NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND teren-Inspan, I0S, GOES NOORDEN Eerste Blad iKENMAN CLAME DIT 3LAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS courant re Verkooping# 24 Februari 1926 g Huisraad, IM'->> EN VERKOOPT ID BANKPAPIER CHEQUE'S ZATERDAQ 6 FEBRUARI 1926 DAGBLAD OLIJKE STAND (z.y Dit nummer bestaat uit twee bladen Vorstelijk JisbiEée. BUITENLAND HONGARIJE ENGELAND RUSLAND CHINA AUSTRALIË binnenland"^" - - De Watersnood. UIT ZEELAND VLISSINGEN GOES PILAAR te Goes, zat igS te 1 uur, voor deu ÉCHT HEYNSOIJK op de bewoonde hofstede te i, tegen contante betaling. rkoopen bstaaude uit: krachtige Koe, 2 ilrach- Zeug met jongen, 60* ftlauen (witte Leghorns), ■tl o Woerden, Wagen [Tilbury, Boomhal-, Ba- liggen in soort, Ketting- V lok, Sleepbord, Stroo- letenmolens,' Windmolen, I met paard, Watervat lUerbak (.beton), Varkens- lelkisten, Vorken, Rijven, IZeeften, Maten, Bascule lten, Damhuizen (40 c,M.)r. J Hekken, Staken, Lad- Inassement, Ontroomer ll>0 L.), Karn zoo goed als Imbussen, Tobben, Melk- lipen, Mangels, Tarwe-, lErwtenstroo, Brandhout li mestput, enz. |.s, Tafels, Stoelen enz. en, Vtsbare houten Bergplaats |s voor fieiseu, doch geen, vermakelijkheden wor- Bgelateu. 10011-49 KERKSTRAAT 2? POONNUMMER 191 dent te 's-Haerenhoek: EN, Dorpstraat, Telef. 12 |er verstandig NUMMER 16 !2stb JAARBAK8 DE KATHOLIEKE BE KING VAN DE NOOR- UKE PROVINCIËN WIL EIKEN MOET HET RUIKEN. DIT IS HET IGE R.-K. DAGBLAD IET NOORDEN EN DUS GESCHIKST ADRES ii )R 'T MAKEN VAN 1 stil. ging KapelleBiczelinge- omgeving. n 3 Februari 1926'. 1731, Zure Bellefleur? jnpagne 1215, Hollia{nds- ijenkorf 15, Court Pendu d'Orange 11, Armg-a|ar<l :rs 15, Huismanszcet 10, Meipippiin 11, Uien 5, gulden, alles per 100f Cool 1, Boerekool 2, Kip- edeieren .6.50, Eendeiere» :s per 100 stuks. raand Januari 1926. LSKERKE. Geboren3, n, z. v. Marinus Westveer 13, Johanna, d. v. Jan Jagdaiena de Jonge; 15, a, d. v. Geerard Baart en je Helm strijd31, Gilles,, oeme en Josina Menheere-, iAND. Geboren: 4, Jo- v. Jan Grim en Paulina! Vlajjdalona1, d. v. Johannes. Johanna. de Jonge20, s, a. v. Cornells Bonnana»' Pietemei La Zandee, 63 j., fijsse; 22, Pieter Meulblok, Jannetje Vermêule; 23, erhoeve, 10 d., d. v. Johan- en J okaMta de Jonge: 1 4. Geboren: 15, Marinus» sou ea Adriaina.' <je M-eij; r, z. v. Chriataan Adriisaif. in Cornelia Corstamja, Jacob Pieter de Groene, 251 Kole, 27 j. jd.; 29, Adri-' jse, 23 j. jm. en Eien|i; Ars/. Pieter Leijs, 73 j., cnhtgj ise; 15, Nae.ltje v»ji Schaik; vonie van Schaik en Jiahna eden). ngegeven: 22. een kind vain! .Willem Marines fCooele en <Z,) i MS NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redact!# sa Adrrinlotrati# i WesttlngeL GOES Interloc. Telefoon: Redactie en Administratie Telef. No. 207 Bijkantoor. MIDDELBURG, Markt 1 en 2i Tslefoon No. 474 AtonnsManSsjsrijs f 1,£0 per drie maanden, bij vooruitbetaling Adasrteftiün van 1 tot O regale f 0,£O, elke regal meer f 0,10 Contractregalprlja, te beginnen i® ÜOO regsla, beduidend lager StÖUTE WAARDE fm PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRiNGEl Al laten de rampen, die in den jongisten tijd verschillende deeien van ons vader land hebben getroffen, op verzoek' onzer Koninklijke Landsvrouwe zelve, niet toe, in een openbaar feestbetoon den Volks jubel uit te schallen, toch neemt daarom' ,de natie niet minder deel in de vreugde welke morgen, 7 Februari, ons KonirikliijB Gezin vervult over het feit, dat Hare Majesteit Wjlheimina en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik vijf en twintig jaren met elkander in den echt zijn ver bonden. Steeds deelden Nederland en Oranje lief en leed met eikaar en de dag van morgen zal daarop geen uitzondering maken. Wij, Katholieke. Nederlanders en trouwe zoo niet de trouwste onderdanen onzer geëerbiedigde Koningin, zullen dan ook van harte gaarne do uitnoodiging onzer Bisschoppen opvolgen en door een hartelijk' gebéd, gevoegd aan het jubellied „Te Beum" Gods rijksten en vaartduxepden zegen afsmeeken over ons Koninklijk Huis, bijzonderlijk over Haar, die zich noemen mag „bij Gods genade" Koningin van Nederland. Leve de Koninklijke Familie! DU1TSCHLAND - Duitse lilaud en de Volkenbond. BEBLIJN (V.IH) Zaterdag zal offici eel de toelating van Duitschland tot den Volkenhond verzocht worden. Iïe eerste vertegenwoordigers worden Stresemann cii de ambassadeur te Parijs, Von Hoasch. t>6 Hongaarsche c alsehe liankhill" jetten-affaire. BOEDAPEST, (Vaz-Dias) In het huis van afgevaardigden heeft de sociaal democraat Payer verklaard, da,t in de dagvaardig'ing in het valsche munters- proces onwaarheden voorkomen. He le den der commissie van onderzoek consta- teeren, dat in de brieven van Bethlen aan Ferenyi de passus dat de regeering' een ernstig onderzoek' zal instellen, zooals in. de dagvaarding staat verm'e^d, niet voor groot opzien gebaard, komt. He verklaring van Payer heeft De gerechtelijke liquidatie zal thans in een snel tempo plaats hebben. De politie ke liquidatie zal echter eerst nadat de commissie van onderzoek haar werkzaam heden geëindigd- zal hebben, plaats heb ben, omdat de poging der oppositie Beth len reeds voordien ten val te bpengen, als mislukt beschouwd wordt. De re- geeringspartij ondersteunt graaf Bethlen bii zjijm liquidatiearheid. Zij js bovendien versterkt door liet toetreden van den vroegei-en minister-president graaf Paul Teleki. Nader meldt men: De parlementaire commissie Van onder zoek zet haar werkzaamheden voort. Het Parijsche bericht dut er verbinding be slaan heeft tusschen cje Ho-ngaarschë en de Duitsche rechts-radicalem, wordt tegen gesproken. UUain beweert, (jat Gömbös ziek is. De tegenstanders kunnen van een bemiddeling van Gömbös niets bewijlzen. BEBLIJN, (Vaz-Dias) De „Vossisehe Zeitung" meldt uit Parij's dat de Fran- sche regeering belangrijke documenten be zit, waaruit een nauwe samenwterkftnjj tusschen de Hongaarsche. valsche munters en de Deutsch Völkischen blijkt. De spo ren Ioopen van Budapest naar Berlijn en Mirnchen. De leden van de uiterst Duit sche rechterzijde zouden ernstig gecom promitteerd zijn. Hlet bewijsmateriaal is absoluut authentiek. De regeling met tte vorstenhuizen. De rijksdag heeft mét de voor grond wetsverandering noodzakelijke meerderheid van -/3 de door de rechtskundige meer derheid aanbevolen wet aangenomen, vol gens welke aiie processen om een over eenkomst te sluiten met cte vroegere vor stenhuizen en leden der zijliniën tot 30 steld Van ^aar wor<ïeI1 uitgei- De Duitsch-nationalen en de Duitsch- voelkischen hebben tegen gestemd. Het duel. e rijksdag heeft eeme resolutie van net centrum aangenomen, volgens welke me alleen voor militairen, maar voor e m openbare diensten werkzame per sonen de uitdaging van een tweegevecht of het aannemen Jaarvan grond tot ont- ag zal zijm of tot ontbinding der bij overeenkomst .vastgestelde verhouding zonder opzeggingstermijn. (Msbode.) l a j De heldhaftige reddingen^ Behalve dpoi' de Britseho commissi.^ van Lloyd' en door koning George zijn ook dpor het departement van handel medailles toegekend aan kapitein Fried, don commandant van de „President Koosc- velt" en aan drie zij'ner officieren Miller, Sloane en Upton. Die ondlersciheidingfe- teekenen zouden heden te Southamp|- ton plechtig word,en uitgereikt aan boord van d;e „President Boosevelt". Het officieele rapport van het departe ment van handel zegt, na eene heschrijl- ving te hebben gegeven van d,e redding:- „De gehcele zaak was een schi:tt.erend| épos van taaie volharding en heldenmoed, die getoond werden volgens de beste tradi ties der zee. Het succes der geheele red ding was in hoqge mate te (janken aan de schitterende wji'ze, ,jvaarop kanitein Fried met ziïn vaartuig jvist te manoeuvreereu"- De voorzitter van Lloyd zond aan den Kord'deutsdhen Lloyd, de eigenaars van de stoomboot „Bremen", die zes mannen roeide van de. Britseho stoomboot „Lari- ktan", het volgende telbgram: ..Wees zoo goed aan den kapitein, de offiejièren en de bemanning van de stoomboot „Bramen" de hartelijke gedukwensdhen van Lloyd over te brengen met hun moocljge daad in verbant! met het redden van het leven van eenigo mannen der „Laristan". Het. gebtKU'tM'ijfw. Volgens de voortoopigd opgave, zoo meldt een B. G.-bericht uit Londen heeft he.t geboortecijfer voor Engeland en .Wales in 1925 18.3- ten dpizend bedragen. In B.usland bedraagt het 46.2 (vol'gens de laatste opgaaf die te verkrijgen is ge weest), en in Frankrijk d,at tot dusver het laagste geboortecijfer (18,7) hadj, is het een ietsje hoogèr gewörc^en dan in Engeland. (N. Bi. Ct.) De Kroanjuw enlen. Een te We-enen aangekomen Ameri- kaanscho bankier deelt mede, dat Rus sische agenten in Amerika, vergeefsdhe pogingen doen een deel der Eussiscjho kroonjuweelcn te verkoopen. De agenten hebben de chefs der huizen Böckefell'elr, klorgan, Vand;örbilt, Goulid Khun en Loeb en anderen opgezocht en hun foto's ftn beschrijvingen d|er kroonjuweelen ge toond. Do prijzen zouden, zeer laag zijh. Morgan zou evenwel geantwoord, heb ben hel: huidjge oogenblik ongesdhjkt te aohten voor het vastleggen van grooto kapitalen in geen rentedragende Waarden. Hetzelfde antwoordden de overige aange- zochten. (Msbode) Die burgeroorlog. Het B. G'.-bureau meldt uit Londen, dat de strijdmacht van Woe-pei-foe thans aan het front van Honen op moeilikhed|en stuit. De plaatselijke tegenstanders van Woe voeren een guerilla tegen hem, waar mee zijt ot nu toe succes hebben. Woo was niet in staat om zich opsiieu'w te vestigen in zijn oucje hoofdkwartier in do genoemd^, provincie. Een hevige strijd, is ontbrand tusschen de troepen van Wbe-pei-foe en de macht hebbers van Honan. D;e strijd woedt ten noorden van Tsjinwantao. Die lier olldng. De bevolking van Australië telt thans 6,000,000 zielen. Australië kreeg haar zesde millioen in den recordtijd van acht jaren, tegenover het vijfde millioen, dat in 1918 werd bereikt, in 13 jaren, het vierde millioen na 16 jaren, het derde millioen na 12 jaren, het tweedg millioen na 19 jaren, en het eerste milBoen in 1858. na 70 iaar. Volgens den heer Wid- kens. den statisticus van het gemeenë- best, zal bij het tegenwoordige, tempo van deu bevolkingsaanwas, Australië in 1934 7,000,000 zielen teilen, in 1951 10,000,000. (Msho,de) Korte berichten. De rijkspresidjent zond een dank- telegram aan dpn commandant van de „Bremen" voor de redding van de be manning van het Engelsche stoomschip „Laristan". Dr. Luther is tot lid; van deZWritedf sdhe academie van wetenschappen be noemd. De secretaris van den Britsehjem miJnW'erkersbond, Cook, heeft een bezoek! gebracht aan den secretaris-generaal Van den volkenhond, met wien hij' een lang durig onderhoud heeft gehad over do so ciale wetgeving. Op 74-jarigen leeftijd is .overleden de koopman Albert Barbey, een bekend Alpinist en vlieger. Lord Boseberry, de vroegere eerste minister van Engeland., is van den hok van zjjn rijtuig gevallen, doordien ¥en der paarden voor het rijtuig plotseling! dood neerviel. Hij heeft echter geen letsel bekomen. Boseberry is 79 jaar oud. De „Times" zegt, dat het voort zetten van den luchtdienst van Londen' naar Keulen door de rijjkeluchtvaart twij felachtig is geweest, tengevolge van de ontruiming van Keulen cfoor de Britsche troelen, maar do. moeilijkheid is tijdelijk overwonnen doordat de Duitsche regee ring machtiging heeft verleend, lietvlieg- park nog twee maanden te gebruiken. Tot opvolger van generaal1 M.aglinsa, dhet' van den Belgischen generalen staf, die onlangs ontslag, nam. is benoemd gjene- raal De Loneuevilïe. inspecteur-generaal van de gendarmerie. De Belgische kamer heeft met 105 tegen 50 stemmen en 2 onthoudingen» tot sluiting van d/e interpellatie over het ontslag van minister Kestens een motie van vertrouwen in de regeering aaiige* nomen. Volgens de Dni zajin'de graanvoor raden in de centrale gouvernementen van B.usland thans bijna uitgeput. Teneinde stagnatie in de broodvoorziening te voor komen, hebben dp autoriteiten thans beslo ten. de restanten uit het uitvoer-fonds (dio reeds eerder voor „reserve" waren be stemd) beschikbaar te stellen. New-York en andere deelen van het Oosten der Ver. Staten zijn door een sneeuwstorm' geteisterd. Aan de kust van New Jersey zijin twee aken vergaan. Acht lieden zijh omgekomen. Naar d'.d. 4 Februari uit Pittsburg wordt gemeld, is in een mijn, waai' de mijnwerkers bezig waren met het bestrij den van een brand, een ontploffing voor gevallen. Er zijn drie dooden, vijf lieden zijn gered, maar er bevinden er, zich nog twintig in de mijn. De formatie-Limburg em de Katholieken. „De Tijd" schrijft: Tegenover beweringen in sommige bla den o. a. in de „Voorwaarts" van; Dins dag als zou do poging van den ka* bdnetsformateux van katholieke zijde bin nenskamers 'tegenwerking ontmoeten, kun nen wij verzekeren, dat een verbod der katholieke Tweede Kamerfractie aan wellk! katholiek ook! om in het kabinet-Limburg zitting te nemen niet bestaat. Integendeel zij'n vbor zooverre in parlementairen kring hekend is, ééne uitzondering daar gelaten alle vooraanstaande leden der fractie vóór het welslagen van'een kabi netsformatie door mr. Limburg èn voor medewerking van enkele katholieken in dat kabinet. De was der rivieren. Men meldt uit Vcnlo aan De Msbd. Die Maas blijft wassen. De kad;e onder langs de Maas in ondergelbopen, de haven- kade dreigt hetzelfde gevaar. P'e sche pen hebben zich ter hoogte van df.n in gang der oude liaven gelegd om te lossen en te laden. Dq stand was Vrijdagmorgen te Venlo 14.20. De rivier loopt weer bui ten haar bedding en overstroomt de lan derijen en weilanden. Het stijgende water veroorzaakt groote onrust ondjer de be volking. D« schade tc Venlo. Naar een globaile schatting bedraagt de waterschade door de overstrooming te Venlo veroorzaakt: aan de, groot-industrie f 350.000, aan particuliere gebouwen, meu belen, levensmiddelen, winkelwaren, ma gazijngoederen enz. f 300.000, dus totaal f650.000. Bedrijfsschade is hier niet bij inbegrepen, evenmin d,e schade aan tuin en landbouw'. H. ,M. de Koningin heeft wederom' een bedrag van f 10.000 geschonken voor de slachtoffers van den watersnood. Bij de algemeene commissie ter Jleniging van rampen dpor watersnood, is nu in to taal adn giften binnengekomen voor een bedrag van f 1.657.658,49. Het Hoofdbestuur van „Het Oranjjpl Kruis heeft van het Smeroefondjs de som van f25.000 ontvangen ten behoeve van de slachtoffers van den watersnood,, Woensdagavond hield in een der za len van de „Die Bhijterschool" alhier voor den Ned. Bond van Tëöhnici en de Vereen, voor voortgezet Nijverheidsonderwijs de heer J. J. Terwiel, ingenieur Van Deutz motorfabricken te Botterdam een lezing over „G'ompressorlooze Dieselmotor", door lantaarnplaatjes verduidelijkt. Dë verga dering was druk bezocht. De voorzitter, de heer A. O. Hildernisse, bracht den spreker dank. De gemeenteraad kwpm Donderdag j.l'. des avonds in openbare vergpdemng bijeen onder presidium van burg. Hajenius." Afwezig was met kennisgeving dbr. Labrijn. Na voorlezing van 't rjaadsgëbed sprak de Voorzitter de navolgende Nieuiw jabirs- rede uit. j I M.H. i i Alvorens een aa,nvja|njgj te maken met de behandeling! der pemteh vain de plgëin% W1 ik U allereerst gaarne vee 1 goeds toëw'en- sehen, voor het thans U|3|ng.ebrolce|Ul jaar, zoaw'el voor U zelf, als voor 'de uwen en hoop ik, dat U tevens voorspoed moge heb ben bij de behartiging! der verschillende belangen, die U buiten den. raad zijh op gedragen. jWil mij veroorlooven, nog een en! adder te mëmoreeren, met betrekking tot het nu Weder achter ons ligjgende japir eni wan neer ik dat doe, gedenk ik met idknkbpiai'** h.eid, 'dat de plappS onzer inlwöning werdl gespaard voor groote ijijm'pen en Was liet begrijpelijk dat ook door Goes op' zoo onbe krompen Wijze daadwerkelijke deelneming Werd betoond in het leed $at andere stre ken van ons land heeft getroffen, hetgeen ook thans weder tot uiting komt nu door de iljjkdoorbra-ken en overstroomingen; pen; aanzienlijk deel Vain ons vaderlaud zoo on- poWjjllijk veel zorg en schade is berokkend! Het bevolkingscijfer van Goes Was we derom stijgende. Hot bedroeg' op 1 Januari 1925 in totaal ,8550 tegen 8651 op 31 Dec1, j.l. alzoo eene vermeerdering van 101 zie len, iw'elke toename een gevolg is van het aanfeil .goboprten, n.l. 212, terwijl het aan tal overledenen 78 bedroeg. Er vestig den zich. alhier 594 personen en. Vertrok ken 627 naar elders. Als een bewij's van vooruitgang' w|ajaruit kan blij'ken da,t hjagdel eni nijverheid van lieverlede toch in betere Conditie komen, mögon de Cijfers betreffende de scheep vaart 'worden genoemd. In heb jiaiar 1905 kwhmen binnen de haven vpjn Goes 1049 schepen met een totaal inhoud vfon .86098, ton. Na. de oorlogsjaren, dus yanaf 1919, is dit aanfjajl steeds toegenomen eni werden in liet. afgeloopen jajag aan het Sas maai' Goes doorgelaten 1889 vajajtuigen met een totaal inhoud viam 183502 ton. 'Wat de volkshuisvesting betreft, kan Worden vermeld, dat in djen loop van 1925 op enkele kleine perc'eelen n», de terreinen •in de bestaande brouwplianmc31 zijh be- boutw'd geworden, of ter bebouwing' aan gevraagd, terWijl de pionnen daarvoor ge reed liggwu i 'Duidelijk is gebleken, dat er steeds meer vraag is naq,r bouwterrein, wiaarom dan ook door uiwen ra^d een uitbreddjinlgg- plan Werd vastgesteld, ten einde die ver dere bebouSwüng van Goes in de goede rich ting te kunneni leiden en daardoor te voor komen, dat zonder eenig behoorlijk ver band hier en dasjr wöningen worden neer gezet. 'Er blijft nog! sjeeds een tekort aan wo ningen, voor dem werkmUU en den z.g. klei nen burgerstand. Toch mag' vefwiuicht wor den Aai de piarticluliere bouwhijverliekï daarin op den duur zal kunnen voorzien wlannecr geschikte terreinean daarvoor aan- Wezig! zijn.' Bedoeld uitbreidingsplan werd' bereids goedgekeurd dooi' het college van Gedepu teerde Staten en zal th^ns daaraan .gelei delijk utvoeiring wtorden gegeven., In het afgeloopen jajay werden 39 nieu- uwe woningen bijgebouwd terwijl slechts enkele perceelen, Werden ontruimd en bui ten gebruik gesteld. Overeenkomstig! de adviezen der g'ezonldj- heidscominissie wterden 19 woningen on- hewbonbaar vei'kljanrd, van welke wonin gen op 31 Dèc. j.l. nog 18 bewoond waren. Was aiaUvankelijk gemeend, dat door liet bouwen van meerdere woningen, een op schuiving zou plaats hebben, Zoodat de beWoners van de nu onhewOoHbiapir ver klaarde perecelen tenslotte een onderdak zouden vinden ini 'dan ledjig g-ekomen betere wbningen, zoo is Wel gebleken dat zulks practiseh niet mogelijk is, aange zien er altijd een gToep menscben over blijft die niet bij madhte is om de. huur te betalen, die voor een betere wtoniinlg gb- vraagd moet wbrden. In verband met het dajaj'oïntreut bespEo- kene in uwen Baad, is eenTpKp ontwor pen om van gcmieeiitelwëge, met steuni vafn bet rijk, in de twtoming'behoefte van bedoel de personen te voorzien. Hoewel tijdig.ecu en ander werd gereed gemaakt, was op 31! December j.l., ook na herhaald verzoek, van den betrokken Minister nog' geen. mededeeling' ontvangen dat ctervoor de onontbeerlijke finnmtóeele rn'edewteïkiugj van bet Bijk zal wbrden. verleend.l) Wat de wbningbouwvereeniigingëu be treft zoo 'Was er op 31 Dee, nog! een vrij groot aantpl gegadigden, dat in aanmer king w'ensobte te komen bij het eventueel beschikbaar komen vgn e«n wbniug. Ook van de middcnstantlfciwbni'ngeii w'pa er geen enkele onbezet en bij het vacant bomen van een perceel, kwamen' zich steeds 'Weder gegadigden aanmelden. Be sloten w'erd om' de administraties van dp Iwbninghouwvei'eRni.giu'geb geregld te doen' cbntroleoren door bet verificatiebureau van de vcreeiniging yam NejleiTaiiilscdie gemeenten. D«. gozondheidstcestand was zeker 'itin- slig te noemen en is het te wensolmn dat dc- gemeente in het nu aangebroken jaar gespaard ralai'g toiorden voor besmettelijke ziekten van Welken aard ook. Een teleurstelling wias de opheffing van de rijksdagnoi"m|a|allessen. Alle van de zijde van het gemeentebestuur gedane pogingen om zulks te voorkomen mochten! niet baten en werd zelfs nimmer eenig antwöord uit de HaAaj vernomën, noch op mondelinge en schriftelijke vertoogen, noch op het door uwen B.aad ged'iïui aanbod' van een beduidende financieel» bijdira'ge, voor eventucele vestiging rian eeiji kweek school alhier. Ook de opheffing van de strafgevange nis w'erd een voldongen' "feit. Een belangrijke gebeurtenis is ongetwij-l feld het maken van een la'anvaing met den bouw van een nieuw ziekenhuis opi 'üiel Gasthuisterrein,. Dat dit werk tlihns ter hand is genomen, is een' geluk weesch waard en mwlsj' daarvoor zeker een woord' van lof 'Worden gebradht ojan dett' voort- varenden voorzitter van het. Giasthnisbe- stuur en diens ijverige medewerkers. Ook van R.-K. zijde werden roods zie- Uonhuisplarineni ontworpen en verzorgde men !.ot héden de patiënten 'in hel; gehotów! van St. Joannlal a.anl de Groote Markt,' zoodat het straks zeker niet alan hulj> op' dat gebied Zal ontbreken, -wvarvnor men vroeger zijn patiënten naar elders moest vervoeren. In verhand met, den ajjlnleg van den .Znid-Bevelandschen spoorweg, waalrva.n de' werkzaamheden, reeds vergevo.rdertH zijn,' onderging het spoofwegemplaecinent, een! groote uitbreiding en werd* ook een B-att- vang aeinvilakt mét het aanbrengen van' verschillende veranderingen op bet sta tionsplein imet het oog ov do regeling va,al hel, verkeer aldaar. Uitgezonderd de tot starwi gekomen uit breiding van het gebouwt' voor de vak school voor meisjes en het aanbouwen' van een locöliteit pan de Rijks] a,ndbou,'w'- 'winterschool, werden van gemeentewege geen bijzondere bouwwerken uitgevoerd! 'Wat het gasbedrijf betreft, zoo werden in liet afgeloopen jaar de plannen beraam'd to vergrooting van het terrein, in' verband met de uitbreiding van het bedrijf en zal', een en ander dit jagj in uitvoering komen, nadat djajaraan nog voorzooveel noodig.dlpor, iiwen Raadgoedkeuring Zja) zijn gehecht. De .gasproductie bedroeg, 1.578.687 kub: M. tegen 1,522.349 kub. M. in 1924. Hei gasverbruik bedroeg 55.838 kub'. M. mees dan' in laatstgenoemd jaar. Alleen ia Goes werd 946.01U kub M.. ga.s gebruikt over, de particuliere ge.wone meetrs en 291.955, kub M. over de particuliere muntmeters tegen respectievelijk 907.306 kub. M. en 2139.584 kub. M. in 1924. Het aantal ge wone meters yermeerderde met 42 en het aantisl muntmeters met 33. 'Wat de eleetrifiaatiepkymeu betreft, zoo waren die bij het provinciaal bestuur 'nog in voorbereiding eni zullen ons dien aangaande in het thans aangebroken jaar( wel nadere gegevens bereiken. Gaapna hoop ik, dat die tot een bevredigenoje uit-' komst zullen leiden. Met betrekking tot het verschaffen van w erk aan werklooze ingezetenen! kaïn wor den vermeld, dat dlajapmede 19 Januari een aanyang' 'werd gemaakt, welke werkzaam heden werden beëindigdf 21 Maart djai.v. De werkzaamheden bestonden in het verbeteien van de speelplaats bij school A' en he tmaken van een |a,anvang met het dempen van de slooten ianigs den steiions- kveg'. Hetslootdempen werd uitgevoerd ih aangenomen werk pd f2 per kub. M. t» vervoeren grond en w'erd' er blakers rap port van den Directeur van Gemeente- Werken ijverig doorgewerkt. Gemiddeld! 33 personen hebben aam de werkverschaf fing deelgenomen en bedroegen de loo- nen f 16 af 16.50 per man e®per week. I«! totaal werd uitbetaald aan werkloon f 4864.15^2 waarondeer begrepen de kos ten voor het leggen van de riolen, het gra ven van putten, het verspreiden' en gelijk maken van den grond, enz. Dc totp;le kos ten bedroegen f 6954, zoodat een bedrag! van 4- f 2100 noodig whs voor de ver schillende materialen, tals rioolbuizen fttiz, Het burgerlijk armbestuur van Goes 1) De voorzitter deelde mode 'd(at juist' heidne bericht van medewerking vair het Rijk w'as ontvangen. Red. i *exs?m ■i'ii i ii

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1