PLEGING NA" OS, NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND H EC Al RE EENING 000,- Voor de tweede maal getrouwd. ^buitenland binnenland" uit zeeland MIDDELBURG DIT BLAD VERSCHUNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS >HE COURANT Berichten. TE 99 pCt. iGHE UNDBOUWBANK /BUBT CO., BRBSSAERTS, 22, Telef. 19! ndentschap NHOEK, •Gent, Temozen WAESBERGHE-JANSSENS. Buitenlandsch Overzicht FEUILLETO N~ V. J). Het Gerechtshof' id(e zaak tegen Muylwijk, ïtbank was veroordeeld ngani.sstr.aiC met aftrek; lechteuis. Het; Hof ver is op formeele groudpn,' loende, veroordeelde het aar gevangenisstraf met ndem preventief ter Zakél den d|pod ten gevolg» diefstal. i' de Mandew-iadnstrie. r gehouden. op 3 April j.L artijen, onder leiding, vaan e'ft niet tot overeenstem-! gevolg daarvan wordtt da Iet. n en Verpachtingen Ivirikelinventaris, De KoË, erke, boereninspan, Pilaar, lek, partij galanterie®', Drt- ■Teijboer. Itale hofstede, Hioolen eet zalen boereninspan', Pilaar» [afbraak, De Wilde enij i J he, inboedel en wmkeliite Ie Kok. f |ek, -woonhuis en erf, bouwt ioedel, Pilaar, nhuis en houten kantoor- llaar. J woonhuis, erf en. tuin aa, lilaar. (II Mei, Bergen op Zoom,. nder Ierske en Kruinin- |ie. Ind, koffiehuis eu winket- I Vain Cleef1. Ltede, Van Dissel. pvruchten, Van Dissel. ireninsp&ni, Van Dissel. rpleging) NUMf.ER 45 D0NDER0A8 15 APRIL 1926 22sth JAARGANG ER f 500,- en 1100,- II. Stoel en Goedkeuring Ïiaschop van Haarlem. de inschrijving op boven dien bij de navolgende Donderdag 15 April a-*-» '3 afgifte der obligaties, n zjjn op aanvrage bijde baar. 10462-200 LANDBOUWBAMK ROSSAERTS. NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: WestsingeJ 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. i Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No.474. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1tot6 regels f0,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Omtrent do vredesonderhandelingen -wollus op til zijn tusschcn Spanje óm Frankrijk «enerzijds en deMooren vanihet Kif anderzijds de besprekingen; .nemen, zooals men weet, heden oen aanvang Wórdt in een part. telegram dei- „N.B.Ct." uit Parijs nader gemeld; 1 „Met een vertegenwoordiger dei' Riff- stammen zal door de Franscho ,en Spaan sdie gedelegeerden worden onderhandeld. Dit kan een fictie blijken,indien) de vijan delijke delegatie onder Abd-el-Krim's hoe de wordt gesteld. In dit alles speelt do binnonlandscho politiek een rol. Het ,vorig jaar Juni al maakte Painlevé do vredes voorwaarden bekend. De conferentie van Madrid heeft ze uitgewerkt. Zo betreffen ecu bestuursvorm, die net gezag .van het Maghzen over liet Rif ontzien, .evenals do onafhankelijkheid der stammen. „Tn de eerste plaats echter moet een wapenstilstand gesloten. Deze zal da troepen'beweginegn" opschorten, den Fran- scliea en Spanjaarden vergunnen enkele beheerscheïide stellingen te bezetten en tusschcn do fronten een soort niemands land to vestigen. Dit alles blijft hier niet zonder kritiek'. Rechts aeht men deze initiatieven een te groote eer .voor de op standelingen. Moreel althans leed Frank rijk de nederlaag tegen hen. De eerste zorg daarom is to voorkomen, dat Abd-el- Krim daarvan gebruik maait om zijn gezag uit te breiden. Daartegenover wordt van bevoegde zijde opgemerkt, dat de verstreken winter den Franscheni ivoor* deel bracht. Ettelijke stamimen liepen :ftaar Sen over. Abd-el-Krim zelf zou in die omstandigheden overleg boven strijd ver kiezen. Voor de Franschen komt 'het er vooral op aan de wegen maai'. Fez en Taza voorgoed voor de Riffijnen af te sluiten. Dit onderstelt handhaving v,an een vol doende krijgsmacht, om ook na het sla gen van h-i overleg hen in bedwang to houden. Hiermee is de bestendiging der wrijving tusschen de regeering en de so cialisten aangeduid". Do reis welke de kanselier van Oos tenrijk, Rainek, heeft ondernomen naar Berlijn en Praag, heeft ten doel de econo mische belangen van zijn land te behar tigen, die nog altijd veel te wenscheq overlaten. De geallieerde mogendheden scheurden bij het vredesverdrag van Versailles de Oostemïjk-Hongaarsche monarchie uit el kaar cn lieten drie afzonderlijke lappen over: Bohemen (Tsjecho-Slowakije), Oos tenrijk en Hongarije. En meteen werd een goed: stuk welvaart van alle drie uiteen gescheurd, maar vooral van Oos tenrijk, thans een kind met een water hoofd, 6 millioen zielen tellend met 1 millioen alleen voor de stad Weenen. Hoe economisch slecht die scheuring is geweest on nog, in haar nawerking, is, deelde onlangs de Woansche corresoon- dent van het Engelsche blad de „Times'1 mede. Du man schreef: i Oostenrijk, Hongarije en Tsjecho-Slo- wakije vormden eens een oeconocmische eenheid. Hongarije leverde ons goedkoop vleesch, meel, vruchten en groenten; in de plaats daarvoor leverden wij goed- koope ïpetuahvaren. Verder sjjonnen wij1 de garens, waaruit Tsjer ho-Slowakije ta pijten weefde. Wij fabriceerden het goed- koope aardewerk en ruilden het voor het mooie porselein en het kristal van fte Tsjechen. Elk gedeelte van de .oude Habs- bujgsche monarchie produceerde dajgene, wat .h'et 't best kon maken. En wat ge beurt er nu? Hongarije weigert onze me taalwaren, het wil zijn eigen metaalfabrie- ken hebben. Thans zijn wij n arm land, 6) -O— „Toen het echter niemand hunner ge lukte, ook maar een fladderend! lint van het gewaad der vreemkip dame te zien te krijgen, hielden deze „bedevaarten" al lengs op, en het „betooverde" slot, zooals zooals de heeren, geërgerd over het mis lukken hunner pogingen, den burcht belief den te noemen, mocht zich voortaan in on gestoorde eenzaamheid en rust verheugen; Door het gezin van den rentmeester, dat met het oude paar dienaren een levendjg. verkeer wist aan te knoopen, werden echter langzamerhand eenige inlichtingen omtrent de geschiedenis dezer veelbespro ken arme vrouw in de stad bek'enjdjen wat men daaruit heeft weten op te maken, komt in het kort op het volgende neer. Maar drink uw kopje uit, dokter, wij moe ten bij het gepraat onze thee niet veTgeten. Mevrouw Von Sieburg wijdde nu eenige oogenblikken aan de zorg voor haar thee tafel, terwijl de geneesheer dezen tijd1 practisch ten nutte maakte, de verschil lende lekkernijen aan te spreken, waar aan hij tot nu toe weinig aandacht ge schonken had. Toen nam de oude dame den afgebroken draad; harer vertelling weer op": „Barones Hallberg is een geboren, freule .von Rösin. Haar vader was ambtenaar in de landen die ons vroeger voedingsmid delen zonden, zijn voor ons verloren .ge gaan. Wij zelf brengen slechts! een kleine fractie voort van de voedingsmiddelen, die wij voor hot gebruik noodig .hebben. Over at belemmeren vijandige douanerechten ons om onze fabrikaten te verkoopen ter be taling van ingevoerd voedsel. .Deswege trachten wij onzen landbouw te bescher men en tot ontwikkeling te.brengen door rechten te heffen ter vermindering van de hoeveelheid voedingsmiddelen, die valt buiten moet worden ingevoerd. De Tsje chen willen ons garen niet meer. Zij kunnen het, naar zij beweren, evengoed «jnnnen als de Oostenrijkers en trachten riu e«n eigen industrie op'te bouwen. Van onzen kant weigeren wij, de .Tsjechen voor pus te laten weven,, en daarom heffen wij inkomende rechten van hun tapijten en probearen zelf een weefnijverheid in het teven te roepen". Het gevolg is, ging de zegsman voort, da.t men overal in Oostenrijk prachtige fabrieken aantreft, die leeg staan, ,en ma chines, die tot werkloosheid gedoemd)zïjri ,,In Hongarije liggen groote hoeveelheden voedingsmiddelen ongebruikt opgestapeld, terwijl men in Oostenrijk eenjj hoogeren prijs dan noodig is voon ons voedsel heeft, te betalen. In Tsjetho-Slovvakijc staan wèei'inriclitingen ongebruikt, .terwijl wij met du ui' geld trachten zelf .kleine jveve- ^ijen to vestigen, die altjjd, .gelijk bijt do Tsjechen de spinnerijen, kleine zaakjes zullen blijven en daardoor minder effi ciënt dan dc groote fabrieken, ;die elk van de beide landen bezit in ,de branche waar in zij uitmunten. Den Oostenrijker, dia zoowel hier to lande als in Tsjecho-Slo- wakije jmseleinfabrieken bezit,, laat men voeten, dat men hem bij da buren niet noo dig heeft. liet gevolg is,dat hij; zijn Tsje chische bedrijf veronachtzaamt cn in zjjn Oostenrijkschc fabriek .het mooie Boheem» sclie porselein tracht te maken, dat in Tsjecho-SJowakije gefabriceerd dient te worden. Men denke zich dit proces overal herltaald in alle gebieden, welke vroeger de Habsburgsche economische eenheid vormden., waarbij 'elk gedeelte druk bezi® is' om volkomen nutteloos werk te doen door met groote kosten een of andere installatie op te richten, terwijl dezelfde soort inrichting in een ander gedeelte leeg staat." Geen -wonder, dat Oostenrijk, het ver kleinde en verarmde Oostenrijk, kwade tijden doorleeft en met de zwaarste moeilijkheden te kampen heeft. Het aan tal w'erkloozen en ondersteunden neemt nog voortdurend 'toe. Een ^jaar geleden toch bedroeg het aantal personen, - die werkloosheidssteun ontvingen 12 a 13 pet. van het gpheele aantal 'ingeschre venen, een verhouding die toen niet veel ongunstiger was dan in Engeland. Thans is dit percentage reeds tot 20 gestegen. Het aantal steuntrekkenden, öp ,1 Janu ari 1924 100,000 bedragende ,w&s een iaar later tot 154,000 en ,o0 1 Januari j.l. tot niet minder dan 208,000 gestegen. In Weenen alleen zijn er niet minder dan 100,000 werkloozen, althans officieel. Maar in werkelijkheid is bet getal veel grooter. Waar moet dat heen? Zal de reis van kanselier Ramek eenig gunstig gevolg) hebben, vooral nu hij ook in Praag zoo vriendelijk ontvangen werd Of staat noe dieper ellende het beproefde land te wachten Indien Oostenrijk niet bestond zou men het moeten uitvinden, placht men weleer te zeggen, daarbij' doelende op de Donar-monarchie als geheel. De tegenwoordige toestand van misère levert voor dat gezegde inderdaad de proef op de som. dienst van den keurvorst van Hessen, haar moeder de eenige zuster van d(e,n) ouden Ravenheim'. De vader stierf vroeg*. Hij1 liet zijn jonge vrouw met het eenige dochtertje in zeer bekrompen omstandigheden ach ter. Toch was de weduwe aan spaar zaamheid en huiselijkheid gewoon en wist met haar geringe middelen meer uit te voeren dan vele anderen met groote som men vermogen. De kleine Therese werd zeer zorgvuldig opgevoed, -en ontving een opleiding, volkomen bij haar stand plas sende Zij verloor helaas! haar voortref felijke moeder, toen zïj juist haar zeven tiende jaar voleind had; Nu wilde dfe oude Ravenheim' de ouderlooze nicht, d|ie tevens zijn petekind was, tot zich nemen en liet zeer duidelijk dje bedoeling Idborsehemteren, haar aan zijn zoon, die in den volksmond! niet anders dan dip wikte jager heette, tot vrouw te geven.- Hij meende wellicht, dat het schoone, lieve, goed opgevoedle kind den jongen heer van zijn vroeger, vrij woest leven ou terugbrengen Of deza het met dit plan eens is'geweest, is nooit bekend geworden. Voor dje kleine echter trad. als ridder in den. nood', een andere verdediger op, de jonge Hallberg, die als luitenant bij het eskadron stond, dftt in haar tegenwoordige woonplaats in garni zoen lag. Tegen die partij op zichzelf was niets in te brengen. De Halbcrgs gingen! voor bemiddeld), zoo niet voor rijk door, cn de jonge m!an had het ook niet erger aam- gelegd dan andleren van zijn soort. Maar- de oude Von Ravenheim raastte eni toorn- Met hot bezweren van de financieele crisis cn het stabili'seeren van .den tram is men in het lauf van Mananna nog niet waar men wü|n wil. p ;- In parlementaire! krmgen te iarija maakt men zich mi weer ongerust over moeilijkheden, die zich kunnen voordoen in verband met het vervallen van de schatkistbiljetten op; korten termijn op 10 Mei a.s. Do Minister van financiën heeft tot nog toe geen beslissing -met betrekking tot deze hiljett.cn genomen, en hoopt(er klaarblijkelijk op, dat- hij door vrijwillige bijdragen in staat zal rijn, deze, biljetten af te lossen. Het ia'echter zeer -de vraag, of de vrijwillige bijdragen daartoe wel voldoende zullen rijn. Peret is en blijft optimist. Terecht? De naaste toekomst zal het uitwijzten. In ieder geval wacht men m wi]d<m kring nu af, of voorloopig vóór 20 Mei, den aanstaande» vervaldatum -on gelukken uit zullen blijven.. Ze kunnen zich op financieel, maar ook op politiek! cehied voordoen. Met Malvy te een de rechterzijde niet gewikte figuur uit het kabinet verwijderd, maar de linkerzijde toont er zich allesbehalve gesticht over, dat Briand dien Minister heeft .losgelaten. Zijn tijdelijk optreden krijgt nu den in druk, alleen te. zijn: in elkaar gezet om links voor dc financieele plannen van Péret te winnen. i Er wordt verder'gezegd, dat Itei'not met zijn aanval op het Kabinet tot na Mei wil wachten, omdat hij de moeilijkhe den met den vervallenden betalingster mijn maar liever aan Briandi overlaat. Hierbij doet zich natuurlijk do vraag voor of het Herriot gelukken zal, tot. zoolang het Kartel in de. Kamer te bedwingen. Als Kamervoorzitter kan hij zien) -natuur lijk niet in debatten mengen; zijn invloed moet dus aehter do! schermen blijven. In zijn voordeel is het weer, dat de Kamer niet lang vóór den ;20en Mei bijeenkomt, zoodat de kans op verrassingen -vanzelf beperkt is. Het dreigende vooruitzicht van oen Kartel-kabinet ontter Herriot kan intus- sch-en a-1 voldoende */*fn om het vertrou wen in het staatsbeheer, waarop het zoo zeer aankomt, ernstig schade te doen. KORTE BERICHTEN Het geboortecijfer in Frankrijk oven- 925 bedraagt 768.983 tegen 752.307 m 1924. Het sterftecijfer was in 1.120 608.919 teg<en 670.027 in 1924. Naar het „Journal" uit Fez' ver neemt» moet Abl f-l-Kiim zijn troepen, ge last hebben, een ziiiver verdedigende^hou ding aan te nemen en geen Frarisehe oil Spaansche posten aan te vallen. Volgens oen bericht aan de „Westminster Ga zette" zouden de Riifi bereid) zijn, de 'suzeroinitcit van dón sultan te erkennen.! Zij móeten zich echter verzetten tegen de ontwapening' der stammen en au- pre „vernederende eischeni Do Franschen eul Spanjaarden hebben den eisoh gesteld, Jpt Abd-el-Krimj het Riffg'cbied moet verlaten. Het Duitsche rijkskabinet heeft gis teren zijn eerste zitting na; het Panisch-* reces ge,houden. De beide belangrijkste kwesties, n.l. die van de financieele rege ling met de vroegeTre vorstenhuizen' en die van het zitting* nemen in de studtie- eommissie inzake den Volken-bondsraad1, werden niet behandeld^ daar db beide betrokken ministers Stresemann en Het Spaansche blad „Liberal' stelt een nationale inschrijving voor der finan ciering; van den bouw van Zeppelins voor de desniettemin tegen dja.t huwelijk met een luitenant, en verklaarde vooruit, da.t hij geen rooden cent voor een uitzet wilde o-even. om' van een bruidschat heelcmaal niet te spreken. Daarover heeft de verlief de jongeman natuurlijk slechts gelachen, en hij moet in zijn) formeelschriftelijk huwelijksaanzoek aan den. oude, in diens hoedanigheid van voogdl, uitdrukkelijk rib woorden hebben bijgevoegd, zooals zij reilt en zeilt! Zoo kreeg hij' ze dan ook, Ravenheim' nam hem' bij zijn. woord. „Een tijd lang leefde het jonge paar, als tortelduifjes. Langzamerhand echter vertoonden zich bij den jongen echtgenoot de gewoonten uit de vroegere jaren van vrijheid weer. Toen een kleine geboren was, droeg misschien ondanks d® vader vreugde over het kind, het gekrijt in dp kinderkamer cr niet toe bij, hem de eng be perkte huiselijkheid gemakkelijk te ma ken. De vrouw van haar kapt, door de verzorging van haar kind plan haar wo ning, gebonden, kon niet meer z'ooals vroe ger overal naast haar man, staan., ge noeg, hij begon het vroegere leven op nieuw, zoo mogelijk nog doller. Jachten', wedrennen, het spel en w!at er nog meer bij behoort, nam, weldra zijn ganlschen vrijen tijd, maar ook rijn beurs in. beslag. Daarbij moet hij eenig'e malen ongelukken met paarden gehad hebben ,eni en allengs 'in handen, van woekeraars geraakt rijn. „Eindelijk viel hij bijl een grootenl wed ren van zijn1 paard en stierf eenige dagen daarna afin de gevolgen' dpr verwonding. een vliegdienst Sevilla—Buenos Aires, nu de Argcntijnsehe regeering haar steun heelt toegezegd aan het plan tot den. aanleg van een' luchthaven te Buenos Ai- ros, zoodra do Spaansche regeering een; aanvang zlai maken; met het bonwen van luchtschepen te Sevilla. Het blad wijst voorts op de uitspraak van den aviateur Franco, volgens welke voor transocpajai- schen vliegdienst slechts luchtschepen zijn' geschikt. De Ijjken der gesneuvelde Duitschers in Zuid-Slavië, Griekenland en Roemenië Zullen worden opgegraven en naar Duitsch' land overgebracht. I Zondag zijn bij Polangen in het He melland drie staatsambtenaren in zee ver dronken en bij Neukuhran drie visschers tengevolge van het omslaan, van hun schuit. Louis Borno is tot president van] Haiti gekozen. Op do banken van Cuba is e.en run begonnen, zoodat men vanuit Havana' onmiddellijk tachtig millioen Dollar zónxji om. aan de aanvragen te kunnen, voldoen,; In een deZer dagen te Moskoul gehouden redevoering heeft Kalinin ver klaard, dat dip sowjet-regeering van plan is verandering te -brengen in haar hou ding ten opzichte der Verreenigdfe Sta ten en dat zij aan de regeering van d(af land nieuwe voorstellen zal doen. De laatste nachten zijh er in hert» Zuiden van Frankrijk, in de dlepartem'en- ten Hérault en Gard, sterke nachtvorsten waargenomen, die aan, de jonge loten van den wijnstok veel schade hebben toe gebracht. In het bijzonder zijn do wijn gaarden te Pailhes, Capestang, Floreasae, Pezènes, Gig'ean geteisterd. Do Meiieaansohe studiecommissie, die een rondreis d|oor het rijk doet, is te Berlij'n aangekomen, en er hartelijk ontvangen door vertegenwoordigers van het Mesicaaneche g'ezantsdhap, het rijks- ministerie van buiten! zaken, de Prui sische regeering en de gemeente Berlijn. Volgens -een B. T. A.-telegrami is Mnsdagmidd|ag brand' uitgebroken in dio opslagplaats van den liakervlougel van het station Leuven. Administratieve bescheiden en materia len waren aldaar geborgen. Naar Parrijscho „Intra-nsig'eant" meldt, heeft een brand tien; huizen van 'het dorp Morbihan vernield. De schalk-, wordt geschat op 500.000 francs. De rechtbank te Hamburg heeiffc den stenograaf Dalenburg, die in Juli van verleden jaar zijn verloofde dlpor drie revolverschoten zbo ernstig; had gewond' dat zïj spoedig; djaai'op is gestorven, we gens doodslag en het verbodjen dragen van wapenen tot Zes jaren, en één mlaalnd! tuchthuis veroorrdeeld. Te Toulouse is een klokketoren inge stort. Verschillende huizon stortten, in onder welko puincta verschillende personen! werden bedolven. Bern persoon wbrdj; ver mist en anderejn: zijd zwaar gelwbnd. TJit Limh, wordt bericht, dat'dp lei der van den Perciaalnscihem militairen j luchtdienst en drie officieren, bij' een vlieg ongeval rijn verongelukt. Mr„ Limburg lid va» den Raait van State Tot lid van den Raal| vani State is beJ noemd mr. J. Limburg-, oud lid| van Gede puteerde Staten van Zuid-Holland!. Het „dc Sonmaville-Rusthnis". Het zal waarschijnlijk nog niet uit do herinnering der lezers van dit blad zijn „De schuldeischers lieten de troostlooze weduwe weinig meer dan het leven, en Zoo had zij voor zich en haar jongtetja niets dan een; zeer kleine weduwerente en. het pensioen 'vani een luitenantsweduwe.; „Toen trok zich de oude bullebak' van eon oom' opnieuw do verlatene aan, bood haar nogmaals een toevlucht in ^djn huis, en toen rij fier genoeg was, die van de hand te wijzen zich zijn vroegere be doelingen ten opzichte van zijn zoon herin nerende, deedt hij haar deni voorslag, het huisje in den ouden burcht tot een voor- loopigo woning voor haar te laten inrich ten. „Daar kun je rustig leven," moet hij gezegd hebben, „en je gezondheid!. ,dio niet van de beste schijnt, in de verkwik kende boschlucht herstellen. Ook behoeft ge geen omslag en kostew te maken, en wanneer er eenmaal iets voor de opvoeding van den jongen gedaan móet wordlen, dap. zal dat tot mijn zorg behooren. Van mij' zal niet gezegd kunnen worden, dpt ik het eenige kind van mijn eenige zuster in ellende heb gelaten, al heeft ze me ook* zwaar geërgerd, door haar huwelijk met dien windbuil."1 „Zoo betrok do jonge weduwe, dja ruïne en dat is de geschiedenis, besta dokter, zboals men ze him althans kenit. Ge zult vinden, dat ze romantisch genoeg is, en geheel en al geschikt om' nieuwsj gierigheid en belangstelling te wekken.'5 De dokter leunde, miet een djepen zucht van verlichting in! zijn stoel achterover weggevaagd, dat in Juli 1925 te Hese hij Nijmegen een rustoord voor Roomseh-Ka- tholieke Ziekenverpleegsters geopend werdi In den korten tijd van zijn bestaan heeft deze stichting, naar zijln stichter, Wijlen den heer P. de Sonïiaville, „fljo Son- oaville-Rusthuis genoemd, voldoenidlo haar nut bewezen. Meer daim zestig verpleeg sters en andere werkende vrouwenvondfen) in de rustige behuizing eu' in.de heerlijke omgeving de geweiisuhto verpoozing en hefe- de«d het bestuur leed), dat liet wijl men voorliands nog niet op den winter was in gericht reeds vroeg in het najaar heb rusthuis móest sluiten. 1 Niet alleen toch is in de a%elooj>«te maanden eenige noodzakelijke verbetering aangebracht ,wagrdoor ook meer zusters opgenomen ku'tfnen worden, maar demo gelijkheid wordt tevens geschapen, om! voortaan, winter eni zomer het rustoord ge opend te houden. ;Met l Mei worden de eerste zusters Ugemoet gezien en vertrouwd kaflï wórden dat een onafgebroken; reetós van rustzoe- kendau zich zal aanmelden. Op d(en duur (zal het daardoor ook g'eiukken dié tó>ste«. der exploitatie te bestrijden. Voorshands gaat d;at nog niet. Nog al tijd' moet de inventaris gecomplateerdj wor den: allerlei kleine verbeteringen wach ten nog op uitvoering. Feitelijk zijn dak buitengewone uitgaven., «n tegenover deza móesten uitengebwoB© inkomsten staan'! Waar dit niet het geval is, blijft het Bestuur een beroep doen op! bet RoomSch- Katholiek publiek. Weldoende led(en zijn! en blijven welkom' Hum aantal' dient als nog belangrijk uitgebreid te worden. De Secretaresse, Mevr. J. van Lant> van deT Schrieok te 's Gravenh'aige, Assetf-! deïftstraat 22, Za.l de aanmelding Van) velen gkarne ztou. i* Dinsdagmiddag had het bestuur vaa de Coöperatieve Melkinrichting ea Zui velfabriek „Walcheren" de leden met. hun vrouwen en dochters uitgenoodigd tot eea' bezoek aan de nieuwe Fabriek aan den Poelendnlensinigel, waar rij onder h»t ge not van een. kopje thee wnrdem toegespro ken door den voorzitter en. djoot 'den eldHri- seur, den heer Zwagerman, die, in. Welge kozen woorden het belaag der nieuwe in richting voor de boeren efn in liet bijWindes voor de leden uiteenzetten. Hierna werd een kijkje genomen in da verschillende deelen (Iter in; werking rijn- do fabriek en ook nu werd van alles meij groote belangstelling'! kettnis genom'eni Vooral voor de vrouwen was deze wijze! Van boter maken, zooals die hier in heb groot wordt toegepast, wat zij andera opj de boerderjj. moeten. d(oen, een belangrijk! onderdeel. j Na nfloop der wandeling' verrOnigirtlpW alle zich aan een koffietafel eni ook'diari na bleef men nog garuimeni tijd gezellig hijeen en wcrdèmi verschillende zaken dys coöperatie en haar bedrijf rakende be sproken. Dinsdagavond werd) in, de sociëteit St. Joris de jaarvergadering gehoudjai vajit den aWdeeling Midjdeiburg van dte Ve reini ging voor Volkenbond en Vrede ontliep voorzitterschap van den heer mr. .T. F. van Deinse. De secretaris, de. héér mr. Mj W. G. van der Veur, bracht het eerste jaarverslag uit van de op 10 Decembeir 1924 opgerichte afdeeling. Tn dit verslag wordi herinnerd aam dfe verschillende spreekbeurten voor de afdeeling gehoudjmj doch ook aan enkele, die in; het voornomen 'hebben gelegen, maar waarbij de sprekers en Zei; „Ik ben bepaald blij'', m'evrouw, dat de geschiedenis, die gij me als1 zoo geheimzinnig eni onmogelijk verkondigde!) ten slotte toch geheel en ai op aardscbenj bodem.' 'en niet, Zooals ik volgens, uw aan duidingen vreesldje, ini nevel en wolken* ge vestigd is. Ik zie er niets vréémds eu bij-» zonders in, en; het eenige, wat er roman tisch bij is, schijnt mij de oude burcht te zijn, die er dan ook als eeni stuk midldel-' eeuwen uitziet. Dat een jong* meisje eert jongen luitenant trouwt, die zijn plioHtèni vergeet en in schulden geraakt, dat een dolle ruiter e«n ongelukkige n; val doel; om tengevolge daarvan sterft, dat jodian: eft' woekeraars er vóór alles op bedacht zijn zich zeiven aan hun geld te hed'peni mijn hemel, hoe weinig- romantisch is dab alles! Zoo bovenmenschelijk grootmoedig kan ik' het ook niet vinden, dat öfe, oudé baron zich do jonge weduwe aantrok; Wat zou de wereld Wel gezegd hebben, als hij het niet gedaan had?, En fet'aeft' jonge, schoone vrouw, wanneer haar dei middelen ontnomen wordicn om in de We reld te schitteren, liever die wereldl ont-' vlucht en zich in de eenzaamheid begraaft) dat is eveneens zèter mótasehelijk I He Ijlijlf er bij; de romantiek, ..het belangwekken de in de geschiedjeinis ligt enkel in 'dien ouaen hoop steenen."- (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1