NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND II DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Buitenlandsch Overzicht BUITENLAND GRIEKENLAND MAROKKO BINNENLAND HUMMER 47 DINSDAQ 20 APRIL 1926 223TB JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No, 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Marktl en 2; Telefoon No.474. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1tot6 regels f0,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regelsbeduidend lager. GROOTEWAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Zooals de bladen meldden zijn er- onder handelingen gaande tusschen de D-uitsche en de Russische regeering over een ver drag dat beoogt de overeenkomst ,vaa. Ra- nallo met het verdrag van Loearno te laten strooken. Be laatste dagen hebben de Engelsche en de Fransche regeering daarover inlichtingen ontvangen, eerstge noemde door bemiddeling van den Engel- schen gezant te Berlijn, de Fransche bij monde van den Duitschen gezant te Pa rijs. Daaruitl blijkt, dat een verdrag in de maak is, 't welt men, als een herverze keringsverdrag kan beschouwen. Dok Ita lië is van dit voornemen verwittigd. Uit drukkelijk is verzekerd, dat het nie-uwe verdrag met den letter en den geest van het verdrag van Locarno niet in botsing komt. Be Berlijnsche corr. van de „Ti mes" zegt, dat het moeilijk- valt te beoor- deelen of deze toenadering tussehjen' Buitsehland en de Sovjets als ,een| herver-' zekering, dan wel als een nauwer econo misch contact te beschouwen is. Toen, kort voor Locarno, een afspraakj tusschen Eerlijn en Meskou tot stand -kwam, is ge zegd, dat een volledig verdrag tusschen een kapitalistischen staat en een ,staat, die op de economische beginselen der Sovjets gegrond was, onmogelijk was, vandaar .do bijzondere vorm en de beperkte omvang van deze in October 1925 te Berlijn geslo ten afspraak. In sommige kringen te Berlijn; ,die ove rigens nauwere betrekkingen tusschen Duitschland, en E.usland wenschen, vreest men, dat, het nieuwe vérdrag ten slotte ook van invloed zal zijn op do onderschei dene politieke stelsels, want uit de jongste bescheiden, door Tsjitsjerin opgesteld, blijkt, dat de B ussische politiek .gericht, is op de vorming van een. continentaal front tegen Angel-Saksischen en Amerikaan- schen invloed. En slechts zeer weinig Duitschers zouden thans met een derge- lijko politiek instemmen. In twee tempo's is, naar' men weet, de generaal Theodoros Pangalos tot preste dent der Grieksche Republiek gekozen. Hij kreeg beide malen een verplette rende meerderheid van stemmen, negen- tig procent en meer van het totaal. Be tegenpartij had zelfs geen schijn vajr kans, zooals trouwens al van te vorejir vast stond. In de Balkan-staterj pleegt de partij, die aan 't bewind is, de overwin ning te behalen bij verkiezingen. iEn Pan galos was dictator, die over ,allo macht en machtsmiddelen beschikte. Van een se- rieuse tegen-candidatuur was dan ook ei genlijk geen sprake. Be dictator 'wilde president worden en dus werd hij het. Be kiezers stelden hem, voor zoover zij aan de stemming deelnamen, in het [gelijk. En tezelfdertijd werd een poging tot militair verzet snel onderdrukt. Wie is nu deze president-dictator, ,de man, die over het wel en wee van jfijin land met vrijwel onbeperkte bevoegdheid te beslissen heeft? Wij vinden over hem1 in „Het Centrum" de volgende -levens- bizonderheden meegedeeld; Pangalos is nog geen 50 jaar. Hij werd geboren -to Salamis (uit. de oude geschiedenis -bekend door een fameuzen zeeslag, waar -de Grie ken ;d!e Perzen overwonnen) en' is sinds 30 jaren in militairen dienst. O. a. volg de hij een cursus te Parijs, toen hij tot officier was -benoemd. Hij nam deel aan verschillende veldtochten, klom' snel op en nam ook ijverig deel aan de politiek. Be verkiezingen in 1923 brachten hem' op den voorgrond. Als afgevaardigde van Saloniki werd- hij' met zijn gpheele lijst verkozen en tot hoofd-van de vrij'zin- mge republikeinen verklaard. In 1924 nam hij plaats in het -kabinet van Papa- nastiasoe als minister voor de wettelijke orde en later als minister van Oorlog. ■<'v° kwam, toen hij op 25 Juni 925 zich aan het hoofd stelde van een nieuwo revolutie, die succes had, zoodat ij minister-president en minister van or og werd. Admiraal Kondoeriotis heeft daarna den tijd gekomen geacht om voor j den dictator ruimte te maken, die na- een poging om vnje verkiezingen te -doen hou- eten, zichzelf candidaa«t stelde en nu ver- sozen werd. Daarmee heeft de generaal vooreerst zijn doel bereikt en tevens het hoogtepunt in zijn carrière. Men [moet af wachten hoe hij de politiek ,vexdei\ zal lei- rij®.;.,. 31 gezegd wox(jt ig hij niet de traditioneele tyran, die uit- overgroote ^8, v,°°f eigen veiligheid zijn .toevlucht neam-t tot geweldmaatregelen en wreed- C oudt van openbaan .leven, be geeft zieh gaarne onder -het .volk, spreekt lMr Mm nPreekt SemaWce?jjk en ,popu- pers staat hij "opt .goetfen, d£&Caa' T e™» met 2 U teg^hziu tegen landgenooten, die niet willen zooals zldend nl ben zendend naar een van die eilanden, die wij kennen van berichten over aardbevingen. 2Lft in-j ZltHn er een dertigtal pobtieke leiders, die anders willen Zooals hij reeds heeft aangekondigd V! de bevoegdheid van .den Presided der Republiek, welke tot dusver zeer be- perfct was, aanzienlijk uitbreiden, en zal kWh eigen minister-president ,vre- zen. i Of het hem gelukken zal [in den ietwat verwarden politiek en toestand regel en klaarheid te brengen En of -hij zich lang zal kunnen handhaven? Wie zal het zeg gen! Reeds eerder zijn in Griekenland mi litairen tot macht gekomen en ten val ge bracht. Met den burger-staatsman Veni- zelos ging het evenzoo. En met koning Constantijn niet anders. Be volksgunst is onbestendig in Griekenland. En ,zij wis selt soms zeer snel. Vandaag: Hosanna! Morgen; Kruisigt hem! Bictator Mussolini -wil gekend worden in de Fransch-Spaansehe vredesonderhan delingen met Abd-el-Rrimi. Italië staat op het stand-punt, dat het zich natuurlijk moet onthouden van iedere inmenging in de aangelegenheden der Fransche invloedsfeer in Marokko. Wel echter moet zijn regeering, evenals zij er tegen heeft geprotesteerd, dat Italië ,bij; de opstelling van het Tanger-statuuÜ niet is gekend, zich haar vrijheid voorbehou den, voor het geval het gebied van T.an- ger op eenig'erlei wij'ze als compensatie mocht worden gebezigd. In de Italiaan- sehe perscommentaren op dezen diploma- tieken stap wordt er al ,bij voorbaat tegen geprotesteerd, dat Frankrijk aan Spianje, als compensatie voor de aan Abd-el-Krim te verleenen concessies, wellicht ecu uit breiding van zijn machtsgebied in .Tanaer hoeft toegezegd. Uit een en ander valt af te leiden, dat Italië zooal niet aan de vredesonderhande lingen wil deelnemen, dan toch in elk geval daarin wenseht te worden gekend. Tot eenig conflict zal dat wel niet leiden, maar het. is teekenend voor Mussolini's machtspositie, dgt 'hij- zich dus Jaatt gelden En in de toekomst zal dat er stellig niet minder op worden. Italië heeft hooge am bities en wil vooral in kwesties de oude wereldzee betreffend, voor geen enkels mogendheid meer onderdoen. Be voorbereidende besnrekingen inzake de internationale economische conferentie staan nu te beginnen, en dan volgt over een maand het voorbereidend werk be treffende do zoogenaamde Ontwapenings conferentie. In welingelichte kringen ta Parijs verklaart men, dat geen .gitsteï van de eerste bijeenkomst der commissie van voorbereiding wordt overwogen, dia 11 Mei te Genève wordt gehouden. Men is van oordeel voegt een Haras-telegram hieraan toe dat de betreurenswaardige weigering van d,e Sovjet-unie om aan de commissie deel te nemen, toch niet de sombere verwachtingen, van het resultaat der conferentie -wettigt, die in sommige landen geuit worden. Waarop dit betrek kelijk optimisme is gegrond, zegt Havas er nie.t bij, maai' na al wat gebeurd is, kunnen wjf kwalijk hooge verwachtingen van den voorbereidenden arbeid der Ont wapeningscommissie koesteren. Zooals de „Times" pas weer uiteenzette, beduidt de ontwapening thans -eene verschillende zaak in de verschillende landen. %Een tech nisch, bijna academisch onderzoek moet blijkbaar aan eene actie voorafgaan, maar de bevindingen der voorbereidende com missie zullen de deelnemende regcioringen niet binden. Het zal moeten geschieden in den vorm eener internationale beraad slaging, welke, naar men hoopt, aan eene nationale actie der xegeeringen zal voor afgaan". Bit oordeel getuigt zeker niet van h ooge verwachtingenm'aai wie .weet of de „geest van Locarno" later niet noe wonderen doet- die de gpwenachte ..nationale actie" mogelijk maken! BELGIE Be directeur van een verzeke ringsmaatschappij gearresteerd. Zaterdagochtend is, naar men uit [Brus sel meldt, Posschelle, de directeur ,van de verzekeringsmaatschappij' Union Nationale de Belgique, aldaar in arrest -gesteld. Hij wordt verdacht van valschheid in ge schrifte en oplichting. Het verduisterde bedrag zou, 2 a 3 jmillioen frank bedragen. De aanval ,ip Vandervelde. Be correspondent te Brussel van do „N. B. Ct." meldt nog, in verband met de aanranding van minister Vanderveldo door een groepje fascisten op de Gras markt te Brussel, dat het -parket; zeer waarschijnlijk een onderzoek zal instellen' tegen de verschillende sprekers, die, kort voor de aanranding, in da -zaal der Gran de Harmonie, tot „directe actie" tegen zekere leden van de regeering hadden aangespoord. FRANKRIJK Be torminstortiitg te Toulouse. Be Parijsche redacteur van dei „Msbd."- meldt-: j Boor die zorgen van den deken, den hoogeerw. heer Contrasty, en van -den, ge meente-architect, zijn -de voornaamste kunstwerken, die te bereiken Adelen, uit het kerkgebouw te Toulouse gehaald'. Be kerk zal voor Zeer geruimen tijd on bruikbaar Zijn. Be ruimingsworken rijto' thans voorloo- pig opgegeven, wegens de dreigends,[over helling van verschillende muurvlakken. Er zullen eerst beschermingsnaatregc- len genomen moeten worden voor ,de werk lieden, eer zij het ruimingswerk weer kunnen voortzetten. Coraïne-scliandiaal. Be politie heeft een groot schandaal ontdekt, waarbij' twintig Parijsche genees- heeren zouden betrokken zijn. Het be treft den verkoop van verdoovende en bedwelmende middelen. Be politie heeft bij apothekers tien duizend recepten in beslag genomen, die welwillend door, deze nieJjci geteekend waren. Be clien tèle van deze 'bedwelmende middelen is hoofdzakelijk te zoeken in de tooneel- wereld'. i, 'Het „Journal" mèlcR de arrestatie van een Parij'sch medicus, die eenige maan-' den geleden reeds werd verdacht van het onderteekenen van recepten, waaropi.coca- ine werd voorgeschreven. Be realiter van instructie, Bacquart, n.l. had, geconsta teerd, dat bijna allen beschuldigd .van cocaïne in hun bezit te hebben,- djt kregen door middel van denzelfden medicus. Een voorzichtig onderzoek heeft thans uitgebracht, dat deze medicus geerijandere praktijk had, d-an het afgeven-.van.,,coco"- recepten, die hij veelal van te voren ge- ereed. maakte. Was Hij' bij' een bezoek yan een patiënt niet thuis, dan werden (Ia recepten" door de dienstbode afgegeven. (Z.) RUSLAND Vrijlating van geestelijken, Be Roel verneemt, dat dq -sowjet-regee- ring besloten beeft gedeeltelijk té -voldoen aan het verzoek van den aartsbisschop van Canterbury om de in den loop -der jaren gearresteerde Russische geestelijk-en vrij te laten. Zij: zouden voornemens zijn 1 Mei allé vóór 1 Januari 1924 gear resteerde geestelijken de vrijheid te her geven. - 1 POLEN Be positie cfer regeeriirg. Be strijd tusschen de sociaal-democra ten en den minister van -financië Zdie- chowski beheersebt, naar uit Warschau 'wordt gemeld, de financieel» politiek. -Be sociaal-democraten werken een eigen fi nancieel program uit. Zij stellen -o. a. voor oen crediet te' verleenen van 300 millitjen zloty voor openbare werken ter bestrijt ding van de werkloosheid. Be -rechtsche partijen vreezen als gevolg van 'do sociaal democratische voorstellen een inflatie. Indien de sociaal-democrateli uit de re geering treden, zal ook de nationale ar beiderspartij zich van verdere deelneming aan de regeering onthouden. (Maasbode.) Ee« «ntl-minister vermoord, WARSCHAU, 17 April. (R.C.) Hu- bert Linde, gewezen Poolsch' minister, ;van financiën is vanmiddag om 4 'uur voor zijn woning doodgeschoten door een ser geant van het Poolsehe leger. 1 'Tegen Linde, die tot voor kort directeur van de postspaarbank was, is onlangs1 een proces aangespannen. Hij werd' beklaagd ten nadeele van den staat -een paar mil- lioen zloty te hebben verduisterd. '.Hij verleende met de fondsen van de spaar bank credieten aan zijn broei' te Lodz, die daarmede huizen kocht. Be 'spaar bank, die voor de gebroeders Linde borg had gestaan, heeft later aan Engelsehe banken millioenen moeten terugbetalen. Bij het getuigenverhoor had; de gewezen minister-president Grabsky zeer beZwa- ronde verklaringen voor Linde afgelegd. Men vermoedde echter, dat desondanks Linde slechts tot een geringe straf zou worden veroordeeld, welk vermoeden in :de pers druk besproken werd. Onder 'den indj'uk biervan zou sergeant Zmielkowaki den aanslag gepleegd hebben. Hij,wachtte Linde, die zich! op vrije voeten bevond) vooij zijn woning op -en doodde hem' met een revolverschot. Hij' is in -hechtenis ge nomen. 1 ITALIË j Hollandse!: Paviljoen op de 'Jaarbeurs te Milaan. Men schrijft aan „Be Tijd": Niet Zonder voel zorgen is het Comité gelukt gelden bijeen te brengen om een Hollandsch paviljoen te bouwen. Te mid den dor groote gebouwen, dj-e de andere landen dedjeru verrijzën, staan wij wel zeen bescheiden mót ons huisje, weggedoken achter Buitsehland. Maar het staat el' en al zijn we' niet verschenen met zuidelijke- drnkte, juist onze eenvoud elm keurige netheid zullen ons een goed figuur doetal maken- In het Nederl. eere-comité hebben zitting' geno men de Italiaansche g'ea-nt- in Ben Haag, Mr. van Roy en onze gezant te Romle, da Visser, consul te Milaan, Hosarng, Consul te Genua en Loeb, Consul van Italië te Amsterdam. Hot uitvoerend comité: Ir. A. F. Philips, J. F. van Her-gel, Dï. J. O. Hartogs, Mr. Bubois en Jhr. P. J. Six. Het paviljoen is gebouwd iu dé opvat ting van Hollawdsche soliditeit en ztelfb de tuin met IJnllandsche bloemen ie niet vergeten. - i iMaanda-g wan er bezbek van der. Buca de Aoste. Hij' werd ontvangen, dpoi' den oud-minister Txeub. Dinsdag kwam F rins Hendrik een officieus kijkje nemen en oen bezoek bxengkn aart het payiljoe». Dinsdag bood het Jaarbeurseoinité oen groot diner aan. Woensdag had idp officieele opening plaats Voor de zooveelste mia-ai zorgen we weer dat onze naam' ia het buitenland wordt hooggehouden. Pangalos schenkt genade- De „Vossisc-he Zeitung" verneemt uit Athene, dat de boofdlda'dta's van de muite rij te Saloniki, die ter doodj veroordeeld! waren, door den nieu-wten presidjent Pang-a,- los begenadigd zijn. De regeering is thans aldus de presidlent, op ziilk een hechte ba sis gebouwd, dat er geen opstand',meer to vreezen is. AMERIKA Be drankbestrijding in de Ver. Staten. WASHINGTON, 16 April. (Reuter.) De Senaatscommissie voor de werking dei* anti-drankwetten in de Ver. Staten is gereed gekomen met het hooren der getui gen die tegen die wetgeving zijn, en die een jam|merlijk tafereel ha-dden opgehan- van de wraking van het vigeerende stel sel. Be commissie is thans jiezig met het hooren van voorstanders van de anti- drankwetten. Dezen houden vol dat on der het drankverbod de toestanden zeer verbeterd zijn en dat een terugkeer tot den vroegeren toestand de macht .van den drankhandel in de politiek zou doen herle ven. V rates 0 mie i' li a m!« li ugen De Fransche gedelegeerden, generaal Simon en generaal Mangin, hebben een onderhoud gehad met Kaid Ha-ddou en eenige andere vertegenwoordigers van Abd el Krim. Als resultaat van de^i be sprekingen wordt gempld, dat de ver tegenwoordigers van Abd el Krim' zich bereid verklaard hebben de onderhande lingen in Oudjda aan 'te vangen. Mpn is optimistisch' gestemd ten oj^zichte van de resultaten der besprekingen. De vredesonderhandelingen met de Riffs zijn officieel begonnen. De Matin vernoemt uit Oudjda- dat ge neraal Simon in een interview verklaard lieeft, dat Abd el Krim niét moet meenen^ dat bij tijd zal kunnen -winnen. Hjj1 zal ja of neen moeten zeggen. Indien hij .ja zegt, zal het de vrede ziin, die alle stam men -wenschen. Indien hij- neen zegt. zal onmiddellijk een offensief losbreken. KORTE BERICHTEN De Prins van Wales is Vrijdag ta ruim half negen in Biarritz aangekomen, Koning Gustaaf van Zweden, dia Vrijdag op zijn doorreis van Rome naar Stockholm- te BerEjn vertoefde, heeft -in den middag begeleid door den Zweed- schen gezant een bezoek aan rijkspresi- dent von Hindenburg gebracht. Des avonds heeft hij zijn reis naar Stockholm voortgezet. D-e rijksweerminister dr. Gessier is met twee maanden ziekenverlof vertrok ken. Hij1 wordt ad-interim vervangen 'door den rijksminister van binnenlandsche za ken dr. Külz. 1 Uit Constantinopel wordt bericht, dat de Briteche gezant, sir Ronald Lind say, naar Angora is vertrokken, om de onderhandelingen over de Mosoel-kwestie te hervatten. 1 De sultan van Marokko Mouley Youssef zal binnenkort een bezoek aan Parijs brengen. De Fransche regeering stelt een oorlogsschip- te zijner beschik king. Uit Boekarest wordt gemeld, -dat hef gebouw' van de „Epoca" door nationalis tische studenten is verwoest wegens da aanvallen van dit blad op den Roemeen eeken patriarch. De sneltrein Rosstoff-Kieff is dicht bij Sinjelniko ontspoord. Twee waggons werden vernield. Er zijn 2 personen ge dood en 8 zwaar gewond. Volgens de bladen wil de sovjet-re- jeering nieuwe r adjo-stations oprichten op de Noordkaap, het eiland Nowaja ,eD te Semlja aan de monding der Ohi. De aan de haven van Elmshorn g- legen stoommolen van Koelln, een der grootste stoommolens van Noord-Duitsch- laad ie volkomen afgebrand. Naar de Berijjhsche bladen melden, 2>uitsehe douane te Kehl belasting ontduiking pp groote scfiaai vari-een "Sak sische automobielenfabriek op het spoor ^gekomen. 1 De schade wordt geschat op verschei dene millioenen. Vier douane-ambtenaren tjjn als schuldig aan deze ontduiking ge arresteerd. Een groote boschbrancL woedde iD het ejade der vorige week -nabij den berg Rokko Juxtakobe en bedreigde de stad Kobe ia Japan. Drieduizend brandweer lieden namen aan het blussehingswerk deel. Reeds tweehonderd Repen daarbij min of meer ernstige verwondingen op. In Biza is een bende gearresteerd die bij' botertransport voor den uitvoer bestcand, de vaten boter omruilden tegen vaten met steenen en zandt In Februari zijn 19532 landverhui zers uit ItaHë vertrokken, Hiervan -bleven ei 12J02 in Europa terwijl ;er 7130 naar overzeesclie landen (Argentinië) gingen. De jaarlij'ksche plechtigjieden ter eere van het H. Bloedj, sedert 1150 te Brugge bewaard., zullen dit jaar plaats hébben van 317 Mei. Be H. Bloed processie is vastgesteld; pp Maandag 3 Mei Mussolini is Zaterdagmiddag m-e^-do kruiser Ca vuur te Gaeta van zijn reis naar Tripoli teruggekeerd.. Hij is dadelijk naar Rome doorgegaan, w,aar bij- piet groot enthousiasme verwelkomd, werd. Uit de Zaterdag bekend, 'gemaakte statistiek nopens de bevolking van "Parijs blijkt, dat deze op l Januari 2,838,410 personen, bedroeg of 25,017 minder dan bij de 1 aatste volkstolling in 1921. Be Petit Parisien verneemt uit Oran dat een Fransche patroelje in liet zuiden der provincie Oran slaags geweest is met een afdeeling ongeregelde Moor- eche troepen, die na een kort gevecht (git de vlucht gedreven zijn. Aan Fran'soha zijde zijn slechts enkele lichtgewonden. Het aantal in België verschijnendq dag- en weekbladen is sedert 1910 sterla afgenomen. Volgens 'de jongste opgave verschijnen thans 78, dagbladen tggeu -107; in 1910 en 1529 Wepk- en maandMa-dsm te«en 2059 in 1910. Vrijdagmorgen is in de nabijh-eidl van .Kopenhagen een groot gevechtsvliegi tuig naar bencd-en gevallen. De bestuur der, een korporaal-vlieger, werd gedood. De twee inzittendo kapiteins zijn zwaar, gewond. - De Belgische sociaal-democratische ministers hebben besloten op 1' Mei vrijaf te geven aan het personeel van hun de-' parlementen. -Be Valera heeft een .nieuwe republi- keinsche partij' gesticht, waardoor el thans twee wedijverende repub-likeinsche partijen in Ierland bestaan. Het stadje Waldenburg in Silezië haa ook zjjn hongerkunstenaar. Deze mocht Woensdag sjjn glazen Jrast -even verlaten om zich door een .geneesheer to laten onderzoeken. Bij deze gelegenheids vernam hij echter, dat zijn manager al het binnengekomen geld had verbrast, en dat hij zelf dus tevergeefs had honger geleden. i k -Een telegram uit Honoloeloe meldt; dat er een uitstrooming van lava uit een- der vulkanen heeft plaats gehad .waardoor in het stadje Kona vijftig Kuizen meege sleurd en verwoest zijn. Het lot van -on geveer 100 inwoners is nog onzeker. De stroom heeft een Hoogte van .vijftien meten bereikt. 1 u Zondagnacht om- 2 ;uur is in Enge land,, België en Frankrijk de zomertijd! ingegaan. '1 Bij een slager in het Oosten .van) BexBjh zijn niet minder dan 400 K.G, bedorven vleesch, dat voor de fabricatie van worst bestemd was, in beslaggenoó men. De slagerij werd door 'de politie' gesloten. 1 - In verband met moeilijkheden- bij t'ja regeling van de Fransche schuld -aan dpi Ver. Staten zou PéTet voornemens zijn, zijn a.s. reis naar Londen voorloopig weer uit te stellen. 1 De Chioeesche nationale troepen) trekken haastig, uit Peking terug. Ini da stnd heerscht een paniek. In de haven van New-York dreigt een ernstige stagnatie in verband toet eanl staking van het sleepdienst-personeel. Mussolini heeft Donderdag aqlm boor-dj van de „Cavour" de terugreis naar Rome aanvaard. -;. De zötaertijd zal in de Vereenigxte Staten op 25 April worden ingevoerd ea- tot 26 September duren. De Eijksnriddelen. De opbrengst der Rijksmiddelen over d» maand Maart bedroeg f40.1 millioen, te gen f 35..8 millioen in Maart 1925 in een raming' van f38.1 millioen. Een gunstigen invloed heeft voorts dit cjjfer op het totaal voor het afgeloopen earstei kwartaal 1926, dat toet f 118.9. mil" lioen een zeer mooi figuur maakt oiaast de raming (f 114.6 milHoen) en naast het eerste kwartaal 1925 (fl]0 millioen). Ia het waar dat de maand Februari minder fïaaie uitkomsten leverde, al blijft het al toos een twijfelachtige zaak, te oord-eolen over deze uitzonderlijk korte maandj, - Maart maakt ongetwijfeld een beter fi guur en het eerste kwartaal is voldoende om het jaar verder met vertrouwen tege moet te zien. Nederland—België. In tegenstelling toet de geruchten vol gens welke van den aanleg van het Ant werpenMoerdijk-kanaal niets zou kotoett! en zeker in afzieabaren tijd geen sprake zou kunnen zijn, verneemt „De Grondwet'*- uit parlementaire kringen-, dat reeds ondier- handelingau worden gevoerjd: tusschen da betreffend* regCeringsdepartemanten van België en Nederland over het profiel' van' bet tusschen Antwerpen ea Moerdijk te graven kanaal. In beide regeeringskringem bEjkt toen' due geheel anders over dp kansen vak bet! tot «tandhamen van het fea0aal te ooi-dea len. i

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1