-Hollandsch Dagblad NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND 16 DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDACS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS IE COURANT fantasie, d-Holland I gelezen dagblad In Noord- boren het Y, met editie's maar, Helder, Hoorn, Par- n provincie - - - - [n voor advertentietarieven nen aan de Administratie feletoon 433 en 633 mijdt, tijd. llAMULEAU. SUfwnXS! Wd*"'v"* MHSofü* di° Buitenlandsch Overzicht BUITENLAND SAART KUNST". NUMMER 48 DONDERDAQ 22 APRIL 1926 22ST> JAARS AN 8 1926 avonds 8 uur Igoes. klein Orkest. Ipreking als gewoon. afdoende en succesvolle Noord-Holland boven 't Y? aanvragen, enz. in EIN 6 - ALKMAAR ■EAU—DE PUNDER, \R en AANNEMER,. II publiek aan, voor het |R-, METSEL- en AAN- tte bediening belovende,, et geachte publiek van iken. 105U4-2S d aldaar aan tl;em Ooster- I..80 HA. aan de.n heer Ja» es voor *1060 per HA. ia el f18517,88; d aan deni 's Heer Hendjviks- groot 1.19.50 HA. aan, dien:. Duvekot Corneliszoon te 450 per HA. is voor het ge- 1 ld onder ,s Heel' Handjriks, t 1.19.50 HA. aan het Bur- estuur te Goes voor f 376Q oor het geheel ïl 4493,20; 1 aldaar groot 5.11.20 HAj Armbestuur voor f2780 pen I het geheel 1 14211,36. Acces- Samen f 1422.6,36 nd aldaar groot 1.62.40 HA. Pieter Vernrue te Kloetinge 05 per HA. is voor het geheel nd aldaar groot 2..06.50 HA. Leemdert Schouten te's Gear Ju. voor f3 011 per HA. is eel f6217,75. nd aldaar- groot 1.04.10 HA. pe te Goes vooi' f3620 pap het geheel f 37 66,42 land aldaar groot 1.32.30 HAT r Au/thouie Schipper Johanne®- Heer Hetndxikskinlderen voor HA. is voor 't geheel f 4656,9f? f150. Samen f 4806,96; .-land aldaar groot 1.19.20 HA. er Pieter de Putter te '3 Heer- nderem voor f4000 pex HA. is' eheel f4766. Accessoiren i'1.00.' 168; srland aldaar groot 2.23.60 HA. leer Jam' Veamteule Senior te ndrikskinderem voor f3310 pier ir het geheel f 7699,06 land aldaar groot 2.23.60 HA. fde voor f 2720 pel- HA. is voor f6081,92; rland in den, Goeschenpoldpr .70 HA. aan den heer Marinus loes voor f4020 per HA. is voor 3163,74; iland aldaar groot 1.62..80 HA. ilfde voor f 4000 per HA. is. geheel f6 512. Accessoiren f 15., 527. f 1117.02,62. stede „Cornelis" mlet ongeveer 11 d bleef onverkocht. ENHOEK. Maandag -werd al- itaris Pilaar publiek verkocht is, erf, tuini en bouwland sa- L.23.03 HA. aan J,atnj Wester voor f 7180. vering van 5000 ton -steenkolen 1-asfabriek te Vlissingen i,Voor 1926- is gegund aan den laagsten in- den Steenkolen-groothandel Nij zink, aldaar. 1 1 -wl 3=g» 3RAFISCH WEERBERICHT larnaminigen verricht in den mbr- 1 20 April an, mjeddgedoehi dooi' n. Ned. Meteorologisch Instituut ste barometerstand, 760.7 Toulouse,. 738.3 Stansholm (Denomarken). •achting: Matige tot knachtige Zui- tot Westelijke wind, zwaartrtJwtAkt olefcen, regenbuien,, later opklarend,: kelijk iets zachter. NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon ïnterlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. I Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No.474. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1tot6 regels f0,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. SROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN V Rouw-carneval. Geljjk meerder» Midden- en Zuid-Ame- rikaansche staten is Mexico van ouds het Eldorado voor de geheime genootschap- pen, dj(5 het: „le clericalisms, voila ren nend in hun vaandel hebbe» geschreven. Bal; hun werkzaamheid er zoo kan ge dijen, ligt voor een groot deel aan d,é lamlendigheid der aldaar wonende Ka tholieken. In allerlei groepen en .partijen hopeloos verdeeld, niet in staat' of onk willig. om zich tot ééne homogene jjartif te vormen, die met eeu vast doel vood oogen en een scherp omlijnd prograirf als richtsnoer het staatsleven door de christelijke beginselen weet te bei'nvloe- aen, zij 11 zij futloos en willoos overge leverd aan de willekeur van qene kleine maar brutale en vastberaden anticlericale minderheid, die in die van huis uit zoo goed als geheel Katholieke landen een anti-christelijk gouvernement op de been weet te houden en een anti-christelijke politiek weet te voereu, natuurlijk achter het masker van vrijheid, vooruitgang, humaniteit, enz. Zoo gaat het ook nu weer in Mexico. Alleen is het daar een paar graden erger en heeft de regeering het hierboven ver melde masker afgeworpen en vijj :en frank een vervolging der Katholieke Kerk op touw' gezet, die aan de donkerste dagen van godsdienstvervolging uit de historie van Ierland, Engeland enz. herinnert. Priesters worden verjaagd, kerken geslo ten, religieuze onderwijzers en onderwij zeressen verdreven enz. enz. Nu zou men denken, dat de Katholieke bevolking vau Mexico zieh krachtig te weer zou stellen tegen dergelijke tiran nieke maatregelen en tegelijkertijd' een deugdelijke organisatie hunner politieke strijdkrachten zou voorbereiden, om- bij de eerste verkiezing, de beste .haar re- geexders-kerkvervotgers de laan uit te stu ren en de terugkeer dezer- hoeren voor goed onmogelijk te maken. .Men zou den ken, dat die Mexikaansche Katkolieken, 'gloeiend van verontwaardiging over een kerkvervolging in hun Katholiek landj, op middelen zouden zinnen, om door een friech doen opleven van het kwijnend geloofsleven en het weder opwekken van bet Katholiek bewustzijn voor j}e toe komst een herhaling van deze schande te voorkomen. Kunt U denken! Maar- doen die Mexi kaansche Katholieken dan niets? Jawel een bericht uit Mexico meldt, dat de Ka tholieken in verband met de vervolgin^s- maatregelen rouwkleeren hebben aange trokken en zwarte vlaggen hebben uitge stoken. Al zooeen rouw-earn aval van machte loosheid, Dat is alles, 't Is treurig, maar leerrrjk. V Niet moedgevend. „De Getuige", die staat buiten ,de poli tiek, noemt het perspectief, dat het. neu trale Kabinet opent voor de bestrijding Jer zedeloosheid, Jiiet moedgevend en wjel De Premier, Minister de Geer, ihaeft een naam met ook in de kringen van de testrijders der ontucht goeden klank Maar deze Minister is op de Financiën aangewezen en kan uit den ,aax<t der zaai slechts in abstracto steun verleenen aan wat wederzijds wordt gevraagd. Voor de bestrijding der zedeloosheid ,is het oog meer gericht op den Minister van Justitie. Die Minister is jong, knap ien energiek. nS 18 geestverwant van den oud-Mi- aster Cohjn en heeft zijn hoogen werk- meêlj a,anvaard' gelijk „De Standaard" mededeelde, nadat hij vooraf in overleg aie^n daïr dUS niet los van de letters WlPr°grtm van'actie met guldei letters heeft geschreven, nog wel vooron Vmr va» aUes watTn b' aamandt d6 PUbUeke eerbaarheid lan?tSl-W0I1ner'-da^ w'd nie' S1 oote be- vw AntwS TmS jamen VaB de'Memorie p (Wrd °P de Jnetitie-begrootino- NidTmneU 18 dle]MT,orie niet moedgevend, zichten. g<i sommige op- MiSe^T^ te eAennen,,datdeze Schokking. overnam van Mr. nietemelrrJrekee-VIaaS °f de Memo'ria Minister vaU te wf ^treden hem. boeken, dan op die van thuis. Hij° wa^raiA^ -S de keuken kent da klappen li™ bli 'Justitie, halve in S mTJla*T£ Z dei- van hetT^nd pal deMibeelden te lanceren CIg;en zoeken naar de mogelijkheid van de in voering der psychopatenwetten. Daarmed» is niets gezegd. En het is de vraag of deze hoog noodige maar kostbare wetten binnen afzienbaren tijd wel zullen gaan yigeeren. Inzake hot huwelijk spreekt deze be- windisman zieh meer positief uit. Van hem ia niet te iverwadliten, dat hij' het wezen van het huwelijk,in de wetge ving zal aantasten. En als dit een Anti- rovolutionnair Minister zegt, dan weten we wat dit beteekent en dan is die verkla ring niet voor tweeërlei uitlegging 'vat baar. O-p dat stuk zijh we derhalvq volkomen gerust gesteld. Hetzelfde kan geconsta teerd inzake de bestrijding van den mis- dadigen abortus. Het denkbeeld uit het brein ,van dwazen blijkbaar voortgekomen om aan genees- lieeren het recht te verleenen straffeloos het afdrijven der vrucht te bewerken, vindt bij den Minister niet (de minste in stemming. I Natuurlijk niet. Abortus provocatus, de woorden zeggen bet reeds, is kindermoord. En het vloekt met den naam geneesheer om in plaattf van de menschen beter te maken ze te vermoorden. i Dokters zijn menschen. En niets jmon- schclijks is hun vreemd. Ook miet iets onmenschelijks, Als in dit opzicht 'die heeren de vrije hand kregen, dan was liet leed evenmin te overzien, als bet leed 'wat vroeger en thans nog 'veroorzaakt werd en wordt door de beruchte abor- teurs die hun slachtoffers bijl ,vele tiental len tellen. W at te verwachten was van iden) Minis ter werd met zijn antwoord verkregen. Minder positief was het antwoord met betrekking tot bestrijding van zedeloos heid en pornografie. Wat trouwens het zelfde i«. De Minister ziet voor die bestrijding een uitgebreid veld van arbeid voor do Kerken en voor degenen die zich op dit gebied bewegen. Wij' spreken dit niet tegen. Inderdaad wij onderschrijven die woorden van gan- scher harte en gaan zelfs verder, door to verklaren dat het particulier initiatief in menig opzicht bij den strijd tegen do ontucht te kort schoot. De Chineezcn hebben tot spreekwoord: Als ieder zijn eigen tluin wiedt, is ,4e straat schoon. Dit spreekwoord bevat een waarheid. Maar 'de Staat heeft te rekenen met boozen en goeden en wieet dat het eierste clement verreweg domineert boven het laatste.- t Gerechtigheid' is synoniem! aan recht. Welnu d'e Minister weet dat gerechtig heid een volk verhoogt en dat de over heid het zwaard draagt tot bevordering van het recht, de gerechtigheid,, ;tot' steun van het goede en bestrijding wan hei kwade. Dat dient uit te komen in de wetten des lands. Of de Minister dat dan niet wil! Ja en neen. Betrekkelijk maakt deze bewindsman aieh er af. Hij erkent dat de strijd tegeri de zedeloosheid en de pornografie .meier intensief moet geschieden maar hij ver wijst deze materie naar de plaatselijke overheid, naar de gemeentebesturen. Er is één troost en wel te zoeken in hot woord: mogelijk. Mogelijk zoo zegt zijn Excellentie mogelijk verdient het de voorkeur, dat het aanvullend optreden door i de plaatselijke overheid geschiedt. De Minister heelt derhalve op! ;dit punt nog geen vaste meening. Jlij erkent wel, dat de toenemende ze deloosheid een der ergste volksrampenis .geeft, toe dat de pornografie, 'de vuil- sehiijverij en de misdadige afbeeldingen 't zieleleven van oud en .jong, vergiftigt. 'Maar hij ziet hier „mogelijk" ,een toak voor de Gemeentebesturen. Daarin vergist deze hoogst scherpzin nige bewindsman zich. Aanvullende bepalingen bij verordening zijn meer dan niemandnl. Wij -geven dit toe. Maar het betere is slechts te ver krijgen bij: .Rijkswet. Dit al Was het alleen slechts om het feit: dat de openbare onzedelijkbeidjunaest- ftl gekoppeld gaat met winstbejag. (jEn hetzelfde geldt ook voor de 'uitgevprs en verspreiders van de zedenschennende ge schriften en afbeeldingen. Wat zeggen voor dei-gelijke winstma- kende wezens eea kleine geldboete, iop- gelegd door Kantonrechters waartoe plaat selijke verordeningen slechts kunnen 'lei den! f- Niet jnoedgevend, .zoo schreven we bo ven het artikel. t 'Toch is er geen reden i.tot desesperexï- roa. i Be minister vangt zijn arbeidteerst arfti. .Op en ia z-iehzëlf zijn de wetten, van Re gout van ver strekkenden laaxd. iV oor een groot deel komt bet op een juiste uitvoering aan. En het is niet het- zeli'de wie aan het hoofd wan het Depar tement van Justitie, staat. dl! d't opzicht geeft de inaam van den Minister alle waarborgen. Daarom zou de Minister reeds ikraehti- gen steun kunnen verleenen door 'de in voering van een hoogst eenvoudigej-vooral niet-kostbaxe inspectie die waakte voor de deugdelijke naleving der bestaande! ize- delijkhcidsw etten Een dergelijk zich gemakkelijk verplaat send inspecteur kan de staande unagisixa- tuux. in zoover dit noodig ds. piaar vooral de politie waarvoor dit schier -als regel Wel noodig is, prikkelen tot vermeerdering van activiteit. i Als reeel heeft de oolitie 'slechts één pijl op haar boog. Zij 'bestrijdtdelicten tegen den eigendom en tegen -het levfejn gericht. I In dit opzicht heeft de 'Ned. politie een groote superioriteit. Het is -haar een cere dergelijke misdaden te hestrjjdpn ,tm zij' grijpt elk middel aan om daartoe te geraken. Nu is er een spreekwoord, dat met dieven worden dieven gevangen», -Sou teneurs, bordeelhouders, prostituees, zijn objecten vooi' de politie ter 'verkrijlging van inlichtingen omtrent de bondgenooten in het kwade, de misdadigers |tegen eigen dom en leven. 1 Voor wat hoort wat. De bronnen va-n inlichting, zijn moeilijk te missen. -Rn nu zal het wel niet steeds-zoo zijn, maar liet is begrijpelijk al 'is het -verkeerd, dat de politieman, die de strafbare feiten 'heeft op te sporen, wat. door de vingers ziet vooi' den een, die naar zijn oordeel een minder kwaad doet, om den ander die in zijn oogen het ergste kwaad bedreef, te kunnen vervolgen. Een inspectie, zooals wij die sedert ja ren beoogen, kan de politie overtuigen, dat ibeha-lvo de veiligheid ook 'gewaakt moet worden voor publieke eerbaarheid. i, v. M. De Duitsch-Riuhsische besprekingen tot het sluiten van een z.g. handelsverdrag. met de R.ussischë Sovjetrepubliek in aan sluiting met 't reedjs vroeger gesloten ver drag van Rapallo worden door de Engel-< sehe bladen nog steeds levendig -besproken,' Waarbij meer en meer de bezorgdheid blijkt, dat een Duitsch-Russisch verdrag niet in overeenstemming kan worden ge bracht met d° bepalingen der verdragen van Locarno. De diplomatieke medewerker van de „Daily Tel." w'ijst er in het bijzonder op, dat art. 16 van het pact van den volken bond een belemmering voor een Duit-sch- R.ussisch verdrag vormt, waardoor Duitschland zieh tot neutraliteit zal ver plichten. De „Times" schrijft, dat tegenj Duitsch- land's verzekering, dat het verdrag niet in strijd met dat van Locarno is, formeel wel niets is in te brengen, terwijl evenmin bezwaar kan worden gemaakt;, dat het verdrag van Rapallo in overeenstemming met het verdrag van Locarno wordt her zien. Het feit echter, dat een dergelijk verdrag wbrdt gesloten is een waarschu wing, 'dat de zaken in- Europa niet dien loop nemen, waarop men sedert jaretó heeft gewacht. De ontwikkeling beweegt zich thans weer in de richting van inter nationale overeenkomsten. En in Duitschland- zelf? Wel, nu de rijksminister voor buitenlandpche zaken, dr. Stresemann, te Berlijn is teruggekeerd, verwacht men dat het Duitsch-Russisch verdrag tot stand zal komen. Volgens de „Lok. Anz." zouden dp klei ne geschillen, die nog bijl de onderhande lingen tegen Duitschland, en Rusland be staan, spoedjg uit den weg geruimd zijn en zou het sluiten van het verdrag nog deze week verwacht kunnen worden. Gemeld wordt dat de Russische diplo maat Ra dek zich onder een aangenomen naam' te Berlijn bevindt met de laatste instructies van de Russische r^geering. Het verluidt verder, dat Stresemann voor het sluiten van het verdrag mtötj Rusland gesproken heeft met Loucheur en andere vertegenwoordigers der Fran- sche regeering over het verdrag; Rusland had aanvankelijk een absoluut neutrali teitsverdrag gevraagd, doch de groote mo gendheden konden hun goedkeuring hier aan niet hechten. Het nieuwe verdrajgl zal .geen beletsel zijn voor een deelnemen) van Duitschland aan een optreden vaii den volkenbond tegen Rusland, wanneer Duitschland eenmaal tot den volkenbond zal zijn toegetreden, in geval van een niet uitgelokten aanval. i Van Duitsche zijde wordt er op ge wezen, dat de volkenbond nimmer den oorlog aan Rusland of een ander land; zal verklaren, tenzij in gevallen van een. ougeprovoceerilen aanval enRusland is niet voornemens gijn aangrenzende lali- den aan te vallen. Dientengevolge meent Duitschland, dat het verdrag een, bevredi ging is voor den volkenbond en Moskou.. In geallieerde diplomatieke kringen te Berlijn is men dan ook van meening, dat bet Duitsch'-Rnssiseh verdrag wat dit punt betreft, niet zoo belangrijk is. De werkelijke beteekenis van dit verdrag is de nauwere economische samenwerking tusschen beide landen. Reeds Worden op het oogenblik weer onderhandelingen ge voerd over een industrie-leening aan! Rus land» waardoor de Duitsche industrie be langrijke opdrachten uit Rusland zal krij sen. In diplomatieke kringen Weigert ijlen te^gelooven aan de mogelijkheid van een mmtaire alliantie tusschen Rusland en Duitschland. Polen is d;oor den Joop der gebeurte nissen ook verontrust en daaruit is te verklaren, dat Polen zich nu ook her- ïniierk dat Tsjitsjerin bij zijn bezoekt aan Warschau, op 'n tijdstip dat Buitseh - land zoo duidelijk naar het Westen zwenkte, een garantie-tiactaaf' aan Polen aangeboden heeft. Vandaar dat er sprake is van een bezoek van "Skrzynski aarf Moskou, mdien daar de geest nog mbeht blijken te bestaan, waaraan Tsjitsjerin tel Warschau uiting gaf. Maar iiitusschetf Heeft I olen een nieuw defensief tractaab met Roemenië gesloten, dat 'te Moskou niet gunstig ontvangen is, zoodat 'het blijken °°genblik voorbiJ 20,1 kuna»n Of de Vrede zieh veiliger zal gaan vctelen te midden van het op benauwende wijzegroeiende aantal waarborg-, onzij digheids- en defensieve tractaten iivEuro pa, is een kwestie waaraan m'iemand! thans aandicht schijnt te schenken, merkt 'da „N. R, Ot." terecht op. i'i0k, b<5e^ Polen zijn financieele moei lijkheden en te worstelen met een deficit flat veel zorgen baart. De minister van tinanciën heeft thans een nieuw! plan) ont worpen, dat Zaterdag terstond door den ministerraad behandeld werd, toen de le munster Skrzynski van zijn reis naar Ween en en Praag terugkeerde. Dit plan beoogt in de eerste plaats een vermtejer- dering van inkomsten in het belang van iiet behoud van het evenwicht op de be- grooting. Bovendjen zullen de uitgaven en wel vooral die voor de spoorwegen en voor het leger, moeten worden vermin- Zal 111 elk Seval een nieuwe inliatie moeten worden vermeden en wel met behulp: van een wet, die de emissie regelt van het door de regeering uitgege- ven voorloopige geld tot een bedrag van 450 miOioen, waarvoor geen dekking be staat. De statuten van de Bank Polski zullen in dier voege moeten worden ge- rSte 1 u f biD v in staat zal morden gesteld buitenlandsch kapitaal ojn te ne men en nieuwe bankbiljetten in omloop te brengen. De begrooting van 1926 zal in twee deelen worden gesplitst en wel in een defacitbegrootmg loopende van 1' Ja nuari tot 1 Juli en een sluitendp hegroo- ting voor de rest van het jaar. De,staats- beambten zullen ondanks de stijgende uurte geen hooger salaris ontvangen, dan dat van December. De spoorwegtarieven T,0rd<iI1 verh°ogd. Anderhalf jaar lang zullen geen nieuwe beambten meer mpgen worden benoemd. De minister eisebt dat dit gekeele pro-' giamnia wordt aangenomen en zal zich' niet tevreden stellen met een 'gpdftilte, hke aanvaarding. Hij hoopt, datMoS programma de inkomsten met 1200 J'ïï zkdy hijgen waardpor jhet tenf te maken"0 n "g Idui' De sociaal-democraten hebben hiertesen- ^6rJen e^n Programma ontworpen en vnn 2 er bejTTekmS bij den president van den Landdag toegelicht. Tevens ,heh- stete Veö atU?tal Politieke eischen ge steld. Zoo eischen zij, dat ;de radicale boeienparty en de joden in de regerings coalitie zouden worden opgenomen. K»t»rr T°°r het ProSramma dpr [socia listen wel geen meerderheid zal 'worden fiTwrlT' al£emeen verwacht dat 1 rra regeeriDgscoalitie 'ziil- '.i Wa\ daB vermoede]ijk ihet kenen Fen C°,alitie 2011 henen. Een ambtenaars-kabinet zou dan aaxschijnlijk in de plaats komen ivan de tegenwoordige regeering. Frankrijk en Spanj'e zijn met gevol» machtigden van Abd-el-Krim, den gebie- htndeV1 Marokkaansclie Rdfj dn onder handeling over den vrede getreden, waar- L7°?ra!fa'an<be voorwaarden gesteld zijn, dlat de Franschen vóór de eigeniiike vredesconferentie hun front zouden L- gen „rectificeeren en Ahdi-el-Krim erin toe zou stemmen in ballingsehaBL te gaan Het zyn zoo_ hard® voorwaa.rden, dat zü: een capitulatie van Abd-el-Krim zeer na- maaf^i, toestand niet heele- maal wanhopig is, zal hij' erdoor in de verleiding kunnen komen, ookal rtaat vatten 7°°r' deni stldjd maar te her- F^?'i 01111 Probeeren, hoe lang dó Fransche sriiatkist dp kosten van da guer Ateig''4'?'1' verwijdering wMi Abd-el-Krim de verpersoonlijking van het verzet van het Rif tegen Örifc' Spanve mo.gf; op het eerste oog aen be- geyrenswaardl doel liiken, zij kan ook het nadeel meebrengen dat, bij het ontbreken an een centraal gezag, op het Rif de mschillende stammen een eigen politiek toT<^ eil V6el moeiJiJker wordt daar tot een algemeenen vrede te komen. DUITSCHLAND Wlatermcterfabriek afgebramd. Maandagnacht 'heeft een brand de i-wa- termeterfabriek der II. Meinecke A, iG> te Breslau geheel verwoest. De aangerichtte schade is zeer belangrijk. Ongeveer 50.000 watermeters zijn ver brand. De directie vermoedt dat|de brand opzettelijk aangestoken is. Geweldige fabrieksbrand le Maagdenburg. Zondagnacht is in de chemische fabriek Oal'be a, d. Saaie een groote brand uitge broken, die het grootste gedeelte van de fabriek in asch heeft .gelegd. i De gelatine-cpslagpiaatsen, waarin zich' geweldige hoeveelheden materialen lye- yond/en, waren binnen zeer korten itij'd één groote vuurzee. Op het allerlaatste oogenblik moeht het de brandweer jgeluk- ken de ketel- en macliinogebouWen te b- houden, waarin zich groote massa's -ont vlambare vloeistoffen bevond.en. De schade wordt op 1 j/o .millioen mark geraamd. (Msbd.) Be scheuring bij de Saksische socialisten. De partijraad van de Duitsche sociaal democratische partij heeft Dinsdag heb conflict in de Saksische partij behandeld. De 23 leden van den landdag, die uit de Saksische partij! gestooten zijn, en ook' de minderheid van den landdaggroep waren vertegenwoordigd. Na een uitvoerige ge- d;achteii^visseling besloot men een scheids- gerecht te benoemen, dat de zaak zal behandelen en zicli voorts krachtig te verzetten tegen elke poging tot' het on- deimijnen van de Saksische organisatie. ENGELAND De' hertogin van York bevallen. Een telegram van Woensdagochtend 4 uur 25 uit Londen meldde, dat de her togin van York, de gemalin ivan den twee don zoon des Konings, een dochter ter wereld heeft gebracht. Het is het eerste kind, dat geboren is uit het huwelijk, dat 26 April 1923 geslo ten is tusschen prins Albert, hertoo' van Lork en Lady Elizabeth Angela,.Margaret Bowes-Lyon, afstammelinge van de gr», ven van Straehmore en Kinghórne. ZWITSERLAND Een spoorweg over den St. Bernard. Het veelbesproken plan vau den Zwit- serschen Oost Alpenspoorweg, d,at den aanleg van een hoofdspoorw eg in de leemte tusschen Gotthard en Brenner be-< oogt, schijnt na den oorlog de verwezen lijking nader nabij' gekomen dan ooit tevo ren. Men is afgestapt vau het plan voor, een li oofdjlijn, doch wil een spoorweg met smal spoor aanleggen over den St. Bern- hardpas. Op een le Chur gehouden open bare vergadering werd deze kwestie in' bijzonderheden besproken. Aansluitend: aan den reeds besta.anden 31.3 K'.M. lan gen electrischen spoorweg Bellinzona— Mesocco zou de Bernhard-lijn een reeht- streeksehe spoorverbinding tusschen En- gadon, Chyu- en Davos en de badplaatsen.' m Oppex-Italië en Tessino vormen en in zeer belangrijke mate het vreemdelingen verkeer djenen. Dc kosten van aanleg woiden op 32 a' 34 millioen Zwitsersche franken geraamd, waarhij gerekend wordt op een subsidie der Bondsregeering van 10 millioen fran ken. ITALIË Hwstbeeld Kardinaal Consalvi. In het alom bekende park! op den Monte Fincino, waar in den loop der tijden de borstbeelden van vele beroemde mannen, geleerden, diplomaten enz. werden ge-i plaatst, is, naar uit JRome worejt ojemold plechtig onthuld het borstbeeld van den beroemden kardinaal Consalvi, die gedu rende het pontificaat van Paus Pius VII het concordaat met Napoleon tot stand bracht en op het congres van Weenen aan de Kerk enorme diensten beweeg door zijn groote diplomatieke talenten. Het' beeld is een werk van beeldhouwer Temporoni. Bij de plechtigheid werd het burgerlijk' bestuur van Rome, dat het 'beeld laat plaatsen, vertegenwoordigd. De Katholieke afgevaardigde Martire hield de inwijdingsrede. (Msbd.) AMERIKA Pauselijk schrijven tan de Bis schoppen van Mexico. De „Osservatore Romano"- publiceert den inhoud van het schrijven ,des Pausen aan de aartsbisschoppen en bisschoppen van Mexico, waarvan onder laatste jberich'- ten in ons vorig nummer jsprak-er was. Na herinnerd te hébben aan ;dé onrecht vaardige maatregelen der Mexicaaasche regeering tegen de Katholieke gesstelijk- hmd en de deloyale behandeling,'den apog- tohsehen delegaat te beurt gevallen, (bene vens aan de niet-nakoming der (beloften, aan denzelfdcn prelaat gedaan, en' ,de pre ferentie, toegekend aan andere godsdiem- ten, spreekt de Paus Zijn groote voldoe- te n3°geB constateeren, hoe de Katholieken van Mexicojdapper en krachtig hebben weerstand geboden aan manoeuvres, te verklaart, genoodzaakt ie zyn tot het uitspreken van een protest; want de hoop, uitgedrukt in bet consisto rie van 14 October 1925, idat de Mexi- oaansche regeering door redenfeering over- tiugd zou worden, is thans -verdwenen, i

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1