GOURANT ES nieuwe zbeuwsche courant DINSDAG 26 JANUARI 1926 Ingezonden Stukken. GEMENGD NIEUWS LAATSTE BERICHTEN 440E STAATSLOTERIJ l.odit. en om te ley baslis- 1:1c wettelijke, ter- la, is den- Raad ljhrevên gevallen verleencn. earn zakenpandch' entriim der stad Is gebleken, dat den grond eter hoog zjjn go- lop advies van de I bed rijf, den Raad |>t de oorspronke- In vast te stellen M2. ■W. voor, de huur- |e-middcnstandswtt- gerstraat en in do fat terug, te bren- j'9, en f 27,50 per leene Vereeniging peer aal in ovc.r- aQitschappxj ISee- treemdelingou ver- li, zooveel (mogelijk eillusti'eerdc boek- blaren w-orden ge- n de Engelsche en kg en iFrajpsohe Litgifte zullen ver- 1000 bedraden. Do Ivoor deze aangele- 1 eun. toegezegd. Om' I in do Duitsohe t^al op' «Voldoenden rijde moeten wbrden |erband niet liet bo- maiiitscliappij aan steifn te hvillda: |cenn!en van een sub voor f 100 toe t» steld a,an den heer te verkoopen 432^ bp den hoek van de an der Mandje.rcstr. ir van het (Tuindprp l it het water van de leed. -welk kind zieh lap het broze ijs ha,d was weggezakt, jongen schijnt nog gedaan het meisje l.en, docli zijn lengte om tot de drenke- te waden. (M. Ct.) |de te geven reducltie „Het Teeken des lag 28 dezer, worden pandsvereeniging „De lakt, dat bewijzen van li afgegeven dooi' hun 1'. G. van Riet, Boek- lilhier: liet bestuur der Ver- lik" te Goes besloot in lp 22 Jan. j.l. tot het 1 resteerende rcnteloiozte berd besloten dat over pion tot 6 Febr. bij' dhr. Den Boer, in de porden beschikt, bewijs dat nietteg,en- toestand van de baan ien winter, er toch een vereeniging „IJsver- Ziiid licvclanj van db [Standhouding van de Zeelanti, kortweg da houdt vandaag' en mor es morgens 10 tot des en den luttolen entree (sted. belasting iabe- de tentoonstelling (de lu Jiapnari van het jaar ruime hallen van! 'het igsvereeniging „Zuid- t station (alhier: Van! e heer De Graag v|sth .e voorzitter en de lieer ;c de secretaris. Lafitst- ijverige secretaris van :om!missievoorzitter ster J. M. Slegt. er inzenlcliers is groote den' dlaggefegd ai vermeldt de cataloog Ie vorige keer. Ook het ingen: is prima, het beste gebied van pluimvee en •ezouden. Bijzonder'Wordt rokken door .een toorn een zeldzaam ras, uit ,ig -T- welke is ingezon- dje Ivoeijer, Biezelinge; auzegansén zeldzame n zen der A. J. P. Kakc- 'ke en een dito koppel, v'ed. J. Mesu, Nieuw1- en twee pa,ufwen, een zwart t blauw'e vail'len te be- i ingezonden door {'tuf •off, Oolijnsplaat. Verder nde hoender- en eendjea- fraade exemplaren verte- dieren zijn alle in buime har noodig, voorzien van bracht en komen daur,- oed tot hun recht, .ppenvoerfabrikanten Sluis ebebn mooie redlamestands de Ambterdamsehe Maait- ha.ar snelwerkend mid- t muggen, motten en jiP- inseeten in schuren en firma S. Boogeiü is hier- rt.eg'enwoordjgster in Zee machine. met kuikens, ont- •nder is de heer ïi. J. Nieu orsselen. ïag niet onvermeld blijven mesland van de Goesche vertoont een hoorn van rit de eieren in grooten ge- gogoten #ls het wtare. Een in' eiervorm vermeldt de :oopt uw eieren over de ding" terwijl op een via- tje geschreven staat; In 1925 ziju door de Goescho Eiervciling verkocht 970812 eiere voor een bedrag vaii f 62224.771/2- Zulke cijfers spreken tot het verstand en wijzen op de belangrijkheid dezer veiling'. Hedenmorgen had de opening- dpi' ten toonstelling' plaats. Om 10 uur vere.enigden zich in hot veiligsgebouW' voor het gi-oote afmijinbordr verschillende belangstellenden waaronder Ide burgemeester en secretaris van Goes, de beer Banken, direoteiir v. d. vei ling enz. I)e. heer Slegt riep allen het welkom toe en zette in korte woorden uiteen dat deze' tentoonstelling, zoo kort na die, in „De Prins van Oranje" gehouden, alle reden van bestaan heeft, omdat do Zuid-Bevc.- landsehe afdefling der P. V. Z. met de ipluimvee.teelt het nut op hei, oog 'heeft terwijl de vereeniging, die in dc. Prins van JOranje exposeerde, de pluimveehouderij sneer als sport beoefent. Deze expositie heeft een provinciaal karakter en gaat uit van een vereeniging van 1100 leden, wel ke door rasvercdclihg en heit in het leven •roepen van eiei'veilihgen, reeds veel goods tot stand bracht. Aan de inrichting van deze tentoonstel ling is voel moeite en zorg besteed en 'is niet in alle opzichten 'volmaakt, moge Idan toch datgene wat bereikt/is, aller te vredenheid wekken. De. tentoonstellings commissie en het bestuur der P. V. Z. ho pen van harte, dat deze tentoonstelling móge slagen. Intussehen, wat hier van 'zij, men blijft, zich richten naar de kern spreuk: „en rekent d'uïtslag niet maar telt het doel alleen"; Ten slotte bracht de heer Slegt dank aan het bektuur der Veilingsverecniging voor het afstaan van het gebouw, aan het personeel voor de hulp, aan de exposanten voor hun inzendingen en aan' den heer mr. v. Asperen Vervenne, hoofdassistent Pluimveeteelt consulent, 's-G»avenhage, voor zijn bereidwilligheid, de dieren te willen keuren. Daarna verklaarde hij de expositie voor geopend. De heer Hauken sprak nog enkele sym pathieke woorden namens Veilingsverec- tiiging enP.-V. Z. en constateerde, tot zijn •genoegen, dat sinds den oorlog er een merkbaar en met succes bekroond streven aan den dag is getreden ter veredeling van het hoenderras in verband met een zoo groot mogelijke eïer-opbrengst. De •z-.g. boerenlrip begint gelukkig voor een •meer raswaardig exemplaar plaats te ma ken. Daarom 'is deze tentoonstelling om aan te toonen wat in die richting bereikt Is, ivant al is hier geen massa dieren bij eengebracht, wat hier geëxposeerd, wordt is puik en mag gezien worden naar het oordeel van kenners. Ten slotte dankte de heer Hanken voor de belangstelling van het Goessehe ge meentebestuur in deze tentoonstelling en daaraa ging het gezelschap over tot be zichtiging der verschillende inzendingen. Klaetinge. Alhier is voor de slacht offers van den watersnood Zaterdag go- colleeteerd f 1392,20i/g. "Waarde. O.p initiatief van den Burge meester is alhier' een comité gevormd met het doel gelden in te zamelen voor lhen. die door den watersnood zijh ge troffen. De collecte heeft opgebracht, de eomma van f 553,34. Kminingen. De. collecte gehouden in de gemeenten Kruiningen, HansweredOost- dijk, ten bate voor do slachtoffers van den watersnoodheeft opgebracht de som wan f 1242,66. (Z.) KTabbentföjjke. Vrijdagavond had .de eindvergadering plaats van het comité al hier voor den watersnood. Het totaal der ingekomen gelden bedroeg f 1446,70. Eeedekenskerke. In de Vrijdag' gehou den vergadering- van de '•schietveree.niging „Elk naar zijn krachten" bleek' uit het jaarverslag' d(a,t het ledental met 4 was verminderd. De rekening 1925 sloot met een batig •saldo van f 11.3H/». De aftredende be stuursleden werden herkozen. Tot bode werd beuoemd dhr. J. dje Urooi kulks in •de plaats van dhr. P. Oele die beéji.nkt had. Besloten werd dit ja,ar ter gelegen heid van 'do Heinkenszamdsche kermis een •onderlinge schietwedstrijd te houcljen. Nissc. In de Zaterdag gehouden raads vergadering wlaren alle leden nabwezig. Een supp. kohier hondenbelasting werd op gemaakt met 6 aanslagen a f 1.50. Herbe- laoeiad Word als lid van de commissie van •toezicht op het L. O. dhr. M. Nieuwen- liuij'se. Besloten werd het achterste gedeel te van d» begraafplaats rondom met een turns; te beplanten en zoo noodig" in ge bruik te neuten. Een verzoek van dhr. M. Mol in zake beplanting van den nieu'wen iwcg -werd behandeld, besloten werdl om de «laar-aanstaande hoornen tc laten taxeeren en een volgende vergadering hieromtrent te beslissen. De gewone gratificiatie a|ajn de politie, zal Worden gegeven. B. en W'. Weri dei: gemachtigd om samen te spreken met het kerkbestuur der Ned. Herv. Gemeente over mogelijke rioleering vanaï de ge- meentiTput, nam do sloot aan den acht er - Weg. Dl/cudijüic. De. bevolking van deze ge meente, bedroeg op 31 Dec. 1924,' 1469 mannen en 1417 vrouwen, totaal 2886. In^den loop van 1925 stierven 25 m. .1" va', totaal 42. Vertrokken 112 m.' en J29 vx. totaal 234. Geboren 39 m. en 24 vr. Gevestigd 91 EU- en 86 vr. Oj 31 Dec. 1925 waren er 1462 m. en J388 vr. totaal 2850. (M. G't.) Ras-\an-Gent'. De burgemeester had voor ti jaar de maskerades tijdens den Carne- val verboden. Zatei-dag j.l. averd in de raadsvergadering een voorstel om de mas kerades wel te houden aangenomen met tegen 3 stemmen. Be burgemeester zeide, dit besluit in verband met de gemeentewet niet te zul- arkond^gen. Retranchêmcjit. I) ïlectc, alhier ge- houden, voor de noodljjidenden door den watersnood, iep -gebracht eene van f 534,70, een bedrag dat genoemd mag worden Voor eefi gemeente van 710 Zielen. (Ml Ct.) Bond va* R.-K. Kiesvercemgiulgeu in don Riijkskieskring Middelburg. 'Aan de Besturen der R.-K.' Iviesver- ccnigingen in Zeeland is het navolgend rondschrijven verzbndeu. M. M.. Ingevolge art. 10 al. 1 van het Bonds reglement (Algem. Bond van R.-K'. Rijks- kieskring organisaties jn .Nederland; heb ik de e.er U te vreten of en, Zoo jn, wtelke voorstellen Uwe Kiesvei'eeniging op do agenda, van 'werkzaamheden vooi' 3e iu Mei as., te houden altepmeenfe tBoiidsvcrg'a dering te Utrecht Wensclit geplaatst ta zien. I Het antwoord moet vóór 3 Februari bij onderaèteekcnde 'Worden ingezonden U gelieve mij' tevens opgave te doen van het aantal leden, waarover dooi' uWi kiesvei' eeniging' contributie 'wordt overgedragen over 1925 en vernaiü gaarne de juiste adressen van voorzitor. secretaris en pen ningmeester. 'Daar onze bond vóór 1 Maart de voor stellen uibet indienen, vertrouw ik op riwe Welwillende medewerking, omdien noodzftikelijk nog bijtijds ééne nlgemeeue vergadering,1 te lcunnea beleggen. Zoo er geen betengrijke voorstellen ge daan 'worden, zal onze algemeene verga dering op een nader te bepalen, dag in Mei gehouden 'worden. Hoogachtend, De Bondsseeretaris, G. M. MES. Middelburg," 21 Januari 192.6. Buiten verantwoordelijkheid der Eedactie. Mijnheer de Redacteur Het is wel de gewoonte niet dat bladen antwoorden op recensies van geschriften opnemen, maar waar mij in de recensie van mijn brochuurtje in Uw blad van 9 Januari j.l. bepaalde vragen gedaan wor- 'den door ben apologeet, wil ik U toch ver zoeken daarop in Uw blad kortelijk te mogen antwoorden. Waarom die recensie gegyen wordt onder den titel „Apologie" is mijl niet recht duidelijk. Uit hejgpen U in Uw blad, bij1 het begin van de zg. „kwestie- Geelkerken" schreeft, meende ik te moeten opmaken dat dergelijke zaken als liet spre ken der «lang; in liet Paradi.s, behooren tot de discutabele zaken, omdat de Kath. Kerk daaromtrent geen bindende uitspra ken heeft gedaan. Als dat zoo is, dan is er door de opvatting zooals ik die vooi^ge- drag-en heb in mijn brochuurtje, geen geloofsstuk aangetast en bghoeft er bijge volg ook geen verdedigd te worden. Maar hoe dit ook zij, mijn geachte re censent stelde mij eenige vragen, ik wil trachten die kort en duidelijk te beant woorden. In zijn redaneering is overigens veel waarin de geachte recensent vlak naast, en niet tegenover mij staat. In mijli brochure heb ik b. v. gezegd dat iets zeg gen niet altijd is: spreken met gearticu leerde geluiden. In hetgeen de geachte recensent, daarover zegt, bevestigt hij veeleer deze stelling dan dat hij' zc be strijdt. De igeachte recensent noodigt mij uit, eens voor den dag te komen met mijn geleerde vertalers, die voor een andere beteekenis pleiten van het woord' dat! in Gen. 3: 1 door „listiger" vertaald is. Dat het latijnsche woord „callidior" op dc eerste plaats „listiger" betéekciit, neem ik op zijn gezag gaarne aan. Maar, ge achte recensent, hoe kunt U zich beroepen op een vertaling, om de juiste beteekenis van het woord dat in den grondtekst voor komt te bewijzen? De grondtekst is He- hreeuwsch, de vertaling goeft wel de op vatting van den vertaler weer, maar is op zichzelf geen bewijs voor de juistheid van die opvatting; Het verhaal zelf gaf mij aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van de 'ver taling, omdat er wel van listigheid van de slang' gesproken 'wordt, maar die ner gens uit blijkt. Bovendien heeft „listig" in onze taal een ongfunstige beteekenis, terwijl alles wat God gemaakt had;,zeer goed" was. Ik onderzocht dus bij kenners van het HebreeuWsch en bevond, dat het woord, dat in den grondtekst voorkomt, in meer dan één beteekenis gebruikt wordt. Voor schrander, listig en naakt, heeft het Hebreeuwsch hetzelfde woord (Prof. Böhl). In het Duitsche „Hand-woordein- boek van het Oude Testament", van Willi Gesenius; het meest gebruikte, wordt de beteekenis van het Hebr. woord' aange geven als: sluw, listig, verstandig. Ds. Sikkel, in zijn „Boek der g.eboorten", zegt dat het aanduidt een zekere verstan delijke begaafdheid, listigheid, geslepen heid, schranderheid. Prof. Bavinek in „Magjnalia Dei" zegt dat de slang- in Gen. 31 genoemd' wordtlistiger, schranderer dan de andere, dieren des velds. Wat in Gen. 3 1 tie juiste vertaling moet geacht worden is dus een exegetische, en nict een taalkundig^ kwestie. Waarom ik aan „schranderer" dc voorkeur geef hoven „listiger", heb ik boven reeds gezegd. Dc slang is daar instrument, zij handelt niet Zelfstandig, maar wordt gebruikt door een bovenmate listig, geestelijk wezten: den duivel. Hagr ingeschapen schrander heid is dus voor de verzoeking van onder geschikte beteekenis, en kan, gelijk' ik in mijn brochuurtje gezegd heb, m.i. alleen gediend hebben om de aandacht der vrouw te trekken. Ik neem aan dat de schrander heid die haar eigen was, sprak uit de uiterlijke verschijning van het dier en dat zij onder aandrijving van Satan, door opzettelijke bewegingen, waartoe Blij haar inspireerde, niets anders gedaan heeft dan de verwonderde aandacht van Eva tot zich te trekken. Satan, een persoonlijkheid van den eersten rang, met geweldige gees telijke vermog doet het overige. Hij biologeert de vrouw door middel van- siangeuoogen en brengt baar in den waan dat de slang tot haar spreekt, In dien toestand is haar geest ontvankelijk voor de gedachten van Satan, die door geeste lijke inwerking, zonder gearticuleerde woorden, door haar verstaan xvorden en die zij beantwoordt. Ziehier tevens, ge-acllte recensent, mij'n antwoord op Uwe vraag'door welke listig heid of schranderheid, op wat wijze de slaug rechtstreeks aan Eva heeft kunnen meedfeelen den inhoud van dc teksten Gen. 3 :1b en Gen* 3:4b en 5. De slan»i heeft dat ili liet geheel niet gedaan; de duivel deed hat. Hij' gebruikte de schrandere slang slechts om Eva's lichamelijk oog te bekoren en te boeien, liaai' zinnen te te bedriegen en zoo tot haar geestelijk ziele-leven door te dringen: en het met zijn leugens te vergiftigen. Beiden, de duivel en d'e slang, blijven bij deze opvatting binnen de sfeer waartoe zij. krachtens pods scheppings-ordoniiantiën behooren eli gebruiken slechts die vermogens die God- hen bij. Zijn schepping heeft verleend. Over een bijzonder rijke phautasie behoeft men hier werkelijk niet te bestfukklem Maar welk een phantas/e behoort er niet toe oir het werkelijk spreken door de slang' met haar listigheid in verband te brengen? En toch, geachte recensent, rust on U die dit spreken aanneem?, dei bewijs last om dat verband aan te toonen. Als U daarin slaagt, dan zal mijn bewonde ring voor uwe verbeeldingskracht werke lijk grenzeloos zijn. Nu rest mij nog h'at antwoord' op dü vraag om eens oprecht to zeggen of ik het niet oven goddeloos vind te meenen dat God aan Satan verlof gaf om Eva dooi de schranderheid der slang tc verleiden, als om aan te nemei' dat Gods almacht hier ingreep door aan de'slang het spraak vermogen te geven. Volgens U moest dat, anders ware do, verzoeking! onmogelijk gieweest. In alle oprechtheid' antwoord ik hierop: Ik neem liet eerste ei cum in aai» a-'s lied ïaatste. God geeft nooit -verlof om 'te lie gen en te bedriegen. Gaf hét dus ook niet aan Satan, Do booze gedachte om te ver zoeken kwam voor' uit dc verdorven, natuur van Satan z»lf. Dat Grfd' in Zijn verhevene en alles omvattende wijsheid de verzoeking! niet heuft verhinderd is iets geheel anders dan dat Hij' er verlof too gaf. Als iets toelaten, iets niet verhinde ren, hetzelfde is als er verlof toe geven, dan heeft b.v. God aan Kaïn verlof ge geven om' Abel dood te slaan. Dan zoif tenslotte allo kwaad dat er in do wereld geschiedt, met \er.of van God geschieden. Een zonderlinge leer. die tdt bedenkelijke consequenttei; zou kunnen voeren.Men zou b.v. kunnen vragen: Als de -Aller hoogste verlof geeft om. kwaad tc doen, waarop berust dan bet recht van men- sc)ien om het te verbieden? Dw'e stelling dat God aan Satan ver.of moest geven, geven, wilde de verzoeking mogelijk zijn, blijkt wel zeer zwak. God stelt wel het 'kwaad in den dienst van Zijn almacht, maar niet Zijn almacht in den dienst van heit kwaad. [Hij' belieersoht den stroom des kwaads, schrijft dien zijn bedding) voor, opdat Zijn raad et niet door verijdeld worde, maar tusschen Hem, den Heiligde, en het booze werk van Satan, bestaat er evenmin gemeenschap als tnssc.hein het licht en de duisternis. Mijnheer de Redacteur, de. vragen door den geachten recensent mij' gesteld, heb ik beantwoord'. Voor uitvoerige discussie, hoe iuteressant die ook zou kunnen zijin, kunt U natuurlijk geen plaats geven. ,Mijh geachten recensent dank ik voqr de aan dacht en de bespreking die hij aan mijn pennevrucht heeft willen wijden, U, ge achte heer Redacteur, voor de verleende plaatsruimte. Hoogachtend, Uw dw. dn. A. L. VAN MEDLE. Goes, 22 Jan. 1926. Wij konden veronderstellen, dat onze geachte opponent die Prof. Hebb'e stel- ling'„de slang heeft gearticuleerd ge sproken" trachtte omver te stooten, geens zins bij onze stellingen voetstoots de wa penen maar zou wegwerpen en zich ge wonnen geve.n. Integendeel, nadat eenige schijnbaar liern uit de handen zijn gesla gen, andere verlig weer in het arsenaal, als bruikbaar, zijn opgeborgen, heeft hij inderdaad weer enkele gescherpt, waarmee hij dan als trouw strijder, die van geen wijken weet, de uiting van mijn betoog zal trachten te overmeesteren. Hulde daarvoor aan onzen geachten opponent den heer v. Melle. Het woord: „apologie" zal dezen keer onzen pennestrijd 'niet sieren; allereerst om hem te believen, vervolgens! oandat niet altijd op een uitgestippeld oorlogs- terrein de veldslag geleverd wordt. Zeker Mijnheer v. Melle, een bindende uitspraak is nimmer door cle R..-K. Kerk gedaan omtrent dit punt. Maar vergeet niet, dat dc letterlijk historische zin niet kan betwijfeld worden voor fSiten over eon van wielko ook ons debat gaat die de grondslagen van den christelijken gods dienst raken. Geenszins mag' men om een of andere plausibile reden de sensus obvius „de voor de hand liggende betee kenis" hiervoor prijsgeven. Welnu, 'ge achte opponenteen gearticuleerd spreken nemen wij aan: _G' Omdat dat gedeelte van de tekst blijkbaar letterlijk bedoeld is; 2e. Omdat de bekoring van Eva een uitwendige was. 3e. Om het verband van het spreken met de historische zonde die volgt. Eva heeft zeker klanken gehoord, an ders is do rest van het verhaal onbegrijf- pelijk. Ik hoop dan ook dat U werkelijk! inziet, dat uw gefantaseerd verhaal geen genoeg-, zame grond heeft om van dezen historisch letterlijken zin af te wijken. Maar zeg mij' eeag eerlijk; hoe komt het dat ge Ba° Dam s ezel niet ineer in 't strijdperk voert. Dat mooie bewijs dat teg«n uw stelling o» vierkant pleitte, meendet jfj z iriumphantelijk met gecursiveerde letters nog wel de e enigste in uw brochuurtje weerlegd te hebben. Ook het goede dool wat God voorhad bij 'Eva's bekoring erkent gij'? Geen woord immers wordt in uw re pliek' daarover gerept. En„Qui tacet con- semtit" „Wie zwijgt stemt toe". Wc hebben dus twee parallelle gevallen. Beide moeten geschied zijn door God, bij beide bad God cea gftcd' deel. Bijl beide (open de H'. Schrift) hetzelfde woord Hebreeuwse!!„vajebar" la.tijh„dixit'/ Hollandsch„sprak". Waarom aanvaardt ge nu wel de letter lijke beteekenis in Num. 22-30 en waarom deze niet in Gen. HI: I waai' toch' ook' om bovengenoemde redenen do letterlijke be teekenis moet gehandhaafd worden? Al leen omdat uw subjectieve mcening het aldus wil, uw gefaktasoerd varhaal het dringend eischt. Maar zulks is niet vol doende reden voor een zoo groote woord- verkrachting. Verder breng i.k Mijnheer v. Melle een eeresaluut dat hij zijn Hehreeuwsche vrienden do revue heeft laten passeeren. Zij strijden tezamen met hem met open vizier, door zwart op wit voor mijn sen tentie te getuigen. Of is het som's niet waar dat drie van de vier verklaren dat het woord in den grondtekst op de allereerste plaats „listiger" en dan pas „schranderer" beteekent; juist zooals ik in mijh recensie beweerde? Geen bewonde ring dus voor mijii grenzelooze pliantasie, al heb ik die eenigermate voor uw' ge- pbantaseerd verhaal. Ik houd mij aan de letterlijke tekst en poog geen enkele tekst te bephantasoeren. Terloops zij' hier nog aangestipt dat ik het volstrekt met deze passus niet eens benDe slang is 'daar instrument: zij' handelt niet Zelfstandig maar wordt ge bruikt dooi' een bovenmate „listig" gees telijk' w$zen, den duivel. In de H. Schrift Gen. Ill1:1 staat: „De slang nu was „lis tiger" dan alle dieren welke God gemaakt bad". Welnu: deze laatste zijn echte dieren. Ergo, was de duivel een dier en «vel een listig dier. Dus behoort „listigér" bij slang en niet bij1 duivel. Wat ik schreef in miin recensie blijft geschreven„Gods verlof, of liever Gods toelating had de duivel noodig èn om bezit te nemen van de slang (volgens uw sententie) èn om door de slang, gearticu leerd te knunen spreken. Want de duivel is een zuivere geest, bestaat buiten de stof en is niet met stof verbonden.. Hie.t is dus niet waar wat gij' beWcert, dat de duivel bil de bekoring van Eva door de slang, blijft binnen dc sfeer waartoe bij krachtens Gods scheppdngsordannantiën behoort. Alleen kon hij buiten die sfeer gaan als God het toeliet (verlof gaf). Gij vindt dat bezwaarlijk? Zeg mij dan eens, geachte opponent, wat. deed God anders dan den Satq.il toestaan (verlof geven) in Job. I: 12?: „Do Heer zei de, dan ■totSatan. Zie alles wat hij (Job) heeft is in uwe hand, alleen naar hem zult gijl uwe hand niet uitstrekken". Zondei* Gods toelating vermag de duivel niets en krijgt bij „verlof" om hen te kwellen die, in wie de Heer zijn welbehagen heeft (vgl. vers 81: ,,een man eenvoudig: en rechtschapen die God vreest en afwijkt van het kwaad" da,n gebeurt da.t tot beschaming' des dui vels, tot heil der uitverkorenen, tot ver heerlijking' van G-od zelf, God laat dus het kKvaad toe om daaruit het goed te trekken. Ik heb U tevens genoegzaam op- het goede doel «rewezcni hetwelk God bij' de bekoring' van Eva, voor oogen moet gvdiad hebben -waarop ik thans niet meer behoef terug: te. komen. Die schrijver erkent dit omdat hi;,; daar geen moeilijkheid meer maakt. En wanneer de opponent onder „verlof" toe stemming „toelating" verstaatt 'het la- feischo wioord' „venia" beteekent beiden dan zal hiji over dez§ klove die ons scheidt, ook wel heen kunnen springen'. Hiermee meen ik genoegzaam den heer v. Melle geantwoord te hebben. Wijl kun nen, naar ik' meen, het debat wel voor ge-' sloten houden. Of de opponent overtuigd is? Och, niemand geeft zijtn geestesproduct gaarne geheel prits aan de. slagen va-n het vijandelijk zWaard. Ook Mijnheer 'v. Melle zal w'el redden wat nog te redden 'is. In alle. geval hoop ik onzten goeden oppio nent een stap nader gebracht te hebben tot 'de geautoriseerde sententie, dat de duivel werkelijk gearticuleerd heeft ge sproken, dan vind ik mijn tijd en moeite al overvloedig beloond. Met uw- verlof, Mijnheer v Me.lle, neem ik bij' dezen afscheid van u, volgaarne be reid, bijl een of andere gelegenheid nog eens met u de wapenen te kruisen. M. P. I Dc aanslag aan dc PutsHic bocht. Men meldt uit Rotterdam: 'Woensdag j.l. heeft de 27-jarige juf- ioru'w B. B. H. met haar 6-jarig! kind' de iwöiiing van baar echtgenoot M. L. W. H. in de Weste Wagenstraat alhier verlaten, iw.egens voort durende oneeraigiheid. Zij w'eixi voorloop# opgeinoman bij de familie; ,T. aan de Putsche bocht alhier, waar haar •man Vrijdagmiddag in gezelschop van een vriend, verscheen om zijn vrouiw1 te. bewe gen tot terugkeer in de 'cttitelSjke iw-onimig.' In tegenwoordigheid van twee leden1, dier familie T. en den meegebraphten vriend is teen langen tijd gesproken! eb ofbderhlnn- deld. zonedr dat men veel opschoot. De anan kreeg, volgens ziju bekanteltiis ïateü ep het politiebureau aan Re Nassaukade, den indruk, dat hij' wel -weer in zijn po gingen geslaagd zou zijn, als hij zijin'. vrouw' rnao,r onder vier oogen had kun nen spreken. Hij' deed daartoe oemi ver-, zoek, naa# de familie T., nog1 onder den in druk van den moord in die Rosestraat. ried 'de vrouw' de inwilliging van dit verzoek af; de man kreeg, toen naar zijnzeggen, een lievigen aanval vaiu woede en bracht zijn vrouw m'et een mes drie steken toe. in' linker-, en rechterbovenarm en aa,u heb hoofd. Alleen de steek in den rechter bo venarm! ir :t c '3e kracht geko j. De vrouwi vluchtte naar de tweede ver dieping w'aax een verpleger van demi .ge neeskundigen, dienst woonde, die thuis wiaS o.n haar behandeld en verbonden heeft. De man vluchtte do straat op', mjiiar is door "den meegebrachten vriend aiaiu eengjgent van politie aangewezen, die hem1 daarop gearresteerd heeft. I 1 De dader is 27 jaar en vain beroep mb- torhersbeller. Waarschijnlijk Zall hij1 scchts iWogens poging tot zwhre mishandeling te recht staan, omdat verscheidene omstandig heden niet op voorbedachten rade wijzen'. Het vermiste vliegtuig. Het vermiste vliegtuig, dat nai het opi- stijgen te Soesterberg daar niet is terugge keerd, wordt als verloren beschouwd. In- tiisscihen zal nog getracht worden, een' spoor van de verongelukte vliegers te vin den. Zaterdag is daartoe een kanonneer boot van Nieuwediep lana-s de kust naar Harlingen gaan viairen. Gisteren zou de iniinlc.gger Hydra op zijn tocht van Nieu- «!erliep naar Vlissingen dicht bij 'de kust kust blijven om te zien, of er overblijfse len van het vermiste vliegtuig opgespoord' kunnen Worden. Zoodra het 'weer wat .gunstiger wordt, Kullen voorts marinevliegtuigen over de Zuiderzee vliegen om' deze aif te ■zoeken. (Zie laatste belichten,} - i GOES, 26 Januari 1926. Nieuwe Tarwe f12'f 14.25, Winter- gerst f 10—'fll,'Goudgerst 10—'fl 11.215,' Haver f 9.50—f 10.50, Kookerforten f 12.50 f 15. Kroonerwten 13Ï2.0, Bruine Boonen f 10f 14, Maanzaad 'f 60, alles per 100 K.G. Aanvoer groot, handel kalm. GOES, 26 Januari. Eierveiling V.P.Zv 1 'Aanvoer eieren 8175 stuks. Prijs f7.90 per 100 stuks. GOES, 26 Januari. (Veemarkt). Ter markt wlaren heden aalrigevoerd '42 Biggen en 8 L'oopwarkë.ns. HANSWEERD. Zaterdagavond is het sleepschip Begularité II, geladen met ko len. schipper v. Brussel op de "Schelde in de buurt, van Hoedekcnsk'erk'e op een uit- atekende dam' gevaren, waardoor een groo te lekkage ontstond iu het voorschip. 1 Het sehin werd direct haar hier "terug gesleept en is kort na aankomst in Heb ■"luchthaven gezonken. De bem'a.nhiug ia KOred. TERNEÜZFN. T>e Kamer van Koop handel en Fabrieken voor Zeeu'wsch- Vlaanderen is biieèugeroepeTi voor eene vergadering op '6 Februari a.«. •AMSTERDAM. Bij gunstig weer heb ben Zondag' nosr' '4 nta.rip'e.vliegtuigeP ge zocht naar de overblijfselen van het ver loren igegane vloegtuig der landmacht. Zii hebben het gebied, gelegen tusschen den Helder. Texel, Vlieland, Haringen!, Stavoren en FnkhiiizePI afgezocht zonder eenig1' resultant. - Verkoopineen en Verpachtingen Januari. 27 Heinkenszand, winkel- e®> wbonhuia Wet pakhuis, schuur, erf en tuin, Kram'. 27 Hei,nkensza.nd, eenwoonhuis, met landboukvschuur, dubbel varkenshok, erf en tuin, RramL 291 ?s Gravenpolder, woonhuis en ehf, Verbist. 29 Ho ed ek en skerkfe, Wbonliuis tm'efc soh'uUr erf en bouwland, Betb. Februari. 4! Heinke.nsziand, wfeomhuis, scbnur 0* tuin, Van Cle,e¥. 5 Nisse, bouwland en watergang, Pilatar' 17 Goes, vendutie, Do Kok. 17 Nieuwdorp, 'wbonhuis, er'f en tuin1, Pitór. 1 19 'sHeer Arendskerli'e, boereninspah, Pilaar. 19 Heinkenszand. wagemtaiakerij eh Woonhuizen, Van Dissel. 24! Wolphaartsdiik, boereninspfeln, Pilaaf 2-1i Kruining'en', boerenitaspam, Verbist. 25' Wolphaiaitsdljk, boereninspan, Van' Dissel. 27 "s H.-Abtskerice, -weiland, v. Disseli 27 (Kloetingv, 'wissenboseïï, v. Dissel. Maart. 3 's H. Hendriskinderén, boerenin'spa'n. Pilaar. I 3 Sehore, boereninspan, Kram'. '4. Rilland, boereninsoan, Pilaar. 5 Wissenkerke (N.-B.), bobreninspalp, Pilaar. 11' Oudelande, inspjah', De Kok. Opgave van L. ROOS, Goes. Tel. 191 Chèque- en Bankpapierkoersen van circa 12 uur. 26 Jan. Chèque. Berlijn 69.21 59.31 Brussel 11.32 11.34 Parijs 9.28 9.22 Londen 12.11 New-York 2.48 2.49 Duitsohland Belgifi' Frankrijk Engeland Amerika Bankpapier. 59.16 11.28 9.17 12.09 2.48 59 36 11.41 9.29 12.11 250 Trekking van Maandog- 25 Januari. I 5e klasse. 5e lijst.' HOOGE PRIJZEN. f1500 1 9268 1 1 1000 2077 5682 8482 18958 1965$' f '400 4026 16825 17668 f 200 39233 5474 f 100. 1098 1349 6236 7733 823Ö £7C. 81 17,435 1$. 196S2

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 3