NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND SCHE LING" DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS thecaire jng AART 1926 05- II De Kiezerslijst. BUITENLAND CHINA BINNENLAND UIT ZEELAND MIDDELBURG VLISSINGEN GOES ISO r. riJD avenhage) zijn van een faaparkt en flOO,- der pers van: "ste hypotheek op de löroentenveiling; zoo- intwoordelijkheid van te Amsterdam en hare Êindhoven, Purmerend, ay. Eindhoven. 's-Hertogenbosch. IK Loosduinen. O- Loosduinen banken, aangesloten bij 22, Telefoon 191. xinsche Groentenveiling" rzitter. Secretaris-Penningmeester. 10309-110 older op den openbaren v. L. Ovezand f 25 oï schipper niet op rijn J. v. Si RotterdamB. 'di Vritmdorf" f 3 öf 3 d. ak met eon auto over een IT. A. V. Krabbend jjke |aak iniet een auto dje lin- weg houden en geen sig- |A, d. W|. Middelburg) 110 behoorlijk uitWgfen naar |Goes f 25 of 25 I bel: J. B. 'sGravenpqj- uders. j sen zonder licht: Wi Z. ouders, M. d. V. 's Hee- Ci'abbenciijke, O. IC. Kloc- staat van dronkenschap ffll openbaren weg: P. G. oï 15 d. te Goes is hooger beroep eg-eni een vonnis van het te Goes waarbij hij is ver- overtreding dronkenschap 1 d. hl en opzending naar richting voor den tijd van J. S. te Wemteldinge we ll op een! rijwielpad rijden t met een1 auto veroordieeld KüMMER 3« DiNSDAQ 30 MAART 1926 22s™ JAARGANG ZEEUWSCHE C0URAN1 Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon interlocaal No.207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Marktl en 2; Telefoon No.474. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1tot6 regels f0,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs,te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Wij "herinneren eraan, dak sinds 23 Maart j.l. op' de secretarieën der gemeon- ten idczerslijist voor een ieder ter in zage ligt en daar blieft liggen tot c» met 21 April a.s: Wanneer men, na inzage van dio lijst te hebben genomen, meent, dat daarop een naam of niet voorkomt óf niet goed voor komt of ten omwille erop voorkomt, dan kan men tot en met 15 April a.s, bij) Bur gemeester en Wethouders reclam^eren. Tussehen 23 April en 15 Mei moeten B. en W. do noodzakelijk, gebleken verande ringen in de kiezerslijst aanbrengen. Te beginnen met 15 Mei a.s. wordt do kiezerslijst van kracht verklaard tot aan 15 Mei 1927 en is het niet meeij mogelijk daarin een verandering aan te brengen. Kicsvereenigingshestuxen en allen die er belang bi} hebben, dat het volgend jaar bij de Staten- en Gemeeateraad'svrakicziii- geu de kiezerslijsten compleet en in ordu zi n, vergewist dus in de komende dagen ervan, of die lijst in uwe gemeente in orda is. Want na 15 April helpt noch klacht noch leelameering meer. Zooals de lijist nu op 15 Mei wordt vastgesteld zal ze dienen bij de verkiezingen van het vol gend jaar. DUITSCHLAND Feb ren ii ach herdacht. Eresk'jent Loete heeft Vrijdagmiddag in den Rijksdag, kort nadat het overlijden van Fehrenbach bekend was geworden, kulde gebracht aan de nagedachtenis van zijin voorganger. De zeer talrijke aanwe zigen hoorden zijn woorden staande aan'. Op Fehrenbach's plaats lag een ruiker witte lelies. Loebe condoleerde het centrum met hot zware verlies, d,at dezto partij heeft gele den, maar het heengaan van Fefcrenbaöh? is niot alleeneen verlies voor hot ,cten- trum', het is een verlies, voor den gehcelen Fehrenhach was een zoon dies volks en wilde slechts zijin volk dienen. Loebe dankte het Huis, dat eensgezind, bleek in do hulde aan de nagedachtenis van den overleden collega. Na deze toespraak condoleerde del. rijks- kcanselier den president van den Rijksdag mot het verlies van djt lid. De RiijJksdiag is Zaterdag op reces ge- h gerechtshof heeft beveS- van do rechtbank te Mid- bijl J. van P., arbeider tc egens mishandeling werd 1 (maand gev. voorwaardP- :oeftijd van een jaar. Do begrafenis van Fcliranhach. FRtEIBURG IN BREISGAU. (Maan dagmorgen hebben rijkskanselier Luther en de ministers Marx, Gessier en Brauns, zoomede de voorzitter van den Rijksdag Loebe, zich naar het sterfhuis begeven om de familie de betuiging van deelneming der rijksrageering over te brengen. Na den kerkdienst hebben dezelfde regee- ringsvertegenwoordigers de begrafenis bij gewoond. Het presidium van den Baden- schen landdag en talrijke Rijksdag- en Laaddag-afgevaardigden waren op het kerkhof aanwezig, waar Luther namens de regcering en Marx namens hel) cen trum den overledene een laatsten groet brachten. BELGIE Bit a«m Ylaamschcn taalstriip. In de laatste vergadering van don ge meenteraad dev stad Eócloo, in Oost- Vlaanderen, stelde een liberaal anti- Vlaamscbgezind' raadslid voor, 'de subsidie door de stad aan de vereeniging voor de Vlaamsche cursussen aan de universiteit te Leuven toegestaan, af te schaffen. Dit lokte echter van Katholiek-Vlaamschige- zinde zijde een tegenvoorstel uit, om' te bepalen djat, waar de regcering er nog altijd niet toe gekomen is, de universiteit te Gent te vernederlandschen en de uni versiteit te Leuven groote diensten be wijst aan het Vlaamsche volk: do Jiarlijk- sche subsidie van 1000 op 2000 frank wordt gebracht Dit voorstel werd aangenomen mat 8. tegen 5 stemmen. (jj, Qt y Groote gezinnen. Terwijl in d,e groote steden van België en in de Waalsche nijverheidscentra, ge zinnen met 3 of' 4 kinderen met den dag zeldzamer worden, telt het Vlaamsche land nog steeds een aanzienlijk aantal groote en zelfs overgroot© gezinnpn Wel ke na een driestal geslachten, bjjina de be volking van een geheel dorp gaan uitma ken. Zoo overleed; dezer dagen te Veurne, in West-Vlaanderen een 95-jarige (wedu we, die de gelukkige moeder was van 18, kinderen, de grootmoeder van 49( de over grootmoeder van 66 en de bet-overgroot moeder van 2, tezamen dus 135. Zeven en twintig dezer kleinkinderen stemde» aan den naburigen Ijzer, op enkele kilo meters van hun geboortestadjeacht hun- ma* sneuvelden er. 1 FRANKRIJK i n- Het finaneieele debat ni de Kamer zal heden plaats vinden. De lmaumeele commissie tüt de Kaïner nami met Ij tegen 10 stemmen en '3 onthou dingen het voorstel van minister Peret aan, inzake een omzetbelasting van' 3 o/0 .uitgezonderd de Hein© zaken. (Zie verder laatste bericht). Mgr. Schaepfei' beter enif. Uit Farijb meldt men aan „Dc Msbd": De vele Nedjerlandere, voor wi« mgr. Schoepier, bisschop van Tarbes en Lour- dies, altijd een groote sympathie aan den dag legde als zij den doorluchten pmelaat kwamen bezoeken, zullen zeker met groote voldoening vernemen, dat er een! gunstige wending is gekcomen in de ziekte van den hoogen lijder. De doctoren hopen dat een duurzame verbetering is ingetreden. Mgr. is th,ans buiten gevaar. i ENGELAND licit miliionaii' «verleden. Donderdag is te Swansea op 74-jarigen leeftijd overleden Henry Folland, een van de grootste blikfabrikanten. Hijl was als jongen in een Hitfabriek Werkzaam ge weest en had' daarbij zijn arm verloren. Vrienden, die medelijden niet hem hadden, haddon hem1 toen oen plaatsje als Herkl op 'het kantoor bezorgd: Voordat hijj 30 jaar was, was hij! echter al bedrijfsleider. In den loop der jaren kwam hij' aan het hoofd te staan van elf groote blikfabrie- ken, die als de Follamd-groep bekend ston den en later werd'en opgenomen in de fir ma Richard Thomas Oo., «en van ,de grootste blikfabrikanten van Europa. Meu zegt, djat Folland gedurende- den oorlog alleen 1.230.000 pond heeft ver diend.. (N. RL Ct.) D« prins van Wales aan het oor geopereerd. De prins van Wales, van wien dezpr dagen gemeld was, dat hij aa.n hevige oor pijn lead, heeft, volgpns een officieel be richt, een lichte operatie ondergaan voor een telkens terugkeerend ongemak aan het oor, dat het gevolg is geweest van een griep-aanval. De operatie bestond in een insnijding in het trommelvlies en heeft verlichting gegeven. HONGARIJE Mgr. Zadravetz Ij uiten1 verdenking. Men schrijft uit Boedapest Met groote voldpening heeft men kennis genomen van het feit dat de aanklacht tegen mgr. Zadravetz en nog twee ver dachten in het bankbiljetten-schandaal is ingetrokken. Zoodat eindelijk de on schuld, dier verdachten aan het licht is ge komen en nu ook officieel vast staat, of schoon iedereen die den priester kende, wel wist, dat hij vrij uit ging. Slecjhts zijin vijanden hlebben getracht, hieruit munt te slaan en er een politiek em Zoo mogelijk anti-godsdienstig relletje van te maken. Mgr. Zadravetz wilde geen reqhtsbijf stand, maar voerde zijin eigen verdediging. Hij hield, een rede van een half uur, die op alle aanwezigen een diepen indruk maakte, zoodat velen zelfs schreiden. In de rechterlijke verklaring werd ge zegd dat geen termen aanwezig waren de aanklacht tegen den legerbisschop te handhaven. Het is vast komen te staan dat de bisschop bij de eedsafname te goe der trouw was en geen oogenblik zelfs dacht aan de FrankenvervMsching. ïïij| meende een geoorloofde nationale zaak te dienen, waarbij het ging om propaganda voor Hongarije. („De Tijd") AMERIKA Ecu gevallen grootheid1. De „Chicago Tribune" weet te meldjen dat kolonel Forbis in de gevangenis van Leavenworth is opgesloten. Kolonel For bis werd veroordeeld tot twee jaar en tienduizend dollar boete, omdat hij als leider van het Veteranenbureau duizenden dollars had verduisterd. Als vriend Van president Harding en om zijin schitterende militaire loopbaan in Frankrijk, genoot hi;i het volste vertrouwen, tdpc|h misbruikte dat door steeds contracten af te sluiten voor hospitalen, die echter nooit gebouwd werdjen. De verstrekte regeeringsgelden gebruikte hij ten eigen bate, terwijl hij! bovendfen groote legervoorraden verkocht tegen belachelijk lage prijzen. Eindelijk liep hij! erin door activiteit van eenige dagbladcorrespondenten, die er achter kwamen, hoe hijl militaire klGedingstuk ken voor een vijfde van de marktwaarde aan particuliere firma's verkocht. Een week later kocht de regeering da goederen voor den vollen prijs weer terug. Dit feit bracht Forbis voor de rechtbank. („Do Tijd".) Een kluizenaar vermoord'? De politie te San Erancisco stelt een onderzoek in naar den dood van Maxeario Timon, een ouden Huizenaar te OaHand (Californië). Men denkt, dat hij 'n slacht offer van duivelaanbidders is geworden. De politie heeft een met blo,.dj geschreven brief in zijin kamer gevonden, gericht tot djen „Almachtigsten Lucifer", en door d-en vermoorde ondertcekend. Verder vond men een lijkt van inwoners vaü San Fran cisco en OaHand en vele Spaansche boe ken over magfe in de kamer, maar ook een hoeveelheid sterke drank. Naar enkelen beweren, hield Timon zich, behalve met magie, ook met frank- smokkelen bezig. (N. Bi Ct.) Anglieaansche bisschop afgefcrecr». Reuter seint uit Kingston De Anglicaansche bisschop van Ontario Bedwell, wiens echtgenoote onlangs naar de Katholieke Kerk' is overgegaan, is af getreden. Het huis dier bisschoppen nam( zijn ont slag aan. (Msbd.) Groote rampen in Brazilië, Naar luidt van berichten uit Rio-de Janeiro zijn dezer dagen in Brazilië twee zeer ernstige rarnpcp voorgevallen. Bij) Fetraogrande, in den staat Mi nas Geraes, viel een trein 100 M. diep in een afgrond. Het aantal slachtoffers is nog, onbekend'. Hot tweede bericht vermeldt dat een stoomboot met pleiziexrezigiers uit Bajhia, die een uitstapje maakten, op een rivier is vergaan. Daarbij verdronken 30 passa giers. George Sjiiua f. Te Los Angelos is dezer dagen de Ja- panner Gerge Sjima, overleden. Hij! w'as bekend onder den bijUaam van „aardap pelkoning" ,en moet een fortuin van ca. 15.000.000 dollar' hebben, nagelaten. Er Werd van Sjima verteld dat hij de rijkste Japanner was buiten zijn geboorteland'. Jeritza-, d,e vermaarde zangeres, is Za terdag uit de Ver. Staten naar Europa teruggekeerd. Het was haar vijfde Ame rikaan sche tournee, waaronder dertien we ken zingen bij) de. New-York'sche opera a,d 3,750 dollar per Week. In het geheel heeft deze kunstreis de zangeres drie ton Nederlandsch opgebracht. Zij 'had 29 weken in.de Ver. Staten getoefd. 1 (N. R,. Ct> De burgeroorlog. PEKING, (Reuter). Met den opjnarsch! van de Chineesche geallieerde legers (die van Tsjang en van Woe) van Tientsin naar PeHng is de burgeroorlog eenj nieuw stadium ingetreden. Het is in het algemeen gesproken het voornemen van de leiders van het (nationale" leger om den opmarsch1 der geallieerden tegen te gaan, terwijl! er vre desonderhandelingen gevoerd worden. In- tusschen worden de krachtigste pogingen in het werk gesteljd rnn geld bij'een te krij gen ter uitbetaling van de soldij aan de troepen van het „nationale" leger, die om' Peking heen liggen. (N. R. Ct.) KORTE BERICHTEN Naar Reuter uit Moncton in Nieuwl Brunswijk meldt, heeft een brand twee naast elkaar gelegen schouwburgen in de asch gelegd.. De schade beloopt 200.000 dollars. Matt, de Beiersche minister van «eredienst, is Vrijdag, na afloop van een bespreking met de coalitiepartijen ovei) de belastingverlaging en de vereenvoudiging) van den staatsdienst in zwijtar gevallen. Er bestaat geen reden tot ongerustheid. In de eerste helft van Maart is het aantal werkloozen, dat steun geniet, in Dnitschland met bijna 1 o/o gedaald. De jury te Frankfort a. d'. Mainl heeft Vrijdag een verpleegster wagens moord op den chirurg Seitz ter dood ver oordeeld. De begrootingscom'missie van den Dnitschen Rijksdag heeft besloten onmid dellijk een crediet van 20 millioen mark ter beschikking te stellen van de nood lijdende wijnbouwers. De Saksische stad Olsnit.z in het Ertsgebergte is aan het verzakken. ,Men beweert dat Tn de heele stad eigenlijk geen enkel huis meer recht staat. Vrijdag reed op den straatweg van Pirna naar Heidenau in Saksen een mo torfiets in volle vaart in een groep van 15 turners die op een na allen gewotad' werden. Vier hunner zijn aan hun won den overleden. Ook de oestuurdea van del motorfiets is dood. In den a.s. zomer zal Kopenhagen in dagelijksche luchtvaartverbinding staan met zeven groote Europeesche steden, t.w. Londen, Parijd, Dresden, Berlijn, Amster dam, Praag en Weenen. Moelai Jpessef, de sultan van Ma rokko zal in Juli, omringd! door de groe ten zijns rijks, niettegenstaande de Koran den sultan verbiedt de zee over te steken, te Parijs komen om daar da Mohamedaan- sche moskee, die in aanbouw is, in ,te wijden. De kleine republiek San Marino in Italië heeft een gezantschap bij het Va- tikaan ingesteld. De Fransche Senaat heeft met 272 tegen 16 stemmen het ontwerp der huur wet aangenomen, echter met wijziging van vele door de Kamer aangenomen ar tikelen. Na voorlezing van de koninklijke boodschap, waarbij het parlement ontbon den Wordt, is het kabinet Bratianoe in Rnmenië afgetreden. -De zevende verjaardag van da stich ting van de fascio is in geheel Italië ge vierd mat plechtigheden, waarbij toespra ken gehouden zijin en optochten gdhoudeinL Te Rome heeft Mussolini in het hippo droom Villaglore een groote toespraak gehouden. In de pas gewijda Glücksgorg-kapel der kathedraal te Roskilde is Zondag het stoffelijk overschot van de koningin- moeder Louise van Denemarken bijgezet. Volgens bericht uit Madrid is bet theater Albaneo in Granada volledig af gebrand. D<; rijkskanselier hoeft Zondag den Oost'eurijkschen bondskanselier Ramek, bij' diens bezoek aan Berlijn een maaltijd aan geboden, w'aaraan de rijksministers deel namen. Uit Rabat wordt gemeld, dat Abd- el-Krim een oorlogsraad, heeft gepresi deerd, waarin tot hervatting der vijande- li;kho.d'Gn werd besloten. Twee legergroe pen zijbi reeds opgerukt, Uit Palermo Wórdt gameid,' dat her tog Louis Philip Robert van Orleans, de Franscho troonpretendent, daar op 57- jarigen leeftijd is overleden. Dp uit'uwe Gouverneur va» Nedklndië. Dc nieuwbenoemd® Gouverneur-Gelnei- iaal van Ned. Indië, Jhr. Mr. A. C. D[ de Graeff, op dit oogenblik NederlandtetW gezant te Washington, werd; 7 Augustus 1872 to 's-Gravenhage geboren, id dus 53 jaar oud. Hij' studeerde te Leiden en vertrak in het jaar 1894 naar Nederl. Indië, w,aar hijl Werkzaam werd gesteld ter Algem^ene Secretarie en 'een groot gedeelte Van zijn leven in verschillende rangen heeft door gebracht, ook als le secretaris en later als algemeen Secretaris. Jhr. de Graeff was lid en later vice- president van den Raad van Nedierla»dsch> Indië. Den 13en December 1919 Werd; hij be noemd tot Haxer Majesteits gezant te Tokio, welke gezantschapspost liij' ,16 No vember 1922 verwisselde tegen den post in de Vereenigde Staten van Noord-Ame- rika, als hoedanig hij', befcalvo te Was hington, tevens geaccrediteerd was bi} de Republiek Cuba. Jhr. de Graeff is gehuwd met een dochter van wijlen den gouverneur-gene raal van Ned.-Indië jhr. van der Wtijdk. De spo o r w egl ari cv en. Een brief van het) Ni V. Vj, Het Nederlandsch Vei bond van Viak- vcreenigingen heeft aan den minister van waterstaat een brief gezonden, waarin het zegt dat z.i. een sterke vermeerdering van het reizigersvervoer slechts te ver wachten is, indien een belangrijke ta riefsverlaging, speciaal voor de derde en tweede Hasse wordt ingevoerd. Het Ver zoekt verder geen tariefswijziging goed te keuren, waarbij de derde klas-reizigers in nog ongunstiger positia worden ge bracht tegenover de reizigers in de beide andere klassen, dan reeds nu het geval is. De Raad' van Bergen-ivp-Zoom. „De Zoom" meldt, dat Vrijdag hijl den Burgemeester bericht is ingekomen van den Minister v. Binnenlandsche Zaken en Landbouw, dat hij het besluit van den raad, genomen in zijin vergadering van' 25 Februari ten opzichte van de Groot, voor schorsing zal voordragen. Dit besluit, waartegen de burgemeester bij' de Kroon in beroep was gegaan, be- belsdte de handhaving van den heer Da Groot als directeur en leeraar van da gemeente-muziekschool. D[B WATERSNOOD. Bij het Rt-K. Huisvestingscomité w'as tot en met 28 Maart een totaal aan gif ten binnengekomen van 732.465, waarvan f661.111.68 aan de Algemeene Watersnoodcommissie is afgedragen. Voor de a'fdeeling Middelburg van de Chr. Hist, partij! hield Vrijdiagavond het Tweede Kamerlid, jhr. mi-, Rutgers van Rozenburg een levzing over het on derwerp: „Rechtsche samenwerking ge- wenscht i Na een kort historisch overzicht van de samenwerking van R.-K. met de libera len, en later met de A.-R., en de goedjd rechtscha samenwerking vam 1901 totl925 toe, schetste spreker hoe verschillend did opvatting van do Christelijke partijëmi en do vrijzinnige is op het gebied vaan gezag en vrijheid. Spreker kwam1 tot de conclu sie, dat do samenwerking tusschem dp par tijen, die zich stellen op het standpunt van Christelijke staatkunde, tea spoedigste tabet worden hersteld. Op een desbetreffende vraag zeidj* spre ker, dat bet niet waar is, dat die R.-K. de eenige partij is die garen heeft gesponnen bij da coalitie; in tegendeel het zijd! juist do R.-K'., die het meeste offers moeten .brengen, mu pas nog door het verzoek van! nir. Marehant om samenwerking af te wijzen. i Bakker wedstrijd te Middelburg, Door da N.V. Industrie- en Hafnjdiels-, maatschappij v. h. C. Diederik Zoon ta' Rotterdam1, is (Woensdag alhier een wad)- strijd gehouden voor bakkers uit Zeeland) en Westelijk Noord-Brabant, die een be paalde hoeveelheid gkondfetofTen voor hun bedrijf van deze firma, hebben afgenomen., Een Hink aantal bakkers hadden inge zonden. Dc uitslag is: Extra-prijzeni van 413.0 de hoeren J. Heijneni', Roosendaal, en C. Sanders, Midlc'lplburg. A'fdeeling Beschuit: Eereprijs, verguld zilveren lauwerkrans en! f 25 de heer A: v. d. Linde, Aardlemburg;; groot verg. zil veren med. en Tl 20 Koekf'abi'iek' E. V. Ali te -Middelburg; Groot zilv! kruis en f1I5! J. Helleanans, Roosendaalgroot zilv. meci en '£10 J. BirnmelZoutelande zilv. med: an f5 J. C. van Disseldorp, Priusenhage; gr. bronzen mfed. en f 5 J. Heijnen, Roo sendaal; br. mled. en '1S5 J. üroukera, Se-; rooskerke; zeer eerv. vermi L. Goeman Goes; A. de Boer, Hoogezwaluwe en J: D. Noordhoek, Geersdijk; Eerv. verm'. H'. (Stroopman te Zwingelspaajn'. Afdeeling mblkbrood; eereprijs zilVerens beker on T25 L. Goeman, Goes; gr. verg,' zilv. med. en Ï20 C. Sanders, Middelburg, verg', zilv. nted. en f' 15 C. Maris, Klun- dcit'gr. zilv. mbd. en f 10 J. Ileijhem, Roosendaalzilv. m'ed. en 5 Gebr. Buija JEtten; Br. m'ed. en £5 P. Veybaten Stan-i daardbuiten en P. A. dje Waal, Vlissingen zeer eerv. verra. M. J. Hoeken brouwer, Klundert; J. J. Koenen, Sprundel en we® van Nieghen, Kloosterzamde. A'fdeeLÖng waterbrood: verg. zilv. eere kruis en fl 25 G. Sanders Middelbuggr. verg', 'zilv. mted'. en 20 A. van Castel Wa genberg; verg. zilv. med. en 15 J. vapi (Damtie, Goes; gr. zilv. med, en 010 F. v-, d. Vreugde, Wolphaartsdjijkzilv. med. en f 5 J. J. Hendrikso, Middplburg; gr. br.. med. en f' 5 A. de Visser, Arnemuidtenbr: ffi.ód. en £6 IZ. de Smid(t, Oostburg.; zeer eerv. verin'. A.. J. Moggré, Biervliet; J. de Koeijer, lerseke; C. Felius, Iersetë eerv. verm. H. Bimmel, Domburg. 'Aïdeeling KrentenbroodGroot zilv. kr. en f 25 P. J. Qomelis, Rittliem, 'gr. zilv. m'ed. en 12fi J. Verboom', WolpliaaTts dijk; zilv. Med. en 'f 15 F. d(p Vreugde, .Wolphaartsdijfc; gr. br. m'ed. en £5 Hb van Leerdam', lersekebr. mod. en f 5 M. Molhoec Wolphaartsdijk;; zeer eerv. vernal H. Stroopmbn te Zwing-elspaaaC. San ders, MidtfelburgEervolle verin. II'. Schoe Veere, en A. de Visser Araemtiiden. Afdeelingi koek' en banket: verg. zilv. med. en f 25 J. Heijnen, Roosendaal, gr. zilv. med. en £20 J. Scheele Axel', znv. med. en £10 C. Maris Klundert; gr. hr'j med. en £5 C. Sanders, Mid-delburgbr. med. en £5 M. C. Deurloo., Tholen; zeer, eerv. verin'. J. de Lint, Zevenbergen; eti de E.V.A. te Midktelburg.'; eerv. verm. I), Goeman, Goes en J. Verrboom' Wol phaartsdijk. (Bovenstaand hericht lag gereed! voor om vorig numtaer, doch kou daarin we gens plaatsgebrek niet worden opgeno men. Red.) i 1 De Maasbode van Zaterdag bevatte een bericht vólgens hetwelk de firm'a' Wilton uit Rotterdam het plan zou heb ben alhier een reparatie-werkplaats op tel richten. Uit de besten brom vernemen wij', dat dit bericht geheel onjuist is. <M. Ch) Het Duitsche stoomschip' „Anto- chia" van Amsterdam naar Antwerpen,' heeit Zondag in den Sabdjijmkil, voor hier aan den grond gezeten. Later is het schip! losgekomen en naar Antwerpen opge- stootod. 1Te dezer stede hebben twee schoor steenbranden gówoed in id,oPiet Hein straat en een bran'djo in de Kanaalstraat. In alla gevallen kon uitbreiding vooriarmen wor den. Heden (Dinsdag) is alhier a.amgeko- men hete toonischip „Tjerimai"- van daa1 Rotterdalmisohen Lloy-d, teneinldie aan. de werf! der Kon. Maatschappij „de Scheldp"3! nieuwe ketels iu te n«men. Feest in „Magazijn Nederland". In het met vlaggen getooidp perceel van „Magazijn Nederland" }n de Lange Kerkstraat alhier werd' Zaterdag jfl. 70- jarig bestaan dier zaak Naarnl. Vennoot schap Goederenhandel der firma Katten burg gevierd, gelijk zulks in de andere filialen in ons land' evenzeer het ge val was. Nadat te 12 uur in „Hotel Centraal'^ ten overstaan van den notaris en de com missie van controle en verificatie Was geconstateerd, dat de reclame welke da firma aan dit jaarfeest verbindt juijsé zoo wias opgezfet en ingericht als in de couranten was vermeld geworden, kwa men te half drie de commissie henevens verschillende genoodigden in dc groota winkelruimte van het perceel. Lang® Kerkstraat bijteen, waar een prachtig bloemstuk op een der toonbanken getuigde hoezeer men ook! in Goes met dit feesl telijk gebeuren meeleefde. De firmant, de heer H.' M. Kattenburg nam' daarop het Woord tot het uitspre ken van die volgende rede: Heei'en Leden der commissie, i Diames en Heeren. Onder meer belast mfct de exploitatie van onze afdeeling Zeeland, is het mijl een bijzonder genoegen, u uit naam van onzei Vennootschap hartelijk welkom te heetetf en u te danken voor het feit, dat gij wel

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1