Het Woonhuis en Erf net Kosthuis. L. ROOS, GOES _HET TEEKEN DES KRUISES SIGAREN OLD ENGLAND E. VERBEEM, GOES. Tandarts TICHELMAN PRINS v. ORANJE, GOES ia L. ROOS GOES Restanten-Opruiming. Bouwland en Watergang CH. P. SERRARENS DONDERDAG 28 JANUARI a.s. GILLETTE VEILIGHEIDS SCHEERAPPARAAT Rekening^Goymnt, Befeeningt Prolongatie, Deposito's Spaarbank: rente 4 pet. DINSDAG 26 JANUARI 1926 Advertentiên. 4. HOOGKAMER Woensdag 27 Januari geen spreekuur. Vrijdag 29 Januari 1926, Openbare Verkooping op Vrijdag 5 Februari 1926, R.-K. Jong Kantoorbediende half Februari J ALLE BANK- EN EFFECTENZAKEN KANTOORLANGE KERKSTRAAT No. 22 N.V. „GROOT TOONEEL" 1HETBESTE HOLLAND» 5CHE FABRIKAAT. FABRIKANTEN MOEKX &MAAS op eiken termijn. LANGE OELFT H 4 - MIDDELBURG HEEREN-ltffODE-MAGAZMM. Vanaf Zaterdag 23 tot en met 30 Januari KERKNIEUWS Sociale Berichten. Afloop Verkoopingen enz. SPORT EN SPEL MARKTBERICHTEN CORRESPONDENTIE PüfEUWE ZEEUWSCHt COURANT Heden overleed onze innig' geliefde Echtgenoote, Moeder, Behuwd- eu Grootmoeder JOHANNA ZAAIJER, in den ouderdom van bijna 72 jaren. - L. SCHOUTEN. Middelburg M. A. SCHOUTEN. S. A. SCHOUTEN VAN Weki. 9924-20 en Kinderen. 's-Gbavbni'OLBER, 21 Jan. 1926. Algemeene kennisgeving. G. MAAS Tweede Luit. der Genie N. I. L en M. M. OOSTERBAAN. De Heer en Mevrouw MAAS-- OosTEitnAAN zeggen, mede namens hunne wederzijdsche Ouders, har telijk dank voor de belangstelling, ter gelegenheid van hun huwelijk Ondervonden. Vertrek van Genua per ss. „Prinses Juliana" op 26 Februari a.s. Gobs, 26 Jauuari 1926. 9950-17 V Geboren: CORRIE, Dochter van J. R. M, ADRiAANSE en M. M. ADRIAANSE—CAMERON. Ovbzand, 26 Jan. 1926. 9960-11 GENEESHEER-SPECIALIST zal spreekuur houden te VLISSINGEN DONDERDAG a.s. van 1012 en van 1,30- 3 uur, Badhuisstraat 53, te HULST a.s. ZATERDAG van 10,3012,30, Liefdehuis, voor NEUS-, KEEL ZIEKTEN. en OOR- 9702-14 te MIDDELBURG heeft De Notaris A. TH. VERBIST te Goes is voornemens op des namiddags om 2,00 uur, in de herberg van den heer Jonker te 's-Gravenpolder, in het openbaar te verknopen: aan de Bossche Weide te 's-6raven- polder, kadaster sectie A, nr. 572, groot 1,48 Are. Het perceel is verhuurd aan J. Driesprono tot 1 Mei 1926, voor fl,25 per week. Aanvaarding bij de betaling uiter lijk 1 Maart 1926. 9906-26 des voormiddag-s te. 10 uur, te Nisse, in de herborg bij C. db Bj.aey, voor de Erven A. VERSLUYS, ten overstaan van Notaris PILAAR, van in Nisse, aan den weg* langs de Be graafplaats naar den Noteboomdijk, groot 71 A, 28 c.A. Terstond op gebruik. 9944-19 ZAADTEELT - ZAADHANQEL GOES. Groenten- en Bloemzaden Gras- en Klaverzaden Landbouwzaden Zaaigranen 9784-16 Zaailijnzaad Uienzaad Waar niet vertegenwoordigd SOLIEDE AGENTEN GEVRAAGD. vraagt tegen Brieven met prijsopgave onder letters J. H. J., Bureau -Nieuwe Xeeuvvsche Courant". Advorteei-en in de „NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT" wil zeggen, dèn weg gevonden te hebben om aan z^jn zaak den mees ten verkoop en rendabiliteit te verzekeren TELEFOON 191 CONDITIËN BILLIJK Te 's-Heerenhoek bij: J. M. JOOSEN, Dorpstraat, Telef. 12 Wie deze advertentie inlevert en van 26 tot 31 Januari f2,50 besteedt, ontvangt een extra Groene Bon in de Oude en Nieuwe Zaak, bekende arti kelen uitgezonderd. 994845 Opruiming van restanten Zeil en Matten. Appels 20, 45, 50 ct. p. p. Rozijnen 40, 45 et. p. p. Krenten 25 ct. p. p. Erwten,goedkokend, 14 ct. p. p. Spliterwten 18 ct. p. p. Bruine Boonen 15 ct. p. p. Witte Boonen 15 ct. p. p. Qedr. Soepgroente 18 ct. p. ous Zebra Kachelglans 12 st. 50 ct. IJzerpolitoer 10 ct. Perfectstaafjes 25 'ct. Terpentijn 1 gld. per fieseh Azijn-extract 1335 ct. Doperwten 55 ct. pergroote bus Snij boonen 75 ct. pergroote bus Spercieboontjes 75 ct. pergr.bus Groote bus Buisman (10 ct. Olienootjes 23 ct. per pond 5 p. Gele of Groene Zeep 65 ct. 10 pak Lucifers voor 75 cent onder leiding van JOH. LANGENAKEN LEMAIRE aanvang 8 uur slechts één Voorstelling van „THE SIGN OF THE CROSS". Wereldberoemd Tooneelspel in 4 Bedrijven, 10 Tafereelen, naar het Engelsch van W. Barett. Voor deze voorstelling- werd de welwillende medewerking verkregen van den Heer KI. SPREE, Directeur van den Circus-Schouwburg- te Rotterdam, die zijn volledig materiaal beschikbaar stelde. Speciale panorama's van C'arel Otte. Muziek vau E. Jones en M. Spree Jr. Costumes uit eig-en atelier. Prijzen der plaatsen: 11,50, 11,00, 10,75, plus 10 pCt. Auteursrecht en Stedelijke Belasting. Plaatsbespreking aanbevolen. Leden van de K. S. A,. en aangesloten vei-eenig-ingen 25 pCt. reductie. - -va x wwirm a r De-Zeeuwsche landman gebruikt bij zijn werk gereedschap, vervaardigd uit beproefd materiaal en van de grootst practische bruikbaarheid. Hij weet, dat prima gereedschap een eerste voorwaarde is om het werk goed en in den kortst mogelijken tijd te doen. Zoowel voor den landbouwer als voor den stedeling is iedere minuut kostbaar. Waarom nog langer Uw kost baren tijd verloren met het gaan en wachten bij den barbier Met een scheerapparaat kunt gij U thuis op ieder ge- wenscht oogenblik veel vlugger scheren. Gebruikt ook voor dit werk het BESTE GEREEDSCHAP dat er bestaat, n.l. een dan bespaart U niet alleen tijd en geld doch dan scheert gij U ook beter, aangenamer en gemakkelijker dan de beste barbier, zonder U te snijden en zonder de gevoeligste huid te prikkelen. Er bestaat echter geen gereedschap, dat in zoo groote verscheidenheid wordt nage maakt als juist het Gillette-Apparaat, doch nimmer gelukte het, scheermessen en apparaten te vervaardigen, welke het ORIGINEELE GILLETTE SCHEER APPARAAT ook maar in practische waarde zou kunnen evenaren. Eischt daarom van Uw winkelier in Uw eigen belang het ECHTE Gillette voorzien van onderstaand merk. New-Improved-apparaten vanaf f 12,50 Waar niet verkrijgb. wende men zich tot: „Focus" Fa. A. R. DE MUYNCK, MIDDELBURG ^HT~77A .Al TEXAS VALKEMSWAARO. Door wederkesrlg te koepen bij onze Adverteerders, steunt men ook zijn eigen zaak. LANGE KERKSTRAAT 22 Te 's-Heerenhoek bij: J. M. JOOSEN, Dorpstraat Telefoon 12.' Restanten HEEREN-MODE-ARTIKELEN tegen ongekende lage prijzen. Zie de Etalages. Zie de Etafagesi. Die Bisschop van Kamen te Nijmegen. Mgr. Th. L'. Ileylen, die van 20 tot 24 Januari het plechtig Triduum' ter eere van den B. Petrus L'anisius geleid heeft, droeg Maandagmorgen een stille 'H1. jMis op in de -9t. Josephkerk en .vertrok in den Zoop van den dag mest zijln secretaris, ka nunnik Bootsma, .weer naar Kamen. Zondagmorgen droeg de zeereerw. pa ter kanunnik Tarcisius Bootsma, O. Praem., bij gelegenheid van zijn zilveren priesterfeest, in de St. Josephkerk der E.E. P.P. Jezuïeten te Nijmegen, zijn ge boorteplaats' een plechtige PT, Mis op» Z.Eerw. werd daarbij geassisteerd door zijn vrienden, de zeereerw. paters Jezuïe ten Victor Esser, rector van het Canisius- öoUege als diaken en Prof. Dr. A. Slijpen sub-diaken. (Msbode) Een onware beschuldiging. De algemeene secretiajris-pemiiinigmeester, ,van het R.-K. Htri sv eatings -comité schrijft ons: Het is droevig te moeten cönstateeren dat nu een Katholiek hulp-comité geheel belangloos en zonder eenige bijbedoeling onmiddellijk heeft ingegrepen om den on- gelukkigen slachtoffers van den water snood hulp te verleunen van verschillende zijden getracht -wordt die hulpverleening als sectaxisch voor te stellen en den indruk ■te vestigen dat door het R.-K. Jiuisvcs- tings-oomité bij die hulpverleening de 'Katholieken Worden voorgetrokken en de andersdenkenden pphterg-estcldl zoo al niet geheel uitgesloten. Het is duidelijk voor iederen onbevooroordeelde d|jt zulks ge schiedt mét politieke oogmerken. In be-> paaide kringen schijnt men het met leede oogen te hebben afgezien dat juist Ceh Katholiek Comité bijzonder 30tief is op getreden en beeft ingegrepen, op- een oogen- Wik dat anderen nog niet tot onnüddjellijk ingrijpen ter plapitse waar dit op, dat mo ment noodig -wias gereed tvjaren. Het is toevallig d@;t dit een Katholiek Comité is geweest en dat de r,ajmp plaats greep iu '11 ovei'Wjegond Katholieke streek. Het R.-K. Huisvesting-s-comité is krach tens zijn statuten geroepen om) hulp te verleenen bij rampen eu ctaiamiteiten van plotsolingen aard, gelijk het gedaan heeft bij de doorrbatajk in Cuyk 111 1!)20 en hij du stormramp in 1925, pïsmede bij- den nood in do Drentsc-he venen' e11 in al deze gcvtail- len is door het E.K. Huisvestings-comité', evenmin als thjajns, niet gevraagd naar'de Godsdienstige op politieke gezjndhcjdj der slachtoffers. 'Het Huisvestings-comité beschikt met zijne vele honderden aideeliiUigen in het land over eene organisatie, die een onmid dellijk daadwerkelijk ingrijpen mogelijk! majakt. De feiten hebben dit nu opnieuw! béw-ezen en de resultabten erv.in zijn dooi de heele pers geroemd. Het Huisvestings comité, die het samenvat in het opschrift „Hot R.-K. Huisvestings-comité tracht er een politiek slagje uit te slaan." Tot een dergelijke con(?Lusic kan men, alleen komen wanneer men bij het Katho lieke Comité absoluut kwode trouw' -ver onderstelt. Namens het Comité weuscli ik met de meeste stelligheid te verzekeren, dat geen enkel oogenblik eenige bijbedoeling bij: het Comité hij het voeren van pctic heeft voor gezeten cn dat het voorstaande beschuldi ging met vei-ontw'aia^diging van zich af- iwérpt. Dan volgt een rechtzetting van: de fei len die door ''den Bosseheu correspondent van „Het Volk" in een verkeerd licht iwli- ren gesteld, om' ajap. te geven alsof het K.-K. Huisvestings-comité uit de nijsère van .andereu een. „politiek slaatje" zou sla,an. De secretaris-penningmeester gjaat dan in deze "voege voort: Dit zijn de feiten, zoodat yin het las terlijk geschrijf van den Bossehon oorre-- pondent van bet „Volk" «iets^overblijft. Treurig is het„ dat deze mtain tracht er voor zijn partij een „politiek slaatje uit te slapn". Hij Weet belcrv Hij weet al thans hij lean Weten wainPeer hij' zich ter plapjtse op de hoogte stelt dat juist hier in het hoofdkwartier v,an het R.-K. Huis vestings-comité' de samenwerking' tussehan alle gezindten voortreffelijk is ge'w'eest en dat zoowel op het bureau van het Comité als voor den „buitendienst" er voor de ver zorging- van de vluchtelingen' dankbaar gebruik 'is gemaakt van de persoonlijke hulp van niet-katholieken. Men kan gerust zijn: het R.-K. Huis vestings-comité helpt zonder onderscheid van godsdienst of politieke gezindheid, het heeft geen aaider doel Jan om hulp ito verleenen in den meest algemeepen zin en het heeft bewezen, dat het een onder deel wil zijn van de groote hulporganisatie in den lande door %delijk contact te zoe ken en overleg te plegen met het Oranje- Kruis en met do Watersnood-Commissie, in Welker fonds ook de door het Huisves tings-comité ingezamelde gelden zullén' vloeien J. PASTOOR, Alg. Secr.-Pcnningm. vara het Ned, R.-K. Huisvestingscomité. VHerlog'enbosch, 20 Januari 1926. GOES. Maandagmiddag werdl 'door B. on .W. dezer gemeente aanbesteed het ma ken van een archiefruimte onder het stad huis. Ingeschreven 'werd doorBaarends en- Hopmans f4600; P. J. van Sprang'f3224 ■V'do Jonge f 3060H. van Saibben f 2995' J. M. J. Schrijver en Zn. f3239; J. Non- nekes en van Gorp f3315; M. F. Goede-' mOndt f3630; Wl J. van Doeselaar f3957 J. de Kok f3975; terwijl eveneens w'erd aanbesteed het aanleggen van de Zaagmo- lonsir., waarvoor werd ingeschreven door M. W. Knuist totaal f 14990, alléén trot toirs f2100; A- Foudraine totaal f15500 alleen trottoirs f2200; F. Duijnhouwer alleen 'Weg 'f11600; alléén trottoirs f 2697 Gunning' volgt later. VDJSSJNGEN. Het verruimen en ver diepen van de bestaande buitenhaven, het opspuiten van een terrein beoosten de ha ven, het maken van dijk- en oeverwerken en verdere bijkomende werken, alsmede het onderhoud der bodemdiepte in de be staande buitenhaven te Vlissingcn, is op gedragen aan den heer- L. Volkers Azn. te Siiedrecht voor f419.000 bij toepassing van een 55-urigei arbeidsweek. - VOETBAL. Nadat een paar weken de voetbalsport had gerust, werd Zondag weder met de competitiewedstrijden voortgiegaan, al klonk ook nu nog op vele plaatsen het be vel van den consul „afgekeurd". Zoo moesten Vlissingen en Zierikzee hun aangekondigde wedstrijden missen, maar te Middelburg konden beidei offi cieel© wedstrijden doorgaan. Voor de tweede klasse won Middelburg met 71 van Waalwijk. Voor de derde klasse was Zelandia met 43 de meerdere van Terneuzen. 'GOES, 26 Januari 1926. Eieren per 100 stuks f 7.50, eieren mad- denprijs per 25 stuks f 1.871/2, eieren aan particulieren verkocht f0.09. Boter pel1 K.G. f 1.90, boter middenprijs per l/2' K.G. f 0.95, boter aan particulieren 'ver kocht f l.fiö, afwijkende boter ffi.75, ®a> brieksboter f 1.20. Aanvoer boter 500 pond fabrieksboter 84 pond. HULST, 25 Jan. 1926. Graanmarkt Middelprijzen per 100 Kilogram. Tarwe 1112, Rogge 99,50, Win ter- gerst 1012, Zomergèrst 10,7512, Ha ver 9,5010, Erwten 1314, bruine boo nen 1012, duivenboonen 1415, paar- denboonen 12—13, lijnkaird, 18—19, aard appels 3,804. AanvoerRundvee 2 stuks, verkocht 0, varkens 44 stuks, verkocht 35. Boter: per Kilogram f1,90f2, Eierenper 26 stuks f 2,08, op de eierenveiling per 100 «tuks f7,30. ROTTERDAM, 25 Januari 1926. Graan m ar kt. Tarwe met ruirn aan bod in do puikste soort onveranderd, ove rigens alles lager. Puike f 14,50f 15, overigens f 12f 12,75, Rogge: lager f 8 f 9, Gerst Ohevallier f 10,50f 11,25, Ha ver f9,50f 10,25, .Kleine groene erwten, onveranderd f 12f 15, Bruine boonen f 12—f 15, alles per 100 K.G. (Z.J- Veemarkt. Heden waren aangevoerd 441 vette runderen, 181 vette en graskal veren, nuchtere kalveren 595 schapen en lammeren, 1366 varkens. Prijzen voorvette koeienle kw. 1,171/2—1,20, 2e lew. 1,071/3—0,95, 3e kw. 0,85-0,75; ossen:: le kw. 1,15—1,20, 2e kw. 1,05—0,95, 3e kw. 0,85—0,70; kal veren: le kw*. 1,751,95, 2e kw. 1,55 1,30, 3e kw. 1,150,95; schapen: le; kw. 0,850,90, 2e kw. 0,750,65, 3e kw. 0,55; lammeren:: 0,850,95; varkens le kw. 0,900,92; 2e kw. .8884; 3e kW, 0,820,78; licht soort: 8995. Vlas: Aangevoerd uitsluitend schoon: van blauw; 23.000 st., prijzen 05148 van Groningscli 10.000 st., prijzen |95 1,25; van Hollandsch geel 4200 st., prij zen 951,50; van wit '6300 st., prijzen 95—1,15; van dauw-rood 250 et., prijzen 90—1,15. Het lijvig verslag van de vergadering van de Kamer van Koophandel en Pa- brieken op de Zeeuwschee ilanden plaatsen wij Donderdag. Redactie. TELEGRAFISCH WEERBERICHT naar waarnemingen verricht in den toot- gen van 26 Januari en' medegedeeld $|aor het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut te De Bilt. Hoogste barometerstand 774.6 te, Zue- iich, laagste 735.8 te Reykjavik. Verwachting van den avond va* heden tot den avond van morgen. Matige tot krachtige of sornfaohige Zuid-Westelijke tot Zuidelijke wind, zwaar bewolkt tot betrokken, regenbuien, zelf-- da temperatuur. r.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 4