Bft geen krans NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND .EURZEEP, DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS /sche Courant nikt s Kruiden s Pillen. p van Effecten an Coupons BEATRIX. ISCHL COURANT BONDERDAG 18 FEBRUARI 1926 r en Vloot ut-en Handelsdrukkerij GOES ERKSTRAAT n voor cliënten gratis Buitenlandsch Overzicht feuilleton ^"buitenland DUITSCHLAND ENGELAND AMERIKA NUMMER 21 22stb JAARGANG uiariBeliii»|Buen bij dePaus.. Zondag* aftim „De Maasbode» rgen dc H. Mis bijgewoond-; 0 St. Heter, is hedenmddjagl 1 Paus in audiëntie optvfëiF- igtal Holtandsche matroze®, ige niet-kjajtholieken, behoo- benmhningS van Jrli*. Ms. hun commandant, kftjpjtei» C. Jager en zes oMderen. i liet allen tot den \ajiidkus ield zich hartelijk met hen,* ek 'ga.il hij hun Zijn zegen* Keuringsraden. zijn de hieronder genoemde d tot voorzitter en tot secre- Keuringsijajad, welke het rl vermelde nummer dxyiagt t LtterA. M. Mol, majoor, ,and Middlelburgsecretpiris- ay, sergeant 3e reg. inf. Ber- itter,: L. van de Pol, ma- mmandant, Middelburg, se- ■Hammhther, commies ter, van Zeeland, Middelburg,, i Ltter.: A. B. Knook, gep. lui- 1-titulair, Gorinchem; secre« vkkée, pdjudant-onderofifiderj, ltter: P. B. Mensing, kapi- inf„ Bergen op Zoom'; serre- enhuis, opperwachtmeester 3e Breda Verkoopingen enz. El Vrijdag had pjhier een- plaats voor het restende deelt, enbeschoeiïng, 54 strekkende rapend beton te vernieuwen, rd door de volgendje personen. F. van der Hulle, Ooster- 2450; 'A. A. de Wilde Mz'.r J 11.644; M. AUewijn, alhier J. de Bourgraaf, Wemeldinger n Dongen en Hoven, Dordrecht Parel, Sliedrecht i 11.195, O. lippe, Öosterland f 10.730, T. lade fl 10.642. Het werk is ge- den lppgsten, inschrijver. (M. Ct.) en mranten ima's, Wissels n, Tabelwerken rten, Dankbetuigingen tening, Reclamekaarten dekaarten, Convocaties >rten Enveloppes s, Servetten ndrukken erken urreerend noemde Drukwerken zijn sn ons gaarne aanbevolen eek van toepassing is op kleedingstukken kunt wasflcheR de gebruikers en U zult zelf oote AM" Kleurzeep te eischen en D> en laten stoppen, eenstraat 108, Amsterdam, per stuk met gebruikéaanwyring SCHULTE A Co. SCHULTE age ontlasting, slechte spijs- vatte koude, influenza, Inste ad, hoofdpijn, enz., de bestaan er niet. „Pertolan" 12,— boer's Zalf 75 cent. 12,— eders 85 cent. bij U verkrijgbaar, aan ge- ontvangst van het bedrag door ia Wortelboer. lude-Pekela. 553-50 22 I EFFECTEN. TELEFOON rende koersen J. M. JOOSEN, Dorpstraat, Tal. NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Radactl. *n Aomlnmtrati. i W.atalng.l, GOES Int.rloc. Talafooni R.daetl» .n Administratie Talaf. No. 207 Bijkantoor* MIDDELBURG, Markt 1 en 2| Telofoon No. 474 Abonnementsprijs f 1,60 per drie maanden, bij vooruitbetaling Adrertsntiin van 1 tot 6 regain fO.EO, alke regel meer f 0,16 ContractragelprIJs, te beginnen bj 600 regele, beduidend lager «ROUTE WAARDE TAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINBER V Vastentijd. De llbf der zotheid is gezongen, de Vastenavondpret heeft uit. Thans kllinkt 'hot lied van den ernst, veertig dagen lang, ons toeroepend;: „Doet boetvaar digheid!' En om hart en geest dea te ont vankelijker to maken voor djen oproep, bestrooide de Kerk op den Assche-Woens- dagmorgen het hoofd harer kinderen met asc'h alls symbool der boete onder toevoe ging der vermanende woorden„Gedenk, o mensch, dat gij' stof zijt en tot stof, zult -wederkecren!" Daar is niets wat zoo zeer strijdt tegen den modernen tijdgeest a;l!s boetvaardigheid en wat daarmede sa menhangt. De tot het uiterste gedreven lichaamscultuur, de vergoding van het zinnelijke, het dierlijke in den menseh, de nieuw-heidensche naakteultuur leiden als met ijzeren noodzakelijkheid tot het ver foeien en verafschuwen van al wat zweemt naar onthouding, naar inperking van den lust, naar een, zich ontzeggen van het geoorloofde, naar versterving, naar zelfkastijding en tuchtiging, opdat het la gere in ons het hoogere niet overhcersclh|C! en de ziall, Gods beeld en gelijkenis, niet de sllavin en voetveeg zij van het in zijn verlangens en lusten nimmer verzadjgtle lichaam. Als een smetstof is die geest van boote- aikeer en boete-schuwheid albm doorge drongen en heeft, helaas, ook de kinderen des Lichts besmet; zelfs de zoo zachte, de zoo soepele Vastanwet, die do Kerk heden ten dage haren kinderen oplegt, is velen nog als een ondragelijk juk, een niet te torsohca last. Hoe heilzaam is daarom die jaarlijks te- rugkeerendja roepstem' der Kerk: Doet boetvaardigheid, wilt gij niet, naar het onfeilbaar woord des Goddelijken Mees ters, geestelijk omkomen. Gewis, niet in de. werken der uitwen dige boetvaardigheid alleen zoeke de christen zijn heil. Allereerst make de inwendjge boetvaardigheid zijne zie! murw voor Gods genade en doe hem rijin vermorzelti hart in rouwmoedige gestelte nis openleggen voor het oog van Hem,, dje harten en nieren doorgrondt. Ver maande ons niet op den Assche-Woensdag de Kerk met de woorden van den profeet Joëï: „Scheurt uwe harten maar niet uwe Moederen" Doch ten teeken van d,e inwendige zelf verloochening en om daartoe des te beter den weg te effenen, beoefene de chris ten, speciaal in deze veertig dagen, de uitwendige versterving volgens de door de Kerk 'aangegevene regelen met de meeste nauwgezetheid. Hij is daarbij in ■uitstekend1 gezelschap. Niemand minder dan de Goddelijke Stichter des Christen- doms gaf ons het voorbeeld der uitwen dige boetedoening 'door een vasten van veertig dagen en nachten. Want door het lichamelijk vasten, althans dpor het zich beperken in het gebruik van spijs en drank, wordt de ondeugd verbannen, de geest verhelderd en tot het hoogere ver heven, zoodot de mensch zich) meer bewust word|t, niet aan het aardsche en stoffelijke en zinnelijke geketend) en verslaafd te moeten zijn maar te moeten streven naar het hoogere en edelere waarvoor hij' ge schapen is: God! Hij schenke ons allen dje erkentenis als vrucht van deze Vasten. Naar Aanleiding van den vierden ver- jaardjajgl der kroning van Z. H. Paus Pius XI, heeft de Aartsbisschop van Müneheu Z. Eim. Kardinaal Faulhober, een merk waardige rede gehouden, in verba[nd( met het uitroepen van Christus Koningschap over geheel de aarde, in de jongste enc-v- oliek van Z. H. Z. Em. omschrijft daarin de hoogte wan de heerschappij van Christus; de breedte 53) Van dit gunstig oogenblik gebruik ma kend verliet Beatrix heel stil het, salon, zij had slechts één gedachte, één plicht, sinds zij de afwezigheid van Al'lco be merkt had n.11 haar aan het gevaar ont trekken dat haar Kon bedreigen. Terecht zei rij bij zich zelf, dat het voor een( jong meisje van pas negentien jaar, erg on voorzichtig was om in den nacht alleen door de velden te dwalen, die onveilig waren niet door spoken maar door diewen «n landloopers. Hoe zwak en tenger Beatrix er ook uitzag, moed en kordaat heid ontbrak haar niet. Haar besluit' was spoedig genomen. „Alice heeft wel wat ontverwachts mijn woord gekregen maar aio! ik heb het haar gegeven, ik zal noch haar moeder noch iemand an ders waarschuiwen, ik weet wat mij te doen staat. En na een kruisteeken ge haakt te hebben wierp rij een sjaal1 om haar schouders en lie pvlUg den tuin in. bpoedig was zij in de breede Ihan dia aan den eenen kant langs het kasteel liep en aan den anderen kant liangs het veld -De maan was opgekomen, de nacht helder ■en zacht, een echte Septembemacht. Bea- en lengte van het rijk' van Christus, dfijt groot is als de aja|t*de en de diepte van Christus' rijk dat diep' is als de men-schen ziel. De Kardinaal trok daarbij onder andere een treffend vergelijk tusscheni de boodschap van Pftius Pius XI en de bood schap die vjaiuuit het Congres van Stock holm de Wereld zijn overg-ezondën. „Ook van het Christelijke Wereldcon gres Ie Stockholm* ging in het jaar 1925 een boodschap over de Wereld, alle wjaïre leerlingen van Christus zullen moeten er kennen, dat yam dit wereld-congres een erkenning" vaar Christus, den wUpirachtigcm Zoon des Vaders niet is uitgjegapjn. Wel wordt in deze boodschap1 van Christus ge sproken, ook worden schoone woorden over do beteekenis der Christusgedaohte voor, het sociale en politieke leven gevonden; doch wie van Christus spreekt zonder Zijne Godheid en eenheid van wezen met den Vader te erkennen, heeft lang*s Chris tus heen gepraat. Wie Christus groot, jft] den grootsten noemt, zonder in Hem den eengeboren Zoon des Vaders te ei'kaninen, hun is het Christusbeeld uit het Evangelie en uit de brieven der Apostelen uit den Weg gegaan. Er is geen christelijke leer over Staathuishoudkunde of Staatkunde op te bouwen, als de bouwlieden den hoek steen, die Gods Zoon heet, wegwerpen."! In Stockholm heeft bij de sluitingsoefe- ning* een Patriarch uit het Dosten' het Credo van Nieëjai gebeden, maar het Con gres heeft zich in zijn boodschap apn de (wereld al weinig aan dit oud kerkelijke Christus dogma gelegen laten liggen." In merkw&ardigde zinnen behpludeldje dan de hooge spreker ook Christus als Ko ning van het burgerlijk-staalkundige leven en van het volksleven. Met een herinnering aan het Heilig Jaar zeide de Kftl'dinaai „Een millioen pelgrims zooveel martelaren wjairen er ook in de eerste jaren der Kerk zijn in het Heilig Jajair uit alle deelen der wereld, van Thisirsis en te'p verre eilanden, nan|r St. Pieter getogen. Daar wjsjren allen als kinderen om' den gemeeuschappelijken vader, pjs een hoofd stuk uit de geheime openbaring1 over de volkerenvrede. Ja, wel komt heden het pauselijk woord over den vrede onder ide volkeren ter rech ter tijd. Een ziekelijk nationalisme lleerseht on der de volkeren en verstoort alle pogingen tot verzoening der voormalige vijanden. Als op commando heeft, onze pers in weemoedige tonen het Zuid-Tirolsrhe vraagstuk jijangegrepen. Haat en blinde ijver wordt onder het mom van vader landsliefde gepredikt. Ik vraag' uWordt daarmede onze stamverwante broeders in Zuid-Tirol een dienst bew'ezen. als ze niet slechts met geesels maar ook met schorpioenen (fe-1 slagen worden, of als hun woonplaats wederom oorlogstee reel wordt? Wordt aan de 70.000 Duitsc'hers, die sedert den oorlog in Italië zich gevestigd hebben, een dienst belwezen, wanneer hun het ver der verblijf daar ontzegd wördit en zij npjar hun geboorteland 'Worden teruggezonden ?i Wordt aan het Duitsche volk een dienst bewezen als liet moeizappi begonnen werk van verzoening- met den. voomialigeinl (VfiJ and weer verweest wordt en onze beste volkskracht reeds Weder in bloedigen clpod1 gedreven wordt. Er wordt slechts een dienst bewezen aan die internationale don kere machten die den economischon op bouw van Duitschland en het weder tot elkaar brengen dor béide volkeren) Injeli verdragen kunnen, die beide landjen weder in den oorlogi voeren willfen, hoezeer da Wonde door den laatsten oorlog gesljalgen, aan beide zijden nogi bloeden1. Ja, ik moet het zeggen, aldus besloot de Kardinaal, een ijveren voor den; Chris tus-Koning, is een ijveren' voor den vrede onder de volkeren. trix zag niemand, hoe helder de maak ook gcheen. Spoedig echter meende rij stappen te hooren, rij dacht dat Cecile jiaar afwe zigheid bemerkt en iemand gezonden zon hebben om haar te zoeken, waai- \riji was. Bi, die gedachte begon haar hart snel te kloppen en zou Alice haar voornemen prijs gegeven hebben? Zij deed eenige stappen naar den persoon die naderdo maar toen hij' dicht genoeg bij was om' herkend te worden bleef rij plotseling van schrik en verrassing staan. Zij stond recht tegenover Jules Tremaine! Goeden nacht, zei hij' met rijn ge wone nonchalance zonder de verlegenheid van het jonge meisje te bemerken. vWai oen goede gedachte van je om hier te komen wandelen. Het is om te stikken in die salons! Beatrix was al' te ontsteld om te ant woorden. Echt iets voor een opera! vervolgde Tremaine terwijl hij zijn sigaar aanstak. Zouden we geen kleine wandeling gaan maken naar het water? -- Onmogelijk, dat kan ik! niet doen, lispelde Beatrix. Ik heb u keel) veel te vertellen Wanneer zal ik n langer kunnen spreken1. Wanneer ge, maar wilt, antwoordde het jonge meisje, zonder rich rekenschap er van te geven. Van avond? Byrrkus, een koning uit de oudhejd, moet gezegd hebben, na een overwinning ■op zijn vijanden to hobbeu bevodhteü „nog zoo'n overwinning- en ik ben ge ruïneerd." 1 Nu, zoo'n Pyrrkus-overwinning' hoeft 'het Fransche kabinet Mlajandaglniacht be haald, toen het zijn finja|uicice.le voor stellen na lang* eni piaMioudeud gesukkel! zag aangenomen met 258 legem 145 stem men, dank zij de houding- ri|pr socialisten, die zich van stemming onthielde® Vari te voren had Briand de Kjajmer bijka gesmeekt, aan de regeering toch de noo- dige inkomsten te verschaffen om' do begroeting sluitend te maken. De „eerste trein" gaat nu upon den| Senaat. Men weet, diat daaronder djp 'arti kelen verstaan worden, die do begrootinigf sluitend moeten maken, want het ont werp had een tweeledig doel en wel', be halve dit, de stichting van een Saiflos- singsfonds. Dit fonds echter heeft geen reden van bestaan, zoolang do begrooting niet in evenwicht is. Briand en Doumer wilden dien eersten trein zoo vol moge lijk laden, m-.i|ar spoedig moeten zij die illusie hebben opgegeven'. Van toen! af drongen ze enkel op vertrek vam' den! trein aan, onverschillig wot die zou ver voeren. Het tekort op de begrooting werd' op ongeveer 4200 millioen geraamd. Do Kamer heeft zoowat 1800 millioen beljas- ting gevoteerd. Er blijft dus een deficit van 2400 millioen. Doumer stelde voor dit 'uit een belasting op do betalingen to dekken, maar dit voorstel kreeg mjadr 112 stemmen. De regeeringl en vele Ka merleden vertrouwen, dat de Senap.t HJo dwaasheden, door dje Kjajmer in het ont werp gebracht, zal rechtzetten. Tenzij de Senaatj het verwerpt, w[a]nt dat is meer gebeurd. Het Fransche kabinet gagt niet op rozen. i Het vraagstuk der vermeerdering: visa het aanha,l zetels in den Raa-d van den .Volkenbond, houdt nog steeds dje gemoe deren bezig. Algemeen' wordt erkend, Üjat de Engelsche regeering, wil zij noch' Duitschland, noch Frankrijk togen het hoofd stooten, zich in 'n uiterst moeilijke positie bevindt. Het js dan ook zeer de vraag, of het Kajbinet wel een beslissingl zal nelmen. Eer acht men het mogelijk, dat de Engelsche gedelegeercle, die Enge land te Genève zal vertegenwoordigen, in het geheel geen instructies meekrijgt en vrijheid bekomt om naar omstandig heden te handelen. Dus op-riea-komen- spelen. Reuter verneemt uit gezaghebbende bron, dat bet bericht, als zou Engelkind accoord gagn met 't voorstel om behalve aan Duitschljapd permanente zetels in den Volkenbondsraad te geven ia^n Polen, Spanje en Brazilië, v)an all'eni grond ont bloot is. In het Lagerhuis heeft een conserva tief afgevaardigde de vraag gestelij oi' Austen Chamberlain de g*roote vrees, die zoowel ip Engeland als in het buitenlapd ten opzichte van don Volkenbond heerseht, zou kunnen doen verdwijnen door dja ver klaring, dat de Engelsche regeering zich zou verzetten tegen elke belangrijke ver hooging van het aantal leden van den Volkenbondsraad. Clihlmberlain heeft zijn antwoord uitgesteld tot rijn verrek nafta* Genève. De Duitsche regeering heeft aan de leden van den Vol kenbondferaftid langs diplomatieken weg gevraftfed, of de geruch ten juist, zijn, dat de Ra.gJ voornemehs is. behalve aftp Duitschland, ook nogl aan ftndere' staten eett permanenten zetel toe te. Wijzen. Deze stap is de voortzet ting- der reeds vroeger gevoerde notawisse ling over de voorwaarden van Duitsoh- lands toetreding tot den Volkenbond^ wjanr bij toen door geen der mogendhedlen een aanduiding is gedaan, d(at nog meer perma nente zetels zouden worden toegewezen1. -- Van avond heb ik al een afspraak! riep Beatrix uit', die niet gewend was iets verborgen te houden. Voor den eersten keer v.an rijin lfeven misschien, scheen Jules Tremaine nu ont hutst. Hij wierp op haar een blik1 van verrassing en spijit, groette koel en ging heen, zonder iels meer ook te zeggen. Beatrix keek hem eenige oqgenblüklken na en haar pas versnellend, kwam ,rij spoe dig bij het uiteinde van het park' en was nu op den weg die lang-s het water liep. Het was het eerste avontuur van haar le ven. Haar tante had haar vreeseliijlk' streng opgevoed', steeds werd zij op den voet ge.valgd' door haar gouvernante. Zij had nog nooit alleen vrij! kunnen gaan. Loopend- langs de bochten van het wa ter wierp rij naar alle kanton anstige blik ken, een groote angst overviel haar, die bij iedere schrede die rij zette nog grooter werd. Haar opgetogenheid werd hoe lan ger hoe minder tengevolge der eenzaam heid. Zij haastte rich om AHce te ont moeten, en liep daarom zoo vlug als rij maar kon. Zij was nu bij bet kruispunt gekomen waar rij den hoofdweg moest verlaten, toen rij zich plotseling door een bekende stem hoorde aanroepen. Beatrix, wat! ben je toch gekomen! Ik was bang dat je een meciiik zou overkomen, antwoordde Beatrix, die een Gebeurt dat nu todh, zftl Duitschland zich dan weer terugtrekken? .Wij zijn be- nieuwtl. Typku.s-epidem'e te Stettin; Wolff seint nit Stettin: Die alhier sinds eenigen t-ijdi heerschende typhus-epidemie is volgens de tot nu toe door het onderzoek opgeleverde resulta ten te wijten aan melk-infeetie.. Tot nu toe zijn 48. personen uit 20 huis gezinnen ziek geworden, die onmiddellijk geïsoleerd zijn. Bovendien zijn er nog drie gevallen, waarin personen van typhus verdacht worden. Mazcfcn-epidemio t« Straatsburg. Te Straatsburg heerseht sedert Decem ber een ernstige maz«ren-'epidemie, waar aan talrijke schoolgaande kinderen en sol daten reeds ten offer zijn; gevallen. Door v(loeiend ijzer getroffen. Uit Gelsenkirthen wordt gemeld: Toen Dinsdagmorgen versdhilllendla smeden in een fabriek van „Gliicik-A uf bezig waren met het lasschen van gietsta len buizen, spreng een gloeiendp ijzer-1 massa uit elkaar, zoodat de arbeiders, die zich in de buurt bevonden, door de vloei ende ijïcrdeel'en getroff en en meest zwaar gewond werden. Een arbeider is reeds gestorven, terwijl een andere totaal blind is geworden. Groote verduisteringen te Berliju. Bij den dienst der belastingen; van de stad Berlijn, zijn op groote schaal verduis teringen gepleegd, die vermoedelijk in dfe honderd-duizewten loope® Men vermoedt, dat deze verduisteringen reed!» 1 a jaar zijn gepleegd. De da ders zijn twee inspecteur» van de belas tingen, Gerhardt en Schulz, die op het oogenblik voortvluchtig zijn. Ook een der de ambtenaar. Simon genaamd, is gear resteerd, doch bij gebrek aan bewijs op vrije voeten sjosteld.. Deze bevindt zich dus nog te Berlijn. De beid'e inspecteurs die nog slechts 261 jaar oud zijn, waren reed® op zeer jeug dige leeftijd op een post va-n vertrouwen aeplaatst, waarbij zij' wegens den aard van hun werkzaamheden veel vrijheid van be weging- hadden. Zij waren n.l. heiast met 't vaststellen van dc belastingen voor den verkoop vkp onroerende goederen, wat een zeer moeilijk werk werd geacht, aangezien bij den ver koop van onroerende goederen herhaalde lijk transacties plaats hebben, waardoor de fiscus benadeeld kan worden en welke voor de belastingambtenaren zeer moeilijk zijn te beoordeulen. Hit den aard der zaak zijn voor deze be- la«ting geen lijsten volgens een bepaald systeem voorhanden, doch moet in ieder geval afzonderlijk worden nagegaan, welke bol'asliingen te betalen zijn. .Zoowel Ger hardt als Schulz' hebben nu klaarblijkelijk de door hen verzamelde giögeviens benut om zelf belastingbiljetten uit te schrijven eni deze te incasseeren. Op deze w'ijZe was het mogelijk, dat de zaak geruimen tijd niet niet ontdekt, werd.. De zaak zal waarschijnlijk niet alleen voor de voortvluchtige ambtenaren, doch ook voor de belastinig'plichtigen een na-spel) hebben, aangezien de belastimgplichtgeu' niet direct aan de inspecteurs haddien1 mo gen betalen, zoodat men vermoedt, dat ook bij de betaling1 bedrog in het spel is ge'weest. De directie der spoorwegen heeft aan de stad Berlijn meegedeeld, dftt op 9 .Febr. in den D-trein Berlijtat—Keulen een ac- tentasch is gevonden, die aan Gerhardt heeft toebehoord. (Msbd.) LONDEN, (V. D.) Het slechte weer, oogenblïk stil bleef staan, buiten adem als zij was. Doch Alice wilde niet stil blijven staan, rij had geen rust, want zij was bang dat rij niets zou zien als zij niet op tijd voor middernacht bij den toren - was. Zij begon nu vlug door te loopen. Beatrix kon haar haast niet bijhouden. - Loop toch niet zoo hard, vroeg zii vriendelijk. Zij waren nu- gekomen bij het jnoeras. Gelukkig- wij zijn er, riep Alece uit! Daar! Beatrix, zie je den toren nu?j He maan bestraalde met zijn helden iicht; den ouden verlaten maar zoo geheim- zinnigen toren. De onvermoeide nieuws gierige, vermetele, Alice liep maar door) totdat zij bij den toren was. Moedig na derde rij hem, wierp overal' haar blikken heen en ongeduldig geworden door de langzaamheid van haar vriendin, riep rij: „Hom toch, men zou zeggen dat je bang waart. i j -Ik zal] eens kijken lioe laat het is, hernam Alice, terwijl zij"1 haar horloge voor den dag baalde. Het was nog twintig minuten voor twaalven rij hadden maar een half uur noodig gehad. RTÜ' hebbcn_ den tijd om een beetje uit te rusten, zei_ Allee nadat zij op een steen was gaan zitten die bijl den ingang van den toren lag. Beatrix ging naast haar ritten. dat de laatste dagen rond de Britscüte kusten heersehte, heeft versoheid^e schip breuken veroorzaakt. Zonder resuitaaS' werd een onderzoek ingesteld, naar de he-, inanningen van twee trawlers uit Swan sea, die op de- Gailwai' kust verloren zijh gegaan. Het aantel vermisten bedraagt 24, doch do hoop op hun redding is nog niet opgegeven. Het is mogelijk dat rij hun haven gevonden hebben. Geen spoot van eenig wrak is gevonden. Dn beman ning van het Italiaansehe s.s. „Liberia.'^ is aan wal gebracht, evenals van een an der Itaiiaansch stoomschip. De Icrsche Vi ijMaal eu N. Ierland, LONDEN, (V. D.) De betere betrekkin gen tusscihen den lerschen Vrijstaat en N. Ierland hebben zich gedurende da laatste maanden voortdurend ontwikkeld' en de Morning Post meldt, dat de verbe tering binnenkort ou verschillende wijzen zal' blijken. Dé Veükelttbeflidisraaiï, De Duitsche gezanten te Londen en Pa rijs hebben opdracht gekregen informa ties in te winnen of de Britsche en Fran sche regeeringen voornemens zijn de sa menstelling van den Volkenbondsraad to veranderen. Hierbij wordt gewezen op de vroegere uitwisseling van nota's met dezle naties in den loop waarvan Dnitseli- Xand de voorwaarden heeft kenbaar ge maakt, waarop het bereid was tot deu Volkenbond toe t.e treden. In den loop van die wisseling van nota's is van geen -enkele zijde gerept over de mogelijkheid eener verdere uitbreiding van de raads- zotelk. De kasteclbraml bij Chester. De puinhoop-en van het in- asch gelegde historische Oulton-kasteei bij Cheater zijn- ijverig doorzocht, teneinde de overblijfse len der slachtoffers 1e vinden. De verkooi-i de beenderen van de twee omgekomenl vrou'wen werden geveilde® Het is zeker, dat twee vrouwen en eea 'niau nog onder de puinen begraven liggen, waar zij, waarschijnlijk door den vallenden 'watertank getroffen, dep dood vaffldjen. Slechts een paar kamers in de beneden verdieping van liet kasWel zijn niet door vuur aangetast. Thans is gebleken, dat er zich bij het Oulton-kasteei een groote ondergrondsehe tank bevond, speciaal bestemd om' te die nen bij blussingswerk. Omtrent den moedigen brandweerman-, die het kasteel binnendrtralg, in de hoop, nog iemand van het personeel te redde"1, wordt nog gemeld: De man had met groota inspanning tegen het vuur gestreden ea snelde, toen. hij bedienden) in het kasteel in gevaar wist, het gebouw binnen. i Toen hij' eenige oogenblikkeni later, doori de vlammen teruggdreven, terugkwam, ge leek hij een brandende toorts. Hij' viel, rol de do trappen van het kasteolterras -af en riep; uit: „Ik kon hen niet vjadenLater stierf hij aan rijn brandwonden. Nog wordt meegedeeld, d(at het kasteel voor 400,000 pond sterling, verzekerd w'as, doch dat dit beidSrag', de schade a-m dte ge bouwen niet dekt. Van den inhoud der prachtige biljartka mer, die 80.000 pond sterling kostte, 'werd slechts een klein meubelstuk gered- IMsbd.) De Jlcgert redteleu. Het Huis van Afgevaardigden heeft da legcrcredieten aangenomen en doorgezon den naar den Senaat. Zij belbopen totaal 339,560,000 dollar. rfusschiiig van een brand op de 34o en 35e erdieplag. Linsd'aginiddag heeft de New-Yorksche brandweer een brand moeten blusscheu op de 34e en 35o verdieping van het EguiJ table kantoorgebouw aan Broadway. Dn brand zelf was niet -van grooten omvang,* Ik had' niet gedacht hier nog tè Zul len komen, zij rij na een oogenhlik. Mijn heer Tremaine stond er op om met mij een wandeling langs het water te gaan ma ken. Waarom' heb je hem' niet uifcgeuoo- digd om met ons hier heen te gaan? zei Alice lachend, we zouden ptret met hem' gehad hebben. Bet werd' stil. Plotseling greep- Beatrix de hand van haar vriendin heet, ïcaar ge zicht werd' zoo wit als krijt. Een koud' zweet parelde op haai* voorhoofd. O God, kijk daar eens! daar*! Alice keek op, achter liet kloime venster in den muur werd de schaduw van een. wezen zichtbaar, twee oogen keken lien treurig en onrustig aan. De verschijningriep zij uit. Een diepe zucht ontsnapte aan de lip- pen van Beatrix en haaa* bewustzijn ver liezend, viel rij op de steenen waarmee do grond; bedekt was. Hulp! riep Alice uit, die vergat dat oi* niemand was die haa.r kon hooren! Hulp! - Een lic-ht geluid, deed rich hooren. Men zou zeggèn dat iemand van zijn pfaafca kwam; Eenige seconden, waaraan voor Alioe geen einde scheen te karnen, veldie pen. Het geluid, werd hoe langer hoe ster ker. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1