TSTE .GEN Ipruiming NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND I :.G., GOES DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Eerste Blad buitenland binnenland"^ SCHE COURANT lag 30 Januari 'ezfa. m DAG NOG NIET? WESTSINGEL 75 Buitenlandsch Overzicht BELGIE Win terhanden Wintervoeten Kloosterbalsem ENGELAND i" zullen tot een prijzen". NUMMER 12 ZATERDAG 30 JANUARI 1926 22»™ JAARGANG SESTE VARINAS Imeer wenden zich s; dat is opmerkelijk, isgoed uitgevoerd Ken alle zorg aan den 1, dat de leesbaarheid brlijkheid en gepaste letrie worden gebracht, inzer drukorders steeds llenken en daarin ligt Iele! Goed drukwerk tis leeft cachet aan de zaak 1 bij voortduring beleefd lis voor grootore orders. 2—'f 9, Groene. Savoyekool f 5- 1)0 stuks; Prei f 13 per 100 bos. |rceniging KapelleBir/eliuge en omgeving. van 27 J,ajauari 1926. letten 1530, Zure "Bellefleur ,urt pendu 101, Hollands2clh 17, Campagne Zoet 1315,.. r 15, Spruiten 19, Uien 45 jsseboonen 14—15, Priutesse- gld. allesper 100 KFrjam- 42, Honing 55 cent per flaCoin j 1,58 per stuk; Savoye kool f 10,. 1 f 3, Poeleieren f 5,70, Kipeie- allesper 100 K.Cr. 1 IAFISCH WEERBERICHT roemingen verricht in den pior- ÏS Januari eni medegedeeld 'lpore Ned. Meteorologisch Instituut a barometerstand 771.2 te Zurich 4.0 te Thorshavn. tting van den avond vai' heden avond van morgen. tot miatige Zuid-Oostelijke, la lde en toenemenide -wind, atajnvan- larend en iets kouder, later toe- tewolking en kalis op regen. 3ingen en Verpachtingen r&venpolder, woonhuis en er f rist. dekensberke, Woonhuis met schuur en bouwland, Beth. L 1 V' nkenszand, wjoonhuis, schuur e®- I, Van Oleeï. se, bouwland en walergang. PiLaer Is, vendutie, De Kok. mwdorp, woonhuis, erf en tuin', aar- riningen, bouwlanden, Verbist, •sselen, inspan, De Kok. leer Arendskerkte, boereninspan, aar. inkenszand, wagemmbikerlj en 2 mhuizen, Van Dissel, ilphaartsdijk, boereninspajn, Pilaar uiningen, boereninspan, Verbist, itphaartsdijk, boereninspan, .Van - asel. 1 lland, -boereninspem-, Pilaar. K-Abtskerke, weiland, v. Dissel, loetingo, wissenbosch, v. Dissel, redekenskërke, hofstede, houw- en nland, Van Dissel, oedekenskerke, inboedel, v. Dissel. H. Hendriskinderen, boereninspan^ ilaax. il hore, boereninspan, Krant illand, boereninspan, Pilaar. hssenkerke (N.-B.), boereninspan,. ilaar. udedande, inspjai0, De Kok. NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratis Weetelngel. GOES Inlerloc. Telefoon i Redactie en Administratie Telef. No. 207 Bijkantoori MIDDELBURG, Markt i en 2| Telefoon No. 4-74 Abonnemtntsprlls f LEO per drie maanden, bij vooruitbetaling Ad'.'srtantiën van 1 tot 0 regain f O,SO, elke regel m*er f 0,16 ContractregelprQs, te beglnnon bij 600 regels, beduidend lager SR00TEWAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Dit nummer bestaat uit twee bladen De les van een sterfbed. Daar zijii nop altijd van die z.g'. we tenschappelijke. menschen, die met een sou- vereine minachting neerzien op den ge- looyige. Volgens ben sluiten geloof en wetenschap, vooral moderne wetenschap, elkaar uti. i Laat dezulken hun blikken wenden naar het pas gesloten graf in do St. Rombouts te Mechelen. Daar is het stoffelijk over schot ter ruste gelegd van kardinaal Mercier die Waarlijk geen vreemdeling in het Jerusalem dor wetenschap is geweest. Zelfs de vo.or vele z.g. wetensqhappejijlken onbereikbare hoogten van het bespiegelend bestudeeren der gewichtigste levensvra gen, van het subtiele wijsgeerig denken wist zijn verbeven geest, met gemak ta bfesfijgan. En wel verre van zich te vermeien in droomerijen over verouderd# stelsels mid'deleeuw'scke'stelsels zou de de .would be" wetanschappolijken zeg gen richtte Merci er zijn geest op da samenkoppeling der eeuwige beginselen van het ware aan cle nieuwere vondsten op wetenschappelijk gebied. Toen hij dan ook te Leuven zijh „institut do phrtosq|h)te supprieur" stichtte, richtte Mjf daarbij" te vens eens psyeho-physiologiseh laborato rium op volgens de modernste easchqn. Voeg daarbijl zijn talenkennis, z'ijin be- heersch.cn der theologie en der ascese en Weiger dan, als gij kunt, aan den overle den kardinaal den titel van wetenschap pelijk man. Én toch, was er iemand meer geloovig dan hij, zijn verstand onderwerpend aan 'Gods openbaring, zooals Schriftuur en Traditie ons die verkondigen? Wiio dan hi; Was er dieper van overtuigd, dat, waar het licht der openbaring en het licht des verstands aan een en dezelfde Bron ont springen, lusscheu beide geen waarachtig verschil kan bestaan En wat was zijta troost, zijn bemoediging, zijn zielsrust en aiclevre.de, toen zijn afgestreden lichaam! ten offer gttrg" vallen aan de kwaal dio het sloopte? Zijn kennis, zijn Wetenschap, zijn wijsgoerig-e bespiegelingen? Allerminst, maar wel en in overvloedige mate zijn geloof. Op een voor de omstaan- ders ontroerende wijze gaf de kardinaal daarvan blijk, toen hij op zijn sterfbed tot het laatste oogenblik toe bleef hem een zeldzame helderheid van geest bij) de gebeden der stervenden volgende, door zijn omgeving' luidop gelezen, bij de woor den: „Heer Jezus Christus, Verlosser dei- wereld" zijn kruisbeeld met vurigheid aan zijn lippen drukte, als wilde hij te kennen geven, dat al zijn heil en redding en uitverkiezing' en zaligheid gelegen was in Hem, die door Zijn kruis en lijden do wereld heeft verlost. Heerlijke, los, op en door dit sterfbed gepredikt niet slechts aan de eenvoudig'en van harte maar ook aan de z.g. wijizen, ge leerden en wetenschappelijk' ontwkkelden onzer dagen, die hpt zander God meenen te kunnen stellen, dat dit het ''eeuwige leven en dus de hoogste en ware wijs heid is, te kennen den Eeinig Waren God en dien Hij! gezonden heeft „Chris tus Jezus". Het na een zoo langdurige minister- crisis langduriger nog dan bij ons te lande thans liet geval is opgetreden nieuiw'e Duitsche Bijksministerie Luther is Dinsdag1 j.l. voor den Rij'ksjlja|g\ v$jt schenen. Met spanning- zoo schrijft de Ber- lijasche correspondent van, .„De Tijd", was lal dagenlang de regeeringsverklariu'g tegemoet gezien, miuarm.ee de rijkskanselier Luther de bevriende partijen en oppositie zou .oriënteeren over den koers, diem het aiieuwte Kabinet zou uitvaren. De Rijksdag -toonde dan ook 'dte belang stelling, -welke de groote dagen v.an Duitsch] land's wetgevend lichaam', jrieegt te ken merken. Overvolle' tribunes, deftig beweeg; en correct afwiaehten in de diplomatanlo- igés, de hemicy-rfe rondom de regeer.ingstri- frune gevuld met afgevaardigden, djo hier cd daar uitzwermen, groepjes vormen, de politieke tongen roeren en als een bijen volk in den korf terug koersen, als niet den rijkskanselier de leden van het nieuwe Kabinet zijn fc-langetredetn, en voorzitter, Locbe 4e zitting gaa,t openen met de ge- "Juikelijke Woorden, die echter plechtiger schijnen te 'klihkeni dain anders. partijen luisteren oplettend, ais dc rijkskanselier 'het Woord neemt voor het afleggen der regeeringsverklaring, waijlr- van hij, ofschoon hij vlot spreekt, op het voor hem liggend papier goede nota's heeit gehouden. "Alleen de communistew blijven beweeglijk ook slagvaardig, jtooats nu en dan uit tusschenroepdn blijkt, xtun «are-jsme vervolgt Luther met verwij ten over zijn graagjheid op de regeering enl dergelijke, opmerkingen, waarin zij1 bewij zen, dat hij in hun sympathieën alles be halve een p«rsonai gratja) ié. (Luther begon met to herinneren! aan do -stuiting van het verdrag van Locarno, Waarvan het eerste noodzakelijke gevolg!' Duitsohland's toetreding tot den. Volken» bond is. 'Deze laatste vormt het vooi-: naamSte punt op de agoitdjé| dor bjiitcn- landsche politiek; daarbij volgt voor de regeering de plicht om) te werken aa,ii de. regeling der beloofde uitvloeiselen van het verdrag van Locarno, vooral ton gun ste van de bevolking .der bezette g'cbiedeii. Ken vermindering der sterkte van het aantal bezettingstroepen komt hierbij in: do allereerste plaats in aanmerking; Inzake de binnenin,ndselie politiek kon digde Luther wetsontwerpen aan tot be zuiniging' op de uitgaven <snl .tot een meer gelijkmatige vcrdeeling der belastingen. Een hervorming der inkomstenbelasting is reeds in behandeling^ In overeenstemming met do regieringen, der bondsstaten zij'n op het rijksarbcAdfi-i ■rainisterio plannen in voorbereiding!»: tot. verbetering van dc volkshuisvesting'. Tot vermindering van de econdmiscben nood, vooral in de landbou'wbadtrijven, znl nog unieer gestreefd moeten worden maar hei, verschaffen van kredieten op langen termijn. Met het afsluiten van verdere handels verdragen z]al de reg'eering den grootston spoed betrachten, omlda.t alleen van een levendigen warenruil over de g'elioelo we reld een horstel van het economisch leven, to verwachten is. De regoeringl ziet in de economische cri sis, dio Duitscliland doorleeft, een deel van een overal optredende crisis die. in |d(p eerste, plaats door zelfgenezing uit don Weg moet 'worden geruimd. '■Maatregelen tot vergemakkelijking van den uitvoer valleu echter weer onder de middelen 'waarvan de regeerin.g gebruik kal tniaken. Do kanseliei' kondig-do verder nog' tlle indiening a:ain vata eai ontwerp' tot oph'ef- van de Wet opi do surseance, van l>eta|üng, en een Wet tot arbeidersbes'cherming, diu meer ren algiemeene regeling vam de ar beidstijden zhl brengén. I" tDe ratificatie van de overeenkomst vam "W<ashin'gton kan de regcering echter niet voorstellen, althans Zoolang Em'geilinud, - Frankrijk en België niet tot gelijktijdige internationale regelinlg en invoering van den arbeidsduur ovorghlan. 'Maatregelen tot opheffing van de moei lijkheden (waarin de arbeiders, dtie slechts enkele dagen per weck werken, verkeierem 'worden ten slotte nogi annigekondigd. De kanselier eindigde, met te zeggen: „Onze eerste qilioht is de wederoprich ting van het Duitsche volk en vain heit; Duitsche economische loven; de regieering; hoont, dat alle partijen en (i{ll|a deeilien dos vollls dezen moeizamen arbeid met 'hun beste krachten zullen steunen." De regeeringsverklaring van het nieu'wo kabneti, zoo schreef verder bovengenoem de, correspondent, tee.kende reedis scherp de noodzakelijkheid van het Kabinet- Luther af, om naar links en rechts steun to zoeken, en voor hot bereiken van dit.' doel zooveel mogelijk alife partijen te be vredigen. Natuurlijk wordt de speculatie op een algmneene sarn'onWerkkigi geconcen treerd in de voortzetting der Locarno-poli- trek. Luther zorgde er dan ook wel voor, ernstig te laten uitkomen, hoe zijn Kabi net op het oogenblik doende is, mot de! 'betrokken buitenlandscibo kbg'cerin^en te onderhandelen voor dc vermindering kier bezettingstroepen en andere verlichtingen.- Ofschoon liij er scherp op aanstuurde, om deze quaesties uitvoerig te berde tu bren gen bij de desbetreffende interpollatiesi en voorstellen ten aainzieu der buiteniand- seke politiek, Waren de communisten op post, om' nu al den buit te vervolgen. Met de socialisten steunden zijl een, Duitseht nationale motie-Schulz, om. de gedaeliten- iwdsselingen naar aanleiding der regeerings verklaring vast te koppelen apin de inter pellatie over Duitsohland's toetreding tot den Volkenlbond 'ini verbaPdl met 'dp terug werkingen van Locarno. De motie werd aangenomen, e.ni de middenpartijen bleken a ldadelijk in de mimierheid. De rijkskase- lior keek als veilbluft en de cominunistcn sarden,,'t Z.al met julhe wel ga,uw' ge daan zijn!" Dit is natuurlijk 'niet uitge sloten onder zoo wisselvallfige kansen; j Wgarop het nieuwe Kabinet de reis heeft adwaagd. Majar ik kreeg sterk' den indruk, dat va.ndalag. de socialisten zich dioor het niet te voren overfvogenc van: huil houding lieten verrassen. Dat het met de nieuwe politieke constellatie een dans op het sln.p- pekoord Zal Worden, schijnt echter na1 deze eerste ervaring reeds zeker. Nu Wij toch met Duitschland bezig zijn, iets pikants uit den tijd van het mili taire Duitschland in "3e la|ajtste da,gen van den oorlog, toen de revolutie uitbrak en de Wapenstilstand werd gesloten. Over het geen toen gebeurd is vooral in mbrinekrin- gen en op de vloot, houdt thans een parle mentaire onderzoekingscommissie zittinjgeïi Uit de acten blijkt duidelijk gn over tuigend dat, toen de wapenstilstand^ reods Was aangevraagd, 'de admiraals op eigen gelegenheid tot. een Zeeslag tegen de En- gelsche yloot hadden besloten, een zee slag, dio echter toch niet anders kon be- teekenen dan een! soort zelfmoord der Duit sche marine. In die omstandigheden! heb ben de 'matrozen echter geweigerd uit te varen. Do stokers haalden het vuur weg onder de ketels; de matrozen zeidlen do ge- 'hoorz'aaimheid op. MaispgCwijs werd ver volgens de bemanning' door de officieren gevangen genomen, de „M.arfnekriegsge- richtsrnte" 'beg'a.ven zich weer ajam hot werk. Maar dc opstand' word' rebellie en groedie eindelijk tot een formcele revolutie, De m'atrozen hadden Eiun admiraals in! die kaart gekeken en weigerden oen! gehoor zaamheid, dio indenabjad opstand teg'en dn regcering .zou beteekend hebben, om de. onderhandelingen, met dp Ehtento groo- telijks schaden. Op bevel der Reg-oeraing zouden zij zijn uitgevaren aldus Djtt- m'ann eu zelfs een1 zekere nederlaag tegemoet. Maar om' te fïgtrreeren bij den, grootschen ondergang vain: "de vloot. ter- Wille van den fanatieèknl lioofi'moedsw'alan- zin hunner officieren; daarvoor hielden zo hun hachje to goed. L'ove nu nog wie wil „das Preusischo Milit'iir". Groot was ook de belangstelling' bij! het Dinsdag begonnen debat over dc fï- nancieele voorstellen in! do Fra-nscho Ra-; 'Zooals te voorzie.;' Was, had de motie der Oommimisten, om' de. beraa'd'sla.:gingen op te schorten totdat ren glijdende loon-' schaal voor de rijksambtgparen was inge voerd, Weinig succes. Ze werd verworpen met, 445 tegen 36 stemmen. De niotitó gaf intussclien aan Ga.chia: gologonheid zij'n pessimisme uit te spreken omtrent de 'financieele toekomst, en aan RcnMulel, om een manoeuvre op- louw te zetten, len ende reieds dolitelijk een votum uit te lok ken omtrent het voornaamste geschilpunt de belasting op' do betalingen. 'Briand greep terstond in e.n verklaarde onder levendigen bijval, d!a.t, ini(l|io.|i de Ke lner de regeering'sont'werpen aanneemt, vol gens zijn mee.ni.nig on die van '3en minister van Financiën, da financieele toestand ter stond zal verbeteren, en evenlzoo de wissel koers. Tusschen hem', (Briand) en der mi nister van Financiën, bestaiaf volledige overeenstemming. Voorts wees de premier er op, dat do Kamercommissie ingesp'tmi nen liecft gewerkt, doek dat de regeering zich niet accooed k»» verklaren met do conclusi.es van de commisaia. Het aftreden van generaal Maglinse, den chef van den BÓlgiscbeni genera,leni staf, verwekt heel wat beroering, schnjft men uit Brussel aan „De Tijd". Naar in militaire kringen word verze kerd. moei, bet vorz'oek! om' ontslag va.n goneraal Maiglinse, die nqg mkhr 53 ja.ar oud is beschouwd Worden als een protest van den goncra.leni staf tegen de vermin dering van den diensttijd^ welke, door da meerderheid va"h het parlement wordt ge- wenseht, reeds tot h»t heengaan van gene raal Kcstons als minister vlaai landsver dediging aanleiding gaf en nu spoetKig''. baar beslag zhl krijgen., Alhomvel generaal Maglinse pan nie mand de reiden van züini ontslagaanvrage! heeft 'willen mederleelen, bestaat dienaan gaande geen de minste ifw'tjfeltl'e géneraal' acht de voorgenomen verminderinig' vah diensttijd en de reorganisatie vat» 'het leger in stnjil mfet de loyale uitvoering van de Fransoli-Belgiseho militaire overeenkomst welke door hem' opl 7 Sfeiptpmber 1920,, goedkeuring! van de Regeering is ondertee kend. i „Ik getóo'f, zoo schreef hij' jn 19201. dat ruernhnd het zou goedkeuren, dat wii in die overeenkom'st traden met. krachten, geringer dan die, welke wij' zouden kunken" aanbrengen, d. Wig. da.t wijl ini verhouding' minder zouden rloen dan de andere deel-, neim'er. Het geldt hier een kwestie van Ioyauteit en eerlijkheid. Trouwéns, kwa men Mi! met eelt onvoldoende leger, dan zouden de Fransclien het reclit helvheni om' baas lp spelen, en dat moeten wte, uiciar mij' 'dunkt, altijd vermijden. Ik ben djus vair oordeel, dht bet vooruitzicht op een allian tie met Frankrijk ons nioet aansporen! zooveel als de Franschen te dben". Dat hierin do juiste reden van generaal Maglinse's ontslnig'alainvrage ligt, behoejjt niet te wbrden betwijfeld'. Zijn uitlaing van 1920 verklaart ook. Wb'arom' juist de FranSoh'-Belgische en de Parijsehe pers zooveel gerucht mknkt rond de ontslagaan vrage. Het is de laatste troef, welke'men in militairen kring teigeinl de vermindering van den diensttijd' mtsneelt. Uitvaart kardinaal Mercier. Na den lijkdienst begon het défilé voor bij de lijkkist, dat onafgebroken tot zes uur in den namiddag duurde. Duizenden braohten een laatsten groet aan België's primaat. Ook de imposante rouwversic- ring der St. Gudule maakte groo ten in druk op de bezoekers. Te ruim' zes uur werd de kist in -een auto-lijkwagen naar Mechelen vervoerd, gevolgd door 4 auto's waarin verschilt- lende autoriteiten van het aartsdioojeep hadden plaats ge nomen benevens familie leden, de eerw'. broeder en de eC'rw. zusters die den kardinaal hebben vcrptlcqgd. To 10 min. over 7 kWain men te Meche len aan. Het stoffelijk overschot werd in het aartsbisschoppelijk paleis in ontvangst genomen door mgr. Waffelaert, bisschop van Brugge; mgr. Rasneur, bisschop van Doornik mgr. De Wachter, hulpbisschop van Mechelen; mgr. Cantino, coadjutor van Doornikterwijl nog aanwezig' waren mgr. Lograive en lord Halifax. De brandweerlieden van Mechelen heb ben de kist weder naar de rouwkamer op dc eerste verdieping van het aartsbisi schappelijk' paleis gebracht, waar het „Do Pvofundis" gebeden werd. Vrijdagmorgen half tien is de lijkkist» door seminaristen naar de St. Rpmbouts- kalhcdraal gebracht, waar mgr. Waffe laert, bisschop van Brugge, als amdsbq der Belgische, bisschoppen, do pdiohtig;e Mis van Requiem opdroeg in tegenwoor digheid van Belgische, Fransohe en Ne- derlandsche bisschoppen en van kardinaal Bourne, benevens tal van autoriteiten en massa volk. Na mgr. Waffelaert verrichtten de an dere Belgische bisschoppen do absouto bij! den katafalk. Daarna werd de kist in den grafkelder in do kerk bijgezet. en helpt direct De Mechelsche armen ontvingen ren extra broodbedeeling'. D'e lij'kTedie werd uitgesproken door den «erekanunnik Caeymaex op dc tekstwoor den Luc. I. 46 in het Vlaamsch. Ondoi' de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleoders die in dezen stoet meegingen wérden ook' opgemerkt do Fransche bisschoppen van P'engueux en Arras en een Ierscihe bis: schop. Ook' lord Halifax ging" in den stoet mede.' Rouwdienst ic. Londen. Donderdagmorgen is in de Wiestminstor kathedraal een dienst tea' nagiedachtejnis van k.ji'dinaal Mercier gehouden. De En- gelsche minister van buitenlandsche za ken-was vertegenwoordigd door den heer Gregory. Korte berichten. In de Dinsdag gehouden zitting van de regeeringscommissie zijn de minister president graaf Bethlen en de minister van Justitie Pesthy gehoord. Hst bewe ren dat eerstgenoemde kennis zon hebben godragen van het voornemen der ver- valsc'hers en enkel de keuze van het tijd stip der misdaad afgekeurd, is gebleken laster te zij!n. Uit Graz wordt gemeld, dat de 'Duitsche schoolverceniging Südmark de zer dagen een betooging zal houden om te proteste-eren tegen de onderdrukking' der Duitschers in Zuid-Tirol. De al-Dujt- sehe hond heeft zij'n leden uitgenoodigld, Italiaanscho goederen te boycotten. Uit Rome wordt gemeld, dat ,de Italiaansche Nationaal-Liberalo Partij! is opgeheven, nadat alle secties zich bij de fascistische partij haddjjn aangesloten. De Russische volkscommissaris van arbeid heeft voorgesteld, 6 Juli en 8, November tot nationale feestdagen te ver klaren. Eerstgenoemde datuiq' is de ver jaardag van de constitutie der soiw'jeft» unie; de ander® Wordt betiteld als „2de dag der Qctober-revolutie". In rijh redevoering te Bunderland verklaarde Baldwin, dat sedert de invoe ring der zijderechten in het vorig budget, niet minder dan 50 nieuwe maatschappijen in Groot-Brittannië werden opgericht. Vele vastelands:':]:o concerns bouwden of bou wen hier Engeland fabrieken, zoo dat, op Amerika na wijl de grootste, produ centen van kunstzijde zijn. Over het ge heel genomen zijn de handelssymptoimeln gunstiger dan op eenig tjjdstip sedert den oorlog. Sprekendo aan een dejeuner van do Lritsch-Latijüscho Kamer van Koophan del, verklaarde Cuneliffe Lister, de presi dent van den Board of Trad,; dat er geen land bestond, dat zulk een beste hoop gaf op uitbreiding van den Britsehen han del zoozeer noodig als Zuid-Ameri- ka, waar Gr.-Britannië groote sympathie geniet wegens zijin vroegere politiekeolh de jongere naties te hejpen. Jt In den Rijinlandschen provincialen landdag dealde do „Landeshaujrtma.nn" mede, dat de schade, door het hoogwater 'in de Rijnprovincie aangericht, volgens de to {.dusver beschikbare gegevens ruim' 50 millioen mark bedraagt. Niet minder dan 60.000 H;.A. bebouwd land heeft onder water gestaan. Zondag 31 dezer te 2 uur nam. zal te Bonn de Fransche vlag wordqn ingehaald. Om' 3 uur zullen da troepen de stad verlaten. Zouden do Engelscthctn en Belgen op dat tijdstip het door hen bezette gebied nog niet geheel hebben ontruimd, dan zal sleebts een kleine af' deeling te' Bonn achtorblii'ven. Du Fransche rogeering zal binnen, enkele dagen een wetsontwerp indienen, rvaai'in voorgesteld wordt de- douaneoi- tarieven met 30 °/o t# VKrhoogen, waajr- door vermoedelijk een meerdere jaarlSjlk- sohe opbrengst van 400 millioen francs zal worden verkregen. Een ernstige brand te Weenen beeft groote schade aangericht in hot theolo gisch instituut, verschillende voorwerpen van waarde zijn verloren gegaan. DE KABINETSORlïSlIS» Men deelt a,an het, Vaderliaind van' rechts-pSMtieko zijde mede: Gra.af van Limburg, Stirum' is p'ange- zocht voor Koloniën, m!aar heeft gewei gerd. Daarna heeït men zioh tot mr. ■Rutgers gericht. Het bericlit van het Utr. Dagblad, volgens het'wélk prof. Slotemakei' da Bruine een portefeuille is aa.ngebodeüi!, is onjuist. "Prof. Slotew&ker de Bruine zou, in geval hem zulk een aanbod ge daan Werd, zeer zeker weigéren. Voor Ondefw'ij's zijn o.a. ook bespre kingen gevoerd met prof1. Oasimir. fiitvjisseliiig van zilverbaus Va'" '!f 2.50 en fl. 1 Bij Kon. Besluit is bepaald dat tot en mét 31 December 1926 ten kantore van het agentschap, v)ajn het Ministerfe van Fihaiiciëini te Amkterdainl tegeln wet tig betaalmiddel zullen kunnepl word'etó ingewisseld a. de 15 Februari 1919 ingetrokken zilverbons va.n f 2.56 vna 1915 b. de bij Kon. Besluit van 28 Januari 1921 ingetrokken zilverbons va!n' f!l. van 1916. D'e ex-kroonprins Wilhelm van Duits'dh!- ïand zal Dinsdag a.s. zijn Vader in Doorn een bezoek komen brengen. Viei ri'da digi) eidszegels. Medegedeeld Wordt dat do globale op brengst van de Weldadighridspostzegels voor het kind op ongeveer f 100.000 wordt geraam'd. Het vorige jaar Was da op brengst f56.723. Bezoek van, de Indische Vorstelijke persoonlijk lieden aan het hef. Hl. .M. de Koningin heeft Donderdag middag ten 41/2 nre met den Prins der Ne derlanden audiëntie verleend aan Pan- garan Ario Mataram, ,sehoonztoon van den Soesoehoean van Soorak'arta, dio vergezeld W-as van zijn gemalin Kandjeng' Rato» Alit, oudsto dochter van den Soesoehoean, en van zijln zoon Raden Mas Maladhi. Zooais bekend, waren 'deze Indische- vor stelijke personen naar Nederland geko men om' in opdracht van den Soclsoa-, 'hoean van Soerakarta, !Koningin en Prina geluk' te wenschen bij1 de herdenking vaal het 25-jarig liuwelijik van Hl M. Mi Z. R Hl i In een korte rede in het hoog-Jah vaansch' bracht Pangeran Ario Matarairf namens den Soesoehoean een groet aan! de Koningin over en de gelukwenisdhejtt aan Koningin en Prins bij( gelegcnheijJ van de herdenking van hun zilveren hu welijksfeest, waarna hij', mede uit naam- van den Soe soehoean als geschenk aan het Koninklijk Echtpaar aanbood een zieier fraai bewerkt zilveren theeservies in een prachtig bewerkte cassette. H; iM. de Koningin antwoordde met een kort woord! op de toespraak eu de aan bieding van het geschenk. Verkeer met Duitschland. Het visum afgeschaft. Nu .1 Februari het pasvisum' tussches Nederland en Duitschland wordt opge heven, mogen hier volgen de belangrijk ste bepalingen, waarmee in Duitschland! reizende Nederlanders na dien datum te maken zullen hebben. Nederlandsche onderdanen, die zich naar Duitschland wenschen te begeven, moe ten voorzien üjn van een geldig buiten landsch posjjoort te bunnen name, waaruit hun Nederlandsche nationaliteit uitdruk kelijk blijkt. Kinderen beneden vijftien jaren behoe ven geen zoodanig paspoort te bezitten saj kunnen volstaan met eqne ambtelijke verklaring, afgegeven door den burge meester hunner woon- of verblijfplaats ïn Nederland of door den Commissaris der Koningin in de provincie. Bij! kinderen boven 10 jaren moet deze verklaring voor zien zijln van een totografie, welkb is afgestempeld door de overheid, dia de ver klaring afgeeft. Ingeval van gez'elschapsreizen naar Duitschland (arbeiderstransporten uitge sloten), waaraan hetzij' alleen Nederlan ders, hetzljj Nederlanders en Duitsejhers ■deelnemen en waarbij! alle deelnemers zoo wel op de heen- als op de terugreis ge zamenlijk de grens overschrijden, wordt' geen paspoort van ieder hunner geëéscht» doch kan worden volstaan met can collec tieve lijkt, vermeldende* het doel der reis, alsmede de namen, voorn am tui, nationali teit en woon- of verblijfsplaats van ieder der deelnemers.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1