ATIELEENING t NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DIT BLAD VERSCHUNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS buitenland binnenTand" CISCAN Eü ,000,- 97'i pCt. IsLEYDE. f500,- en f100,- FRANCISCANEN IRÜARI 1926 feuilleton BEATRIX. Buitenlandsch Overzicht OOSTENRIJK »c,r*e courak mmmaammmm ji iiiwmb i mm—mammm» 1 Kinderhandschoem, Ml. R 29; Bruine ilam-esportj Kempea's, Loskaai P 256» Kingmans, Span ja ard- rLmestasdhijc met inh.,Kab- I v eel R 105; Huissleutel',. IJiiustrai'iJ. I 96; Mantel- 1 Aterverijstraat N 121; Ale I Brpiber, Dwa'rsfeaai. Or 106) lie Kejjzer, Noordweg S en portcm.. N. den Hoi- Putstraat 8 116; Een mes,. Ikstraai O 252; Bruinlede- Jit inhl, Corneilisseu, Mei» Ia5; Sleuteltje, J. Torbijn, l'; Huissleutel, vjm j^uijk,. 91; Zilveren linlsöoll(ier, ïorisstraat L 122; Vulpen, (ju N 73; Blaulwe ceintuur, Breéstraat O 180; ib-li.s- Atador, Schuitvlotstraa.t am het Bureau van Politio- rdags tussehen 78 uuir NUMMER IS DONDERDAG It FEBRUARI 1926 22»-™ iaarsaks erkoopingen enz. Ir de op 6" dozer gehouden |oor de verg-rooting vfiin liet gemeente gasfabriek heb-» len: I Ij prang f1285; J. IF. IBpM Hopmans f 1888J. H.! ao. van Gorp f1496; Al. Pi 1-185II. van Sab'ben f 16901' li" 1327J. AI. J. Schrijver! Vi; J de. Kok f1836; JA d«t 164, allen wonende te Goes-.- 1 zal later plaats hebben. .^lijkitstanp Jl)E Geboren; Abraham Jo- lAnthoinie Cornells van de li-beth Mo.l..< jjeboien: een kiiiyl van PieteP frtens en, Jannptj Prancina de |J EN. Geboren12, Adriaan,. lebben en M. Vei'liiruggeit ll, A. Knrstauje 37 jr. en G- 1 ir- j 8, C. de Jager 66 jr.,; 24, nd vsm' A„ Korstanje an GU lebui wil: 27. o J hannes van- |7 j. jm. te Waarde en Pieter- |-niiU), 20 j. jd. 16. Te Vlissingec, Toonat. ,53 j., ,.vr. van Jiaieobus |rder w'ed. van Joléiiranies Geboren19, Petrus Ka- Nagtzanmi en P. van S.teen- lpoloaia d. v. Ij. Boon,ma» eA I 26, Cornelia Joannpl Maria!» V. J. it. M. i Adria#»se en M'. Il2, P. E. Spielier, 29 jr. en Mv 1 e. :- 3, Cornelia van Stee, 75 j1,'. oor goed drukwerk ge il van zijn verkoopkracht EENE lijksche uitlotingen beginnen in 1928);> 0het iderwijs Collegium 'atersleyde rd voor rente en aflos- ïgsche Provincie der- iscanen. de inschrijving op boven- lantoren /BANK te Amsterdam, /BANK te Roermond, 's-Hertogenbosch. tenomen bij WBANK Bijkantoor Roo straat 5, Tel. 297-288. InSSENS Axel, Hulst, 'erneuzen en Idzendijke. rgen-op-Zoom. n zoolang de voorraad strekt t der inschrijvingen. laandag 1 Maart 1926. >,n zijn op aanvrage bij de baar. ebruari 1926. 1 E.E.P.P. Franciscanen jwijs Collegium Seraphicum" JOSEPH MUTKE, President. NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT 3ur»aux van Redactie au Administratie» Wostslngsl, QOES Intsrioc. Talafooni Radactl» an Administratis T«lef. No. 207 Bijkantoor» MIDDELBURG, Markt 1 an 2| Talafoon No. 474 Abonner/isritsprSs ft. SO par sirlt maandsn, bij voorultbstallnf AdvertantiSn van 1 tot 6 rsgs'-s fO.EO, otke regal meer f 0,16 Contractregelprjja, ts beginnen bfj 600 regels, baduldand lager 9r00tewaarde van publiciteit wordt gelezen in alle kringen 'V De Eeuw van het Kind. Een der grootste weldaden, welke het Christendom aan de wereld heeft geschon ken is wel, da,t het de heschei-mendo hand heeft uitgestrekt over het kind. dat in het oude heidendom aan den willekeur van den vader was prijsgegeven en ook thans nog in heidenseho landen zich vaak' onmid dellijk na do geboorte met den dood' 'be dreigd ziet; men denke b.v. aan de kin dermoorden in China, Lecrende, dat het kind een kostbaar pand1 is, door God den ouders gegeven en toevertrouwd, om het op te voeden voor Hem en dus vanzelf voor hot eeuwig waarachtig geluk van het kind, waarborgt het Christendom aan he.t kind, ook in de tijdelijke, orde, een verzorging, die aan do harmonische ontwikkeling van zijn geeste lijke en .lichamelijke vermogens op een bij zondere wijs» ten goede komt. En zoo oogst gartsch do maatschappij de heilzame vruchten van deze leer, want alk met do moedermelk worden het kind' de heilzame beginselen ingegeven, die het later vormen tot een nuttig lid van Kerk en Staat. En waar de ouders genoodzaakt zajin een deel der opvoeding hunner kinderen met name het onderwijs aan ando ren toe te- vertrouwen, b.v. aan de die naren van den Staat, daar hield de Katho lieke Kerk de zuiverste, openbaring van he.t -christendom steeds vast aan het princiep, dat he.t kind den ouders en nlcl den Staat Irehoört, aoodat de na-acthi en liet gezag, die de Staat door zijn onder wijzers over het kind uitoefent, slechts ren door de ouders gedelegeerde bevoegd heid is. Want laat men dit, lbs en erkent men of geeft men toe, dat, volgens de leer van het Communisme en Socialisme, de Staa.t over het kind kan bcsciiihikqn als over' Zij® eigendom, dan helpt men een proces inleiden, dat op volledige ontbinding deT maatschappelijke orde uitkoopt.' De onge- loovdge levensbeschouwing en de nieuw- heidenscho moraal doen verder het hunno om dat ontbindingsproces te verhaasten. Neem' maar eens Rusland. In dat land, dat de „zegeningen" ondervindt van do revolutionair-communistische theorieën, dia de ongeloovige, den godsdienst-vijandige machthebbers van het oogenblik daar in praktijk brengen, hcerscht een ongeloofe- lijke verwildering en verbastering der jeugd, die er onder staatstoezicht staat cji door den Staat wordt opgevoed. Alken, die Rusland in de laatste jaren bezoch ten, vie.l het op, hoe in de steden zwer men van ronddolende kinderen van huis en haard vervreemd, volleerd in de mis daad, hun nog jeugdige lichamen aange vreten door allerlei schandelijke ziekten, bandeloos en tuchteloos, van roof en dief stal levend, een gevaar vormden voor de -openbare veiligheid maar vooral! Voor de toekomst van het Russische volk. Want -het kind van thans is de man, de vrouw van straks en het spreekwoord zegt„jong gewend, oud gedaan". Langen tijd be weerde men, dat dit kwaad een gevolg was van do ontreddering, die oorlog en staatsomwenteling brachten, doch dat is niet meer vol te houden. Zelfs de weduwe van Lenin, den Bolsjewistische®.,.Profeet", erkent, dat het in-droeve verschijnsel van de kinderverwildering niet wortelt jn het verleden maar in -het heden. Zij verweet onlangs den volk'scbmmissaris voor onder wijs, den „verlichten" atheïst Loenats- jarski, -jan wiens zorg voor het toonoel ook in West-Europa met zooveel .gympa- thie werd gesproken, dat hij uitsluitend vervuld is van de zorg voor zijn schouw burgen en mc,t zijh kunstgriH'en, tcrwijll in de onder zijh toezicht staande kinder tehuizen de kinderen opgroeien tot ban dieten en velen het leven van armoede en misdaad buiten de tehuizen verkiezen voor dat daar binnen. Ja, de Staat zorgt wel uitnemend voor .52); o Alice beloofde het en verliet het kasteel vol blijdschap over het Wel&lagen van haar tocht. Onderweg vertelde zij aan Beatrix haar onderhoud met Mevrouw d'Astray en voegde er nog aan toe; Zij is erg lief en aardjg, zij' he|eft me uitdrukkeljjkl gevraagd oin nqg eens terug te komen en je mee te brengen. Mijd vroeg Beatrix verrast. Ja, zjj wil je erg graag leeren ken nen. Het is misschien ©en gril van een ziekc.^ Hht schijnt dat men met haar veel over je gesproken heeft. Beatrix dacht, dat dit niemand anders gedaan kon hebben dan Gabriel, maar ziy zweeg. Luister eens Beatrix hernam Alice na eemeg minuten stilte. Beloof mijl te zwijgen, als je soms mocht weigeren wat Jk je nu ga vragen. 'r: beloof het je, zei Beatrix heel kalm. ——Wil je met mij in den nacht van 5 op 6 Seoptember te middernacht naar den ouden toren gaan? Waarom te middernacht? vroec Bea trix verrast. I het kind in Rusland. Onlangs, toen da 9»h;uiddaden der verwilderde kinderen zelte don Sovjet-autoriteiten te bar wer den. werden ettelijke honderden opgepakt en in een trein gezet, die hen vier weg naar een soort kampement zou overbren gen, Toen de trein ter bestemder plaatse aankwam en .men de goederenwagens als vee waren de.kinderen daarin verpakt opende, vond men de kinderen .-dood gevroren. De autoriteiten hadden vgtgotett de wagens te doen verwarmen. Zoo gaat het, als men het Evangeiliio der ontfermende liefde, dat voorali in het kind Gods beeld-pert en liefheeft, .vertrajjt qp het volk 't Evangelie van den God- loozen Staat als het hoogste goed aanpre dikt. Arm' kind, gij zijt er het eerste en voornaamste slachtoffer van. En dan te weten, dat Gods Zoon in uw gestalte als Verlosser op de wereld heeft willen verschijnen Klinkt bij) dat alles de titel van „de eeuw au het' kind", die men zoo gaarne aan deze twintigste eeuwgeeft, niet als een hoon? „Zu Mantua in Banden der treue Hofer war". Dit lied, dat den heklpnmoed be zingt van Andreas. Hofer, die zij® geboorte land TyroL verdedigde tegen de Napoleon tische overheersching en schier algemeen hekend is, wordt in deze d'ag.en dubbel ac tueel bij de verwikkelingen tussolien Ita lië en Duitsohland over Zuid-Tyrol', dat sinds den vrede van Versailles aam Italië is toegewezen. Bleef in den beginne het Ttaliaansch bestuur zich beperken tot ha veritaliafinsehen van de plaatsnamen, la tei- greep liet ruWer in in de reoliten' der Duitschsprekende bevolking! door 'deDuit- sohe scholen te sluiten en een a%eheelel veritalianiseering Vgn het geannexeeerde gebied te gelaten. Dit heeft lmvaad bloed gezet, voor al in het stamVerwlaïnta Beieren eïï de Beiersche minister-president lioeft aan de ontstemming lucht gegeven i® stekelige opmerkingen over de gevaren, dié de Duit- sehe kuituur in Zuid-Tyr°l bedreigen. Daarop heeft Mussolini gepntWOoi'd met een donderspeec-h waarin opi. gezegd werd*, dat fascistisch Italië zijn vlag' wel voor bij de Brenncrpas kan brengen m,aar die niet zal strijken, woorden, waarachter su- b©lg©klett«r Waarneemfbjaav is. De uitdagende rede van den Italiaan- schen dictator heeft Maandag dan bok 't Duitsche rijkscabinet bezig gehouden. Het kabi.net Was toen in het bezit vhM den of- iïeieelen tukst, waarvan 't oorspronkelijk! verslag op de belangrijkste punten niet onbelangrijk is geretoucheerd. Er .bleef! evepWel no,^ genoeg van oveil (Hoe uitfvioei rig' deze redevoering in de kabinets- i zitting is behandeld, blijkt 'wol uit het feit, dat de zittingi na verloop, vjan drie uren werd verdaagd en in (len loop van den namiddag wcret hervAt. In groote trekken werd de tekst der rede vastgesteld, die Stresemann, minis ter van bnitenlandsche 'zjaken, Dinsdag1 in den Rijkèctag zon. moeten houden. En hij heeft die gehouden voor een geheel beset huis. No vermeld te hebben, boe Italië, toen het Zuid-Tyroi in bezit nam, beloofd® de Duitsche bevolking; niet lastig .te zullen vallen, en boe de boycot rvaaj! Italian,nsche Warén in Beieren was uit gegaan v,am een groep onvei'antwoordelij- ken, protesteerde Stressemann tege® den toon van .Mussolini's rede zoowel alls1 tegen haar inhoud. In die rede toch wordt' niet alleen „ont-duitsdhintg," v'a® Zuid- Tyrol geëischt, maar zij is in de geljoele wereld als een oorlogsbedreiging opgevat tegen Duitschland en Oostenrijk, s- Dergelijke bedreigingen zijn met den. Wel om de versehijining te zien. Denk toch eens hoe prettig hot is haar een gunst t© vragen die zéker verkregen wordt. Wat kan men dan veel goed doen. Ik zal haar vragen Mevrouw' d'Astrajy te genezen en Gabriël terug te geven aan zijn ouders. Zeg, ga je moe? Beatrix aarzelde. Het kost mij1 erg veel moeite het je te weigeren Alice, maar van den anderen kant wil ik niet graag iets doen waarvan ik weet dat het kwaad is. Kom, zei Alice een beetje teléuiv gesteld, weet je wat het is, je bent bang. Neen. Voor vele andere dingen kan je me altijd krijgen. Je bent bang voor datgene wat. ge beuren kan, antwoordde Alice wat bits. Ik ben heelemaali niet bang, zei Bea trix een beetje .kwaad; Miss Lepa heeft mij verteld1 dat all deze legenden toch op een grond' van waarheid rusten. Zoo zal „Roeland zonder hart" een slechte baron geweest zijn wiens dochter het klooster wilde ingaan. Het is a.l zooiang geleden dal langzamerhand ieder er waW bij ge maakt lieeft en men heeft er iets wonder baars va» gemaakt, ofschoon het op zich genomen iéts heel eenvoudigs is. Doch Alice dacht er zoo niet over; zij kon maar niet goedvinden dat met één streek zoo maar uitgeveegd werd wat zij graag geloofde, géén spoken meer! geen geest van den Volkenbond gewoonweg ouvereenigfeaar. 'Onvereeaigibanr er mee is de heel© toon, de ovei'drijying en ongdtmatigheid' van Mussolini's verklaringen!, die geen uitdrukking van innerlijke kracht be- boéft te zqjïi (levendige instemming). Wanneer het aantal Duitsche toeris ten in Italië vermindert, dam zou dit niet het gevolg zijn van Duitsche rbant- regelen, waar «en gevolg vftp de rede van M.ussoliui (levendige instemming').1 -Mussolini hdeft eens anders over Duitschland gespreken. 'Minister-president Held heeft heel dui delijk slechts over de eultuurvrijheid' dier Duitschers 'in Zuid-Tyrol gesproken. Mij schijnt het in elk geval wonsoheKjk toe, dat de buitenlands olie politiek' slechts door het rijkskabinet en in den; rijksdag 'gevoerd wordt (levendige bijval, links). De verantwoordelijkheid voor de bui-, tonlandseihe politiek draagt in elk geval slechts de rijksregeering. .Wij laten ons het recht niet onitnetoen, voor de aultureele réchten der üpitseho minderheden in het buitenland op te ko men, geljjk wij ook de rechten dor binnen onze grenzen wondde nationale minder heden willen eerbiedige (bijval). (Het meeleven van' het Duitsche volk met de mensöhen van Duitsoh. bloed alato gene zijde van onze landsgrenzen- is eeD natuurrecht, dat wij ons niet lfi,ten ou- zeg&an (levendige bijval). (Wjj zullen in den volkenbond voor d« nationale minderheden opkomen, i (Wij hebben geen tegenstellingen met het Italiaflnsctoe volk en willen in vredo met hetzelve leven. Maar tot den grond slag voor den vrede behoort ook dat zelf respect, zonder hetwelk een volk niet bestaan kan. Uiterlijke machteloosheid staiab niet ge lijk met verlies van innerlijk kracht." l Dit antwoord van Stresemtanw zal juist duor zijn bezadigdheid! indruk maken en de sympathie die in het buitenland eer naar' de verdrukte Tyrolers da,u naai' dia zno hoog .van den toren blazende» Mus- sohniis^^gaut, nog versterken, 'Wie aan Mussolini denkt, denkt aa» fascisme, een woord dat het begrip uit drukt van machtsuitoefening door één hand, van dictatorschap en. dergelijke. Nu dat'fascisme heeft zioh Binsdbla) 'jll'. t« Brussel geweldig doen gelden bij 'die over brenging- van de vapindels der opgeheven en ontbonden» regimenten naar het leger- m'useuaj. Dit was niet naaf den zin der militaristische elementen, djo onder Aan voering van den beruchte® anexionist Nothomb 'n manifestatie op tou'wi zetten. 'Bjj het voorbijtrekken van den stoet riep men: „Leve het leger 1 Weg met de' verraders! Bloemen werden najsir de vaan dels geworpen. De Ih'nssels^he school kinderen waren met vlaggetjes langs de straten opgesteld. Voor het legermuseum bevond zich een menigte van 3 a. ,4000 personen, die door fascistische agitatoren werd opgestookt, oia te manifesteeren. Deze zijn daiaïïn dan ook geslaagd, want toen de waarne mende minister van landsverdedjgingPoul- let aankwjani. steeg een oorverdoovend gc- fuit op. De premier werd uitgejouwd en 'irjna gemolesteerd. Men riepWeg' met Poullet! Hangt hem- op! Hij moet demissionneeren Heethoofden spuwden naar den minis ter. Vrouwen verbraken het militair cor don en gingen de vaandels kussen. Een gejuich brak los, toen kroonprins Leopold arriveerde en even later toen de vaandels een voor een in het museum1 ver dwenen, scheen aan het hartstochtelijk enthousiasme geen eind te komen-. Poullet was door de manifestatie zoo zeer getroffen, dat hij, toen in het museum verschijningen meer! geen geheimen meer! Ten opzichte van dit punt was er een heel groot verschil tusschen Alice en Beatrix ofschoon zij! in leeftijd sléchts één jaar verschilden. Hopend dat Alice van haar tocht in den nacht van 5 op 6 Sejrtember zou afzien stelde Beatrix voor naar den ouden toren te gaan in den namiddag. - Doe je dat? zei Alice wier bedroefd gezicht nu wat opklaarde. Goed afs mama verlof geeft zullen wiji gaan. Druk in et elkaar nog redeneerend klwa- men zij op het kasteel terug. Mevrouw! de Valcreuse was in een kleine salon, dat aan haar slaapplaats grensde; zij: was be zig met de brieven te lenen, die zij pas ontvangen had, toen de meisjes binnen kwamen. Wat hebben jullie een gezond,e( kleur van morgan; zei ze, terwijl zij1 voor een oogenblik haar lectuur onderbrak; de bui tenlucht schijnt je goed le doen. Ja mama ik geloof het ook; ant woordde Alice, wc hebben al) een mooie wandeling' gemaakt. Daar heb je goed aan.godaa®, zéi Cecile heel' kalm, terwijl zij. doorging met haar correspondentie te lezen. Toen zij hiermee klaar was zette zij zich aan een klein tafeltje neer en begon te schrijven zonder zich meer bezig te houden met de jonge meisjes, die na een oogenblik de. Brabanqonne werd gespeeld, vergif ziju hoogen hoed af te neme®. Bij de over handiging der va,ipdels aa® d(e® conser vator hield hij1 een korte gelegenheids toespraak. Na de plechtigheid is liij langs een soort geheimen uitgang vertrokken. De menigte is toen, nadat de jjlnPexionist Nothomb haar h-id toegesproken, naar de benedenstad afgpd|a;akk Daar heeft- Not hoïirb b'ij het graf van den onbekende» soldaat een nieuw© toespraak gehouden. Na enkele schermutselingen met de politie waren tegen zeven uur da inci denten afgeloopen. Een leider der aUnexio- nistische partij' verklaarde, dat het revo- lutionnair optreden der fascistische ele menten vandaag het voorbeschreven dool had bereikt en dat zij bij de eerste besfp gelegenheid hun revolution-nair© ao tie zullen voortzetten. In de kamer hield men een minuut stilte om de gesneuvelden van 19141918 te gedenken, daaimoj deeldle minister Rol in Jaquemijns mede, dat niet L-anga het par- qlement i» getrokken, om incidenten te voorkomen. Men ziet het» Mussolini maakt school Een pci-.sscliandaal in Wcenen. Naar d« „Rieichspost" bericht, is tegen de leiders van de radicaaJl-sociaiUAtispho courant „Abend" een aanklacht ingediend wegens chantage tegen erediet-instellingcn, bankiers en industrieelen, waaronder ook behoordei de iiliaal'ma,atscjiappdj van de cacaofabriek Bensdorp. Over do campagne tegen deze laatste schreef een Wéénsche correspondent destijds. Op aandringen van de burgerlijke pers heeft thans de Officier van Justitie inge grepen. SYRIË. De Franschen in Syrië. De correspondent te Jeruzalem van de Daily Mail' verneemt uit bevoegde bron. dat de Franscihe regeering thans gewei gci'd heeft verdere manschappen en geld beschikbaar te stellen voor een nieuwi of fensief tegen de opstandige Drusen in Syrië. Volgens den correspondent va® do Daily Ai a il! heeft de hooge commissaris de Jouvenel instructies ontvangen zoo spoe dig mogelijk vrede te slhiten op de meest voordeeliga voorwaarden, ld' Korte berichten. Volgens -een telegram uit Melbourne, moet de brand, die do staatsbosschen van Victoria bedreigde, bijkans gedoofd zijn, dank zij" regens die als een bestiering ge vallen zijn. Een telegram uit Delhi meldt dat de Onderkoning' bekend heeft gemaakt, dat er -een Britsch-Indische oorlogsvloot wordt opgericht, waarbij, Indjërs als officieren zullen kunnen dienen. Dr. Haslinde, de rijksminister van landbouw' in Duitsohland, is zeer ernstis ziek. Te Stepney in Engeland is een meisje overleden door het eten van een eenden ei, dat vergiftigd was door denzelfden bacdl1, die de varkenspest veroorzaakt. Dit is het eerste geval van dien aard. In 't dorpje .leken (Zwitserla®d)| heeft een individu, uit -wraak, den pastoor, bij- het verlaten der kerk, zeer ernstig met revolverschoten gekwetst. In Moskou heeft een werklooze den zenuwarts dr. Meisel en den tandarts Meltc'harski doodgeschoten, waarna de da der zelfmoord pleegde. De ex-dranksmokkelaar Tuhrmann, die zajli vroegere vrienden verraadde pn in dienst van do Amerikaansche drakk-politie trad, werd Zaetrdag IJL op zijta kamer zoo stil mogelijk heengingen, toen< keek' zij op. Pardon kinderen, ik dae-ht niet meer aan je, zei ze verstrooid, op het eind der maand komt hier visite, Mijnheer de Val en Giselle, Jules Tremaine natuurlijk ook, vervolgens moet ik nog aan eemge andere bekenden schrijventen slotte ik heb het nog erg druk. Gaat U soms van middag' nog uit mama? vroeg Alice. Neen ik moet eerst nog aan papa schrijden en aan Jacques... Ik moet ook nogGaat je gang maar kinderen, op hot oogenblik kan ik mij1 niet met je bezig houden: doet van middag zooals jullie zelf het liefste wilt. Wij eten om zeven uur, tot dien tijd word ik' door alTerJea bezigheden opgehouden. De goede dame kwam zoo aan vele ver langens van haar dpchter tegemoet. Toen d,e_ luncih gebruikt was gingen de twee vriendinnen uit. Ik weet niet precies waar die oude toren is, maar A nette zégt dat men langs het water er komt. Laten wij dan langs het water gaat zei Beatrix. Na een half uur lbopen kwamen zij1 aan een groote heide, hier en daar bezet met dicht kreupelhout. In het midden daarvan stond een kleine bouwvallige toren. De muren waren gescheurd en op verschilién- dood gevonden. Zijn lcihaam was door boord met kogels. Alen denkt aan wraak neming. Er is weer een samenzwering ont dekt. 50 personen zijn gearresteerd. Wa- pens en machinegeweren zijn in beslag ge nomen. Een aardbeving heeft hol dorp Anti.' makia véi-woest. Er is 1 doode en er zijn veel gewonden. IJlt de Glir.-Historiséhe Parlljl Om to weten hoe het daar toegaat ea hoe lang niet allen het nie-uwe lidit in dia partij, den heer Krijger, achterna loopen, leze men het volgende; In d,e a. r. „Rotterdammer" kwam! dezer dagen het volgend merkwaardig ingezon den stuk' voor van «en lid der Ghr.-Hist. partij: Geachte Bedactie! In het nummer van uw geacht Dagblad' van 14 December 1925 heeft een artikel gestaan, getiteld'; „AVaren zij slechter Pro test-riten?" Dat artikel is door den lieer Krijger, lid der Tweede Kamer en medewerker vau het Ghr.-Hist. Weekblad' „De Zuid-ITol1- lander" aangevallen in de „Z. HO' van 16 Jan. 1.1'. met o. a. een citaat van Groen uit diens „Nederlandsche Gedachten" van 16 Nov. 1871. Ik heb dat citaat eens opgezocht, wat jni) een inge-zonden stuk in de „Zuid- Hcll'ander' 'in de pen gaf. maar dat niet geplaatst is. De reden daarvan is mij! on bekend. Mag ik u vriendelijk verzbeEen het. op te nemen, zooals ik zooveel! mogelijk h-et woordelijk zal trachten weer te geven, daar ik er geen topie van heb. Het luidde als volgt; Geachte Redactie! Ofschoon mijne zaken niet toelaten mij veel met de politiek te bemoeien, verzb/sk ik u vriendelijk een plaatsje in uw week blad voor het volgende Eene h e r i n n er i n g. De Christelijke Historische' Unie heM in 1922, vlak voor de véi-lciezingen voos dé Tw-eede Kamer haar Jaarvergadering te Utrecht. Het grootste gedeelte van den tijd- werd besteed aan de besprekingen over da Processies, het Gezantschap bij den Paus en over nieuw- te stichten Predikantsplaat sen in de groote steden' met het daaraan verbonden Landstractemant. De ondergeteekende heeft toen gewaar schuwd tegen de afschaffing van het Ge zantschap en heeft geprotesteerd; tegen het feit, dat er zooveel drukte werd gemaakt over de Processies, terwijl men rustig de sociaal-democraten liet begaan met hun optochten mot tartende opschriften. Naar toenmalige schatting waren en 400 aanwezigen. Allen waren het roerend eens dat het Gezantschap diende te worden afgeschaft en ondergeteekende stond moeclerziel al leen. Nu is dat nog geen, bewijs dat ik onge lijk had. Zoo iets is wel meer gebeurd. Zonder mij in de verste verte te willen vergelijken met .Micha, de zoon van Jimla/- en zonder de 400 toenmalige aanwezigen en dus partijgenooten voor „valsche pro feten uit te maken, zou ik willen verwijt zen naar I Koningen 22. Achab, de goddelooze Koning van Israëli, had den godvreezenden Koning Josafat van Juda overgehaald om tezamen krijg te voeren tegen Ramoth en Gilead. A ooraf werdén 400 priesters geraad pleegd. over den stap, die te doen stond'. Eenpari-g was het devies„Trek op, -want de H-eere zal ze in de hand des Koninga geven". i de plekken had al een begin van instorting plaats gehad» het overige was achter dik klimop verborgen. Vandaar uit Hep het terrein snel af, en kwam men op een smal!* len weg cjie door een moeras liep, wat met riet bezet was. Behalve de twee jonge nieuwsgierige meisjes was er niemand- op deze enga Er is hier geen levend wezen zei Beatrix, het is hier treurig, mcn-.zou zeg gen dat men op een kerkhof was. Dat is ook zoo, herhaalde Alice, want de dooden komen hier terug. Beatrix voelde een kfeine huivering, Houd' je toch stil, zei Allee, die voor een opening stond en voorover bukte oitf het binnenste van de ruïne te zien; een zacht geluid deed zich hooren, een diepe zucht scheen van boven te komen. Zij keek op en kéék naar de gescheurde en bouwvallige muren. Hetzelfde géluid her haalde zich nog meer en werd gevolgd door een doordringend geklaag en gesteun. Laten wij' toch gauw gaan, zei Bea trix bleek van schrik, haar tanden klap perden en zij! trilde op haar beenen. Zij klampte zich vast aan haar vriendjn, die; niettegenstaande haar moed een zekeuni onbehagelijkheid gevoelde en zicii ook ge makkelijk liet mee troouen. (Wordt vervolgd.) I

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1