NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS EBRUARI 1926 DINSDAQ 23 FEBRUARI 1926 3 van humor. dezelfde., v nog orders, vandaag?" pliment. pende held. 't meest mist. a.t mis je het meest, nu je dten woont. de Keuken. Buitenlandsch Overzicht BUITENLAND BELGIE FRANKRIJK ENGELAND ITALIË HONGARIJE NUMMER 23 22a™ JAAR6ANB HAAK'. iere*nsehi.lid'&r Wwam in lar een jong geblaseerd „SöhlUdtert n alleen twoordde: „Ja, waarom ijl u soms, dat ik uw! Idercm AGNOSE. n dokter? Wist hij wat reer wei'. Ik had tien m' er acht." per telefoon, ever van verleden week n fijin. U moet er mij uren, maar beslist van ant m'n man is op dat Ijk" 't erg prettig op mijn c: „O neen, oom. Ik heb hten ezel gereden," ,r niet durft, tot Sophie: ik droom wel meer. Fin [.waardige droomen. G-is- ide ik ja, zie je, ik ik je hand vroeg. Wat i? tel1, dat je in je slaap een vent bent dan wakker. trein. NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT 1CH LOF EN JUS. f', 40 gr. boter, wat bruin ing: Het lof schoonmaken, lug gaar koken in ruim iet zout (pll.m. 3 kw.) Het de stronkjes netjes sehik- rvast schoteltje, bruin van gieten en hot gelieell be- s paneermeel „n klontjes oteltje, onder *nn en dan den oven een lichtbruin ijgen. I LOF EN BRANCHES, elsrli lof, 2 eieren. 100 gr. Saa.t, Bereiding: Het Brus- nmaken, wasschen en gaar i kokend waiter met zout. .den. even laten uitlokken .apelen op een verwarmden (keur op een aspergeschotel, ikte eieren overlangs door don schotel schikken. Er II gesmolten botc-r of ge- ■n wat geraspte nootmus- rngever aan de politie ver- hoofdagenl gediurende deze zegd hebben, dat hij' den t betalen, in de eerste, plaats otisieo, maar een doohter- de Verzekeringsm'aifcschap- and" degene was, djie moest tze maatschappij financieel d. ield echlei' vast aan zijn taling1 van f 42.500, en wel dag ent. Deze weigerde ech- üeraan gevolg' te geven. Na elde de agent v. B. voor,dat he heer met de helft, f'21500 nemen1. Dit bedrag zou dau uithetaald worden. Nam ehikking geen genoegen da» in 't geheel niets te krijgen, arzelen stemde de heer met in en de f21.250 werden litbetaald. verklaring van den kellner helft, van den prijs tusschea nen, die dipze truc in elkaar den hoofdjagent, den agent kellner verdeeld. tijd kreeg de kellner ech- en met zij1® twee vrienden ïan eenige andere personen, den heer f21.250 afhandig ikt. men, die den lieer goed kon- hem', dat het bewuste dfrie- icder trouw was gew'eest, toem hts de helft van het bedrag naar dat dit een van te voren ;el spel is geweest, ft de heer een aanklacht in de drie personen en de po gen allen proces-verhaal we ltering ensu quo oplichting (N. Ct.) leiding van bovenstaand be nader gemeld: et bewuste lot niet door Lo- ïtgegeven, m'aar door de N.v. maatschappij Zuid-Holland te 'e, die geen dochtermaatsohap- lotisico of met deze in eenige jjke relatie stait; demand van de djirectie van lieer v. s. v. d. H. naar een ïan de Prinsegracht heeft ver- de vergissing van die® heèr van de herkomst vain het lot jkelijk' was, dat reeds een em- de kas van eerstgenoemjdjn hem er opmerkzaam op kon hij zich aan het verkeerde nd, hom daarbij tevens het vendc erhalve geheel ten onrechte de Lotisieo in deze kwestie is (N. R. Ct,). Buraaux van Radactie aa AOmlrualratia i Waatalngal. GOES Intarloe. Talafoon i Radactla an Admlnlatratla Telof. No. 207 Bijkantoor* MIDDELBURG, Markt 1 an 2i Talafooa No. 474 Abonnamantsprljl ft,EO par drla maandan, bij voorultbatallng Advertantisn van 1 tot 0 ragala fO.EO, alka ragal maar fO,16 Conlractragalprlja, ta baglnnan bf 60C ragala, baduldand lagar IRQOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEI IN ALLE KRIN8EN V Eerbare kleeding. D*en vastenpredikers, die in do stud Borne in de komende weken met de schil dering van het groote lijdensdrama van Calvarië de ernstige waarheden des Chris tendoms voor het gelbovige volk zullen ontvouwen, heeft Z. H. Paus Pius XI op het hart gebonden, mede hun waarschu wende' stem te verheffen tegen de onwell- voegeli'ke vróuwenkleeding van dezen tijd, die reeds van bloot menschelijk stand punt beschouwd, afkeer verdient en waar lijk niet alleen te Rome stof 'tot ergernis geeft. Er ligt iets satanisch in de volharding' waarmede,onder het mom van „eisch der mode", den vrouwen een klteedij wordt opgedrongen, welke een beloediging is voor de menschalïjke waardigheid en een brutale schennis van wat der- vrouiwen kroon en sterkte is: het schaamtegevoel Men kan dan ook slechts dei lichtzinnig heid om het zachtste woord te gebrui ken betreuren waarmede zoovele vrou wen, zelfs van rijperen leeftijd en die zich Katholiek noemen, zich aan die z. g. mode-eischan onderwerpen, instede van door een kleeding, die tegelijk sierlijk en ingetogen is, te protesteeren tegen een dracht, welke meer aan een „deernjp" dan aan de „dame" past. Zeker, niet alleen de vrouwen staan schuldig aan de insluiping van dat kwaad. De Paus wees er in zijn toespraak tot de vastenpredikers o. a. op, dat in een Hon- gaarscke stad een mannenvereeniging in liet openbaar protesteerde tegen de on- wefvoegelijkheid der vrouw-olijke kleeding. Maar de vrouwen antwoordden, dat de klleeding der vrouw niet zoo onweilvoe- galijk zou zijn, indien dit niét werd aan gemoedigd door het egoïsme, de ontucht ÏÏer mannen. N.iet minder schuldig staan de redacteu ren en teekenaars der mondaine geïllu- btrcerde tijdschriften, die met pen en leekenstift speculeeren op de dierlijke ge voelens en onreine driften in den mensch door het schetsen en becommentarieerd! van heel'e en halve nüditeiten zonder el' zich om te bekommeren 'of, wat alidus on der de oogen van groot, en kléin komt-, de oorzaak kan zijn van moreel bederf van een geheel geslacht en van een totale ver nieling dier zedelijkheidsbegrippen, zon der welke geen volk ocstaan kan. dra gende een gezonde ziel' in een gezond lichaam. Is dus reeds, de zaak beschou wend van het standpunt van gewoon fat soen en wal'gevoegelijkheid, cen veldtocht tegen de oneerbare vrouwenld|Beding ge boden, hoe oneindig veel' dringender wordt die plicht, wanneer men de zaak van Christelijk, van Katholiek standpunt beschouwt. Dan toch ziet men in het lichaam het huis der onsterfelijke) ziel, welke door het Doopsel geadeld en met Christus' merkteeken voorzien, dat lichaam stempelt tot een tempel des H. Geesteg. Jin wat wordt het, omhangen met het oneerbare gewaad „Als de ledematen va.n een lichtekooi", zegt de Paus mat St. Pauïus. 't Zijn harde woorden en niet aangenaam om te hooren. Maar de waar heid is vaak hard, doch zij, blijft des niettemin waarheid. Moge de vermaning des H. Vaders een gewillig oor vinden bij zijne kinderen, op dat de eerbare lichaamstooi van de dochte- ren der H. Kerk' er steeds aan herinnere, dat wij haar het woord' der Schrift ons af gescheiden moeten houden van een wufte, bedorven wereld en van den droesem der zonde. Of is oen modegril ons meer waard dan onze waardij van te zijn een heiig volk en een uitverkoren geslacht, zooalg Sint Petrus zegt? De zwendelgeschiedenis van het niet- oliicieele, doch feitelijk socialist.isch-coni- mumstisch trottoirblad „Der Abend" js ook in de Weensohe per3 een curiositejt, en wat betreft de grootte' der sommen, èn ^t betreft de „Onschuld" (Weisz) en de „Vos (Fuchs), die den ganzen jarenlang de passie preekten schrijft men uit Wee- nen aan „De Tijd": Het door Karl Colbert (Kohn) opge richte blad had de verheven taak 'op zfch genomen, onder alle omstandigheden op te komen .voor de onschuld tegen danl verlei der, voor den zwakke te-gen den uitbuiter, voor den bezitlooze tegen den bezitter, voor de vrijheid tegen de verknechting door gezag, kapitaal, stoat, paap of kerk. •Vandaar zijn motto: „Wo es Starkere w 15nmer au*' Seite der Schwacheren".' ■Wat er dan gebeurd ia? Luistert. Lie hoofdredacteur en feitelijke spi- ritus-rector van het blad, Alexander (Sam 2,!*. dus de „Witte", dé blanke teergevoelig, voor elke ruwheid, enredeljjkherd, onderdrukking- of verkrach ii„ï' °e,eselde smda dag, maand! en oaverbiddellijke strengheid dfe dooi zijn fijn-gesponnen speur- en spion- nagedienst ontdekte „misstanden" oT fi nancieel industrieel en- handelsgebied bij voorkeur onder aangifte van naam en van desgewenscht met nummer van zit- en Maapkamer. Zelfs de Nederlandse «teao- «lbnek van Bensdorp ontkwam niet aan de onthullingen van „Der Abend". elnu, dat blad, dat Zijn lezers bij tien duizenden telt ben ik goed geïnfor meerd, zelfs meer dan honderdduizend onder alle kringen der „katholieke be volking, valt dag-in-clag-uit personen en ondernemingen, aan met niet weer te geven hatelijkheid en kwalijk' vermomde dreige- •ïtVenten om, zooals het den ongelooflijk- domm-en lezers wist in te lepelen, den openbaren en particulieren varkensstal uit te mesten. En ziet, het stond al dien tijd in nauwe zaken relatie met een, adverten tiebureau, dat door zijn geslopen agent, A rifiiur Fuchs, de aangevallen onderne mingen en personen" bewerkte, met gi'oote «ommen over de brug', te komen om den storm dei' verontwaardiging te bezweren. Men gaf ongezouten te verstaan', dat men ook andere kan schrijven, ook het tegendeel, maar hotel' bij de visch En zoo werden fabrikanten, industrieelen enz., groote sommen afgeperst. De fatsoenlijke Hollandsche -lezer denkt zeker; waarom- betalen die menxclien aam zulke, tinnegieters, w om eer ze niets te verbergen hebben? 'Vriendelijke lezer, als U zoo denkt is U een gelukkig' mensoh, want, 11. hebt i-m uw leven nog: niet met het vuil des lastere te.doou g-ehad, anders wist u uit persoon lijke ondervinding maar al te goed, d^t er altijd iets van blijft hangeu, zooals men zegt. Dat er nu onder de vele onder - uemingen en personen, die aangevallen werden, zeker ook waren, die wel degelijk! wat te verbergen hadden, ligt voor de hand en Weisz-Fuchs waren daarvan- na tuurlijk zeer wel op de hoogte en wisten er uitstekend munt. uit te slaan. Dat ech ter andere firma's, fatsoenlijke, goed- gèleide firma's ondanks, dat ze niets te verbergen hadden „het zich iets liet kos- en" van de rauwe aantijgingen des in vloedrijken blads verschoond te blijven of verder te blijven, is lang niet zoo be vreemdend als de naïeve lezer wel gelooft/ Altijd,' én zeker .in tijden va® economischs malaise, en die beleven we hier toch zeker niet minder dan elders is het een- ongeluk van onafzienbare gevolgen, waa neer een zaak. af is ze dan nog zoo fat soenlijk, publiek wordt bekend. Dat weet iedere zakenman en dat heeft b. v. de directie van Bensdorp's fabriek, zooals ik me persoonlijk overtuigd heb, maar al te goed ondervonden. Ondhmks, dat 'de beschuldigingen tegen Bensdorp klaarblij kelijk laster waren, ondanks, dat oen so- eiaal-democratis-eh lid van de gemengde commissie van onderzoek later verklaarde: Tk heb heel wat bedrijven op dit ge bied gezien, maar geen enkele die zon in orde is als deze". had Bensdorp sinds genoemde aanval len, opvallend minder omzet, terwijl dis omzet even opvallend weer steeg' na het schandaal van „Dei- Abend." Een treurig- teeken voor een groot ge deelte van het lezend publiek, dat zulk' een blad zulk een invloed kam krijgen. Ik heb herhaaldelijk, niet een of twee keer, herhaaldelijk beriqhten in „Der Abend"-' gelezen, van a tot a gelogen-, die nooit, herroepen werden of!, zooal, op een (manier, dat het laatste erger was dan het eerste. Fn het allertreurigste is, dat genoomd blad ook nu nog zijn inivloed heeft en hoogstwaarschijnlijk zijn invloed zal liou- .den, ondanks alles wat er gebeurd is. De Italiaansche v,Messagero" zegt in een bespreking van de zaak der perma nente zetels in de® Volkenhondraad, Rjat Italië geen bezwaar heeft tegen het toe kennen vaiffl een vasten zetel aan Polen, Spanje en Brazilië, Als permanent lid van den Raad zou Polen, zoo concludeert het blad, ongetwijfeld Italië steunen met betrekking- tot Duitschlands pogingen, om- de Iluitsche minderheden in d|p afgestane grondgebieden onder zij-n bescherming te nemen. Met Brazilië en Spanje staat Italië cp den beste,n voet.Geen wonder dus, dat men in Rome ijvert voor uitbreiding! van het aantal vaste zetels! Dan, het saAt niet aan Italië, of Frankrijk, alleen, om1 daarover te beslissen! In een telegram uit Londen lezen we nog dat er geen vooruitzicht bestaat, dat aan Polen de volgende maand een vaste zetel in den Volkenbondsraad zal wordjen toegewezen. Mochten cr verdere stoppen worden ondernomen! met betrekking tot Polen's verzoek, dan Zal, naar te verwach ten is, overleg worden gepleegd met de voornaamste leden van de® Volkenbond, het toekomstige lid Duitscliland 'daarbij, inbegrepen. Misschien ware dat nog wel de beste oplossing, die ook geen schade deed aan dén „geest van L'ocarno", Ja1 üeder geval nou een beslissing tot gunst-i ner tijdstip worden verschoven. Het feit dat in Schotland de woning ellende alle perken te buiten gaat, heeft ten slotte zelfs, het grootste deel van de Britsehe arbeiderspartij er toe gebracht 't verzet tegen den houw van state® hui zen, dat vooral door do bouwvakarbei-èlsrs geïnspireerd werd, op te geven, zoodat het iLagerhuis met groote meerderheid van stommen het voorstel tot dun bouw van voorloopig 2000 stolen huizen in Schot land heeft aangeneiueiü. 'Hoe erg de toestand in Schotland' is, .zette een lid van de arbeiderspartij in het Lagerhuis, Russlyn Mitchel, uiteen. Niet tegenstaande er te Glasgow L3.600 huizen onbewoonbaar verklaard zijn, vindt men honderden mensehem die sóebatteli om itr zulke huizen een onderkomen te klrij'geh.; Er zjjn mensoh en, die omter den grond! wo nen, er zijn menscheu, die in huizen wo nen, waarin zjj- -binueii moeten komeh, door van buiten langs ee® ladlder, tegen den muur op te klimmen. Br zijn meu- schen die wonen ifli huizen, welke verpest worden door ratten, cn zij moeten hun sla pende kinderen tegen die ratten bescher men. „Ik heb huizen gezien waarin kleine kin deren niet op den gro-nid dlurven gaan lig-/ gen. 7a) moeten leunend tegen den muur slapen, omdat 'top den vloer van onge dierte wemelt. Er zijn honderden djie geen onderdak hebben en dïe naar parken moeten gaan, om- op banken te slapen of die zieh nacmht in tnacht'ujt in- da cellfen moeten laten opsluiten of' die naar de spoorwegstations moeten gaan, omte slapen- - niet op de banken, Want dajn zouden zijl 'in hechtenis genomen! worden maar' on der de banken. Indien ik, zoo besloot de spreker, ook' m'aar met één digi de vervulling van de verwachtingen en illusies van- mannen en vrouwen vertraagde, die hun kinderen li chamelijk en geestelijk' zien opgroeien ge lijk ik dat zie, zou het beter zijn dat men mij een molensteen om de® hals hintf en in de diepte der zee wierp." i' Tegen een dergelijk betoog kon de lief der arbeiderspartij' voor de belangen tfyjr bouwvakarbeiders, die overigens niet ge ring is, het niet bolwerken. De leden; kon den „voor hun fatsöen" nu niet anders doen dan voor het regeeringsvoorstel stem- Het verdrag niet Nederland. „Verdtaiclelïjiking". In het rap-port, dat volksvertegenwoor diger I-iérard (eenWgallsch socialist) uit gebracht heeft namens de parlementaire commissie voor b'uitenlandtsche aangele genheden, wordt .het volgende gezegd over h,et Ne.derllandschBelgische verdrag: „Een NederlandsehBelgisch verdrag is op 3 'April1 1925 geteekend door de hoe ren Hijmans en Van Karnebeek! en moet onderworpen worden aan de goedkeuring van hét Belgische parlement en, d-e Staten- Generaall De 'Nederlandsche regeerïng, die aan de Belgische de misverstanden te kennen gebracht had, waartoe de tekst van het vordag- in Nederland aanleiding gegeven had-, heeft haar gewaagd be paalde punten te willen verduidelijken, om de aanneming yan het verdrag door het Nederlandseh parlement in Den Haag te vergemakkelijken. De Belgische regee ring heeft besprekingen terzake aanvaard en op het oogenblik zijn onderhandelingen gaande. Na de opwinding, die eèinigfe. jaren geleden bleek te bestaan, sc-hijint da publieke opinié in Belgjë zjcüi verzoend te hebben met het huidige ontwerp voor het verdrag, dat voor alles een technisch' verdrag is ten aanzien van de bestaande en toekomstige waterwegen, aan beide landen gemeen, daar de kwestie van de Wielingen onaangeroerd blijft. Weliswaar bestaat in België hier en daar vrij leven dige oppositie, gezien het artikel dat Hen ry Cousin eenige maanden gelleden in de „Revue Générale" gepubliceerd' heeft, maar, vervolgt de rapporteur, over het geheel' is er in ons volk het z-eer op rechte verlangen eindtelijk aan de ver warring en onzekerheid te ontkomen, een eind'e te maken aan te lange besprekin gen tussc-hen beide landen, die, het ïs al zoo dikwijls gezegd, elkander aanvullen en er wederzijds belang bij' hebben be trekkingen van goede nabuurschap te on derhouden. Nede Ganders ju België-. Behandeling van rechtzaken in het "Nederlandse-h. In December 1.1. stond voor de Brus- selsche'rechtbank een Nederlander teteoht. Hoewel1 de man geen Franschi kende, werd de behandeling van zijn zaak in die taal gevoerd'. Het Algemeen Nederlandseh Verbond maakte den minister van justitie attent op de opvatting van de Brusselsche recht bank, dat de taalwetten slechts voor Vla mingen zouden gelden en verzocht om zo ook op Nederlanders toepasselijk te ver klaren. De minister gohreef hierop eert onderzoek voor. Naar verluidt zou de procureur-gene raal de opvatting van hét Algemeen Ne derlandseh Verbond tot de zijne hebben gemaakt. In verband daarmede kan wor den verwac-hf, dat maatregelen zullen wor den genomen om Nederlanders in het Ne derlandseh te laten terechtstaan in hek Vlaamsohe land, Brussel inbegrepen. (HbH.J Van Cauwrfeert naar Amerika. Uit Brussel meldt men dat Mr. Dr. Frans van Oauwel'aert, burgemeester van Antyrerpen, dit jaar eep bezoek gaat bren gen aan de Ver. Staten, waar- hij o.m! te New-York officieel zal worden ont vangen. Ook' zal' fiij spreken op het Eucha ristisch Congres te Chicago. De re,is van burgemeester Van CauweJaert zal twee maanden duren. l:r stad; Char'fcmii gehuldigd. D-e correspondent te BrusscJI van de „N. R. Ct." meldt, dat de president der Fransehe republiek, ter herinnering aart de liefderijke wijze waarop Fransehe ge wonden en vluchtelingen, tijdens den oor log, door de bevolking van Charleroi wer den geherbergd, verpleegd en gevoed, de „médaille de vermeil de la reconnaissance francjaise" aan deze stad heeft toegewezen. Een der Fransehe ondersecretarissen Van staat zal', vergezeld' van Oen delegatie van parlementsleden, op 7 Maart de medaille aan het gemeentebestuur van Charleroi komen ter hand' stellen. Ecu brandkast gestellen. Vrijdagochtend bij; den aanvang van het werk in een cementfabriek te Fos- sur-Mer, kwam' men tot de ontdekking, dat de brandkast; uit het kantoor gestolen was. De kast, die 200 K.G-. weegt, ba- vatte 50,000 franc1 voor uitbetaling van lbonen, voor 4000 fi'. aan juwcelen en voor 140.000 fr. aan effecten en aaadeelfen van den directeur. De dieven moeten door een' venster binnongekomen zijn en zijn' zoo voorzichtig te werk' gegaan, dat noch de directeur en de onderdirecteur of hun gezinnen, die in het gebouw1 wan-en, noch de chemicus, die op de ben-edenverdjleping sliep, iets gehoord hebben.- De chemicus ontdekte echter bij zijn opstaan, dat de d'icven hem uit voorzorg in zijn kamer hadden opgesloten. Men vermoedt,, dat.,de inbrekers de brandkast weggevoerd hebben met een motorboot, die niet ver van do fabriek moet hebben gelegen. (N.Ri.Ct) De prins van Walcts. De prins van Wales heeft Vrijdagmor gen Londen in verbazing gebracht door een bezoek' to brengen be^ï in dte- vroegte om half 7, aan de centrale markt Smith- iiielSd. Hij werd onmiddellijk door de marktlieden herkend, die hem hartelijjk toejuichten. De kruiers drongen om hem1 heen en juichten hem Itevendïg toe. Som mige vl'eeschdragers legden hun last neer en drongen voorwaarts om den prins hun huilde te betuigen. De prins bezocht de hallen, waar hij verschillende lieden bijzonderheden vroeg, met na-mo wat betreft de voortbrengselten uit de overzeesche dominions. Zijn broeder, de hertog van York', heeft een bezoek gebracht aan de voornaamste fabrieken in Birmingham. Bij- een lunch, gegeven door de kamer van koojphandel, hield de prins een toespraak, waarin hij zeide, dat hij als president van de vereeni- ging voor d-e indusfcrieele welvaart zijn groote belangstelling voor de industrie en voor olies wat daarmede samenhangt, wenschte te betuigen. (Msbd.) Nederliandsche zeelieden bijl Z. H. den Fans. Hierover schrijft men uit Rome aan „De Tijd": Zaterdag (13 Februari) in deü namid dag kwameu te Rome van Napels de dienstdoende aalmoezenier Pater van Gent, O. P. en eenige officieren en man schappen van Hr. Ms. „Tromp" em de „Heelmskterc'k", die sedert een dag te Napels voor anker liggen. De Nederlandsche zeelieden werden aan bet station opgewacht door Pater Huis man, Penitencier van Sint Pieter, die hen bracht naar het Pauselijk Hospitium van Santa Marta, waar kamers voor de officieren en een groote slaapzaal voor de matrozen in gereedheid was gebrateht. Onder geleide brachten de Nederland sche zeelieden een bezoek aan de stad, Zondag om 7 uur celebreerde Pater vaD Gent de H. Mis voor de officieren en ma trozen in de crypte van Sint Pieter op het graf van den H. Apostel Petrus. Velen onder de officieren en manschappen na derden tot de H. Communie. Met den nachttrein van Napels was naar Rome gekomen de bevelhebber van H.r Ms. „Tromp" Dr. Jager, aan wicjn men telefonisch meldde dat de audiëntie voor de Nederlandsche zeelieden bij 'deD II. Vader was vastgesteld om 1 uur. Den geheélen Zondagmorgen bezochten officieren en matrozen onder geleide de Eeuwige Stad'in een grooten auto van de firma Careani. Tegen 1 uur vonden officieren en manschappen bij! de bronzen poort van het Vaticaan den bevelhebber van de „Trompmet den scheepsdokter, en beklom' men te samen de trappen van het Vaticaan. Allen waren in onberispelijk uniform, Pater van Gent in ordes-habijt. Bij den ingang' van da Pauseljka ver trekken werd de bevelhebber van de „Tromp" voorgesteld aan Mgr. Caceia Dominioni, Maestro di Camera van Z. H. den Paus. Allen werden toen in de Sala degjE Arazzi, of der weeftapdjten gelaten. Na ■eenige minuten w ach tens werd Z. H. ,de Paus aangekondigd. De H. Veder was omgeven door edellwaehten en dienstdoen de Kamerheeren. Pater Huisman steldej Z. Heiligheid den bevelhebber Dr. Jager voor en de Paus Onderhield zich eenjga minuten met dezen, zeggende het glorie rijk verleden van de Nederlandsche mari ne, wel te kennen en dat Nederland reeds genoeg gedaan had op dit' punt om een grooten naam te dragen in de geschiedenis'. Alsdan begaf de H. Vader zich, ver gezeld van bevelhebber Dr- Jager en va® Pater Huisman, langs de twee rijen offi cieren en manschappen van de Nederland sche Marine. De officieren wérden door den bevelhebber voorgesteld. Die H. A'ader gaf allen minzaam de hand ta kussen* ter- wil Z. H. eenige woorden tot de officieren sprak. Bijl de manschappen gekomen zei de Paus tot den bevelliabber, doelelidel op eenige mariniers: Wat zijn dit, com mandant? Marinesoldaten, Heilige Vader, zei Dr. Jager. Ee.n van deze mariniprfil de hand op het hoofd leggend, zfci dtf PausDeze ziet er erg jong .uit, hora ouï is liij? De marinier, een Limburger, was erg onder den indruk en kon mauWeHjka zeggen dat hij* één-en-twintig jaar was; hetgeen door den bevelhebber in het Frauscih voor den H. Vader vertaald werd» Rede van den Paus» Toen de H. Vader de rijen officieren! en manschappen was l'angs gegaan en allen tot de kushand had toegelaf-fiin»! sretfie. Z. H. zich tegenover cl' Nedci'- ïandsohe zeelieden en bevelhebber Dr. Jager eenige slappen ï'nks van dén Raus, Alsdan sprak de Paus ongeveer de .vol gende woorden in de Fransehe taal: •.„Hef is niet de eerste maal dat Wijl het genoe« gen hebben hier de vertegenwoordigers der Nederlandsche marine te mogen be groeten. Do Nederlandsche marine heeft in de geschiedenis bladzijden geschreven, die nimmer zullen worden vergeten of ,uit- gewischt. Tromp, Heemskerk, Van Galen, Piet Hein ijj'n namen, welke elke anders natie aan dé Nederlandsche marine raag benijden. Heden ten dage voert het .vrede lievende Nederland geen oorlog méér, noch op het land noch ter zea. Uw* vader land heeft, gelijk recht en billjjk, een marine_voor eigen zelfbehoud e® verdedi ging van uwe rijke .koloniën. Wijl zegenen U allen hier tegenwoordig en Wij strek ken dezen, Onzen Vaderlijken Zegen uit tot geheel! de Nederlandsche marine door U vertegenwoordigd, tot al! uw wapen broeders te veld en te water. Wiil zege nen uwe huisgezinnen, uwe familieleden .en nabestaanden,, uwe vrienden en ken nissen en allen aan wie gij op dit oogen- Mik denkt. Blijft altijd trouwe ^pnen van uw groot en voor velé werken verdienste- lïjib vaderland". Ailsdan schonk de Paus plechtig den Zegen. Blijkbaar waren allen diep ouder den indruk van het vaderlijk woord dea Pausen. In den namiddag werd door de Neder landsche zeelieden een bezoek gebracht aan de Katokomben en andere beziens waardigheden van Rome. Na de audiëntid was nog een fotografische opname ge maakt van de groep audiëntiegangexs. Be- vellhcbber Jager bleef nog te Rome voor de officieeüte bezoeken aan de marine-auto riteiten. De officieren en manschappen vertrokken Zondagavond met den snel trein naar Napels en naar hunne schepen. Wordt Mussolini geopereerd? De „Dailiy News" meldt, dat de gezond heidstoestand van MussoISnj ernstige re den tot ongerustheid geeft. Een bekend buitenlandsch chirurg ia naar Rome ontboden om een operatie uit te voeren, wijl' Mussolini Italië niet wil' verlaten. De fascistische leider heeft last van een lichte maar voortdurende bloeduit storting in de hersenen. Hij lijdt doorloo pend pijnen, die ernstig zijn zenuwgestel beïnvloeden. Mussolini moet bevreesd zijn voor een operatie. Een aanval van be roerte zou echter noodlottig Ininnen zijn. D|e bandieten op Sardinië. CAGLIARI, (B. T. A.) Dc politie, gaat \oort met de provincie van gevaarlijke! elementen, die Het terrein onveilig ma ken, te zuiveren. Honderdtwaalï perso nen, waarbij de roover Dai, zij'n gear resteerd, terwijl een groote hoeveelheid geroofde wapenen en munitie in beslag werd:- genomen. D|e Pans Mt het Italiaanse!» gouvernement. De Paus heeft een schrijjvén aan kard. Gasparri gezonden in verband met dg „Kerkelijke wetgeving" van Italië. De Paus betwist het recht en de macht tot een desbetreffende wetgeving, zonder voorafgaande onderhandelingen en wettige overeenkomsten met den H. Stoel Zoolang de onrechtvaardige positie van den H'. Stoell en den Paus voortduirrfy kon, noch kan er nu, of in da toekomst onderhandeld, of een overeenkomst ge sloten worden. (Msboda) fie b ajrhbi 'ijeitï en-a f f aii e. BOEDAPEST, 21 Februari (B.T.A.) De Fransehe afgevaardigden hebben gis teren de bedienden van prins Windiscöi- graetz gehoord. Dit verhoor leverde geen resultaat op.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1