\DA I NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND OVER CANADA DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Eerste Blad 5CHL COURANT Vergadering taakt sterk! Ike keuken t.,^Kiio14ct H.^KllO ƒ0.25 voorstelling -EBRUARI 1926, ,DE LANDBOUW" te GOES. ZATERDAG 13 FEBRUARI 1926 p van Effected van Coupons «erende koersen in voor cliënten gratis Dit nummer bestaat uit twee bladen Buitenlandsch Overzicht BUITENLAND BINNENLAND UIT ZEELAND VUSSINGEN GOES roorburg op 19' Augustus br van het seminarie ,Ha- 188B. Iri 1904 volgde zijn be- looi- te Wognuin en .(leken It W ervershoef Jilerheid zij nog vermeld, lor op liet gebied, van hei linbouwproduciten een in- Inaardheid bezat. (Msbd.) listers gehuldigd. liii Rome d.d. 5 Februari rt in de cousistoriezaal van Ie plechtige prijeuitdeeiliing 1 plaats gehad aan de ver- l,v olijke instituten en kloos- Ie Vaticaansche missie-ten> Isegewerkt hebben. Ir was vergezeld door den 1-opaganda Fide, kardinaal ■Ismede door den president T voor de missietcntoonstete ■chop Francesco Marchettd don secretaris van het Indatore Nog'ara. 1- hield een indruk wekkjenda Irin hij de groftte verdien- li at holte ke zusters voor de 1 algemeen en voor het to^ Jan de Vatieaansche missie- I in het bijzonder huldigde, liöntte namen ongeveer 14Q Mrwelijke missie-congregaties» ■al de vertegenwoordigsters tregaties van den H. Fran- Rsië, van Dlon Boseo, de ver- 1 cïe missies werkzame Du* Jle Ursulineii, enz-. [instituten in het algemeen, Inog enkele kübostenzfustjarft l-n ondcTseheiiling ontvangen'. Benoemingen. Bisschop van Haarlem heeft Heken van het Dekenaat li tot Pastoor te Buitenvel- li-eerw'. heer 6. J. M. Maat; l'astoor de volgende vveleerw. li waag C. B. N. NuVen, to 1(0. L. V. Kon. des Vredes)- Filbry, die kapelhan was tö i Agnes) en te Maassluis Th', kapelaan was te Amsterdam» rdus binnen de Veste). 'FISCH WEERBERICHT ningen verricht in don ükxt- ed. Meteorologisch. Instituut Februari en medegedeeld: dbo-B barometerstand 763.8 te Vjay* 1749.1 te Reykjavik. ng van den avond vav feeden fond van morgen. lot matige Oostelijke tot Zui- 1, betrokken tot zkwuai,b'ewoïkt5). Ijk eenige regen, iets Richter» Heerenhoek en Borsselen AG 14 FEBRUARI a.s. ERVEN VAN OEN BULCK. .g 10059-20 1 van Zeeland, te Goes. sitie als R.-K. partij". ;elling op speciaal verzoek s 2 uur, in de laaisbewijs, te verkrijgen bij: of op aanvraag per post bij 91, Rotterdam. en strooibiljetten. 10086-60 NUMMER 19 22™. JAARRANB KERKSTRAAT - 22- IN EFFECTEN. TELEFOON 1t» j. m. JOOSEN, Dorpstraat, Tal. NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie i Waatalngel, GOES Interioc. Talafooni Radactl» an Admlnlatratla Telof. No. 207 Bijkantoori MIDOELBURQ, Markt 1 en 2i Telafooa No. 474 Abonnementsprijs ft,SO par drla maanden, bij vooruitbetaling Advertailtlën van 1 tot 6 regale f O.tO, elke regel meer TO.IB ContractregelprQe, te beginnen bi] 6QO regale, beduidend lager SROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN V Verjaardag van 's Pausen Kroning. Gisteren, twaalf Februari, vierde de Katholieke .wereld met den Heiligen Vader den vierden verjaardag van zijlne kroning tot Paus. Ongetwijfeld zijn uit inüllioenew harten en monden vurige gebeden ten- hemel opgestegen, om God. te dankkfe voor het voorrecht, dat Hij Zijn-er Kerk in Pans Pius XI heeftgeschonken. Hoe rusteloos toch is Zijne Heiligheid- bezig, de hem toevertrouwde kudde te bevesti gen in den geest van den .GodsJelijktau Meester, Wiens plaatsbekleder hij is. opdat zijne Pausleuze in vervulling, trede: „De vrede van Christus in het ryk' van Christus." Vooral in het afgeloopen jaar gaf hij daarvan de schitterendste bewijzenaller eerst door het uitvaardigen van oen jubilé waardoor genadeschatten der Kerk1 1 op geheel bijzondere wijze te Rome, in-1 het centrum der christenheid, voor da vrome pelgrimsschare werd beschikbaar gesteld. Vervolgens dooi- het inrichten van do .Wereld-Missietentoonstelling in het Ya- tikaam. waaruit zonneklaar bleef, dat do Kerk het verheven werk dér Evangel!-' salie, haar door Christus opgelegd met dé woorden: „Gaat en onderwijst alle vol ken", met onverziwakten ijver blijft vol voeren. in het ijzige Noorden, zoowel ate in de brandend hecte keerkringen, bij- de onbeschaafde wilden zoowel als bij de cultuurvolken van Indië en China. Dan door het heilig- en zalïgspa-eken v'an tal van dienaren en dienaressen Gods, waarmede Zijne. Heiligheid het troostvolle leerstuk' van de gemeenschap der heiligen voor alle kinderen der Kerk op buiten gewone wijze belichtte, niet liet minst voor de Katholieken vgn Nederland, die een landgenoot,een broeder- om zoo te zeggen van het eigen bloed, in den persoon van Petrus Canisius op de altaren ver heven en tot leeraar der Kerk z-agen uit roepen. I En -wie zou de schoonste daad van Pius' 'pontificaat in 1925, vergeten: het proclameeren van Christus koningschap over de wereld, waardoor jaarlijks opi- nieuV den menschen wordt beteekend en ingeprent, dat Jezus Christus, „gisteren, heden en in eeuwigheid dezelfde", zooals Paulus zegt, niet alleen hun Koning is in het private, het zielelieven, maar ook in het openbaar en maatschappelijk'ïevön Dit alles gedenkende, "vfelt den Katho liek de borst van blijde- Vréugde over heb bezit van zulk een Paus en Opperherder, wien het niet om dq wol zijher schapen maar om huh zielen is te doen en jn de herdenking van Pius' kroning vindt '^ij de -welkome aanleiding, zijn gelukwenseh* nit te jubelen en een hartgrondige bede om rijken en overvlb&digen zegen voor Paus Pius van den Vader des Lichts en den Gever aller goede gaven af te smeeken. Sir Austen Chamberlain, de Britsche Minister van Buitenlamdsöhe Zpjken, heeft in het Lagerhuis mededeelingen gedaan betreffende den toestand _ifl China. I !Hij zeide, dat Zijner Majesteits regee ring nauwkeurig eu geregeld hajaï aan dacht wijdt a|a,n het ernstige probleem, dat is voortgesproten uit de anti-Britsche sta king en boycot in Zuid-Ghina. In het be gin van het jajag leek het waarschijnlijk, dat de onderhand|elmgaa "tusschen. Hong-- kong en Kantoni succes zouden hebben. Zij zijn ongelukkigerwijze afgebroken op een wijze welke het aan het overige gedeelte van China en inderd|a,-ad: aan ,d|e geheele iw'areld duidelijk moet maken, d|at de regee ring van Kanton op- het oogeublik onder zulke anti-Britsche invloeden stapt, dat zij voor geen redelijke overeenkomst vat baar is. De toestjafud in het overige ge deelte van China is verschillend. De poli tiek van de Britsche regeering, die voorge schreven is met liet ernstige verlangen, om de vriendschappelijke relaties met het Chineesclie volk te bevorderen en die ge ïnspireerd wordt door wettige aspiraties, heeft door haar geduldig© en verzoenings-, gezinde houding vruchten gedragen. Lang zaam mlanr gestadig! wordt de vriendschap en de goede w'il tusschen de Britsche en Chmeesche volken hersteld, j toestand in de Yangtse vallei betert thans, en dit zou eveneens in Noord China net geval zijn, indien daar niet de burger oorlog Woedde. Er zijn vele teekenen,'dat deze wettelooze actie direct is toe te schrij ven aan tomlmunistisehe invloeden, die de ergernis .hebben opgewekt van alle lagen: van het Chineesche volk, welke de actie van do -extremistische, sectie in Kanton verre van goedkeuren. Dit gevoelen zal ongetwijfeld verbreid worden, tenzij1 een interventie der bujtenlandfsühe mogelijk heden de extremisten versterkt. Ondertusséhen, ging .Chamberlain voort, moet men mij toestaan mijn bewondering te uiten voor de wlijze waarop,; en den 'moed Waarmede de Britsche kolonie v|a|n Hongkong en de Britsdhe elementen te •Kanton en Swatow deni zoo ei-nstigen toe stand onder de oogen hebben' gezien. De gehcele kwestie is kortgeleden op nieuw nagegaan. Dit geschiedde op de meeat nauwgezette wijze door het Foreign Office in samenwerking met, onze verte genwoordigers in China, eni jk' zal er mijd aandnC'ht voortdurend aan blijven' wïjb'ien. Aan Chamberlain werden voorla inlich tingen gevraagd ojmtrenjU ide onder l(s|ndie- lingen tusschen da regeeringen van Frank rijk en Sovjet-Rusland. Hij! zeide, dat «te Fransche regosring hem' had medegedeeld, dat Zij op het punt steja|t te onderhandelen! met Sovjet-Rusland, over de oplossing der hangende kwesties. Spreker zal het verloop dezer onder handelingen met bclaiDgSteli-ug volgen, in de hoop dat zij van Zoodjmigen aardi zullen zijn, dat zij het opnieuw' opvatten der be sprekingen tusschen de Britsche en- Sov- jet-regewiugen zullen vergemakkelijken^ Dezelfde minister had ook nog vragen te beantwoorden betreffende liet bezettiinigs leger i« DuiteDiland. Men vr»ieg' bem, of de geallieerde troe pen in da bez»t.te gebieden van Duitsdh- land vevmiiid«rd zullen wbrcljenc Chamber lain antwoordde, djait die sterkte van de. be- zettingsti-oppen in Duitscklaind 74.500 of nagenoeg dit dijfer bedroeg. Het is niet juist zooals sommige nieuwsbladen heb ben bericht dat de regeeringen der be zettende mogendheden besloten hebben be- sterkte van liet tota|a|l der troepen in de tweede en derde zone op, of' ongeveer op, dat cijfer te bepalen. In werkelijkheid is op de AmhassciclenrsConferentie medege deeld, dat die sterkte aanzienlijk vermin derd zou wbrden en. d|at deze Ve-rmindei ring- het normale cijfer dieht zou 'henade- ren. Deze politiek! zal gevolgd wbrden, zoodra de verdragen v(a(n Locarno waren geratificeerd en" de m.aja|fcreg'clen van ver betering, die in liet regieml der bezettng zijn ingevoerd, hun vreedzaam' effect op «1b,u toestand in liet bezette gebied hebben bereikt. Wegens pil'oal sgebrek' moeten wij hier het overzicht eindigen. Red. DUITSCHLAND Te Oberhof bij' Erfurth zijn zes spoor wegarbeiders die den bovenbouw van een tunnel herstelden door «en trein gegrepen en gedood. Wolff meldt omtrent het ongeval: Alle veiligheidsmaatregelen voor de arbeiders waren getroffen, o.a. was een telefoonJei- ding in den tunnel aangelegd voor waar- schuwingsseinen wanneer een trein den tunnel binnenreed. Dit sein is ook ge geven, doch de opzichter liet bijl vergissing de arbeiders tusschen de rails staan. On middellijk daarop kwam de trein, die zes man doodde. II er ige ontploffing (e Munch en. Bij de ontsmetting van een woning in de B.uudfordstrasse te München is Donder dag vermoedelijk ten gevolge van onoor deelkundige behandeling van het ontsmet tingstoestel1, een hevige ontploffing ont staan, die een deel van het huis haeüH vernield. Er zijn 22 gewonden, waarvan 5 zwanr. Geen dooden. Naar de „Munchen-Augsbui-ger Abend- aeitung" meldt, is de ontsmetter, aan wiens schuld het ongeluk te wijten zou Zi-tn, gearresteerd. De eentrumspartij en de katholieke ver- eenigingen t,e Berlijn hebbteu Donderdag avond in de auljsl der imiziekhoogësehool den jaardpg der kroning van d©u Paus feestelijk herdacht. Mgr. Pacelli, de pjaju- selijk'e nuntius heeft er in vloeiend Dutsch een rede gehouden waarin hij o.faf met voldoening- aanstipte dj# onder dp pelgrims die in het heilgb jaiaf Jnjalar Rome zijn ge togen, het percentage Duitschers zeerapji- zienlijk is gew'eest. BELGIE Stemilifrlden oor kardinaal Mereier. Naar men uit Brussel melldt, is nu ook door het college van burgemeester en wet houders ta Leuven, het plan opgevat, in de oude universiteitsstad de nagedachte nis van Mgr. Mercier door middel van een standbeeld te vereeuwigen, dit ter- herinnering aan zijii professoraat aan het Philosophisch Instituut aJHaar. Gaat dit plan door wat zeer waarschijtuljk .ia dan krijgt de gestorven kardinaal dus een monument in niet minder dan drie steden: te Brussel, te Mechelen en te Leuven. (N. Bi. Ct.) HONGARIJE Die Homgaarsrhe sdsche munters- affaire. BOEDAPEST (V.D.) Het geheele on- deraoek' in de valsohe muntersafTaire is beëindigd en de Fraiische politievertegcn- woordigers zijn .Donderdag uit Boedapest vertrokken. Zij verklaren over bet onder zoek tevreden te zien. De.politie-eommissa- ris Douleet reist naar Weenen en Mün chen om verschillende bijzonderheden, die met liet technische gedeelte der. Verval1- scking verband houden te onderzoeken. Voor de Hongftai-scho. parlementaire Commissie zou graaf Böfchlen opzienba,- mide mededeelingen gedaan hebben o-vei- het drukken van Tsjechische vallische, banki biljetten in 1922 in een drukkerij! te Grata waarbij aan. de vervaardigers van hooger- hand straffeloosheid was verzekerd. In hoeverre hier BeÜiïen anderen lïeeft beschuldigd, om zichzelf schoon te was- sohen. zall nog moeteai blijken. AMERIKA Keu vcldtwht tegeu de gadsifasteiing. Na een manifestatie, waaraan door een honderd-duizend Katholieken werd deelJ genomen, werd tot de Voornaamste the aters van JNew-Yorh het Verzoete gericht, om aan het misbruiken van den naalm! van God en van Jezus Christus ,eenj eind tfe matten. De theater-directeuren be riepen zich erop, dat de schrijvers de schuld waren. Dezen verklaarden op hun beurt, dat vloeken bij de schildering van, het werkelijk' heven dikwijls onvermijdelijk! was. De Katholieken van New-York stelden zich echter met deze nietszeggende ver ontschuldigingen niet tevreden. Hun woordvoerder, een priester, verklaarde daarop, dat. de r.-katholieken die theaters Waar de bespotting van den H. Naomi niet ophield, zouden boycotten. Deze straffe verklaring heeft geholpen. Schrijvers en directeuren hebben nu met het gevaar van financieele stroppen voor oogen, toegegeven. AZIË Voorïoopig bewind te Damascus. Bi,- decreet is te Damascus 'n vooribopige- regc-eri-ng ingestalld. Het decreet zegt, dat tengevolge van het ontslag van Soebhi bey, president van den staat Syrië en totdat oen definitieve toestand na de ver kiezingen geschapen zal zijn, deleiding der zaken in handen gesteld is van een bijzonder vertegenwoordiger van h'et hooge commissariaat, die zijn medewerkers zail kiezen. Generaal' André zal den titel van militairen gouverneur van Damas cus voeren. Korte berichten. Naar wij! in een Duitsch blad lézen heeft d'Annunzio Mussolini met zijn rede tegen Duitschland gehuk'gewenseht en zijn motorboot op het Gardameer een vreugde salvo van 57 schoten l'aten lossen. Bij' Keulen zijn vier jongens, die in 'n grintgToeve hadden gespeeld, door neer stortende gi-intinassa's bedolven. Toen de brandweer hen er van onder haalde, ble ken alle vier gestikt. Bandieten, reizende met een passa- gierstrein op dm spoorweg tusschen Ben galen en Nagpur, hadden, volgens een telegram uit Delhi, de automatische rem men vernield en den trein tot stilbtand ge bracht. Zij vermoordden daarna den hoofd conducteur en bestalen de kas met geld. Hun buit bedroeg 150 pd. st. Ook de Finsche regeering heeft thans de uitnoodiging om deel te nemen aan de voorbereiding der ontwapeningsconferen tie aangenomen. - Te Dresden heeft een communisti sche arbeider een anderen arbeid,er we géns verschil van politieke opinïe over hoop geschoten. Het Fransche stoomschip Jade is Dinsdag in de Chineesdhe Zee door zee- roovers aangevallen, die de bemanning in bedwang hielden en den kapittóin dwongen naar de kust van Kwantoeng te sturen. Daar ziin de roovers er met voor 8000 dollar aan baar goud vandoor gegaan. Uit Weenen wordt gemeld, dat W|eLs de gewezen hoofdredacteur van de Abend in verband met de afpersings-affaire, iP hechtenis is genomen. Er zajm te Praag inbrekers aan het werk geweest in de woning van Benesj, Zij hebben daar verschillende dingen van waarde gestolen, die teruggevonden znjin in het nabijgelegen park. Van de daders voorlbopig npg geen spoor. Toen de posttrein LondenMant1 Chester Woensdag om middernacht het station Rugby passeerde, merkte men daar, dat een van de wagons in brand stond. De trein stopte bij de halte Briss- blow en daar werd het vuur geblusciht. De wagon was toen echter vrijWell uitge brand en een aantal postzakken en kran ten gingen verloren. DB KABINETSCRJSRS. De quaestie van het Belgisch verdrag. Hét „Hbld." verneemt, dat de pogingen van mr. J. Limburg voor de vorming van •een extra parlementair kabinet vertraging hebben ondervonden doordat aanstaande leden van het kabinet zekere modificaties in het Nederlandsoh-Belgisch verdrag ge- wenseht achtten, tengevolge waarvan daar omtrent, nader overleg met dén heer Van Karnebeek, die aanblijven zou, moest wor den gepleegd. Niettegenstaande dit oponthoud is de kabinetsformateur nog steeds vol goeden moed. De meeste namen van aanstaan de ministers, den laatsten tijd in de pers genoemd, berusten op, mislukte onderhan delingen of op pure fantasie. Slechts van de heeren Van Karnebeek en De GeCr schijnt het vast te staan, da zij' eventueel een portefeuille in het kabinet-Limburg zullen aanvaarden. INaar het Nedevl. Onrrespondentiebu- reau in I)en Hajag verneemt, doen zich. bij de vorming van het kabinet sedert eenige dagen moeilijkheden voor. -Evenwe Hzal de beslissing banneni enkele dagen vallen. Het zih enen huwelijksfeest van liet Koninklijk Echtpaar. Ten paleizo on in Apeldoorn. In den loop van den dag zijn Maandag in den vorm van telegrammen uit ajile oorden des lands en ook uit het buiten land ontelbare gelukw-ensehen voor het Zilveren Echtpaar ten palteize Het Loo binnengekomen. Him getal was zoo, groot, dat liet aan-ta ldienstdoende telegrafisten op Het Loo moest worden uitgebreid. Ook werden tal van bloemstukken voor het Vorstelijk' Echtpaar afgegeven. Tijdens den rijtoer, die Zondag de Ko ninklijke Familie maakte, maakten de vriendinnen van Prinses Juliana een auto tocht door Apeldoorn en omgeving. In verband met de te geven concerten, was liet Maandagavond om half zeven reeds druk in Apeldoorn's straten. Hon denden bij honderden bewogen zich door de stad. Drie der plaatselijke miziekver- eenigingen trokken met fakkels in ver schillende richtingen door de stad en ver- .eenigdan zich tegen S uur bij! de muziek tent in liet Oranj-epark. Een onnoemlijk! aantal menschen was aanwezig, ook het Hoofdbestuur der Oranjevereeniging. Ieder der corpsen gaf een paar- vaderlandsch'q liederen ten beste, die spontaan door hét publiek werden meegezongen. Tot léat in den avond heersehte er een geanimeerde feeststemming. Met den trein, van 2.30 vertrok H. M. de Koningin-Moeder Dinsdagmiddag weder naar de Residentie. Zij werdl per auto uit geleide gedaan door H. M. de Koningin Z. K. H. Prins Hendrik en II'. K. HJ- Prin ses Juliana. Het salonrijtuig van II. M. de Koningin- - Moeder, was voor het eerste perron voor gereden. Hier werd een wederzdjldsch har telijk afscheid1 genomen. Prins Hendrik vertrok daarop direct naai- Bet} Loo, en de Koningin en de Prinses spoedden zieh' naar liet tweede perron om' afscheid te ne- menxvan de vriendinnetjes van.de Prinses, die even te voren in vier hofi-ijtuti|ge4 waren komen aanrijden. Een viertal dezer jonge dames b-lbef nog enkele dagen bij de Prinses loge eren. G. Brnua t In den ouderdom! van bijna 55 jja|ai' is te Utrecht vorigen nacht aan de (gevolgen esner hevige longontsteking overleden de hoer G. Bruna, redacteur va,p „het Gen trum", lid van den Utreahtschen ge- meenteraad en voorzitter van de R-.-K. Raadsfijjjctie. De heer Bruna werd geboren te Heu- men oji 24 Mei 1871. Hij' bezocht het gym nasium te Nijmegen en te Amsterdam- en, 'studeerde in de theologie aan d(e Arnster- daïnsche hopgesehool. Hjj! vervulde Jiet predikambt bij- de Nederl. Hervormdje ge meente te Buurse en Enter!. Im, 1899; ging de heer Bruna over tot het R.-K'.,Ge« loof. In datzelfde ja[y, werd' hij benoemldi tot redacteur van „het Huisgezin", welke functie hij in 1900. .verwisselde met dje van redacteur r^jn .Jiet Centrum" wélke ïunctieh ij' tot zijn dood bekleedde. iVan zijn hand versohenen o.m. de vol gende werken:. „Wat gelooft men in1 cmzen tijd"; „Opw'eg naar Rome", „Weer njalar huis", en „Bienecj'. Qok bewbog hij zich veel op het gebied der drankbestrijding en nam een voorajafnstaande plaats in bij' de R.-K. geheelonthoudersbeweging. De over ledene w'as ook in den rafeld' bij" alle rich tingen een gaarne geziene persoonlijkheid! De begrafenis en uitvaart zal plaats hebbeD Maancfejg' a.s. in de kérk vani 'de O. L. Vrouw'e Parochie aialn de Biltstraat te Utrecht. CMsbd.) Die begrafenis van jhr. G. Rttys dé I!eerm)*r<tu*k. Donderdagochtend heeft te Hoïtum de plechtige uitvaart en teraardebestelling Pliaate gehad van wijlen jhr. mr. G. Li. M. H. R.uys de Beerenbrouck, oud-minis ter van justitie en oud-commissaris der Koningin in Limburg. - Te elï uur ving, aldus de' Tijd, in de parochiale kerk de plechtige H. Mis van Requiem aan, opgedragen door den Wel- eerwt heer J. M. Hermans, pastoor van Holten, daarbij geassisteerd door den Zeer- «erw. heer L. Thijssen, deken van Sittard, en den Weïeerw. heer J. Halmans, pastoor van Buchten. De kerk was geheel! gevuld, met ge- looviaen en vele autoriteiten, onder wie de vertegenwoordigers van de Koningin, Koningin-Moeder en Prins Hendrik, respj de Kamerheer in Buitengewonen Dienst R. J. M. A. graaf de Gelbes, de .Kamer- lieer mr. graaf van Limburg Stirum! en: den adjudant jhr. W. Laman Trip; de minister van waterstaat ir. M. Bongaerts; oudminister mr. P. Aal'berse, de Bisschop van Roermond mgr. L'. Schrijnen;.de vica ris-generaal' mgr. dr. P. Mannens; de com missaris der Koningin in Limburg mr. E. baron van HöveJl tot Wésterflier de commissaris der Koningin in Noord- Brabant mr. A. baron van Voorst tot Voorst; de Limburgse,he Eerste Kamer leden de Tweede Kamerleden Hermans en Anient;' de leden van Ged-e». Staten; de hoofdaalmoezenier van den arbeid mgr. dr. H. Poels; de president der rechtbank te Roermond mr. Bolsius; de officier van iustitie bijl de- rechtbank te Maastricht, benevens de rechters en advocaten dier rechtbank'griffier en ambtenaren van het gouvernement te Maastricht; voorts velé burgemeesters, leden der Provinciale Staten, reguliere en seculiere geestelijken De absolhtio werd verricht door mgr. Mannens. Op weg naar de begrafenis speelde de Harmonie von Holten treurmuziek. Nadat de Kerkelijke ceremoniën waren beëindigd, dankte de eenige zoon van den ovteriedene, jhr. mr. Ch. R.uys de Beerenbrouck.. voorzitter der Tweede Ka mer, voor de bewezen belangstelling en deelneming, betoond bij de ziekte en het oiyei'(lpji4en zijns vaders. Het gedwongen ler-lbf van Ir. Diamine. Mr. G. A. Boon, liil der Tweede Ka mer, heeft, naai- de „N.R.Ct." meldt, de volgende vragen gesteld aan den Minister van Waterstaat: 1. Is de minister niet van oordeel', dat beantwoording van de vragen van onder- geteetende op 18-November 1925 gedaan en in het aanhangsel} gepubliceerd, wijl' daarop binnen 30 dagen geen antwoord was ontvangen door de- jongste voor vallen bij: de, leiding der .posterijen, der telegrafie en der telefonie, urgenter dan ooit is? 2. Zoo ja, is de minister dan bereid, tevens mede te deeilen, of aan den direc teur-generaal der posterijen, telegrafie en telefonie tegen diens uitdrukkelijk ver langen en ondanks cli-ens Verzet, een ver lof van een maand, is gegeven? 3. Zoo ja, is de minister dan niet van oordeel dat een dergelijke behandielijngl van den chef van een zoo belangrijiW Staatsbedrijf bij het publiek en bij' het personeel' van den dienst een uiterst pijn- iijkeii iudruk moet mak'en, en dat diens prestige daardoor ernstig wordt geschokt, hetgeen toch niet in de bedoeling .althans niet in de bedoeling van den. mi nister kan liggen? 4. Is het juist, dat do minister de in stelling van een directorium heeft voor bereid, en acht. de minister het niet in strijd met een goede constitutioneelé prak- tijk, dat aan een zoo belangrijke bestuurs- wijziging een begin van uitvoering wordt gegeven door een lid van aan demission- nair kabinet? 5. Is de minister bereid, een oominissja te benoemen, ten einde op zéfir korten termijin een rapport te doen uitbrepigan omtrent de verhoudingen bij het hoofd bestuur der posterijen, der telegrafie en- der telefonie? -De R.-K. Vrouwenbond alhier zit niet stil. Vorige week verzond hij seis vracht eener inzameling voor de sltelcht-l offers van den Watersnood, op initiatef van het bestuur ondernomen, e«u vracht auto vol goederen napr het R.-K. Huisves tingscomité te 's Bosch. Ter ontwikkel ng en ontspanning' van de leden zij'n verder verschillende avonden georganiseerd. Zoo Zal 25 dezer Pater Keiler uit Nijmegen komen spreken over „Java voor Christus'-' en den 3den Maart zlal Ellen: Russe „Ma- rijken van Nim'wege" komen declameeren, terwijl den .Sen April een propag-anidii!-' avond. Wordt gehouden,voorafgegnan- djxrti een triduutai doorPater Borromeus Da Greeve te geven. Moge dit alles waialdee- J."ing; vinden en, succes hebben. Alhier is thans definitief besloten tot oprichting van een vereeniging tot het verkrijgen van een bureau voor beroeps keuze. In een binnenkort te houden verga dering, zal de heer Wagenvoorde uit Mid'-' ddburgh et nuk en de inrichting- va« zulk' een bureau nader toelichten. „Mijnheer Klaproos". Do R.-K. Too- neelvereeniging „St. Genesius" trad Vrij dagavond voor het eerst op ate zelfstan dige Roomsche TooneelVereeniging onv' door het opvoeren van goede stukken het Katholieke publiek van Goes af te hou den van het gaan zien van minder goede toon-eeJCproduoten. Zoo vertelde de heer. J. v. d. Voort, voorzitter der tooueelélnb, aan de toeschouwers in de schouwburgzaal

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1