NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Roomsche Pers-Actie. BEATRIX. 3 van humor. ROPW EN VEETEELT DINSDAG 2 MAART 1926 R.-K. Nieuwsblad „Nieuwe Zeeuwsche Courant" een Katholiek Nieuwsblad, Als Advertentie-Orgaan Bureau: Westsingel 75, Goes FEUILLETON BUITENLAND BELGIE BINNENLAND EBRUABl 1926 lENKENiNlS. plotseling, i» het,vS® itil. Alle hoofden steken a een opgewonden mlan ïducteuT. aan den moodgem getroK- die donductenT„eW nu jt de rails geloopen. Dat) vier uur oponthoud - ep de ntan, „en ik «net keek den mim scherp lp strengen1 toon'- „^eg ibt u soms aan den nood- AN gezichtspunt. ai duiker, die op iden bo- t dpn arbeid was, dat het lagen, 't Was koud geWor- nde hij stroom*®- pmde de diuik'er beneden, droog zit". >ere woorden. l tornier een buitenlands ehe :en, maar ik' kon wet weg Q." liet zat er bij mij ook' niet ;IE EN PROZA. Wie. -voor altijd buiten t veel ziel hebben, f een auto. taxi naar de rue des In de vestibule van het wee*s de inspecteur huu een g sim hoed en jas aan een schuldigen lieten zich door pen bewaken, tot men na en paar uur vroeg, wat zij 9 met deu schrik vrij, doch loopt niet steeds zon gun- Jt Etienne werden onlangs [smelters, eveneens fooreen keur, in hot wachtlokaal ssec binnengeduwd en deze vig iu de handboeien geklbn- „i smid bij te pas moest ko- ral was zoo verdacht, dat do derzock instelde en de man- OP&ÜDOt. ->y nog „le truc du cure .de die het zaakje opzet) kent astoor, die 20.000 goudstuk- heeft. Men geeft felkaar ren in de kerk. De priester staat van zijn voorraad af tegen priisDe „goudzoeker komt ,p den buit. Doch de pastoor ren, is bang. „U snapt, met U's ik er invloog!Dr. too -m gerust, volgt hem in dien neemt het goud in ontvangst De pastoor vexdw^ht en«l> i ziin rfegenlietdssoutaiie in -rt zich in zijn colbertje, ter- lupeerde kooper mismoedig het 1 in de sloot werpt, dat hij tooi geld in ruil gekregen heeft. En rde kan in dit als in do andere echts in zijn lot berusten, w'an de politie bijhaalt, loopt hSjLor ane te Roosendaal heelt Dms- in den laatsten Belgisehen trein eau de cologne aangehouden van hen en een partij' partems, dm duleus uit België, wtldfc mvoe- imokkelwaar werd, In beslag in en ander was gevonden m een lten van de derde klas. V an ■ar geen spoor. RumlveefoU mitral e Wcst-Zeeuwsth-Vlaanderen. te, Aardenburg in Hotel „De Ij eeuw" gehouden gecombineerde |ino- van de stierenvereenigng en I olevereeniging, werden door den Itema, assist. Rijkszuivekonsulent, Llichtngcn verschaft hoe 1 een rundveefokctentrale ■h-Vlaanderen. Volgens spr. zou lurg een hoofdcontroleur geplaatst [worden, waar leden nlet|e'de" lo-en zouden kunnen bekomeP om iankoop van vee de kwaliteit te len alsmede den stam', waaruit het Io-esproten is. Om hij de fokver- Wtc worden ingeschreven, zou- koeien aan de gesteido nischpi* voldoen, als aantal KG, opge- melk, vetgehalte dier melk, een Ier in verhand met den leeftijd. Er Lens spr. meer gelet moeten wor- het interieur dan wel pp hiot ext. Na de beantwoording Van eenige J w-erdl tot oprichting besloten. De Ivereenig.ing zal voorloopig bestaan I teden met 103 koeien en de oom Leniging uit 17 leden met 80 Ljgedceld Werd, dat door dc'be lteen van het bestuur m 192o to Inburg een koekeuring was gehou- |Bi) acclamatie werden herkozen als Lrsleden de heeren A. Lako »n G. ■cel en als lïd der commissie van Iht de heer J. Bonte. de rondvraag meende de secretaris I- de aandacht te moeten brengen, In 1924, hot jaar da.t de contiolever- iing werd opgericht, de heer J- Bre- „it Sluis Wier! benoemd tot loleur en deze functie nauwgezet I vervuld. Volgens spr. zou het op I-wieg der vereniging liggen, den -licei |.et, hij e'ventueele sollicitatie naar lekking van hoofdcontToleur te steu- 1 Het voorstel vond bijval bij den hee Lort, omdat de heer Brevet ook Jkzaam geweest is in een Hollandsche luls^afgevaardigde naar de centrale fok' leeniging werd aangewezen de W* ■Htercraeije. i NUMMER 26 22»™ JAAR8ANB NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bursaux van Radactla an Administratie i Waatalngal, liitarloc. Talafooni Radactla an Adminlatratla Talaf. Bijkantoor! MIDDELBURG. Markt 1 an 2| Talafooa [al. GOES .1 No. 207 I No. 474 'I Abonnsmsntspr|t f1,80 par drla maanden, bij vooruitbetaling Advsrtantiin van 1 tot S regale f 0.90, alka ragal maar f 0,15 ContractregelprQe, ta beginnen bl) 600 regala, beduidend lager IROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT 6ELEZER IN ALLE KRINGEN In den jongsten Vastenbrief, dien de Bisschoppen van Nederland gezamenlijk aan de hun toevertrouwde geloovigen richtten, sporen zij de Katholieken met den meesten nadruk aan, toch te zorgen dat zij Katholieke- en niet anti-Katholieke- of z.g. neutrale bladen lezen. Dit geeft ons een welkome aanleiding om, nu wij nog een maand staan vóór het nieuwe kwartaal, nog eens de aandacht te vestigen op het dat komende dagen wederom op verscheidene plaatsen ter kennis making zal worden toegezonden en wel gedurende eenigen tijd geheel gratis aan hen die voor een abonnement daarop in aanmerking komen. De „Nieuwe Zeeuwsche Courant" verschijnt des Dinsdags, des Donderdags en des Zaterdags van iedere week. Het is dat in kinderlijke onderwerping aan het Kerkelijk gezag de Katholieke beginselen, waar noodig, verdedigt en zijnen lezers liefde en aanhankelijkheid bijbrengt voor Kerk, Vorstin en Vader land. Als Nieuwsblad geeft het alles wat men van een driemaal per week verschijnende courant kan vorderenHoofdartikelen over de actueele onderwerpen van den dag, Buitenlandsch Over zicht, Buitenlandsch-, Binnenlandseh- en Gemengd Nieuws, berichten uit de verschillende gemeenten der Provincie, nieuws op het gebied van Onderwijs, Kunst, Letteren, Wetenschap, Godsdienst, alles wat tot de rubriek Rechtzaken, -Landbouw, Veeteelt, Finan ciën behoort, de Marktberichten der voornaamste plaatsen, over zichten van den Burgerlijken Stand en Loop der Bevolking, Beurs berichten, boeiende Feuilletons, enz., terwijl Directie en Redactie er steeds op uit zijn, den inhoud te verbeteren en te vervolmaken. leent het zich bijzonder door zijn ruime verspreiding over heel de provincie, door zjjn helderen druk en matige prijzen. Een abonnement per Post voor drie maanden kost bij vooruitbetaling slechts f1,90, een week-abonnement slechts 15 cents, op het einde van iedere week te voldoen. Leest daarom de „Nieuwe Zeeuwsche Courant" in de komende dagen met aandacht, vergelijkt haar met andere soortgelijke bladen en gewis zal uw oordeel uitvallen in het voordeel der NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT. Wie zich met ingang van 16 Maart abonneert voor het kwartaal AprilMeiJuni, ontvangt de nummers tussehen 16 Maart en 1 April gratis. Abopnements-opgaven, advertentie-opgaven en prijsaanvragen te richten aan onze AGENTEN óf aan het .DE DIRECTIE. V Een zeventig-jarige. Een ridder van de pen zonder vrees of blaam, den christen die zich de belijdenis van het Evangelie niet schaamt en er voor uit durft komen op elk terrein des open baren levens, den kloeken strijder, die op het veld der journalistiek' de christelijke kleuren met eere doet wapperen, heb ben wij' gisteren in den heer J. Buijse, hoofdredacteur van „D© Zeeuw" bijl de viering van zijn 70sten verjaardag ble- groet en gelukgewenscht. Al is hij niet onze geloofsgenoot, bijl is toch in vele opzichten onze geestverwant en wat Alberdingk Thijïn intertij'd van Da Oosta ■&- „zijii vriend en vijand te vens" getuigde, kunnen wijl ook van den kloeken „hoofdopsteller" van het Zeeuwsche antirevolutionaire hoofdorgaan zeggen: hiji belijdt met ons „den eigen Vorst des levens", ook op het gebied van de staatkunde en het is de groote ver dienste van des heeren Buijsen's journali stieke arbeid, dat hij met zijn breeden blik en zijn voor objectieve, eerlijke beoor deeling zoo vatbaren geest steeds een eng, kleinzielig antipapisme bij onze Pro.te- stantsc-he Zeeuwsche broederen heeft be streden en voor een goed deel om hals gebracht, zoodat in de jaren van coalitie- 57) 0— Des avoncls aan het diner sprak Alice over het voorstel dat Mevrouw d'Astray gedaan had. Cecile glimlachte, Mijinheer de Valereuse schudde het hoofd. Hij vond het onmogelijk om een ouden, ziekelijke, onbekenden man bij zich te nemen. Eenige dagen later kwamen Alice en Bea trix hij Clara tlerug. Zij vonden haar in het salon; zij' was juist bezig met d,ën inhoud .te ordenen van een prachtig ma- honie-houten kistje, dat met fluweel ge voerd was. Zij keerde het hoofd om bij het binnenkom en d,er meisjes. Dag lievelingen! Wat voor nieuws rongfc ge mij vandaag? Hebt ge onzen besLihermeling al gezien? Neen Mevrouw', we zouden ex gisteren heengegaan zijn, maar maina kon ons niet vergezel Een uitroep onderbrak de verklaring van Alice; de oogen van Beatrix warep geripht op een collier van robijnen, die in dc doorschijnende vingers van Glara schitterden als vuur. 9 Mcvrouw' wat dat een prachtig sieraad-, men zou zeggen dat het vuur was, roode diamanten. Ik heb nog nooit zoo samenwerking bij de stembus steeds een eensgezind en vriendschappelijk samen gaan der drie reohtsche partijen in dit gewest kon worden geconstateerd, wlat aan de doorwerking der redhtsche poli tieke beginselen in de openbare bestuurs lichamen ten goede kwam en nog komt tot op den huidigen dag. Daarom reikt de R.-K'. partij in Zee land den 70-jarig-en heer Buijse gaarne en gulweg de hand ten gelukwensch en roept zij hem e©n wejgemeend „ad multos a'nnos", bedauwd door Gods rijken regen, toe. Grafmonument Kard. Mercicr. Het ligt in de bedoeling van een groep vereerders van wijlen kardinaal Meréer om in de metropolitane kerk van Meche- len een grootsch grafmonument ter eere van de nagedachtenis van den grootem kardinaal op te richten. Men zou namelijk onder het koor van de kathedraal een crypte bouwen met altaar en in het mid den het graf van den kardinaal. D©ziq crypte zou toegankelijk zijn voor het pu iets gezien. Ik ook nog niet! Het is erg mooi, niet waar? zei de teringlijdster diep zuchtend, maar wat nog meer bewonderd moet worden is, dat deze xobijhen ook een talisman zijn, zij' brengen geluk aan. Is dat mogelijk! Aan den oorsprong van dezen cbllier is zelfs een zeer belangrijke Hindoajsche legende verbonden, men beweert, dat hij den persoon gelukkig maakt in wiens be zit hij is. Toe Mevrouw vertel ons die legende ik smeek u er om, zei Alice, wier oogen schitterden van verlangen. Alice is dpi op axles wat maar vreemd_ is, voegde Beatrix er aan toe. De zieke glimlachte. Vooruit dan maar, ik' zal u dan maar niet langer laten wachten. Onder de regeering van den machtigen Oudey-Sing, radja van Chittora, leefde er in die stad een ontzettend rijke hegr met name Fatel-Khan. Hij had maar één doch ter die Padina heette, zij was zoo uiter mate schoon, dat men haar den bijna am had gegeven van Koningin der schoon heid. Nooit heeft een vrouwi beter dien bijnaam' verdfend. Haar zwarte oogen dpor zware wenkbrauwen omschaduw! schitterden als karbonkels en de schoon heid, van haar ivoorkleurig gelaat werd bli^k. De onkosten zouden door een pu bliek© inschrijving gedekt worden. CMshd.) E«a smartelijk verlies. Te Caën (Frankrijk) zou vorigen Don derdagmorgen de professie plaats hebben van een dochter van den Belgischen mi nister Van de Vijvere, die met zijn echt- genoote Woensdag te Caën aankwam! Me vrouw Van de Vijvere overnachtte in het klooster. Toen den volgenden morgen de dochter haar moeder kwam wekken, vond zij' die dood, aan een hartverlamming overleden, te bed liggen. Van droefheid en ontzetting viel zij bewusteloos en zoo vond de ijlings gewaarschuwde, zW'aar beproefde- vader zijn vrouw' en kind. Doch toen men hem voorstelde de re ligieuze professie zijher dochter- uit te stellen, weigerde Van de Vijvere. In edelen ehrisfcelijken offermoed wilde hij' zijn dochter niet afhouden van het door haar gekozen levensdoel. Slechts ver langde hij', dat zij' den kloosternaam zou drageh van Maria van 't Kruis, ,als voort durende herinnering aan deze zoo smart volle ure. De deelneming met den minister is al gemeen, maar niet minder de bewondering vodt zijin heroïeken christenzin. Korte berichten. Een vertegenwoordiger van de Pool- sc'he regeering gaat dezer dagen naar Washington om te onderhandelen over het sluiten van een handelsverdrag tussehen Polen en de Vereenigde Staten. Hoewel alle moties van wanti'oujwlen verworpen zijta, besloot het Noorscihe mi nisterie zoo spoedig mogelijk af te treden. Er Schijnt kans te bestaan op een regeling tusseïhen Amerika en Mexico no pens, da tegen vreemdelingen gericjbte Mcxicaansche landwetten. Koningin Elizabeth van België, die se dert. haar bezoek aan het w&tersmoodge- bied zwaar verkouden was en geruimen tijkl haar kamer moest houden, is thans weer nagenoeg geheel hersteld. Te Kief zal in den loop van den zo mer een Oekxainsehe landbouwhoogeschool geopend' worden. De overheid heeft do gelden hiervoor reeds toegestaan. Vliegende over Rambervillers in de Vogezen is een ballon in aanraking geko men met elecitrische draden. De ballon stortte neer en de piloot, een Franschman, werd gedood. Uit Athene wordt gemeld, dat aard schokken zijn waargenomen op het eiland- Zante in de nabijheid van den Peloponne- sische eilandengroep. Verschillende hotels en winkelzaken in Kylline werden ver woest en een persoon is om het leven ge komen. Bij L.yon is een goederentrein opi den sneltrein ParijsMarseille geredlen, waar van de beide laatste wagens vernieljd wer;- den. Zestien personen werden gewond. DE KABINETSCRISIS. Meh schrijft uit parlementairen kring aan „Het Centrum" Het was een groote verrassing, toen Vrijdagavond het bericht kwam, dat Mr. Limburg" in zijn Kabinets-formatie niet geslaagd was. De laatste dagen schéén het vast te staan, dat hij zijn negental gereed had. Alleen moesten zij nog sa menkomen, om het program- defenitjief vast te stellen. Deze samenkomst had Donder dag plaats. Vermoed wordt, dat men het dus ten slotte over het program niet eens is geworden. Van andere zijde wordt ech ter beweerd, dat Prof. Slotemakér de Bruine, te- Utrecht, die Minister van Ar beid, Handel en Nijverheid zou worden, vergroot door haar glanzend-zwart hoofd haar. Een sierlijke japon van purperen zijd® deed haar schoone gestalte nog meer uit komen. Zij had de schoonste sieraden van de w-ereld en haar grootste genoegen was om van top tot teen er zich' mee op te smukken, zoodat door de schittering der steenen aldegenen die haar aankeken ver blind werden, als zij zich' op de straten of openbare- plaatsen vertoonde. Op zekeren djag werd Padina erg droevig wakker. En van djit oogenblik af smukte zij zich niet meer op met haar sieraden, at niet meer, sliep nie-t meer, sprak bijna niete jneer, en zijl djwaalde rond op de stilste plaatsen van de prachtige tuinen v'an haar vader. Fa tel-Khan hield erg veel van zijn dochter. Hij' vreesde haar te verliezen en sprak dikwijls weenend tot haar. „Wat scheelt er toch aan, lief kind-! Zeg het mijl, ik! be- 2tweer u uwe verlangens te zullen inwil ligen al moest ik aan den machtigejn Ou dey-Sing zelfs de helft van zijn rijk vragen. Padina die naar deze woorden geluisterd' had, omhelsde hem, deed haar best om vroolijk' te zijh, maar haar treu righeid, werd boe langer hoe grooter. Op zekeren dag ging zij in het geheim' naar een oude dienstbode, Madra, die dicht bijl de stad woonde en kruiden verkocht, waarvan zij heel goed de kracht kende, zij verklaarde ook droomen en stelde al- zich op het laatste moment weer heeft teruggetrokken. Wat nu? kunnen wijl andermaal vïagen. Het gerucht ging reeds de vorige weiek', dat nu andermaal aan een staatsman van Rechts een opdracht zou worden gegeven. Daarvoor werden genoemd Mr. Heente- kerk en Jhr. Mr. Buys de .Beerenbroiiok. Het is niet recht duidelijk, w'aarom zij, na het échec van Di\ De .Visser, thans nog zo-uden kunnen slagen. Een Anti- revolutionai-Katholiek Kabinet zou over geen meerderheid beschikken. En de Cbr. Historischen zullen hun niet geven, wat zij aan Dr. Dc Visser hardnekkig weiger den. Dan zal wel het moment naderen, waar op de Koningin gedwongen zal zijn, om aan het zittend Kabinet te Verzoeken, de ontslag-aanvrage in nadere overweging te nemen. De Tweede Kamer zal dan an dermaal voor de beslissing over het ge zantschap moeten worden gesteld, en men zal hebbep af te .wachten, wat er dan ge beurt. Ten slotte worde nu reeds vastgelegd, dat het niet-slagen van Mr. Limburg niet aan de Katholieken kan worden geweten. Hij had twee Katholieken gevraagd én deze hadden aangenomen. Het Nederl. correspondentiebureau in Den Haag meldt: Naar aanleiding van het verzoek' Van mr. J. Limburg aan de Koningin, om van de opdraeht tot vorming van een extra parlementair kabinet te Worden ontheven, hebben wij ons gewend tot den formateur, die ons meedeelde, dat h'et zijn bedoeling was, een gemengd extra-parlementair ka binet to vormen, bestaande uit personen van links en rechts. Geruimen tij'cl' ging met het zoeken van die personen heen. Hoewel hij ten 'slotte geslaagd was, de noodige personen bereid te vinden in het kabinet' te treden, is bij bij! de nadere besprekingen op- moeilijkhe den gestuit, met name ten aanzien van het nader de-tailleeren van de gedragslijn in zake het Gezantschap bij het Vatieaan. 1 Hoe liet ministerie-Limburg eruit gezien zou hebben. Naar „Het1 Volk" verneemt, had het kabinet-Limburg, op het oogenblik dat het de meesto kans van slagen had, de vol gende samenstelling: Justitie:- mr. Limburg; ouderwijs, kun sten en wetenschappen: prof. Casimir; ko loniën: Koningsberger; defensie:- prof. van Royen, uit Delft, (dat waren de vier „linkschen")binnenlandsche zaken: mr. van Schaik, Waterstaat: mr. Waszink, burgemeester' van Heerlen; financiën: de Geer; arbeid, handel en nijverheid: prof. S-lotemaker de Rruijho (dat waren de vier „reehtsohen")buitenlandsche zakan: Van Karnebeek (partijloos). H. M. do Koningin heeft Zaterdagmid dag te half vier uur den voorzitter der Tweede Kamer der Staten-Genfraal, jhr. mr. Chr. J.. M. R.uys de Boerenbroiuk in audiëntie ontvangen. H„ M. de Koningiij heeft in audiëntie ontvangen de Ministers van Staat- A. W. F. Idenburg en mr. P. \V-. A. C'ort van dor Linden. Dc Ka! Indiciën gaan vrij nit. „Do Tijd" zegt, dat de redelijke kans van slagen, waarvan het Ned. Correspon- dentie.bure.au Vrijdagochtend nog gewaag de, mede te danken was aan de zejar loyale medewerking, die den héér Lim burg van katholieke zijlde werd geboden. Waar men ook de „duistere" of verlicjhte machten wil zoeken, welke deze misluk king hebben veroorzaakt de katho lieken, die den formateur ook in zijin lerlei geneesmiddelen samen die gezond heid, geluk en rijkdom gaven aan hen, die ze gebruikten. De oude hield erg veel van Padina. Toen zijl haar haar huisje zag binnenkomen, liep zij! ze te gemoet, om helsde haar, bood haar bloemen en vruch ten aan en zeide „Wees welkbm', het is al lang geleden, sinds ik u gezien heb. Doch de glans van nw oogen is verduis terd-, uwe wangen zijn verbleekt, Wat is toch de oorzaak van uwe treurigheid?'-'- Toen schreed- Padina langzaam vooruit, haar haardos hing los om de schouders en met haar handen ten hemel, sprak zijl zeer bewogen: „De godin Lakmi, de be schermster van G'hittora is mij in een droom verschenen. Ik bevond mij in den tempel van Mahadera, voor het marmeren altaar dat mijne voorouders eens uit gods vrucht aan de koningin der bergen ge schonken hebben. Toen de godin mij plot seling toesprak haar stem' klonk buiten gewoon zacht maar vol harmonies 3 „Ge groet gij', zon van Chittoral De glans van uwe oogen overtreft -dien nog van uwe steenen. Ofschoon gij echter de mooiste steenen en sieraden van de wereld bezit, hebt gij toch nief zulke, die gelijk zijn aan mijn collier, en al Zou uw vader al het goud geven wat hij bezat, dan zou Mji er u toch zulk een niet kunnen gevhn. 1 fcclr als er onder diegenen, die u beminnen eén wakker man zou zijh, die moedig genoeg program' volgden en bereid bleken ge schikte personen te leveren, gaa-n in dézen absoluut vrij' uit. Wijle» Jhr. Mr. L. H. L. J. Van der Maesseu de Siimbreif. De „Limb. Koerier"- schrijft o. m. het volgende over den thans ontslapen, in Limburg uiterst populaiïen jhr. mr. Van der Maese.n de Öombreff, lid van de Eerste Kamer Weinig Limburgers zijn zoo. gekend en algemeen geliefd als „de oude heer Van cler Maesen", wiens goedhartigheid en menschenmin legendarisch waren gewor den, en van wien men, vooral in de uit oefening zijner rechtspraktijk als kanton rechter te Heerlen de meest treffende staaltjes weet te verhalen, ito ambtenaren van het O. M. bij dit kantongerecht veyna- men wel eens hoofdschuddend de beslis singen van den rechter. W© herinneren ons een geval van een arme huismoeder, die een overtreding begaan had, welke, weten we niet precies meer. D;e omstan digheden, die haar ertoe hadden gebracht, waren zóó natuurlijk en bijna onontkoom baar geweest, dat er moreel eigenlijk van geen schuld sprake was. Maar de for- mecle schuld was er. Het feit stond vast. „Lex dura, sed lex", en de Kanton rechter moest dus veroordeelen. „Drie gulden boete., subsidiair 3 dagen hech tenis", eischte het O. M'. „Hoort ge, wat de heer ambtenaar vraagt',?" vroeg de kantonrechter. „Jummig, meneer!" barst te het jonge moedertje los, „ik heb geen dubbeltje meer in huis en ik kan toch niet drie dagen gaan zitten! Wat moet er dan van mijn kinderen worden?" Da kantonrechter trok een bedenkelijk ge zicht. „Vijftig cents boete!" luidde zijn uitspraak' (de minste straf, die hij' kon op leggen). En, na even in zijn vestzak ge scharreld te hebben, stopte hij! 't vrouw tje wat in de handen en zeide met ©en stem, die hij vergeefsch trachtte barsehl te maken Van der Maesen. kón niet barsc'h zijn „En »a nu maar héét gauw je verdiende straf betalen, hoor-!" Een ontvanger gesehnrstt LEIMUIDEN, 28 Februari. De ge meenteraad! heeft met 5 tegen 2 stommten den gemeenbe-ont,vanger voor den tijd van twee maanden in Zijn betrekking geschorst wegens den groofen achterstand, die er heerschte in de inning der belastingen en nadat Ged. Staten vergeefs er bij hiem! op hadden aangedrongen, dat hij! zöo spoe dig mogelijk zijn boeken in orde moet brengen en dat verder de transacties 'met de Bank' voor Ned. gemeenten in een be hoorlijk' boek werden aangeteekend. In zijh plaats werd als tijdelijk ontvanger, benoemd de heer J. B. de R-en. Gemeenteraad van Kergeu-ap-Zcicini. De malversaties- In aansluiting op ons laatste bericht van Zaterdag j.l. melden wijl nog: Vrijdagmiddag is de gemeenteraad in openbare vergadering bijeengekomen ter behandeling van de rapporten betreffende de malversaties. Naar aanleiding van een dispuut tus sehen den Voorzitter van de commissie ad hoe en den Voorzitter van den raad over. eenig inledende moties, stelde de raad zic'h op het standpunt, dat ambenaren en leden van bestuurslichamen ten opzichte van het betalen van belastinggelden aJ's privé personen dienen te worden be schouwd, doch dat de raad over hun hou ding zic'h' dient ujt te spreken, wanneer het blijkt, dat zij hun positie gebruiken om Invloed uit te oefen-en op de ambtena ren, welke met de inning van de belas- tinggclden zijin belast. Twee moties in dezen geest werden aangenomen. Daarna gaf wethouder Verlinden een uitvoerige uiteenzettng van den gang van zaken in verschillende colléges van B. was om dien collier bij mij te komen halen en U dién te schenken, zou hij! u tot het gelukkigste; wezen der wereld maken. Maar niettegenstaande uw' schoonheid zul len verscheidenen het weigeren, want de onderneming is gevaarlijk, het gaat om het leven. Zoo sprak de koningin der bergen, ter wijl zij rpet een barer handen aan haar hals voelde rondom welken robijnen van vuur schitterden. De oude vrouw had met erg veel aan dacht naar het verhaal van Padina geluis terd, heel plechtig antwoordde zijl: „Pas toch' op kind, want een dwaze trotschhfeid! verblindt u, een onzinnige eerzucht ver slindt u en verhardt uw hart. Verdrijf die gevaarlijke gedachten, zij zullen u onge luk aanbrengen en het einde zal zijn dat gij u de wraak der goden op den ha-la haalt. Maar Madra! hernam Padina onge duldig. Ik ben niet gekomen om nw raad te vragen maar wel om uw hulp. Ik' heb' mijh verstand nog niet verloren, ik' heb de verwijten voorzien die gij mijl doen zoudl, ma.ar mijn besluit is genomen, ik zal mipn hand schenken aan hem- die mij dien robijnen cbllier zal bezorgen. - 8 CWordt vervolgd.jj ■■M

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1