ING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Roomsche Pers-Actie. rummer 27 228tb jaargang POLITIE erk mijdt, zijn tijd. en werking der kstofmeststoffen", erdag 4 Maart a.s., 6 Maart a.s., DE BESTE VAWIWAS »Uar AUofr p.lui tm pikjt ruikt ?r's Kruiden Pillen. jr's iroote waarde van publiciteit wordt gelezen in alle kringen de aandacht te vestigen op het R.-K. Nieuwsblad „Nieuwe Zeeuwsche Courant" een Katholiek Nieuwsblad, Ais Advertentie-Orgaan Bureau: Westsingel 75, Goes Wat moeten wij doen? FEUILLETON BEATRIX. Buitenlandsch Overzicht tUWSGriE COÜRAJï DONDERDAB 4 MAART W26 op 15 Maart a.s. teneinde alsdan I i getuigen zullen worden gehoord loofdcommios ter secretarie, Geir-1 n de edhtgonoote van den gewe-1 fanger te Bergen-op-Zoom. een voorwerpen te Middelburg. bureau van politie: portem. met u beurtvaartadreg, een gekleurds jen, lieerenportem. iahr twee sleu- knipmesje, blauwe manteLband, )op, liniaal, bruine heerenportem., leiband, een handschoen, gele da. schoen. irtieulierenKerkbijibeltje, M. da gardstraat D: 46Huissleutel, C. enbroek, Noordsingel S1S8; Kin- m. C. Poortvliet, Seiswag Ril46j.| v. d. Does, Hoogstraat 1129;. ruin damestaschje, M. v. Oos- k'straat O 2601 stel boeren kora. Lous, Noordweg R.lö; Zilveren d (boerenknoop), P. J. Wolff, Ba- El71; Padvindersmes. M. An-I de Kerkstraat B 82Een boeren J. de Wijze, 't Zand; Padvin- M. Simons, Breestraat- O 176 J kindermuts. A. Petiet, Lange Sin- .N197; Een dameshandscjtoen, I n, Kinderdijk P. 95; Tasöhje met Aartsen, N. Vliss. weg E113: Da. band-horloge (zilver), de Klerk,. .weg C 208Klein wit kinder, oentje, A. Brevet, dodengang Een beursje met inh., W|. Boone, u'kplein O 16; Koperen gewicht .4 S. Schout, KI. Vlaanderen M 180; ortemonnaie, M. de Jong, Bagijh- 72; Een witte zakdoek, B. Geert, inderdijk P 100; Doublé horloge- A. v. Krieken, Markt O 1Een ingetje, Theunisse, Verlenge Gla- 14, Vlissingen; Bordenkwast, O, an, Lombardstraat O 74; Gouden g, met zwart steentje, P. J. .Wplf, lof E 171. itingen ten bureele van politic; des Zaterdags tusschen 7 en ij opingen en Verpachtingen H. Hendriskinderen, boereninapaO, ilaar. I shore, hoereninspan, Kram. oedekenskérke, hofstede, houw-, wei' nd en inboedel, Varni Dissel, illand, hoereninspan, Pilaar, udelande, inspan, De Kok. vezand, inboedel, Beth, fissenkerke (N.-B.), boereninspatn; I ilaar. srseke, hoereninspan, Van Dissel, (apelle, boonj'g.a(sipden'en bouwterrei' en, Pilaar. Leinkenszand, huis en erf, v. Oleef. Heer Hendrikskinderen, huis an elf bouwterrein en roerende goederen';1 erbist. 1 jrl Vilhelminadorp,. paarden, J. C. Hi 'ollmann. leinkenszand, beestiaal De Kok. teinkenszland, kapitale bjoereninspan, fan Oleef. VN, Landbouwkundig Inge» Films, te houden: [it „Schuttershof" aldaar; het „Schuttershof" aldaar. jratis toegangsbewijzen te be- VOEDER- EN KUNSTMEST-j liddelburg, en hij de Z. L. M. 10153-54 n, trage ontlasting, slechte spijs- t, gevatte koude, influenza, luste- ligheid, hoofdpijn, enz., de elen bestaan er niet. ma „Pertolan" 12,— ortelboer'S Zalf 75 cont. Olie I 2,— mpoeders 85 cent. niet bij U verkrijgbaar, dan ge- o na ontvangst van het bedrag door .aria Worielboer. 50, Oude-Pekela. 553-50 NIEUWE ZFEUWSCHE COURANT Bureaux van Radactie en Admlnletratle i Weetelngel, GOES Interloc. Telefoon i Redactie en Administratie Telef. No. 207 Bijkantoori MIDDELBURG, Markt 1 an 2| Telafooo No. 474 Abonn.mintsprQs f 1.SO par drla maanden, bij vooruitbetaling Advartentian van 1 tot 0 regale I O.EO, alka ragel meer f 0,16 ContractregelprQa, te beglnneo bfj 600 regele, beduidend lager In den jongsten Vastenbrief, dien de Bisschoppen van Nederland gezamenlijk aan de hun toevertrouwde geloovigen richtten, sporen zij de Katholieken met den meesten nadruk aan, toch te zorgen dat zij Katholieke- en niet anti-Katholieke- of z.g. neutrale bladen lezen. Dit geeft ons een welkome aanleiding om, nu wij nog een maand staan vóór het nieuwe kwartaal, nog eens dat komende dagen wederom op verscheidene plaatsen ter kennis making zal worden toegezonden en wel gedurende eenigen tijd geheel gratis aan hen die voor een abonnement daarop in aanmerking komen. De „Nieuwe Zeeuwsche Courant" verschijnt des Dinsdags, des Donderdags en des Zaterdags van iedere week. Het is dat in kinderlijke onderwerping aan het Kerkelijk gezag de Katholieke beginselen, waar noodig, verdedigt en zijnen lezers liefde en aanhankelijkheid bijbrengt voor Kerk, Vorstin en Vader land. Als Nieuwsblad geeft het alles wat men van een driemaal per week verschijnende courant kan vorderen; Hoofdartikelen over de actueele onderwerpen van den dag, Buitenlandsch Over zicht, Buitenlandsch-, Binnenlandsch- en Gemengd Nieuws, berichten uit de verschillende gemeenten der Provincie, nieuws op het gebied van Onderwijs, Kunst, Létteren, Wetenschap, Godsdienst, alles wat tot de rubriek Rechtzaken, Landbouw, Veeteelt, Finan ciën behoort, de Marktberichten der voornaamste plaatsen, over zichten van den Burgerlijken Stand en Loop der Bevolking, Beurs berichten, boeiende Feuilletons, enz., terwijl Directie en Redactie er steeds op uit zijn, den inhoud te verbeteren en te vervolmaken. leent het zich bijzonder door zijn ruime verspreiding over heel de provincie, door zijn helderen druk en matige prijzen. Een abonnement per Post voor drie maanden kost bij vooruitbetaling slechts f1,90, een week-abonnement slechts 15 cents, op het einde van iedere week te voldoen. Leest daarom de „Nieuwe Zeeuwsche Courant" in de komende dagen met aandacht, vergelijkt haar met andere soortgelijke bladen en gewis zal uw oordeel uitvallen in het voordeel der NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT. Wie zich met ingang van 16 Maart abonneert voor het kwartaal AprilMeiJuni, ontvangt de nummers tusschen 16 Maart en 1 April gratis. Abonnements-opgaven, advertentie-opgaven en prijsaanvragen te richten aan onze AGENTEN öf aan het DE DIRECTIE. Zooals wijl eenigen tijd geleden meld den, is te Hansweerd een afdeeling opge ruit van de Sociaal-DemOcratische Ar beiderspartij'. Dit bewijst, dat de aanhan gers der „roode internationale'' niet stil zitten, maar ook hier in Zeeland meer en meer vasten voet zoeken te Verkrijlge®, Wat moeten wij, Katholieke christenen bij dit langzaam maar zeker voortdring'en van iet Socialisme doen. Jammeren, hoofdschuddend de handen in den schoot leggen? Integendeel, wij' moeten door reactie dat woord nemend in de juiste beteekenis van „tegenhandelen" het voorldringen van het Socialisme belet ten. En dat kan alleen dan met sueices geschieden, wanneer wij de hooge vrucht dragende beginselen van ons heUig geloof i doen inwerken op het volle maatschap pelijke leven, zoodat door een ruime uit storting van rechtvaardigheid en liefldip volgens dén geest des Evangelies, de christelijke, de Katholieke werkman ge waar wordt, dat de verbetering zijher sociale positie, ook en niet het minst, on der stoffelijk opzicht, slechts veilig is bij het christendom. Vanzelf zal hij zich) dan van het'Socialisme afwenden en de stem- 58) 0- De Hindoesche wrong hare handen ten hemel: „Ongelukkige Padinal" zei zijl op gewonden door de woorden van het jonge meisje: bekoord door den glans van eeni- ge steenen wilt gij de goden verloochenen en hun van hun heilige sieraden berooven. Hebt gij dan geloofd, dat ik, Madra, mijn geloof en mijn eer verloochenend', u zou kunnen komen helpen bij' deze heiligschen- neade onderneming. Maarlispelde het meisje. He Hindoesche zonder te luisteren sprak verder. -—Wat heb is toch gedaan, dat gij mij geschikt acht om deze daad te volvoel- lk die- u heel uw leven lang heb be schermd, ik, die u bemind heb als waart gij' mijn eigen kind Ik heb nog nooit aan u getwijfeld en ik laat mij ook niet door u belcedigen. Dioch alles wat Madra zei, gaf niets, want Padina was al te zeer verblind door den glans van bet col'lier, haar pjlannen gaf aj niet op, en voor 't eerst in het le ven gingen beiden zeer onpleizierig en I ontevreden van elkaar w<eg. i Bij Fatel-Khan was een erg goede aar- eige jongen, die door 'een ieder bemind der rooda apostelen zal klinken al's die eens roependen in de Woestijn. „Want zij' en bier nemen wij de woorden oVer van een R'.-K. ordesgeestelijke, Pater Victor Cathrein S. J.1) - trachten den ar beiders de meening op te dringen, dat de christenen, vooral de Katholieken, alle maatschappelijke toestanden zoo willen be houden, zooals zijl thans zijn en de arbei ders alleen vertroosten met de hoop op het andere leven. Niets is meer onwaar clan dit. Neen ook wijl verlangen beslist een sociale hervormingWij erkennen dankbaar, dat er reeds veel tot verheffing der arbeidende klasse is geschied, maar wijl i orderen nog meer, er blijft nog veel te hervormen overDoor de door ons geëischte (en gelukkig reeds ten deele tot stand gekomen Bed. N. Z. G.) so ciale hervorming zal ook den geringSten arbeider een mensehwaardig familieleven worden gewaarborgd. Daartoe wordt niet alleen gevorderd, dat hij een. voldoend loon verkrij'gt, maar ook dat voldoende rekening worde gehouden met zijn ge zondheid en zijh leven en dat hij1 niet met overmatigen arbeid worde belast. Hij moet niet alleen rechtvaardig maar ook met achting en iiefce behandeld worden... De sociale hervorming moet mettertijd werd. Hij h ad ongeveer den leeftijd .van Padina, had tegelijk met haar gespeeld en de lessen gevolgd, hij heette Jeïmal. Hij was de zoon van den hoofdman van Fatel- Khan en de moeder van het jonge meisje zeg met misnoegen hoe beiden zeer aan elkander gehecht raaktendikwijls zei zij tot haar echtgenoot:, „Het is niet goed dat ons dochtertje met dien jongen steeds te zam.cn is. Doch Fatel-Khan antwoord de: „Zijin vader was een mijner getrouwste dienaren, ik' kan en mag hem niet weg zenden." De jaren verliepen en Jeïmal en Padina groeiden tegelijk op. De jongen was de eerste gewgest, die de droefheid gemérkt had van haar, die hij enkele malen nog „zijl zusje" noemde en hij hield zooveel van haar, dat hij, dikwijls den nacht onder haar ramen doorbracht om de rust van het jonge, meisje toch maar te verze keren Eerst had Padina op het aanhoudend vragen van den vriend harer jeugd met enkele zuchten en woorden geantwoord; maar toen hij op zekeren dag haar bq- zWoer hem' toch de oorzaak van haar droefheid, die haar al langen tijd kWelda, te zeggen, toen vroeg zij hem„Jeïmal, bemint gij mij?" Meer dan mij zelf, antwoordde de jongen zonder aarzelen. Jeïmal, hernam Padina weer na een zoover komen, dat ook de minste arbeider, die in vlijt eh spaarzaamheid niet te kort schiet, de gegronde hoop kan koes teren, allengs een hoo,geren trap in de maatschappelijke samenleving te be reiken". De herleving van den cbristelijken geest zal de beste dam vormen tegen den was- senden stroom van bet socialisme. Maar die herleving zoo gaat pater Cathrein voort „moet zich échter niet bepalen Dij de onderste volkslagen, maar moet zic'h ook uitstrekken tot de Inwgerc, toaiumie- gevende kringen. Is het niet een hoonende spot, 'wanneer onze z.g. „beschaafden"1 van den arbeider christelijke overgeving en geduld verlangen, terwijl zij zelf de gebéden yam het Christendom met voeten treden, ja, dikwijs het meest ruwe onge loof ten toon sprei Jen De bezittendé klasse moet in de christe lijke hervorming op de eerst* plaats met zichzelf beginnen. Zij moet tot de over tuiging komen, dat zij tegenover de arbei ders niet slechts rechten, maar ook plichten heeft, plichten van rechtvaar digheid en plichten van liefde. De bezit ters moeten bedenken, dat zij ota zoo te spreken, de door God aangestelde be stuurders der aardsche goederen zijh, die aan allen op de een of andere wijze moe ten ten goede komen. Zij moeten zich ten volle bewust zijm, dat de arbeider n'Ct een roer werp va» uitbuiting is, maar een re delijk mensch, hun broeder in Christus, die tegenover God dezelfde waarde heeft als de rijkste en machtigste dezer aarde. Eerst dan als do band van eenzelfden cbristelijken zin, van wederkcerige ach ting en liefde armen en gr,ken, hoogge plaatste® en geringen omvat, kan een blij vende Verzoening der sociale tegenstelling tot stand komen." Aan dit welsprekend en glashelder be toog over de plichten van den werkgever, gevloeid' uit de pen van een priester van Gods Kerk, behoeft voorzeker niets te worden toegevoegd; het zou er slechts den indruk van verzwakken. Wij hebben dan ook slechts hier en daar- een uitdriijk- k'iug wat meer doen uitkomen en ver trouwen, dat ouze R'.-K. werkgevers, ook die ten platten lande, er hun voordeel tuecTe zullen doen. De woekerplant van het Socialisme kan slechts gedijen in het moeras der ontevredenheid. Dempen wij het moeras, dan sterft de plant af, voor komen wij de vorming van een moeras, dan kan de plant er zélfs niet ontkiemen. En laat dan de roode lokvogel maar ko men en zoo verleidelijk fluiten als hij maar wil. Er zal niet naar geluisterd worden. De schrijver van het beroemde werk': „Der Sozialismus, Eine Untersuthung seiner Grondslagen und Durehfiihrbar- keit" (Het Socialism^, Een onderzoek naar cleszelfs grondstellingen en doorvoerbaar- heid). Het werd vertaald in het Neder- landsch, Fransch, Engelsdli, Spaanseh, Italiaansch^Poolsch, Boheemscli en Hon- gaarsch. Socialistische kopstukken gaven het den lof van te zijn correct, eerlijk en waar in het weergeven der Socialistische leer. Het Protestantsche blad „Reichsherold" prees het werk als de beste weerlegging van de Sociaal-democratie. De bisschop van Munster, Mgr. Dr. Hermann Dingelstadt beval het werk aan zijn geestelijkheid ter lezing en bestudeering aan. De in dit artikel aangehaalde regelen zijn aan dit werk ontleend (zie op blz. 331 -334 der Nedexl. vertaling). Zondag j.l. is in Duitschland ee®i her denking gehouden vaini die oorlogsdoodienï De Rijksregcering* richtte bij die gelegen- oogenblik van stilte, bemint gij mij? Meer dan wien ook ter wereld, ant woordde hij met vuur. Jeïmal, vroeg zij voor een derdeo keer, bemint gij! mij Meer dan mijn eigen leven. Door deze bekentenis aangemoedigd vertelde zij hem haar droom en toen zij! haar verhaal geëindigd had, zei zijl dat er voor haar geen grooter geluk' opt aarde was dan dcz'en robijlnen collier te bezitten. -Is het anders niet zei Jeïmal, wees niet bang; gij zult hem hebben. Als kind heb ik dikwijls dezen tempel bezocht want de booge-priester was een bloedverwant van mijh moeder. Zoo heb ik den gehei men weg leeren kennen die uitloopt onder het afgodsbeeld zelf, en langs welken de hoogepriester ook ging, als hij! de godin naar zijn believen haar orakels liet zeg gen. Deze onderaardsclie gang begint bij den toren van Seehnaga, die op het laag ste gedeelte van Chittora gelegen is. De weg is gevaarlijk, maar hem te gaan is niet onmogelijk, ik zal trachten.den collier te krijlgen, al moest ik er mijn leven bij laten. Padina viel vol dankbaarheid en vreug de aan de voeten neer van den moedigen jongen man, kuste hem de handen, noemde hem haar besten vriend, maar Jeïmal hief haar op en zei: „Al den moed dien ik be zit heb ik us uw: vader te danken,, maar heid een proclamatie aan het Duitsche volk waarin Vijl IeZen"5 I „In stille droefheid", gedbnkt bet Duit- uehe volk heden zijn broeders o'jie in den jfi'ootsten aller oorlogen hun leven gaven voor d'e verdec'liging van het Vaderland'. Voor ons gingen zij de» dooc'J in. Aan do graven onzer gevallenen', die zich voor ons lillen offerden, moet de oneendgheklj zwij gen. Vermknend slaat nu ons het Duitsche Ijjdcn, het heilig offer der in d,en strijd gevallenen, die stierven opdat Duitseblamiij leven zou. Uit de smlart groeide steerls de meeste kracht van het Duitsche volk. Als heden de vlaggen halfstok waaien, als groote scharen zich stil vereenigen ini ge- dachtenisplechtigheden, zal liet besluit bij eins vaststaan, in het geloof aam Duitsch- lsnd het woord te verwezenlijkenNooit «lort het Rijk ineen, waaneer gij een en trouw zijt." Als deze woorden nu maar Veer geen argwaan wekken bij de prikkelbare na buren, Frankrijk en Italië. Nog pas, bjj het Locarno-debat in de Fransehe Kamer heeft de afgevaardigd^ Morin zjjn blijvend wantrouwen in DuitsCh land uitgesproken en Muësolini heeft aan een persman van de „Petit Parisian" ver; kla&rd: „De Duitschers vergeten hun vroe gere droomen niet; zij" geven ze miet op en berusten niet. Het Italiaansche volk, dat het geVaar niet vermoedde, ziet dijt thans in. Ik heb het de oogen geopend' eni het ia te wenschen, dat men dit eldlers evenzeer doet. Er is in Duitschland niets verantad, en men bereidt zidh daar voor. De z.g. burgerlijke luchtvaart bereidt zieli op enormé wijze voor en de generale staf lieeft opnieuw het bestuur van het spoor wegnet in handen,'". Zoo argVaïiend is meni in Italië. 1 I Dat komt omdat een deel van het Duitsche volk zich niet wil schikken in den nieuwen toestand en nog steecls droomt van den tijd, toen dl» oppterste „Ki'iagS- herr", ,;der Kaiseu" in Duitschland heer en meester was. Dat blijkt ook uit het geen dr. Wirth nog zoo pas heeft ver klaard te Munclien. De katlioliekfe oud- rjfkskansclier bracht daar hulde aan Ebert en zeide o.a, dat in d|o kwestie van den| staatsvorm' g-een compromis geduld kan worden. Indien tip republikeinen liét; tVni darling niet eens zouden wordjen, krijgt men op zijn bestf eeii^ Jrégeeriing der mid denpartijen cn blijft het gevaar eener tegen de linkerzijde gerichte coalitie grootï Wirth zou elke regeering bestrijden, waarin monarchisten leidende functies be- kleeden, maar hij verklaarde zich ooki be reid de leiding op zich té nemen, als d'e ge beurtenissen daartoe leiden. Op 8 Maart a.s. wordt de eerstvolgenija zitting van den Volkanbondsraarf te Ge neve geopend en de vertegenwoordiger van Japan, burggraaf Isji, zal voorzitter z'ijn. Er staan een aantal punten op het program; o.a. zal de Raad dgn datum' heb ben vast te stellen voor de bijéénkomst van de commissie, welke de werkzaam heden der Conferentie voor dje verminde ring en beperkingider bewapening moet voorbereiden. Maar naarmate de dag nadlert waarop de Raad bijeenkomt, wordt ook het ge schil over 't bezetten der zetels te scher per in het licht gesteld. En niemand kam, nog* voorspellen, hoe deze strijd zal afloo- pen en welke consequenties het miet zich zal hrengen. Het is een strijd can' den voorrang1, om den nationale» „stand". En het is maar gelukkig dat Briand pas in die Fransohe Kamer een verzoeningsgezinde rede heeft gehouden. Deze zal, naar men verwachten kan, ook op het dispuut over de Bondsraad zetels een kallneerende uitwerking heb ben, al is liierm'ee het twistvuur nog. niet gedoofd. i mijn leven behoort mij toe, ik schenk het uEn zich onttrekkend' aan de dank betuigingen van het jonge meisje, floot hijl zijn hondje Fidéle, en ging heen. Een oogenblik wilde- zijl hem nog staande hou den om hem- te zeggen, dat zijl van den collier afzag, maar een valsche RchaamU weerhield haar. Het scheen Padina toe dat gr aan den dag geen einde kwam. Zii was erg onge duldig en dat pi^e-duld veranderde spoedig in ongerustheid. Toen de nacht gekomen was, wierp zij zich geheel gekleed op haar rustbed, be proefde ie slapen, maai' te vergeefs; bij het minste geluid dat zij hoorde, sidderde zij en stond op - eindelijk' bij het aan breken van den dag was zij' van Ver moeidheid in slaap gevallen, toen zij plot seling weer wakker schrok door een- licht geluid. Zij stond op en liep naar de deur. Haar hart klopte geweldig, zijl zei in zich zelf, dat Jeïmal gezond en wel terugge keerd was en in haar vreugde om hem terug te zien, vergat zij' zelfs den collier, het voorwerp harer verlangens, maar. haar geluk maakte weldra plaats voor een schrikkelijke vrees, toen zij op den drem pel alleen Fidéle bemerkte, het arme dier was buiten adem, de tong hing uit zijn bek, en met zijn groote oogen keek het haar smeekend aan. Zij' knielde bij hem neer, liefkoosde Iloe staan thans de zaken, vraagt „Het Gentrum." De Raad van den Volkenboinicij telt op 't oogenblik vier permanente en zes niet-perm'ancnte leden, in afwijkipg van| betgeen in 1919, bij de stichting, werd be paald. De Bond was, zooal's men weet, een schepping van do Entente wat in zekeren ara het zwakke punt is ea toen had men ook voor de Vereenigdie Sta-1 ten, als gioote mogendheid, een permanenJ te zetel bestemd, welke onbezet bleef, *3 en slechts vier niet-permananite zetels, wier aantal is uitgebreid. Zooals .uitdruk kelijk is Bepaald, klan het aantal perma nente zetels vergroot worden met toestem ming der meerderheid van de assemblee. Permanente l«d»n zijn- Frankrijk, Groot- Briüasnië, Italië en Japan. Duitschland als groote mogendheid maakt nu ook aanspraak'op een permanen te zetel, en bet schijnt dat deze aanspraak erkend is te Locarno. In elk' geval is En geland er voor. Maar het toestaan van* een zetel aan Duitschland houdt -niet in, dat anderen er geen 'mogen, hebben. En 4ua komen er stemmen op, die vragen om- een zetel, Spanje en Polen met name ver langen zulk een pcrnvan-enten zetel en nok zooals wij in ons vorig .nummer meldde»,' China. De minister-president van Polen heeft dezer dagen het st-a®d|pimt zijher regeering uiteengezet in een. rede, waari» tevens het Pact van Loclarno verdedigd; werd. ?- De minister noemde daarin Duitseh- lands toetreding' tot d|en Volkenbond een logisch, noodzakelijk' gevolg van dit Pact en ook Duitschlands opneming* in den Volkenbondsraad achtte hij juist, inge volge art. 4 van het statuut, dab de zetels in den Raad reserveert voor 'die voornaam ste mogendheden. Indien echter door het Pact van Locarno een nieuwe uitlegging 'wordt gegeven aan art. 4, zien wij' ons ver plicht om, steunend op dit verd|r,ag, de be langen te behartigen, die hot Statuut va/a den Volkenbond waarborgt en -d|ie door deze nieuwe interpretatie Worden bedtreigH In het belang van den vrede m'o-eten wijl dan opkomen voor Polens recflit om met dezelfde rechten als Duitschlan'd( in deol .Volkenbondsraad toegelaten te wordleü. Zijnerzijds heeft de Spaansehe minis ter van Bnitenlandsclie Zaken in een on derhoud met journalisten te dezer zjike verklaard: dat Spanje voorstander is va-u Duitsehlund's toelating" tot den Volken bond en het toekennen van een perma nenten zetel aain dat land. De minister ver-I zekerde, dat cïp houding d'er regeoringi vastberaden zal zijn, opdat Spanje, op het juiste oogenblik, dat de samenstelling van het permanente gedeelte van den: Vólkern bondsraad wijziging' zal ondergaan', over eenkomstig artikel 4 van het Pact, ook! den reeds zoo lang gewenschta» permanen-1 ten zetel zal krijgen; van zijta kant zaï Spanje geenerlei bezwaar maken tegeml het toekennen van een permanenten Zetel in den Raad «an welk anjer land het ook zij. Intusschen schijnen ook de kleinere' •Staten hun houding bepaald te hebbenv Hoewel hun invloed niet zóó groot is alg van de staten, die in dje® Raad zetelen, kan hun stem' toch eventueele besluiten) beïnvloeden. Zoo zou de Zwitsersche re- geering haar delegatie op de zitting van den Volkenbond i® Maart a.s. instructie geven, onder alle omstandig'hedjen' clka vermeerdering van het aantal Raadszetells, met uitzondering: van den aan Duitsch land toe te kennen permanenten zetel! van de hand te wijzen. Het volgens tdla „Times" uit VolkeniiondskTingen. geda-na compromis-voorstel volgens hetwelk Spanja tegeiijTc m'et Duitschland een blijvende zetel in den Raad zou krijgen, terwijl voor Polen een niet-blijVende zetel zou worden vrijgemaakt, zal wel geen kans van slagen hebben. Dit standpunt zou' hem en vroeg waar zijn meester was, doch het dier drukte zich angstig tegen haar aan en deed ^lsof hij wilde zeggen: Zoek dan! Geheel onthutst begon zijl ta zoeken en zag dat iets om zijn nek hing. Dadelijk deed het goede dier, dat haast sciheen te hebben om haar te verlaten, een zijsprong, verdween en liet in de han den van Padina den collier achter. Op het midden van den dag kw'am een slaat Fatel-Kha.n boodschappen dat er een gezant van den Radja was die h-enil wenschte te spreken. Op bevel zijns mees tere leidde hij den beroemden veldbed! Pertab binnen die diep voor Fatel-Khan buigend, hem verzocht te volgen, daar de Groote Raad hem ontbood. De grijsaard, die erg verwonderd was, volgde dadelijk en liet zijn dochter, die door de akeligste cn wreedste voorstellingen gekweld werd; alleen achter. De stoet, die Fatel-Khan was komen halen, begeleidde hem met al de eerbewij zen aan zijn rang verschuldigd, naar de groote zaal, die- schitterend verlicht was en gelegen bij' den tempel va® Siva. Aan het einde der zaal zaten de leden van den Grooten Raad op prachtig gebeeldhoiïwda stoelen, met degen en schild gewapend en bekleed met hun onderscheidingsteekeuen. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1