ÜMUNIE leen krans NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND IRZEEP, II DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Voor de tweede maal ptrouwd. n Effecten Coupons COURANT jn Verpachtingen D0NDERDA6 6 MEI 1926 koersen cliënten gratis t mijdt, n tijd. Buitenlandsch Overzicht FEUILLETON BUITENLAND ingen enz. duur der Veilingts- ilamld1'alhier, werd it bouwen va® een ;ebouw, groot 9S9 ifendie werken. In- |eereni f24850; !W'. J.vJ 30: P. en J. van T. J. v. Doorn, L. P. Korstanje, W. v. d'. Linde1, lac. de. Jon5e Mz., I'a. D. v. Marisj Dele, 's-Heer Hen- Fa. J. A. Mol H. Schout. 's-Heer J. Priem' en J. de F. Goedemowdt, het werk gegumd. (Z.) iet bouwen van een voor tfoni heer iMj rd; het laagst inge- in (de Samde voor Zaterdiag WedS' ten 9 Dumoleyn in' het er publiek herveilldl in en een stuk wei- Schuldenpad [alhier, huis, thans bewoond Putte wierd .gekocht, irmoct, voor de som 3 bewoond/ döor 'den per dien heer P. id's s hewoond( (d'oor dea id( verkocht aan d'en van f 1910. e weiland! kwam aan aert voor f 930. JKE STAND"" aarid' April, v. GehuWdl: 1. Pie- »euntjte Franse, 27 j.i Dries', 26 j. te Hein- na Huige, 24 j. te lelis Johanines, z. v. lij aarj 17. Maria;.Petro- e en M. Boonman. galanterieën, De .Wii- galanterieën, De [eijboer. B, inboddlel, v. Dissel. (Nieuwdorp), afbraak e Wilde en' Heijboer. Pilaar. m, hofstedp on'der leu ningen 01 poldprgromS trecht, Goderie. Van Dissel. t shten, Van Dissel. KUEffMER 54 22JAARGANS i i ispan, Van DisseL toepassing is op gstukken kunt wasschen uikers en U zult zelf oefe eurzeep te eischen en 0 stoppen. 108, Amsterdam, k met gebruiksaanwijzing 7607-34 LTE Co. en SGHULTE 22 TEN. TELEFOON 191 SEN, Dorpstraatjel. 12 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No.474. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1tot6 regels f0,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT 6ELEZEN IN ALLE KRINGEN De staking in. Engeland' vormt natuur lijk den hoofdschotel van het nieuws. Hoe zich de toestanden in het conflict tusschen mijneigenaren en mijnwerkers in Engeland gaandqwqg ontwikkelden tot de staking begrijpt men het beste door kennis te nemen van do rede, die EngSdanitVfo oerste minister Baldwin Maandag in het Lagerhuis hield. Baldwin zeide, dat de aanleiding waar voor het Huis bijeen geroepen was, in de ergste crisis sedert den dag van de oor logsverklaring bestond. Hij gaf daarna een overzicht van het mijnbedrijf sinds het in do oorlogsjaren genationaliseerd was geweest en zeide, dab hpt bedrijf sind- dien feitelijk nog niet op eigen bqe-ncr, had kunnen 9taan. De geschillen en verschil len tusschen eigenaars en arbeiders had-^ den nagenoeg al dien tijd bestaan, totdat zij; nu uitgegroeid' .waren tot een conflict van do meest dreigende afmietingen. Do regeering had eerst oen algemeen onder zoek laten instellen door do kleinje com missie, aan wier hoofd een zoo onpartij dig en bekend man als rechter Sam&ey had gestaan en toen in het rapport dezer commissie de weiischelijkheid werd uitge sproken tot een dieper gaand onderzoek, had do regeering dezen wenk op'gevolgll en de groote koninklijke commissie bq- noemd. die na maanden van ingespannen' arbeid het zoogenaamde bevredigmgsrap- port 'had uitgebracht. De regeering/ wlas het niet in alle opiziohten met de voorstel len van de hevredigingscojnjmissie eens geweest, maar zij! had, bij gebleken goe den wil van beide partijen, die voorstel len een kans willen geven en de partijen tot onderhandelingen, eerst onder elkaar, en toen dit misliep onder leiding der re geering, uitgencodigd. Er is toen spoedig gebleken, dat de partijten geen stasi na der tot elkander waren te brengen. De arbeiders bleven op hun standpunt staan van geen minuut extra werk en geen stui ver minder loon, de eigenaars beweerden, dat een van heiden noodzakelijk w'as om tot een economische .exploitatie te ge raken. Zoover waren we Vrijdagavond geko men. toen het hoofdibestuur van den T. U. C. onvoorwaardelijken steun aan de mijnwerkers.toezegde en mteeen de- alge- meene staking afkondigde. Op een derge lijke behandeling kon de regeeringl slechts één antwoord' geven: Wij waren geneigd, de onderhandelingen tusschen de betrok kenen en ons no2..14 dagen voort te .zet ten. maar niet onder bedreiging van één zijde en dus k-erhaai ik den eisch dat het stakingsparool eerst moet worden inge trokken voordat de regeering vruchtdra gende nieuwe onderhandelingen kan be ginnen. Ik wil hier echter aan toevoegen, dat het hoofdbestuur van T. U. C. een onverantwoordelijke daad heeft gepleegd door -een stakigg van zoo onafzienbare gevolgen binnenskamers af te kondigen, zonder dat daaraan een stemming onder de leden van dc bii'.haar aangesloten vak- vcreenigingen is voorafgegaan. Ik ben er van overtuigd, dat 'niet alle leiders, die tot dit noodlottige besluit hebben mee gewerkt, het gewicht en.de strekking; er van hebben beseft, maar hoe dat ook zij, ik verklaar dat het een .paskwil van demo cratie "beteekent. Ik weet, dat er vandaag in Engeland' geen lichteinnjgen meer zijn overgebleven dat ieder van zware gedachten en zorgen vervuld is en ik Weet ook. dat ik straks door de vereende krachten der oppositie ter verantwoording zal worden geroepen en men mij1 zal toevoegen: „Ziedaar nu het einde van uw twee jaren van droo- men en gescherm met woorden!" Ik zal daarvoor niet wijken, en ik erken, dat en voor woorden thans geen plaats en tijd meer is, maar daarom herhaal ik met al len ernst, dat mijn regeering als- eerste 14) -0- Be goedje mevrouw von Sieburg raa.pte al haar diplomatie bijeen, bij hot eerste be zoek, rdp,t d!e dokter haar bracht. Zij' leidda het g-esprek langs verre om'wegen op het punt Vaar zij: het hebben windje, maar zij' kon niets uit hem' krijgen- Hij: sprak met oprechte deelneming over itïan toestand vaat verlatenheidj der jonge vrouw en over de meoilijkhed^n, die de opvoeding' van den gilden jongen haar waarschijnlijk nog be reiden zou. Doch toen zij diaaropi als ter loops aanmerkte: „De vrouw m'oest weer gaan trouwen," antwoordde hij zeer kalm: 1! ,aar^an zij vermoedelijk nog in het geheel niet." hij vertrok, was dte oude dame nog Juist even wijs als zij te voiep, gewelf w 'ai °ent-e^leer echter verliet haar V. Jfem toen hij bij1 haar binnentrad!,' I Haar verborgen vragen, vooral djq als oops utigesproken opmerking waren, met zoo spoorloos langs hem heengegaan ais hy had] laten blijken.eau daardoor was WW, maal '?edjLohte aan de toekomst in zijn geest opgewekt .Voor d,en eersten ken- -drong zich biji daad den eisch1 blijft stellen van onvoor waardelijke intrekking van het stakings parool. Wanneer diat geschied is, zal ik op mijn post blijven en wachtel^ tot de engel des vredes zich' hier bij mij weer komt aanmelden. Over de mijntoestanden in Engeland doet het Tweede Kamerlid H. Henmans •een boekje apen1 in de „Volkskrant". Hijt sehlïjjft: Geen land "ter wiereld, waar dit bedrijf Zoo achterlijk is als in Engeland'. Tijdens» den duur van Het conflict is hiervan wel een en ander; gebleken. Wij: kunnen ons b.v. niet voorstellen, dat in eenig ander land mogelijk zouden zijn grondrechten, zooals 'die in -Enge land bestaan en dir lasten van honderden millioenen op het bedrijf leggen. Aan sdhalrijke grondbezitters, die met het be drijf' niets te maken hebben, maar toeval lig eigenaars zijn van Jen grond, waar uit dc kolen worden gehaald, moeten jaar lijks fabelachtige somimen worden betaald. Daarom vooral kunnen thans honderden mijnen in Engeland niet anders werken, dan met groote verliezendaarom: moe ten thans dd loonen omlaag. En hoe hei; overigens gesteld.is met de toestanden in het Emgelsche mijnbedrijf hebben w'ij o.a. kunnen leeren uit hetgeen in 1919 door een der directeuren onzer Nederlandsche Staatsmijnen, prof. Van Iterson, werd' medegedeeld in de „N. B. Courant". Wij eiteeren slechts enkele bijlzondier- Keden Aan do Engelsche mijnen is in bet alg-e- m'een geen geïegen'hteid om te baden. De mij'nlwerkrrs loopen als negers langs de straat. Van dte baden, dio door de mijhbe- sturen in. da vele door hen gebouwde ar beiderswoningen zijn aangebracht, wordt nagenoeg geen gebruik gemaakt. Het is onmogelijk, om 't huis zindelijk te houden- en hot is ko9fcbaar bovendien, waanneer de man met vuile kleeren thuis komt en zich' ilaar met wanm water gezicht en armen wast. Goede woningtoestapden ver krijgt men eerst dan, wanneer de mijnwer ker aan de mijn een bad neeprt en zicW verkleedt. Wanneer de meerderheid der arbeiders dit wenseht, zijn do mijneigenaren welis waar verplicht om badinrichtingen te ma ken, maar in werkelijkheid bestaan zij over 't algemeen niet. De leiders hebben er geen aandacht voor! Zelfs kinderen van 13 en 14 jaren wor den bovengronds en ondergronds te werk gesteld. Ook vrouwen werken nog in somlnige mijnen. Mijneigenaren, ingenieurs en opziebtrs zijn onvoldoende onderlegd, vooral de bo- vengrond'Söbe installaties zijn meestjal slor dig en oneconomisch1 opgezet En dan tenj slotte nog dit „De omstandigheid dat de jongens van 13 jaar reeds aan de mijnen werken en niets meer leeren, verklaart gedeeltjejlïjk: waarom de Engelsche mijnwerker te on ontwikkeld is om op andere wijze dan door drankgenot ontspanning van den ar beid te Zoeken. 1 Prof. v. Kmbden toonde zich1 dus Weinig op do hoogte van de toestanden in het En gelsche mijnbedrijf. Is hij' misschien, zooals vele anderen, in' Jen laatsten tijd op een dwaalspoor ge- braoht dbor het hooge woord, dat Engel sche arbeidersleiders voeren? w Deze leiders, dio in hun eigen land nog zoo veel te verbeteren hebben., vóór, zjj ons hebben ingehaald, nemen het air aan alsof zij do geheele wereld willen her vormen. j Hunne redevoeringen worden onder vele vetgedrukte titels in socialistische bladen afgedrukt alsof zij! de wijbheden, van Salo mon evenaren, en op den keper beschouwd, is dat alles niets dan bluf. hem d;e vraag op, of zijn vriendschap pelijke verhoudjng tot dte barones op dan duur wel zoo kon voortbestaan, eni hoe heit gaan zou, als zij werkelijk gelijk mevrouw von Sieburg meende, eens een tWeadb hu welijk aanging. Of liiji ook dja,n nog haar vriend maar neen- opeens greep, hem' een zoo stekendfe pijini aan, bij' die gedachte haar als de vrouw van een andter te zien, dat bij aan d'eze smart voor 'de eerste maal erkend|e, hoe dierbaar de jonge we- diuWe hem' gewoildten was. Deze gedjachten hielden hem' bezig van het oogtnblik af, toen hij' zijta moederlijke vriendin ten antwoord' gaf: „Daaraan' deukt zij 'waarschijnlijk nog' in 't geheel' niet." i En toen hij' 'd|e trap! afgegaan was en het huis verlatendje op straat kwam, stond' het besluit bij heat vast ,dje geliefde vrouw: z'ijn hand; aan te bieidten. 'Hij verwijldje niet lang bij dte vraag, of zi, zou toestemmen, heani d|p hare te reüen. Toen hij het eenmaal met ziok zeiven eens Whs. drong 'de vlugge energie van zijn kar rakter hem tot snel hand|elen, tot een be slissing. ■Hij begireep niet, djat hij er niet reeds lang op was gekomen ,dpt hij zich zoo lang aan dip dkv'ialing htaid kunnen over geven, alsof zijn gevoel' voor dp barones niets d|an een' kalme vriendlsehap was, ver- AV|as het mijnbedrijf in Engeland niet zoo achterlijk, de toestanden voor 3e mijn werkers zouden in de geheele wereld be ter kunnen zijn. Want Engeland bezit in Europa de grootste kolenprodu-ctia en heeft dus den' sterksten invloed op de ,w:e- reMmlarkt. I Dit motet maar eens gezegd wbrden, nu weer met die Engelsche wijsheid wordt geschermd. De verwaandheid van die Ewgelstejhc lei ders en de aapachtige bewondering, die zij hier en daag ondervinden, zijn eenvou dig belachelijk.. D U ITS CH LAND „Zetlie" en „Zeelre". In den Pruisischen Landdag moest Vrij dag de zitting worden geschorst teng'evol- gevolgo van een niet ailcdjaagsch' incident. Een völksch' lid' van het Huis, .Kaiser, had onlangs in een lokaal of den Kurfür- stendam' ta Berlijn geweigerd zijin reke ning ta betalen. De politlie moest er bij te pas komen en de völksehe leider, die de agenten met een stoel bedreigde, w|erd naar een nabijgelegen bureau gebracht. De afgevaardigde Kaiser had n,u Vrijdag he.t woord) gevoerd bijl de behandeling van de begrooting der Pruisische staatsmijnen. De sociaal-d'emoeraat Otter veroorloofde zich toen een aardige woordspeling. Het woord Zetlie beteekent niet alleen toltemmijn, maar ook vertering. Otter Zeide in zijn rede,, dat de afgevaardigde Kaiser bewe zen had meer verstand te hebbeu Van Zeehen (dïinken op den Kurfiirstendamj dan van Zechen (mijnen) in het kolen- gebied. Deze hatelijkheid lokt«l hij de völk'sph'cn geweldige protesten uit. .Zij! bestormden het spreekgestoelte, eo .het scheen zelfs oat zij Otter 'te lijf wilden gaan. Deze nam een glas wlater, diat voor hein stond|, en ledigde het over de hoofden van zijn völksehe collega's. Het tumult wèrdl nu nog erger. President Bartels slaagde er niet in, da orda te herstellen en verlipf ten slotte zijn plaats, hetgeen beteekent, diat de zitting geschorst is. Otter had intusschen nog steeds de banden vol om) zich de völkischen van het lijf te houden, en goot zelfs nog een tweede glas water over zijn aanvallers leeg. Toen scheen een vechtpartij' tusscjhen sociaal-democraten en völkschen onvermijdelijk. De communisten moesten ditmiaal tusschenbeide komen. Bij de 'heropening van de zitting ver klaarde Otter .die intuss|ehen van den Voorzitter een standje had gekregen h«t incident ta betreuren. Hij Was'wat op gewonden geweest. De völkschen vonden deze verklaring niet voldoende en maak ten veel kabaal. .Plotseling ontaardde de herrie echter in algemteene hilariteit; dje völksehe afgevaardigde Voss^was namelijk met een open) regenscherm in de zaal ver schenen en stapte zoo op het sprcekgfa- stoelte toe. Hiermede eindigde het inci dent. „Qui rit est désarmé", zou de Fxanschman zeggen, „wie lacht, is ont wapend". („St.V) BELGIE Mgr. _Van K.oey te Meelieleoi'. Onder groote toeloop van volk heeft mgr. Van Böey, aartsbisschop v. iMoohelcn Zondag zijn blijde intrede gedaan te Meehelen. Aan den ingang der stad, in die HansWijkstraat, was een triomfboog opge richt en in de stad zelf waren de mieaste huizen versierd of bevlagd. De stedelijke autoriteiten, hij wie zich' een aantal kathol lieke leden van Kamer en Senaat hadden geschaard, wachtten den aartsbisschop af op het Baghenoplein, waar ook de bis schoppen van Namen en Doornik, do twee hulpbisschoppen van Mechelen, de profes soren der katholieke universiteit te Leuvefl en het kapittel der metropolit'ane kerk bij- .warmdi en verlevendigd door het hartelijke! en oprecht gemeende modelijden met de verlaten en hulpbehoevandle vrouw. Maar waarmee waren djan zijn: gedach ten bij dja.g en bij1 nacht ,d'ien ganschen tijd' bezorgd geweest? Stond' .niet alles, wat hij dedd', in de een of andere betrekking! tot haar, en Was het niet zijhj eerste aan drift bij alles Wat liij' zag en hoord'e en las.? Dit moet je haar'vertellen, daarover zal zij zich verheugen, djt of d'at zal' zij daarbij zeggen?, En wanneer een reed's bijna, opgegeven genezing hem gjelukte, d;an w'as niet meer dte dank van den her stellende zijn schoonste en liefste beloo- ning! Het aaindjeel, «Jat zij aan zijn welsla gen nam', dp lof, dieini zij zijn pogingen toe- kendp, !d!at wa.s zijn hoogste vreugde. Het was zoogekomen, hij wist niet, hoe; hij wist niet, hoehij haidj er niet op gelet. En zijn kortsaochtig ongedjild', wan neer een onvoorzien geval hem' soms be lette op het gewone uur naar buiten' te Tij den, hem, die vroeger nooit ongeduldig ge weest was, wiens grondstelling het w'as, iedpr oogenblik te doen, wat het oogenblik vereischt, onbekommerd, over het v'olgen- dp, hij kon (d'e onrust, die hem dam tot haar heehdfeef, ternauwernood' bedwingen. „Zij zal mij wachten," zei hij dpri bij' zich zeiven. Maar wien haxkhij toog niet la ten wachtcn'i En het hadj hem nooit uit een'k'wamen. Vijf saluutschoten kondigden het vertrek van mgr. Van Ejoey uit het aartsbisschoppelijk paleis San en weldra verscheen zijn auto op het plein, geëscor teerd door een detachement van het veer tiende artillerie. Burgemeester Dessain heette den aartsbisschop welkom' in de stad Mechtelen, op welke Nedei'lam%e|ip toespraak mgr. van Boey in de:zelfde taal antwoordde. Daarna werd a,an de Hans- 'vvijlkkcrk de stoet gevormd van. delegaties der katholieke vereenigingen en geestelijk heid en werd mgr. van Boey onder luid' gejuich der toeschouwers, die vervolgens knielden om den aartsbisschoppelijken ze gen te ontvangen, naar de Sint Bbmbout' geleid, Waar mgr. Mieara, pauselijk nun tius en generaal Du Böy de Blicquy, ver tegenwoordiger van koning Albert, hem opiwachtten. Het koor hief het „Te Deum" aan, terwijl de 'triomfklok luidde en het carillon speelde. Ook de minister-president Poullet was in de kerk. Hier liad de be groeting door m)gr. Miertz, deken van het kapittel in hetj Latijn plaats, waarop mgr. van Bbey eveneens in het Latijn ,apt< Woordde. Nai 'n korte godsdienstige plech tigheid begaf do aartsbisschop zich buiten naai de tribune, van w'aar hij hetdefilé d-er vereenigingen bijwoonde. Met een re ceptie in h'et aartsbisdom en een feestmaal, Waarbij', naast do reeds vermelde autoritei ten, ook nog de socialistische ministens Huysmans en Lahoiille, katholieke en libe rale ministers van staat, e. a-, inede aan zaten, werd do plichliglieid besloten. Graaf 't Kint de. Böodembeke, de president van den Senaat, mgr. Mieara, minister-presi dent Poullet,, mgr. Heylen, mgr. L'egraive, mgr. Ladeuze, de reetor van de universi teit te Leuven, en mgr. van Boey zelf voerden het woord. (N.-BI. Ct.) D« dienst Oostenid|ciDover. BBHSSEE. In vembandj met de staking} in Engeland1 is de dienst der pakketboo ten OostendeDover op een enkele af vaart in iedere richting teruggtebrajqht. Het transport van zware goederen is stop gezet. Ook de .djenst OostendeTilbury is tot een minimum beperkt. t (,',N. Bi; Ot."J ENGELAND Be algemteene staking in Engeland. LONDEN, 4 Mei. (Beuter). Het kabi net heeft vanochtend vergaderd. Baldwin is door den koning in gehoor ontvangen. De raad Van liet Vakvereenigingsoojn-1 gres is opnieuw' bijeengekomen om rappor ten in ontvangst te nemen en den toe stand' te overwegen. Hij' heeft in een laatste boodschap er nadruk op gelegd da tgewelddaden en wanordclijkhiedipp. mois ten Worden. HHet verkeer op de bovengrondsdl.fe «Doren te Londen is geheel verlamd maar gemeld' wordt de Metropolitan Bailway een zeer beperkten idienst onderhoudt en moeite doet ojm| ,hem uit te breiden eni oni- nibiisdiensten in te stellen met heihulp van vrijwilligers. 1 Officieel wordt gemeld dat volgens beJ richten die de regeering bereiken, de ar beiders zich overal in het land zteer rus-> tig houden. Die aanwerving van' vrijwil lige werkkrachten gaat overal kalm'voort De vocdselaanvoer is gewoon, ook melk en visch zyn te Londen aangekomen. LONDEN, 4 Mei. (Beuter.) De ont wrichting van het spoorwegverkeer is van daag iets verminderd. Er wordt een be perkten dienst gehandhaafd tusschen Lon den ten de buitenwijken, vooral op dp electrische lijnen. Enkele treinen verbin den Londen met York, Manchester, Leeds, Bedford, Derby, Nottingham en andere centra. In Schotland rijdt teen zeker aan- talt reinen. Edinburgsche studenten be- sturent rams en bussen. Alle wedkennem zijn afgelast. Te Londen rijden alle bus sen, die niet aan de Algemeen?} Maiaitr zijn gelijlrmtaedjgheid' gebracht, geWarhii te Wor'djen. 1 1 I II I I li D Dat alles had; hij1, d'e man van scherpt verstand' en kalm nadenken, ongemerkt zoo laten komen eni eerst het zooeven .ge voerde gesprek met d'e vrouw Van 'den overste had; hem' er toe gebracht een helde ren blik in zijn binnenste te slaan. En te gelijk zei hij! tot zich zel'ven, '^at zij' beid,en jong waren ,en beiden' vrij', en t'at hij haar een bestaan kom aanbiqde®, Jat menig an'd'er haar be Dij den zou. Bui toen hij 1(11 bed'acht, toen Werd het hem' zoo aangenaam' om het hart, zoo Warin', en er kwam' een van dje ooganblikken over hem, dje in zijn aanl ernstige plichten' ge- Wijd leven sl'eehts zeer zeld'en voorkwa.- men, een oogenblik van overstroomend e yroolijkheidi, van schier overmcedigen jeugdigen zin. Hij stapte zingend; voort e® blikte naar den blauWen hemel' opwaarts in stil le, en lachte zoo gelukkig, diat d'e voorbij gangers hem' verbaasd; nakeken en' d'e een den ander vroeg: „Was dat dokter Wei- Ier, dje d'aar voerbij' liep'?," Hij schreed; ijlings voort, op- den weg naar d,e burclitruïne. Toch kwam' hij dit maal zoo ver niet. De miin van het beroep, de trouwe geneesheer, kon zich slechts voor korten tijd) vergeten, era toen hij onge veer het vierdp deel van den Weg ip snel- sciliappij' beboeren, normaal. Ook; onder houden duizenden taxi's en autobussen, afkomstig van d-e populaire badplaatsen, den dienst te Iionden. LONDEN, 4 Mei. (Beuter.) Alle berich ten bevestigen de ontwrichting van bef iniclustrieele leven in bet land. Er zijn duizenden stakers in alhi groote eentra, Het land' begint zich echter aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. VerdahiL lende spoorwegmaatschappijen kondigen! 'm beperkten dienst aan, die, hoopt men, zal worden uitgebreid. De meeste theaters in het West End' spelen weer. Officieel wordt medegedeeld, dat het in het heele land kalm' is. Duizenden vrijjwil-i ligo ajnbeiders laten zich' overal inschrijl- ven. Alle treinen, die melk en visch ver voeren, komen te Londen aan. De voor ziening van levensmiddelen is nopmaaï. Naar verklaard' wordt, is do raad van/ Het vakvereenigingseongres zeer tevreden over het volledige gehoorz'amen aan het stakingspaa-ool. ,i LONDEN. (V. D.) Men verwacht, dat de Staking niet langer dan 2 weken zal duren. Men heeft berekend, dat het Na tionaal vermogen dagelijks een milliard pond sterling verlies lijdt. LONDEN. (V. D.) 5 Mei Drandj. Bij informatie aan hjet hoofdikantaor der inijk'werkersfederatics werd medegedeeld) dat de situatie 'veranderd was. Volgen# een telegram; uit Liverpool kwamen hier Dinsdag twee oorlogssclhbppu vvoor de voedselvoorziening. Heden waa :ook het straatverkeer .abnormaal. Duizenden gin gen te vo,et ,na,ar het werk. Particuliere auto's brachten vermoeide voetg[angera naar het werk. Dp civiele couümisaaria noejntto den toestand bevredigend. Door dte jx>litie worden geen onregelmatigheden geipeld. I De arbeidei'9 in het mijnbedrijf bren gen den dag door met tuinieren en volks- spelen. Te Nottingham loopt de vle(esoh:voorzie- ning gevaar. i LONDEN. (V. D.) Uit alle dqelen van het land wordt van geten daden van ge weld melding gemaakt. Het publiek neemt de staking kalm op. Hat aantal tceineni dat door vrijwilligers bediend wordt ia grooter geworden. Ook het auiobusver- keer op straat is vermeerderd. D«e laatste berichten vermelden, dat de Centrale Lon- aenschs ondergrond naar verwacht wordt Woensdagavond of Donderdagmorgen vol ledige dienst zal hebben. Overal wordt de orda gehandhaafd. De „Times"1 verscheen Woensdag met een enkel blad, aan twee Zijden bedrukt- LONDEN, 5 Mei. Dte Britisdh! Gaztettte, de krant van de ^egeering, deelt nog mede dat zij weliswaar voor het eerst in kleinen omvang versehijht en er slechte 700.00Q exemplaren van gedrukt worden, maan dat zij zich voorstelt dq onbegrensde hulp middelen van den staat te gebruiken om de verspreiding van dag tot daig te ver- groaten,t ot zij een zeker en voldoend mid del is voor het verstrekken van inlieh1-' tingen en een gids voor de handelingtein' der Britsch|a burgerij. Be communist Saklalvala ia hechtenis. LONDEN, 4 Mei. (Bieuter). Het com;- munistische .parlementslid: Saklatvala, is gearresteerd'. Hem wordt ten laste gelegd! dat hij' een opruiende redevoering gehou den heeft. Hij is op borgstelling van 100 pond) vrijgelaten,. Hij! mag alleen in liet Lager huis redevoeringen houden. Anders gaat hij achter slof en grend'el. NOORWEGEN Gaat lie Pooltocht niet door? LONDEN, 3 Mei. De „Times" ver neemt uit Oslo, dat, ipdien de „Norge'! len loop had; afgelegd', toen kwamen! hem eensklaps dp arme patiënten' in fd'e gedach te, dje in het ziekenhuis en! in 'd'e stad nog op zijn dpgelijkseh bezoek wachtten. „Domoorschold hij' zich zel'ven. Zon der een oogenblik te weifelen, keerde bij om', en dp zieken meenld'en dien voormid' inidid'ag te hebben opgemerkt, dat de d'oks ter vroeger nooit zoo liefderijk en gedul dig was geweest, nooit zoo vriendelijk alle klachten aangehoord^ eni hen zoo belang stellend; en aanmoedigend toegesproken had;. Eerst tegten djen avond', toen alle zaken' nauwgezet en stipt warqni afgedaan, redd! hij naar buiten. Hij' vouwde barones alleen; en sohreiendp een) open brief lag) vóór haar op dp tafel. Op| .zijn onthutste vraag naar dp oorzaak van haar veridteiet weiger de zij lang eenig antwoord'. Hij! drong aan, hield zich eindelijk teleedigd, en ten.' slotte gaf hij hem' in pijnlijke verlegenheid! d'en brief. „Van oom' Raverheim," stameldp zij „Mijn God^!" riep zij1, opnieuw in! tranen .uitbarstend^, „er stak toch zeker niets ergs in en het was mijtei eenig troost in al mijn ellendp!" a 1 -V (Wördt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1