NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND Katholiekendag DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Voorde tweede maal getrouwd. Meimaand - Mariamaand. FEUILLETON te GOES Buitenlandsch Overzicht BUITENLAND NUMMER 53 DINSDAG 4 MEI 1926 22*™ JAAR8ANB NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Marktl en 2: Telefoon No.4-74. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1tot6 regels f 0,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN i Even oud als eerbiedwaardig i* de ge woonte der Katholieke wereld, om de Mei maand, waarin de herboren Natuur haar bloeiende weelde tentoonspreidt, pp1 efino bijzondere wijze toe te wijden aan de -ver eering der Allerzaligste Maagd en, Moeder Gods, Maria. Met kwistige hand versiert men hare beelden in de altaren, waarop onder hare speciale aanroeping den Al machtige de eer en lof die Hein toekomen, gebracht Worden door de onbloedige Offe rande der Nieuwe wet, terwijl men baar met vrome lofzangen najder treedt eu met eic onvolprezen bede, eens van engelen lippen gevloeid: „Wjees gegroet, G& vol van genade". Hoe schoon is deze vereering, koe 'liefe lijk deze godsvrucht, maar ook, boe men- BCbdlijk en begrijpelijk, daar zij Wortelt in de gedachte: wat vermag niet een mae- aer op baad. kind. Daar w|as eens een dapper en uitstee ken,d veldheer dei- Domeinen, Coriolanus geheeten, die door zijde ondankbare mede burgers uit Bome 'werd verbannen, Hij! ibegaf zich1 naar den stam der Vioteoeu, die Oiem een eervolle en gastvrije ontvangst bereidden, wat meer is, helm aan het hoofd «telden van een leger, dat het beleg om' fiomcs loog en deze trotsehe stad ten Zeer ste in het nauw bracht. Toen d'e Domei nen inzagen, dat hun lot ging bezegeld worden met eep wissen ondergang, vaar- öigden zij een gezantschap af naar Corio- lanus, ,om hemi om vre;de te smeeken en de verlossing van het beleg. Doch de veld heer, verstoord over de ondankbaarheid waarmede zijne vroegere medeburgers hlem bejegen;! hadden, liet hot gezantschap on verrichter zake vertrekken. Een tweede gezantschap, 'ditmiaal samengesteld uit de aauzionlijiksten der stad, kw'ami tot helm! met deaelfde bede, doch Werd1 eveneens afgewezen. Daarna zond Dome zijn pries ter-schap in vol ornaat naar de legertent van Coriolanus, om het algemeen verlan gen der bevolking naar vrede en verzoe ning in eene roerende smeeking aan Co riolanus' voeten neer te leggen. Bpze ont ving de priesters met onderscheiding, doch zijn hart bleef onvermurwbaar, ook dezen keerden onverrichter zake huiswaarts. Teneinde raad en niet den zekeren val d«T stad voor oogen, zonden de Domei nen ten laatste Coriolanus' oude moeder .Veturia tot haren zoon. En ziet, toen hij zijn imoader weeneude en sjmleekfênd© aan zijne voeten zag, werd zijn Kart bewogen en wat nochl de burgers, noclh de aanzien lijken, noch de priesters van hem' hadden kunnen verkrijgen, stond hij( toe op de bede zijner moederhij schonk Dome ge nade en trok met zijn leger af. Wanneer nu een heidensche veldheer' gevoelig was voor de smeekiugen zijner moeder, zal dan de Goddelijke aanvoer der van het hemel sell heer ongevoelig kun nen blijven voor de tusBchenkomst Zijner moeder, ons ten behoeve, ons ten heil Men zegge toch niet, dat Gods eere schade lijdt door d:e eere die wij Maria, als onze voorspreekster bewijzen. Deden de 'hoogheid en het gezag van Coriolanus cenige schade door de omstandigheid dat de Domeinen zichl door tussdhenkomst van diens moeder tot hem wendden? Immers, neen. Hoe zal dan Gods Hoogheid en Opper majesteit schade- kunnen lijden dpor het feit, dat wij onze behoeften en nooden door bemiddeling van haar aan Hem kenbaar maken, die toch. Zijn Eenigen Zoon, in menschengestaite der wereld baarde en zoowel Zijn tranen in de kribbe als Zijn doodssnik aan het kruis opving. „Mij1 zullen alle geslachten zlalag prij zen". Deze voorspellende woorden een maal door Maria onder ingeving des PI'. Geestes gesproken, zijn in vervulling ge gaan vanaf do ure dat de Kerk har-ei zen- 3.3) O— „Een meisje is nooit ondier dan zij er uitziet," antwoordde de „Moeder van doch ters" boos. „Geen menseh zal mijn Do--- rothea meer djan drie en twintig jaar geven. Eu als het kimid^idu-mstneen, ik zou 'de gezichten van onze 'jonge officie ren, wel eens willen zien, wanneer zij' op- hieldj zich tot de dansende jeugd te reke nen Zij Was zoo gedienstig, op de laatste i.partij bij' Jen president een oog'enblik 'de ..kaarten van dje gastvrouw oVer te nemen, ore even Weggeroepen werdtoen heb ik mij Waarlijk vermaakt, hoe rij allen kwa- men toesnellen, om1 tegen zoo'n onm'ensche- J Wreedfs hanidelwijze te protesteeren. ij lustten niet voor Dorothea "de vrouwl des huiztes het spel teruggaf en zich naar i m|furka', bot voeren. Fraaier heb is avond" ZieB' dilnsen °P dicn ïa.' freule von Wa-rtenhausenj toe, „het is niet tc ontkennen, 1de gpede Dora het in den driis tot ecu zeker mees terschap gebracht heeft. Maar ook dje veel jarige oefening! Hoe lang kan het "Wel geledjen zijn, 'dh-t go haar voor de eerste ding op aar-do ging- vervullen en zij zullen vervuld, -worden en ..blijven tot den dag, dat de Kerk haar strijdbare schare hier bene den voegt bij: de triumfeerende so,harpn hiierboven, waar1 Maria door Gpds genade in heerlijkheid troont, rij, die ,naar het woord der Protestantscl\e romancière, me vrouw, Bosboom Toussaint, het gewijidp middel heeft mogen zijn van al het Heil, dat de Christenheid hoopt en verwacht. Het Hoofdbestuur der Katholiekendagen in 'het Diocees Haarlem heeft, ons verzocht mede te deelen, dat voor de behandeling van het onderwerp „Het Kind" op den op 9 Juni a.s. te Goes te 'honden Katholie kendag door de na te noemen inleiders 'de volgende conclusion zijn gesteld: Sectie I. Het kiirdl in de eerste levensjaren "Voorzitter: Pastoor L. Dolle te Goes. InleiderProf. Dr. A. II. JM. van Booij te Amsterdam. I. Het behoort tot de eerste en belang rijkste plichten der ouders, reeds in de eerste levensjaren der kinderen nauw keurig te zorgen voor een z'oo goed mogelijke ontwikkeling hunner licha melijke en geestelijke eigenschappen. Bij" de vervulling dier- plichten moeten de oudersl riek laten leiden, niet alleen door natuurlijke, maar ook- en vooral door 'bovennatuurlijke beweegredenen. II. Door die ontwikkeling wordt voor een groet deel bepaald, wat het kind eens in zijn verder leven waard zal rijn. UT. Een uiterst belangrijk deel van de ontwikkeling der geestelijke .eigen schappen is het ,zoo vroeg mogelijk bijbrengen van godsdienstige begrip pen aan hH kind. IV. Het is voor toekomstige ouders en vooral voor toekomstige moeders een natuurlijke plicht, zich tijdig aangaan de de kunst van verzorging en op voeding van zuigelingen en jonge kin deren uit bevoegde bron behoorlijke kennis te vergaren. V. Onthouding van moedervoeding aan het kind is een zeer ernstige plicht verzaking, teuizij, gewichtige redenen van onthouding bestaan. VI. Tot de factoren, die. begunstigend werken kunnen op de normale ont wikkeling van het kind in de eerste levensjaren, behoort ook het genees kundig onderzoek der toekomstige ouders vóór het huwelijk. Sectie II. Het kind1 in de schooljaren. Voorzitter: De heer H. G. M. van der Vijver te Dbtterdam. Inleider: Pater N. Th. Vlaar, litt. doct.s Beetor B.-K. Lyceum te Overveen. I. Katholieke opvoeding in den meest verheven zin beteekent: de ziel van het kind maken tot een geschikten voedingsbodem voor de vruchten en gaven van den H. Geest. IX De goed' bpgrepen katholieke op voeding veronderstelt daarom in den Opvoeder (Ouders, Priesters, Onder- Wijizers) als werktuig van den H. Geest, een ernstig streven naar zelf heiliging en zelfverzaking, Waar het geldt de uitoefening van een sterken invloed ten goede op het kind tijdens de schooljaren. II'X De goed begrepen katholieke op voeding beveiligt in haar consequen ties het kind tegen de verwringing naar een vast moidel en waarborgt eerbied voor de persoonlijkheid van het kind, omdat de genade de natuur niet misvormt, maar aan de natuur maal ide Wereld binnenleidet'?" „Hoe lang, djat Weet ik niet meer z'oo precies, maar ik herinner me zeer goed^ idjat gij destijds nog danstet, ofschoon ge- veel oudpr Waart, dan Dorothea nu is. Men hieldi je indertijd algemeen voor de ver loofde van d'en jongen luitenant Lamer, di.e nu'i „Dames," zei mevrouw von Sieburg, die het geraldpn achtte aan Ide biographische besprekingten dj» tWtee. boezemvriendinnen een eindje ld!e maken', „de boodschap, die je mij Wenselit op te dpagen, is voorzteker 'eenigSzins teer eni moeilijk, in djub- bcle mate bij dje menigmaal aan het be spottelijke grenzendje zelfstandigheid van onzen jongen vriendi, waardoor het zeer twijfelachtig wordjt, hoe een inmenging in ieen voor hem1 zoo geheel persoonlijke aiaju- .gelegenheidj van zulk een; teed'eren aard door hem Wbrili opgenomen. Van! d«n an deren kant evehwcl stel ik zoo veel belang in zijn lot, djat ik gaarne 'den geringen in vloed, Wil aanwenidón', die mijn oprechte vriendpohap mij misschien bij hem'verwor ven heeft, om! tenminste te onderzoe ken, of uit zijn verhoudjmg tot mevrouw von Hallberg werkelijk "zooveel gevaar voor rijn toekomst djreigt als gij toeent. Ik heschouW Weiler als een man met eeni hel der en scherp' verstand', en ken hem te veel bedachtzaamheid toe, dan dat zij' zich zoo nieuWen, bovpunatuurlijken luister geeft. IV. Den grondslag voor alle studie en voorlichting over dp eigenschappen- van den opvoeder, om de middelen ter opvoeding en de aanwending dier middelen, biedt Jezus, de Opvoeder dei volkeien, in het H. Evangelie. Sectie III. Het kind' op weg naar den levensstaat. •Voorzitter: Mr. H. W. J. M. de Jong te 's-Gravcnhage. Inleiderde heer Franke, leeraar aan het B.-K. Lycèum' te 's-Gravenhage. I. Het is de plicht van de ouders in het huisgezin een gods.dienstigten sfeer te scheppen en te herwaren, daarbij; voortbouwende op den godsdienstig- zedelijken grondslag, die door het Catechismus-onderwijs in de vroege jeugdjaren is gelegd. Zij mogen dien plicht nooit afWentelen op de geeste lijken. II. De overdreven sportbeoefening, zoo als men cis tegenwoordig onder een goed deel der opgroeiende; jougid! vindt, is een grc-ot 'gevaar voor godsdienst en zedelijkheid. LH. In 'het huisgezin moeten de kinde ren bevrediging vinden voor hun behoefte naar en recht op levens vreugde. i. IV. De plicht der ouders van waak zaamheid over 't gedrag der kinderen eindigt niet bij de volwassen kinderen of zoodra zij het ouderlijk dak ver laten, en zoolang dezte niet eene po sitie innemen geheel onafhankelijk van liet ouderlijk! gezag. V. De ouders rijn verplicht aan hunne opgroeiende kinderen een standvastig voorbeeld te geven van gehoorzaam heid en onderwerping aan het geeste lijk gezag, niet alleen in jgel.oofszlaikeu, maar ook daar, waar dit hoogste ge- ;zag rich1 verplicht acht op zedelijk gebied practische voorschriften te ge ven, zooals in kleeding en dergelijke. Iedere Katholiek, wbonachtig in het Bisdom Haarlem', is bevoegd, mits vóór den 18en Mei a.s., onder opgaaf van naam' en woonplaats, wijzigingen,, op' vorenstaan de conclusion in .te dienen bij den Voor zitter der betrokken "afdeeling. Het groote nieuws uit Engeland: De be slissing is gevallen, de mijnwterkersstakjingi is thans uitgebroken. De ondierhandelingen zijii afgebroken omdat de mijnwerkers weigerden, een loonsverlagingl te. aanvaar den gedurende de reorganisatie der in dustrie. Uit de berichten, afkomstig uit' de districten blijkt, dat de door de mijn eigenaars aangeboden looneu per dag on geveer 1 sjil. 3 d. tot 1 sh, 8, d. lager zijn dan die welke thans worden betaald. Koning George is Vrijdagavond uit Newmarket op het paleis van Buckingham te Lpnden teruggekeerd om een verggade- ring van den Geheimen Daad te presidee- ren. Onder de ministers, die deze Baads- zitting bijwoonden, merkte men Joynson Hieks op, den minister van binnenlandsche zaken. In geval van een staking van het werk in de kolenmijnen die dan nu is uitgebroken zou een proclamatie wor den uitgevaardigd, waarbij aan de regee ring volmacht wordt gegeven om aan de buitengewone crisis het hbofd te bieden. De stopzetting van het mijnbedrijf alléén zou, naar men aanneemt, eerst ua verloop van ettelijke Weken tot een acuut' gebrek aan brandstof leiden. Doch' er dreigt nog zooveel meer. De conferentie van de uit voerders der vakvereenigingen is om 12 u. 30 's nachts uiteengegaan, na d.en mijn werkers den volledigen steun van het vak- vereenigingscongïes te hebben toegezegd. De minister van Openbare Gezondheid gemakkelijk zal laten vangen." „Maar de .genegenheid, geachte mevr. riep !d,e vrouw van den generaal, terwijl zij een smachtend|en' blik naar het plafond der kamer wierp, „wanneer de liefde het hart van d.en ma,n binnensluipt, dan helpt het verstand hem niets meer, en. mtet Ide be dachtzaamheid is het gtedaan." „Dan z'al de vermaning van mijn kajnt Diet, helpen," zei dje vrouW van den ovbrste met haar gbed,hartig glimlachje. „Overi- 'gens", ging zij op ernstiger toon voort, „ben ik vast overtuigd;, dat Weiier voor een vrouw, d,ie zijner niet waardig is, nooit aan zoodanige liefde een- plaats in rijn hart zal inruimen. Bm .daarmee, waarde dames, vervalt al onz'e onbaatzuchtige, be zorgdheid' voor zijn toekomstig Welzijn, en! mij d,unkt, Wij moesten ons daardoor niet van ons partijtje Whist laten; afhouden." jMet deze Woorden stond de waardige vrouw op en ging naar dje gereed' gezette, speeltafel, Wdardpor ook de overigen ge- noo'd|zaakt Waren, haar gesprekken af te breken. Men nam plaats, die gastvrouw schudjde en verdeelde de kaarten met 'gte- oefendp hand1, en, weldra hoorde men inj idien eleganten salon nog slechts enkele Woorden klinken', die op het spel betrek king hadjden. Hoe "kalm, ja onverschillig mevrouW' von Sieburg zich intusschen ook tegenover heeft een rondschrijven gericht tot do graafscbaps- en gemeenteraden, alsmede andere plaatselijke autoriteiten, waarin wordt aangekondigd, dat de regeering bij een nationale stopzetting van de mijn industrie 'het noodzakelijk' acht, dat do organisatie voor liandjha'ving van noodza kelijke diensten in werking zal worden ge bracht. Het zal' nog niet noodig zijn vrij willigers op te roepen, indien de stopzet ting beperkt zal bHjven tot de steenkool industrie. Indien echter het geschil zich zal uitbreiden, dan zullen speciaal be noemde civiele gevolmachtigden in ieder 'district de namen mededeclen der vrijlwil» ligci's voor de commissies voor speciale diensten. Met deze pomlmisteies zullen, naaf men hoopt, de verschillende raden en Min ambtenaren samenwerken in den meest udtgebrc-iden zin van het woord. De Meimaand is voor Engeland dus wel onder héél ongunstige omstandighe den ingetreden. Echter is er nog dit licht punt, dat van hoogerha-nd de pogjp'gen niet worden opgegeven om ook tijdeus de staking de partijen Weer tot elkaar te brengen. In China zal worden getracht eep nieuw kabinet te formeeren en men Koopt daar door den huidigen toestand aanmerkelijk te verbeteren. De man, die opdracht tof deze taak gekregen heeft, is Wellington Koo, een 39-jarige staatsman en ondanks zijn jeugd geen onbekende in de wereld politiek. Zijn carrière is dus wordt gezegd schitterend geweest als van weinig Chineesehe staatslieden. Dr. Koo is aanvankelijk EngeLseh' secretaris van 1915 gezant te .Washington, woonde als president Yoean Sji-kai geweest, werd in delegatieleider de vredesconferentie van 1918 Wij en maakte naam. als Chinfli'Lf representant in de eerste Volkenbonds-' vergadering en in den Baad, dien hij in' 1921 presideerde. Bepaalde vermaardheid! kreeg hij echter, toen hij' in datzelfde, jaar hij' was destijds gezant te Lon den dö Chineesehe delegatie op de con ferentie van Washington leidde. ffiweemaar is ar. Wellington Koo in 1923, éénmaal ~rn 1924 minister van Bui- tenlandsehe 'Zaken te Beking geweest, een oogenSlik zelfs premier De warwin kel in China belette hem, als zoodajpig Werk van beteekenis te doen- i Dr. Koo is aan geen Chineesehe partij verpandhij wordt een modern man ge noemd, doortrokken van de 'democrati sche .beginselen, en een vurig voorstan. der van den Volkenbond. Zijn Angelsak sische denkwijzen hebben 'hem' niet belet, tegenover Engeland de Chineesqhe -be. langen krachtig voor te staan. Een col lectieve steun va'n 'de beide overwinnaars in den burgerkrijg, Woe Pei-foe on Tsjang Tso-'lin, zal hem wellicht in staat stelfeny voor het eerst .weer een nationale Chin(e|e- sche politiek naar binnen en naar buiten te voeren, die het geweldige rijk behoedt voor extr&misitisclie buitensporigheden en zijn aanzien in de wereld herstelt. Of het Wellington Koo gelukken zal? DUITSCHLAND 1 Mei. In den mijnbouw' van het Boergebied Wasl Zaterdiag de deelneming aan het Meifeest zeer gering. Slechts 10,62 _o/o van ae mijnwerkers heeft niet gewerkt, tegen 13,92 o/o het vorige jaar. In de ijzerfabrieken werd eveneens overal gejwm'kt. Be duel-wict aangenomen. BEBLIJN. Na een langdprig debat, waarbij de vertegenwoordigers van het Centrum dp Diuitsch'-natioualen eu de beide Volkspartijen zich' uitspraken ten gunste van dje nieuwe redactie der duel-wet, werd d|en aandrang van boosaardige babbel zucht hetoond(e, zij Was toch inwendig niet zöndier bezorgdheid. Zij Was veel te goed hartig en Welwillend! om' aan! al 'de praat jes, !djie sedert kort over de jonge Weduwe in omloop wiu'en gebracht, onvoorwaar delijk geloof tej schenken, en! zij hald' boven- Vd(i en te veel Wereld- en levenservhring, om niet ondipr Üeni schijn van 'deugdzlamen ijver en bez'orgldle m'enschenliefd'e den nijd on dje jaloezie! te erkennen. Toch 'waren 'dd menigVuldjige bezoeken van. haar jongen vriend| op den burcht ook |voor haar gecui geheim gebleven, en evenmin Was elen' zekere veran|d|ering ini het gedrag van den!' dloktor, zijn toenemtende stilzwijgendheid, zijn herhaaldje verstrooidheid aan haar Waarneming ontgaan. Aanvankelijk' hajd' zij 'd[e oorzaak daarvan in een! paar ern stige ziektegevallen meene^! te viudjpn, die zijn gedgchten in' beslag namen, en roemlda zij tegenover- haar echtgenoot die trouwe toeWSjdjng van Id'enl "hauwgezetten genees heer, ofschoon rij niet kon; nalaten tiaar leedWezen uit te drukken, dat rijn gezel lige beminnelijkheid! zbo zeer daar onder leed;. Maar dje zieken waren genezen, zonder Idpt Ide dokter daardoor openhartiger en spraakzamer g'eWordpn was, en wanneer zij djt mtet He zöoeven vernomen' mededee-j liugen in verband( bracht, Idan lïwnm haar deze in de juridische comlmissie uit den Bijksdlag met kleine meerderheid aangeno men. Het Wetsontwerp is de consequentie van een Bjjksdiagbesluit, dat geruinien tijd ge leden werd| genomen; bij de aannejming der wet ter vereenvoudiging van het militaire strafrecht. Met de stemmen der linkerrijds en van het Centrum is in,d;ertijd bepaald» dat militairen, die .zich aan duel-misdrijven schuldig maken, niet alleen op de gebrui kelijke wjjize moeten worden gestraft, maar ook kunnen worden ontslagen. Tegen dit 'besluit werd' aangevoerd, dat liet de. leden der Bijksw'eer onder een uitizbndeiringsr- rech't stelde. Er wterd derhalve een beslis sing van den Bïjksdag over de uitbreidj|ng dezer bepaling tot alle ambtenaren ge- eischt. In de juridische Biijkisdagwojmlmissie werden bepalingen in zooverre verzacht, dat het ontslag alleen in zeer ernstige 'ge vallen zou worden gegeven. Dez'e ver zachting geldt nu ook voor de militairen. FRANKRIJK I 1 Mca. Te Parijs' en in de provincie is de. eerste Mei kalm gevierd. Er werd overal veel gestaakt. De yrc Jesajiderhandeliiigen in i Marokko. Painlevé. heeft na afloop van een onder houd met Briand' verklaard, dat de regee- ring, Jie even! .edelmoedig als verzopningte- gezind mogelijk is, den Biffijhen heeft vergund, nog voor de laatste miaal (met AWd-el-Ki'im te confereeren, die dan on herroepelijk op 6 Mei antwoord zal moe ten geven. n Prins Victor Napoleon t- De Eransche pretendent na,ar den kei zerstroon der Napoleondynastie, J'rins Victor- Napoleon is te Brussel op 64-jari- gen leeftijd' overleden. Hij was de klein zoon van Jerome, koning van Wiestfalen en broeder van keizer Napoleon I en ge huwd met Prinses Clementiene van Bel gië, dochter van Leopold II. ENGELAND 1 MS. Te Londen rijn groote 1 Mei-betoogin gen gehouden. Een -groot aantal arbeiders organisaties n,am' deel aan den langen en' schilder,adhtigen optocht met banieren naar het Hyde, park. AJgeweem' staking. Zoo is dan toclh' nog hedennacht in Engeland eene algemeen® staking begon nen; dus niet alleen een staking in ha* miiiawterkersbedrijt, maar een staking, dis zich ook uitstrekt over de spoorwegen, d« havens, het vervoer te Water en te land, die dmltktei-ijten, de metaalfabriehcn', de chemische bedrijven en de bounVakjt arbeiders. Man noemt dat alles kortweg „•dte vitale diensten". Die worden nu stil gelegd. Dat de toestand ziek zöo heeft toegespitst komt door de omstandigheid, dat de Engelsehe regeering als eis'ch voor het (hjervatteji der onderhandelingen ov,er het conflict in het mijinbeda'ijf de, herroe ping 'heeft gesteld van de instructies ,voor de algemeene staking en «en afkeuring door de stakingleiders van den inbreuk! op de persvrijheid, die geschiedde doordat het personeel van het blad „Daily Mail"- weigerde dit te drukken als niet uit het hoofdartikel werd geschrapt de aanspo ring om vrijwilligersdiensten voor de re geering te verrichten. De regeering heeft voorzorgismaatretgje- len genomen, om in de naaste behoeften te voorzien. -(Zie laatste berichten). RUSLAND 1 Mei. Aan de 1 Mei-viering te Moskou heb ben meer dan een miljoen menschen deel genomen. Er is 'niets bijizondiers voorge vallen. Je zaak voorzeker bedenkelijker voor 'dan zij aan de dames had willen bekennen'. Zij sprak er met haar man over. De overste lachte haar hartelijk uit. „Mjjn beste oudje,zeild'e hij, „laat je. toch' geen dlorain'e dwaasheid in het hoofd praton! !Weiler is behenldjg; genoeg-, van hem vreéd ik gtee.n idjom'me streken. ,W:at zbu het trou wens ook voor een ongeluk' rijn, als hij dip luitenantsvrouw tot vrouw Vam een regi- mentsarts maakte'.?, In de onidcrsteUing! natuurlijk, dpt het Weetfwtj© braaf is en zij niet te veel hoogadlelijke kunsten in haar hoofdjje heeft." Men beWteerdle echter, weinig- goeds van haar tb Weten," moen'dfe zij, een' weinig; ontstemdj, „Ze zeidte, dat zij lichtzinnig) en behaaglijk is." vDc behaagriicht zal Wel overgaan, als zij Weiler tot man krijgt. Alle djrommols, dpt 'zou haar 'gterald'en rijnEih'wja.t die licht-' zinnigheid betreft, 'dat verborgen leven in in dien ouden; bouwval ziet er nu juist niet naar lichtzinnigheid! uit. Overigens liebt 'ge beloofd( hem té polsen; welnu, -pols hem', zoodira hij hier komt. t Spreekt van feelf, slechts voor je zelve; tot rapporteur aan dje Hesses cn consorten zult ge u toch zeker W'el niet leenen." I ^„Natuurlijk niet," antwbori'jdte zij. L - I (Wordt vervólgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1