NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND Steei^ patsten Moosterbalsem II ie Courant DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Eerste Blad uiden illen. telboer. groote waarde "^BUITENLAND tegelijk zijn DRUKWERK! BINNENLAND De Regeeringsverklaring. UIT ZEELAND MIDDELBURG ,riE COURAti F. Teulings ver wel. I illart waarna Z. D-. H, -Id. dering werd mede bijt gemeester Van Lanp Sasse van Ysselt, lid mgr. C. C. Prinsen, an het. Groot Semina. er Kant, pastoor La®, wiseha van Sohellinga, mgr. Diepen en vei» dijken. („Centrum") RTBERICHTEN '.Het aantal schepen, gemaakt van het ka veland en te Sas-va®. geklaard, bedraagt; ard4231, uitgeklaard I 'eklaard: 0243, uitge- -i WEERBERICHT verricht in den mor ton medegedeeld; dooji eteoralogiseh Instituut erstand 781.9 te Rochet e Vardoe. den avond van heden n morgen. matige Westelijke tot 1, ziwlaarbewolkt tot be- pklarend, aanyalnikelijb regen om iets aaohter, - 1 en Verpachtingen scheepslading afbraak^ Heijboer. ifbraat van een wocpjw 8 pereeelen bouw- en f meubilaire goederen, ire goederen, De Koky andibouwersinspan, D-6 jboer. 1 kapitale boereninspanj ikelinvemtaris, De Kok: rke, hofstede, bouw- e» ihuis en erf, Pilaar. NUMMER 31 ZATERDAG 13 MAART 1926 22st» JAARSANB igsre Varwas "jt-Adfss» sakje landelsdrukkerij in Wissels (belwerken ankbetuigingen Reclamekaarten ten, Convocaties Snveloppes srvetten en nd Drukwerken zijn ;aarne aanbevolen sting, slechte spijs- le, influenza, lHSte- ijn, enz., de r niet. 12,- 75 cent. sent. krijgbaar, dan ge- van het bedrag door 553-60 f NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Marktl en 2: Telefoon No.474. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1tot6 regels f0,90, eike regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Dit nummer bestaat uit twee bladen DUITSCHüAND I'YIi renhath ernstig ziek. BERLIJN, 11 Maart. De toestand van den centrumsafgevaardigde en oud-rijks kanselier Fehrenbach, die sedert eenige dagen ziek is, is plotseling erger gewor den, zoodat voor zijn leven wordt gevreesd. FRANKRIJK D'e nieuwe minister van financiën. Ba- col Péret, heeft aan eenige journalisten mededeelingen gedaan over de door hem te volgen financieele politiek. Hij wees er daarbij op, dat Frankrij-ks financieele toe stand niet zoo ongunstig is als over het algemeen wordt aangenomen. Die regee- xing heeft op liet .oogenblik de beschikking trver een bedrag van drie milliard, hetgeen voldoende is om de uitgaven vöor de eerstkomende weken te dekken. De minister verklaarde op het oogenblik; nog geen saneeringsplannen gereed' ta heb ben. Hijl zeicl-e er slechts van overtuigd te zijn, Jat het noodig is, de verhoudingen duidelijk te zie.n en dat men zich niet moet hegeven in fantasieën. Aan de belasting op <te betalingen wordt niet meer gedacht. Na de behandeling van de begrppting zal de minister zich bezig houden met de regeling der schulden aan Groot Brittan- nië. De minister verklaarde verder, daj; hij1 den senaat onmiddellijk zou verzoeken, die belastingen toe te staan, welke reeds dooi de kamer zijh gevoteerd. ZWITSERLAND Be VolkenboMhwgadenng. Onder presidium van generaal de Mari- nis kwam de permanente commissie van advies inzake militaire, maritieme en luchtquaésties bij-een tot het onderzoeken van den toestand van Duitschland wat betreft de toepassing van artikel 1' van het pact. De commissie constateerde, in overeenstemming met de procedure, in de afgeloopen jaren toegepast voor Oosten rijk, Hougarijen en Bulgarije, dat de be wapeningen van Duitschland geregeld zijn bi, het-verdrag van Versailles. Dienover eenkomstig en volgens den vvensch, uitge sproken door Boncour, zal de door de Assemblee benoemde politieke commissie zicht evr&den stellen met het .m-elding ma ken in haar rapport van het besluit, dooi de conferentie van Ambassadeurs geno men betreffende d-e ontwapening van het Bhirtsche rijk. Turkije heeft, gelijk bekend, de uit- noocligtng om' het debat ov-er Mosoel i,bijt te wonen, niet aangenomen. In zijh ant woord zegt de regeering van Angora, dat het eerst op 4 Maart de telegrafische uit nodiging van 3 Maart ontvangen heeft. De tekst van het iferdrag tusschen Enge land en Irak, waarvan de toezending aan gekondigd -was in hetzelfde telegram, is niet aangekomen. De inhoud er van is nog onbekend en daardoor is een deelne- menv an Turkije onmogelijk gemaakt. Het Turksehe standpunt in zake Mosoel is dui delijk uiteengezet door de Turksehe (de legatie in de voorgaande zitting van den J'olkenbondsraad. D,e kwestie werd be sproken, maar- niet opgelost. Zijl is geheel opengebleven daar geen enkel voorstel tot oplossing is gedaan. Algemeen werd verwacht, dat Duitsch land gisteren in den Volkenbondsraad zou worden opgenomen en vandaag aan Duitschland de permanente raadszetel zou -worden -toegekend, en dat de buitengewone Volkenbondsvergadering dan gesloten zal worden. Nader wordt nog bekend gemaakt dat -de Volken honds raadszitting van Woens dag zeer stormachtig is geweest. D-e Zweedscho afgevaardigde Prof. Unden verklaarde, terwijl hij' met de vuist op d-e tafel sloeg, dat hij! onvoorwaardelijk- tegen iedere verdere uitbreiding van den raad- zou stemmen. Chamberlain en Boncourt moesten tussehenbeide kam-en. t - la een onderhoud met Briand heelt dj Buitóche -delegatie hst standpunt gebandf. fhaafü, dat alleen BuitóoKLanxi in deze! ■buitengewone Volkenbomdsbijeenikcwnst een permanenten raadszetel krijgt. Het is weliswaar bereid 'later een verdere (Raadte- uithreiding pnder het oog te. ZÜen, dtfdj zonder zich thans reeds aan eenigei toef Egging te willen binden. korte berichten Frankrijk heeft de onderhandelingen' oyer de regeling- van de oorfqgsschuhi aan. ite Ver. State» hervtat. De Berliner Lokal Anzledger meldt, •dat er in Tlhunng!en e^ai Italiaan ojear- k-esteend is, die zich schuldig had ro- üaaaürt man iai-usWeeile spionnaga Tweeduizend man troepen van het tgepiöeterdè Ohineesche leger (dus v-an Woo-peffoo eii Tsjang-tso-lin) zijn. toem "6 Roogdep een landing pit tej voeren 'hiji Takoe .gevangen genomen- door da nationale troepen (Fengju-tsjong). Mussolini 2hl 10 April een inspec- tiercis naar Tripoli ondernemen. 'Op 22 April zou da Kamer weer bijeen komen. De Volkenbondsraa-1 heeft z'ich mei tdo kwestie van Moso- -1 bezig gehouden en na -een korte P"spi=iking de 'zloogeuaam- <do Brusselsche grensafbakenin-jslijiii tussdhen Turkije en Irak aanvaard. -Volgens een telegram uit Mainz heb ben Woensdag 12.000 wijnbouwers en wijnhandelaars -uit de omgeving dier stad een betooging gehouden tegen de belas- tin gpolitiek'. Er hebben geen incidenten plaats gehad. Uit Madrid -wordt gemeldTettoean in de Spaansche zone van Marokko Is thans vrij. van het bombardefaient d-er Riffs; als gevolg van de operatie teigen Krim. Dp operaties 'had-den volledig pucces. De ko- Siels der Riffs kunnen het ianal niet me-eic bereikten. Volgons de D-ni heerscht er in liet gouvernement Tambowsk (Rusland) voed selgebrek. -Het voflrscamlmlissariaat van- Jande-1 heeft jnfet spoed 600.000 pond Slaan naar de hongerlijdende .streek' veirf feonden. 'S-GRAVENIIAGE, 11 Maart. De voorzitter van den ministerraad, jhr. mij. 'D-. J.fcL-e Geer. minister van Fmanciënt, heeft Donderdagmiddag in Js vergadering der Twit:ede Kamer de volgende regeieJ ringsvcrklaiing afgslegJ Mijnheer de Voorzitter! Jle-t is vandaag vier maanden geleden,) dat in deze Kamor een ;uuon-ll.,nieiii. w-er-l aanngenomen op artikel 10 van, de Be- jgrooting van Buiteulandschj Zaken voo-i! -het jaar 1926. Da begeleidende verschijn selen van dit votum, die het nieuwe ka binet niet wanscht te JrooordeeLen of te ontleden, hebben er toe geleid, dat hat toenmaals zittende kabinet demissionair is geworden en Jat bovendien de parle-' mentaira meerderheid, waarop- 'het steun de, ophield als zoodanig te bestaan. Z«> wel de poginngen om in andere richtingen «-en nieuwe parlementaire meerderheid' in 'het leven te roepen als die om de; ouidet pptfietfnentaire mfeexde-rheil,. zij het üj losser verband, ta herstellen, zijn mislukt. De vorming of' instandhouding- van een parlementair kabinet, ook in den minst zti-jkten -zin, is dientenguvOlg'e onmoge lijk gebleken. -Dader deze- voor «ns n-arleimentaira stelsel zorgvolle omstandigheden schijnt de eenig dragelijke oplossing een kort irp' tc.rmez'zo. waarin do politieke strijd, al (hans om- de regeeringstafel, rust en d-el partijen -de gelegenheid verkrijgen, Vol- 'komen 'zichzelf te jzijn -en van, haar vereeh- -zaamde positie uit zich opoieiuw, hetzii in de oude. hetzij in een of andere nieuwe richting, tot samenwerking te orlënteeré-n,, Het. nianW opgetreden kabinet heeft zich bereid verklaard in dezen, ook zijns inziens uiterst onbevredigden toestanld!. de leiding van 's lands zaken te voeren en doet «en beroep op het gehe-ele parlement om het daarbiyden noodigen stsim te ver- k-enen. De lijn, die het kabiust ziicb. hierbij Uitstippelt, is de volgende: •Dje politieke vraagstukk-an. di-o verband koudeu met -de partjjgroepeering1, z'ooais lelie tot dusverre hier te lanidle heeft b-e-; staan, zullen blijven rusten en gehaud- b -aid ,bljjv-en in vhet stadium, waarin 7® op dit oogenblik verkceron. Go/jn der iedxia van het <<kabinet zal liaschouwil mogen worden als daarin vertegenwoor digend da partij, waartoe iiiji behoort. I' -Ongebruikt behoeft de ijj-d van dit po- li.tiek intermezzo -daarom niet voorbij- te gaan. liet zab:n,'t is voornemens zjju. aandacht ie wijjilcn aan een reeks vani vraasstukliten waarvan het vertrouwt, dat ook onder d ;ze omstandifiheden ö«n vio.or- z&euing -nist bu.itan liet bereik zal fey pa. o -Omtrent. so-mknigE daarvan 'zial zich we!'- l'toht vci--.cl.it van 'zienswijze - openbareai, docli dit verschil zal dan niet samen-I vallen met ile tegenstelling, -die tot heiden (de politiek hier te itande heefit he--, .heersebt- Het prosram. Meer in tree bijzonder zial op de vol gende maatregelen, ten d«afe ook reeldis vroeger aangekgndfcl. -de werkzaamlieid Üer regeexing- 'zijn gericht- Voortseztette b -»z u i n igji njg, zoowel •door A-ereenvoudiging en reorganisatie van iden Staawdisnit, als door een zoo effi cient mogelijk' gebruik van gabojuwjen en, and-ere 'hulpm-ddelen. 'Be-lasting-v'elrlagliaia, voor zoo» -ver dteza mogelijk blijjkt, zoowol in dej rijchting van bevordering der kapitaalvor-r ming; als in die van ontlasting; van groots gezSnuen. In verbaad hiermede als car afe 'maatregel, naast hafvoering van da veivl edigingsbelastihg II. jschrappiHig vani tie leoningsopeetoten. op --da p^rsopeelq 'belasting- -en .op den suikéraiccifns. Herziening van de f n an,ci e el e v ar- houd'ilt'g tusschen biet 'Blijk en gein sent en. Krachtige niedewerking aan alles; wat op international ten;e>n de heerschappij van het recht bevorderen kan en wat kan voeren tot gelijktijdig3 en wiedefh#^ srjie v o r m 1 n d e i i g v a- n li cj wi a,- peni n a. Samenvoegihs- va.n de- departe-ntenteni van Oorlog -en Mai'ind tot een departe-menit Van L! a n d si v er d e*l i g i n :g. (jSfadere ovcrwegtn?' van het vraagstuk van siplits-ina der Mariins, voort gezette vu-s-obering der woennacht, ondac ineer door 's land's verdedigingi te concen- lireeren in ito mobiele Miijdtetcfafen, waa-r- floor een belangrijke veïmin-teing! van ligt' -ajzbnderiijk personeel dei- \tostingi- en! kust-veixloJiain-y- mogeliik ia. r 'd-ei-eeiivoudigingl der bevelvoering. Instelling van een Staatscommissie onj te on-derzoekten, o£ en op wedku wijzb met volledige handhaving .van de baginseleil -der ondtijwijs-pacificatie daaraan aen min der kostbare toca-o-rinng kan word-eai v-er- zteksi-d. I. Terbcteriag van het Wegennet. Bespoedigide Uitvoering éler Zuiderzee; werken. Terhandnoming' van eenige groote pro ductieve werken, inzonderheid, lot bevor- 'dering.1 der productiviteit van den bo'dein, tevens als meest doelmatige methode ter bestrijding van de werkloosheid. Nadere wettelrike regelhms vau het c ol ie c t te v e ar b eidscon t.ra,ot. Unificatie van de a o eis, ie verzle- k e r i n g-, Uitbreiding van da toepassing der Ar beid s w e t. Wiitigina der Drankwet ginder maei' tot timvoermg van Pla.ats el ijkei-' Keuve. •Btevxn-dering van den bloei van de ver schillende takken van volksbestaan door 'vuorliehtingi, wei-betering- yan< vorkeöi-s- mid-delui err, (zoover dit van overheidswege, door handelsverdragen en anderszins mo- gelijlkf is, opening of bewaring van vreem- de afzetmarkten. Vte-ï-d.ru uitvoerinna van het beggnsnü, dat in Indio het regeeringsbeleiid, zloovoel mogelijk door of met miedewerkinng van fdt -de bevolking voorttokomen krachten wordt gevoard. - Bevordering e-n organisatie van den kandhoniw (tui de JVi.fverhejtl 3,Van dei inbeP'mlschö bevolking. Keu volledige opsonmiing! van de belan gen, waaraan het Kabinet zijn aandacht hoopt te wijden, bevat het voorafgaandtl uiteraard niet. Slechts werd het óp prijsl gesteld,, re-eds nu enkele te volgen lijnen nan le gevgn. In hoeverre bot voor het Kabinet mogelijk zal zjin. deen» en ander* voorzieningen, c'ïa in zijn voornomen lig gen tot -een goedjeinde te brengen, is uiter aard jn de ge.jév>n omstandigheden nog' nwier ouzielrcr 'dan gewoonlijk. Dit zal im mers thans niet slechts afhangen van de ovemenstouunlina -die te .lier zake kan verkragtn worden met liet .PfU'lelmieiit, maar ook van de vüaag, gleidu- irende wfClkei termijn dej piodi- ti-ek e verhouding en do h an'I- hav-ing. van het ingetr'eiden in- fertoeiïj'z o .0,11 en vorei^ohe'n. Levensduur van het kabinet. Vindt lociij Gii-'t optreden van het Ka binet zijn oorzaak in het ontbreken van een paiiementure mjeefdeirheiJ, odk' be-t aanblijv-üu van bat Kabinet zal iederon. dag slechts in datzelfde feit zjrjn motief vin don. Zoo-lra jfcn parlelinentaire mtls«- derlieid zich zal blijken gevormd te heb ben, zal het Kabinet zijn portefeuilles ter beschikking van Hare Majesteit stel len. Evenmin als voor politieken steun aan (het Kab-'net als- 'zoodanig zal dan ookj. naar het voorkomt, aanleiding bestajafV voor politieke oppo.sdie daartegenn. D-ezló zai -mmirs ste.eds .of onnoodig of onjuist -ziijn. -Onnoodig. zootira een, parle- hi^entaire im'aardcfhedd zich vormt, on juist, -z.oolang dit mot geschiedt en der halve een -matreden crisis dpn toestaiidl ider afgeHoow-u maanden zou doen her- levirin. Bij 'de behandeling van alles, wat aian' 'bet parlement "aï worden voorgelegd, zal ieder lid fcunnnen stemmen, naar rfjn eageri' zbkelijkle overtuigiung en nooit tér wüpfó van het Kabinet een voor of tegen behoe ven uit ts sprek m. J 'i Het Kabinet vertrouwt, dat anderzijds ook feeen lid behoefte zal gevoelen tea-; bemoeilijking van de rageextaafc' z§n stem) voor of te^en, ooit oip- anderen gflond uit te brengen, dan op zSjn eigen zaksLijik(i overtuiging. Te g'treeder mag' -dit vertrouwen gekoes- ,terd, daar- positief noch negatief het be lang of de toekomst van eenige parle!1 inentte re groep ooit betrok?;.en zal 'kunnen kijn bjj het lot dat aan de r.-geermgjsvoor- •stel'len tsn doel valt. I Het Gtóantachap bij het Vaticaan. i In aan-luïting aan het voorafgfiand^ Hicge ten --lotte nog word» miedegedeelH, -dat in dezie zakelijke sfeer ook zia) wlofi.' den b-haadebl het aezlantseihaD- bij het Vaticaan Het votum ven 11 Noember werd. mede door Siitgesprokem politieke; ptvterwjeigSn;- gten b-ohearsebt. D-e terugroeping van -jeni 'jtezant «op d-en enkelen grond va.n dit vo tum. zou derlia'v-,- niet passen in de sfeier, wialarin -dit Kib-nc.t wenscht te leven ten 4).i handelen. Die terugroeping klanG naar de moeniitg van net Kabinet slechts dan op 'zijn weg liggen, wanneer in de nieuwe situatie die door zlij-n optreden 'fs Iges'chapen, do Kamer blijk gegoVert zal hebban, niet gjneigd ie zijn, da gei lden jr-oot; bet gs'zantsohap .langer toe te staan, l Mits.dicn Ua.1 1« .Kamer als nog in d-e g-e'l ejg en he id g os-1 e'i'!dl worden tot het nëm-en van een fel ui Ver 'zak-elijk'-e- be-slisjfii ng. jl. w. tol een wlaaraa.n politiek;( gevolgen h oe zij, ook uitval'i, door geen li l van het Kabinet 'zlullen worden verbonden. Het vertrouwen moge hierbij worden uitgesproken, dat de aldus thans in d8?J,e| (ziakelij-ke sfeer te nemen beslissing zoo dang geen -nieutvc feiten van bwitange- wUnnen aard zich voordoen, ö;ot Voor de toekomst besiis&end zal worden geacht. Nfemaol inrmers kan wenschen dat do befróklken kwlestie «tuumtagn onate nolLL tieko ontwikkeling ig-aa't beïnvloedeln. Vol! ledighteidsüaive worde ih dit verband nóg Opgemerkt, dal. een nader aan td dnidefil ziji? lastig en' pijn- lijk^en* komen) tel kens terug.Akker's KJooslerbatsem Jcan Ti erTechter^vöor 'goed van verlossen! ^Vacht daarom niet langer maar koop'nog heden'; een* pot^'Akker s f Eveneens ongeëvenaard tegen wonden door^ snijden, branden' stoolen of schrammen e als wrijfmiddel hij rheumatiek of jicht Overal verkrijgt in porceleinen pot! 20Gr.f0.50: 50Gr.ft.- lOOGr.ff.75, Elscht handteckonino: L. I. Akker/ 'gedeelte van de nieuwe aanvraag- in elk geval 'zal behooren te worden toeglestaan. daar dit gedeelte er toe zal strotten 'cventuetel lot een. billijke bejegening van iden betrokken functionaris in «laat 't.r «tellen. M-et 'het voorafgaan-de meent 'het Kabi net op dit oogenblik te kunnen volstaan. Het weet onder ziaer ouil'engeiwon-e om- istandigUSl'en het bewind te aanvaarden, en in .yen abnormale positie 'zijn. taak te zullen vervullen. Hnt vertrouwt echter. Jat de leden va-n .alle partijen het in de gegeyen omstandig! (heden prijs op- zulldn btelïen, het Kabinet mjindei- naar zijn parlefmientaira positió dan naar zijn cia'den te beoordeeleai. In -die overtuiging js het oplgeltreden' en gaat h-et in vertrouwen op Gods bij stand aan den arbeid. TWEEDE KAMER, (Zitting van Donderdag 11 Maart) Dondedag js voor het eerst h-et nieuwe kabinnet-L- e G e j r in -de Fwclede Kamer verschenen tot hal afleggen van d'e regeer kinngsvcrklaiing. Ge-n wdindeir, (lat ei' groote belangstelling bestond. Do Kamer leden althans Waren in grooL m «jetal'e og- fetekomen. Ook de ti'ibunes zalen stalmjii'- wol. Aan de or-de waren allerteelrst de vol- igende Ine verzoeken 1. -Van den heer .covins. (C.-H.) om verlof tot nat ricjrtem van ragen aan 'den iminister van Buitenlanlsche Zaken en vaii Bmneulandsche Zakrn ejnl Lan-i- hou,w. in z-akc de onlaïlgs door Amerika getroffen maatreg-den 'ten aanzten van nivoea- van plant-jn en bolleai. 2. Van d.-c hoer L. L. H. de Visisjer (iConitmG) qm Verlof tot hó.t richten van vragen aan den minister van Koloniën om trent -de vervolging yan commlunisten door 'de regeering in Nedarlapdsch-IndiU en het onderdrukken van da vakbeweging in Indonesië. 3. Van idertóelfden afgevaardigde, opi verlof tot heit riphten van vragen aan de-nl Smjinister (van Buitsnlandsche Zaken en den minister van Juatitie over het aan wezig zijn in ons land vpn den a-elwezetó Duitschen luitenant Kurt .Vogel au oni- treiit -bat regehnatig gevan^enmelnven en Uittviitz'en van revolutionnairen. die niet van behoorlijke papieren zijn voorzien. Bekte -drie intei peltatie-ver zoeken worden t-oegtestaan. Zij zullen plaats nebben' op een nader ta bepalen idag. Nieuwe interpellatie-verzogen. De heer H-iernstra (S.--Dj.' vroeg ver lof, eeniga vragen te mogen lichten tof dien ministor van Binteealandsiche Zaken; Landbouw en van Arbeid., in, liako -de bestrijding der Werkloosheid. -Die heer Dlrop (S.-B.j vroip voorts de regeerittg- te mogen interpelleören. oveï (ie bedrijfsongevallen in de Limburgscho mijnen ?n over de toepassine der vai- ligheid'svoórschrifron. Ten slotte -vroeg de heer Van Voojrslt tot V'o o-rist (R.-K.) verlof tot de re- g-eeringi vTalgen t.a mop en ricliten, oveU baar - standpunt nopens hot -vadaeniehil van steun aau de slachtoffers van dan' Watersnood. v Over de-zelr-a interpoli,rttoveffz-otekien z'al nader -wórden beslist. Het woord wus Ja-.-na aan don ntim* ter-piasident, ïr. Mr. De Geeir, tot helt afle-ggfen Van de rrigeeringisVexkfalriiii^. '(Zief boven). Do voorzitter stWT» voor Vrjidas do debatlen o-vr ia' i—e rinotsvefklalrine. tel openen. Be ihser A (tarda (S.D'A.P.) stalde! daarop voor. met het oote op iezte uijte voerige- -en belanvrilke ver.klajrink do bec spreki'ngon a.s'. Diuslnc te doeor aan vangen. - D-e heer Heemskerk (A.-.R.) 'z.ag de noodzaKeliiiche'd rm. uitstel ntiet in. Verder oponthoud in de afdoening de« Staatszsiken achtte spr on-ewenpcht. Be Kamer kan 'zti. mJoa-ae-n best over del regeexirigsverklaring de bespkeirineen ba- ginne1 De heeran D|e Visser (C.P.) en Boon' (V.B.) steunden hel voor-tel-Albarda, aochl ■ide voorzitter, de heer Ruys de. BeCffen- Ibro-ucikj. b°'- ti-qeij helm«t het oog op !den tijd. daar er voor liet Faasdtrocè^ iveel fe doen is Het voorstel van rton voorzüifller, oom morgen do' idebatt n over de reg'eerinigS- vcrklaring te doen aarivanfen, werd. meit 51 tenen 38 stemmen aangenomiem. Met .de sociaal-democraten, vrijheiidsr bonders. ivrijzinnig-democraten en den c-onH mUnist, ^stijmlden de lieeren Bomani^ >ffi.-K) e-n Arts (R-K. Volttp-artijO tegen! het voorstel van den voorzitter. De heer Biaat (Fattelanderl steanda voor hot voorslei van den ivoteirzjiiliteir.l alsmede d©christetiLc-historischan. anNr revolutionnairen -en roomseh'-kathptieijfen', jb-ehalv f nrr. Botasns. De v' i-gaderin? wera d'aaïna o-m ruimt half t wee gesloten. Zitting van Vrijdag 12 Maart. I Nadat verlof is verleend lot hst behan delen van -eenige interpellaties, ziin aan Ide orde Ide -discussies over a a riag'e-ej' k i n a si v! -e 'r k! I a |r i n 'g. Be heer Al bard a '(s.-d.) -z'iet in bet ontreden van -dit kabinet geen verbiatej1 king van de (moeilijke omfstan-digheöert van ons nartementairo stelsei. .Alleen nieuwe -verkieHincren luulien zuivering Ikuiiiien hrenaen, Be sociaabdomocratisdha fractie odht het gezantschap 'bij den Paust -'ï(eeln .overwegend belanfe, doch Wil e» onde'r bepaalde oiustandighed-en wol to a medewerken. Een Vergelijking van net pro gram dezer regeariiijj imet dat van !het ka> •binet Coliin valt ten voordeel van enffef« •igtenoemde uit. hoewel spr. er ook: v«al op) (mist. I, Be heer Heemskerk a.ir.) huldigtf (het afgei reden ministeri e-Colijn, dat het financieel evezïwi-cht herstelde. Spreker moet kritiek uitoefenen op het tegenwooBi Bigte (kabinet. ,Hij acht een politicus aid 'de heer Be Geef jiiet del aangleiwiehienl -man voor -do vorinjing van -een -axtra-palr- lamentair (kabinet. D-a autirevolutioaaï-rd frabtie staat dojs van de|zle rageering eiU zal zi-ch slechts door h'ara beginssien «n 'het landsbelang laten leiden. Spr. acht .alleen, jle fchrEhistorisch-en verantWioorp dedijk voor al het gebeurde. Zij: 'iwilid:e,ty <Je verbreking van de coalitie ep dein val van het ministerie-Coliin. De oud-Ministers. In parlementaire kringen ging Donder dagmiddag volgens de .Hesidentiebodie'''- het gerucht, dat aan den afgetreden mi nister van Oorlog, den heer! Lajnbooy, een plaats was aangeboden in het te vormen directorium van het hoofdbestuur der, Pos terijen en Telegrafie, dat dan zou bestaan uit de' heeren Van Roy en, D-uynstee en Lambooy. De heer Damme zou reeds ta kennen hebben gegeven, dat hij als direc teur-generaal aftrad en een plaats in het djrectorium- geweigerd heeft. Verdjer vernam het olad nog, dat de heer Golijin ernstig wondt genoemd als op volger van den heer Fock op den Buifcen- zorgscheai troon en de oud-minister van Koloniën, -de heer Weiter, als lid van den Raad van State. Het oud-Kamerlid Juten. Men meldt aan „De Maasbode" 3 Naar wijl vernemen is het oud-Kamerlid Juten, burgemeester van Wouw, stervende. Nederveen, die in Izij-n openingswoord £*i(« ide. dat 19(25 niet direct de 'zoo beaoegdj opleving in Izhk'en hesft gebracht. Donderdagavond) hid-d de veraenib ginjgl (HandclsbeJanjg alhier «ene algetfneeuei vergadering in de sociëteit St. Joris ondom TW-^itterachap van den heer G. vaat

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1