,Z.C." i GOES ieft geen krans NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND EURZEEP, DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Vosr de tweede maal getrouwd. I4Z. 1676 M. A. DE RUIJTER-f 1926 CHE COURANT ■ONIËN 3n en Telegrafie not als het geschiedt mei DQNBERDA8 29 APRIL 1926 /OORJBET lENvANr\ fTENnfM WGsatÊ 29 APRIL. BUITENLAND FEUILLETON JAPAN J. van Hoeselaar ent t te Goes f 46500; fa. J. i Zn. te Goes '1!42375; EL oes f 46950. >- niet bekend. ANDSCH-INiDIE. mmnnistische activiteit? ef" meldt, dat men .van? Midden Java bij iden. aan- uwes uiker-campagnfl op- eommunistiscbe activiteit blijkbaar geconcentreerd! Ie fabrieken. -Hep bestuur uiker-administrateurs in. •bben aangeraden bet Eu- en tumpersoneel te be- hiettuig. isch Nieuwsblad" bevestigt ■icht in „De Locomotief', er communistische aütiVi- ïvang der .nieuwe suiker de suikerfabrieken, in de en in het Madioensche te Het optreden van het ibe- gevojg van de circulain^- ïreur-'generaal, waarin d^ :n mogelijk komende gat orden gewaarschuwd, aait-» ihten over de eommunisti-» ■heid vrij ernstig luiden. ■ste mogelijkheden is reke-. i, doc'h het betreft slecht» rgsmaatregelenmomen-tel u reden voor ongerustheids P. A. G. d,e J.onge vaM. Lelegïaa'f'kantoor te Mid|deL- ngang van 1 .Mei a.s. ver-, et post- en telegraafkantoor ;en en Verpachtingen izan.d, koffiehuis en winket- s, Va® Cleef. voonhuizen en erven, Pilaar.- woonhuis, erf en tuin Pilaar. span, De Wilde <to Hcijboer,. ipolderschenstra;atweg, befls- - 1 Kok. r- irtsdijk, afbraak', v. Dissel.. idrjke, inboedel en winkel- De Kok. t damlme, galanterieën. De WoL léijboeri artsdijik, galanterieën, He de en Hêijhoer. jnskerke, in-b'oédlel, v. HisseJb raaiert (Nieuwdorp), afbraak iZen, He Wilde en Hcijboer. aboedel, Pilaar. hofstede, Van Dissel. reldvruchten, Van Dissel. boereninspa®-, Van Dissel. NUMMER 51 22«t> JAARGANG CONCURREERENDE PRIJZEN |it osk van toepassing is op ke kleedings tukken kunt wassche» n de gebruikers en U zult zelf °®2E,. DAM" BLleurzeep te eischen eu v' den laten stoppen. Steenstraat 108, Amsterdam. O per stuk met gebiuikeaanw^zW A. SCHULTE Co. on SCHULT* in NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT rBur.au* van Redact). en AdminlslrBlio: Westslng^ 75, GOESI I QIT BLAD VERSCHIJNT! DES DINSDAGS ill I lil Bijkantoor MIDDELBURG, Marktl en 2; Telefoon No.474 J I DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS 'I' L Contractregeiprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. j' Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1tot6 regels f0,90, elke regel meer f 0,15; Contractregeiprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. GRGOTEWAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Heden is het twee en een halve eeuw geleden, dat in de haven, van Syracuse- aan een in den zeesla® van .Messina bekomen wonde Neêrland's grootste zee held; Miehiel Adriaanszoon De Ruijter, overleed. Zelfs in onzen huidigen anti-oorlogs- zuchtigen tijd' past het den .rechigeaarden Nederlander, een eeresaluut te brengen aan 'den grooten admiraal, die (minder uit zucht naar bloedig® oorlogsdaden da.nl. wel omwille van de verdediging van .zijn ibe- ereigde land den krijgsfakkel op ,de zeeën •ntstak. Want, men vergete niet, dat in De Ruijter's dagen de ideeën «van arbi trage, vrede door recht, volkenbondsge meenschap etc. nog in de windselen la gen en de door de Republiek der er- eenigde Nederlandsche Gewesten gevoer de oorlogen, oorlogen van afweer waren tegen de aanvallen, die Engeland >en Frankrijk', hetzij afzonderlijk, hetzij .ge meenschappelijk herhaaldelijk op ons land lichtten, welks welvaart en macht hun eek doorn in het oog waren. Miehiel Adriaanszoon De Ruijter h'eeft zijn taak van vlootvoogd en bevelhebber onzer maritieme strijdkrachten steeds vol bracht met schrander beleid, niets -ont ziende doortastendheid en onverschrokken heldenmoed. Toch was hij allerminst een ruwe ijlzervreter, een woeste vechtersbaas. Integendeel, hij heeft bewezen, hop een ernstige, christelijke levenswandel met het I ruwe zeemans- en soldatenbedrijf kan sa mengaan hij' kende slechts één plicht zijn land en diens vla® te dienen, met zijin gansche persoon, zooals hij' zoo. treffend zeide in het onderhoud, dat hij: met de representanten der Staten had vóór zijn laatsten krij'gstocht„waar de Staten, hun vlag wagen, waag ik mijn leven". Als dus heden op De Ruijter's graf in de Nieuwe Kerk te Amsterdam een im mortellenkrans zal worden neergelegd, dan verzinnebeeldt die werkelijk en waar achtig de piëteitsvolle bewondering der Nederlandsche natie voor een -harerL.groot- ste zonen, die met zijn levensdaden al waren dat dan ook meestal daden, van oorlog en niet van vreê zoo .menig roemvolle bladzijde in ons Hjstorieboek heeft geschreven. Populair was de Vlis-« singer lijnhaanjongen, door eigen energie opgeklommen tot Luitenant - Admiraal - Generaal van Holland's vloten, imimer ,en hij1 is het nog. Maar er is no® iets gro-o- ters dan de populariteit, zei dr. Schaep- man, n.l. de onsterfelijkheid. En ook die verkreeg D-e Riuijter; geen vergetelheid1 zal ooit zijn naam uit Neêrland's geheu-- genis .uitwissehen. Bestraalt De Ruijter's naam ganscli ons land met den glans der roem, in het hijzonder geldt dit voor Zeeland, wiens zoon hij was, want op 24 Maart 1607 zag hij te Vlissingen het levenslicht. (Z'ijii vader, Adriaan Michielszoon, was een bierdragerzijn moeder heette Alid;1, Jans De Ruijter. Zoodra hij' geschikt was om iets te verdienen, werd hij in de lijn baan van de heeren Lampssens) „gezonden, doch de levenslustige jonge Miehei .kende slechts één verlangen: do zee. In 1618 zag hij zijn ..verlangen vervuld1: als bootsmansleerling koos hij' het ruime sop, klom' successievelijk omhoog tot istuur man, kapitein en was in '1640 gezagvoer der van een koopvaardijer. Het jaar; daar op ging hij over op 's lands oorlogsvloot met den rang van schout-bij-naoht. doch verliet dien dienst weer voor de koopff vaardij. In 1652, toen de oorlog met Engeland uitbrak, keerde hij', en nu voorgoed, dn ',s lands dienst terug, om geleidelijk aan, met steedls gewichtige commando's bekleed, zich op te werken tot Holland's grootste zeeheld en bekwaamste vlootvoogd. In 1654 werd hij viee-admiraad en .in 1666 behaalde hij' als luitenant-admiraal ia, den vier-daagischen zeeslag een schitterende overwinning op den Engelschen vloot voogd- Monk, terwijl hij zich in 1667 bij den vermaarden tocht naar Cha-ttam met' niet minder roemi overlaadde. De vrede van Breda wa.s er het gevolg van. Ook' bij Solebay en Kijkduin, in 1672, hield hij de eer onzer vlag. hoog. -In 1674 ondernam' De Ruijter een tocht naar Martinique, om' <1® Fransche vloot afbreuk te doen. Het jaar daarop zonden de Staten hem met een gebrekkige vloot naar „de Sieiliaansühe wateren om de Spanjaarden in hun strijd tegen Frankrijk bjj te staan. De zeeslag bij Stromboli, op 8 Januari 1676 tegen aen Fransclien admiraal Dtuquesne ige« lev-erd, bleef onbeslist. Een tweede slag met behulp van eon Spaaiusohi eskader» tegenover den Etna, in de-straat van Mes sina aangebonden op den 22en .April 1676 bracht -den Höllandschen wapenen dé zege, helaas ten koste van het leven des -grooten admiraals. Een kanonskogel ver» brijzelde De Ruijter's voet en aan de gevolgen van die wonde bezweek hij in de haven van Syracuse op den 29en April van genoemd jaar. Zijn stoffelijk overschot werd met een jacht naar Amsterdam vervoerd en daar m ue Nieuwe "Kerk bijlgezet. Een magni fiek praalgraf overhuift daar zijn tombe. In zijn geboortestad V-lissdngen werd. 'De Ruijter ter eere in 1841 een .stand beeld opgericht. Het staat daar aan den kop van den Noord zeeboulevard met het gelaat gekeerd naar de zee, getuige; zijner heldendaden en geflankeerd door tw'eb bronzen kanonnen, opgevischt uit de -Wa-1' teren vaü de straat van Messina, en eens •gediend hebbende aan boord van J>« Ruij ter's oorlogsschepen, om den ouden roem onzer driekleur op- de zeeën te handhaven.- DUITSCHLAND De regeling met ue Vorstenhuizen. De volksstemming. BERLIJN. Bij' de Rijksdag is thans ingediend het door de communisten en socialisten uitgewerkte wetsontwerp tot verbeurdverklaring, zonder eenige schade vergoeding, der vorstelijke vermogens, Waarover het „Volksbegehren" zich heeft uitgesproken en waarover eind Juni een volksstemming zal moeten gehouden wor den, daar he.t zoo goed als zeker i-s dat de Rijksdag dit ontwerp niet zal aannemen. De Rjjksregèering, die het wetsontwerp 11) -o— „Dat zeg ik niet, mevrouw," antwoord de hij eipdielijk en in- zijn stem! trildle een. ongewone weekhartigheid, „ik zal stee-dis «net vreugde berei-c^ zijn, u in wat dan ook van dienst te wezen, en als gij het wenscht, wil ik gaarne nog wel eens ko men kijken" - „Doe dat, beste khokterverlaa|t mij niet smeekte zij, met een diepen zuc'ht van verlichting, en stak hein, snel weer opge- vroolijkt, vriendelijk haar handi, toe. „Zeker niet," hernam' hij-, „ik kom wel eens terug." De eerstvolgende aanleidjng tot een iu het huisje aan den- burcht bOod) zich den jongen arts aan, toen dfe barones nem met een sierlijk geschreven dankbe- uiging het honorarium, voor Victors be handeling in klinkepdfe goudstukken over-i izond. Hij' lqgde het geurenidt; briefje zorgvul- dig in Zijn portefeuille ,stak het geld;- ïolletjei in den zak vam zijn overjas «n liet opgenblikkelijk inspmnen. „Bat gaat niet aan, mevrouw," zei hii- ewhber en sriherp, terwijl hij het rolletje ivfifir de verschrokken Therese op taiflal het parlement aanbood, heeft er een ver klaring aan toegevoegd, waarin ze zich ten scherpste tegen -het wetsontwerp uit spreekt, daar ditindruischt tegen de, prin cipes van een rechtsstaat. Het kabinet hoopt derhalve, dat het ontwerp door de volksstemming zal worden verworpen. Verbeteringen in bet Compromis. BERLIJN, (H-bl.). De Pruisische mi nister van Financiën, Hopker Aschoff, heeft een rede gehouden, waarin hij' ver klaarde, da.t gezien de vele belangrijke venbeteringen, die in het eomprognis-ont-' werp zijn aangebracht, de Pruisische re geering zich met de tegenwoordige, forpLU- leering daarvan accoord heeft verklaard. Wordt het in zijn tegenwoordigen vorm legde, „djat gaat volstrekt nie taan. W-ilt gij me de eer bewijzen, mijl als een vrieoldi te beschouwen, dan moogt ge mij' h-iet af betalen". „Maar, waarde dlpkter. „Maar. mevrouwIk verze-kcr u, dat ik mij een dergelijke, behandeling kan noch wil laten welgevallen. Of gij neemt uw geld terug, óf- ik betreedt uw huis niet anders dan wanneer gij mijn diensten als geneeshe«r weer noodig hebt. Men' betaalt zijn vrienden, niet. en' ik van mjj-n kant neem van mijn- vxaenden geen betaling aan." „Dan is dus !d£t aangenaam' tooneel een bewijs uwer vriendschap: Hij Zag haar aan, verwonder.dj over Idje- verandering! ilffl haar toon v.a,h spreken, en terwijl hun oogen elkaar oratmöeiteu, barst ten beiden tegelijk iim een luidi^gelach uit. „Natuurlijk, wat anders?." riep hij. „Maar laat er nu verder geen sprake ineer van zljnl" j Zij' gingen vain- toen af veel met elkan der onn Hun verhouding was die eeiner innige, vertrouwelijke vriendschap. ;W-el-djra had zij geen geheimen meer voor hém1, en hij deeldjp haar alles mee, wat hem1 betroB van zijn patiënten slechts zooveel als hij, sender zijn ambtsplicht te sehen!d|en, zeg gen kon. Daarbij had hij voor haar aange legenheden steedis Idle® besten en doelmhtig- sien raad. f*l I- !-■ aangenomen, dan stelt het Pruisen in staat, een veel gunstiger regeling met de Hohcnzollerns te sluiten, dan aan het in dertijd uitgewerkte vergelijk ten grond slag lag. In dit vergelijk -haid Pruisen noodgedwongen moeten toestaan, dat do Hohenzollerns circa 514,000 morgen lan derijen en bo.ssche.li, de Staat echter slechts 110,000 morgen zöu krijgen. Bij aanneming van het compromis-ontwerp zullen de Hohenzollerns slechts 280,000 morgen krijgen, terwlijl 347,000 morgen in het -bezit van den Staat zullen blijven. Bovendien hadden de Hohenzollerns ia het vergelijk uitbetaling van eén som v-an 30 millioen Mark bedongén, terwijl Pruisen, w'orc&t -het ontwerp; tot wet, slechts 12' millioen Mark zal behoeven te betalen. Dar. Hopker Aschoff voegde er nog aan toe, dat deze -belangrijke wijizigingen er zeer toe zouden bijdragen, de publieke opinie gerust te stellen, wat evenetens voo.r de Pruisische regeering aanleiding w-as geweest het wetsontwerp in zijn te genwoordigen vorm goed te keuren. BELGIE Naar onze correspondent te Brussel meldt, is, te Gent het plan opgevat in 1928 de honderdste, verjaring der opening van het kanaal van Terneuzen voor de zee vaart de oude Arteveldestad1 -heeft trouwens ook hare haven, hare .universiteit en een deel van hare industrie aan Ko ning Willem I der Nederlanden,,-te danken met een zekere plechtigheid; te hier- denken. Dit zou samenvallen met de groote vijfiaarliiksche bloemententoonstelling -al daar. (N. R'. Ct.) ENGELAND Minister-president Stanley Baldwin is gedurende „weekend"te Londen geble ven, 'daar hij evenals de Minister voor de Mijnen overladen -vtas niet werkzaam heden, en de onderhhn(delende commis sies v-an- mijneigenaars en mijnwerkers Dinsdag waarschijnlijk! zouden -bijeenkomen om -besprekingen niet hem tg voeren. -Men hoopte -althans, dat de toestand dan vol doende zal zijn gewijzigd om! een gedetail leerde en definitieve bespreking^van d® linan-ciëélé positie der industrie én het loonproihleeni mogelijk te maken. De draadlooze dienst zegt, d.at de woor den v-an Baldwin, dat het toch ééns, voor of na een staking, tot onderhandelingen moet komen, maar da-t in het laatste geval heide partijen veel armer zoudeai zijn, grooten indruk helbben gemaakt. Vandaar d-at de openbare meening, zich heslist zóu keeren tegen welke partij' ook, die een redelijk camp-rotmis zou weigeren- of ecu regeliug zou beleinlmeren. Zondag werd de tide verjaardag van de Britsche tanding te GaUipoli -gevierd. Zij die destijds deel uitmaakten i,van d-e 29ste Divisie, vereenigden zich bij de pa rade van de Horse Guards -en marcheer den n>a afloop naar de Cenotaa.ph te Lon den-, >aa.n den voet waarvan -kransen wer den neergelegd in tegenwoordigheid van Generaal Sir Ia® Hamilton, die ,te GaUi poli -bevelhebber w-as. - In het Engelsohe Lagerhuis heeft een socialist naar aanleiding van een debat over afschaffing van de doodstraf -voor lafheid, een grappig incident uit -den, groo ten oorlog verteld. Een Engelsch sergeant was met 4 (man in een grauaattrechter in niemandsland opgesloten. N-adat zij er tyee .dagen zon der eenig voedsel of drinken opgesloten waren geweest, -besloten zij1 zich! maar aan de Duitschers over te geven. Nauwelijks op weg onianbetten zij1 (zes Duitschers met een sergeant, en ;als op camlmando gingen aan -beide zijden met één -beweging alle handen omhoog. Men gaf zich aan elkaar over. De omgeving der barones kom- met üezen loopen 'dier Id'in'gien niet dan tevredeU zijn. Terwijl de jongeme«steres opgeruim-, der wer'd', en zij; die traagheid, die tot dus verre haa* wezen als een loodemi gewicht bezwaard haidt meer en meer afbchuldde,- kwam1 er langzamerhand een algeheelte verandering in -den geest harea- huishou ding. Er was in die kleine kolonie weldra geen sprake meer van booze luim-'of ver drietelijke geraaktheid). Alles gebeurde juist en te rechter tijde. De tot mu toe zoo Seer verwaarloosde go«d|p smlaak, jfe zin voor orde en behaaglijkheid! djeed zich we- '-deromi gefdjen in 'de inrichting der eenvou dige woning. Therese vondf zelfs weer tijd en lust voor tjje onschuldige liefhebben rijen harer meisjesjaren, bloemen1 en tam me vogels. Slechts één enkel, klëini hartje wilde zich in die verandering! niet schikken, een paar wonderschoone kinldferoogfen Zagen1 verstoord en gëmëlijk op djie ongewone be weging vol stille werkzaamheid neer, een kinderlijke eigenzinnige geest verzette zich tegen de regelmktigheidl, 'die de ge wone bevrediging van iedjere gril onmbge- lijk maakte. De kleine Victor was een vroegrijp, vreeselijk verwend kind), welks heerlijke .aaDleg schier tot onkenbaar wordens toe, bedorven was djoor d-e gevolgen vaml een- opvoeding, djie zonldër vaste gronldstedlin- -Maar wat nu te doen? JEen van de Duitschers verstond een paar woorden -En gelsch en zoo kon men de situatie bere deneeren. Men kwam- tenslotte overeón, zich aan die zijde over ;te geven, Wlaar- het versper-vuur -het barrage-vuur -het zwakste was. Dat bleek aan den Engel se-hen kant te zijn .en dus nam- de ser geant -d-er vier Engelschen da, zeven Duit schers gevangen, ging ermee naar .de En- gelsc'he liniesen werd- gedecoreerd Engelsche oorlogsheld. BRITSCH-INDIË Onlusten in Calcutta. CALCUTTADe ongeregeldheden, voortvloeiende uit religiehaat tusschen- Himdoe's en Mohammedanen, blijven aan houden en nemen allengs een zeer eiin- stige wending aan. Zaterdag hebben den gehcelen -dag botsingen tusschen Hindoes en Mohammedanen plaats gehad, tenge volge waarvan -de politie eenmaal -genood zaakt is geweest, het vuur/.op de menigte te openen, ten einde do dreigpnde, situatie te bediwingen. Het aantal slachtoffers wordt verschillend opgegeven. De matig- ste raming is 11 -doodenien 100 -gewonden. Twee politicbeambten zijn eveneens ge wond. Verontrustend is de toenemende vijandigheid van het publiek tegenoveij -de politie. 1 In het Noordelijk deel der stad is het zakenleven geheel tot stilstand gekomen. De beter gesitueerden wagen zich -des avond's slechts goed gewapend of onder sterke bescherming op straat. Volle -trei- n'én uit de stad brengen de Europeesche gezinnen naar rustiger -oorden. Persoonlijke aanvallen hebben plaats gehad, in verscheidene gedeelten der ,stad. Zaterdag zijn drie dezer aanvallen -in de Europeesche wijk gemeld. Onder deze omstandigheden kan het geen verworllerin-g -baren, dat in 'alle ki-ingen een toenemend verlangen gaat heerschen, dat de regeering totj -krachtiger stappen zal overgaan, ten einde ,de troe bele® te bedwingen. De tegenwoordigheid van den gouver neur, die thans in zijn zomerverblijf te D-arjeeling vertoeft, schijnt dringend noodt zakelijk. Voorts is het wensehelijk, sLat opnieuw1 troepen zullen worden opgeroe pen en waarschijnlijk ook hulptroepen. Talrijke telegrammen hebben den gouver neur bereikt, zoowel van organisaties -,als van particulieren, waarin krachtige maat regelen w-orden geëischt. De Europieesdhe kolonie stelt voor, dat opnieuw' -Euro-'i peeseh personeel aan de politie -zal wor den toegevoegd uit de Britsche -regimen ten, zooals ook destijds bij! het bezoek' van -den prins van Wiales is gedaan. SYRIË. De oorlogscorrespondent van de „Daily Mail" in Syrië meldt, dat de Fransche vlag weer geffeschen kan worden in de citadel van Soeida, na een wanhopig ge vecht in de heuvels Z. W. van de stad, die sedert" September iu handen der Droezen was; 6000 Droezen vochten dapper, doch leden ernstige verliezen. Tenslotte vlucht ten zij1 naar -de bergen, talrijke dood'en achterlatende. Een Japansch schip- vergaan. Naar Reuter uit Tokio meldt, ,is uit Hakodate bericht ontvangen van het ver gaan gedurende een storm van een Ja- pansc-h schip van 1540 ton (de Chichibu- Maru) bij' een der Koerillen-eilanden. -Er worden 230 menschen vermist. AMERIKA 15 millioen voor arme Joden. NEW-YORK, 27 April. (R. O. O). De Joodsche gemeenschap alhier heeft een campagne geopend tot het bijëenbrengem van een fonds van 15 millioen dollar gen, bestendig tusschen eigenzinnige- strengheid en overdjreven; toezicht en tee- üerhei-d- heen en weer sohommeldie. Met den insti-nctmaitigen, scherpen blik, aan kinderen eigen, voeldle knaap, da.t zijn. moeder scdiert kort dbor een vreemden inf vloed beheerscht werd; idie haar belette aan de nietsdoenldte vrijheid en ongebon denheid- van zijn, leven eenigermate gren zen te stellen. Tot zijh onuitsprekelijk! misnoegen zag hij zich urenlang aan de leertafel gekluisterd. Toornig hoord^ hij', hoe zijn moeder een strenge vermaning tot Truida richtte, om hem niet dbor het over dreven gebruik van lekkernijen en' zoetig heden aan het gevaar bloot te stellen; op nieuw ziek te worden. Hij merkte spoedjg, ;dat -deze onwelkome maatregelen van- den dokter uitgingen, d|je overigens ook bij gelegenheden wanneer het hem noad&g of nuttig- toescheen, de tegenwoordigheid1 van het kind nooit als een beletsel aanzag, om- de möedler zijn cenigszin» strenge in richten omtrent opvoeding- op dte duide lijkste en nadrukkeljükste wü'ze voor te houden. Zoo veranderdie Idle genegenheid die d« k'eine aanvankelijk voor Weiier aan den dag legdfc, allengs in een kinidlerachtigen wrok, die nog verméerd(eridi werd door d« inschikkelijkheid, de toegeeflijke leerzaam heid, waarmee die knaap- zijn moeder, als wier afgod hij1 zich tol; <l|usverre be- voor hulp aan behoeftige Joden in Polen en andere landen van continentaal „E-u-- ropa. De stad New'-York nam op zich, zes millioen -bijeen te brengen en ha4 gistere® toezeggingen verkregen tot meer dan de helft van dat bedrag bij .drie feestmalen in verschillende deelen der stad, waarbij 3.700.000 dollar beloofd werden voor het fonds. (Msbd.) KORTE BERICHTEN De vrijlwillige bijdragen blijven op bet Fransche ministerie van financiën toevloeien. De „Journal", de „Matin", ;de „Petit Parisien" en het agentschap -flava» hebben elk 100,000 frank gestort. Te Bad;en-Baden is Zondag de vroe gere minister-president van Baden, dr. von Brauer, overleden. - De onschuldig veroordeelde Traut- mann, die in 1914 door -het Pruisisch ge recht tot twaalf jaar tuchthuisstraf werd veroordeeld voor moord, door een -ander -bedreven, gelijk is uitgekomen heeft .nu den Staat aangesproken voor een ,schade- vergoeding, van negen-en-dertig duizend Mark. -, De ex-keizer van Korea lYiw-ang is overleden. - Voor de geheele Italiaansc'he iko^- vaardijvloot is de verplichting ingevoerd^ om op de bekende fascistische -wijze té groeten. De^griep-epidemie in Moskou .neemit langzaam af en in de afgeloopen wieèk kw-amen er slechts 2860 gevallen \yoor tegen 3700 iu de daaraan voorafgaande week. Be Fransche "iïooge Commissaris jn Syrië 'heeft Damad Ahmed Nami -jot hoofd van den staat Syrië benoemd, -totdat het Syrische parlement een reg-eerfng zali'heb- ben gekozen. In de Georg Marieuhütte bij; Osna- briick zij-n bij een ontploffing van een cylinder, waarin zich cokesovengias 'be vond, twee werklieden gedood. Te Kottbus is een -stoker, die vroe ger in dienst was bij een meisjes'hoOgle- school en toen een der leerlingen van de school heeft vermoord, tot 15 -jaar tucht huis-en 10 jaar eerverlies veroordeeld.. Zondag woedde te Praag, een hevige storm. Er is groote materieel® -schade aan gericht. Verscheidene barken on de -Mol- Uawa zijn gezonken. Eenige personen wer den gelwönd. - -Tengevolge van den hevigen storm' te Rome is de koepel van de sterrewacjht van het Vaticaan beschadigd. Te Napels is een schin, gelad-en smet duizend zakken cement, gezonken. In Bretagne hebben hevige istorm.en gewoed. Verschillende rivieren zijn buiten haar oevers getreden. Het buitengewone warme weder in Duitschland, vooral Zonda-g te Berlijn -en aan de kust heeft zich ontlast in een on- weder, waardoor hier en daar orkaan achtige stormen ontstonden. Vooral de omstreken van Dresden werden hevig ge teisterd, waarbijl eenige menschen omkwa men. - In een schoenfabriek in de voorstad Nipp-es, meldt een telegram uit Keulen, 'brak door onbekende oorzaak brand -uit. Een gToót gedeelte der fabriek' werd ver woest. Do schade wordt op) 400,000 Mark geraamd'. - Volgens een telegram uit -Melbourne, heeft een- electrisehe trein e»n auto met vacantiereizigers bij een overweg nabij Boronia aangereden en vernield. Negen personen werden gedood en twaalf -ge wond. De dooden waren vreeselijk -ver minkt. Uit Ockland (Ver. Staten) .wordf een zware ontploffing gemeld van 1500 pond dynamiet, waardoor vier arbeiders wer den gedood. In O. Silezië en de aangrenzende; dis* tricten is groote schade aangericht -aan schouwd had', 'de raadgevingen van den nieuwen vriend in practisohe toepassing zag brcngeD. Kinderen nemen scherp waar en voelen nog' scherper, en er lag als het ware een dubbele ijverzucht in d\e norscliheidl, waar moe de kleine Victor dje zoo snel ontstane vriendschap tusschen zij® mbedjer en d'en geneesheer, gadesloeg. Hij was in het eerst kinderaehlig boos op d|en vreemldeu man, door wien hij' zich benadieel-di Zag inl zijn tot nu -toe voor onschendbaar gehoudg® recht, het eenige voorwerp te Zijn, waar' aan het hart zijner moeder hin'g, dat 'haar gedachten bezig hield), in woorldl dat 't middelpunt van ha^r léven- uitmaakte. Op zekeren avond kwam- hij, verhit en: moede, van het spelen, thuis en- tradi «l» keuken hintten, waar Truida. juist bezig! was thee te z'etteto. „Ga met Andries naar boven, mijn lie veling!" zêi zij, toen de oudp het' thee blad nam, „mijnbeer dje diokter is boven' dan kun je met mamh em hem thee drin ken 1"' |De kleine was reeds d|e d'e.ur gena derd! om- haar ra-adj op te volgen. Lang zaam kwalm hij weer terug. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1