eft geen krans NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND EURZEEP, Eerste Blad it, BeSeening. Deposito's ente 4 pet. DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS ZATERDA0 6 MAART 1926 DE BESTE VAR]MAS ar è[aoj'#.lu8aittpaltj* id voor uw orders ermijn. BUITENLAND BELGIE DUITSCHLAND ZWITSERLAND CHINA MEXICO UIT ZEELAND MIDDELBURG VLISSINGEN GOES NUMMER 28 22stb JAARGAN& [M. Aspeslagh, geb. Van Lyse>- IJ. v. d. Linden, geb. Kroot-» Janse, geb. Meerman, d.' Iling): J. E. Terwiel. geto; [A. T. Falhabci', gel). Widse- de Kaart, geb. Mos, z.Mi geb. Paul, z. (levenloos). I JJ. L. Wisse ,z. Ij.; M. Ji|. |\v van Wi. LuWema, 40 j.J Wedn. van C. v. d. Plasse,. NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT de maand Februari. AJi.EKUSK.KRKE. Gehuwd! Levinus Duininek, 20 j. jm'« Levina, Rijkse, 20 j. jd.: 18'J 32 j. jm. en Janna Jolijaia' j. jd.25. Foort Sandpe, 28- aatje Minderhoud, 23 j. jdf. J 3. Johannes Petrus, z. v. GijS- |nnes Hoeven om Dingena Ma- 15. CijJvrand, z. v. Leendertt [zo on Leijntje Jacoba vain den! Johanna, d. v. Giljaam Voets J van den Dries16. Elizabeth! |d. v. Mavinus Gerard) van Held Johanna, Kole; 20. Apolonia. v. Marinus Rem ij n an Jozinat 22. Jan Conmelis, z. v. Cor4 [ar en Oatharin jtlGoeuse; 2'3J v.. Jacobus van Westen enl da Guehte. i2. Aarnout HuisZaoon, 90 j.^ Maatje Ruster; 9. levenloos kind 'van het vrouwelijk ge-I Johannes van Sehaik en Oor* IZuidwegt. JlKENSK'EEKE. Geboren: 7. I.ria, d. v. Marinus Verbdem ent lie Jonge; 12. Cornelia. Martina^ lines Penters en Magdalena Mal* lakker; 15. Cornelis, z. v. Jaoi. in Maria, den Dekker 26. An4 jannes, z. v. Anthonie Looij1 ea llele. •jpn: 19. Fieter Lindliout 9 j.204 «e, 33 j ocbtgenooU va'iiL Jan) Ir. l'LNGE. Geboren: 15. Jan Wila- Wiillem! Sinke en Pieternefl'a|- [resrse; 26. Wilhelmina- Maring! :1. v. Marinus Meulenberg' en( |Maria Rooze; 27. Jacoba Cora Marinus Jakobus Stvaub enl faria Crucq28. Anna, Marie,-, n' Hwmaii Johan va.n deT Hoof# Sara Kools. (Z.) I fcNDIJKE. Gehuwd: 4. Salo4 |isser, 36 wedn. van Catliarinal- Maat.je Prins, 29 j. I: 2. Wilhelmina Magdalena, cL; Brandt enl Dina W.eststratej. jus Adriaan, z. v. Cornells Ja ne en Lena Jacoha, Sicrvogelj v. Willem v. d. Vrie en Leunt ji- (Z.) lND. Gehuwd; 5. J. Beulens, 23 laiscm 24 j. 1. Magdalina Klazino, d. v. Jj i C. Rijk'6. Johannes, z. v. Jg I. P. Verdonk; 7. Jan z. v. Aji M. Ars; 26. Franciscus Desirój. F. Bracke en M. M. de Block1! len: 26. M. Vermeide, 85 j. VEGEN. Gehuwd: 4. M F. Bos4 j. en Wi. de Bue, 21 j.11. A'J 30 j. en A. J. Iüoeman, 27 j. den: 8. Jacoba Pieterse, 55 j. RKSTRAAT ®k van toepassing is op !e kleedingstukken knnt wasschen- n de gebruikers en U zult zelf ook >AM" Kleitrzeep te eischen eo lT Jen laten stoppen. .teenstraat 108, Amsterdam. O per stuk met gebruiksaanwijzing SCHULTE A Co. en SCHULTE Dorpstraat - Telefoon \2 enot als het geschiedt met Bureaux van R.ciactl» en Administratie i Weetslngel, QOE3 Intorloc. Telefoon i Redactie en Administratie Telef, No. 207 BijkantoorI MIDDELBURG, Markt 1 en 2| Tslefooo No. 474 Abonnementsprijs ft,SO par «Irl» maanden, bij vooruitbetaling divertentiëfl van t toi 6 regels f O.SO, elke regel meer f 0,15 Contract regel prijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager CROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Dit nummer bestaat uit twee bladen In 1924 hebben zich 51.200 personen in België gevestigd. Hiervan kivamen er 5400 uit Frankrijk, 9000 uit Nederland, 7500 uit Italië, 3400 uit Duitschland. Het aantal uit België vertrokken perso nen bedroeg 32.000; 2785 daarvan vestig den zich in Nederland. Luitenant-generaal Dejardin f Luitenant-generaal Dejardin, die reeds geruimen tijd Ziek was, is te Brussel over leden. Als schrijver van brochures over Hollandsch-Belgische militaire samenwer king in geval van oorlog en de verdedi gingswerken aan de Maas, heeft hij voor den oorlog veel opgang gemaakt. De gte- storvene, die een goed vriend was van Ne derland en steeds in briefwisseling was gebleven met eenige Nederlandselhe offi cieren, die hij; vroeger had leeren kennen, is .98 jaar geworden. De radiotelefonie iu do treinen. Aangemoedigd door het succes met de draadloozc telefonie in den D-trein op het traject Berlijn-Hamburg, heeft de directie van de Duitsc/he rijksspoorwegmaatsehappij besloten de radio-telefonie geleidelijk op alle spoorwegtrajecten in Duitschland in te voeren. Voorloopig zal men beginnen mét de invoering op het traject Berlijh-Mün- ohen en ze geleidelijk uitbreiden over de 18. belangrijkste lijnen. D,e Vol k en b and sv erg,ide ring te Geneve. Een compromis Er schijnt sprake te zijn, dat over het uitreiken van hst aantal permanente ze tels nog een compromis tot stand komt. Dit compromis zou hierin bestaan dat eerst Duitschland zdj'n permanenten raads- zclel zou verkrijgen en dat voordien de samenstelling van den Raad dus geheel ongewijzigd zou blijven. Zoodra Duitsch land echter zijn intrede in den V olken - hondsraad zou gedaan hebben, zou, vbttr- dat de buitengewone Volkenbondsvcrgade- iln'g nog gesloten ivas, Frankrijk door Engeland gesteund in den raad het voor stel doen aan de Volkenbondsvergadering in overweging tegeven het aantal niet- parmanente Raadszetels met een zetel uit te breiden, met de bedoeling' dat Polen dan als zoodanig zou gekozen worden. Dit compromis zou den steun hebben van Frankrijk cn Engeland. Inderdaad is de toon in de Engelsche pers voél minder lievig tegen de uitbreiding. Maai de labourpaitiji lieeft een motie in het Lagerhuis ingediend er tegen. Voor Duitschland is nu, dunkt ons, een groot herwaar opgeheven. Immers Luther liet zich te Hamburg ook in dien geest uit: Wijl eerst toegelaten, dan' zullen wij wel verder zien. Men hoopt dan ook' dat Stresemann, wanneer lii] 't niet mo gelijk acht, zijn stem vóór het voorstel uit te brengen, in alle geval dan blanco zal stemmen. LONDEN (V.D.) De Daily Mail". Ver neemt uit Peking, dat een burgeroorlog over het meesterschap van China zich aan het ontwikkelen is tussehen Tsang tso Lin en twee andere generaals eenerzijtts en generaal Feng, die door de Bolsjewisten gesteund wordt, anderzijds. Een van de legers van Feng is teruggeworpen. Feng heeft groote hoeveelheden munitie van de Bolsiewisten ontvangen. Godsdienstvervolging. In Mexico gaat de godsdienstvervolging, die weer eenigen tijd bezig is, onvermin derd voort. Volgens een nieuwe verorde ning der regeering moeten alle bijzondere scholen binnen twee maanden als staats scholen ingeschreven of gesloten worden. Er zal door de regeering worden nage gaan of er op bij'zondere lagere scholen nog godsdienstonderwijs wordt gegeven en of er nog godsdienstige beelden of pla ten zijn. De scholen mogen in geen onkel verband staan met een of andere godsdien stige vereeniging en broeders of zusters mogen geen onderwijs meer geven. Want, aldus luidt een officieele verklaring aan de „New Vork Times", waarmee men deze onrechtvaardige anti-katholieke maatregë- ver(ledigen'een groep priesters •wil Mexico ondergeschikt maken aan de eerzuchtige plannen van den Paus. Het „ultra-montanisme" is een dat velen van de wijs brengt. Korte berichten. -f11 -8t. Petersburg zal dezer dagen ëen Bieuw spionnage-proees aanvaaigen. Een 20-tal personen, beschuldigd van spionnage ten bate van Esthland, zullen terechtstaan. Op het vliegveld van Letman hij Praag is de vlieger Sladil met zijh toe stel neergestort en omgekomen. Bij Spittal (Oostenrijk) is Dinsdag avond een goederentrein ontspoord. Drie man van het treinpersoneel werden ge wond. Volgens een mededeeling van het departement der openbare gebouwien te Washington dreigt het dak van het .Wit te Huis in te storten. De reparatiekos ten Worden geschat op 500.000 dollar! Men is van meening, clat president Coo- lidge zal aarzelen om zulk oen uitgave goed te keuren. De politie te Warschau heeft een groote communisten-organisatie ontdekt, welke haar zetel had in de lokalen van een vakvereeniging. Er zijn ongeveer 50 personen gearresteerd. Uit Lissabon wordt aan do Fi-ansejhs bladen gemeld dat ex-koning Manuel een manifest aan zijn aanhangers heeft ge richt, waarin hij verklaart slechts, opnieuw koning te willen zijh in een geheel her nieuwde monarchie. De regeeringsraad Bartels, vroeger chef van het vreemdelingenbureau te Berlijn, is wegens meermalen gepleegde omkooperij' en oorkonden-vervalscihing tot 16 maanden gevangenisstraf veroordeeld. De omkoopingsgelden ten bedrage van 24.000 mark, zijn aan den staat vervallen. BINNENLAND^ TWEEDE KAMER. De Tweede Kamer is bijeengeroepen te gen Donderdag 11 Maart te 1 uur. De Voorzitter is van plan om, nadat door de regeering verklaringen zullen zijn gejaan in verbant) met de Kabinetscrisis, voor te stellen eventueele besprekingen naar aan leiding van die verklaringen den volgen den morgen te houden. HET NIEUWE MINISTERIE. Nadat, in het begin dezer week Hare Majesteit de Koningin aan .Jhr. mi. Dl. J. fk Geer de vorming van een extra-parle mentair kabinet had opgedragen, kon deze bewindsman,' na gehouden besprekingen, aan de Koningin Donderdag de navolgende lijst van ministers voorleggen Minister-president en financiënMr. Dj. J. I)e Geer; Buitenlandsndie Zaken: Jhr. mi. A. I'. C. can KanneberkBinnenland- soke .ZaJitJliiJ.. B. Kan (tot nog toe Secre taris in algemeenen ciiensi); Justitie: inr. dir. 'J. Do line rOnderwijs.' A'. M. Was zink, burgemeester van Heerlen; Water staat, Nijverheid Ah Handel: mr. ÏI. v. d. Vegte, lid v. Gedep. Staten vap Overijsel Oorlog en MarineL. A. van Rnijën, hoogleeraaa' te DelftKoloniënJ. C. Ko ningsberger, oud-voorzitter van den In- jlischcn VolksraadArbeiddr. J. R„ Slo- temaker de Bruine, hoogleoraar te Utrecht. Eén dezer is Katholiek (Waszink), twee zijn antirevolutionair (Donner en v. d. Vegte en 2 zijh Chr.-Historisch (De Geer en Slotemaker). Van Karnebeek is partij loos, de overigen zijn vrijzinnig. „De Maasbode" schrijft o. a. Voor velen zal het snelle verloop van het zesde stadium der crisis een verrassing zijn geweest. Nadat dr. De Visser zijn pogingen op gegeven had, heette het, dat Mr. Lim burg op de door hem gelegde grondslagien oortbouwdena Limburg's opgeven schijnt nu clan (och op diens arbeid te Zijh vooi'lgewerkt. Immers verluidde reeds eerder, dat Mr. De Geer als goede genius ocer de laatste formatie-pogingen waakte; thans heeft hij zelf de kroon kunnen zet ten op hetgeen hij' met De Visser en met Limburg had voorbereid. Ook' de namen, welke in dit Ivabinel figureerden, hebben veel gemeen met de geg-adigden voor het Kabinet-Limburg, dat juist vóór zijn geboorte kriam te. overlij den. Er zit iets lickt-en-diehts. .iets ongelijks als in een vluchtig getimmerte in dit Ka binet. Bij den patiënt, die hopeloos ia maar dien men toch om moreele redenen niet aan zijn lot kan overlaten, schrijft de dokter wel eens wat onschuldigs voor „ut aliquid fiat" om niet niets te doen. Men wil ons toch niet een ministerie schenken volgens ditzelfde recept? Deels ambtenaren, die aan het Kabinet iets van een Zakenkabinet kunnen geven, anderdeels figuren uit de aetieve politiek, deels mannen van wetenschappelijke vor ming, anderdeels magistraten uit de prak tijk, eeiierzijds .mannen van bekend gïaot kaliber, waarnaast anderzijds personen wier beteekenis nog zal moeten blijken. Zoo zijn wij in de „allemansgading" en, de combinatie is zoo gevarieerd, dat het toe val wel een groote rol schijnt gespeeld) te hebben. Wat de kleur dezer verscheüehiheid.' moét heeten, zal nog móeten afgew'ac|hf worden. Met opzet schijnt de katholieke partij er buiten gehouden te Zijn al heeft ook één enkele katholiek, blijkbaar minder in politiek1 bedreven', zitting genomen. Voor onze partij) is er dus alleszins reden 'n „oeil en campagne" te houden. Speciaal wat den toetssteen der gezindheid ten op zichte van de Katholieken, het gezant schap, betreft, is er nog wel geen zeker heid, dat het voorstel tot handhaving niet zal worden gedaan (dat is te zeggen: met den noodigen nadruk), toch verwachten cvij niet anders dan teleurstelling. Wij1 zullen ons van het feit dat in dit Kabinet anti-revolutionairen en dhristelijk- historischen samen gaan met eenig© libera len, rekenschap moeten gieven. Dit samengaan wordt wel is waar min der typeerend nu het wordt vertoond in een extra-parlementair Kabinet, niettemin heeft hot zijn beteekenis, die wij' dienen te verstaan. Ons kan cjc zaak van het gezantschap, die thans hachelijk komt te staan,, zeer ter harte gaan terwijl wij overigens, alleen vooruitziende, in ons isolement ons niet geheel onbehoorlijk behoeven te gevoelen. Terugziende, naar de coalitie der recht- sc'he partijen, welke op een werkelijke en nog steeds lovende beginseleenheid was gebaseerd, kunnen wij over dit Kabinet ons weinig verheugen. Althans is het geen stap in de richting van herstel der samenwerking. Het Staatsblad van gisteren bevatte het Koninklijk besluit waarbij aan d,e minis ters van het Kabinet-Oolijn eervol ont slag wordjt verleend, behalve aan minister Van Karnebeek die in het nieuwe kabinet overgaat, en de ministers van het Kabi net-De Geer worden benoemd. De beëedjging met de. overdracht der departementen heeft Maandag -a. s. plaats. De lieer Colijln. Naar wij) vernemen zal minister Colijn na zijn aftreden weder het hoofdrejlacj- teursschap van „Ile Stan-daard" en het voorzitterschap van de Centr. van Anti- Rev. Kiesvereenigingen op zich nemen. Den heer Co-lijn is door den heer Van den Heuvel een Kamerzetel aangeboden, doch de heer Colijn nam nog geen be slissing. (M. Ct.) VG rav cnliage heelt nu 400.000 inw oners. De 400.000ste inwoner is Dinsdag j.l? op den burgerlijken stand te 's-Gpdven- hage i ngesclireven, of beter gezega de in woonster, want het was de pasgeboren kleindochter van wethouder dr. Van der Metilën, die het getal 400.000, vol maakte. Het gemeentebestuur heeft aan de moe der een bloemenhulde gezonden. Vertegeirwoordigors i oor de Vtflkenbaiidsi ergadering. Bij Kon. Besluit zijn benoemd tot ver tegenwoordigers van Nederland jn d£. bui tengewone zitting van de vergadering van den Volkenbond, welke is bijeengeroepen op 8 Maart a. s. te Genèvejhr. dr. J. Loudon, Harer Majesteits buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Pa rijs, oud-minister van buitenlandsohe za ken, en prof. mr. dr. J. P. A. Franjois, re ferendaris, chef der afdeeling Volken bondszaken van het departement van bui- tenlandsche zaken, buitengewoon hoogïeer- aar aan de Handelsschool te Rotterdam. Hel tekort bijl de politie te 's-Bosch. Na afhandeling der agenda heeft de burgemeester den raad van Dpn Bosch' medegedeeld, dat het rapport van den gemeentelijken adcountant, die een vol ledig ondeTzoek naar het tekort bij' de politie heeft ingesteld, is ontvangen en ter visie van de raadsleden wordt gelegd. Het rapport moet echter als vertrouwelijk' worden beschouwd. Het staat intusschen vast, dat het tekort f 8225,54 bedraagt. Tevens is ge bleken, dat het tekort is ontstaan op het commissariaat van politie. B. en ,Wt zijn tot de conclusie gekomen, dat de commis saris, als hoofd der politie, voor dit te kort aansprakelijk is. Deze heeft reeds aan B. en W. bericht, dat hij) zoo spoedig mogelijk het tekort zal terugbetalen, niet omdat hij! het geld van de gemeente we derrechtelijk heeft weggenomen, hetgeen hij met beslistheid ontkent, maar omdat de commissaris gevoelt dat hij voor die gelden verantwoordelijk is. Op twee plaatsen lieeft Woensdag! de buisleiding van dje waterleiding het begeven. Eerst werd een breuk ontdekt in de N. Vliss. Weg. De toevoer moest worden afgesloten, en dad|slijk werdeïn maatregelen genomen om den. breuk te kunnen herstellen1. Ook' in de Noordstraat is een defect ontdekt. En ook' dlaar heb ben de omwonenden eenigen tijd| zonder water gezeten. In „Het Schuttershof" alhier heeft de heer O. Spaan uit Utrecht een lezing gehouden over de bereiding en het ge bruik van Juehtstikstoffen. Het uitge breid verslag van deze belangrijke lezing zullen wij in ons volgend;1 nummer een plaats gunnen. Donderdagavond! verg&dehdle de Ver eeniging voor de Beroepskeuze onder voor zitterschap van den heer G. Wagenvoorde. Medegedeeld! werd idlat op het verzoek aan den raad ota!-steun, van B. esn| Wv 'een be- Igfooting is gevraagd en dat dfearop als onvangsten is geraamd f 169.50 en aah uitgaven f471. Geraamd wordt f300 voor kosten van vergadingereni en zittingen en ffi'eent men dat dit dLoor de gemeente zou kunhen wordenl betaald. Er is alle rdd(en te vermoeden B. en Wt. in dien! geest een voorstel aan den raad zullen idioen. Thaps werd medegedeeld, djat het bestuur er in geslaagd is een candi,d|aa,t te vindein voor het voorzitterschap, die. bereid is het aan te nemen en wel dan, heer mr. F. W. E. baron van der Feltz. Deze werd met 25 van de 33 stemmen henoem'd. Door den heer Wagenvoorde, wereïbn hierop eenige indrukken verteld djooi hemI opgedaan tijdens het congïes voor Beroeps keuze op 29 en 30 December j.l. Het verleden week geplaatste bericht ■betreffende het .overbrengen van de mu-. ziek van wijlen den lieer Jan Movk's naar de Prov. Bibliotheek, dient te wordjen her- isteld. Overgebracht is alleen een collectie oude muziek nog afkomstig uit Dordrecht. De nieuwe muziek de partituren en andere Werken, berusten hij de familie van dei» overledene. Vrijdag had alhier in het gebouw van het Nederlandsche Loodswezen een vergadering plaats van de leden der Ne- derlandschBelgische permanente com missie, belast met het toezicht op d|e Schelde en de verlichting van deze rivier. De minister van financiën! maakt be kend, dat ten behoeve van 's rijks schat kist is ontvangenbij1 Jen inspecteur der directe belastingen enz. alhier, f 2400 we gens te weinig betaalde rijksinkomsten- belasting, Verdedigngshelasting II en ge meentelijke inkomstenbelasting over d|e belastingjaren '21-'22 tot en met '24-'25; als voren, f 478,53 wegens te weinig be taalde rijksinkomstenoelasting, Verdedi gingsbelasting II en gemeentelijke inkom stenbelasting over _dc belastingjaren '22- '23 tot en met '25-'26. Dinsdag 16 Maart a.s. bezoekt de commissaris der Koningin deze gemeente. In het kantoorlokaal van de Stoom- jwassherij „De Zon" kwam Donderdag-! avond de conferentie van den H. Vinetui- tinS a Paulo in alg'emëene vergadering bij- •een ondervoorzitterschap van mr. J. H. M. Stieger. Nadat de bijeenkomst, met het ge bruikelijke geked was geopend, wënschte de voorzitter den heer P. v. dj Reit 'geluk: mlet het herstel zijner gezondheid en imstal- lèéi'dë .als nieuw lid dpn heer A. Simons; wiens toetreding' tot de conferentie hij een aanwinst noemde, daar dp veelzijdige w'erk kracht van den heer Simons bekend is. I 'De secretaris, de heea: G. Géijsen las de notulen der vorige jaarvergadering djie werden goedgekeurd} en bracht een keurig verslag uit van al wat de conferentie in het a'fgeloopen j-aa,r had verricht. Hieruit bleek, dat de conferentie in trouw bezoek1 der vergaderingen en in. lief ijverig zich wijden aan de charitatieve taak, geheel volgens den geest van St. Vincentius, uit munt. I. Het financieel jaarverslag van den' pen ningmeester, den heer A. Rijk, gaf als taal ontvangen aaw: f 1761.99 makende 'm'et het nog resteerende saldo van 't vorig jaar f2354,661/2 en als'totaal uitgegeven ï'16 73,06. Een goed slot alzoo van f 681,601/2. Verblijdend noemdp de Voorzitter het, dat zooveel werd ontvangen (aan collecte opbrengsten, bijzondere giften enz.) maar ook verblijdend, d[at zooveel kon worden uitgegeven, immers de conferentie ont vangt niet om te potten, maar om daarvap, mee te doelen aan de nooe\lijdetnjd!an om de liefde Christi. Wij zullen niet in het bijzonder stuk voor stuk opnoeimen, de kilo's vleesoh en spek, noch de kolen, dek'ens, kloiripeni, schoenen, klecdingstubkew, enz. enz. die door de han,d,en van onze ijverige Vincen- tianen aan de behoeftigen werden toebe deeld, !d|och slechts het veelzeggende cijfer van 1 1078,60 noemen, dat aan levensmid delen van allerlei aard wefd' besteed. Met veel piëteit werd in het jaarverslag herinnerd aan het overlijden van het ijve rige lid, den heer W'. Stieger en aan 'het meeleven met de vereeniging van den' zecreerw. heer Pastoor door een veelvuldig bezosk aan de vergaderingen. In den loop van 1925 (raden als nieuwe leden tot de conferentie toe, d|e heeren :J. Witkam' Jz., J. Velthuijse en Dogge. 'tls 't gebruik, dat op iedere vergadering der conferentie de aanwezige leden een steun- penning offeren voor den arme. Die col lecte bedroeg in 1925 in totaal f300. Nadat de Voorzitter voor dp uitge brachte verslagen had bedankt en d|pn pen ningmeester namens de vergadering eervol had gedechargeerd,, vroeg hij nog do aan dacht voor eenige punten die door Üen hoofdraad aan (Jp Voorzitters der eonfe- rcntipji tel' betrachting waren voorgelegd. En zoo wees hjj' ten eerste op' het trouw' bezoeken der vergaderingen, wijl da con ferenties naar den geest en de badpeling der stichters (Fredcridö Ozanam cd dp zij nen) op de eerste plaats eigen heiliging der leden tot doel hebben; ten tweede op het huisbezoek hij de armen, waarhij het h'ren-' gen van stoffelijke hulp de sleutel inóet zijn om1 te komen tot de ziel van de be schermelingen, men moet hun vertrouwen zien te winnen, als vriend en raadsman met hen omgaan; ten derde op dp collectie tijdens de vergaderingen, waarbij' men het geven uit sleur vermijde, maar zich be- ijvere te geven volgens de inspraak vam! het hart, zoodat wanneer men b.v. zelf zich door O: L. Heer gezegend weet in een of ander opzicht, dit uiüd|rukke door het géven van een mildere gift. De heeren v. d. Reit en Simons be dankten den voorzitter voor zijn minzame woorden aan hun adres gesproken, waarna de vergadering met gebedj werd (gesloten.i 'AïWezig' mét kennisgeving waren de heeren J. Witkam Jz., C. Rijk en C. Borgihgraéfi. Tegenwoordig was ook een vertegenwoordiger der R.-K. pers Jlie door den voorzitter bij het begin der vergadle ring werd welkom gelieeten. Nog bracht de voorzitter den heer Geij- sen dank voor de gastvrijheid), die !d'e con ferentie voor haar vergaderingën steeds van hem' mag ondervinden. Toen dezer dagen 2 kihdteren in heb gezin van de W. aan dem Westsingel met elkaar aan 't stoeien waren ,stak het een' het ander met een vork in in het oog1,1 waardoor niet aHeen het bovenoog'lidmaar ook het oog zelf1 werd getroffen. De be handelende geneesheer, ,d(e heer Looijen, achtte overbrenging naar het Gasthuis te Middelburg noodjzakelijk, waarheen het jongetje dan ook werd vervoerd). (Z.) ®>e eerw. kapelaan Iloogervorst heeft Donderdag j.l. tot zijn genoegen! ondervonden, !d(it men in Zeeland een! „kroonjaar" waardig weet te vieren. Zijn 30e verjaardag toéli is allerminst onopgemerkt voorbijgegaan. Van tal vaitt vereerders en vrienden ontving- hij naast igelukwenschen ook stoffelijke blijken van belangstelling. Do P.i'opagandaolub Pius X! overhandigde hem1 een couvert met wa,ardp- volien inhoud door dp parochianen ge schonken. 'Moge de 'ijverige en sympathieke priester nog lang' in ons midden vrucht baar Werken. -Overtuigd van het groote nut Van deskundige voorlichting: hij' die keuze van een beroep, zoowel, voor ni'eisjes als jon gens en eventueel ook ouderen, hebben' onderstaande ingezetenen van Goes een comité gevormd, dat tot djoel heeft door particulier initiatief' te komen tot de in stelling- van een adviesbureau voor Zuid en Noord-Beveland, .Om dit doel te berei ken heeft het comité medewerking in breeden kring noodig. Sympathie-betuigin gen, ook van personen' en corporaties buiten Goes, worden gaarne ingewacht.1' Op de le comité-vergadering", gelioudpn Woensdag 3 Maart in hotel Centraal te Goes, zijn de volgende algcnieene richt lijnen vastgesteld. Door het organiseereml van een lezing» over beroepskeuze, te hou den door een vooraanstaand; man op dit gebied, hoopt bet eomit.é belangstelling, te wekken Cn voorlichting te govern oh dan te komen tot oprichting ce|aer ver eeniging' voor beroepskeuze. "Vanwege deze vereeniging worde een adviesbureau inge steld. In algemecne trekken is de samen stelling en werkwijze van zoo'n bureau in de vergadering besproken. Nader onder zoek van bepaalde voorstellen door een studiecommissie is geweüsdht. Het voorloopig Comité is als volgt sa- méngesteld: J. v. d. Meulen Bosma, Voorzitter; D. D. v. d. Bout; Mr. J. H. Mi. Stieger; Mttj J. ,W. Goedbloed; Ir. J. v. Poelgeest Ir. C. A. de Looze; J. A. H. Abelcven; Joh. Pilaar; A. Hofstra; Ds. R, J. v. d. Veen; J. I. van Ballegoijlen de Jong, Secretaris. Gravenpolder. Op de voordracht voor geraëenteveldwachter alhier zijn g'eplaatst :E. J. Gelok, agent van politie, Goes; W. Heijboer, agent van politie, Zierikzee; L. M. Barendsen. marechaussee te Oostburg'. .Sehore. Woensdagavond liad( in tegen woordigheid van djen burgemeester, weth. Glerum (weth. Karelse to door ziekte verhinderd), dhr. Kuielstra, seer. der Z. L. M., het hoofd der O. L. school en c'jen ge meente-secretaris, de opening» plaats van den la,udWouwhuishoud|eurs.us. De burge meester sprak een openingswoord en sprak de hoop uit',, tiat m'ej. Koome en djhr. Nieu wenhujjse mfet genoegen in deze gemeente zöudau werkzaam zijn resp. als leerares en leeraar aan dezen cursus. Veertien leerlingen waren bij de opening tegen woordig. (Z.) Hanxweenl. DondeiicilaginJorgen had de vrouw van dhr. K. het-ongeluk met haar vingers tussehen eon door de windt dieht- slagtade deur te komen, waardpox van de drie middelste vingers het bovenste lid radicaal werd afgeklemd; Dr. Nieuwenhnijse verleende direct hulp Krabbendijke. Donderdpglmorgen stonld. de vrachtauto van J. v. Boven aan den Westweg bij Van Weele stil, toen dooi' een hevigen rukwind uit een kistje, voor in de anto, een ledige karnemelkflesch werd' stuk geslagen. De wind kon er toen! in spe len en slingerde de stukken d|en weg op, juist in het aangezicht van eeni zekeren Joh. HoogStrate van Ovezande, die per rij- rijwiel op Weg Wlas naar de boerenkoop dag van Blok te Rilland. Hij schrok he vig. Het bloed druppelt'ie van hem neer.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1