohe krij'gsgevangenen w.o. verschil- lendie gewonden tegen 50 krijgsgevangTen K'ahylen uitgewisseld) konden worden. Generaal Simon verklaard^ dlaarop- uit naaim' van 'dp Franische en SpiaflinscRe 'ge- dplegeerdten, dat liet onnoodig was verder te onderhandelen en de besprekin-gen dus afgebroken werdipn. De Riff-gedjelegeei'dten keeren vandaag terug en jdp vijandelijkheden- zullen waar schijnlijk ree,dp mbrgen woridein» hervat. Te Parijs heeft het bericht van het 'afbreken ;dpr onderhandelingen diepen in- dyuk gemaakt. i I Men neemt aan; dat 'die positie va<n Steeg als resident-generaal geschokt is. Zooals bekend) heeft Steeg het initiatief voor dp vredesonderhandelingen genomen. KORTE BERICHTEN De Poolsclie premier graaf Skryhski heeft ,c>n president liet ontslag van het Kabinet aangeboden. Dit werd' d'ipor dien president aanvaard. Nabij- Roestsjoek (Bulgar-ije) is tij dens een ltano-excursie van een Bulgaar- sclie meisjeysehool op: djen Donau een. boot omgeslagen, waarbij vijf en twintig meis jes zijn vefdjronkera j Gisteren begon te Boedapest het proces tegen de beklaagdlen in. zake de vervalsehing d-cr Fransche bankbiljetten. (Naidpssy, Idle gewezen hoofdcommissaris van politie, zou ver'diedlgd worden door dr. Eugen Gal, Raba dpor professor Vam-1 berg. - Uit Rome Wbrdjt gemeld, dat in het het dprpje Nalvi Zondlagnacht bandieten het huis van een molenaar zijn binnein! gedjrongen. Zij vemWdUen- den. man; zijn vtouw en twee kindpre-n, dlqch vergaten een wicht van andpi'half jaar. De politie steldp een vervolging in. De Volksdiag van. Danzig koos ini plaats van clpn overlcidlejii president Jrei-. TWEEDE KAMER. Zitting; van Do-nldler'dlag 6 *Mei 1926. Naldjat eenige wetsontwerpen zondier dis cussie zijn aangenomen, is aan djp ordle de begrooting van financiën). D-e heer Van Gijn (V.-B.) vraagt het oordpel van 'dien minister over de belegging van verzekeringsfoinid|sen. Spi". wil geenl wijziging in het systceml vaaberekening van het tekort oj)| ojs iniUoeneninal'-a. Hij) d-ringt aan op; verlagi-ng van 'die bo.lalstin- g'en. De hear J. ter Laan l'S,-D.) acht d|pn financieeleini toestarjJi gu-nsiig. Spr. wenscht af schaf fönig van -die op-cten ten op d'e inkoml- stenbelostinaj «ral regeling van, die finan'-l eieele verhouding van rijk eu- gemeentein'J Spr. vinldit :db salarispolitiek voor de groote) massa van ambtenaren onbevredig!en'd[. Van f4.0 toiltioen korting is slechts f4 millioen ger0stitueerd|. Spr. vraagt herzie ning vaal het bezoldigingsbesluit en' bistere rogelinr; van -dpi positie va-nl liet personeel) aan bet !d|e»arte>m'ent va-a financiën. Dc heer Ling-beek (Ilerv.-Geref.) wil bezoldiging var een predikant over het Y'J Verder kWIampn nog» verschillende an dere vertëg;enwöor|digers met bepa-aldd ver- lanlgens naar voren. Ook kwam) jdê minister aan bet Woordi •k In die avonidlver.gaderinig v'an D'iusda-g beeft mlinistor Wlaszink na- midjdlernacht nog geantwoordj op 'die verschillende rede- voeringe». Als eerste taak zal aan -dte nieuwe com missie wnfefen opigted'ragen het ontwerpen' van een nieuw stelsoli van gelijkstelling! Spr. kan thans mêdie'dteelen dat reeds versohillendp wïu'zigingea aan het Departe ment in bewerking zijn, b.v ten aanzien! van ,de sclroolgeldlieffing, een' regeling betreffende lxet ouderwijs i-u. een modefme taal, wijziging van art. 51, dp toelating tot het examen voor -die hoofd'acte en wij ziging van ,art. 215, 3e lidi (dier L. Ö.-wett Het wervolgoiidprwijs valt niet onid'er het ond(erzoek dier commissie. |W)at d» eubsidiic voor het onderwijs aanl schipperskindieren aamg;aat, zegt spr. 'die 'idloor minister dte Visser toegezegde subsi» diierCgeling over te nem'en'. 'W.at het kerlingenaantal per klasse be- U'eft, zull'en eerst de kleinere schol e!n| wori -dien tegemoet gekom'en. 1, Ten aanzieni van het 48-leerlinteanstel-1 sol, dp salariëflring en het 7dle leerjaar/ kan ^tpr. thans geen- enkele toezëggigig deen om'dlat het hier betreft een regee>- - ringsbeleidl, waarbij ïekening nioet woddlen gehouden met 'slan'dla fiaanciën. Zitting van Vrijjipg 7 Mei 1926. Voortgezet word|t de behandeling van! die begrooting van fin-ancien». j: Minister de Geer bespreekt eerst eeni ge ter sprake- gebrachte -dptailpunfcen. cijns is een gevolg vani dfankbestrifdling ceijns is een gevolg, van drankbestrijding dp fraude neemt af. De tariefverlaging bij -dje spoorwegen zal 4 millioen kosten. De versobering van dje®» staatsdienst kan niet wor-dlen stopgezet. Naar belastingi-er!agi-nlg| moet worden gestreefd. Sprgeeft een overzicht van dje nieuwe belastingplan nen, w.o. eenl herziening van die personeel» belasting in plaats vami een herziening v;ap) -die inkomstenbelasting. Aan d(p ordle is de interpelllatie-Drop in zake bedrijfsongevallen i-nl de Liuiburg- söhe mijnen. f De h- er Drop- (S.-D.) zegt, d(at het aantal ongevalleni dp laatste jaren aterls stijgend^ is. Nog an-dpre ledten voeren het woord.- (Zie ver-dier ondier laatste berichten). Verlaagde [ersMncntarieveu voor het verkeer met Frankrijk. Naar wij vernemen zullen vin 7 dezer af aan de voornaamste stations in Neder land verkrijgbaar zijn 8-daagsahe retour biljetten naar Parijs en 30-daagsche re tours naar Bazel, Marseille en de Rivier», over Brussel, met 'n reductie van 25 o/o voor het Fransche gedeelte. Binnenkort zal dit gevolgd worden' door de verkrijgbaarstelling van 30-daag sche retours naar alle voorname Fransqhe plaatsen. Ond'-Minisler Colij». Uit Berlijn wordt aan „Het Volk"- be richt, dat de benoeming verwacht wordt, op een jaarwedde van 450.000 gulden gelijk den berichtgever werd verzekerd van den heer Colijn tot Ameri.kaapirtih' controleur van de betalingen op de Euro» peesche oorlogsschulden aan de Vereenigda Staten. - B»e financiën van Emmen. Do Raad van Emmen besloot, na een verzet van vier maanden ,de door Gede puteerde Staten van Drente noodig ge achte belastingverlioogingen in te voeren» De linkerzijde stemde tegen. é*Hai L I.'; 1. L-"'•.-f.&rd

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1