CHOOL NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Eerste Blad Seleeninfl» sito's 4 pet. buitenland bFnnenlanT" E COURANT -GRAVENHA6E n. brootewaarde van publiciteit wordt gelezen in alle kringen Extemaatr DE OVERSTE. ■at - Telefoaa 1 NUMMER 37 ZATERDAS 27 MAART 1S26 22sra JAAR8AN6 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Wesfsingat 75, GOES; Telefoon interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No.474. Abonnementsprijs 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1tot6 regels f0,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs.te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. Olt nummer bestaat uit twee bladen Passieweek. Met den Balm-Zondag treden wij taor- gen de Goede Wpek, de Passiqweefe bin nen, gewijd aan de herdenking van bet 'Kruismysterie. „Onder alle feiten, die ooit in de we reld hebben plaats gehad", zoo schrijft Dr. R. van Oppeixraay S. J. in „Het gods dienstig leven", „is bet bittere lijden van .Tezus Christus de gebeurtenis Waardoor God bet meest wordt verheerlijkt en de mensehen bet meest worden gebaat. Het Kruis is bot middelpunt, bet kort begrip van ons geloof. Het Cbristendbm' is de godsdienst van het bitter lijden en sterven van Jczus-Christus. Door Zijn vrijwil lige gehoorzaamheid tot aan de-n dood des ltruises beeft Christus aan do Goddelijke Majesteit voor onze ongehoorzaamheid! vol ledig, ja overvloedig eerherstel gegeven en ons verlossing van de verdiende straf gebracht". Slechts het door den valscben schijn van eigen voortreffelijkheid verblinde anensclienveistand1 weigert dit te erken nen en daarom' is voor aardschgezindé meiiselien. die gelooven, dat de wereld niet haar geld en genot alles is, het lijden van don Godsmensch ten eeneumale onbe grijpelijk. En toch, wat is iedere open baring van Gods grootheid in de natuur,' vergeleken bq1 de openbaring der godde lijke liefde van den Lijder op Golgotha. In het Kruis reikt de oneindigheid tot in het aardsche leven'de oneindige liefde, de oneindige belooning, de oneindige recht vaardigheid, de oneindige straf. Met ein digen maatstaf kan het Kruis niet ge meten worden. Het offer k de meest begrijrplelSjkfo taal der liefde. Toen God wilde open baren, hoo groot Hij was, sprak Hïj| dooT werelden te scheppen; toen Hij open baren wilde, boe lief Hij ons bad, sprak HL door voor ons aan het kruishout zijn bloed te vergieten. Wat zouden wjj van Gods liefde begrijpen zonder den Ge kruisigde? DUITSCHLAND De Braziliaansehe nokt aan Duitsclil.md. BERLIJN, 25 Maart. In verbandj met Chamberlain's rede in het Lagerhiuis wordt thans bet antwoord van 'Brazilië van 1 Dec. 1924 op Duitschland's nota; van Sept. 1924 inzake toetreding tot dejy Volkenbond openbaar gemaakt. Daaruit blijkt dat Brazilië op de Duitsche aan-i Vraag beeft geantwoord, uiet slechts geen enkel bezwaar te hebben tegen Duitsch land's tdoetreding, maar deze te wenschen. Ook had Brazilië geen bedenking tegen, de verleening van een vasten Raadszetel aan Duitschland. Met geen enkel woord waarschuwt de nota naar Chamberlain klaarblijkeüjik heeft verondersteld dat Brazilië tege- lijlk met Duitschland aanspraak zou ma ken op een vasten Raadjszetel. Ex-Rijkskanselier Fehrenbach f. FREIBURG IM BREISGAU, 26 Mrt. Oud-rijkskanselier Fehrenbach is vanmid dag om 3 uur overleden, zonder hot be wustzijn te hebben herkregen. ENGELAND Het échee van Genève. In het Lagerhuis heeft Lloyd George, de leider der liberalen, zijn teleurstelling Uitgesproken over het gebeurde te Ge nève. Voor de mislukking der beraadsla- Slagingen over den raadszetel in den Vol kenbond stélde hij- de land-en verantwoor- delik, die bet Pact van Locarno getee- ïfn. "ebben. Het ging -er alleen om1, Duitschland in den Volkenbondsraad te kiezen. Indien de mogendheden hieraan hadden vastgehouden, en alle andere eischen hadden uitgeschakeld, dan zouden zonder twijfel de onderhandelingen ge slaagd zijn. Hij besloot met te zeggen, dat de wijze van handelen van Zweden het meest overeenkwam met de publieke opinie in Engeland. Chamberlain antwoordde hierop, dat hij het betreurde, dat Lloyd George zieh met direct tegen hem had gericht. Hij! begreep wel, dat de voornaamste aan klacht was, dat hiji op zijn doorreis te marijs m December van het vorig jaar besprekingen met Briand beeft gehad ™t7 Tkarakter droegen. Lloyd George, internumpeerende, ver klaarde dat hij zich in hoofdzaak richtte tegen de beloften, die toen zijn afgelegd. Want toen reeds heeft Chamberlain den opaanseben gezant toegezegd Spanje in WL-IHR•eD t f te zrullen staan' S-tóT4 opzichte Chamberlain zeide niet deloyaal tegên- over Duitschland te rijk geweest. Met Briand -hlad hij het over Polen gebald maar hif ontkende ten stelligste, dat Mi ach eenigermate gebonden had om. Po len s eisch, hetzij voor een permanenten, hetzij voor een tifdelijken zetel, te 'steu nen. „Ik ontkende het, vóórdat ik naar Genève ging en ik wensch mijn ontken ning zoo categorisch' mogelijk te doen zijn". Toen het veto van Brazilië dreigde,, werden Stresemann en Luther geraad pleegd, hoe verder te handelen. Chamberlain besloot .met te zeggen s „Het werk der verzoening van do ge wezen vijanden wordt voortgezet. De geest van Locarno blijft bestaan en be zielt de politiek van de zeven land!*®, die het geteekend hebben. Het Huis weet wat mijn opdracht was. Het diende te weten, boe ik meende haar te moeten uitvoeren. De beslissing is in zijn ban den. Als deze tegen mij ingaat, zal .,iki mij niet beklagen. Ik zal een oogeiublik afwachten van kalmei' oordeel en juister historisch inzicht en in mijh rust zal ik zekeren troost vinden. Ik heb dezen hoo- gen post voor precies vijftien maanden bezet. Toen ik mijta ambt aanvaardde, vond ik Engeland en Frankrijk nog wan trouwend en van elkaar vervreemd en .was de taak der verzoening met Duitsch land ternauwernood ter hand genomen. Mijn troost zal zijn, dat ik de dingefcr beter achterlaat dan ik ze gevonden had. Het cere-Iiurgei'sehap van Cham berlain. LONDEN, (V. D.) Ch'ataberlain Werd Donderdag het eereburgerschap van Lon den overhandigd, als erkenning van de- diensten gedurende zijln politieke en par lementaire loopbaan den lande bewezen. De ceremonie had plaats in Guildhall, ter wijl de gejneenteraad' in buitengewone zit ting bijeen is geroepen. Een beroemd bruggenbouwer «verletten. LONDEN (V.D.) Sir Bradford Leslie, een van de beroemdste ingenieurs en bruggenbouwers van deze en de vorige eeuW, is ovëi'leden in den ouderdom van 94 jaar. Vooral ook in Britseh-IndiT heeft hij groote bouwwerken tot stand gebracht. Hij zal waarschijnlijk wel de eenige man zijn geweest, die in één mejnsehenlgven zijn eene brug zag verslijten en die nog zelf verving door een andere; alfhajns over een rivier, die zoo breed is als de Hooghley. Er ligt een tijdbestek van vijftig jaren tussehen den bouw van de eerste en dien der tweede brug. Het was in 1874, dat Leslie de eerste brug over de Hoogjcty sloeg. Dit was een schipbrug en hijl ga randeerde toen, dat zij' het 25 jaren zou uithouden. De brug hield het tweemaal 25 jaren uit en ia eerst kort geledenj. door een andere vervangen. Deze brug beeft vier bogen en beeft een spabwijdte van 1400 voet. Leslie Werkt» alle ramingen en ontwerpen zelf uit, wat, zijn leeftijd' in aanmerking genomen, zekter tonder voorbeeld is. 1 i i AMERIKA Een waarschuwing in verband met het Eucharistisch Congres, Mgr. Quille, dp secretaris-generaal der Internationale Eucharistische Congressen, maakt bekend, dat alléén het Comité in Chicago gerechtigd is gelden in te zame len, om dp onkosten te bestrijden. De in zamelingen word,en slechts in de kerken van Chicago gehopdjen, zoodat al degenen, die zich in Europa onder velerlei voor spiegelingen heeten te belasten met d,e ontvangst van geldpn, bedriegers zijn. Ook Wbrd.t men gewaarschuwd bij bet koopen van entréekaarten en ander© z.g. offieieele Congresboeken etc., omdat ook! daarbij reeds bedrog is voorgekomen: WASHINGTON, (Renter). Coolidge benoamd.e Gibson, den Amerika ajisehen gezant te' Bern, tot voorzitter d,©r Ame- rikaansche d,©legatie naar de voorberei dende ontwapeningsconferentie te Genève. ITALIË De bevrijding! van Sicilië, Gelijk bekend werd geheel Sicilië gere geerd door een geheim' genootschap dö Maffia, dat zij in leden en aanhangers telde tot zelfs onder de autoriteiten, die met de bestrijding ervan belast Waren. Do Maffia maakte zich schuldjg aan afpersingen en eischte heerendjensten van de bevolking. Eindelijk heeft de prefect van Palerma C aesar Mori het land, van deze bienjde weten te bevrijden. Reeds zijn meer dan duizend arrestaties verricht, w. o. de bur gemeester van een Sieiliaamseh stadje. Zoo groot w'as de macht der vereeniging. dat zijl andere rooverbenden ongestoord hun bedrijf lieten uitoefenen, mits haar ■een deel van den buit w'erd toebedeeld!. Anders leverde zij de Weerspannige® over aan de autoriteiten. Nu is er een eind, ge komen. En het behoeft geen betoog dat de bevolking Caesar Mori als den held van den dag vereert. („De Tijd") KORTE BERICHTEN In de mijn Oberbattsen der Gute Hoffnungshtitte is Donderdagochtend de ophaalkooi, waarin zich 35 mij'nwerkèrs bevonden, neergeploft. Zes inzittenden Zijn gedood, do anderen zijn min of m'eer zwaar gewond geborgen. De oorzaak van het ongeval is niet bekend. Op do SchWarzwaldbahtt is, tusseShjen de stations Homberg en Triberg een deel van de Kaissertunnel ingestort. Geluk kig bevonden zich in de tunnel, die juist werd hersteld, geen menséhen. De ministerraad, in Spanje heeft de wet goedgekeurd welke machtigt tot het doen van de MadridManilla vlucht. Een Lloyds-b'ericht uit Manaos meldt, dat het Braziliaansclie stoom'schip „Ra.es de Carvalho", op weg van Manaos naar Toriojaur.ua, dén 22en in brand gevlogen en gezonken is bij Coury. Honderd vier mensehen kwamen in de golven om. Hongarije zal, in verband1 met de verandering in de munteenheid een nieu we serie postzegels uitgeven in de waar den 4, 8, 16, 20, 32, 40, 50, SO filler en 1, 2' en 5 pengs. In geheel Normandië, en vooral in de buurt van Houaan heeft het Dinsdag 4 uur aan een stuk! gesneeuwd bij een temperatuur van 8, graden vorst. In een opslagplaats van munitie te Galatz zijn granaten ontploft, wlaardoor 2 soldaten 'werden gedood en 3 gewond, Te Hannover en te Hamburg heb ben er Dinsdig botsingen tussehen werk- loozen en politie plaats gehad. Tte Han nover moesten de agenten va-n hun gum mistokken gebruik maken om' de menigte nit eikaart ed rijyen. Een der betoogers w'erd gearresteerd. De Fransche Kamer heeft Donder dag met 415 tegen 128 stemini&n de hteele begrooting aangenomen met een totaal aan credieiten voor de regeering van 36.451 millioen. Te Bromberg is onlangs dg. Leige- bel. secretaris van de vereeniging' van artsen aid,aar, vermoord en beroofd. De politie heeft thans den 16-jarigeu broeder van het slachtoffer gearresteerd,, die be kend heeft de misdaad te hebben gepleegd. Voor het geld, dat hem! jn handen w'asj ge vallen had; hij een motorfiets gekocht- Op 1 April word|t in Duitschland een nieuwe serie luchtpostzegels uitgege ven, in 4© waarde van 5, 10, 20, 50 pf., 1, 2 en 3 mark. Zij dienen om de luchtpost- zendingen beter kenbaar te maken. In een Oostelijke voorstad; van Ber lijn, bij het Gorlitzer station hebben inbre kers Woensdagnacht uit een postkantoor ■een hoeveelheid; postzegels en andere waarden gestolen, waarvan het bedrag nog niet vaststaat. Biji een huiszoeking te Altona heb ben rechercheurs ©en kellncr en een kleermaker, bekte recidivisten, opi h'eeter- daad betrapt, op het maken van valsehe twlaamai'k-stukken. Zestig stuks konden in beslag worden genomen. De, valsohe munters zijn gearresteerd. Algemeene Bond van R.K. Rijkskieskringorganisaties in Nederland. Agenda der AlgemOene Vergadering van den Alg'em'eeuen Bond van .R-K. Rijkskieskringorganisatias ini Nederland, te houden op Vrijdag 11 Juni 1926, d)es avonds om .8 uur, en op Zaterdag 12 Juni 1926, des mórgens om kwart vóór 10 uur, in de groote zaal van het Jaarbeursge bouw te Utrecht. 1. Opening door dam Bondfsvoorzitter 2. Notulen der BondsvergUdiering van 20 Juni 1925; 3. Ing'ekotaeni stukken; 4. Mededeelingen5. Rekening en verant woording, van dan Penningmeester6. Mo-' tie van de R.-K. Rijkskieskringorgamd- satio Groningen, luidenden „De Bondsvergadering, overwegenidip, dat door het urgentie-program' dier Katho lieke Staatspartij voor de minvermogen den vermindering, van belastingdruk in! uitzicht gesteld is, voornamelijk voor de groote gezinnen, enbovendien verminde ring- van dern accijns op de eerste levens middelen overwegende, dat die Tweede Kamfer het oordeel van den Minister gevraagd! heeft betreffende de instelling eener Staastj commissie tot verbetering der inkoffistenr belasting; vorzoekt den Kamterleden d(er Katho lieke Staatspartij de instelling! der ge noemde Staatscommissie te bevorderen, op dat de inkomstenbelasting een ware be lasting naar draagkracht worde en op dat zoodoend!© het urgóntie-program van' de Katholieke Staatspartij' worde uitge voerd". Prae-advies v.an het Bondsbestnur Hot Bondsbestuur stelt voor deze motie te verwijzen naar den Partijraaid', 7. Rondvraag. 8. Behandeling van het Rapport der Re- orga aisatie-Comini^ae. Prae-advies van het Bondsbestuurj Het Bondsbestuur vereenigt zidh een stemmig met de voorstellen der Reorgani satie-Commissie, en beveelt de aannetming daarvan door dje Bondsverg'aldlcriu'g aan., Amendementen! op de voorstellen d|pr Rieor- ganisatie-Cömtaissie, e.v. in te diemen door de Rijkslrieskrittgiorgankati®, worden uiterlijk vóór Woensdag 20 Mei ingewacht bij den Bandssecretaris, riten- beer MrJ Frans Teulings te 'sHertoganbosch. Alleen de tijdig ingevende antendlei- toenten ruller gedrukt ter Bomdsvergajdje. rins. kunnlen worden uitgegeven, terwijl daarover door het Bondsbestuur prae-ad vies zal worden uitgebracht. Voor 't overi ge gelden de ledieu 4 öul 5 van art. 10 Boudsreglenfent. f 9. Sluiting. i Het ligt in de bedoeling van het Bonds bestuur de punten 1 tot en niet 7 op Vrij!-1 dagavond al! te werken, zooidkt 'de behan deling van punt 8 op rustige en kalm©' wijze kan geschieden op de vergadjering van Zaterdag. Na- de vergadering van Vrijdagavond' wordt een reünie der afgevaaiidjgdein; in 't Jaarbeursgebouw; gehouden. Op Zaterdagmorgen 8.15 uur zal in da Kathedrale Kerk te Utrecht (Lang© Nieuwstraat) eene H. Mis worden opge- lirag'en voor de R.-K. Staatspartij'. Het Bondsbestuur vertrouwt, dat zéér velen in de kerk' .aanwezig' zullen zfjiu en vooraan! zullen plaats namen». De Rijkskieskringbesturén worden! ver zocht de onder hunme organisatie ressortee- rende locale kiesvereeniigingen te wijzen op' 'de belangrijkheid djer voorstellen, neer gelegd in het Rapport der Reorganisa tie-Commissie en eene ernstige behande ling daarvan ini die kiesvereenigingen te 'bevorderen. Meerdere exemplaren va/n. het bedoelde Rapport zijp verkrijgbaar bij de Maatschappij De Gelderlander te Nij!- 'm'egeni, terwijl de prij's bedraagt 40 cent per exemplaar. Bij' bestelling' gelieve m'en het verschuldigde badpag gelijktijdig over te maken. Den Secretarissen der Rijkskieskriug- besturen wordt verzocht uiterlijk 5 Juni de namen der afgevaardigde® ter Alge- m'eene Bondsvergadering op te geven aan den Bondssecïetaris. i I Volgens art. 11 van bet Bondsregle- m'eut zendt elke RijkskieskWinlgorganisa- tie minstens één afgevaardigde naar ê&ze vergadering, terwijl voor elk begonnen 5000-tal R.-K. georganiseerde kiezers nog een afgevaardigde wordt aangewezen'. Namens het Bestuur van den Algemëe- nen Boraid voornoemd: Jhr. Mr. Ch. J. Mj. Ruijs de^ Beerenbrouck, voorz.J. C. Aarts, onder-voorz.Mr. J. N. J. Heer- kens Thijssen, penpingm'.Mr. Frans Teulings, le secr.J. Ver- Hepen, 2e secr.Mr. A. O. El M}i de Groot, adjunot-secr. TWEEDE KAMER. Zitting' van Donderdag 25 Maart. 'Aan de orde is d|p wet op de middelen. De heer Braat (a--r.) wijst op de. staatsrechterlijke bezwaren der late behan-, deling! van de midldelenwet. Minister de Geer wjjst op hot in ta disnen wetsointwerp betreffende d)e af schaffing van de leeningsopeenten op don suikeraecijins. Het practisOh nut der be schouwingen van den heer Beumer acht spx. niet heel groot. Het noodwetje inlzake de wijziging van de instructie idjer Reken kamer zal vermoedelijk worden ingetrok ken. Hei wetsontwerp wordt z. h. st. aange nomen. Aan de orde is die oorlogsbegrooting.. De beer K'. ter Laan (s.-d.) zal zieh thans van aanemdeering onthouden. D« heer T i 1 a n u s (o.-h.) vraagt of or niet te veel geadministreed word{t. •Ministei' van Roy en wijst op' het vele werk aan het departement van, oorlog. Naar aanleiding va® de gemaakte opmer kingen verklaart spr. zich nog niet vol doende georiënteerd! omtrent de hoogere bevelvoering om' uitbreiding van den gene- ralon staf ongedaan te maken. Het amendement van den heer K. ter Laan om het desbetreffende artikel met 'tl te verminderen wordt verworpen met 37 tegen 28 stemmen (de s.-d., v.-dt eni de bear Braatde heer L. da Visser haidi zich: verwijderd). De heeren K. ter Laan (s.-d.) en Joekes (v.-d.) willen verhooging van de verblijfsvergoedingen voor onderoffi cieren. De minister zal dit evenals de ver betering van de positie van vaklieden in het leger overwemgen. Ook zegt hij aan de heeren H i ems t ra (s.-d.) en L. de Visser overweging toe van de belangen van burgerwerklieden, terwijl hij in het najaar zal overwegen de door den heer Tilanus gevaagd© aanvul ling van het reglement op de krijgstucht met een paragraaf over godsdienst. 1 De heer van Z adelhoff (s.-d.) vraagt stemming over het artikel betref fende de gasscihool. De heer J. J. O. van Dijk (a.-r.) acht het gebruik van gifgassen de consequentie va® het bestaan eener weermacht, .welke de heer van Zadtdhoff moet aanvaarden zoolang die weermacht er is. De heer L. de Visser bestrijdt djen heer van Dijk. De heer Duys (s.-d.) komt op, tegen de! voorstelling van de® heer de Visser, als zou Bow jet-Rusland pacifistisch zijn. De minister acht de gasschool noo- dig voor de stadje van het chemisch wapen Na replieken wordt het artikel aange nomen met 44 tegen 28 stemmen. De heeren Surin'g (r.-k.) e® B ie mi stra (s.-d.) bepleiten vervolgens de belan gen der niet-gespeeialiseerde® bij d(e lucht- vaartatfldeeling. De minister zegt dat getracht zal worden de zaak tot een bevredigende op lossing te brengen. Aan den beer Tilanus zegt spr. overweging toe van diens ver zoek om aan militair© tehuizzan, niet aan gesloten bij den Ned. Militairrcsn Bonltï rechtstreeks subsidie t e geven.: De heer van Z ad e lbo ff vraagt rui- nfer toepassing' van de Dienstweigerings- wet. De heer L. de Visser vraagt een m'em- 'schelijker behandeling va® de dienstweige raars. De minister betwist', dat de eominis- sie van onderzoek naar dc bezwaren der dienstweigeraars niet goed is samenge steld. De heer Heemskerk (a.-r.) kan niet toegeven, dat die commissie slecht werkt.' De heer K. t e r L a a n dient ee® mOtie; in, waarbij' de regeering uitgemjoodig$ wordt ten spoerdigste wettelijke regelin gen ter hand te inenten ten aanzien van dei mobiüsatie-slachtoff'ers. Mej. Westerman (v.-b.) en de heeren Dackers (r.-k, L'. de Visser en Oud (v.-d.) dmtorsteunes de mötie. Na re- en dupliek wordt- tte'motie aan genomen met 52 tegepl 13 stemmen. Da oorlogsbegrooting Werd ten slotte aange nomen met 41 tegejm 26 stemtoon. Tegen 5 soe. en vrijz. democraten, L. de Visser (com1.) en Arts (R.-K. Volkspartij). 'If1 In dc Woensdagavoinic'l gehouden zitting van de Tweede Kamer zijn 'dje Wetsont werpen tot Wijziging van. de wet van 14 Juni 1918 tot afsluiting eni droogmaking van de Zuiderzee; wijziging va® <$e wtei van 20 December 1918 tot instelling' van. een fonds teni behoeve van de afsluiting en droogmaking der Zuiderzee z, h. st. aangenomen1, evenals de begrooting van! het ZuiderZeefonds. De Voorzitter is voornemens cT|e Kamer wedjer bijieen te roepen tegen Dinsdag 20 April en dan allereerst d.e Indische be groeting over 1926 aan d|fl or.de te stellen met die interpellatie-L'. de Visser over communisme en vakbeweging; daarna de uitgestelde besprekingen over Verschillen de punten bij de Hoofdstukke® IVX' en over de punten van de Rtegeeringsverkla- rirg, alsmede de mótie-Dresselbuijis over de oud-gepensionneerden. D^. interpellaties zullen op daarvoor nader - te- bejpalen da.g worden gehóuden. Op een vraag van den heer Beumer (A..-RI) zegt de Voorz. dat financieel» be schouwingen kunneu worden gehouden bij Hoobdstuk VIIB. De Kamer is tot 20 April uiteengegaan. Uit de Walerstaatsbergooting. Omtrent de elektrificatie van de brug gen over bet kanaal GentTer Neuzen, welke ook' door ondergeteekentte wensche- lijk wordt geacht, zijn reeds plannen ge- mlaakt. Nadat deze plannen naidler zhllen ziin beoordeeld, tol dlaaromtrent met Bel-, gië alsnog in overleg mbeteln worden getre den. Voor het aanbrengen van incidenteels wijzigingen ini de seingeving op dit kanaal acht ondergeteekende gee® voldoende aan leiding. omdat dteze niet urgent kunnen!, worden geacht en verwacht mag wordem, dat het vaststeüen van ee® eenvormig sein- stelsel voor het keheelè kanaal in vei-bawi met het nieuwe tractaat met het nieuws' tractaat met België eerlang plan de 'fede Zal komen. j Met de meening va® enkele leden dlat, nu met de verbetering! van: de haven Van1 Vlissihgen wordt begonnen, de billijkheid! vordert, dat het werk zoo spoeidjg mogelijk, wordt voortgezet, kan de ondiergeteekenldó zich vereenigen. 'i Volgens het werkplan zal voor deri kaaimuur bouw en het grondwerk i® 1926, geen grooter bedrag kunnen worden ver werkt dan hetgeen is uitgetrokken' (1 mil lioen). De verbeteringswerken zulle®, vermoe delijk in 1929 zijn voltooid. De Kaaimuur zal een lengte aanvankelijk voldoende Zaï zijn voor een behoorlijke exploitatie dei- haven. Overleg met GedeputeeTdé Staten en met het gemeentebestuur va® Vlissiu- gen over de vaststelling van die iëng-te heeft niet plaats 'gehad. Mr. Zimmerman gezant. Reeds was bekend djat mr. Zimmerman! wiens werkzaamheden als vertegênWóor- gër van den Volkenbond in Oostenrijk mét Juni a.s. zullen eindigen, ook daarna nog te Weenen zou blijven. Thans deelt de Weensahe correspondent van het „Rott.' N.-blad" mede, d|at men in het Ministerie van Buitenlamdsolie Zaken te Weenen' 'méént te weten, dat mr. Zimmera® de op volger zou worden van jhr. W, M. va® Weede van Berencamp, den Nedierland- schen gezant, die ini December is over leden. Omrinluister Pleythe f. Te 's-Gnavemhage is op 61-jarigen leef tijd overleden mr. Th. B. Pleythe, Ne- derlandsch' gezant te Madrid, vroeger in Brazilië, en oud' Minister van Koloniën in het Kabinet Cort van der Linden- Steiui voor woningbouw. De minister van arbeid heeft aam: de ge meentebesturen medegedeeMj, dat voor het dienstjaar 1926 12 millioen gulden be schikbaar is gesteld voor voorschotten'? a. tot verbetering van de volkshuisves ting door krotoprnimiDg 6o j

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1