kJ||[ backj y NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND ZEELAND DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Eerste Blad Buitenlandsch Overzicht :tbërichteTT zerk verspreidt, i zaak gedijt. jenot als het geschiedt met 1 1 1ÈBB» ZEER! heid meer! Dit nummer bestaat uit twee bladen Plaatst Admtentiên in alle bladen BUITENLAND BELGIE FRANKRIJK ENGELAND HONGARIJE DE BALKAN ZWITSERLAND GRIEKENLAND AMERIKA /SC HE COUR Aft NUMMER 22 ZATERQA6 20 FEBRUARI 1926 22stb JAAR8AN6 45 exemplaren, welke er van. bestaan en waarvan er stechte zijn, en afkomstig van hfel). pr klooster te Melk bij .Wee. (Msbodo)) i I. ii i» |(i Februari 1926. Tarwe P 11.501" 14, Winter - f 10, Goudgerst f9.501' 10.5)0 I f9.50, llavcr f9f 10, Kobk- L'f 13.50, Kroonerwten f Ég bruine. Boonen 1*9fi 11.50, al» 10 E.G. Aanvoer minder dan kandel kalm. r.'EG, 17 Februari 1926. 1 rkt. Tarwe f 12f 14, Cheva- 11' 10, Haver f 10.25, Erwten 1 nine Boonen f 12. I cereeniging Avicnitura. Aan- E.G. boter; prijzen £1.591 (M. Ct) rf- yreenïging KapclleHirzclinge van 17 Februari .1926. Lette 1732', Zure Belleïleuj} (>urt l'endu 1214, Hollands |l8, Campagne Zoet 1115,1 14—22, Pom.tr)o d'Orange 21',, |29, Spruiten 17, Abrikozen hning 93 gulden, alles per 10Q Kool 3, Savoijekool 2, Eipeieren leieren 7.30 gulden, alles pert ingen en Verpacntmg«n i Arendskerkó, boereninsp&n, L llen, afbraflik, De .Wilde en Ier. g |enszand, wagangniakerij e® 2. izen, Van Dissel, haartsdijk, boereninsp's», PilaaJf ingen, boereninspain, Verbist. IInboedel, Van Dissel, enszand, huis ear erf, v. Oleeft liaiartsdijk, boereninspan, Van lid, boereninspa®, Pila<slr. 113e, mvlksalon-inventjar.is en men ie. goedeien, Eraan'. Abtskerke, weiland, v. Disaei, in ge, wissenbosob, v. Dissel. wbonhuis, ei'f en inboedel». 1» tkensikerke, hofstede, bouw-, wei. j en inboedel, Van: Dissel. Hendriskinderen, boerentiaspa®, Jr. j Ie, boereninspiap, Krant nd, boereninsp&n, Pilaar. |lande, inspan, De Eok. enkerke (N.-B.), bsereninspamv |r. I ie, baereninspan, V,®n Dissel. 1 llle, boomga(aji'den'e.n bbuwterrei* |Pila.ar. er Hendrikskinderdn, buis en erf ruwterrein en roerende goederön'J' list. j felminadorp, 'pnj§rden, J. O. Hv nann. i ienszand, k'apitbJe boeren tnsp9®>. ICleéf. ESTE VARIMAS r 5_ 10079-40 ictie: Mr. ANT. VAN BERCKEL JOS. VELTHUIJSE. ^boer's Kruiden en Wortelboer's agen vreer genezen. Duizenden den. NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bur.au* van Radactie en AdministratieWentnlngul, GOES lnterloc. Telefoon i Redactie en Administratl» Telof. No. 207 Bykantoori MIDDELBURG. Markt 1 en 2| Telefoon No. 474 Abonnementsprijs (1,60 per Irla maanden, bi] vooruitbetaling Advertentie!! van 1 tot S regels f O.SO, elke regel meer fO,15 ContractregelprQe, te beginnen bg (SOC regel», beduidend lager IRBGTE WAARDE VAK PUBLICITEIT WORDT 6EI.EZE* IN ALLE KRINGEN V De zondenbok. Zooals men bij elke teleurstelling zoekt naar een zondenbok, zoo is het oolc bij do teleurstelling over bet zoo lang duren van de mjnisterieele crjsjs wij' zijn de hon derd dagen al voorbij, het record, is al geslagen. Wie is hier de zondenbok, die de woestijn moet ingejaagd De katholieke partij- Wel worden ook de anti-revolutio nairen erop aangezien, maar bet zijh toch vooral de katholieken, die als sta-in-den- weg worden gebrandmerkt bij bet pogen van Jttr. Limburg, om aan de hem1 door do Koningin verleende opdracht te voldoe®! „Handelsblad", „De, Vrijheidi" en „Het Volk'' zingen hier broederlijk hetzelfde lied. Of nu a-1 herhaaldelijk van Katho lieke zijde is beweerd, dat mén in r/eza de plank misslaat bet heljit niet. „Bar bertje moet hangen". Men late schrijft „Het Volk" zich in dit opzicht niet misleiden door katholieke uitingen, behelzende, dat een terugkeer van Colijn liet ergste zou zijn wat ons parlementair stelsel zou kunnen overkomen, of door ahtircvolu- tionnaire. uitingen, dat een noodge- dwongen aanblijven v,an Colijn al heef ongelukkig zou zijn, omdat de aatirevo- lutioanaire partij geen trek heeft om| nog' langer voor kop van Jut te sfelen'J .1 Dit zijn allen praatjes voor de vaakJ Juist de bladen, die zoo schrijven, be- hooren tot de vurigste aanhangers van den raseerder Oolijn en hunrbeweringen J dienen tot niets anders dan om- later als Colijn toch aanblijft, te kunnen zeggen, dit dit een nieuw offer voor hern1 is op liet altaar des vaderlands en <Jlat men hem wel op zijn bloote knieën danken mag, dat hij bereid was aan het treurig spel van het macbtelooze parlement een einde te maken. Daarom doet het g'oed, tegenover dit in sinueerend geschrijf de ruiterlijke en on omwonden tegenspraak te lezen; die het dagblad „Do Tijd" in zijn nummer van 18 Februari j.l. gaf en die aldus luidde Tegenover de beweringen vani do linksehe pers, kunnen wij i®tussehenl met nadruk verzekeren, dat mr. Lim- burg bij zijn poging van katholieke zijde niet alleen in do pers, m'aar ook binnenskamers loyaal is eni wordt tege- moet getreden. Dat ia. geen praatje, Imaar een feit, dat door mr. Limburg', i Wat ook het resultaat van zijn poging) mogë zjjn, zal kunnen worden beves tigd. Daar het de vorming' van een ex tra-parlementair Kabinet geldt, zou men in onzen kring- natuurlijk liefst zien, dat de Kabinetsformateur in de aller eerste plaats zijn medewerkers buiten het parlement zou zoeken. Mocht dit echter geen voldoende resultaat opleve ren, dan is er tegen de medewerking van Katholieken uit de actieve poli- lek o.i. g-een bezwaar, wanneer het program' van den formateur zulk een medewerking voor katholieken moge lijk maakt. Het wil er hij ons dan ook nog niet in, dat mr. Limburgvoor de opdracht zal moeten bedanken. Indien hij het klaar speelt, heeft het voorstel der soci aal-democraten om H. M. de Koningin te verzoeken Kamerontbinding te over- wegen, geon zin meer. De publicatie I van dit voorstel zal, als wij'goed zien, op dit oogenblik zelfs de kansen van mr. Limburg kunnen verbeteren; al wouden wij niet durven beweren, dat e het juist daarom1 is ingediend. Mocht de kabinetsformateur onver hoopt het bijltje er hij' neerleggen, dan moet en zal voor de openbare meening 'v komen vast te staan ,dat de schuld van de mislukking niet is te zoeken bij -- ons, katholieken, die er feestelijk voor bedanken om door liberalen en- socia listen als zondenbok in de woestij® te. worden gestuurd. Eerst nadat een en ander duidelijk is gemhakt, zal men de voor- en nadeelen van Kamerontbinding mis goed onder de cogen kunnen zien. Of het- helpen zal? Geen erger dooven dan de zg. Oost-Infdiseh diooven. Maar toch, het is goed, dat het nog eens gezegd is. Wij, katholieken, hebben een breeden mg en kunnen veel torsc'hen, maar wij be danken er toch voor, om' ons maar klakk'e- loosweg den naam1 van politieke knoeiers n stokebranden te latera, aanleunen. Velen hebben ongetwijfeld al eens ver langd, een juist inzicht te krijgen jn de toestanden in Bolsjewistisch Ruülamd,voor- al op godsdienstig gebied. Hiertoe zijn wij in staat gesteld door de publicatie welke de geleerde Jezniët d Herbigny heeft gegeven van zijn reis naar Rusland, welke publieh-tie onlangs m „De Tijd is verwerkt. 'Als president van het,-Pauselijk Oos tersch Instituut was hij ip gtaa-t om1 met al de Oostcrsohe problemen in contact te komen en de verschillende oplossingen te te beschouwen, die de meest vermaarde Oriëntalisten voorstonden. Door de groote welwillendheid vand(en Sovjet Consul Generaal M. Aussenr te Parijs had d'Herbigny het visum' gekre gen op zijn pas, die hem' alleen de reis door Sovjet-Kusland mogelijk zou maken. Op 29 September verliet, hij Parijs en 20 October overschreed hij de Russische gren zen op thuisreis. Voorwaarde tot het verkrijgen van het visum was geWeest, dat de studiereis zich zou bepalen tot liet godsdienstig" 1 even in! de Russische Sovjet-Republiek. Symbolisch was het overschrijden dei- grenzen. Nauwelijks was het grensstation Sebej bereikt of de krantenjongen bood de kranten van Leningrad en Moskou aan cnl wel allereerst en met aandrang de „Bez- bojnik", „de goddelooze" dp grofste ver zameling godlastÊrënde karikaturen die, mogelijk is. Bij het verlaten van Rusland dezelfde jongen met zijn zeilde tijd schrift. En. tusseben die twee polen van God-verwerpen staat de uiting' van het eigenlijke Russische volk, dat trots alles geloovig en waarlijk godvruchtig blijft op zijn eigenaardige wijze. Pleinen en stralen, hebben andere na men gekregen, maar de koetsier, die u rondrijdt, gebruikt de oud>e benaming', c-vcnais hij11 rouw bleef aan zijn oude ge bruiken; en in Moskou voor den reusach! tigen tempel van den Verlosser neemt, hij' zijn bontmuts van het hoofd en- teeke'nt zich soms herhaaldelijk eerbiedig met een bruis. De Zondag is de dag) djes Heeren geble ven en de Sovjet, die vooral in de provin cie soms een anderen dae als burgerlijken, rustdag voor wilde schrijven, heeft moeten zwichten voor den onbreckbaren. passie ven weerstand, dien het geloovige volk bood. Het verblijf in Moskou toonde onmid dellijk aan, dat in den laatste®. tiijc'i de tak- tiek van den Sovjet is veranderd. Gee®_ martelaren maken is liet parool geworden, cn al is het wachtwoord: „vrijheid", zoo wel op godsdienstig! als op atheïstisch ter rein, onverminderd gehandhaafd!, de toe passing1 is sinds' 1924 veranderd. Teekenend is, wat Aussemi te Parijs aan d'Herbigny had verzekerd: „Onze religieuze politiek is nu geheel veranderd. Wij zijn tot de ontdekking" gekomen, dat millioenen, die de, meerderheid! van het Russische volk uitmaken, innig gehecht zijn aan de godsdienstige begrippen-, en daarom' zijn wij besloten, den rechtstreek- schen strijd tegen dio neigingen te staken,1 opdat zij niet als voorwendsel zouden gaan dienen voor politieke agitaties. Met cynische openhartigheid wordt hier erkend, dat alleen de taktiek1 veranic'le.rd is, want indirect is de strijd, zooals blijken zal, verscherpt en veel verfijnder gewor den. - De gevolgen van die veranderde gods dienstige politiek vielen dan ook vooral in Moskou op. De onderzoekingen omtrent den algaznèenen toestand werde» d|bor d'Herbighy beperkt tot Moskou. In de provincies, zoo bemerkt hij', is het reli gieuze aspect wellicht minder giuistjg,. omdat de machthebbers daar miadpr vér ziende zijn en zich niet veel laten gezeg gen van de regeeringssteden' uit. Te Moskou waren de meeste kerken open en door den ©eredienst in gebruik. De kapellen en bedehuizen waren echter a-ah dat gebruik onttrokken. Voor de' geloovi,- gen echter is dat z.g.n. vrije bezit van hun kerken vaak zeer bezwarend daar zij' alleen op voorwaarde, dat" de onderhouds kosten door hen zelf betaald worden, er de „gratis" beschikking! over kregen. - Slechts enkele kerken zijn in clublokalen of bioscopen herschapen, of worden al leen als nausea's gebruikt. (Maar ook al worden deze kerken als musea's gebruikt, dan overheerscht bij vele bezoekers nog. het gewijlde,' Bht de plaats kenmerkt en zullen zij1 de iconen niet bewonderen vóór zij' ze eerbiedig heb ben gekust. De graftomben van vorige dynastieën werden niet vernietigd, alleen' de Wereld^ lijke Mijkdomlmen, zooals de gouden pla ten en edelsteene® Werdein' er in de han- gersnooddagen van weggeraom'en. De orthodoxe geestelijkheid heeft haan •vroegere vrijheid van beweging herwon nen en geen, straatjongen, geen lid van de Gomnrunietische jeugdvereenigng, de z.g.n. Oomsomols, zal het wagen, met hen te la-; chen of te spotten. Teekenend voor de reli gieuze mentaliteit ook onder de mohame- daansche Tartaren is de uitspraak, die. pater d'Herbigny citeert: „Wiji zijn bijna allemaal Communisten, maar het Commu nisme bepaalt zich tot de menschen, tot hun verhouding onder elkaar. Maar wat God aangaat, die blijft altijd Godj de Meester, dat ia toch al te duidelijk1*» Doeh nu komt de keerzijde. Zeker, de periode van geweld i% voorbij, maar des ts geraffineerder wordt nu de strijd| gestre den langs den intellieotucelen weg. En al zijn door de veranderdjp taktiek de nu volwassen Russen mitfechien grootendeelfi voor practised atheïsme gevrijwaard, des t# verschrikkelijker zijn de gevolgen voor d» toekomst. Met schrijnend diep inzicht past de goddelooze Sovjetvegcering het be ginsel toe, dat wie de jeugd in zijn nlaeht heeft, ook de toekomst bezit. Langs het boek wordt nu de atheïsti sche propaganda gevoerd cn de schitte rende boekwinkels, gj-ootendeels i® ha'nden van den Staat, dringën met greuzelooze bmtaliteit hun geest- en hartvernieti'gtendo producten op. 'Al wat in. heet verleden in zedeloozeul godshaat werd uitgedacht tegen God; Je zus Christus, het bestaan zelfs van de ziel 'en het geestelijk leven, wordt in vertalin gen aan de opkomende jeugd opgedrongen door pakkende titels en schreeuwende om slagen. Da.g in, dag uit wordt aan de Zoo ontvankelijke jeugd het idee opgedrongen dat de godsdienst louter en aU)een al'S opium' moet dienen voor het volk, onï het in handen te speletni van het vuige kapi talisme,] !Fn in do- streken waar geen krant bin nendringt, daar zorgde dip Volkscommis saris voor het onderwijs, dat er volks bibliotheken worden gesticht, ornl het god delooze vergif door (e doen diringen, daar' waar de. iconen tot op den huidigeiai djaigi het eenige boek der armen waren giowéost. Het getuigt van inzicht bij deze kin deren der duisternis, djit hun propaga!nd-v voor de meest verregaande godidlploosheidl zicih voornamelijk richt op liet meisje der arbeidende klasse P. d'Herbigny consta teert het feit enkel en all'een; maar wie voelt niet de satanische meesterhand, - die juist uit 'thart, van de toekomstige moe ders van het Russische volk rukken wil het Godsbegrip, omdat de zoo (ljiepi inge wortelde Godsbehoefte van de vrouw zioh voort zou planten in het komend geslacht, ook al is de man atheïst, indien slechts de moeder God kent en het kind' d|e handen,'1 leert vouwen en de 1 ippen drukkom op de iconen (beeltenissen*) vain de Moeder-Maagd! eu Gods lieve heiligen. "Redder der wereld!, red Rusland Nu wij toch met Rusland bezig! zij"n, nog)- het volg'endei De gespannen verhouding tusseben Zwitserland en Sovjet-Rusland blijft nögi steeds voortduren. Zooals men weet is het conflict, dat z'n oorzaak vindt in deni móórd op Zwit- sersche grondgebied op den Rus AVorofski en de naar het oordeel der Sovjet te gerin ge voldoening! door Zwitserland gegeven, het groote struikelblok dat Sovjet-Rus land deel zou nemen aami een ontwape ningsconferentie, uit te schrijven door den Volkenbond, welke conferentie in de ze telplaats v.an den Bond, Genève, gehouden zou worden. v Rusland wi lwel aan de ontwapenings conferentie deelnemen, doch stelt als cisch dat ze buiten Zwitserland gehouden zou worden (genoemd is in dit verbain|d( Stock holm), terwijl de Volkenbondsraad niet alleen op principieele maar ook om tech nische redenen zich er tegen verzet, dat juist deze conferentie ergens anders dan te Genève gehouden zal worden. ADVERTENTIE-BUREAU. zonder prijsverhooging. Één copie is voldoende. Aanbevelend J. F\ G. VAN RIET, R.-K. Boek- en Papierhandel OPRIL 3 GOES. Volgens een telegram1 uit Bern aam de „Tel." is de quaestie ter sprake geweest in de Nationale Bondsraad va® Zwitser land, Waar de West-Zwitsersche Vrijzin nigen in een interpellatie de zaak hebben ter tafel gebracht. Heftig ging daarbij' hun afgevaardig de Valletton tegen Sovjet-Rusland tekeer. Ter beantwoording dezer interpellaties legde de chef van het politieke departe ment, Motta, een uitvoerige verklaring af. Hij gaf een overzicht van de met Rusland gevoerde onderhandlelingen. Op 9 Januari j.l. heeft de Fransche regee ring aan den Zwitserschen Bondsraad dje voorwaarden medegedeeld!, waaronder Sov jet Rusland bereid was, zijn oppositie tegen Genève te laten vallen: Of dcBonds raad moet het bewijs leveren, dat hij den moord op Wbrofski veroordeelt Cn Wo- rofski's dochter financdeele hulp verlee- nen, of wel Zwitserland en; Sovjet-Rusland moeten de diplomatieke betrekkingen her vaten en over de betreffende aangelegen heid verder langs1 diplomatieken we|»f (pja- derhandelen. De Zwitsersehe Bondsraad heeft besloten het bemiddelingsvoorstel! van Frankrijk aan te nemen, teneinde de in verband met het conflict bestaande spanning uit den, weg te ruimen em daar Zwitserland, alwaar dc zetel' van den Vol kenbond is gevestigd, het aLs zijn plicht heeft beschouwd Rusland in de gelegen heid te 'pi tellen aan de ontwapeningscon ferentie deel te nemen. i Onderhandeld is over dje navolgende puntenf Veroordeeling, van den moord, op Wo- rofski en betuiging van leedwezen.' door Zwitserland Financieele steun aa® Wo- rofski's dochter. DeelnOmin door Sovjet- -Rusland aan de ontwapeniffigs-eOnfercntief te G enève. Opheffing van den' boyCot dooi' Sovjet-Rusland tegen Zwitserland. Zijn leedwezen heejft de Zwitsersehe Bondsraad onmidldlellijk na het plegen va® den moord op Worofski reeds uitgespro ken en den Russtsdhenl medeplichtige aan dezen moord he,eft de Zwitsers'ehé regeering over de grens gezet. (Wat de kwestie van het verstrekken van steun aan AVorof'ski's dochter betreft houdt Zwitserland vast aan zijn stand punt, dat deze aangelegenheid: in- samen werking met de kwestieder schadeloos stelling voor de aan Zwitsersehe. onder danen berokkende schade moet wofdfe.nl geregeld. Door de Fransche regeering is een for mule voorgesteld, die de formule van dien Zwitserschen Bondsraad zeer nabij' kwam') Deze door Frankrijk opgestelde formule is door Rusland evenwel van de handt ge wezen, Waarmede de Sovjets de ondferhan- delnigen hebben doem mislukken. 1 'Motta liet in een slotopmerking: door schemeren, dat Zwitserland principieel be reid is de onderhantlplmgenl met Rusland te. hervatten, van welker gunstigi verloop een erkenninig va® Sovjet-Rusland door Zwitserland zal afhangen. P. Hymans uit den Veflkenbondsraad. Hymans heeft zijn mandaat als verte genwoordiger van Bel'gië in den Volken bondsraad neergelegd. Naar aanlèidjng van een uitlating in de „Soir", als zou hij dit gedaan hebben, omdat zijn rol! ondergeschikt werd vanaf het oogenblik, dat de Belgische Minis ters van Buiteniand,sche Zaken zelf hun landen in den Volkenbondsraad vertegen woordigen, deelt hij mede, dat hij zich zóó nimmer heeft uitgedrukt. "Well acht hij zijn plaats daar ondergeschikt vanaf het oogenblik, dat de Belgische Minister van Bui-t-enliandsche Zaken zijn land da,ar zelf zal gaan vertegenwoordigen. De Senaat en de-Fransche financiën. De commissie van financiën uit dfen Senaat heeft liet artikel', dat de aange- slagene-n in d!e inkomstenbelasting ver plicht iedër jaar hun aangifte te Ver nieuwen, aangenomen, dóch schrapte daar bij den eedsdwang. Zij' heeft het artikel inzake de publicatie der aanslagen ver worpen, evenals dat betreffende de offi- ciee-l'e publicatie der aanslagen verworpen, évenahs dat betreffende de officieel® pu- plicatie van dë aangifte der perlements- lèd'en. Een tnsschentijdsfhf verkiezing. Reuter seint uit Londen: Bij. de tus- schetijidsche verkiezing te Darlington kïeeg Shepherd (labourpartij) 12.965 stem men de conservatieve afgevaardigde Peace kreeg er 12.636, Dickie (liberaal) 3.573. De labour-candidaat is gekózen. (Msbd.) Nader meldt men: Bri d-e allgemeene verkiezing had de conservatief Pease 15.174, de arbeiders- man Shepherd 13.008 steniïnen gehaalld. Thans kreeg Paese 12.636 stemlnen, Shep herd1 12.965 en de liberale candidaat 3573 stemmen. Ook de steminen van den arbeiderscandidaat zijn, in vergelijking met dó algeaneene verkiezing*, dus iets achteruitgegaan, maar de liberale kiezers die vroeger vertnoedelijk' ten deel© op den conservatief gestemd hadden, kwamen dit maal' op vtoor hun eigen man. De li ank kil jcitten- alfa iie;. De in verband met de Hongaarsche bankbil jettenv ervalsühingSzaak genoemde chemicus Arthur Schul'ze, heeft zich Dins dagavond zelï bijl de Berlijnsehe politie gemeld', en verklaard, dat Prins Wïndisch Grata hem in 1923 heeft verzocht, tot de biljettenvervalsc'hing zijne medewerking te verleen en, die volgens den Prins e©n politieke daad was, die door de Hongaar- sc'he regeering werd' goedgekeurd. Hij' beweerde echter, sedert 2 jaren niet meer met Hongarije in verbinding te hebben gestaan, en toenmaals slechts bij het ma ken van fotografische opnamen van echte biljetten medegewerkt te hebben. De Berlijhsche politie gelooft niet, dat de onderstelling, als zóu Schulze een der hoofdfiguren in liet cbmpïot zijn, juist is. Arrestanten in Griekenland. ATHENE (H.N.) De regeering heeft bekend gemaakt, dat zij) het dcAn'atig heeft geacht om ter voorkoming van. onrust tengevolge van vijandige propagan da, welke wordt gevoerd, den vroegeren minister van binne-nlandscihe zaken, ge neraal! Kondilis en andere personen, waar onder een tiental' officieren uit Athene, te verwijderen. Aan dit bericht wordt toegevoegd, dat te Athene vohmaakte orde heerse'ht. De politie heeft verschillende politjekd en militaire personen gearresteerd, terwijl men nog verdere arrestaties verwacht. Zwitserland cu Sewjet-Riisland. Beïga deelt omtrent het antwoord, door Motta op de interpellatie in den Zwitser schen Nationaten .Raad' gegeven, nog medeNamens den Bondsraad veikl'aardó d'c minister dat het Zwitserland niet mo gelijk is, Sowje.t Rusland de jure te erken nen Voor d'o Sowjet-regeering zich iJf be ginsel bereid' heeft verklaard Zwitserland! schadeloos te stellen voor de plundering van de Zwitsersehe legatie in St. Pe tersburg. (N. R. Ct.jj DE VOLKENRONDSRAAD. Ben brief van Bird Greyj, LONDEN, 18 Februari. (H.N.)_ De „Times" publiceert een brief van lord' Grey, waarin deze ziclii 'tegen uitbrei ding van het aantal! permanente zetels in den raad van den volkenhond verklaart! Hij' wijst er op, dat het werkvermogen: van den volkenbond hierdoor kan worden verlamd, terwijl D,uitschland ook kan ver wachten, dat het zal' toereden tot den raad, welks samenstelling overeenkomt niet die, welke tijdens de onderhandelingen te Lo carno bestond. Lord Grey keurt de houding van al'ge- meene Welwillendheid tegenover Polen goed, doe'h spreekt de vrees uit, dat door de verwezenlijking van Polen's aanspra ken op een eigen zetel het ouda stelsel der machtsgroepeeringen, dat met het drievou dig verbond begon, ook zijn intrede in den volkenbond zal doen, waardoor het werk van Locarno vernietigd zou kunnen wor den en evenzoo de toekomst van den vol1- konbond' gevaar zou lóopen. De diplomatieke medewerker van ddl „Westminster Gaezitte" hoopt, dat da krachtige openbare meening in Engeland niet zonder invloed zal blijven op Briand, die besloten schijnt Polen te steunen. Po len moet voor 'de verwezenlijking ved zijn aanspraken op een gunstiger gelegen heid wachten. (Msbd.) B# arrestaties. ATHENE, 19 Februari. (B.T.A.) Gisterenavond hebben nog eenige ar restaties plaats gehad. Alle gearresteer den worden naar een eiland gedoporteerd, in afwachting van het resultaat van h'et olnd'erzoek, dat omtrent hun actie zal worden ingesteld. Naar uit Athene gemeld wordt, werden in Macedonië in verschillende plaatsen en ook te Saltaniki fascistische organisaties opgericht. Be sneeuw stolling. Reuter seint uit Zoutmeerstaif :i Acht en twintig lijken Zij® reeds td voorschijh gehaald uit de puinhbopen, dia door de sneeuwstorting, welke Djonder- dag te Sanguïch plaats had, ontstonden. Men vreest, dat een 50-tal! mannen, vrouwen en kinderen nog bedolVen liggen. De sneeuwstorting verrastte d'e inwo ners van Sanguloh, hetwelk in een nauw kloof gelegen is. Boomen en rotsen wer den weggerukt, een kerk werd vernield, evenals een hotel, waar 50 mijnwerk or a sliepen. Ook een 20-tal mijnwterfeershuizen werden verwoest. Korte berichten. De postbeambten te Parijis zijn voor nemens wegens loongeschiilen in staking te gaan. Biji Chambéry is een trein op een alleenstaanden locomotief gebotst. 14 per sonen werden gewond, waarvan S. zwaar. Men hoopt, dat er spoedig regen z'aHI vallen in Australië, om een eind te ma ken aan dó boschbrande®. De waarde van de afgebrande; houtzage rijen in dfe provincie Victoria wordt pp 300,000 pond sterling geschat. De, „Echo de Paris" meldt de arre statie van mgr. Petrus, orthodox meropo- ület.van Moskou, die van geheime brief wisseling' mat de Russische geëmigreerd den en openlijke oppositie tegen de anti» godsdienst-politiek der Russische rqgee- ring wordt beschuldigd, welke twee „mis daden" gewoonlijk met den dood' worden gestraft. Bij een brand, die in een huis dicht bij New-York plaats had, is een moeder met 6 kinderen verbrand. Den vader ge hikte het slechts hot 7de kind te redden, waarbij hij zelf ernstige brandwonden op liep en uit de vlammen gered moest wor den. Tn de stad Nowo-Sonez in Galiciëj is men een massa-moordenaar op het spoor, gekomen, die niet minder dan 53 men- sohen op beestachtige wijlze vermoord' heeft. Zijn slachtoffers zijn hoofdzakelijk' vrouwen en kinderen. Ook een priester heeft liij vermoord. Een liefdesdrama heeft, zich Woens dag te Chamnitz afgespeeld. De 25-jarige kantoorbediende Paul Naehrlich heeft de 19-jaiige modiste Louise Kottke door een revolverschot aan het hoofd gewond, en daarna zichzelf doodgeschoten. Aanleiding tot de daad was dat dc modiste de ver keering had afgemaakt. Officieel wordt uit Londen gemeld, dat de chef van den generalte® staf var»

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1