-AND NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND uiming. teleening, osito's i 4 pet. DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS ,1, DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS T feuilleton" BEATRIX. binnenland™ Ib COURANT :heer- Gillette f 12.50 IAIDDELBUR& |n. middelburg; 3AZIJN. net 30 Januari DONDERDAG 28 JANUARI 1926 4 BUITENLAND BELGIE FRANKRIJK tdschap, grootst /waarde te doen. peling is kost- barbier? bder ge- beter, lijden en dt nage- iessen en LAT raat - Telefoon 12 .RTIKELEN p r ij z e n. Zie de Etalages 25 Januari 192(5. <t. Tarwe met ruim aan- soort onveranderd, ove- er. Puike f 14,50—f 15, 12,75, Kogge lager f 8 lier 110,50—f 11/25, Ha- ?5, .Klein® groene erwten. 2f 15, Bruine boonem per 100 K'.Gr. (21.) Heden waren aangevoerd en, 181 vette en gr&skai- alver en 595 schapen en varkens. vette koeien: le kw. kW. 1,071/2—0,95, 3e kw. na le kw. 1,151,20, 2® 3e kw. 0,850,70; kal- ,751,95, 2e kw. 1,55 5—0,95; scliapen: 1® kw. kw. 0,750,65, 3e kw. 0,850,95; varkens la 2e kw. ,8881» 8e kvyi soort: SE9.5. voerd uitsluitend schoon: 00 st., prijzen 95143; 10.000 st., prijzen 195 idsch geel 4200 st., prij- an wit 6300 st., prijzen auw-rood 250 st., prijzen- SPQNDENTIE rslag van de vergadering van Koophandel en Fa- eeuwschee ilanden plaatsen Redactie. 1CH WEERBERICHT gen verricht in den uw- uari en' medegedeeld flbor Meteorologisch Instituut meterstand 774.6 te Zue- 5.8 te Reykjavik, van den avond va* heden van morgan. krachtige of sorrnachigei tot Zuidelijke wind, Zwaar rokken, regenbuien, zelf-- NUMMER 11 22stk JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie s» Admlriletreii» i Wo»Wn2»i, GOES Interloc. Telefoon: Redactie en AdminleirafieTelof. No. 207 Bijkantoor: MIDDELBURG, Markt 1 en 2| Telefoon No. 474 Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling Advsrtsntiën van 1 tot 6 regels f 0,90, elke regel meer f 0,15 Contractragelprljo, te beglnnes ol) 600 regels, beduidend lager SRGOTEWAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Reactionair en Democratisch Onze provincie, meer in het bijzonder West ZeeucVsch-Vlaanderen, is dezer da-' gen het tooneel geweest van de operaties der roode propagandisten,, die aan tie goed- geloovigen het (iocialistischs regime kwa men aanprijzen als de panacee, het alge- meene heulsap, tegen sociale en politieke kwalen. En het waren zoo maar niet dc eersten de besten, die ten tooneele verschenen, neen, de „uppei ten", de „fino fleur" der partij werd uitgezondennaar Biervliet een Tweede Kamerlid, naar IJzendijke een senator; „Mein Liebchen, was willst dn noch mehr". Ho lieercn hebbeii gesproken over den politieken toestand en dc christelijke re geer tng. Ook' zonder een verslag van hunne redevoeringen te hebben/kun men weten wat zij le berde brachten. Natuur, lijk een acte van besckuldgiing tegen de christelijke regeering, die reactionair is, (d. w. gekant tegen eiken vooruitgang) en militairistisch. Maar zet men de socialisten aan het roer van staat, dan verandert de toestand als bij tooverslag, zij, de blanke en rappe duiven van vrede en vooruitgang, bren gen in een minimum van tijd de heilstaat tot werkelijkheid. .Daaromleve de roode democratie! Ja, en dan klappen de toehoorders en Zij verlaten dc vergadering met de gedachte; „hij de rooden moet je toch maar wezen em iets voor de toekomst te verhopen, maar bij de christeiijken't is je zwartste reactie." De sukkels, de bedrogenen! Want lioe geheel anders is de werkelijkheid. Neem b.v. het land in de onmiddellijke, nabijheid! van Biervliet en IJzendijke: België. Daar is een democratische, regeering .met een kabinet waarin verschillende socialisten zitten. Dezer dagen nam de minister van landverdedigihg ontslag.' De Brusselsche correspondent van ..Het Volk" berichtte: „Zooals voorzien heeft generaal Kos ten s ontslag genomen als minister van Landsverdediging. Hij Zal vervangen werden óf door den heer de. Liederker- ken óf door Vandevyvere, die met Zij,n tegenwoordige portefeuille dan ook landsverdediging zou waarnomen. Het ontslag" van Kesfcens zal op- ,dc samen' stelling van de regeering en haar pro gram niet den minsten invloed hebben; Do „Peuplevan Vrijdag schrijft: de dcmokratische regeering blijft bestaatf en met haar het militair program". Djt laatste klinkt erg mooi, schrijft „D,e Tijd". Maar wat dit „militair pro gram" van „de democratische regeering" bevat, mogen dc lezers van „Het Volk" niet weten. Deze democratische regeering heeft, met instemming van alle socialistische, minis ters, het militair- contingent voor 1926 op 77,000 man en den diensttijd yam 1925 af op 10 maanden voor de infanterie, 12 voorde artillerie, en 13 voor de cavalerie vastgesteld1). Ondanks 't feit, dat bij' de verkiezingen een vermindering van den' diensttijd tot zes maanden is beloofd. Ziedaar Wat „Het Volk" met geestdrift inoemt een militair program van een de mocratische regeering. r In Nederland is het contingent door een Christelijk bewind zonder sociaal-de mocraten vastgesteld op 19,500 man, de diensttijd op \5p cm een halve maand. Maar hier is de regee-ring natuurlijk niet „democratisch"! Wel peen, man, reac tionair, je zwartste reactie! Wie lacht daar? x) Maandag j.l. is het ontwerp militia- wet, waarbij de diensttijd van 10 maan den reads wordt toegepast op de lichting 1925, bij de Belgische Kamer- ingediend. Red. „N.Z.Ct."- 47) _o_ Th heb een zfeer net meisje gekend, die heel jong stierf, men heeft gezegd dat ktj aan de tering gestorven is. Hot is al lang geleden, maar als ik mij niet vergis, was baar familienaam Tréder. Naar ouder gewoonte werd de graaf on geduldig. D.us gjj kunt geen andere inlichtin gen geven dan over den dood van mejuf frouw1 Tréder, die een net meisje -was en aan de tering stierf. even stil, riep het orakel, alt lachend, half boos, heb nu eens eVen geduld. j (Wacht, au schiet mij meer te binnen, e juffrouw Tréder heette Stephanie en was gehuwd met, een zeer netten man, Er- neet d Astray. Ik heb ze gekend en daar na vernomen, dat zij! buiten gestorven zijd, dc eene kort na den ander. .Welnu, de dame Clara d'Astray, waar van je. het adres weet, kan misschien de zuster van Ernest zijn of do dochter. Ziedaar het eerste gegeven dat je Zal hel- Kardinaal Merrier t De „Maasbode" deelt nog enkele feiten en anecdoten uit dit mooie leven mede: Tijdens den oorlog vernam de kardinaal dat in een arm huisgezin-do vader en de moeder op sterven lagen en dat de Daiit- schers hun dood stonden af tc .wachten, om er mot de matras vandoor tegman. Jk moet die mensohen absoluut troosten, zei Z.Ein., en hij ging naar hot .schamel huis in een volksbuurt. In do keuken stonden dc kinderen te weenen. Hij praatte eerst met het stervend ouderpaar, gaf het zijn zegen en ging dan bij de kinderen zit ten, d,ie hij bij zijn vertrek een milde gift achterliet. Toen hij' nog'proïossor was aan het Hoo- go'r Instituut voor Wijsbegeerte te Leu ven, organiseerde hij' af en toe een feestje voor zijn Meehelsche studenten. Hij! dronk er noch bier noch wijn, maar om geen afbreuk te doen aan de vale genoegens van een fuifje, simuleerde hij, dat hij een sigaar rookte! De gelukkige Meehelsche jubilarissen van een goud,en bruiloft, beschouwden het als de' grootste eer van hun leven, door ■Jen kardinaal ontvangen tc worden en dat deed hij, telkens als het geval zich voor deed. Hij inviteerde ze dan aan zijn tafel, deed ze hun levensgeschiedenis vertellen en liet ze nooit weggaan zond,er zo ecu aandenken te hebben gegeven. Hij leefde in de grootste gemoedelijk heid met zijn klein personeel, waarmede lii; des avonds yi de kapel samenkwam. D,aar baden zij dan het rozenhoedje. Na het gebed kregen knechten en dienstboden elk afzonderlijk zijn vaderlijken zegen. Een paar weken geleden, korten tijd na zijn operatie, vernam hij, dpt in dezelfde kliniek zich een vrouw uit Meehelen be vond. Regelmatig liet hij najr haai- toe stand inioraeeren en als hij bloemen kreeg, liet hij dp helft ervan naar de ka mer der Meehelsche - brengen. De kinderen van Meehelen hadden in den kardinaal eep g-rootén vriend. Als hij in de straten wandelde, "had hij altijd 'een kleine bend® dreumessen om zich heen en dan was het een worstelen, om wie aan zijn hand mocht meestappen. Hij had al tijd wat lekkernij voor hen in zijn zakkfen Hij was eenvoudig, omdat de eenvoud een aspect van de waarheid is. -Een zij ner geliefkoosde leuzen luidde; „Ik bén geboren voor de waarheid en haar alléén wil ik kennen". Zijn dagelijksch leven. Zijne Jhainentie stond regelmatig eiken dag om 5 uur op. Een half uur later be vond hij zich in de privé-kapel, waar hij, geknield op den vloer en onbewe.egIijk als een standbeeld, gedurende een uur 'in me ditatie bleef. Om half zeven droeg hij do Tl. Mis op met een devotie, die steeds al de aanwezigen stichtte. Na de H. Mis verrichtte hij nog gedurende een kwartier dankgebeden en ontbeet dan met koffie, dankgebeden en ontbeet dan met koffie, brood en -boter- en soms ook met een stukje peperkoek. Maai- dat was in zijn oogen een sar^anapalesk ontbijt en heel dikwijls at hij des morgens alleen maar- een stuk droog brood. Gedurende dat ontbijt las hij de ingeko men correspondentie en de kranten. Het bureauwerk werd vervolgens tot één uur voortgezet. Het middagmaal was eveneens eenvou dig: soep, een stukje vleesch met aardap pelen en groenten en daarna wat dessert. Geen wijn, noch bier, maar water- als tafeldrank. De kardinaal was een hevig tegenstan der van nuttelooze .uitgaven. Zijn mande menten en de manuscripten van zijn boe ken, zijd op de ekerzijde van circulaires of oude brieven geschreven. Ik' geef gaar ne royaal om den nood te helepn lenigen, zei hij, maar ik zou het mij zélf kwalijk pen bij je verder onderzoek. •Persoonlijk ken ye zeker- niets van die dame? Absoluut niets. Ik vermoedde haar bestaan niet. Je bent de eerste die over haar spreekt. Tot wie moet ik mij nu verder rich ten? zei da graaf, slecht gehumeurd. O, dat is heel eenvoudig, vriend. Be geef u naar den concierge van het huis, rue de Cour cc 11 es 11. - Naar den concierge. Zoudt ge dan willen,- dat ik wat kletspraatjes ging ma ken in het kamertje van een concierge, Zei de graaf verontwaardigd. Ik, ik wil niets. Ik heb je gezegd wat ik wist, indien dat niet voldoende is,1 spijt het mij, als ik voor mij zelf inlich tingen moest hebben, iou ik niet aarzelen het middel te gebruiken wat ik je aan geef. Niemand dan die waakhond van -dat huis zou u beter kunnen vertellen, of die dame rijk of arm is, gehuwd of weduwe. Vooral dat laatste wil je zeker graag we ten, zei Breval een beetje grijnsln-dbend. -Juist dat is het. Denk je er soms over waarde gjraafj om aan je mooie dochter een schoonmoe der te geven? Alles behalve, wat een dwaasheid, nemen ook maar één cent te verspillen. Na het. diner bezocht Z.Em. het IL Sa crament en werkte dan weer tot half vijf, tot men hom een kop njelk bracht, Waarna het wérk tot des a.vondi 0 uur werd voort- gezet. Dan volgde wéér een bezoek van een half uur in de kapel. Om half acht souper l een Stukje Vleesch1, aardappelen en wat dessert. De dag ein digde met liet bidden in de kapel van het rozenhoedje, 'en met een meditatie van 20 minuten. Om half KL begaf Z.Em. zich i.er ruste. ■Wij lezen in „Het CéiitrunT'ï Slechts zij, die tot de onmiddellijke om geving van den doorluchtigen Prelaat be hoorden, wisten, dat Sinds ongeveer een jaar, zekere verschijnselen, zoo niet van ziekte, dan toch van verzwakking, zicht baar wérden. Dit viel bijzonder op na het middagmaal. Immer had Z.E. de gewoon te, na den afloop er van dadelijk vaar. tafel op te staan en, zoo hot wOder ook maar eenigszins toeliet, in den tuin van zijn aartsbisschoppelijk paleis al wandelend zijn brevier te bidden. 'Doch r-eecls geruimen tijd wérd de Kardinaal, na den eten, over weldigd door een zekere Verdooving, sen kortstondige loomheid, die -de zoo hygië nische wandeling in open lucht meermaals deed verwaarloozen, en dan ook wees op een langzaam minder normale bedrijvig heid der spijsverteringsorganen. Niemand echter tenzij1 de goneoshee- ren, cn dan 'wellicht iiog in liet laatste ziektestadium, had 1st flauwst vermoe den van den ernst der kwaal,' die verra derlijk haar verdoken sloopingswerk voort zette. Trouwens, wie zou, bij het zien van dien rijzigen grijsaard, wiens witte haren lokten om een gelaat, dat bij de rimpels van den onderen ook den zoo fijnen en frisschen blos van de jeugd bleef dragen, en wiens oogen klaarder spiegelden dan het helderst; mineraalwater, wie zou vermoed hebben, dat die vorstelijk-recht voortschrijdende Kerkvoogd binnen Zoo weinig tijds zou noórgeworpan worden op de operatietafel eener kliniek, wélke hij niet meer levend verlaten zou? Het verwekte dan ook algèmocne. ver slagenheid, toen de tijding van het onver mijdelijke--- der LcelkuiiSige bewerking do ronde deed. Zorgbekenld. werd er gretig naar dc 'gezondheidsbullctins uitgezien door de in gebed beidende bovolking. Waren de eerste Berichten tamelijk ge ruststellend, weldra bleek het hun, die uit het bekendgemaakte kanden gissen wat inen verborgen hield, beangstigend duidelijk, dat de hoop op genezing met ieder uur kleiner, het gevaar van een noodlottige ontknooping met ieder uur grooter werd. En zij, die er in slaagden, dichter dan de groote menigte in de nabij heid van den vereerden kranke te geraken, hier en daar een woord op te vangen of een veclb-etcekenend Zwijgen op be mer ken van de meest-ingewijÜenvernamen zelfs, dat de voorgenomen operatie niet doorgedreven was, dat de dokters, bij het vaststellen van d-e geweldige, ontstuit- bare vorderingen, welke de maagkanker reed's gemaakt had, de toegebrachte ope ning onverrichter zake terug gesloten had'- den, en dat zij het zoo kostbare leven van den dierbaren lijder nog- enkel "wat kunst matig konden rekkon, zonder de minste hoop, het te zullen redden. Rouwbeklag van den Paus. Mgr. Mie-ara, Pauselijk nuntius te Brus sel ontving van kardinaal Gaspa-rri het volgende telegram^ „De Heilige Vader, die zeer getroffen is door het onherstelbaar verlies, dat de Katholieke Kerk en de edele Belgische na tie hebben gelegen door het afsterven van den doorluchtigen kardinaal Mercier, ver zoekt Uwe Excellentie om zijn innige deel neming kenbaar.te maken aan het aarts bisdom Meehelen, aan het Belgisch epis- capaat, aan het geheele land en ook aan de -souvereinen, die zooveel genegenheid- en eerbied1 aan den illustren en grootén prins der Kerk hebben betoond". zei de graaf, beter geluimd. En dadelijk sloeg de graaf nu een beteren toon aan. Neen, hierin zit het geheim niet, ik' kan je wel zeggen, waarover het gaat. Een arme weesjongen, in wiens lot ik veel be lang stel, gaat dienen bij1 mevrouw d'As tray en om' dien jongen geen teleurstelling te bereiden, wilde ik graag weten of dat huis voor hem geschikt is. Wat is dat een mooie daad van u, waarde vriend, belangstelling toonen in een weesjongen en in zijn toekomst, dat is de grootste tpenschliavendheid. Ik wist wel dat ge van nature zoo waait. Breval deed zich geweld aan om dit Zonder te lachen te zeggen, inwéjndilo- dacht hij1 heel anders. De graaf stond op en reikte hem de lrand. Ik' dank u voor uwe 'inlichtingten en heb erg veel spijt dat ge me er not* niet meer kunt geven, ik zal beproeven ze nog beter te krijgen. Nqg een oogenblik, «prak-hét orakel weer. Ik krijg een ingeving. Gteef mij het adres, morgen voor mijn déjeuner zal ik n»ar de .reu Courcelles" gaan en mor gen als je het goed vindt, zullen we hier elkaar weer ontmoeten. Ik twijfel er niet aan /of ik zal n voel te- vertellen hebben,- De herdenking in da Kamer. Dinsdag j.l. is kardinaal Mercier in de Belgische Kamer in eerbiedige en huldi gende bewoordingen herdacht dooi' Bru nei, den socialistischen voorzitter en door minister-president Poullct. Laatstgenoemde diende -ter onmiddellij ke behandeling een wetsvoorstel in om de begrafenis van den Kardinaal op staats kosten te doen geschieden. Dit voorstel werd aangenomen met j95 ■stemmen te-gen 2 van de communisten, 1 van do socialisten cn 5 onthoudingen (de Vlaamsche Frontpartijers).» De socialistische tegenstemmer Ernest, had zich ook verklaard tegen bijzetting van het lijk van den Kardinaal in jlo 'St. Romboutsherk, op grond Van een vroegere wet. Zijn bezwaar vond echter geen weer klank. ju Onder degenen, (lie de publieke opinie als opvolgers van kardinaal Mercier aan wijst, worden genoemd do vicarissen-gene raal mgr. Van Roy cn mgr. Van' Cauwen- bergh, de Dominikanerpat-er Rutten, allen Vlamingen en mg-r. Ladeuze, rector der Leuvionsc'hei Universiteit, een Waal. D® Vlamingen hopen op de benoeming van een Vlaming. Men zegt, dat ais Leo XIIJ nog geleefd had, toen Mercïer's voorgan ger stierf, de Vlaming, mgr. Heijlen, die zich in de bijzondere, vriendschap van Paus Leo mocht verheugen, aartsbisschop van Meehelen zou zijn geworden. De spioiuiage der Eugélschcn iu Frankrijk. In verband- met de spionnagozaak, waarvoor zich drie Engelschen in hechte nis bevinden, is Maandag de danseres An- drée Lefèbre uit Toulon aangehouden. Deze aanhouding versterkt de reeds zeer bezwarende aanwijzingen tegen John Leather, den aanstichter van de organi salie tot het zich verschaffen van inlich tingen over de geheele Ekansche marine luchtvaartdienst. Korte berichten. Uit New-York wordt geméld dat uit de gegevens van de Metropolitan Life insurance Kociety blijkt, dat het aantal sterfgevallen 'ten gevolge van alcoholmis bruik in het afgcloopen jaar vier maal zoo groot w,as als iu 1920. - Gemeld wordt, dat de, bevolking van net arrondissement Yperen zeer ontstemd is over de trage wijze waarop de vergoe dingen der oorlogsschade worden uitge keerd. D;e burgemeesters «n wethouders der gemeenten van dit an'ondissemeint komen 30 dezer te Yperen bijeen om over oen 'voorstel tot collectieve ontslagneming een definitief besluit te nemen. - Iu den Duitsch-en Rijksdag heeft Dr. Luther Dinsdag de aangekondigde regee- ringsverklaring afgelegd. Gisteren en he den zijn de debatten over de verklaring éuin den gang. De Fransche kamer begon Dinsdag het groote debat over de financieelc plan nen van Dourner. Naar uit Sydney (Australië) wordt gemeld, is een hevige aardschok geregis treerd, vermoedelijk op een afstand van 1750 Engelsche mi,len; waarschijnlijk in de buurt van de Samoa-eilanden. Uit een rede ran Baron van Wijnbergen. Het R.-K. Kamerlid Baron Van Wijn bergen heeft Zondag voor de R.-K. Kies- vereeniging van Woertjen een politieke rede gehouden. Wij nemen er een paar passages uit. Samenwerking tusschen Katho lieken 'en Protestanten. .Wanneer het aan Kuyper, Sehaepman en de Savornin Lohmann eens gegeven zou zijn terug te komen en weer een plaats in te nemen op het Binnenhdf, dan dat niet alleen voor u van waarde is, maar ook voor den armen weesjonglen. -Afgesproken, antwoordde de "graaf, die ook een gelukkige ingeving k'reeg. Hij1 liet het adres achter en verliet „de Club." Breval die zich van do door hem aan genomen zending zou kwijten, deed dit niet zoozeer om den graaf te pleizieren, als wel uit eigen nieuwsgierigheid, hem Zoo eigen. Niet voor niets noemde men hem „de levende coiiraot."- Hij- draaide en draaide nog eens het papiertje, waarop het adres geschreven stond, om zijn vingers, nieuwsgieriger dan ooit en zich overgevend aan allerlei over peinzingen. Denk nu maai- niet vriend, dat ik uw geschiedenis over- den weesjongen als een woordj .van het Evangelie aannetem. Uw geschiedenis, is niet geheel cn al echt, de weduwe die ontbreekt, zal ik misschien morgen vinden en dan zal uw aandoening allergrootst zijn. Beaumont ,'n mensehlievend man. Beau mont en gepatenteerde beschermer va-n weduwe en wees, ba, ha! Die man heeft de teugels in handen van een of andere kuiperij, waaruit hij geld hoopt te eia-an. .Waarom dat volhardend zou, gelooft spr., dr. Kuyper weer aan stonds naar boven kunnen gaan, Scbaep- mau zou ©enigen en Lohmann vrij geruimen tijd beneden blijven. Meer dan lot Jusver zal -er voeling en contact noo- dtg zijn. Wil liet goed blijven gaan, dan zuilen Katholieken en Protestanten el kaar mSeten willen begrijpen en verstaan. Evenzeer als er Protestanten zijn met wie wij niet kunnen samenwerken, omd.at zij niets van den Katholieken geest b-eg'rij-^ pen, zijn er ook Katholieken, die niet met Protestanten kunnen omgaan, omdat zij dézen niet begrijpen. Toch is dit noodzakelijk, vooral in Bo Kamer. Daartoe moet er in de. fracties de nogdige discipline, zijn, -de leiders wor den zooveel mogelijk gevolgd, ook wanneer men het niet met hen eens is. Dje volg zaamheid en discipline bestaan bij de Anti-ReVolutionnairen en bij de Katholie ken, de Christelijk-Hjstoriscihen gev.en ten dézen in den laatsten lijd een vrij treurig beeld tc zien. De heer Heemskerk zoide,. dat de Christ.-Hist. weinig politiek ge schoold zijn. Dat was zeer juist. Zoover is het Jaar gekomen, dat bij de stemming op 11 November de. tegenwoordige leider el-er O,-II.-fractie willens en wetens afwe zig bleef, omjat hij wist, dat men hem niet zou volgen, terwijl hij zijn leden vrij liet de bekende daad te voltrekken. Ook! bleek' herhaaldelijk, dat in die Partij de jongere leden zich niet meer naast, maar boven de leiding plaatsen. In dien kring blijken meer (le propagandisten, dan de politici aan het woord te Zijn, die fractie geeft geen voldoende zekerheid voor sa menwerking en deze kan niet worden her steld, zonder dat hierin verandering komt. Wol men zich piaatsen onder den heer Lingbeek, dan is het met de samenwer king gedaan, omdat deze er niet van we ten wil. Ofschoon het te betreuren ïs, dat er een anti-papistisehe strooming door een gedeelte der Partij' en door haar ■hoofdorgaan gaat, mén bedenke wel, dat niet alle Christ.-Hist. zoo oorde-elen. Spr. bedoelt hier niet alleen de leden der Oh.-Hist. Eerste. Kamerfractie, maar te vens betreuren vele vooraanstaande leden der Unie dezen gang- van zaken. Spr. be grijpt, dat de Katholieken bitter kunnen worden na sommige uitlatingen van Chr.- 1 Hjst. zijde, maar laten zij hun kalmte be waren, laten wij de sfeer begrijpen, wiaariji vele Protestanten zijn groot gebracht e» hen doen gevoelen, dat wij hen nog ver- tröuwen, dan zal straks de samenwerking gemakkelijker word;en hersteld. Hét gezantsdhap. Spr. wijdde dan zijn aandacht aan de gezantschapscrisis en herinnerd® er aan, hoe na. de overweldiging van Rome, Ne derland een der allereerste staten was, die den gezant bij den Paus terugriep. Nederland had geen gezant bij1 het Yati- caan van 18.721915. {Wel was ïn het program van .Sehaepman een clausule op genomen, die betreurde -en herstel hiervan vroeg terwille van de waardigheid des peuten, maar bij het optreden van het kabinet Kuyper in 1901 heeft Sehaepman den eisch niet gesteld. Ook bij volgende rcchtsche kabinetten werd in dien toe stand berust, totdat in 1913, in tijd van nood, men terug ging naar den Paus. Hst kabinet C'ort van der* Linden stelde voor (1e afgebroken relatie te herstellen in da» vorm van een tijdelijke missie en dit al leen op grond, van het nationaal belang. Om goed te laten uitkomen, dat het niet gedaan, werd om den katholieken te belie ven, zeide de heer Cort v. d. Linde, dat hij „het ook gedaan zou hebben, .al woonde er geen enkele katholiek in Ned|erland". Feiten. Simla 1920 was het gezantschap- perma nent gewordendat was een voldongen' feit. Tusschen Nederland en het Vaticaan was niets voorgevallen. D|e Minister van Buitenlandgehe Zaken achtte het gezant schap in 's lands belang, de Ohrist.-His- toriachen dienden 11 Nov. geen amende ment in. nasporen van alles wat Mevrouw Clara d'Astray aangaat, waaxom blijft hij onver schillig bij den dood van Ernest en Ste phanie? Overigens zegt men van hem, dat hij in staat is zijn ziel aan den duivel te ver- koopen, niet voor een plas van een Ka» thedraal, zooals een Duitsch architect aan de oevers van den Rijn, maar voor eenige francs. Mevrouw Clara d'Astray die de dochter wel kon zijn van Ernest, eec deftig, man, maar tev-ens een goed echtgenoot, moet ook wel achtenswaardig, en rijk zijn. 'Db graaf heeft zeker iets met haar voor. Als ik haar kende zou ik niet aarzelen haar te waarschuwen. Tot morgén vroeg. La ten wij hopen dat de waakhond van de' „rue de CourceRes" malkeljjk te genaken zal zijn en dat hij, getroffen door mijn sympathie voor de goede mevrouw d'As tray mij alle sterke en ztoakke kanten van de. plaats zal leeren kennen. Dnaxna. zul ik handelen. Geheel voldaan pver zijiü besluit, ging Breval naar bed. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1