NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Voor da tweede maal getrouwd. DINSDAB 27 APRIL 1926 Onze Katholiekendag. FEUILLETON Buitenlandsch Overzicht BUITENLAND APRIL 1928 je IsolMjiftafel en bij! (bestemd was. E:es piaar genomen pol-eon hoeveat ze liver had, zegt Eu- I enkel© m!e®r bezit, l besteed. heeft am makers te .'betalen. Ihaar, dat ze haar he bankbiljetten be- rdt er, jeeKter, verder iemand kwam trou- at de duizen francs- Eugenio geen cen- bedaelite tftinwlie. iolini im Den Haag- prijkte een dag ofl Idt d|e „Hel1."', in en- Jtepitie Van dien „Ned'. Jm Fascisten", onder- Xvoorloocig bestuur", rödpeld', ld(at zij' die dorde®., en eventueel .eider van dezen Bondi ïjg stond er bij wer- aaani en adres op te! loopig secretariaat aam 78, Don Haag. Hun, gaven, zou worden J vragenlijst, ter invul- |ug, waama, zij bericht ■o'fl zij als lid zoujden la daim neen, onidpr ver lip gromd waarvap tot besloten, tiak, de tekst der be- _nze nieuwsgierigheid ïdsehe volgelingen van Jewëkt en dus besloten; Pin te stollen, tevens om! I net, het voorloopig be ls kbnfen. De zetel van lom in de onmi'dfleffijlke I. Koninklijk Paleis gë- lip Nos. 68-74. Noor deinde I kostte- dus niet veel lel te vinden waar het Tfcariaat was gevestigd. Lam, zooals wij- verwtadht fascistisch bolwerk 'n „ni zwairthémden en spili- nijkc leiders, met, in- et» loofden, zagen wij niets in het huis en nog meer «je bewoners liede nette onbekend bleken met den —Llleönl wisten zij te ver lekeren heer T. 'n kaimer hurd. Deze heer woonde de, reside tie eu vertoonde (adisch on dit adjre®. et geval weer iets interes» ontwaarde ons' oog een indsoh© 'fascistische ^orga j ergtrondsche vertakkingen, ,t parlement naar huis te erd'er op' onderzoek naar len he«r T. en ontdekten J in een niet bepaald feian- I Daar werd helaas het fas- Ida.t wij in gedaichten om eni heer T. hadden geweven: ,t bijl informatie bij de be- eiten bleek deze pseuidp- berucht ilesschentrekker jhulp van enkele trawanten bodpehte coïnëdie van den an Fascisten" uitgevonden, etvororloopig bestuur) den zetel van hot voorloopig an het deftige Koordeinde- dacht men zeker, zou ver ren en dit gevoegd bij het scisten in Italië, hadden zij de oprichting; van den Neldj.' .scisten een Ilinken slag te IHe.t lag vrij' zeker in lnm adlspirant f ascisten voor hun den Fascisten-bond versehil- rekeningtei brengen om' dio r eigen, bate aan te wenden'. |iuden de caniddd'aalt-leldlen dan krijgen', meldende Üjat het htuur tot hun afwijzing had hoopten zjj eera aardig melk- Ihun Pseudo-bond te hebben, lans de kans te bëloopen met liter kennis te maken. Stapels len reeds binnengekomen van "rlandsch fascisme beluste liawh Ivan bij deni Ked. Bond^van ijh zij dus terecht gdkom'eni ad van... flesschintrekkbrs!; üjpt dat de autoriteiten hun' getroffen hebben. Die: gevond'em H.H. Vaten. Iden diefstal in den nacht van (et. 1886 in de R.-K. Kerk dcie Dominicanen te Keerbosch! |an welken diefstal men nooit 5 heeft knnnen vinlden, maar, pt:oals men weet. .voor enkele araafwerk aan den spoordijk' -Wijchen nabij den Muntweg n miskelken enz., teruggevon- |meldde „De Gelderland-er" .van van 't jaar 1886 het volgende: nacht in de sacristie der! te Keerboscli ingebroken. De diefstal gebruikte gereedschap- door de daders gehaald uit «e hooi, waarin nog timmerlieden waren geweest. In de school dieven te zijn binnengeko» het indrukken der ruiten. De ran het kerkhof is tegen, didrf kerk geplaatst, om1 door de sacristie te kuntoen binne.n- IEr worden vermist 3 zilveren- iet dito ziekenbeiu'sje, 1 ver- thisch bewerkt reliquiekastje, sen relikwie van den H. Domini- po ijzeren bussen met hangsloten zijn opengebroken en de inhoud [ehaald. den booswichten niet gelukt het :el open te breken, daarom! mogen verheugen, dat geen gruwelijker tennissen gepleegd zijn. De hostiën de sacristie verstrooid 'igevon- waren niet geconsacreerd". NUMMER 50 22»ra JAAR6AN6 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interfocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No.474. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; AdvartentiSn van 1tot6 regels f0,90, elke regel meer fO,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WOROT GELEZEN IN ALLE KRINGEN D<e navolgende circulaire is aan 'tal van Katholieken in het Dekenaat; -Middel burg verzonden: r Den lezer heil. Aan het Dekenaat Middelburg valtidit jaar de groote eer te beurt, dat in zijn midden de Tiende Diocesane Katholieken dag zal worden gehouden. i Rieeds éénmaal mocht het Dekenaat -op eenzelfde voorrecht bogen. Immers op 4 Juni 1913 werd de Vijfde Diocesane Katholiekendag in 'het Bisdom Haarlem te Vlissingen, de geboortestad van onzen Doorluehtigeu en beminden Bisschop, ge houden en een ieder herinnertj zich leven dig, welk een schitterend verloop die Ka tholiekendag had. i Thans zal (locs de plaats .zijh, waar in de a.f. Junimaand van alle plaatsen van het Diocees de Katholieken zullen;samen- stroomen om- een der groote vraagstukken van het maatschappelijk en godsdienstig leven in het licht der Katholieke begin selen te bespreken. Immers, een iKatholis- kendag is niet anders als .een Katholiek' Sociaal Congres. Het «mdwwerp, dat de Tiende iDiocesane (Katholiekendag hoopt te behandelen, zal zijn„HET KINBl Kan er een onderwerp Zijn, meer geëigend; aan onze eeuw, die men zoo gaarne die econ' van het kind noemt en meer geschikt, om de warme belangstel ling te wekken van ons Katholieken, die meer dpn anderen overtuigd Zijn van de waarheid', dat wie het kind heeft, do toe komst bezit? i In drie aideelingeu zal dit schoone on derwerp worden belicht. D-e eerste afdcc- ling zal behandelenHet kind -in de eerste levensjaren; de tweede afdeeling: H®t kind in de school; de derde afdeelingi: Het kind op weg naar het volle léven I-n die plechtige slotvergadering zal alles nog eens worden samengevat en in prac- tische condusdën aan aller blijvende .aan dacht en daadwerkelijke belangstelling wordpn aanbevolen. Bekwame sprekers zullen met bun machtig en leerrijk woord,, zoowel in de afdeelingsvergaderingen als in de slotver- gadjering aan de te behandelen ,stof gloed en leven schenken, terwijl de .tegenwoor digheid van Haarlem's geliefden Kerk voogd aan gansch den Katholiekendag ,een hoogeren en gewijden luister zal verlee- ncn. Welke Katholiek van St. Bavo's Bis dom, die meeleeft met zijn .Kerk, zijn ge loof, zijn üjd, zal niet gaarne dien Tien den Katholiekendag helpen slagen, zoodat hij zich waardig aansluit bij'Zijn; voorgan gers, ja, die, zoo mogelijk, nog overtreft? Maar rust d-ie aangename plicht niet allereerst en vooral op ons, Katholieken van het Dekenaat Middelburg? En, hoe gemakkelijk kunnen wijl dien plicht volbrengen. Daarvoor behoeven wij ons slechts op te geven als lid van den Katholiekendag. Dat lidmaatschap kost slechts één. heele gulden en voor die één honderd eenten krijgt men het recht op den toegang tot alle vergaderingen ;van den Katholiekendag (Afdeelingsvergajde- ringen en Slotvergadering) en het recht op het Verslag, Jat na<a£loop van den Ka tholiekendag in boekvorm verschijnt e» waarin geheel het verloop van het Con gres wordt weergegeven. Met aandrang sporen wij U dan aan: treedt toe als lid van -den Katholiekendag), haat het U een eerezaak 'zijn., om ook door uw: lidmaatschap mede taiwerkenj tot het welslagen van den Tienden -Diocesanen Katholiekendag, d. w. z. tot 'n krachtigere ontplooiing en een rijkeren opbloei (van het Katholieke openbare leven in. .ons Bis dom. Dat geve God door de voorspraak 1.0) —o ijs - dat geen werken?," herhaalde zij', bijna, in wanhoop. „Maar, beste dokter, wat noemt gij- dan werkeni.il Gij zult toch, hoop ik, niet van mij verlangen, dat ik in de keuken ga helpen of mij.n< personeel het werk uit de handen ineemd" „Zelfs in den difoom zou mij zoo iets niet invallen', mevrouw de barones. Uw huishouding, en wat daartoe behoort, ligt ■geenszins binnen den kring, waarin ik mij een mtei>ing te uiten. Dat het hoofdbestuur van nw huiselijke aangele genheden bij- u, als meesteres, berust, spreekt bovendien 'van' zelf! Blozend sloeg zij d(an blik -neer voor het maar al te billijke verwijt, dat voor haar in üe laatste woorden lag opgesloten! „Als ik van werken spreek," ging hij li-' 11 ke^°el rk dharmee een bezig- neid, (dpe te gelijk uw tijü vulten, uw geest opwekken en uw hart moet opvroolijken door het verkwikkend^ bewustzijn, iets goeds en nuttigs gediaan te hebben. Wiat 'Tv61 Tan aenkeh, als gij eens kondi besluiten, het eerste onderlicht van .uw zoontje, in plaats van den jongen aaiu vreemde, wellicht ongeschikte handjen, toe van Sint Bavo, Haarlem's hemelscfcen Schutsheer1. Het Propaganda-comité van den Tienden Diocesanen Katholieken dag in het Bisdom Haarlem;. Onder aan da circulaire is -een strook bevestigd van den volgenden inhoud: Ondergeteekendeverklaart hiermede, te willen toetreder» als lid van de Katho liekendagen, waarvan d-e. Tiende Ie -Goes zal gehouden worden op WoensdagfS) Juni 1926, tegen den lidmaatsehapsprijs van één gulden per jaar. K. B. Men zal binnenkort bij U ko men vragen ohi de, door-.U ingevulde, aan gehechte strook benevens het bedrag van één gulden. Mocht dit niet -geschieden en wenscht U toch' als lid toe te tlreden, ge lieve dan de ingevulde strook met het geld te doen bezorgen bij den. heer J(.- VELTHUIJSE, A 23, KUOETIKGE Wij vertrouwen dat de Katholieken van het Dekenaat Midd-elbuig in grooten ^ge tale gehoor zullen g>even aan .bovenver melden oproep. Dan zal de -Tiende Kat- tholiekendag schitterend slagen en dat .is toch ons aller doel en verlangen! 't Is misère en *t blijft misère met Frankrijk's financieelen toestand. Vorigd weel gold de franc '/IU pond sterling of V90 dollar, dat wil zeggen, dat ruim' 8) francs gingen in één Hollarrdpchen Ügul- den, die op zijn volle waarde is gebleven, dank zij het beleid van Colijn. Men tracht naast alle andere mogelijke middelen tot gezöndjmaking van den franc „sanee ring" heet dit met een vreemd woord ook dat der vrijwillige bijdragen toe te p-a,ssen door een beroep te doen op dé' vaderlandslievende gezindheid. Dezle ideie' ging uit van den parfuui-groot-faibrikant' Ooty, die zelf 10 millioen; H'ancs voor dat doel stortte, ongetwijfeld een nobele daad. En gaarne zal elk rechtgeaard .Franseh- man zijh penning willen offeren op het altaar des vaderlands, maar dan .snoet hij ook do overtuiging Hebben als vol burger geteld te worden en niet als een tweede rangsburger dien men met allerlei ,on- rechtvaardige, maatregelen kan kwellen. De Fransche Katholieken pu hebben die overtuiging niet, omdat zij '-er niet vei lig op gaan, dat Frankrijk's regeerders ten hunnen opzichte de rechtvaardigheid zullen betrachten. Zeker, zoo zggt de PaijjÉcha Jmiefsch'gj!- ver van ,Do Tijd", hét goevernement vraagt op dit oogenblik dé landsbelangen te stellen boven de politieke partijbeian" gen, maar is de eerste ;de. vijandelijkheden tegenover een zoo belangrijk deej.van het volk, als de katholieken zijn, onafgebroken voort te zetten. Een vervolging iler gee stelijke orden blijft te duchten, zoolang mannen als Herriot zich voorbereiden, pmet kans van slagen het bewind' ,in handen to nemen. De trawanten der vrijmetselarij gaan voort bij den minister. ,va.n, onderwijs op eeji spoedige behandeling van jhet wets ontwerp» der ëérheidsschool aan te drin- En de' minister doet beloften,, waarvan hij weet, dat zij een slag in het aangezicht zijn van de katholieke landsbevolking. Op een oogenblik, dat nationale eenheid, is ge boden, aarzelt hij niet den politieken par tijgeest hoogtij te -doen vieren. ,Er. is meer. Een „Ligue anti-clerieale" is in wording, waaraan de invloedrijkste mannen der tegenwoordige parlementaire meerderheid niet vreem|di zijn. Dergelijke mannen een beroep tc hoorCn doen op onpartijdige medewerking, stemt weinig vertrouwensvol. Hoe kan men in geweten zich verplicht achten diep in den zak te tasten om een onderwijs tc steu nen, dat regelrecht ingaat tegen hoogere beginselen en waarvoor alleen het woord bezuiniging niet schijnt te gelden. 1 1 te vertrouwen, zelf! op u te nemen?. Van wien zou hij liever leeren daa van uji ■Welk een loonejnld gebruik van uw tijdi zbu dat zijn! U zouden natuurlijk nog veel vrije en ledige uien overblijven', en zloo ik over het besteden dparv.au eeni méening) zou mogen uiten, daan zou, ik aanradien, voor uw eigen persoon het onderricht van uw zoon steeds eenige schreden voor te blijven" ,",Maar houdt .gij me d;aa voor zoo geheel onwetend, dokter;" vroeg zij. Haar toon klonk geraakt, schier bits. ,Jk twijfel geen oogenblik aan uw gron dige en veelzijdige kennis," antwoordde hij onmiddellijk. „Maar het is een groot ver schil, of men iets geleerd heeft, enkel om' zijn eigen geest te vormei^ dan wel met het oop op later te geven onderwijs. Het zou zeker van groot nut zijh en u de mb- gelijkheid verschaffen, djé opvoeding van den knaap, althans d$ hoofdleiding daar van. veel langer dan zij gewoonlijk aan de moedier woïütx overgelaten, ter hand te nemen, zoo gij er toe kondt overgaan, voor u zelve nog eens een soort cursus door te miakon, waarvan, ik zelfs de beginselen der Latijnsöhe taal niet zou willen.buiten sluiten."- „Dat zou mij voorzeker bezigheid ge noeg verschaffen." antwoorddie zij nadien kenau Ham meer p angëwende djapi aangeboren! Een rogeering, die zich bewust toont van aller rechten, zal eerst orde kunnen scheppen in de verwarde toestanden van het oogenblik. Het ernstige van idit oogen blik is, dat het kartel niet in staat is. zelfs niet. ygrlansrt het vertrouwen van geheel het volk te herwinnen. D« nood is zoo hoog gestegen, dat graag of niet tof dit inzicht Zal dienen gekomen. Meer en meer nadert het uur, dat Het vormen van een kabinet van nationale eenheid niet kan uitblijven. j Jn politieke kringen loopt het gerucht, dat Briand Zijn kabinet dusdanig wit wij zigen, da,t ar plaats in z'o,u zijn voor yer- teuenwoorrlieers van alle richtingen. Een samengaan van socialisten, radicalen en gematigden op een program, dat alleen ten doel heeft den financieelen chaos te redderen. Het gerucht moge waarheid bevatten; niet het minst om' de vrijwillige bijdragen in ruime mate t e doen stroomen. Die tijjdelïjke wapenstilstand, hoe, ge- wenscht ook oml den franc niet verdér te doen tuimelen, zal echter niet baten voor het algemeen welzijn va.n het lan{l, indien deze niet gevolgd wordt door een eerbie diging van ieders rechten. Tot nu toe hebben Frankrijk's katholieken steeds de wrange vruchten geplukt van hun in» sehikkeli.jkbeid. Geen enkele Regepring der laatste iaren heeft daadwerkelijk'reke ning gehouden 'met hun rechtvaardige- eischen, heeft hén alleen goed! genoeg ge acht als object van financieele maatrege len. Onverbeterlijk zijn de vijanden van Rome, die hier helaas alles 'te zeggen hebben. Wïj twijfelen er aan of ooit hun ooger^ zullen opengaan, .al is zeker ,op dit oogen blik de politieke verdeeldheid1 een der hoofdoorzaken van de financieele ont; reddering. Niet alleen aan financieele deskundigen heeft Frankrijk .behoefte, voor alles aan, mannen die vrijheid, gelijkheid en broe derschap onder het eigen volk in toepas sing brengen en deze leuze niet slechts als uithangbord op openbare gebouwen, doen prijken. Politieke onkreukbaarheid en financieel herstel moeten hand! in handigjaan om Hek land bliivend te redden. DUITSCHLAND Be. liimgWkumstfnaars. Een hunner gearresteerd, een ander, krankzinnig. Men meldt .uit Berlijn.:- De wedstrijd der hongerkunstenaars is rii'k aan verrassingen. Yentego, die tot Maandag wilde blijven vasten om 'dan met 51 dkgen het wereldrecord alweer, (te 'heb ben verbeterd', isin hechtenis genomen. Een goede gewoonte wil, dat heel Berlijn, als de fruitboomen bloeien, naar W;erder, het centrum van den fruitteelt' -in den om trek van Berlijn trekt. De improssario van Ventego meende nu een goed®h slag te -slaan door Ventego de laatste dagen van zijn opsluiting te Werden. ,te( laten be wonderen. Vrijdagnacht zou hij! met zijn glazen kast naar Werder worde'n tge- bracht. Eerst wilde men heml in Zijn kast vervoeren, maar dit bleek onmogelijk en daarom moest hij' zijn verblijf wel voor den duur van de reis verlaten. Maar op het oogenblik waarop hij; het Lehrerve- reinshaus verliet, werd hij gearresteerd. Ventego bleek namelijk niemand anders -te zijn dan Adolf Glücksmann, die zich aan verschillende oplichtingen had schuldig gemaakt en wiens opsporing door de po litie van Hannover w.a.s verzocht.. Zoo- dra Ventego op krachten zal .zijh geko men, zal hij'naar Hannoyerf wordeni over gebracht. i 1- traagheid d^inhdle in het eerste oogenblik voor den veeleisehendpn Voorslag van den geneesheer terug. Daarna echter was het een zoo stralende hoop, aan df® idoodelijke vciveling van haaf tot dusver geo«rd| leven te ontkomen', het vooruitlziicht, nogl jaren lang de opvoedster en: meesteres v,an haar zoon te kunnen zijn, was zoo verlok kend, haar eigienlieïjdpi voePe zich zoo aan genaam' getroffen door dte vereerenldk taak.1 Na een korte aarzeling! beloofde zij, Weiler's voorslag! althans bij wijze van proef! op te volgen, en zij liet Zich al vast door hem1 de bbeken opschrijven, die hij voor de dpeltoatigste hieïdC Victor's eer ste lessen Zouden terstond na zijh' herstel beginnen. j „Kneedbaar' al9 -was," sprak dp dokter bij zich zelf, op zijn terugweg naar dé staidi „onervaren en. onschuldig als een kind, onderdpnig als een echt, vrouwelijke vrouwhmt; jamhtórl'il jWaarop dit, „jammer" betrekking had', daarover liet dp iu zich zeiven gekeerd® man zkli in zijn alleenspTaak niet uit. De barones was nu eenige dagen lang ijverig bezig, haar oude boeken en school schriften voor den idpg, te halen èn uit te Zoeken. Daarbij kwam haar menig genoeg lijk uur, menig prettig tooneel uit haar kinderjaren jn 't geheugen terug. Zij wor.^t vroolijker, beminnelijker, ©n schooner dan Een andere hongerkunstenaar, Wahl- mann, die onlangs met geweld een einde aan zijn opsluiting maakte, is in een krankzinnigengesticht opgesloten. De man had dreigbrieven geschreven aan de uit gevers van een groot dagblad, dat zich on vriendelijk over hem had uitgelaten. i, („N.R,Ct.") BELGIE Be daling van dén Belgischen franc. In de Belgische Kamercommissie voor financiën verklaarde de minister van 'fi nanciën Janssen, in antwoord! op,een des betreffende vraag van oud-minister Eouis Franck, dat uit het rechterlijk londerzoek was geblek|n, dat op den idag, toen de franc plotseling zoo geweldig ging idalen, de Nationale Bank voor 400 millioen. francs (dollars, ponden en guldens) (had verkocht. Het onderzoek had reeds over een bedrag van 300 millioen .plaats gehad en er was gebleken, dat de industrieelen en kooplieden, alleen om1 zich ;te dekken, buitenlandsch e valuta voor die waarde hadden gekocht. Van eenige manouevre tegen den fr'anc was niets'gebleken. Men weet, dat minister Poullet. (zelf daags na de crisis in 'del Kamer heeft ver klaard, dat de plotselinge inzinking (van den franc mede aan manoeuvres lwas te wijten en dat de rechter -reeda op hejfc spoor van den dader of 'van de vdadei^ was. Er zal dus van 'het met zooveel ophef aangekondigde rechterlijk' onderzoek wel niet veel komen. ENGELAND D« woekerwef aangenomen. Het Lagerhuis heeft Zaterda-g in tweede lozing de woekerwet aangenomen.. De voornaamste .bepalingen zijh: geld schieters moeten een vergunning hebben om hun beroep uit te oefenen, welke al leen op bepaalde voorwaarden verstrekt wordt. Zij mogen hun naam, adres en be roep in de kranten als advertentie, vermel den, maar zij zijn strafbaar zoodra ze circulaires, visitekaartjes of eenig ge drukt of geschreven stuk ongevraagd! aan bepaalde personen toezenden, van wie z© vernomen hebben of vermoeden kunnen, dat zij' zich in geldverlegenheid) bevinden.. Een contract zal slechts bindend zijn, indien jh'et opgesteld is in .spreektaal, Engelsch(I), inplaats van in het voor die gelegen-heden gebruikelijke stadhuis-En- geisch en een afschrift van d-e overeen komst moet aan. den geldnemer jworden ter 'hand gesteld. Een percentage van-4.8 °/o wordt vastgesteld als remtevoef voor lee ningen. Dit is evenwel niet ,als maximum -bedoeld, doch meer in het bijizönder be stemd voor de Rechtsprekende colleges lom do gedachte te bepalen. De Minister van Binnenlandsche Zaken Sir William Jooynson Hicks, heeffj,dn\ den loop der debatten aangekondigd, dat (de regeering haar vollen steun Zal-verleenen aan dit ontwerp-, dat beschou,wd 'moet worden als een maatregel, dio reeds lang noodig is geweest. Een historische herberg gered'. 'De historische berber de x,Star ramd jjarter" te Portsmouth, waar Nelson1'.vele aewiehtige conferenties met zijn onder bevelhebbers heeft gehouden en die n<ig Jangen tjfdl daarna, een punt van samen komst van vlootvoogden en andera ma- ï'in<vaiit|a;;it%tep gebleven is., zal behouden Miiven. Het oude eebouw waa bouwvallig en de tegenwoordige eigenaar had ver klaard, dat hij de kosten van reparatie niet kon betalen, zoodat hij! da herberg voor afbraak te k'ooj» hadfjjeboden.' Plaat selijke en patriotische vereenigingen heb ben nu de noodige som' voor do reparatie bijeengebracht en d-e gevel zal .in zijn oorspronkelijken staat gerestaureerd! wor den. (N. R. CtJ de Idpkter haar tot nu toe, nog gezien; ha'^11. Elk spoor van verveling, van! grilligheid was verdwenen en- haar gansche omgeving scheen door een weld(oenldlen geest van op- gewesthëid en kalmte bezieldi te zijn. Eindelijk kwam id® lang gevrces'dé, zoo lang mogelijk uitgestelde idiag Jdlati de dokter met beid|rukt hart aan 'die jongé we duwe moest verklaren, -d|at haiar zoon vol kom'en gezond was, ©m diat zijn bezoeken' als geneesheer voortaan niet meer noodig waren. „Gij wilt dus niet méér komen'?'" riep' 'zij uit, en sloeg miet een uitdrukking van groote ontsteltenis haar tcedere handign ineen. „Mijn God, wat moet ik nu begin nen, zonder uw raadl, uw bijstand', geheel alleenji"' Zij zag als een om hulp smeekend kin)), beangst naar hem op; im haar .groote oogen blonken tranen. Een oneindig mede lijden met de schoone, verlaten vrouw vér- vulde Weiler's hart, en tevens bekroop, hem' een uiterst aangenaam gevoel vo.11 be- vredig;djen trots en gestreeldfe ijdelheid'. - Voorzeker hij' was er aan gewoon, door zijn herstelde patiënten! en hun betrek kingen mét warme en hartelijke dank baarheid overstelpt te worden. Het was voor niet nieuwe, dat men hem' uitnoodjgldfe als vriend bij d(e familie te verkeeren, waarin hij eerst slechts door zijn beroep- als geneesheer gebracht was- Maar nog ITALIË Herdenkingsfeest te Rome. Mussolini laat geen gelegenheid voor bijgaan om' bij het Italiaanscha volk de grootheid van het verleden levendig 'te houden. Zoo werden nu de -herdenkings feesten gevierd' van Rome's stichting'voor 2679 jaar, waaraan werd aangeknoopif een „Koloniale dag" met opening vafj'.'t Kola* niaal Museum. De fascistische vakveree- nigingen had-den zich' opgesteld om' 'hun Duce te huldigen. Er werden traepen- revues gehouden, receptie voor hét .corps diplomatique en de eerstesteen 'gelegd! voor de Vial Barberini, de groote boule vard die het begin is ivan Rome's uitbrei ding. De gouverneur van Rome rheeft tot de bevolking de volgende proclamatie ge richt 1 „Burger^ van Rome. Het nogenblik is gekomen, waarop wij' bedacht moeten zijn op de uitbreiding onzer 'stad. De geestelijke voorbereiding is volbracht. Thans moet ook onze stad(.zie-h! aanpassen aan de nie.uwe tijden en het. zal onze trots zijn, Rome haar vroegere fierlieid/|te her geven!" En na alle. uit te voeren openbare werken die op het uitbreidingsprograia voorkomen te hebben opgesomd! gaat 'da proclamatie voort; „De schoonste herdenking van 'den sti^htingsdag van Rome is, een. -aanvang te maken met deze werken, .die een vrtol- king zijn van .den vasten 'wil van den Duce. Heel het volk trilt - van ongeduld, in afwachting van het losbreken 'der klachten, dje te lang gebonden 'jviaren. om nieuwe wegen te zoeken, en te zorglen voor die levensnoodzakelijkheden van ons volk, voor de bevestiging' en -de wederge boorte van het ideaal der Romeinsche be schaving!". 1 RUSLAND F'idiliescliimdaal Ij© Kief. Te Kief zal dezer dagen weer een nieuw' „schandaal-proces" plaats hebben. Terecht staan, volgens de Izw-estia-, -eea 113-tal leden van het Kiefsche (.politie corps, waarander twee commissarissen be schuldigd van corruptie en aanverwante misdrijven. De hoofdcommissaris van po litie Kowalenko heeft bij de (ontdekking zelfmoord! gepleegd. Met dit proces iz'ai: waarschijnlijk geruime tijd! ge-moeid zijh, daar' behalve de beklaagden ook' ,een 120 getuigen moeten worden gehoord. (N. R. Ct.) Overstrimmiug .Volgens een bericht uit Riussland wordt niet alleen Moskou, maar ook andere aan de Wolga gelegen steden, zooals Samara en Kostroma door overstrooming bedreigd. Er worden op groote schaal '.voorberei dingsmaatregelen getroffen, om have e» goed zooveel mogelijk in veiligheid 'te brengen. .1 (Diep. De griepepidemie te Moskou neemt thans langzaam af; in de vbriga weelc werden 2860 nieuwe gevallen geconsta teerd, tegen 3700 in de daaraan vooraf gaande week. De epidemie draagtditmaal een ernstig karakterin zeer veel geval len gaat de ziekte gepaard met long- en oork'lierontsteking. Oiijvhiehting. In d-e gevangenis te Charkof is hét, naar de „Prawda" meldt, aan -de arrestan ten gelukt, een gedeelte van>den muur tef verbreken. Door het aldus ontstane 'gah zijn 45 gevangenen (meerendeëls perso nen, die in voorloopige hechtenis zaten) ontvlucht. Een aantal hunner reeds weer gepakt. 1 ZWITSERLAND GENEVE. (V. D.) Maandag is de-eerste zitting van de commissie ter voorbereiding van de economische wereldconferentie ge houden. De 38 deelnemers vertegenwoor- nooit was hem' een Zoo dralettdj uitgespro ken, doch dfingenid! te kennen gegeven ver langen 'naar zijn verdere bezoeken voorge komen. Hadden Therese's oogpn niet zoo val tranen gestaaini, dan hadl.zij; nog voor kfó dokter spTak, 'de inwilliging harer béiïa op zijn blijde getroffen gelaatstrekken! kunneni lezen, dan hadi zij misschien ook gezien, hoe het warme Moed hem naar, voorhoofd en wangen steeg. Maar zij zag van dat a lies niets. •De ijdelheid;, dfc de oogen scherpt, waann'ee men zijn Zegepralen) .aanschouwt, was geen op den voorgrondl tredende ka raktertrek bij haar-; zij had' geen spoor van behaagzucht. Bovendien- was zij in den regel te zeer luét haar eigen gevoelelnS, zorgen en bevreesdheid) bezig, om) een hel deren blik voor haar omgeving te hebb'onl' Een vrouw van 'méér oUdervipdfrigi ware misschien reeds lang niet meer in twijfel 'geweest, aangaande dp; gevoelens, die in IVoiler's haTt voor haa,r leefden. De goed® Therése echteT wachtte met! aren angst af, tot het hem! behagen zbu, haar verder den troost en dp hulp zijner gewaardeerde), vriendschap deelachtig te dben worde®. S, (Word# vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1