NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND H EC Al RE RW. ZUSTERS 'ENVERLOSSER DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS r-m, KZir: -diiect in "lELEENINa )00,- NK te Amsterdam, ;he courant1 DONDERDAG 25 MAART 1926 en Vloot S'hei lugbiiuvovn, Buitenlandsch Overzicht BUITENLAND BINNENLAND dus, daar ïlle voorschot- p 100 loon-liedraagjt, te- I worden '38 Cents per ft voorts mededeeli.ugén, I verzekering ™r pa- van leden en over idjel| gen. NUMMER 36 22*™ JAARBANB [Mol, van het 3e regi- |:i commandant van het l'te MiddoLbru-g, blij# na l ijking van de op diefe reorganisatie van de® torm als comlmu®- Irg gehandhaafd. |<ooomgen «r»?. I.NT. Ten overstaan va® l.vmoleijii werd Zaterdag Ihet woonhuis en erf van j de Kloosterlaan. Kooper Wagenaere voor f'50.10.: JH WEERBERICHT ai verricht in den' ffior- rfc en medegedeeld door ieteorologisch Insliiaat Lterstand 773.0 te Thors- jt.6' te engöi. i.. Ilatige tot krachtige O03- lOostelijke wind, licht tot hijidijk droog weerp Ichtvorst. overdag' iets en Verpachtingen flaire goederen, De Kaki landibouwersinspan, Dw lejjboer. "woonhuis, erf en houw* Ind, kapitale fejo«rensu3paa,. ede, woonhuis, boomgaard- |nd, meubilaire gbederén, winkelinv«tntaiis, De Kok- isrke, boereninspan, Pilaaiv Ttale hotstede, Hioolen efifc talen boereninspan, Pilaar* ke, inboedel em wrukfelin- Ie Kok. i lESTE VAfCINAft tol-A.MiwttMÜ* ER jen) irij vingen kunnen aan- ures van f 1000,eit tot den koers van jn alle geplaatst) lomen bij K, tionsstraat 5, Tel. 297-29S* te Axel, Hulst, Oostfcurgy Ternenuen en IJaen<HJke^ >p-Zoom. 10Ï93-1Ó9- HE LANDBOUWBANK OSSAERTS. NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No.207. voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Marktl en 2; Telefoon N°.474. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1tot6 regels f0,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. 6R00TEWAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Nog een slem. Deu 9en Maart j.l. wijdden wij een kort artikel aan „de uiterste noodzaak". Wij zetten daarin uiteen, dait het principieels verschil tussëhen de Katholieke en de So cialistische wereldbeschouwing" een santen- gaan van beide partijen, op; politiek ge bied alleen dan d|uldba.ar en, toelaatbaar maakt wanneer b.v. een, gemeenschappelijk gevaar- voor land en volk slechts door Hjat tijdelijk samen-gaan van Katholieken en Socialisten zou kunnen worden aifcewend Niets echter zou fataler zijn, dan onder ic|e onzeD de mëening te doen post vatten, als zou dje uiterste noodzaak reeds in den huidigen binneDlandsehen politiekcu toe stand aanweziig, althans in aantocht zijn. Dat wij niet dit schrijven den bal niet ver mis sloegen, is ons gebleken nit dgn, jongsten Brabantsclien brief' in „De Tijd". De schrijver van dit epistel laat ook zijn gedachten gaan over het vraagstuk van ,,de uiterste noodzaak" en geeft dje ge dachten als voLH weert „Er wordt den laatsten tjjjcl met zóó cm luchthartigheid over de „uiterste noodt zaak" gesproken, dat het zijn nut kaai heb ben eens in; 't licht te stellen, wat 'n ont zaglijke gevai'en een dergelijke luchthar tigheid medebrengt. Er wordjt een stem ming verwekt, die per slot van rekening op niets anders neerkomt, dan op d|it: de „uiterste noodzaak' 'is in aantocht-, zij is eaafwandbaar. Een, deel onzer katholieke politici oriënteert zich steeds meer en meer in deze richting, ml. het deel. dht aan. St. Michael verwant is. Dr. Möller, spiekende voor de Katho lle Tilburg, was van meening, dat er op ien duur geen andipre regeering zal te vor- nen zijn dan die van Kalbholiekeri met So uaal- en Vrijzinnig-democraten. Aldus het verslag in de bladen. En, in Den Haag iep -men opt een katholieke vergadering uidkeels om' de samenwerking: met de ocialisten. Ik acht dit, niet het minst ook ici- uit mijn Brahant-schem gezichtshoek, en allerb'edenkelijkst verschijnsel'. Een erschfjnsel, waarvoor wij duchtig op onze jp.de hebben te zijn, willen- wij niet de «htste stellingen onlzcr katholieke ïaatspartij' ondefgTaven. Vei'geet 't niet: katholieke partij is gebaseerd op het enen van het algemeen belang in deken n. dat wij het vertrouwen hebhenl vaa :t geheele volk in al zijn. lageni en stan- in. Dat stempelt onze partij tot de echto kspartij, die zij is, n'en déplaise idio gen der op vangst beluste sociaa-1- acraten. Het is niet voor niets, dat het' ialisme juist in onze Roomsche streken graniet bijt. Zeker, het geloovige volk jtert naar de waarschuwende stem! dier Skelijfce overheid, en voelt Vooral uit dien oifde het socialisme als een onmetelijk d. Als een richting, dwars ingaande n de katholieke opvattingen! omtrent rondslagen djgr samenleving, heb hu- het gezin, om dart va® 't eindidpel lenschen maar te kwijg-ent ar van den anderen kant voelt oók P Katholieke partij als iets, dat bindt, Ie verschillenjdie standc® bijeenhouldlt, •t aller -gezamenlijke belangen in on- sge hartmOnie tracht te verzoenen. Zóó! het Roomsche volk zijn Roomsche -tspartij. Er zijn nuanceeringen en ngen, eni 't is goed, da,t zij' er zijn, r op bepaalde punten is er onder dp e lagen des volks een tot niu toe vrij- "-Ugeschokte communis opinio1). Dit is waar ten opzichte van het socialis- tholicisme en socialisme beschouwt als volmaakte antipoden2), als water -ur. Méér djan datons Boomsche volk als t "ware bij intuïtie3), (jat de eind- eëmnUal gaan Zal juist tussehem de froote elkaar tegenstrijdige en tegenr pstelde wereldbeschouwingen, dje ka- '■anë en socialisme heeten. En- dan Katholieken, het toch, die de® gtus en Zijn Leer zullen, verdedigen, socialisme met zijn puur materialis- ^«■kteerstellingen tegenover ons zullen inden. Wie zidh zóó een- beeld vormt van te kapende tijdfen e® dat dóet, zonder ie puste verhoudingen precies ini zich op 'en, het Roomschevolk hem moet h wel vreemd te moede "wordjen hij 'aarnemen der luchthartigheid, dje izen' kant hier en daar de „uiterste ak" begint te omgeven: kunne® ongetwijfeld gevallen zijn, 'ij een samengaan van tijdelijjÖen -et de socialisten djpor ons volk zou 'verstaan. Maar die gevalle® zul - altijd op iets hebben te berusten; dat -ehng en als een onafwendbaar feit onze voeten neerploft. B.v. oorlog, te |n brutale® overweldiger, die ons'on- .ehjk volksbestaan of de integriteit "ze® vaderlandscheu bod^m te na Dan met èlk'en Nederlander tffen ede te sluiten en tc zeggen: „Hier we, allen! zon door het volk volko- worden begrepen.. Ook andere toe- ka? dbch die mij' alleen indenken tegenover- I nunis opinio" twil zeggen: „al- m£emngM. ^nüpod,en" -wil aaggen, „tegenvoe- „uifcerste t^gpnstrijaigheden" een pverheerschend gevaar, dat voor eea zekeren tijd de overige vraagstukken van staatkundigen aard buiten- bespreking en beschouwing stelt. Maar -dit is heel iets anders dan eenl berodpneerdé samen-wer king -m'ct het socialisme, om op een bepaald en afgelijnd program! het land te gaan be sturen. Zoogenaamd, omdat er geen an dere- uitweg is. De uitweg-der „uiterste noodzaak" moet als 'n zeer gevaarlijke worden beschouwd. Trouwens, zegt dit dubbele woordj zelf niet reerfp alles?- Eerstens: „noodzaak". Dit houdt iets onvrijwilligs in, iets waart-oe men gedwongen wordt. En djui bovendien van deze noodzaak |cl(e „uiterste". Mem zou zoo zeggen: Berg dat recept op, diep, heel diep onder uwe paperassen in het nicest verborgen hoekje van uw schrijfbureau, en denk er niet verder aan. Inderdaaldl, dat men zulks doe, en dat men1 allerminst mtet dit 'gevaarlijke goedje lichtvaardig omga-! Over de resultaten der te Londlan- 'ge houden internationale arbeidersehnferentie in verband m'et de overeenkomst van Was hington kalm worden inedeg'edleeld, dlato.m'. de spoorwegen onder dn conventie vallen. De officieele mededeeling zegt weliswaar niet uitdrukkelijk, dat zij; niuet vallea tnder de categorie dier continubedrijven, voor welke 56 uur is toegestaan, maar dit ligt er in opgesloten. j Nu zal het bij' dit bledrijï wel moeilijk heden "brengen zich strikt te houden aan do48-urige werkweek, doch daaraan is naar het oordeel der dcoaferentie, t'lpor verschillende aanvullende bepalingen om trent „overwerk" en „voorberadend Werk' tegemoet te komen. Buiten de conventie vallen de gewone- post- telegraaf-, en telephoondiensten,doch bouw- en herstellingswerken; in verband m'et dezo -diensten valid® er weer ond(er. I De mtzamdea'ingen op den S-urendag voor „intermitteerend" werk moeten wor den beperkt en alleen toegepast op werk zaamheden als die van portiers, wakers, stokers in fabrieken en tundjere ajrbciders niet bij do eigenlijke productie betrokké,® mi. a. w. werkzaamheden, die ondjerbroke® worden door lange period^® van stilzitten, waarvoor geen licfehamelijke bedrijvigheid af aanhoudende aan|d|aeich vereisdht wordt. De verplichting, door de conventie op gelegd, tot betaling van overwerk m«t niet minder dan 25 °/o extraloo-n is naar het oordeel der conferentie alleen van toepas sing op do overuren, verricht i® de uitzon deringsgevallen van overlading Van werk.- T)e betaling dezer overuren wordt als ver plichtend beschouwd Hoewel ter eere van Chamberlain, aa z'n terugkeer uit Genève, eon feestbanket is aangericht, hoewel hij tot eereb.urg'er der city is benoemd, is toch d|e instemming met zijn werk in de vergaderingen van Ó<en! Volkenbond verre va® algemeen. 't Zijn vooral do groote partijen, die het gebeurde te Genève ernstig becritiseleMinl en de fatale afloop wijten aan- de wijze, waarop vooral in Engeland do zitting is voorbereid, of beter, niet is voorbereid, en hun woordvoerders zijn d(e heide oud1 ministers Lloyd George en Mao Donald. Beide hebben Zaterdag een redevoering gehouden, over het gebeurde te G-enève. Lloyd| George verweet de Engelsche re geering, dat zij de dingen- op hun beloop gelaten heeft, totdat van Zweden- tot Bra zilië een reeks naties in onderlinge twist geraakt waren. Toen gaf de regeering haar vertegenwoordiger „de vrije hand", omdat zij geen schaduw1 van een id(eê had, wat er eigenlijk gebeuren moest. Toch is het vertrouwen van Lloyd George in d-en Volkenbond niet geschokt. „De Vol kenbond is als een rots in de zee. Hij is die ccnige steun voor de® vrede en ik hoop ernstig, dat de Volkenbond' dezen schok zal overleven." Op B-amsay Mac Donald heeft Genève na Locarno de® walgelijken indruk ge maakt van een feestzaal op den morgen na een -groot feest, als al het blinkende ver guldsel vertrapt en besmeurd ligt Mac Do nald vreest dat dte Volkenbond dleze slag. hem te Genève toegebracht, niet te boven- zal komen. En deze internationale organisatie, ge- bouwd op het bloed van» de beste der. hui- dige Europeesche generaties is niet in ge vaar gebracht door de weigering van Bra zilië om voor Duitschland te stemmen (daar zou de bond, wel overheen gekomen zijn), doch op het feit, dat vijf of zes hee ren den Volkenbond vergeten hebbein dn alles wildpn regelen buiten dien Bond' om. Scherp hekelde hij de geheime djplo- matie en het z.gi „de vrije hand geven", terwijl die hand d|oor allerlei geheime overeenkomsten reedp lang op den rug ge bonden was. Er komt nu een commissie, die de her vorming van den Baad zal bestudteeren. Prachtig, maar die commissie móet niet bestaan uit de menschen dio dien boel in Genève in de war hebben: gestuurd, djooh uit onpartijdigen. Wij beginnen te strijde® voor het protocol van Genève. Het pact van Locarno was goed, maar de methodje onf overeenkomsten uiten- den Bond om te sluiten is verkeerd, kortzichtig e.n dwaas. Dat in Duitschland zoovele han,dtee- keninge® zijn verkregen op de lijsten voor een volksstemming" i® zake de onteig'ening dei' bezittingen va.® de voorm'alige vor sten, heeft vrij algcaneen verrassing ge wekt. Men had niet gedacht, d|at, gezie® do de houding van verschillenjdie partijen, wier besturen het teekene® ontraadden, ei' zóó druk zou worden getcekèndl. De gToepa® der Uiterste Linkerzijde zij'n -natuurlijk! met den uitslag zeer ingenomen, terwijl de natuionalistein; en völkisehen hevig" ont stemd zijn. Er zal nn door <te regeeriag! een wetsontwerp moete.® worden ingediéindj strekkende tot onteig'ening zonder schade vergoeding. Wordt -djit ontwerp, zooals ta verwachten is, door den Rdjksd|ag! verwor pen, dan zal een1 volksstemming- plaats hebben, hetzij in da® Zomer, hetzij in het najaa-r. Wat -d,aarvan de uitslag zal we^en Dit hangt, meent de Köl®. Eertung', in hoofdzaak af van de ondier-handelingen d'er midden-partijen over het com*promis. Word! ait Wet in een vorm', dié dlc groote meer derheid (dier kiezers overtuigt, dat d'e rech ten en belangen van Rijk en landen vol doende gewaarborgjd) zijn en' de regeling ■met de gewezon vorsten naar recht, en billijkheid geschiedt, d£n dalen dó kansen van de voorstanders der onteigening". Het is daarom de plicht d|er midden-partijen, het eomjjr'omis-onlwerp zoo in te richten en met de afdoening zoo bekwamen spoed) te betrachten, dat de ondjer de kiezers be staande neigingi can1 over het hoofd van den Rijksdag heen een' radicale oplossing te vinden, worde voorkomen". BELGIE F'raanu ih het Paleis va» Justitie te Gunt. Het bericht van Belga, als zou het dossier betreffende het proces Coppee, bij! den brand van .hot G erechtsjhbf te Gent vernietig,d zijn, is, naar de correspondent van de „N. E. Ct." te Brussel meldt, on juist gebleken. Er zijn alleen eenige stuk ken van ondergeschikt belaag verdwenen; oc rest is wel degelijk gered. .Besloten is de ver-schillende dienst-en naar het Oud-Seminarium, dat thans door zijn inwoners dje het Nieuw Seminarium! gaan betrekken, wï>rd,t ontruimd, over te brengen, terwijl d,e boe-tstraffelijlke recht bank in 't gebouw: van het Krijjgsgeredht zal zetelen. Tengevolge van de daling varï den Bel gischen frank hebben de Brusselsehe en Atifcwerpsche bakkérs tot een verhooging der broodprijzen besloten. Het gewone brood zal voortaan fr. 1,80 per k.g. kos ten, het luxe-brood fr. 1,80 per 900 gr. FRANKRIJK Be Fra-usehe linawcieele; plannen. - PARIJS, 23 Maaa-t (V.D.) De minister van financiën Péret heeft aan dé ver tegenwoordigers van het Journal ver klaard, dat alleen door de omzetbelasting het evenwicht der begrooting kan worden hersteld. Hijl achtte het noodzakelijk, dat de Kamer thans snel handelt, want het gaat om het welzijn van het land. Hij, hoopte, dat er een meerderheid voor de omzetbelasting in d.e Kamer zou worden gevonden. RUSLAND Lijfrente voor moordenaars. Met een beroep op de lijfrente, toege kend aan de deelnemers van den moord op tsaar Alexander II, hebben Joerofski en andere deelnemers aan den moord op tsaar Nicolaas II aan de volkscommissa rissen veTzocht ook hun die gunst te ver- leenen wegens hun verdienste jegens het communisme. AMERIKA Brazilië's houding te Genève. WA SHINGTON. De Amerikaanscjhe se nator Borah heeft verklaard, dat Brazitië te G-enève door machtige naties gesteund w-er.d en voegde er aan toe, dat de naties te Locarno, behalve over de .bekende ver dragen, onderhandeld hebben over .gehei me overeenkomsten, Waardoor Chamber lain de handen gebonden werden en vol gens welke Polen een zetel in dën vol- kenbondsraad moesjj. krijlgen. Brazilië verzette zich tegen Je toela ting van Duitschland, maar- niemand ge looft erastjg, Brazilië alleen handelde. KORTE BERICHTEN De Spaansche regeering heeffj beslo ten een subsidie van twee-en-veeitig mil- lioen peseta's beschikbaar te stellen voor den dienst met Zejrpelin-luchtschepen tus- sohen Sevilla en Buenos Aires, tot welks instelling plannen aanhangig zijln. Ook in DuitschlandJ is de lente met ongewone koude begonnen. In de meeste streken vroor het evenals hier te lande, knapjes. Hier en daar is ook sneeuw ge vallen. j Maatregelen zijh getroffen om' de studeer- en slaapkamers van kardinaal Mercier naar het Aartsbisschoppelijk Mu seum over te brengen waar zijl, als histo rische herinnering aan den groeten kar dinaal, bewaard zullen blijjven. Op den O. L. VrouWtorem te Ant werpen heeft ©en 25-jarig man uit de voorstad Merxeim zich een kogel door ,het hoofd gejaagd. De man was onmiddel lijk dood. Bao Daii, de .jonge keizer van An nam. is Zaterdag to Marseille aangeko men van waar hjD naar Parijs is ver trokken om er zijn studies voort te zet ten, die hij' wegens den dood zijn vaders had moeten afbreken. Bij een geweldige brand dia Dinsdag avond in het Berliner Messepalast heeft gewoed is het speelgbedmagazijh een prooi der vlamhien geworden. Dje schade wordt ot» meer- dan 100,000 mark geschat. De geheele 60 meter br^ede gevel van het fehouwi stond in vlanrinen. De brandweer die mot 40 wlagens ter plaatse verscheen kon het vuur- in twee uur tiids meester worden. Hindenburg werd ter gelegenheid van zi;n bezoek aan Bonn tot doctor honoris causa in de staatswetenschappen benoemd. In het armenhuis te Belfast is een 103-iarige Ier gestorven, die de laatste overlevende whs van de vermaarde char ge van dó lichte brigade bij Balakla-vai in dmr Krimoorlog ju 18.53. Koning Albert heeft mgr. Van Boey, aartsbisschop van Stechelen, in speciale audiëntie ontvangen. Het onderhoud dat duurde ruim een uur en was zeer har telijk- Ook 'koningin Elisabeth woondh een deel van het onderhoud big. Tengevolge van het ontploften van een benzinekruik zijn te SteanokkerZeel in Brabant zes huizen in de asch gelegd. Bij de blusschings- en reddingswerken werden verscheidene personen gewond. Be formatie van het Kabinet-Cé]ij)n. „De Standaard" „door de relatie met den heer Colijln daartoe beter in staat dan eenig ander-" geeft naar aanleiding der Kamerdebatten een aan vulling en correctie van wat daarbij is opgemerkt over de formatie van het Ka- binet-Colijin, in verband met de kwestie van het Gezantschap. De geschiedenis der voor-bereidende be sprekingen wordt uitvoerig meegedeeld. Daaruit blijkt dat Mgr. Nolens 11 Juli aan den heer Colijln meedeelde dat even tueel uit te noodigen katholieken thans een gelijke hofding zouden aannemen als hun paxtijgenooten rn het kabinet-Bnjjs, die in 1922 besloten hadden nit het ka binet te treden indien het gezantschap bij het Vaticaan niet bestendigd zou wor den. Dat werd aan den heer, Schokking mee gedeeld, en deze zei mondeling, dat da C. H.-fraütie onder geen voorwaarden! be reid zou zijn voor het gezantschap te stemmen, wat hij nader, schriftelijk be vestigde door een meedeeling dat) ten aan zien van het Gezantschap geen wijziging van de houding dei' fractie verwacht kon wlorden. Thans rees de vraag, wat er verder gedaan behoorde te worden en die vraag werd denzelfden dag uitvoerig met dr. Nolens besproken. De heer Coljjn neigde tot weigering der opdracht, ,maar èn dr. Nolens en dr. De Visser (in het onderhoud van den vo- rigen dag) waren van oordeel, dat zulka beteekenen zou dat er geen Bechts kabi net gevormd zou kunnen worden, terwijl toch de uitslag der verkiezingen daarop duidelijk wees. Zoowel een C.-H. als een B.-K. formateur zouden uit de beschik bare gegevens moeilijk een anderol conclu sie kunnen trekken dan de heer Colijn. I>e houding der partijten werd niet bepaald door den persoon van den formateur. Practisch kwam de zaak dus neer op bet alternatief: een Kabinet-Cplijh of geen Bechtseh Kabinet. Zoo was beider oordeel. In den vooravond van dienzelf den 14èn Juli werd door den heer Colijn een vergadering van de A.-B.-Kamerfrac tie bijigewoond. en werd door hem' de kwestie aldus gesteld: „Wjeigering der opdracht beteékent practisch beëindiging der samenwerking nu, zonder behoorlijke gelegenheid om het waarom uiteen te zetten, aangezien alles verhandeld is in confidentiëele besprekingen .mot de Kroon eenerzijds en de leiders der politieke par tijen anóferzjjds. Aanvaarding beteekeut hoogstwaarschijnlijk beëindiging der sa menwerking einde des jaars, maar dan op een openbaar conflict." Een besluit werd daar natuurlijk niet genomen. Dat moest de heer Colijn zelf nemen. In den laten avond van den 14en deelde de formateur in spe aan de Kroon mede, dat hij groote bezwaren had om eene op- opdracht in beraad te nemen, waar zulk een evident gevaar bestand voor spoedige mislukking van het to vormen 'Kabinet. Doch ook hier deed. zich de moeilgfcheid voor, dat weigering om een opdracht in beraad te nemen, gevolgd moest worden door een anderen stap, zonder dat duide- lijk gebleken zou zijn waarop do voor genomen poging tot vorming van een Bechtseh Kabinet zou zijn afgestuit. Een dn ander heeft er toen ten slotte geleid, dat aan Mgr. Nolens die met alk bezwaren van den heer Cohjh vol ledig bekend was, ten tweede male adviafl werd gevraagd. En toen dit advies, evenals het eerste', onomwopdien eene opdracht aa.n den heer Colijh aanried, heeft deze ten slotte ge- gemeead zich aan (het op hem gedaan beroep niet ^te moigpn onttrekken, de op dracht den 15en Juli in beraad genomen en zijln Kabinet den 31én Juli tot stand gebracht. Be Pauselijke Internuntius, Wij lezen in „de Residentiebode": Men vraagt ons, of de beslissing, door de Tweede Kamer genomen, inzake hek gezantschap bij den II. Stoel,, ook in houdt, dat nu de Pauselijke Internuntius uit Den Haag vertrekt. Die vraag kunnen wij mot alle zeker heid ontkennend beantwoorden. Trouwens minister Van Karnebeek heeft en, in de Kamer nog- op gewezen, dat wij de rela ties tirssehen het Vaticaan en ons land! niet kunnen afbreken, wijl de Paus te allen tijde het recht heeft zich lrier ta doen vertegenwoordigen, ook al zouden wij niéit in Rome vertegenwoordigd zijn. Na 1871, toen Nederland ook de relaties met hot Vaticaan verbrak, bleef het Va ticaan in ons land vertegenwoordigd. Blijft het Pauselijk gezantschap: dan zullen de voordeelen van deze diploma tieke betrekkingen alleen werken ten gunste van het Vaticaan en zal ons land! daarvan geen enkel jrrofijfc hebben. Het is daarom zoo dwaas te meeuen, dat men door de beslissing van. Vrijdag eenig nadeel kon berokkenen aan den invloed van den Pauselijken Stoel. Het) benepen anti-papisme heeft alleen ona land schade berokkend. Be malversaties te Bergen-sp-Zeem. Naar- het; „Volk" verneemt, hebben da raadsleden van Bergen-op-Zoom', Van A«( en Walder een aanklacht ingediend tegaa wethouder Verlinden, wegens verduiste ring- van belastinggelden ten nadeelg van- de gemeente. Van deze aanklacht is ken nis gegeven aan den minister- van justi tie. Het betreft het niet afdragen aan den gemeente-ontvanger, voor wien heb beétenrd was, van een bedrag dat wet houder Verlinddn van den „Kunstkring 5 voor verschuldigd© vermakelijkheidsbelas ting zou hebben ontvangfen. N.B. In hoeverre de beweringen van bovenvermelde raadsleden een grond zul len vormen v^or Vervólging van reohlfe- woge, zal natuurlijk de Justitie JloMr/'t» rut te maken. Red, N.Z.Ct. Be plannen van den Minister van Arbeid; ■In de Mem. van Antw. van den .Minis ter van Arbeid! inzake zijin begroeting, deelt hjjl o.a. het volgende mee over rjjp plannen p Arbeidswet. -Er van uitgaande, dat de Arbeidswet er is om' zoo volledig mo gelijk uitgevoerd te wórden, zal de Minis ter mat inachtneming van internat, werkende economische omstandigheden, en van (hiet beschikbare personeel voor do handlraving trachten-te komen tot een geleidelijke verdere invoering van die wet. Deze zal, naar hijl vertrouwt, in de eerste plaats den arbeid in winkels en van en kele groepen van arbeiders buiten fabrie ken of werkplaatsen omvatten. Bij de regeling van arbeids- en rusttijden in winkels zal de vraag onder de oogjen wor den gezien, of daarmede een wettelijke regeling der- winkelsluiting behoort ge paard te gaan. Bakkersarbeid. De minister over weegt een wiyziging der Arbeidswet ter tegemoetkoming aan de bezwaren, welke deze wot voor de kleinere bakkerijen mét zich brengt. Strekking en inhoud hiervan zullen eerlang bekend worden. Arbeidsduur in land- en tuinbouw; Het voorontweritLand'bouwarbeidswet, gelj.k dit door den Hoogen Baad' van Ar beid is aanbevolen, ademt niet den geest wanrvoor sommige leden in het Voorloo- pig Verslag hun vrees uiten. Besniethp- min acht de minister aanvankelijk den tijd nog niet aangebroken voor zoodanige Wet. Hij! voegt hieraan toe, dat hij een Wettelijke regeling van den arbeidsduur ia den land- en tuinbouW1 vooralsnog niet urgent acht. Medezeggingschap. De minister etaat iu beginsel symj^athiek tegenover dé ge dachte der jrubliekrechtelijke organisatie van den arbeid. Hij' is echter van möo- nmg, dat dit onderwerp, daargelaten do economische factoren, die het bèheer- sehen, noch theoretisch, noch wat de or ganisatie betreft, rijp is om belichaamd! te worden in een wettelijke regeling van de bedrijfsorganisatie en de medezeggen schap der arbeiders. Omtrent het vraagstuk van de wette lijke regeling van de verbindendverkla ring der collectieve arbeidsovereenkaïni- èten w'cnscM hij zijn oordeel te reserves* ren, totdat de Hooge Baad van Arbeid over bet daartoe strekkende vooronftwerp advies zal hebben uitgebracht. Z-iekteverzekoriiig. - De minister' kan zic.h aansluiten bij het denkbeeld van zijn ambtsvoorganger om dó in 1913 totetand gekomen Ziektewet tot invoering te bren gen, nadat cehteh tevoren in die wét esnige. wijzigingen zullen Zijn aangebracht voornamelijk mot het oog op verruiming

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1