E LDER otheekbank AANDEELEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND 1000,- ers en Metselaars, DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS 11 BEATRIX. 3CHE courak DONDERDAG 4 FEBRUARI 1926 en en Telegrafie DERWIJS entraal" Inge delft. delburg. ten 10 BRUARI 1926, der Bank; Van Vloten De Gyselaar Wed. Gerbert Rebel Den Bandt Gouda; Van den Broek Kalkman; H. C. Voorhoeve Co.; damsche Bankvereeniglng; rsche Credietvereeniging P. J. Siegers Zoon, adderstelling hebben, eeld," dat er op korten jks worden verkocht nd. 9990-30 rwaren, DRIEWEGEN, t verkoopen. feuilleton Buitenlandsch Overzicht BUITENLAND duitschland BELGIE hongarije rusland italië NUMMER 14 22stb JAARGANG Seerw. heer Francis Des» tionaal (hij speelde in* gen Nederland), in het ing had en vicc-voorzit- B. was. pderland bekende scheids- rfn Praag, stapte geen jaar Lol in den trein, komende ld, dien hij' geleid had. De rbevolkt en onze soheids- ichtstaan. l)aar werd hij J E. IT. F.. Dessain, dia IT er der in een gereserveeï- I E. H.' F. Dessain sprak! I kardinaal en toen kwaml iiitnoodigen in den gereser- e komen plaats nemen. De icer vriendelijk, sprak over ran den dag als een uit ten. Hij' maakte logischs ver onze competitie-indee- ïidelijk blijken hoezeer hij met onze sport en met da* >voeding onzer jeugd, ag der VITe Olympiade te ld kardinaal Mercier in de- rede, waarin hij de meest- hteu ontwikkelde. Hij! zeg- in, dat een sportman drie' had na te leven: le. de m de eerbied voor de over» verlijkheid: 3e. de wat der n slotte eindigde hij medf- „Wanneer' gij; loopt, wan» t, wanneer gij bokst, dan r een gloriekroon die spoe- irren; dat is best en. wij' admaar, doet beter, streeft overwint het meaisclhielijka de deugd zegevieren: aldua- gloriekroon verwerven, on- kardinaal Merci er voor de. 'daan, buigt heel het' spor» voor zijn graf'. t commies der posterijen ert' surnumerair P. J. van Dal» - oost- en telegraafltalntoor ta- e Utrecht voor het candi» (ndisdh recht de heer E. A'; Vlissingeai. pan Maandag 1 Februari. 9e lijst. lOOGE PRIJZEN 19251 |l 8364 14341 14978 16007! 5576 7059 9891 18010' 20111 1988 4621 5938 7fi 10216 15948 206336 Beleefd aanbevelend an geplaatst f1,400,000,- ,177,72. ie uitgifte tegen den koers UUr, 9973-92.' gsbiljetten verkrijgbaar zijn.. lichtingen verstrekt gent voor Zeeland NIEUWE ZFEUWSCHE COURANT Bureaux van Radactla en Administratie i Westsingel, GOES Interloc. Tslsfooni Rsdactls en Administratie Tslef. No. 207 Bijkantoor! MIDDELBURQ, Markt 1 en 2| Telefoon No. 474 Abonnameritaprtl* tl,GO per drie maanden, bij vooruitbetaling Advertsntiën van 1 tot 6 regels fO.EO, alke regel meer f0,16 Contractrsgslprljs, te beginnen bij 600 regels, beduidend lager IROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Een Roomsch-Katholieke Charitas-Centrale. Op do den 27 Febr. 1925 te Utrecht op initiatief van het Centraal Bureau gchou den vergadering van afgetvfoardigldteni van charitatieve vereeniging werd een oom missie in liet leven geroepen, ter bestudce- ring van de mogelijkheid en Wenödhelijk- lieid van de stichting eenor clippi tas-cen trale „Katholiek Nederland", het orgjian der Katli. .Sociale Actie in Nederland, be vat het rapport dezer commissie, met als slot een schema oener voorloopige regeling der R-K. Charitas-eentrale. (Wij achten het van .genoegzaam belang dit schema ter kennis van onze lezers te brengen. I. Er- wordt gesticht een nationaal ver band van R.-R. charitp.tieve vereenigin- gen, hetwelk zich ten doel stelt om door geregelde samenwerking van alle krachten op charitatief gebied in de beoefenjng! der weldadigheid in katholieken geest te bevorderen. II. Dit doel za lhet verband o.a. trach ten te bereiken door a. bet houden van bijeenkomsten en besprekingen van de afgevaardigden dtpr aangesloten vereenigingen op gezette tijden b. het aanwijzen van. ee(oJ sefciretjajiaat of bureau, da,t zich met de correspondentie belast en gegevens verzamelt met betrek king tot de katholieke ehariijap. e. het, zoo noodig en mtogelijk, steunen van het streven der' aangesloten vereeni- gingen; d. het voorbereiden en voeren van alge- mcene acties op het gebied der katho lieke charitas die niet lj-ggen op het ter rein van bepaalde vereenigingen. e. als vertegenwoordiging van de katho lieke charitas samen te werken met jandero katholieke organisaties, besprekingen ta voeren met niet katholieke vereenigingen, zich te wenden tot publiekrechtelijke or ganen. I f. De Nederlandsche katholieke chari tas te vertegenwoordigen bij internatio nale conferenties em (of) in een interna,- tionajaf katholiek dhafitas-verband. III. Tot het verband kunnen! toetreden allo hetzij zuiver of godsdieustig-dhari- tatieve, hetzij gemengde of socia«l-cka|rita- tieve katholieke, vereenigingen,' die een nationale» organisatievorm! bezitten. IV. Elke vereeniging, die zich wensoht nan te sluiten bij1 het verband, wijst daar in 2 harer bestuursleden als afgevaardig den aan. V. De afgevaardigden der samenwer kende vereenigingem kiezen uit hun mjd- den een bestuur van minstens drie leden, die onderhui» de bestuursfuncties vera doelen. De vergadering- van afgevaardigden is echter ook bevoegd een secretaris aan te wijzen die niet afgevaardigd is. VI. Het bestuur wOrdt bijgestaan door den geestelijk adviseur, te benoemen door den bisschop van.... VII. De benoodigde geldimidldelen zul len gevonden worden uit: a. giften, schenkingen en legaten b. bijdragen der samenwerkende ver eenigingen c. toevallige baten. Opgemerkt zij, naar aanleiding1 vatf het onder II, letter b genoem'de middjel, n l. het aanwijzen vani een secretariaat of bureau, da.t de commissie van oordeel is dat de stidhting| van een nieuw' bureau stellig voorloopig nog niet noodig of wenschelijk kan zijn. Oprichting van een nieuw: bureau en installatie met eigen personeel brengt aanzienlijke kosten mede en zou derhalve niet slechts de vereenigingen afschrik ken om hare 'medewerking te verleencn, maar bovendien als een ongemotiveerde kradht- en geldverspilling moeten be schouwd worden. De commissie is ervan overtuigd, dat N de gelegenheid zal kunnen gevonden wor- deu om liet secretariaat van do charitas- centrale te vestigen in het bureau eener reeds bestaande instelling en dat dpor gebruikmaking van een gedeelte der ar beidskrachten, v,an inventaris en biblio theek der eventueel daarvoor in aanmer king komende inrichting, het meest aah- ge'wezen middel zal gevonden zijn, om (30 nieuwe centrale voorloopig op de voor- deeligsto wijze te doen iunotioneereni Hiermede meent de commissie de haar opgelegde taak to hebben beëindigd. Zij besluit hajr rapport met het uit spreken van den wensdh, da,t cene op te richten cliaritas-centrale zich geleidelijk en na,a.r gelang van do gevoelde behoef ten ontwikkelend, de bestaande vereeni gingen in haar verheven arbeid moge schragen en steunen, ,en er toe moge bij- dragjen om! het geestelijk en stoffelijk' heil zoowel van de beoefenaars der wel dadigheid als van c> hulpbehoevenden te bevorderen tot meerdere eer en glorie van God. De commissie bestaat uit de hoeren B. Jfrabbc, Th. Elshof, J» v. Mackelen- bergh en A. 'Tepc. 50) 0— De nieuwsgierigheid van Alice was al te groot: maar men kon het haar verge ven, het was geen gewone nieuwsgierig heid, maar een die geheel uit verlangen voortkwam om te weten te komen door welke banden de oude knecht van den graaf met de arme zieke verbonden was, waarover Beatrix had gesproken. Zij eindigde haar verhaal met te zeg gen: Ik heb altijd wel geloofd dat dia jongen van goede afkomst was. Deze cjame die hem een zoo groote genegenheid betoont, is misschien een vriendin of ver wante van zijn moeder. In het belang van beide personen ga ik inlichtingen inwinnen. Maar bij wie die te vragen, merkte Beatrix op. Als die dame hier pas geko men is, zal men haar niet kennen. Ofschoon djt gped geredeneerd was, scheen Alice toch nog geen moeilijkheden te hebben. Ik zal zien, ik zal onderzoeken, zei zij nadenkend omdat wij buren zijn zal bet Toen de Driebond Duitsdhland, Oos tenrijk en Italië nog; bestond, Was „Der Dritte ini Bunde", Italië, degene, die nooit erg veel voor dat bondgenootschap heeft gevoeld. Bij het uitbreken van den grootem oorlog zocht en vond Italië een voorwend sel om uit den bond te treden. Sinds dien zijn de verhoudingen tus- schen Italië en DuitsohLand er niet op verbeterd, vopral niet sinds een deel vim hut Duitsch sprekende Tyrol na den vrede bij Italië werd gevoegd en men daiar 'pjlles deed om hét Duitsche element te onder drukken. I De spanning' lusschen DuitschlaPd en Italië bestaat echter niet alleen w'egens do onderdrukking van Zuid-Tyrol, djpcli er zijn nog tal van andere tegen stellingen, vooral in het naburige Oostpn, Turkije en Bulgarije. Italië is thans met behulp van Am'erikaaansch kp,pitaal de grootste con current van Duitsdhland in het naburige Oosten en in Zuid-Rusland geworden. Het Italiaanscli-Russische bclangen-gemeen- sehap heeft Duitschland reeds veel schade berokkend. Dezelfde tegenstelling bestaat ook ten opzichte van het vraagstuk der schadever goeding', daar liet Itali|aiansche standpunt van dat der overige geallieerden op veler lei punten afwijkt. Italië wil ua afwikke ling van do transacties met de spoorwegg en industrie-oblig'aties ook besliagl leggen op de tabaksbelasting ten diepste viap! de' schadevergoeding', en het aantal annuïtei ten met nog' 35 vermeerderen. NieuWe betoogingen tegen de Duitsckers komen echter steeds weer voor. Opnieuw hebben studenten getracht te Rome voor voor het gebouW van het Duitsehe gezant schap te manifesteeren, wat echter werd verijdeld, doordat een cordon troepen de omgeving had afgezet. Ook in andere steden van Italië, o.a. in Florence enGenuial hebben dergelijke betoogingen plaats ge had. In Genual trachtten studenten het consulaat Hun en te dringen. i De ontstemming' is veroorzaakt door dat berichten omtrent h«t optreden der plaatsetgke fascisten tegenover de Duit- 'sche minderheden is in Tyrol in' de Duit- S'che pers zijn gepubliceerd. Op het Duitsohe gezantschap hebben twee gedelegeerden der fascistische re geering hun leedwezen uitgesproken en de „Tribune" mhant t0t kalmte pbn, echter met bijvoeging van het weinig vriendelijk klinkend „als Duitschland tot daden over gaat, zal Itjslië m'et daden antwoorden." j Heel behagelijk is de atmosfeer tus misschien niet zoo moeilijk wezen om haai' een bezoek te brengen. Maar je moeder zal er zich mis schien tegen verzetten als je een bezoek gaat brengen bij iemand die je niet kent, merkte Beatrix weer op. Zij mag er niets van weten. Beloof mij van dit alles geen woord te vertellen vroeg Aliee smeekend, die terecht vreesdo dat haar moeder alles behalve met haar plannen ingenomen zou zijn. Ik zal haar verlof vragen als ik er terug moet komen. Beatrix, geheel onder den invloed van haar vriendjn, beloofde te zullen zwijgen en men sprak af dut men den volgenden morgen zou gaan wandelen in de omge ving van het kasteel, want Mevtrornjwi Valereuse wilde in den namiddag eenige bezoeken afleggen in den omtrek en had de jonge meisjes gevraagd om haar te vergezellein. Maar (jen volgende-n morgen stortregen- de het. De wandeling moest tot den vol genden dag worden uitgesteld. Aan den dag scheen geen einde te ko men. Om zich niet te vervelen ging Alice allerlei boodschappen doen in de keuken, liep de bedienden te bevelen, gaf allerlei tegenstrijdige orders, ging zeis meehelpen kamers doen, voor eenige genoodigden die spoedig zouden komen. schen de vroegere Drei-bund1 -genooteu met! JMen kent onze goede Hollanidsohc zegs- Wyzc van het muisje en het staartje. Nu, het mutsje der valsche. baukbiljettenaf- faire in Hongarije -heeft inderdaad eem staartje en een heel lang staartje. Steeds meilwere en meer sensatjooeele onthul lingen volgen. Zoo verneemt het Italiaansc'he blad „Oor nere dclle Sera" uit Boedapest, dat ook llali'iansche yjajsche lirobiljetten in groote hoeveelheden zijn aungemn.ajri en in om- .oop gebracht. De Itaüa^msehe regeering heeft een kraohtige nota, a^u de Hon- gaa.rscUic regeerfug gezonden. Te Milan.nl gearresteerde personen moeten sensatio- neele onthullingen hebben gedanm, Waar door de arrestatie van hooggeplaatste re- Sjenngspersoon in Hongarije onvermijde- Bethlen's positie wordt er ook naar buks met sterker op. De. sociaal-demoera- Tai'(y heeft oen motie ingediend, waarin, met het oog op het geschokte ven trouwen in het buitenland, liet |i,ftredeu van den regent Horthy en, v%1 het geheele kabinet wordt verlangd. Zelfs is een vau de leden dier partij in liet, parlement nog verder gegaan, door de verklaren ('kt Beth en gecompromitteerd is en uit. dien hooide moet aftreden. De premier beriep er zich op, dat een commissie uit het par lement de zaak onderzocht en dat meuhnar rapport dient af te Wachten om' de ver schillende verantwoordelijkheden te kun nen vaststellen. De beraadslagingen d;ei. commissie zijn geheim, men weet dus niet tot welke resultaten ze op 'toogenblik ■se/ komen is. Liep het socialistische lid, dat Bethlen beschuldigde, op de publicatie van het rapport vooruit of deed hjj alleen con- statceren, dat de, positie van den Honjgjalar- f n,et heter op wbrdt, of de Icpchuldi.gmgen tegen ]lem nu gerecht vaardigd zijn of niet. De secretaris-generaal vpn den Volken- bond heeft den wpnsch uitgesproken', dat Dmtschlands verzoek om toelating to den A olkenbond zoomogelijk vóór den aden, dezer ,er behandeling in de op' 8. Maart aanvangende bijeenkomst v'ap. den" Volken- bondsraad, aal 'worden ingec^emd. De reden daarvoor moet dan gezoelit in de óverwie- dat er in verband met deze zeer be- langnjke gebeurtenis voldoende tijd moet zjjn, o-m de leidende staa.tslieldien der over- zeesche landen, welke zitting in den Vol- kenbondsraad hebben, persoonlijk tot deel neming uil te noodigeni Dit geldt met name voor de deelnemers aan de Voiken- bonasvergadering, die half Maprt zalplaats hebben, zoodait ook die lnnden dfoor hunl leidencio staatslieden persoonlijk vertegen-c 'woordigd kunnen zijn. 4ls Duitschland eenmaal toegeredetni is, zal dan de „geest van Locpjruo" zich in nog meer toeschietelijkheden openbaren met name op het stuk der bezetting^ In den Iruisischen Landdaig beeft dl; Pre sident den wensoh geuit, dat spoed|ig ook do an lore zones zullen wbrden 'ontruimd! althans nog vóór het verstrijken vani den yexdragstermijn. In het pact van Lochrno m de vredesgedac-hte nu eenmaal beli chaamd, en de consequentie ervan, is, dlat de bezettingstrcepen der geallieerden clbn.' >n het verdrag van Versailles is bepOald, de streken vcrlalhn, tWg,ar zij nu nog zijn gekazerneerd, of op andere wijze onder"4- brncht. .32.000 K.M2. Duitsch gebied met 6W milkoen inwoners is indertijd door de ge" mlheerde en geassocieerde mogendheden be set, als Waarborg voor de nakoming der vredesvoorwaarden. Daiai-v;^ is nu het y^lde deel ontruimd, n.l. 6.400 KM» Twee vijfde van het totaal gantal inwo ners (21/9 millioen) zijn nu van het be zettingsregime bevrijd. De ontruiming van een ander vijfde dee'Kmet een geringer Haar moeder verzocht haar zich toch kalm te houden en de bedienden hun ganc te iaten gaan. a Je houdt hen maar op, in plaats dat je hen helpt. Zij loopen maar heen en weer en voeren eigenlijk niets uit. Alic® die niet erg ingenomen was met deze woorden van haar moeder, ging Bea trix zoeken, die ze op haai' kamer vond, erg verdiept in een Engclscihen roman. - nah wat is het buiten vervelend als het regent, zei zij' terwijl rij naast haar vriendin ging Wat iceg je daar? „Een lijden om liefde Alice zuchtte. Is het aardig? Prachtig. Niettegenstaande deze vei'zekering keek Alice met wantrouwen naar het boek dat haar vriendjn in haar hand hield H1ÜT i e» WDS' 261 zij' na oogen- A neL WIJ 0111 0na Wat te verstrooien Anette ccn viuegen ons een geschiedenis of legende yau het land te vertellen. Bea" bp? v °fsjh00n «rst nog een blik van Bp3;Jt op haar roman wierri J^tv^vi'iendinnen gingen naar de oude dienstbode van Cecilia, een kleine Ju-om gebogen vrouw, maar met levendige, oonen en nog flink in haar optreden. loen zij de twee jonge meisjes zag bin- aantal inwoners (ruim1 1 millioen,) js voor zien legen 10 Januari 1930. Het grootste deel, ongeveer 19.000 K.M2. met 3 mil lioen inwoners blijft tot 1935 onder bet bezettingsregimc, tenzij de politieke con stellatie zoodanig verandert, diait dp voor gestelde termijn Wordt verkort of ver lengd. Intusschen„het daghet in het Oosten". Bevrijdingsfeest (e Keulen. Omtrent het nachtelijk bevrijdingsfeest te Keulen, op het groote pübin voor den Dom, vonden wij nog eenige bijzonderhe den. 1 Reeds uren voor middernacht liet tijd stip waarop de ontruiming van de eerste Rijinlandsche zone definitief eindigde, be woog een ontzaglijke menigte zich in de richting van het domplein, dat ovenalta de belendende straten, spoedig gevulld was. Om twaalf uur begonnen de, kllbkken te beieren en verkondigden het aanbreken van den dag der vrijheid. Kort daarop besteeg de eerste burge meester van Keulen dr. Adenauer het spreekgestoelte, dat op de trappen van het jxjrtaal van den dom was opgesteld, onï de menigte geluk' te wcnschen en hpt volk' van het Rijnland te danken! voor do stand vastigheid, waarmede het aan het Duit- sche vaderland trouw is gebléven. Na dr. Adenauer sprak minister-presi- den Braun als vertegenwoordiger van de Pruisische staatsregeering die aankondig de dat de Pruisische regeering een aan zienlijk bedrag beschikbaar heeft gestelld voor het doen uitvoeren vau steunworken ter verlichting van de werkloosheid en bo vendien een bedrag van 2 millioen Mark' tot herstel van de schade, door den waters nood veroorzaakt en zich ook met de rijks- regeering in. verbinding heeft gesteld, om nog verdere middelen ter l'eniging van den watersnood te krijgen. De stad had een feestelijk aanzien. De rijkspresident en de rijkskanselier hebben telegrammen aan den opper-prei- sident van het Rijhland te Cobfenz ge zonden. I J Het gebeier der kerkelijke domklok ken is draadloos verspreid. Ook in andere steden der voormalije „eerste zone" is feest gevierd. Slechts te Crefeld schijnen zich relletjes te hebben voorgedaan. (M. Ct.) Het gezantschap bijl het Valkaan, Ook in Duitschland is afschaffing van het gezantschap bij liet A-'atie.aan geopperd en wel in de begrootangsqomtaissia van den Rijksdag, waar de communisten echter met hun voorstel tot afschaffing alleon bleven staan. Alle andere partijen waren voor het behoud van het gezantschap en de socialist Breitsche id hield er een warm pleidooi voor. Een gedonkteckeir ikardinaal Merrier. De correspondent evan de „N. Ri. Oh" meldt, dat de gouverneur van de provincie Brabant-, baron Beeo, in een door hean' aan de bladen gezonden nota, het denk beeld oppert een monument ter herinne ring aan kardinaal Mercier op te richten op de hoogvlakte van de Brussieillsche voor stad Koekelberg, waar ook de nationallie basiliek moet verrijzen. Het monument zou, te zameii met de krocht van de basi liek, in 1928 kunnen klaar zijn. In dezelfde nota herinnert de Brabant- sche gouverneur er aan dat, onmiddellijk na_ den oorlog, in 1919, te Brussel) «en co mité tot stand kwam' met hezelfd-e doel!. De gravinnen de Mérode de Waterloo en J. d'Oultrement, alsook graaf Adricn van der Burch, Paul Emiel' Janson, sedert dien overleden, burgemeester Max, mr. Théodor en baron Beco zelf maakten deel' uit vau nenkomen wilde zij opstaan maar Alice beval haar te blijven zitten en zeide.f -Dag Anette we komen je eens opzoe ken en vragen of je ons geen legende wilt vterteilen, ik ben er zeker van dat Beatrix er erg veel pret in zal hebben. De oude vrouw schudde het hoofd. U zijt beiden veel te groot om nog van zulke vertelsels te houden, daar heeft de kleine freule geen pret meer in, zei zij', terwijl zij haar doordringende, oqgen op Beatrix wierp. Toe goeie Anotte, hernam AliOg Weer, wees nu eens aardig, één legende, het is al bijlna een eeuw' geleden sinds ge eens iets verteld hebt. Ik bid er u om Anette, vroeg Bea trix smeekend. Het zal je echt vervelen, zeide de oude Vrouw-, maar omdat u er op aan houdt, kan ik niet beter doen dan er maar toe over te gaan: het vertelsel zal niet lang duren. Luister maar, ik begins Het is lang, heel lang geleden dat hier op het kasteel een heer woonde dien men Roeland „zonder hart" noemde. Onder hem waren de boeren en armen zeer on- gdukkig: allerlei zware belastingen moes tan zij opbrengen. De mannen waren erg bang voor hem, de vrouwen ën kinderen vluchtten als hij een of ander dorp door- dit comité dat reeds 140.000 frank had bijeengebracht en den beeldhouwer Rom1- baux opdracht had gegeven een paar ont worpen klaar tei maken, toen kardinaals Mercier liet weten, dat hij er geenszins van hield dit pllau le zien verwezenlijken. „Monumenten, schreef hij, zijn voor da dooden bestemd, en ik wensclr nog niet uit de rij der levenden tc worden geschrapt-J Nu kardinaal Mercier niet meer tot da levenden 'behoort, meent de gpuverneur dat het plan weer kon worden opgevat en ditmaal tot een goed einde gebracht. De bankbiljet!ciraflair® WEENEN, (V. D.j De Arb. Zt.g. meldt uit Boeda Pest, dat de directeur van da Postspaarbank, Baros, in de parlemeivtaira commissie heeft bekend, dat Prins Win- disch-Graetsz en Nadossy liem in Sopte 1925 uit zijn vacantieverbïijf naar Boeda Pest hebben geroepen om een program op té steilten voor de beste wijze van uitgifte der valsche biljetten. Baros achtte dit plan onuitvoerbaar', doch beval) hun als deskundigen de bankiers ELMcher en Hoiath aan. Deze beiden hebben het plan tot uitgifte van valsche bankbiljeten af geraden, welk advies evenwel1 niet werd. opgevolgd. Een 1e royale sowjel-gezaute. De -controle-commissie der communisi- tische partij heeft, volgtens de Roeil, een onderzoek ingesteld naar de financieeïa gestie van het sowjet-gezan-tschap te Oslo. Aan het hoofd van dit gezantschap staat, zooals bekend, een vrouw1: Lydia Kollbntaj Deze dame nu schijnt zoo royaal met da staatsgelden om te springen, dat zelfs de sowjet-leiders, die overigens zeer op een goede representatie gesteld zijn. het wel wat bar vinden. Zij heeft* zich in een tijdsverloop van een jaar ongeveer 50' kostbare toiletten aangeschaft, voor reke ning van het gezantschap. Reeds zijn de voor 1926 aan het gezantschap toegestane gelden met 35 pet." verminderd. Het ge- rucht gaat, dat mevrouw: Kolontaj hier over dermate gebelgd is, (lat zij- voorne mens is met 1 Maart ontslag aan te vra gen. 1 H. Gt.) Anti-Diiitsche betoogingen. Uit Milaan 'wordt geméld, djat anti- Duitsehe betoogingen in verschillende Ita-< liaansche steden voortduren. In Verona worden de hoieleigenalairs gediwöngon do D uit soke kranten) van do leestafels te verwijderen en hun kellners opdracht te geven met de Duitsehe gïisen uitsluteind Italiannscli te spreken, le Milaan Werden alle Duitsehe bigden van de kiosken en de stations verwijlderdV Fascistische controle-organisaties houden op de uitvoering van dezen maatregel toe zicht. Korte berichten. In het Russisch district Krasnobodski is builenpest uitgebroken. Er hebben zich reeds 175 gevalten voorgedaan, waarvan 149 met doodelijken afloop. Er zijn quaran taine-maatregelen genomen, terwijlT uit.,. Moskou een speciale medische expeditie} vertrokken is. Verleden jaar zijn er bij een storm' tal van vissehers uit Penmareh, aan da Bretonsche kust, onr het leven gekomen. Voor hun nabestaanden, zes-en-twintig we duwen en ze,s-en-dertig kinderen en voor de redders is er toen geld ingezameld-; Er is meer dan een mil'lioen frank bij eengebracht. —De zomertijd zal dit jaar in België Zaterdag 17 April te middernacht ingaan. In 1925 zijn in liet Berliksche straat verkeer 11.156 botsingen voorgevallen. 4929 menschen werden gewond, 143 men- schen werd gedood. .De Berlijusche bladen meiden, dat het gemeentebestuur van Berlijn beste- trok. Als het wel eens gebeurde dat een arme boer op den bepaalden tijd zijn belasting schuld niet kon voldoen dan kwam dade lijk de schout met zijn soldaten die zich dan meester maakte van meubels en huis, en zonder op smeekingen of tranen te let ten joeg hij vader, moeder en kinderen het land in. Als de ongelukkige», die van hun eigendommen beroofd waren, in grooto menigte' zich' voor zijn kasteel verzamel den, de mannen om uitstel te vragen, eb de vrouwen zich weenend aan rijn voeten wierpen in de hoop zijn steenen hart te breken, de kinderen om wat brood te vragen, dan liet de wreedaard een scherp gefluit hooren en plotseling kwamen rij» honden die zich op de ojtgelukkigen wier pen, die in alle haast onder angstg"e< schreeuw weg vluchtten. Roeland1 „zonder hart" had ook een dochter, een lief zacht meisje met blauwe oogen. Zij was aao goed en liefdadig, als men maar denken kan en noch de heet© zomer», noch de scherpe koude winters konden haar weerhouden om de bergen in te gaan en aan de oude arme mensdhdni en kinderen de troost en hulp. te brengen! die zij noodig hadden. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1