NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND -L DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS August» Josephus Callier DINSDAG 2 FEBRUARI 1926 je van humor. de Keuken. FEUILLETON BEATRIX. BUITENLAND DUITSCHLAND BELGIE FRANKRIJK HONGARIJE ZWITSERLAND BINNENLAND NUMMER 13 228tb JAARGANG CHE COURAN1 .AT MIDDEL. D&darts Professor Spindl gelijk zoovele van zijn itrooidheid. oeg hij aan een patiënt: de kuuriï" zei de patiënt. „Na, het ik hartkloppingen en [tweede glas 3" vroeg de it heter", ,antiwöordde de de professor gewichtig, r dadelijk inet het tweedto E MIDDEL. ug de zich, dat hij djuizend ïad aan een bokend|f, mpar on krijgen En het ergste n schuldbekentenis, zoodat en persoon niet kon aan leun brief", zei de advocaat 'eeduizendl per omgaande, en, daar je ze noodighcbt" en slechts duizend gul- pu, dat Zal hij1 zelf ook n heb1 je meteen! de schuld - ,AN GEBEUREN, mtsc/he gemeente-omroeper ,-eck met luidier stemme aan groot lnjsvci maak liaan dte .'outsehe Aven. Voor gpede lorden gezorgd!" (W« daeh- Uuen maai' in Zeeland mis- 1SELIJKE VAL. stoor wlacht op Hannusin nut bet knechtje. astoor, de boer kan niet ko- allen. Wat is er eigenlijk gebeurd riel uit het zolderluik heven tchine. Ickelijk, en erg.?, er Pastoor, heel 't macliien (Msbd.) IE O.E BLADERDEEG, im doe Eervan 2/s in een SJan de boter en zoo noodig jee], met .een mes, da boter <io bloem! en voeg zooveel' |e, tot boter en bloem wet' [g gemengd, samen blijven d deegrol en plank op taiel van de rest bloem, wentel ilkens, om! vastplakken te u-wijder restjes deeg van Jde af en toe opnieuw! met tóen uitgerolden lap dfeeg op afstanden met kleine, kluit- Bomen van de overgeschoten len Lp deeg op, zóó, <'|at de jslkaar niet raken, en rol het Buwv! uit, nu kil tegenoverge- Da op deze vrij ze door tot bloemi er in verwerkt zijn, .jdurende de hewerkingl het uracil rusten. Zet het hier op een koele plaats. Jorigen avond van Boulogne [Slimme trouwen. Idat generaal Pangaloa on- ■bod heeft uitgevaardigd dat vrouwen korte rokken mogen Atheensche dames, die met Igel geenszins a-ccoord Iconden fer nu iets op gevonden om je ontduiken, haar korte rokken dragen door middel van in da rok n banden van elastiek op maat zakken, wanneer een Iyoortvluchtig ivond heeft, te Rotterdam' een i bloede zijm vrouw vermoord de vlucht genomen, vcrmoe- richting Zwijhdreoht. 'Pm- sporingen der .politie mocht gisteren toe niet gelukken, ng te achterhalen. -n journalist aan een ketting, opschrift schrijft do Java- erd de hier Khoe Woen Sioe redacteuren vani het plaa t - Kehg Po, uit de gevangenis waar hjj sedert twee maan- Ihireventievé'hechtenis bevndt, lipg geboeid met allerlei die- (jfdenaarsgespuis, te voet langs - jlcad naar het bureau van den op Molenvliet. De stcet stond ng van twee inlandsche po- Ivan intense vernedering van eh beschaafd en ontwikkeld zich in voorloopige heohtenjs ns nog heelemaal niet veroor- wekte natuurlijk gToote ver- ig en wrevel onder zijn ras- mlwens meet. dit wekkeni bij tnd mensch. i Chineesche pers verwekt dit 'e beroering. Immersjeik jour hl een '20-jarigen jongenman u het gebeuren, dat aan zijlii a ontglippen ,die hem met Etitia in aanraking brengen, n geen geval een halsmisdaad lelijke behandeling rechtvaar- Btenr deelde medje, dat deze iverbrenging', door hem per- fcst, ■was toegepast, omdat hem gelegenheid openstond, gevangenen-auto's zijn alle to gebruik, §nz. NIEUWE ZFEUWSCHE COURANT Bureaux van R#dactl® »n Administratie i; Wostsingtl, GOES interloc. Ttltfooni R»dactl« en Adminl»trat!« Telaf. No. 207 Bijkantoor» MIDDELBURG, Markt 1 en 2p Telefoon No. 474 Abonnementsprijs f 1,60 per drie maanden, bl] vooruitbetaling Advertentiën van 1 tot 6 regelt f 0,£0, elke regel meer f 0,16 Contractregelprlje, te beginnen b|j 600 regale, beduidend lager IROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN door de genade Gods en de gunst van den Apostolisehen Stoel BISSCHOP VAN HAARLEM, Huisprelaat van Z. H. den Paus Assistent-Bisschop bij den Pauselijken troon, aan de Geestelijkheid en de Geloovigen van ons Bisdom ZALIGHEID IN DEN HEER. Bet algemeen Jubilee werd in het afge- loopen jaar met groote plechtigheid en onder algemeene deelneming .gevierd. Uit> alle rangen der maatschappij en uit de meest afgelegen landpn zijta talrijke ge loovigen heengestroomd naar het centrum' der eenheid om aan den Jubilee-aflaat deelachtig te worden. Het voorrecht van het Jubilee, in .1925 verleend aan de stad Rome, heeft Z. Hi de .Paus voor dit jpar geschonken aan de geloovigen der geheele wereld. Het is de uitdinikkelijke wil van Z. Hi, dat alffla geloovigen zooveel mogelijk den aflaat van het Jubilee zullen verdienen en op bizondere wijze, hetzij door missies, hetzij door andere geestelijke oefeningen, daar toe zullen voorbereid worden. Aan alle geloovigen buiten de stail Rome, ook aan hen, die in het afgeloopen Heilig Jaar den Jubilee-aflaat hebbSen verdiend, wordt in het jaar 1926 twecr maal die meest volkomen kwijtschelding hunner zonden of de Jubilee-aflaat ver leend, dien zij eenmaal voor zich zelva kunnen verdienen of aan de zielen des Vagovuurs toevoegen, en de andere maal op die geloovig-e zielen moeten toepassen. Voor iedereiï keer, dat men aan don Jubilee-aflaat wil deelachtig worden, moet men voldoen aan dc vojgende voorwaar* deni 1. Waardig biechten en Commupiflcef ren. De jaarlijkse-he biecht en de Paasch- commmiie kunnen daarvoor niet gelden. 2. Op vijf verschillende dagen, welke niet onmiddellijk achter elkaar behoeven te volgen, eens per dag de voornaamste kerk der plaats met drie andere aan ta wijzen kerken bezoeken. Zijn ar geen vier kërken of is er slechts één kerk', dan zullen minder kërken of slechts één kerk worden aangewezen tot het afleggen der vier bezoeken. Dienovereenkomstig behalen wjj hotvol- dat de Geloovigen zullen bezoeken op één en denzelfden dag, welke bezoeken op vijf verschillende dagen zullen worden herhaald in plaatsen waar slechts écu kerk is, viermaal deza Kerk. Het is niet noodzakelijk de aangewezen kerk of kerkón van de eigen plaats te be zoeken. Men kan ook elders zijln kerkbe zoeken houden, mits men daar de aange wezen kerk of kerkón bezoekt. 3. Bidden volgens de meeningj van Z. Hl. den Paus, d. i. voor de uitbreiding van het Katholiek geloof, voor den vrede en de eendracht der volken, voor de rechtmatige regeling der rechten van de Katholieke Kerk op de heilige plaatsen van Palestina; Voor personen, die in bizondere omf- standigheden verkeeren, gelden de vol gende bepalingen:» 1. Zij, die in den loop van het jaar bijna altijd ter zee of te land reizen, kunnelu, als zij naar een bepaalde verljlijfpillaats terugkeeren, daar eenmaal den Jubilee- aflaat verdienen mits zij biechten, Com- municeeren, bidden volgens de meening van Z.H. den Paus en de hoofdkerk der plaats op slechts één dag vijfmaal bezoe ken. 2. De Bisschoppen kunnen voor dege nen, die verhinderd zijh de, voorgeschreven bezoeken te verrichten, naar omstandig heden het aantal bezoeken samenvoegen of verminderen; toestaan dat de bezoeken niet op één en d,enzelfden dag gesehief 49 —O— Dag Jeanettei, waar 'ga je heen? Eten halen op de boerderij. Alice keek op haar horloge. Hiet is nog geen acht uur zei ziji in zich' zelf. Mama slaapt nog, Beatrix ook, ik heb den tijd nog om een kleine wandeling te doen. Tot straks Jeannettel Tot weerziens iuffrouw Alk». Het jonge meisje deed het hek dat het park afsloot open en kwam op den weg. Het was in de eerste helft van Juni. Het weer was helder en frisch, zij Rep op haai gemak. Een tijd lang volgde zij den wteg die langs de Ellé liep, nu eens in f linken pas, dam weer langzaam om naar de vis- sche® te lrijkcn die in het heldere water vlug voortschoten. Eindelijk kwam zij bij een zandweg, aan den eenön kant daarvan stond laag jong hout, aan den anderen kant lag een frische groene weide waarop een twintigtal mooie koerein graas den. „Hier ia het mooi' zeide Alice hij zich zelf, hier zal ik met Beatrix dkwijls heem gaam." d'en; de bezoeken in andere godvruchtige of liefdadige werken veranderen. Ond,er degenen, die verhinderd zijn de voorgeschreven bezoeken te doen, komen o.a. de vrouwelijke religjeuzcnvrouwen, meisjes en andere personen die in ge- mstichteai verblijven; mannelijke religieu zen, (Re een kluizenaarsleven feiden en zich meer wijden aan het beschouwend dan aan het werkend levien bijv. Trap pisten gevang-enenzieken en zwakken en allen, die door 't een of' ander heiletsel niet in staat zijn de bepaalde bezoeken to doen; ook nog de werklieden, die door ar beid in hun onderhoud moeten voorzien en niet zoo lang afwezig kunnen zijln en ouden van dagen, die clen leeftijd van 70 jaar bereikt hebben. Krachtens de ons verleende volmlajcht bepalen Wij, dat bovengenoemde personen de eigen kerk ofl de huiskpel of één der aangewezen kerken zullen bezoeken op vij® verschillende dagen viermaal! per dag. Ten behoeve v#i hen. die geemi kerk of huiskapel kunnen "bezoekera, geven wij aan de biechtvaders de m|a;dht ook buiten tl|f> biecht, de kerkbezoeken te veranderen ia andere g'oede Werken. De biechtvaders kunnen ook van do verplichting van biecht en II. Communie ontslaap de zieken, die daairoa w'egens zware ziekte niet in sfaiat zijn. t 3. De Bisschoppen mogen ook een klei ner aantal bezoeken beplaiLea' voor a) cle- rieale of religieuze instellhgen, door het kerkelijk gezag goedgekeurdb) voor hroo derschappen, godvruchtige vereenigingen^ en die vereenigingen; vah leekem, wier doel is katholieke werken te bevorderen; o.) voor jongelingen, die in colleges verblijven! of dagelijks op bepaalde dlaigen colleges bezoeken voor hun vorming en hun op leiding; d) voor alle geoovigen, die onder leiding van den pastoor of van: êen dooi den pastoor gemachtigden priester de be zoeken zullen doen. D'e Bisschoppen mogen voor al de bo vengenoemde personam het aantal bezoekep slechts verminderen op1, voofwuarde, dat deze allen met pleclhtig-heid, wiaarbij geen vaandels noodig zijn, de bezoeken in de kerk gaan afleggen. Krachtens deze volmacht bepalen wij voor onz» Seminaristen, on'ze mannelijke religieuzen, do leerlingen der jongens- internaten, de studenten onzer RI.-K1. Mid delbare en it.-K, Kweekscholen, voor al de geloovigen dio onder leidSng van» den pastoor of diens gemachtigden priester,- d'e bezoeken a-fiaggen dat zijl kunnen vol-' sta,an (met drie bezoeken per dag vjap één der aang;eJw'ezen kerken op twee verschil lende dag-en, mits de bezoeken mët plech tigheid verricht wbrden, hetzij openlijk opi stra,a,t w!a|a|r dit geoorloofd is en geschikt kan ig-eschieden, hetzij! binnen de kerk, en de gebeden gemeenschappelijk verricht wprden. I Zeer zeker verdient het aanbeveling op juist .genoemde wïj'ze de kerkbezoeken te doen verrichten door de leerlingen deZer Katholieke scholen, in «troepen vap één. of mieer klassen. !Wïf vertrouwen, dat al onze geloovi gen zich zullen beijveren om' aam: de on schatbare giunst van het Jubilee deeltaphtigl te Wórden en door ernstige voorbereiding! zullen trachten den volf«e|ni aiflfe|a|b geheel' en onverminderd te verdienen. En zal dit ons herderlijk schrijven in, alle kerken en ka,pellen, ,w|a|airover een/ Rector is aangesteld, worden voorgelezen op Zondag1, den 31en J:a|nuari als. t AUGÜSTINUS JOSEPHUS, Bisschop» van Haarlem! Gedaan te Ha|aj.-lem' den 25en JauL 1926'. Einde der Keulsehe bezetting. D'e „Union Jack" werd Zaterdagmiddag Hier werd de weg veel smaller en ging langzaam do hoogte in. Alice liep verder, nieuwsgierig als zij was, Waar zij zou uit komen. Doch haar nieuwsgierigheid1 was spoe dig bevredigd. Na tien minuten loopen zag zij bovësn het lage hout uit een prachtig kasteelje; het stond te midden van een prarihtigen tuin die door een flink ijzeren hek was afgezet. Alice had dit kasteeltje als zij langs den weg liep al meermalen gezien, maar nog nooit had zij haar aandacht aan dit geschonken. Zoo van uit het veld ge zien te midden van het frissche groen en door tal van groote hoornen omringd scheen het' haar erg mooi toe. Terwijl' Alice zoo vol bewondering voortging hoor de zij stappen achter zich. Zij1 keek om en zag een jongen man in den tuin die naar het hek toeliep en het open deed. D|e onbekende had den pas erin; in een paar, seconden zou hij Alice bereikt hebben, nieuwsgierig als zij was bleef zij een oogenblik staan totdat hij haar voorbij ging. Hunne blikken ontmoetten elkaar en een uitroep van verbazing ontsnapte aan de lippen van het jonge meisje. %ij herkende den lakei van "Beatrix. Pe 'jonge man die er niet aan dacht dat zijn ver- schijhing bijl haar zoove-el herinneringen van het Britscbe hoofdkwartier, Hotel Excelsior voor den Dbm naar beneden gehaald-. Al was dan de bezetting op zic'h zelf niet zoo hatelijk meer voor de Keulsehe bevolking hoe jjopulair wer den de „Tommys" er niet langzamerhand, en hoeveel huwelijken zijn er niet gesloten tussc'hen officieren en manschappen der bezetting en Duitsche vrouwen het embleem ervan bleef toch altijd een pijn lijk gezicht. De laatste deden der bezetting zijta af gemarcheerd. Van Kleef tot Bonn is het Rijnland weer vrij van de bezetting. Geen wonder dan ook, dat zich Zater dag een ontzaglijke menschenmenigte ver drong op het Domplein en de aangrenzen de straten. De Duitsche politie kon slechts met moeite den ordedienst verrichten. Vijf minuten voor drie rukte: de Engelscho cömpanie met muziek aan en stelde zich met het. front naai- het hotel gekeerd in vier gelederen op. Precies om 3 uur presenteerden do manschappen het geweer en gaf de be velvoerende officier, kolonel Thorpe het commando voor het inhalen van da vlog, die langzaam daalde. Dp muziek speelde „God save the king". Dit oogenblik sym boliseerde de bevrijding van de 4de stad des rijks in grootte. D|e menigte riep, al lerlei spontane, uitroepen. De troep Zette zich daarop in bow'ej. ging naar het dichtbij gelegen station, dat zoowel voor burgers als voor spoor wegpersoneel geheel was afgesloten. Om' 3 u 36 vertrok de speciale t.rein in de richting Wiesbaden. Op hetzelfde oogen blik werd de afzetting op het Domplein opgeheven. In Keulen zelf werden overal de wifc- road|e Keulsehe vlaggen uitgehangen. Zaterdagnacht om 12 uur, bij het offi cinale einde der bezetting had een gToote plechtigheid in den Doin plaats. Ook te Bonn en Cleef werd, het einde d«r bezetting gevierd, j it IIII! Een kardinaal Mcrcierstraat te Brussel'. De corresjjondent van de „N. R. Ct." te Brussel meldt dat, in een der eerstko mende vergaderingen van den Brussel- schen gemeenteraad, een voorstel zal wor den ingediend tot het geven van djen naam van kardinaal Merci er aan een laan of een groote straat der hoofdstad. Bric Spoorwegongelukken op één dag. Het is Vrijdag weer een kwade dag, ge weest voor de Fransche spoorwegen. De| sneltrein LausanneParijb is hij' het sta tion Monterau ontspoord, doordat, terwijl de trein een snelheid had van 90 K'.M,. door nog onopgehelderde oorzaak de loco motief uit de rails sprong, diel eenjjge wagons meesleurde. De goederenwagen en twee passagiersrijtuigen werden vernield. Er waren gelukkig slechts weinig reizi gers in den trein en slechts twee hunner Werden licht gewond. Te Algrange in den Elzas kwam een trein in botsing met een stilstaanden goe derentrein. Twee spoorwegmannen werden gewond, doch' niet ernstig. Te Moret les Siblons ten slotte zijn tWCe goederentreinen met elkaar in bot sing gekomen. Van een dier treinen ble ken de remmen niet gewerkt te hebben. In alle drie de gevallen is groote matei- rieele schade aangericht, doch, persoonlijke ongelukken vallen niet te betreuren. Be bankbiljetten-affaire in Hongarije. PARIJS (H.N.) Dó bladen verwachten thans algemeen dat tengevolge van het deelnemen v,an Fransche agenten aan de verhooren in de zaak der valsche mun ters meer licht zal worden verspredcL opwekte, groette beleefd en wilde Verder gaan toen Alice hem staande hield. Dag Gabriel waar ga je heen? Naar de Hl. Mis, juffropW, en les nemen bij mijnheer Pastoor. Ga je alle dagen naar de H». Mis? vroeg Alice om een gesprek aan te knoo- pen. Ja, ik ga alle dagen aan den goeden God en de Hl Maagd vragen om' mijn wel doenster die zoo ziek is, te genezen, ant woordde de jongen met een ietwat droeven glimlach om de lippen. Is dat die dame waarbijl' gij nu Woont? Beatrix heeft mij er van verteld. Is zij geen teringlijdster Dat kan ik niet zeggen, juffrouw, maar zij lijdt veel. Hij keek zoo bedrukt voor zich uit toen hij dit laatste zeide, dat Alicó er niet ver der op inging en zich haastte het gesprek in een andere richting te brengen. Woont zij altijd buiten? Neen juffrouw, de dokter heeft haar aangeraden hier te gaan wonen, hij! zeide dat de buitenlucht haar goed zou doen. Je bent bij haar zieker gelukkiger dan bij! den graaf niet waar? zei Alicia weer, die besloten had haar onderzoek zoo lang mogelijk te rekken. Beatrix ia wel een erg goed meisje maar die oude. Men acht het aftreden van enkele minis ters niet onwaarschijnlijk en de „Quoti- dien" spreekt zelfs van een aftreden van het geheele kabinet Bethlen. Be dagvaarding. BOEDAPEST, 1 Fëbr. (HlN.) Het open bare ministerie heeft thans de dagvaar ding tegen 26 beklaagden in de zaak der valsche munters uitgebracht. De dagvaar ding omvat in het g-eheel niet mindfeü dan 77 bladzijden. Behalive de hoofdman nen, als Windischgratz en Nadossy be vinden zich onder de beklaagden ook de leiders en 10 employes van het cartogra fische instituut. De dagvaarding legt Windischgratz ten laste, dat hiji, in de jaren 1923,'2(5,' dertig duizend, stuks valsche bankbiljet ten van 1000 frauds heeft late® vervaar digen, en de daartoe noodige materialen uit Duitschland, Oostenrijk en elders heeft laten komen en daarna getracht heeft, de valsche biljetten door medeplichtigen td 's-Gravenhage, Stockholm', Kopónh'agien, Warschau en Milaan in omloop te brengen. BOEDAPEST, 1 'Februari. (B. T. A.j De bijzondere correspondent van de: „Jour nal"- te Boedapest meldt eenige hijzonder- heden over den tekst van het destijds door graaf Bethlen gezonden schrijven aan ba ron SigLsmond1 P'erenyi, waarvan Dbnder- 6,ag j.l. aan Briand een afschrift is over handigd. Volgens medpdeeling van genoemden correspondent bevat dit schrijven een be kentenis van Bethlen, waaruit zijln mede plichtigheid, aan het valschie munterschan daal blijkt. (Msbd.j MADRID (H.N.) Volgens een bericht uit Bilbao is graaf Karoyli, d'je gerui- men tijldi te Lequeito als opvoeder van de zónen van koningin Zita he»eft ver toefd, (plotseling naar Boedapest vertrok: ken op uitnoodiging van de Hongaar- schë regeering, om nadere verklaringen te geven over hem toegeschreven uitlatingen in verband met de zaak der valsche mun ters. (Msbd,) Uitstel der ontwapening*('differentie. PARIJS, 1 Februari (Hi. N.) Volgens een bericht uit G enève heeft d,e commis sie tot voorbereiding van d»e ontwapiej'-1 ningsconferentie hij het secretariaat van den volkenbond het verzoek ingediend, de eerste bijieenkomst uit te stellen (tot uiterlijk 15 Mei). Zwitserland en Sovjet-Rusland. BERN, 1 Febr. (H;.N.) De bomdpaaxh heeft Zaterdag een buitengewone zitting gehouden ten einde, te beraadslagen over een voorstel van sovjet-Rusland, dat Za terdag door bemiddeling van Frankrijk Was ontvangen. De raad, bevond, dat dit voorstel nie# kon worden aanvaard..Hpewel geen tegen voorstel is gedaan, zijn de onderhandelin gen niet afgebroken. Korte berichten. Bij een ontploffing in de mijn Bis marck' bij! G elsenkirchen zijn 9 lieden gewond, van wie drie ernstig. Te Ohie&go is een wate:freseijvoar« gebarsten, waardoor het water in de stra ten stroomde en onmiddellijk bevroor. Te New-York1 zij'n zeven personen ge storven van de koude. Terwijl in de Vereenigde Staten -he vige koude heerscht, wordt uit Zuid-Ame- rika juist buitengewone hitte gemeld». Te Buenos-Ayres wees de thermometer 40 graden hoven nul aan. Naar uit Rcval gemeld worctU beerschte »er een ge'wehlige storm» in do Finscilie meren, waardoor de ijbmassa'e opgestuwd en e»en ingevroren schip om hoog getildi werd. Volgens een aanvullend' Rfeuter-tele gram zouden 27 mijnwerkers gedood zij'n bij het mij'nongeluk te Birmingham (Ala- hamai. Bernard is een onuitstaanbaar mensch. Freule Beatrix is erg goed', juffrouw1, en Mijnheer Bernard is een rechtschapen man, antwoordde de jongen ontroerd. Me vrouw behandelt mij als haar eigen .zoon, dti is het verschil. En is die damealleen op de we reld Alice had dit laatste heel zacht gezegd en een beetje aarzelend. De jongen keek haar nu bescheiden maar toch vrij! aan. Hij' gaf nu duidelijk te kennen, dat hij! niet van plajl was nog meer zulke vragen te beantwoorden. De laatste sporen van zijn jeugd sclrejaen. nu verdwenen. Gabriel was ontwikkeld, hij Was een ernstige, verstandige jonge man geworden, ofschoon hij ter nauwernood twintig jaar was. Ik' weet het niet, juffrouw, ant woordde hij bescheiden maar ik ben al veel te laat en de Pastoor zou wel niet tevreden kunnen zijn. Dag, juffrouw'. Hij groette en ging vlug heen. Alico keek hem nog een tijd1 lang na en ging terug naar het kasteel. XXVI. Het eerste wat Alice deed toen zij op „Glycines" terug kwam was aan haar Te New-York brak een groote brand uit in een huizenblok, waardoor 200 fa milies tijdens de bittere kpude op straat gezet moesten worden. - Tengevolge van het stormachtige weer hebben op cje kust van Bretagnó talrijke scheepsongelukken püaats gehad. Vooral d,e visschersvloot heeft ernstig ga* leden. Te New-York brak een groote brand uit in een huizenblok, waardoor 200 fa milies tijdens de hittere koude op straat gezet moesten worden. Mc.dedi'clingr.11 ran de R.-K. Staatspartij. Dó Rieorganisa/tie-Commissie der R.-KL Staatspartij komt binnenkort met haren arbeid gereed. Medegedeeld kan worden, dat op Zaterdag 6 Februari' a.s. deze Com'- missie hare slotvergadering zal houden, waarna het rap,port aan het Bondsbestuuu zal worden toegezonden. Die Bondsvoorzitter heeft het voornemen op Zaterdag 13 Maart het Bondsbest-uuB bijleen te doen komen ter behandeling vani het bovenbedoeld rapport. Dit zal on* middellijk daarna, met het prae-adviea vaal het bondshestuur, worden gepubliceerd. Het kan dan, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, in de Bondsvergadering van Mei a.s. worden behandeld. R.-K. Comité jiiei'guudrrstiein WceiienBndapest. Zooals men zich herinneren zal, is on der leiding van bovengenoemd Comité ten vorigen jare voor R.-K. pleegoud|ers van Oostenrijkache en Hüngaarsc'he kindóren een goedjkoope reis naar W.eenen en Buda- perst georganiseerd-, welke reis in de pe riode van 27 Juli tot 7 Augustus 1925 plaats vond en algemeen groote waardes- ring mocht ondervinden. Deze algemeene waardeering heeft ertoel geleid,, dat zoowel reeds tijdens de reis als in dien verderen loop van het jaar van vela zijd,en tot het Comité de vraag is gericht, of hef Comité ook in 1926 wedjerom een dergelijke reis zou willen organiseefren'. Na rijp beraad en na ovër bezwaren te zijn heengestapt de moeilijlkjheden, aan zoo'n reisorganisatie Verbonden, zij'n' immers talloos en ongelooflijk groot 1 heeft het Comité besloten, aan het veel vuldig verzoek te voldoen, mits natuurlijk (wat overigens niet betwijfeld) wordt) da belangstelling wederom zóó groot en al gemeen zal zijn, dat de reis weer (onge veer) even goedkoop zal kunnen plaata hebben. Cn Verband met gunstiger reis- en ver- bkjïgelegenheid! in vroeg seizoen en in verhand met «weer en natuur in de te be zoeken landen heeft het Comité de nieuwö reis voorloopig in begin Juni' (wellicht van 7 tot 18 Juni) ontworpen. Er is een programma ontworpen, dat ongeveer g-elijkluidend is aan dat van verleden jaar. Evenwel wordt alsnog over wogen, de reis dit jaar over België, Frank rijk en Zwitserland te, doen plaats hebben, welke reis ongekende schoonheden te ge nieten biedt, hetgeen vooral van belang zou zijh voor degenen, die d© pleegouders- reis voor de tweede maal wensehen mee te maken. Dó kosten zullen in; ieder geval niet hooger mogen zjjn dan die van da route over Duitschland. Zoowel te Wie-enen als te Budapest is voor d»e bezoekers en bezoeksters een pro- gram-voor-iederen-dag opgesteld; voor een minimum van kovten kan men aldus onder deskundig Hollandsch sprekend' ge leide, iedere® dag een uitstapje maken, zoodajt men ruimschoots gelegenheid hóeft de schoonheden van bet vreemde land te bezichtigen. Deelnemers aan deze extra-treia-reis hebben geen pas en geen visums noodigj hetgeen óea zeer aanmerkelijke besparing beteekent. Om een in alle opzichten goetde reis- Vriendin de ontmoeting te vertellen die zij gedaan had. Zij lag nog op bed. Zoo luilak, zei zij lachend, nog niet opgestaan, het is al negen uur. Omdat ik zoo slecht geslapen heb antwoordde de freule; ik ben zoo ver moeid. Ook ik heb slecht geslapen, maar ik ben vroeg opgestaan en heb een heerlijks wangling gemaakt. Alide keek Beailriï strak aan en aei op een toon die haar nieuwsgierigheid moest wekken. -Ik heb een der aangénaam'S'te ont moetingen gedaan. Raad eens. Je hebt Jules Tremaine gezien. Wel neen. Je weet toch dat hij eerst twee maanden naar Biarritz gaat voordat hij hier komt. Dandan is het misschien ik weet hef Armand is gekomen. Mis die moet met zijln moeder naar Ostende. Kom ik' zal maar genadjg zijn en het je vertellen zei Alice, tófen ze zag dat Beatrix er toch niet achter kwam'. En zijl vertelde aan haar vriendin het onderhoud dat zij met Gabriel gehad had'. (Wordt vervolgd.) I

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1